Atlas Scolar

 • View
  14

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Atlas scolar pentru clasele V-VIII

Transcript

 • FMihoi MqneqAdriqn Poscu

  EHItrl:!.5 riilErll#! lj]leilreJ

  GIUBUTIDTOJQAL

  *w {79"i9"

  COR}NI

 • Lucrarea este In concordanti cu programa gcolard,conform adrcsei nr. 30.896/2003 a Ministerului Educaliei gi CerceErii.

  Redactori:Lia Decei, Radu Badale

  Cartografie:Petruta gerban

  Tehnoredactare:Andreea Apostol, Mihaela Dumitru, Lili Gaibdr,Cristina Bucuroiu, Corina Roncea, Jora Grecea

  Coperta: Andreea Apostol

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a RomdnieiMANEA, MIHAI

  Atlas gcolar de istorie universald / Mihai Manea, Adrian pascu.Bucuregti: Corint, 2006

  Bibliogr.ISBN (10) 973-653-881-B; ISBN (13) 978-973-653-881-0.

  l. Pascu, Adrian

  912:94(1 00)

  Editura CORINTDifuzare:

  Str. Teodosie Rudeanu nr, 21, sector 1, Bucuregti,et:2221e

  !];Tili,?f;222 40 34E-mail : vanzari@edituracorint.ro

  www.edituracorint.ro

  Toate drepturile asupra acestei lucrdri sunt rezervate Editurii CORINT,parte componentd a GRUPULUT EDtTORIAL CORTNT

  Format: 8i61x86. Colitipo: 8

  Lucrarea executatdla lmprimeria,,ARDEALUL' Cluj

  B-dul 21 Decembrie nr. 146 Cluj-NapocaTel.'. 413871; Fax: 413883

  Comanda nr. 60033/2006

 • ARGUMENT

  Reatizat indeosebi pentru elevii din clasele V-IX, prezenful Atlas gcolar deistorie universald este conceput conform programelor aprobate de MinisterulEducaliei gi Cercetdrii. in circa 60 de plange, itustrdm evolulia omenirii. incepem,firesc, cu aparilia gi rdspAndirea omului pe Pdm1nt. Continudm cu precizareaprincipalelor zone de civiliza[ie veche: Africa, America Centrald, Asia de Esf gide Vest, Europa. Oferim gansa unor pilduitoare cdldtoriiin timp, cu mii gi mii deani inaintea zilelor noastre, pe valea Dundrii sau a lordanului, dar 9i pe cea aNilului, de-a lungut Eufratului gi Tigrului, in bazinul lndusului, pe vdile marilorfluvii din China ori pe ldrmul Japoniei. Cu fenicienii gi grecii antici, navigdm inbazinut mediteranean. in cel pontic, chiar...

  CAteva hdrli din prima parte a atlasului permit ,,redescoperirea" marilorimperii antice: persan, grelo-macedonean, roman. ln acest context, refacemdrumurile strdbdtute de Darius l, Alexandru cel Mare, Traian'..

  lmpefle bizantin, carolingian gi otoman readuc in atenlie spaliile medievaleeuropene gi extraeuropene. La fel, primele imperii coloniale

  -

  portughez 9ispaniol

  -, dar gi cel britanic, cel mai intins imperiu colonial modern.

  Hdrlile urmdtoare favorizeazd intelegerea nuantatd a spiritualitdtii 9i a vieliipolitice. Cruciadele, Monumentele de artd in Europa cregtind, Universitdtilemedievale sunt cele mai concludente plange, in aceastd privinld. Mariledescoperiri geografice p6nd la 1600, Reforma religioasd, Formarea S.U.A.,Europa napoleoniand, Revolulia industriald gi alte hdfii au menirea de a dez-volta gAndirea istoricd. Noile confesiuni, inven[iile tehnice, descoperirilegtiinlifice, progresul cultural, in general, sunt corelate cu elemente de diplo-malie, cu profundete schimbdri social-economice gi politice, atdt pe ,,vechiulcontinent" cAt giin ,,lumile noi".

  tJttimele doud veacuri de istorie universald sunt la fel de bine ilustrate.Procesele regeneratoare din Europa gi America Latind, constituirea statelornalionale, confruntdrile intre imperiile coloniale, hdrlile politice de la sfArgitulfiecdrei mari conflagralii din secolul al XX-lea, instaurarea 9i prdbugirearegimurilor comuniste din Europa esticd gi centrald, evolulia de la RdzboiulRece la integrarea europeand a statelor din zona menlionatd, toate celelaltehdrti din a doua parte a atlasului ne conving de utilitatea prezentului instrumentde invdtare activd.

  CAt privegte istoria romAnilor, aceasta este raportatd permanent la ceauniversald. De alffel, pentru Antichitate, regatul lui Burebista este prezentatin cadrul mai larg oferit de harta zonei carpato-balcano-pontice; rdzboaiele daci-ce reamintesc ini[iativele fmpdra[ilor Domitian gi Traian; constituirea statelorrom1negti are in vedere cadrul complex al Europei sud-estice medievale;momentul MihaiViteazul este integrat disputelor dintre Marile Puteri ale vremii;la fel, proclamarea, cucerirea gi recunoagterea deplinei independenle a Rom1nieisunt raportate la o noud etapd a ceea ce, indeobgte, numim ,,Problema orientald".

  Cu harta politicd a tumii incheiem acest atlas, care convinge, sperdm, integdturd cu o realitate evidentd

  -

  istoria este geografie in migcare...

  Autorii

 • moJ(,IJlA

  JDEo

  IU4aZ(.=Yt#IVIJJi:

  F I r 8?,\J ..

  ,- rO Oct5N-==: r9ji o L otEE E E=H g E gEo o o o=) 000

  '6

  :o0)

  oCc)LoC)a

  'a0)0)EL

  I

  iI1-loooco(EIAU

  :=

  oE'=a?

  No(/)935(/)O-

  I '=!Nar=-.. ii cEx > o:=I or X6(tr E (!Er o- GeC L )ar; + sp= - :.-,u.rL=ts E Piae:.dj R- bg6U-.y

  rq'j iqL--Lr.= + E +

  =rji*Y-P

  eEe; EEI e sE s !El.Eg E=

  (tre

  d

  'tr,oNoG

  =O)t6

  'E

 • o(u=oEC.9ao)

  o_

  ===(,=E'(EF

  f

  ,o

  oooE0)o=6ooJ?

  ,ooc(oc)(o

  =GooJo

  :E0)G

  =

  trc)aftL]

  6)F

  E

  .- :-''*" N .e----;-'! ; ( uh

  a.i ft AE *\ >o(aq ; -

  ?

  o

  c0

  M.

  Fo_

  ouJ

  @E.uJ(L,J

  ,f- -l ;"*f , !u ,_

  ,r A .{'d 6 -'lzq o.-' 'F - S*,/--.* r-,' -,*' * __{t *iY,{'I t' L':-b'r'\ i :d : I

  'j' ,,=a*r -MJ.,U o.--|: J H. I.JJ6 -,'a Fi trfiE rj o-^1 /J

  d t Oc i/soiotr 6

  .ual' dlQ,\',,-'

  _.2oaN-(rb

  dlJ

  :gr-* ,.-o:.rLj

  ,(E

  G$PbG:

 • Tt

  tr"* ocalitate antrca O Localrtate moderna

  Marea Mediterand

  ph is

  PeninsulaSinai

  DegertulAra biei

  Tell el-Amarna

  DE SUS Marea

  "r1'u"

  Thinis

  Assuan

  A

  E

  AAOaza

  Fayoum

  L. Moeris

  EGIPT

  Abydos

  Valea Regilor r' ThebaValea Reginelor r

  B

  MONUMENTE DESCOPERIThLA GIZEH $I SAKKARAH

  IKheops Gizeh o

  Kheohren. A, MYkerinosl I Slinxul

 • Gooo-

  ='=

  oo-E-9:=

  oI

  c)

  tr6

  eI(i(osl

  INNLO

  6=

  oo

  =

  E

  ==

  oa

  =E

  o

  (LI

  (j

  do@

  c)0)'j=x0)roE'=

  E6)o

  'tr0)

  =

  ooo-

  .Eo+

  *FErgl

  aotoTIJo

  ,(=ox-ra9.t^o Luar

  Jtu

  U)ootao_

  ouJ

  oafU)

  s

  uJg.

  o

  (g-oo,a

  t=ozo

  TFto_

  zo

  t)

 • I(fy9t()!o)oo_oo

  o)Co(-)'-c)

  o

  On

  G)o'=

  0)ooo-

  0)

  t

  ){I -.r

  #7

  " 'rrj '.F(L(,LU

  ;

  .J

  zuJ0zl.lJtL

  CoiPFao_9-oo

  F.\*L :'r \trit JtL.*o

  j

  ?\ut6E

  Eos+

  :

  o-.6eotr-&,-wFr+

  tIuJ

  :r.LlJir!IF

  v

  oE

  zl c)()t o-

  Ox.IF

  Isq .q

  sG ,l -]

  /{

 • o(!

  6o

  (Ux0)'=

  ;-.ots6KEcEEL]

  Eb,iE

  -Ec0=

  o)(U drazo--o)E-CE(E!xcoo

  L0)oo'F, O)(E!(EE--c'=oYUU'=GP6

  o)G

  6oLE(ox0)

  =o6)'=rda11 6f"==o-Eoco(Ecx

  0)

  .q '=C_o=

  E= E5ott-r Ll I I

  -L

  riooIi

  JJDJoUI!CN

  IilM

  EJE]UMoZxIJlJ

  :)JJE,IdA.E

 • MoIF.JIIJCJ

  IdZ=U)ZA.xEI

  s3C)oo

  =th(Uxo)gJU>)(5oo)GoIoo

  IoEi5

  t

  gc)oC)

  o

  oeo(DF

  lil

  t.l

  ": r;r=

 • aI(JL_

  T

  o

  '(,Y-

  9lal!ec 6o_cvioOfLCCo(-f?q'6.:dHi5Era.-

  oooo)JOoxr I

  LIiJ

  NI

  co

  toi'-

  If(jfu$=

  NE'(oe.o8"9Cogoo_O(Uo .J-UO)-l7io-6.o

  !r-)o=o-'cE-c=

  .N E ,ii-i: t-(E(uA6.9=a)Eb8

  d(E-'o=(E0-ULL(E-=Y

  U)OX.-r l-

  13

  fxo-6j

  slU)1 ([\O){'U

  q$n"$?$qq

  B

  \t$Gab>E

  e

  s$ rE_g

  Ijri

  I

  =IilJI!JoUEJoZZIJJZMEIFAI!EJZNoZ,(ZEou,

  IJlZaZA.xIIl

 • EUROPA DE SUD.EST IN SECOLUL I i.HT.

  EEE

  Statul roman in timpul primului triumvirat (60-44 i.Hr.)Dacia in timpul lui Burebista (82-44 i.Hr.)Teritorii neocupate de romani

  BOll, TAURISCI, SCORDISCI- populatii celticeBASTARNI

  - populatie germanicd

  AGATIRSI -

  populatie sciticdr Cetdli daciceo Colonii greceqti de pe {5rmul Pontului Euxin

  ll; _--='__*--'*"#\r

  . r""":- '--^lr\ir.r,.,.. ' i.-:: 1 ''1:i \ lit lirBuriua'\I i\ri \. i.j':l \

  [r \qLi\'i\,

  'a \l

  ',iri:ii!t\

  l tii,"tlt{

  f#ffi; F-,Da?osdava I (

  CONFRUNTARI MILITARE DACO.ROMANE PANA iX Ag d.HT.

  Legendd * +* 57-67 d.Hr. - expeditia luiSilvanus Aelianus, in vre-mea impdratului Nero

  "**"*- 85-86 d.Hr.

  - atacul

  dacilor condugi deDuras la sud de Dundre

  .,"*,,n;=* 87 d.Hr, -

  expeditia lui ,""",.,+*.- 88 d,Hr, -Cornelius Fuscus, in timpul campania luiimpdratului Domitian Tettius lulianus

 • RAZBOAIELE DACICE INITIATE DE TRAIAN

  PRIMUL RAZBOI(101-102)

  M p ) Ratiaria'-====r--=---!qk* 'E R I g

  )

  \bI

  AL DOILEA RAZBOI(105-106)

  l(1lI1II

  .lt>{'ttr' Art p J Ratiaria

  olsokmfRlU

  Drumul urmat de armata romand incampania din 101-102

  Castre romane

  Contraatacuri ale dacilor

  -

  Atacul dacilor, aliati cu sarmalii,r5- la sud de Dundre (101-102)

  Podul de la Drobeta, construit de)r'/ ( Apollodor din Damasc

  Drumul urmat de armata romand in-

  + campania din 105-106 d,Hr.

 • IMPERIUL ROMAN LA SFAR$ITUL DOMNIEI LUI TRAIAN (117)

  4,.A

  -!rJ.U-fu'* ?dB#V

  a,'e

  NRETA

  _/vfiiff//14

  Aeocorvsh

  RITANN

  Legendd

  o OraqI Castru

  JIJL Zid sau val de apdrare

  t] Granilele provinciilor

  Cremona Aquileia 1,-1f.-^ ,nr1 o-Genua 4

  L CORSTC

  { s} ts , sARD,N,Affi

  s q .ffir{