87
ATLETICKÉ VÝKONY 1985 Sestavil: Petr Kárný ve spolupráci s oddílovými statistiky.

ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

ATLETICKÉ VÝKONY

1985

Sestavil: Petr Kárný ve spolupráci

s oddílovými statistiky.

Page 2: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti
Page 3: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

VÝBOR ATLETICKÉHO SVAZU KV ČSTV V ÚSTÍ NAD LABEM

ROČENKA 1985

Obsah:

Úvodní slovoMistři a přeborníci ČSSR s tr, 1Mistři a přeborníci ČSR str, 1Přeborníci Severočeského kraje str. 3Závěrečné tabulky družstev str. 11Tabulky výkonů 1985 str. 17Rekordy Severočeského kraje - dráha str, 72Rekordy Severočeského kraje - hala str, 77Použité zkratky str, 80

Ve spolupráci s oddílovými statistiky sestavil: Petr Kámý

Fotografie: Václav KounovskýKarel Prosek

Page 4: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

Hodnotíme rok 40. výročí osvobození na3í vlasti

rok 1985, který dovršil 40 lot svoboc'nóbo života náro­dů Čochů a Slováků v naší krásné zemi, byl pro českosloven­

skou atletiku rokem dobrým. Udržela si svoje pozioe rnozi 10 nejlepšítai atlotickými zeměmi světa a to je nesporně

velký úspěch.

Pro severočeskou atletiku byl tento rok obdobím pokra­

čující snahy dostat so na žebříčku československé atletiky poněkud výš©. Své úsilí zaměřila především k intenzivnímu

rozvoji své základny - tj, zvyšování počti oddílů, členů,

družstev a funkcionářů, trenérů, rozhodčích i závodníků

všech, zvláště pak žákovských kategorií.

Je možné říci, žo se tento záměr podařilo poměrně úspěšně realizovat a v tomto roce bylo zajožono čolkem 14 nových atlotickýoh odvlílů. Jsou to: Vjš Jirkov, Agrostav Žatec, Spartak Česká Kamenice, Velkovýkrmy Zákupy, Tatran

Jablonné v Podještědí, Státní statek ústí n. L. , Jiskra

Tanvald, Slovan Hrádek n, N. a Sokol Chlumec.

Počet členů atletických oddílů se bělem roku zvýšil

o 695 a činí 4/55, počet aktivních trenéra, o 55. na 295, činných rozhodcích o 32, takže jich pracovalo 614,

V roco 1935 soutěžilo v mistrovských soutěžích všooh kategorií celkem 151 družstev, což je o 21 družstev více

než v roce 1984,

V letošním rooo prošly atlotioké kroužky pod řízení

okresních a krajských svazů. Starali Jsme se o ně dosti

aktivně a dosáhli toho, že v podzimním období pracovalo

colkom 96 atletiokých kroužků.

Tím byly opět zlepšeny předpoklady pro zvýšení čolkové

úrovně severočeské atletiky v dalších lotech a pro posílení

její pozice mezi ostatními sporty.

Z hlediska výkonnosti Jednotlivců by’ o dosaženo něko­lika vý™nmnýn!i úspěchů, Alena Bulířová z:.skala na halovém

misti’ovství Evr-opy bronzovou medaili a stí-xtovala v druž­

stva: Evropy ve finále světového poháru v jLUstrálii.

Page 5: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

Zdeněk Adamec se umístil ve Velké ceně IAAF v soutě­ži všech nejlepších oštěparů světa na 6, místě, Dana Vavřačová se umístila na I, světovém halovém mistrovství

světa v Paříži v chůzi na 3000 m na mastě. Ona pak spolu s Ivo Pitákem a Jaroslavem Makovcem dobře reprezen­tovali ČSSR ve finále neoficiálního mistrovství světa ná­

rodních chodeckých družstev "Lugano Trophy". V reprezen­tačních družstvech se během roku vystřídalo celkem 19

sevex’očeských atletů.

Xit mistrovství ČSSR získala. sevexoce—t— kem 16 titulů mistra ČSSR,

V soutěžích celostátní ligy a národní ligy soutěžilo 9 družstev. Tento počet bude v roce 19S6 nižší, protože sestoupila družstva mužů CHZ Litvívnov a LIAZ Jablonec C, zatímco přeborníci Severočeského kraje Lokomotiva Bílina

muži a ani ženy CHZ Litvínov do národní ligy nepostoupila.

Souhrnně řečeno, severočeská atletika zaznamenala v ro­ce 1985 určité úspěchy v masovém rozvoji své základny, ale výkonnostně neposoupila, spíše naopak. Máme tedy mnoho důvo­dů, abychom v roce 1986 a v letech dalších pracovala. ještě

usilovněji a cílevědoměji na dalším rozvoji a zvýšeni úrov­

ně severočeské atletiky.

Při této příležitosti děkuji všem pracovníkům VAS KV ČSTV a jeho komisí, všem pracovníkům okresních svazů i od­

dílů za jejich celoroční práci pro úspěšný rozvoj severo­české atletiky během roku 1985. Velmi rád také děkuji

KV ČSTV za jeho významnou pomoc.

Rok I9S6 bude rokem příprav na oslavy 90 let trvaní československé atletiky. Věřím, že severočeská atlerika učiní během tohoto roku další významný krok ke zvýšeni své

síly a výkonnosti.

Václav Po 1 á č e k předseda VAS KV ČSTV

Page 6: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

1

ČESTNÁ LISTINA V í T Ž Z & 1985

MISTŘI Č S S R

HALA

400 m 52,79 sec Bulířová Alana LIAZ ?!60 př. 8,09 sec Tesárková Jit to LIAZ Ž1)00 ta 47,89 sec Hýsek Pavel LIAZ M3 to 8:57,36 taln Pešava Milan LIAZ HML50 pr. 7,35 sec Váňová Hana SnL DST

dráha

1)00 ta 52,33 sec Bulířová Alena LIAZ Ž100 př. 13,61 50C Tesáňková Jit to LTAZ Ž10 to chůze 47:55,0 min VavraČová Dana LIAZ Žo3 top 88,26 m Adame0 Zdeněk LIAZ M5 to 14:31,44 min Slabihoudek Jiří LIAZ J3skok 15,25 El Mrštík Jaroslav LIAZ J7tai boj 5087 b Stanová Renata LIAZ DST1500 ta 4:04,21 min Polanský František SpŮ HML1500 ta 4:48,08 Ulili Čapouuovú Kateřina LIAZ DHL^00 El 58,38 sec Kopičová Věra Č.LípaDML

M I S TŘI Č S R

II A L A

200 ta 24,61 300 Dulířová Alotia LIAZ 23 to 9 10,7 min Pošava Milan LIAZ HML

D R Á II A

C00 ta 2:08,23 min Nožičková Věra LIAZdisk0 u t e p

55,5855,16

LIc:

C.inibulková Olga Fukalová Marie

LIAZ LIAZ

ž ž

4-'100 m 49,09 SCO Jínová, Jelínková

48:42,0Slámová, Hanz 11ČkovÁLIAZ ?!

10 to chůze min VavraČová Dana LIAZ ž4oo m 47,49 seo Hýsek Pavol LIAZ Mdisk 56,82 m Roth Miroslav LIAZ M50 to chůze 4.33:08 hod. Pták Jaroslav LIAZ Mvýška 70 cm Dudínská Jitka LIAZ DST10 to cluizo 48-34,5 min Janák Jan LIAZ IIST

Page 7: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 2

200 m 25,3 sec5 km chůze 23:57,0 min3 kra . ' ‘ ' 9:19,8 min10 0 př. 14,8 secdá lka 541 cmdisk 54,32 mkoule 16,62 m8mi boj 3998 b8 kra kros 26:45 mi n8 kra kros 29:18,6 min

Pohořelá Dana LIAZ DHLPříhonský Lukáš LD HLLPíchá Petr LIAZ ElPřibylová Leona SnL DliPřibylová Leona SnL DiiMěno Miroslav ODPM Rumbur1i- ><4 1X1Měno Miroslav ODPM Rumburk ŽAMoravec Aleš SnL ŽÁKloub Martin CHZL HSTKout Miroslav CEZL rl

•ALENA BULÍŘOVA byla v roce 1985 nejlepší arletkou

^■'n.je. Získala bronzovou medaili na H2-EE v Aténuch v běhu na 400 m a reprezentovala Evropu na Světovém poháru v Austrálii

Page 8: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

3

PŘEBORNÍCI VAS KV ČSTV ÚSTÍ N. pro role 1935

II A 1, A

M 11 ř. 1

60 ni 7,11 sec Puškár Pavol LIAZ200 ta 22/19 SGO Jooh Vlastimil SnL400 m 50,34 SCO Korf Pavel LD600 ni 1:56,S3 Clili Korf Pavel LB1500 ci 3:54,25 min Bauclaiann 1-11,'oslav LIAZ3 kia 6:29,07 O lil Kirsoh Fotr LB60 př. 8,61 seo Kowolovski JIři LIAZvý 3 ka 209 CUl Horák Vladimír LIAZdálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZtyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZkou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ

■ó c ti y

6o n 7,69 sec Bulířová Alena LIAZ200 m 26,3-4 seo Fabiánová Eva LIAZ

1 lichá lovů Da.aa SnĎ6 00 ni 5S,60 sec Slámová Ilana LIAZ800 m 2:20,j2 min Cermanová Jitka LIAZ1500 m : : 15,64 min Cvíčková Zuzana CÍIZL3000 ta 11:27,37 min natifi^nnnv I-hlqna LIAZ60 nř. 0 Ji *7 SCO Tesárková Ji tka LjlAZvýška 16 3 C'J IÍ le cíp 10 vá Jitka LDdálka 57 6 CC1 Ilanslíčko vá '.řka LI,1Zkoulo 13,64 tu Petrželová Vločka LIAZ

Starší dorostorax

60 m 7,35 soc Hůlek Roman č. L:200 ta 23,58 SPC Svoboda Hartin SnL4 00 m 51,82 sc Jcch Jan SnLcOO in - :01,'i5 tuixi ob Michal SrřP1500 m •' :07,J0 min lúor.za Bohumil VTÍ3 tm $ :01,06 min Liloub Martin CDZL60 pr. 8,91 soc Novák Miroslav LrAZvyslca 194 cm Bím Potr LIAZdá lka 650 CEl Forman Otto Č . L:3skok 14,18 Cl Mrštil: Jaroslav LIAZtyč 370 cm Barbora Pavel LIAZkoti lc 12,55 o Matur.’) Jiří LIAZ5 km 27:10,3 min Janáu Jan LIAZ

Page 9: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

Starší dorosterdzy

60 m 7,83 S0C Vtulová Hana SnL200 m 26,30 sec Michalová Dana Snů400 3 6o,S seo Gregorová Šárka CIIZL800 tu 2:37,65 min Gregorová Siřila CHZL1500 m 5:05,63 min Pytlour.ová Zuzana LIAZ60 př. 9,44 sec Budín.sirá Jit Ira LIAZvýška 175 cm Budínská Jitka LIAZdálka 583 cm Stanová Renata LIAZkoule 12,54 El Stanová Renata LIAZ3 km chůze 16:26,1 nir. Vaňková Lenka LIAZ

Mladší dorostenci

60 m 7,61 sec Vondráček Richard Č. Lípa200 m 24,62 sec Nedvěd Radek LIAZ400 m 53,64 sec Nedvěd Radek Lj_AZ800 m 2:04,04 □in Htxjer Pavel LIAZ1500 m 4 :17,48 min Polanský František SpŮ3 lan 9:02,93 min Pešava Milan LIAZ60 př 9,3S sec Hruš Tomáš SnLvýška 175 cm Šustáček Petr LBčúr.ta 609 cm Hejna Václav SpŮ3 skok 12,25 G Randák Jiří LIAZtyč 370 cm Chvátal Petr LIAZkoule 12,15 m Láder Ivan Balí3 lnu chůze 25:25,2 min Příhonský Lukáš LD

Mladší dorostenky

60 m 8,13 sec Tomsová Jana Snů

200 m 26,94 secEopíčovú VěraKopičovů Věra

č. Lína Č. Lípa

400 m 59,23 sec Pohořelá Dana LIAZ800 m 2:36,60 □in Benúkovň Helena LB1500 m 5 :15,18 ruin Pailová Dana Lovosice60 př 9,79 sec Veverková Radka SnLvýš ka 155 cm Svobodová Andrea LIAZdá lita 538 cm Svobodová Andrea LIAZtoulo 11,76 m Svobodovu Věra LIAZ

S tarší.

60 U1

žáci

8,12 sec Šlechta Libor LIAZ150 tn 19,7 sec Čechlovský Miloslav SnN300 m 43,5 sec Brejcha Martin BaM800 m 2:12,49 min Gregušlta Pavel SrZÍ1500 ra 4:41,93 min Bukovio Václav SnL60 eř 9,94 sec Macháček Lukáš SnLdálka 5áo cm Habenicht Tomáš Duchcovvýška 156 ca Rozkovec Jan SnLtyč 250 cm Mikeš Václav L-LxAxj

Page 10: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

5

kmil * lŤi , 68 ta Monc Miroslav ODPM Rucibur IzJ tu i činko 19: 'n ,9 LI lil Šílil Dudovan DaJ 13::juu 2:C~,9 □in Vokál, Šabaoký,

Slochta LIAZ

S t ar“! /‘kyne

60 n 8,^3 SCO Mašková Petra LIAZ150 O 20,2 sec Mašková Potra LIAZJ00 m V>,0 SCO Bernardová Julio LIAZ800 ra 2:23,9 niin Wcitoschová Petra SCHL6 0 pr, 1Ó/13 SCO Chvojko Vel Jindra Balívýš- ka 15? cen Ilyjfnková Jitka RII Cliocid ; lka llliO O LU Hynolová Ivanu SnVkou lo 10,68 :□ Hajánková Jitlea RII Chon*1x150 1:22,ít min Bornardová, liniová Ií.

Hálová M. , Mašková LIAZ

Page 11: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

6

DRÁHA

Muži

100 m200 m 22,34 sec Hýsek Pavel LIAZ^00 El 51,92 sec Duda Čestmír LB800 o 1:54,25 min Slouka Vladimír LIAZ1500 u 3:50,4 min Bičian Ján LIAZ5 14:20,22 □in Kout Miroslav CHZL10 km 30:48,2 min Faistauer Petr SnL110 př 15,66 SGC Eowolowski Jiří LIAZ400 př 56,39 sec š ikola Páve1 LIAZ3 lna př 9:30,85

204min Dvořák Josef* CHZL

výška CCl Horák Vladimír L3AZdálka 722 cm Bobal Pavel LxAZ3skok 15,03 E Cikš*i Jan L-lAzj

tyč 500 cm Eadinger Antonín LIAZkoule 17,59 m Betlach Josef LIAZdisk 54,30 tú Doth Miroslav LIAZoštěp 62,18 n Č ir.delář Kare1 LIAZkladivo10ti boj

67,76 nekonal

Ese

Matoušek Milan LIAZ

20 km chůze 1:37 :12 hod Pták Jaroslav LIAZ4x100 43,7 sec Spper t, Vavřín,

Kleorlík, Turek LIAZmaratón 2:33,24 min Kuthan Vojtěch SnV

xzn a n y

100 □ 12,63 sec V ánová Hana SxL200 m 26, CS sec Michalovi Dana Snů400 m 59,09 sec S 1 ámo Vil Hana LIAZ800 m 2:18,23 min Špringlová Magda LIAZ1500 m 4:35,7 min Nožičková Věra LIAZ3 km nebyla vyhlášena100 př 15,61 sec Kubcovi Zola SnŮ4 00 př 65,88 sec Ševčíkova Jana SnŮvýška 166 ca Budínskú Jitka LIAZdá lka 583 cm Hanzlíoková Šárka LIAZkoule 14,15 m Petrželová Vlacha LIAZdisk 55,44 E Cinibulková Olga LIAZoštěp7mi boj

47,10nekonal

Else

t> keři kovů Helena LIAZ

4x100 49,9 sec Hanzličková, JežkováSlánová, Fabiánová LIAZ

Starší dorostenci

100 El 11,3 sec Šabacký Petr200 El 23,0 sec Šabacký Potr400 m 51,1 scc Zwoli-iski800 n 1:57,3 min -trob Michal

Page 12: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

1500 u 4:05,6 ulil Novrlý Ondřej Sr.L5 laa 15 :30,8 min Kloub Martin CIIZL110 př 16,4 scc Novotný Václav LIAZ400 př 60,8 soc Novotný Václav LIAZ2 lan př 6:23,2

199min Kloub Martin CIIZL

výšlca oni Díra Potr LIAZdá lka 669 cm Pospíchal Totnúš SpŮ3skok 14,73 m Mrštíte Jaroslav LIAZtyč 370 cm Kolník Martin LIAZkoule 12,64 El Matura Jiří LIAZdisk 34,84 m Flanderka Petr CIIZLoštěp 49,88 m Tůma Stanislav Balíkladivo 43,39 El Babčioký Martin LIAZ10ti boj10 kra ohůze

nekonal47:36

se min Janák Jan LIAZ

4x100 45,2 seo Kubeo, Janíček, Logan, Bodi SpŮ

Starší cloro stolíky

100 ci 12,4 seo Michalová. Haná SpŮ200 u 25,3 800 Michalová Dana SpŮ400 m 61,3 seo Máslová Pavlína LIAZ800 m 2:19,9 min Petrementová Zuzana SnL1500 Cl 5:03,2 min Pytlounová Zuzana LIAZ100 př 15,5 sec Madarazsová Loo^,i SnL400 př nebyla vyhlášenavýška 165 CQ Budínská Jitka LIAZdálka 520 QQ Klemplová Jitka LBkoule 10,86 m Bečvářova Olga SpŮdisk 35,74 m Bělonohá Iveta SnLoštěp 33,44 □ Bečvářovu Clga SpŮ7mi boj nekonal 504x100 52,5 seo Procházkovi’, Máslová,

Budínská, Ježková LIAZ

Mladší dorostonci

100 ci 11,7 sec Trcliala Petr CIIZL200 m 24,1 sec 'Prchala Petr CIIZL400 m 54,1 soc Honzejk Petr LIAZ800 m 2:03,8 ciin Vítek Martin SnIC1500 m 4:21,1 min Hujer Pavel LIAZ3 kra 9:14,7 min Hujer Pavol LIAZ100 př 15,2 soc Iiruš Tomáš SnL300 př 45,7 sec Sclimidt David LIAZÍJOO př nebyl vyhlášen

SnLvýška 171 CCl Secian Petrdálka 638 ca Hejna Váolr.v SpŮ3 skok 12,50 m Randák Jiří LIAZtyč no by 1 vylil-šen

Balíkoule 12,13 a Cúder Ivandisk 29,70 Cl Žižka Martin CIIZLoštěp 49 ,0O Ul Žonkl Martin Sj Litouorioo

Page 13: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

8

kladivo 47,80 m Maryško Páve1 LIAZ10ti boj nekonal se5 km chůze 24:21 min Příhonský Lukáš LDěčín4x100 47,3 sec Hruš, Hruška,

Eleprlík, Chabr SnL

Hladší dorostenky

100 m 13,0 sec Tomsová Jana SpŮ200 m 26,1 seo Pohořelá Dana LIAZ4 00 m 58,3 sec Kopičová Věra ČL800 m 2:18,4 min Jankujová Miroslava ČL1500 m 5:04,2 m 4_n Jankuiová Mirosl-'®-Ta ČL100 př 16,4 sec Přibylová Leona SnLvýška 156 cm Patočková Stanis lava BaMdálka 538 cm Svobodová Andrea LIAZkoule 11,88 m Langtnajerová Světla SnLdisk 33,74 ni Svobodová Věra LIAZoštěp 32,02 ta ifovotná Hana LIAZ7mi boj nekonal se4x100 m 51,4 sec Kozlovská, Kelle rovů

Ševčíková, Pohoř LIAZ

Starší žáci

60 m 7,7 sec Pištora Jaromír LD150 m 19,2 sec Pavlis Michal LB300 m 41,3 sec Stoklasa LIAZ800 m 2:15,6 min Greguška Pavel SnE1500 m 4:47,0 min Bukvic Václav SnL80 př 12,4 sec Krofta Jan Spuvýška 163 cm Rozkovec Jan Sn Vesecdálka 534 cm Moravec Aleš SnLtyč 250 cm Moravec Aleš SnLkoule 15,20 m Menc Miroslav OD íDil Sasňurkdisk 47,78 m Měno Miroslav OD Baňurkoštěp 45,82 m Menc Miroslav Oř -r-1 •*4bo j 239 b. Měno Miroslav OD ZPTÍ Ssfiurk4x60 m 31,1 sec Samčuk, Prokop,

Moravec, Maoháče 1 Rumburk

Starší žákyně

60 m 8,2 sec Mašková Petra LIAZ150 m 20,2 sec Mašková Petra LIAZ300 m 43,2 sec Bernardová Julie LIAZ800 m 2:28,3 min ■tfeitoschová Pěti SCHZ Lov1500 m 5:03,2 min Weitosohová Petr SCHZ Lov80 př. 13,7 sec Dlouhá Šárka LB.výška 154 cm HyJánková Jitka RH Cliotn.dálka 485 cm Bernardová Julici LIAZkoule 10,94 m Hyjánková Jitka LIAZdisk 23,68 m Peldová Lenka SnL

Page 14: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

9

oš tčp JboJ 4x60

26,9419332,6

Dl b, seo

Fránová Pavlína Ilyjánlcová Ji tlen Bernardová, Hálová Brášková, Mašková

BaM IUI Chom,

LIAZ

Mladší žáoi

60 m 8,2 990 Bartl Filip SnV300 m 46,7 990 Petrák Josef CHZ Lov.800 ta 2:29,9 min. Pouzar Petr SpiŮ1500 m 5:11,8 min. Ondráček Marek BaM60 př. 11,5 seo Háněl Petr LB.výška 144 cm Stana Pavel LIAZdálka 4?1 cm Pavlíček Petr Duohoovmíček 54,72 m Kikal Petr SpŮ4x6°j seo Kokoška, Novakovski,

Pavlíček, šinu nek Duohoov4bo j 137 _b. Bartl Filip SnŮ

Mladší žákyně

60 m 8,9 seo Svitáková Zuzuia BaM300 m 46,1 seo Loudova Kateřina SnK800 m 2:39,3 min Peoková Jana SnL1500tá 5:19,5 min Peoková Jana SnL

10,4 seo Svitáková Zuzana BaMvýška 136 cm švadlenková Ludmila SnVdA Vm 434 cm Pe lesková Irei a SnVtaí čok 43,52 Dl Legenová Gabruela Sp Roud,^íbn 1 193 b. Švadlenková Ludmila SnVštafeta 4x60 Pelešková, Skalioká 11. SnV

Skalioká V. , Gradientova

Pře s n 0 1 n i b ě h

muži - mílaři - 4 km19:08,6 min Kuno Petr CHZL

muži - vytrvalci - 10 km38:51,4 min Kout Miroslav CHZL

zeny - milanky - 3 kmSpŮ15:50,6 min Stíbalová Bohislava

liony - vytrvalkynč — no byly vyhlášeny dorostonoi starší ~ mílari •» 4 km

15:10,8 min Kloub Martindorosteno! starší - vytrvalo! - 8 km

33:10,0 min Třísko Paveldorostenoi mladší — 4 km

16:50,2 min, Vítek Martindorostenky mladší — 2 km

8:26,8 min. Pailová Janastarší žáci — 3 k“

9:37,1 min. Greguška Pavel

CHZL

Č.L.

SnK

SCIIZ Lov.

SnK

Page 15: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 10

starší žákyně - 2 lna7:40,4 min

mladší žáci - 2 tomin

mladší žákyně - 1,5 to5:28,6 min

ťřeitoschová- P- SCHZ Lov.

Poazar Petx’ SpŮ

Hano uzo vá X- xhichcov

JĎli (OSLAV R O T H se stal prvním dis kar kraj®* £&erýpřekonal hranici 60 m výkonem 60,16

Page 16: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

11

z A v 5 r h č N f: T /l D U L K Y DRUŽSTEV

M u ž i Ž e n y

Co lostátní 11 •-a Co lostátní lifrn

1. Dukla Pralia 32 944 1. RH Praha 30 6492 RH Prahu 28 983,5 2. VŠ Praha 25 6303. SDarta Pha ČKD 23 691 3. Sl. Pí B. Bystr. 23 552,254. LIAZ Jablrnoo 15 572,5 4, LIAZ Jablonoo 21 4745- Dukla B. Bystr. li* 565 5. UK Bratislava 18 448,56. TJ Vítlzovioe 11 4oi 6. TJ Vítkovice 14 4077. VŠ Praha 11 463 7. Sppx.ta Pha ČKD 9 341,758. Sl. IPS Praha 10 496,5 8. Šilbdá Plzeň 4 197,5

Nl□? o <ln£ 1 i £a A Národní liz^a A

1. Eohenians Praha 32 818,5 1. Slavii Pha IPS 24 804,5o VTJ Šumavnn Klát,.27 655,33 2, Boheniians Praha 20 5853. Poldi Kla íno 23 596,03 3. VS Tábor 14 491,54. Škoda Plzun 17 528,5 4. Sp. Ostí n. L. 12 4235. Dukla Praha B. 16 489,5 5. Dynam Plzon 10 4276 Atletik Praha 12 425,5 6. Karlovy Vary 3 296,5

?arta Pralia B 11 439,58. ChZ Litvínov 6 357,08

>T-*..rodní licra B Národní lira B

1. RII Praha B 30 705,5 1. Dyn. Pardubice 23 652,52 . LIAZ Jablonec B 27 639,5 2 TJ Kolín 21 592,53. Dynatso Pardubice 21 535,75 3- LIAZ Jablonec, B 12 46-',254. Slovan Libcroc 20 568,5 4. Slova i Libereo 12 470,755. VTJ Kutná Hora 16 505,5 5 AŠ 111. Boleslav 8 4196. AŠ tul. Boleslav 14 479,25 6. Sp. Ur. Králové 8 4107. Slavoj St. Boles . 7 381,58. LIAZ Jablonoo C 7 375,50

Fini lo národní liry ČSR

1. Bohemlans 243,52. VTJ Šumavo. Klatovy 1963. Chrudim 190,54. 7 ■ H. Bří 0 1795. i ’»a P 171,56. Ju i 126,5

Page 17: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

12

Přebor č S S R

Kvalifikace d 0 T ML Č S R

M u ž i ž e n y

1. RH Cheb 344,5 1. Kladno 2442. Opava 239 2. Gottwaldov 2093. Pacov 181,5 3. VŠ Praha B 154,4. Zn Jtao 171,5 4. Svitavy 135,5. Bílina 165,5 5. Litvínov 100,6. Turnov 77,5 6. Vítkovioe B 887. VTJ Kutná Hora B 76,5 7. Škoda Plzeň B 35,8. Bohetnians B 51 8. RH č. Budějovice 20

N árodní pře bor d 0 roštu

HST skupina A DST skunina A

1. Sparta Pha ČKD 243 "1. TJ Kolín 1512, LIAZ Jablonec 213,5 2. LIAZ Jablonec 144,3. Bohemians Praha 123 3. Dynamo Plzeň 1354. Poldi Kladno 83 4. Sp. Ústí n. L. 655. Jiskra Domažlioe 83 5. Baník Sokolov 566. TJ Kolín 77,5 6. Boheiaians pjraha 53,7. Slovan Liberec 66,5 7- S lávia Praha. IPS 528. Dynamo Plz en 66 8. Poldi Kladno 4°

HUL skunina A DML skunina A

1. TJ LIAZ Jablonec 1. LIAZ Jablonexe 1:6,2. Slovan Liberec 2. Poldi Kladno 148,O -3 - Dynamo ZČD Plzeň 3 VŠ Praha 101

Bohemians Praha ČKD 4 Start K Vazry 865. Poldi SONP Kladno 5. Slovan Libezrec 82

Skoda Plzeň 6. Slávia IPS Praha 65 ,57. Slávia TPS Praha Baník Přibráni8. AŠ Mladá Boleslav 8. Škoda Plzeň 45

VH U

( U

l U

x Ul LH U

(

Doro^tenc^_starší

1. Slávia PF B. Bystr. 241,52. TJ Vítkovice 2383. TŽ Třinec 2OS,5h. Sparta Praha ČKD 208,55. LIAZ Jablonec 2056. Slavia UK Bratislava 96,5

Dorostenky star-ší

1. Slávia Havíř'ov 159,52 TJ Vítkovice* 145,53. Slávia PF B B. 1174 TJ Kolín 1105. TTS Trenčín 1056. LIAZ Jablonexe 86

Page 18: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

13

Dnrn.i tone í mimici

1. Sl. B. Bystrioa2. VŠT Košice3. Zbrojovka Brr.oh. Dynamo Fardubico5. Slovan Lltioroú6. LIAZ Jablonec

Dorostenky mladší

1. Dynamo Pardubice2. Sl. PF B Bystv,3. TTS Trenčín4. POLDI Kladno5. LIAZ Jablonoo6. VOKD Poruoa

190175.5134.5133.5 loó71

JAROSLAV M II Š T t K byl nejlepším troj: kokanem krajo. Stal se Juniorsk a mistrem ČSSR a reprezenti val ČSSR na

závodccll DRI-’l)A.

Page 19: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 14 -

-LLAJSivk PiLjBORI DIWZSTZV — konečné tabulky

Muži - finálo A Ž e n y

1. Lokomotiva Bílina 24 738 1, CHZ Litvínov 24 786,2. Spartak PS Ústí 20 489,5 2. LIAZ Jablonec 21 383'3. LIAZ Jablonec D 18 446 3. Lokomotiva Bílina 17 232.4. Slovan Liberec B 15 371 4. Baník Most 16 188, ■5. Vag. Č. Lípa 13 375 5. Soartak Ústí B 11 756. Lokomotiva Děčín 7 250,5 6. LIAZ Jablonec D 8 76, ■7. Baník Most 6 228,5 7- CHZ L-i tvínov B 4 288, Seoheza Lovosice 5 193,5 8. Sokol Dol. Zálezly 3 16,:M n £ 4 — finála n

1. VTŽ Chomutov 22 4442, Slovan Liboreo C 21 412,53. CHZ Litvínov B 16 3194, Sp, Ústí n. L. B 14 312,55- Sokol Dol. Zálezly 9 266,56. Elna Počerady 8 1787. LIAZ Jablonec B 6 1568. Slovan Varnsdorf 3 83,5

Starší dorostenci Starší dorostenkv

1« LIAZ Jablonec 279 1. LIAZ Jablonec 11 3182, Slovan Liberec 174 2. Soartak Ústí a. L. 11 3153. Spartak Ústí n. L. 166 3. CHZ Litvínov 3 234,54. CHZ Litvínov 96,5 4. Lokomotiva Bílina 5 164,55. Lokomotiva Bílina 93,5 5. Slovan Liberec 5 1626. Baník Most 59 6. Sokol Dol. Zálezly■ 0 16

Mladší dorostenci Mladší dorostenkv

1. Slovan Liberec 15 532,4 1. LIAZ Jablonec 11 4422, LIAZ Jablone c 14 453 2. Slovan Liberec 11 397,53. Spartak ústí n. L. 11 308 3. Baník Most 7 128,54. Baník Most 10 95,5 4. LIAZ Jablonec B 7 li?’5. CHZ Litvínov 6 57 5. CHZ Litvínov 4 75,56. DPM Rumburk 4 64,5 6. Vag. Č; Lípa -2 49,57. LIAZ Jablonec B 3 45,58, Slovan Varnsdorf 3 26

Starší žáci Starší žákyně

1. Slovan Liberec 210,66 1. LIAZ Jablonec 143,52, LIAZ Jablonec 181,5 2. Lokomotiva Bílina 1403. Spartak Ústí n. L, 165,33 3. Slovan Liberec 139.54, Baník Most 103 4. Soartak Ústí n. L. 131, 55. Lokomotiva Bílina 102 5. Baník Most 966. RH Chomutov 15,5 6. Slovan Duchcov 21,5

Page 20: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

15

Mladší žúol Mladší žúIq ně

1. Spartak Ústí n. L. 231,5 1. Spartak Ústí n. L. 1392. Slovan Varnsdorf 135,5 2. Lokomotiva Děčín 136,53. Slovan Llboroo 118 3. Slovan Eadon 1094. Slovan Duohoov 69 4. Slovan Liboreo 845. Slovan Kadaň 4o 5. Slovan Varnsdorf 606. Slavoj Litoměřice 36 6. CHZ Litvínov 36,5

HANA VÁŇOVÁ z Llberoe získala stříbrnou medaili

na M ČSSR starších dorostenek a vytvořila nový krajský dorostenecký rekord na lOO^rn př. Sasem 14,17 seo.

Page 21: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 16 -

SEVEROČESKÁ BnŽECKÁ LIGA 1985 SEVEROČESKÝ POHÁR

1. Lokomotiva Bílina 1240,5 1. LIAZ Jablonec n, N. 413,52. CHZ Litvínov 959,5 2. Sn. Liberce 345,53. Sokol Dol. Zálezly 952 3. Sp. PS Čstx n. L. 326,54. Sn. Liberec 948 4. CHZ Litvínov 2695. Sp. PS Ústí n. L.. 839 5. Lok. Bílina 206,56. SCHZ Lovosice 755 6. Baník Most 135,57. LIAZ Jablonec 739 7. Sp. Roudnice n. L. 121,58. VTŽ Chomutov 563 8. Sn Duchcov 959. Sn. Kadaň 429 9. Vagónka č. Lípa 90

10. Vag. Česká Lípa 312 10. Dynamo Doksy 6611. Baník Most 227 11. SCHZ Lovosice 40-« ** J-í- • T?’"’’ ' TXkxx Uí a U -X. XX . XJ . 225 12. 2 913. Dynamo Doksy 191 13. Sokol Dol. Zálezly 2814. Lokomotiva Louny 166 14. Lo ko Louny 2115. Elitex Jablonec 151 15. VTŽ Chomutov 2016. Lokomotiva Děčín 147 16. ODPM Rumbtark 1317. Hv. Tmo vany 142 17. Hvězda Tmo vany 0 o18. Sn. Varnsdorf 131 18. -19- Loko Děčín 419. RH Jablonce n. N. 122 Sn. Varnsdorf 420. ESSM Tušimice 119 20. Elna Počer'ady 2

Vítězové X. ročnílcu BĚHU PR&BOJE

Mladší žáci - 1.000 m3:09,6 min. Pouzar Petr 24. ZŠ Ústí

Mladší žákyně - 600 m1:45,6 □in. Loudová Kateřina. SnK

Starší žáci - 1.500 m4:30,3 min, Greguška Pavel

Starší žákyně - 800 m2:25,6 min. ‘.Tieitoschová Petzza 5. ZŠ Litora

Dorostenci mladší - 1500 m4:11,2 min. Pešava Milan

Dorostenky mladší - 800 m2:23,0 min. Jankuj ová Miro s j_ava 5PŠ č. Lípa

Dorostenci starší - 3.000 m8:55,0 min.. Hronza Bohumil VTŽ

JUBILEJNÍ POHÁR

H 0 š i D í v k y

1. Gymnázium Jablonec 7.499 1. SOUoboh. Jabllonec 6.5122. SOUstrcj. Jablonec 5.520 2 Gymn. Jablonexe 6.3633. SPŠ Jablonec n, N. 5.519 3. SEŠ Jablonec n. S. 5.2594. SOUoboh. Jablonec 4.038 4. SPŠ Jablonec n. 5.1245. SOUbižu Jablonec 3.223 5. SPŠskl. Ž. 3i-od 4.2016. SEČ Jablonec n. N. 3.026 6. SOUbizu 2.75:7. Gymn. Tanvald 2.404 7. Gasin. Tanva 1c -1 1.4918. SPŠskl. Ž. Brod 1.966

Page 22: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

17

11, CO (2) I u r o k Mlroslav 58 LIAZ 06-10 Bri^lej;11,13 (1) P>: l; or Páve 1 65 LIAZ 15-09 Praha11,11 - IJ1 1 . ok Dokutu 1.1 63 LIAZ 06-10 Ilrlxlotj1<),9 ( 1 r ) KJ ■ prii Aloí 60 LIAZ 31-08 Liboroo10,9 (1) Gro sse 1 Vladimír 63 SpÚ 08-09 Bílina11 ,0 (5) n-u t Dm 'i Jarošlav 56 CIIZL 08-06 Ústí n. L.11 ,0 6r 71/n 1 insJci J osof 68 Ba íl 0 3-07 Praha S11 . ■ ;lr Ti iuu Luděk 59 CIIZL 25-07 Praha1 1 1 n-wi i Robert 67 SpÚ 25-05 Most S1 J 1 !■■■ ' 1 Čes tmír 5^ LB 08-06 Bílina'1.1 2r Ke- 0 loo 0 Í£± Jiří 66 LIAZ 08-08 OstravaH, J5 3 1 ■. r Pa vol 61 LB 28-09 Neudorf1 1 , ’6 •’r V J Jarr»slav 64 LIAZ 08-06 Praha11,2 - Ji ” h J ttll 68 SnL 01-05 Cottbus S11 - i i ' 1 ve 63 SCHZ Lovos 25-05 Most11,2 1 p U 5 Petr 66 SpÚ 14-09 Litvínov11, Ir Ty.. - i i.*, Jíart i_n 58 SnL 08-06 Praha11, ’ - 'nlj Petr 68 SnL 01-05 Cottbus S11 ,1 1 •» »•>' Petr 68 LIAZ 11-05 Varnsdorf S11,) i r Li •) Par t In 66 CIIZL 08-06 Ústí n. L.11, J 2?r Ji 1 ■ 'l£ Rod .an 67 Č. L. 24-07 Praha S11,3 kr • 1 J iří 6k SnL 24-08 Liboroo11,3 n F v Iv J iří 65 CHZL 08-04 Most11,2 S 1 •Jf - n v s k Jix i 55 LIAZ 28-09 St. GalIon11, 1 1 i 11: i h v Tomáš 70 SnL 11-05 Varnsdorf M11,3 (1) i i Martin 67 SpÚ H-05 Varnsdorf S11,M ■ r ... .j Miř oslav 47 LIAZ 03-06 Praha11 , ■ 1 v or .r..c 1: Richard 70 Č. L. 23-o4 Č. Lípa 1111, f 3 F O S o 1 Josef 63 SpÚ 25-05 Most11,3 ’r Jerh Vlastimil 65 SnL 23-06 Ilouštka11, 1 1 r bit _ua V lastiiail 63 Balí 07-09 Bílinall.i 1 ry- i ’ v Po tr 57 SPÚ 14-09 Litvínov11 3 1’ li I li ros lav 64 VTŽ 14-09 Litvínov11,3 1 Trcliala Petr 70 CHZL 10-10 Most M

Doros tone i s tav“í - 1 - 7 (muži)

11,5 O Ja:; í i'el: Líiros lav 67 SpÚ 11-05 Varnsdorf11,5 1 Svo bnda Mař t in 68 SnL 24-0S Jabloneoll,ó(h) - ČeřV y Páva 1 68 Č. L. 05-03 Jablonec11,6 6 Kube o Fotr 68 SpÚ 11-05 Varnsdorf

Dorostene i ci Iři-5 ”< - 1 - 3 (muži)

11,7 4 Il<n.tle 1 Toeió.š 69 SnÚ 25-05 Most11.7 3r liru Tomíí 70 SnL 05-10 B, Bystr.11,8 hr Dr-> chslf v Potr 70 SnL 05-10 B. Dystr.11, ■ 6r KJ -- plil Tomáš 70 SnL 05-10 B. Dystr.11,3 lr No v Tocriš 69 CIIZL 10-10 MostH,9Ui) El ' vele Jaroslav 69 LIAZ11,9 ?iv Jliltm 69 Lovosice 11- 5 Varnsdorf

Page 23: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

11,9 1 Kravčišín Miros lav 6? CIIZL 19-09 I 11víno v11,9 Jocll Potr 69 S nik 25-07 J * r: -o v11,9 Nedvěd Radek 69 LIAZ 1Ó-10 Host

2 0 0 m

M u ž 1

21,88 (4) Hýsek Pavel 65 LIAZ 11-08 Praha21,92 1 Bartůněk Jaroslav 56 ciizl 2 5-05 Praha21,99 8 Turek Miros lav 58 LIAZ o4-o6 Praha21,8 2 Puškár Pavel 65 LIAZ 04-09 Nyironyháza22.1 2r Duda Čes tmir 59 LB 29-09 Zrio jtao22149(h)l Jech Vlastimil 65 SnL 21-01 Jablonec22,3 1 Zwolinski Josef 68 BaM 29-04 Most S22,56 3 Korf Pavel 61 I.B 28-09 Noudorf22,63 4 Kleprlík Aleš 60 LIAZ 28-09 St,GalIon22,4 2r Toman Lud cíle 59 CIIZL 28-04 Most22'4 Ir Kowd lows ki J irx 66 LIAZ 08-08 Ostrava22,4 1 Grosse 1 Petr 63 SpŮ 07-09 Bílina22,92 9 Vlček Jarošlav 64 LIAZ 08-06 Praha22 ,7 8 Šabacký Petr 68 LIAZ 16-06 Bílina S22,7 2 Jirple JLří 62 SpŮ 08-06 Zno Jme23,0 2 Bodl Robert 67 SpŮ Val. Moc.S23,1 2 Posel J osef 63 S pL* 25-05 Most23,1 1B Bečvář J iří 65 CIIZL 25-07 Praha23,1 1 Málek Ronan 67 Č L 14-09 Ústí n. L.S23,43 5r Vavřín I lir os lav 47 LIAZ 08-06 Praha23,2 1 Joch Jan 613 : -iL H-05 Varnsdorf S23.51 5 o Kr ob Martin 66 C i • z->L 25-05 Prala23.52(h)2r Mach ala Petr 60 Sn L 0 3-02 Praha S23.3 Ir Duželc ing. !ar t in 5? c«■ L 23-06 líoti." t Ma23.58(h)l Svoboda Martin 60 tiL 19 -01 Jablonec S23,4 3 Cogan Martin 67 ' nfl 25-05 Most s23,5 4 Chabr T utaúš 70 S riL 05-10 B. , iit

23.6 3r Seinor Roman 66 I.B 28-04 2 ío c23.35(h)3 Pekárek Petr 66 LIAZ 23-01 Jablonoc23,88 13 Gruner Libor 64 LIAZ 08-06 Prana

Dorostenci starší — 1 - 8 (muži)

23,94 4 Černý MiclC.L 68 LIAZ 07-09 Praha23,8 4 Ko lář Zdeněk 67 LIAZ 11-05 Varnsdorf

Dorostenci mladší - 1 muži

23,7 1 Trkala Petr 70 CIIZL 25-05 Most23,9 1 Nedvěd Radek. 69 LIAZ 09-0'3 Jablonce23,9 2 Riede1 Tomáš 69 S oů 13-07 Liborcc24,2 Pivoňka Milan rx; SČHZL 31-07 Bílina24,4 2r Vondráček Richard ■ ?70 Č L 23-06 Hount I:a24,4 8 Honzejk Petr 69 LIAZ 13-07 Liberec24,88 4 Hruš Tomáš 70 SnL 07-09 Jatlor.oo24,3 3 Urban Miroslav 69 S pij 11-05 V am3dorf

Page 24: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

19

2 1,0 2r Grus s J an 70 LIAZ 19-05 Bílina25,0 6 N ó m n e řTn rt in 69 SnL 15-09 I. 1. tví no v25,0 3r Dreohs l.or Po tr 70 SuL 05-10 B. Bystr.

5 0 0 m

Muž i

56,99 5 Hýsek Povol 65 LIAZ 10-08 Praha58,55 1 J noh Vlastimil 65 SnL oi. 07 Praha58,9 Ir Korf Pavel 61 LB 05-09 Praha50,1 2r Duda Čos tmír 59 LB 29-09 Znojmo50,59 1 Puškár Pavel 65 LIAZ 13-07 Jabloneo50,9 lr Zwolinski Josef 68 BaM 13-07 Liboreo51,06(h)l Krob Miachal 67 SnK 12-01 J*bloneo51,10 5 Jocli Jan 68 SnL 08-06 1aha51,19 vc Pvá 1 J i.ví 65 SnL 05-10 Praha51,13 (b)3 Pok'rok Po tr 66 LIAZ 12-01 Jablonoo51,39 3 Ko l/.ř Zdeněk 67 LIAZ 05-10 Ostrava51,3 3 Hujer Pa. ve 1 69 LIAZ 05-10 B.Bys tr,51,5 5 Vlach Lubor 66 LIAZ 25-05 Ml.Bol.51,6 hr Hasí k Luděk 63 LIAZ 31-08 Dobrooon51 ,8 Lr So Lnur Roman 66 LB 29-09 Znojmo52,0 2 Tr afina Jan 6*4 SnL 31-08 Llbcroc52,26 (h)l N o v-., k Miřoslav 68 LIAZ 10-01 Jablonoo52,30 5 Kninler J an 65 LIAZ 05-10 Innsbrucl:52,39(hl5 Pn pp Ju aj 61 LIAZ 12-01 Jablonec

(1> 1 Š ikola Pa v o 1 63 LIAZ 06-02 Jablonoo52,5 5 (hjb Tuček J aroalav 55 LD 12-01 Jablonoc52,2 1 Bodl Robert 67 SpĎ 09-06 Jablonoo52,3 hv Šafrab i J o sof 59 VTŽ 08-06 Bílina52,3 1 Chour Karel 63 Č.L 23-06 HouJtlza52,6 3 Trkola Touláš 67 SnL 01-05 Co ttbus52,6 2r SLnvat Jan 67 LB 25-05 host52,92 vc HacháČjk Jan 61 SnL 05-10 Praha52,8 6 Král SLávomír 67 SnL 07-09 Liberec52,9 3 Ptáění< Jarošlav 55 SpŮ 08-06 Bílina52,9 3 Ně uie c Miroslav 57 LIAZ 31-08 Liboroo

Poros tencí ster5í - 1 - 9 (muži)

53,0 3r Monliar'* Ivan 67 VTŽ 12-07 Liboreo

1* • trnčí tntndrí 1 r :u Ž i.

5 3,2 o Pf.dan.ť y To- .? 69 SpŮ 09-0Ó J íblcnoc53,3 5 Chabr Tota.’ š 70 SnL 05-10 1). Bystr.53,5 Tivonkí llilau 69 SCHZL 14-09 Ústí n/L53,65(h)Lr Nedvěd Radek 69 LIAZ 19-01 Jablonec53,7 1 Vondráček Richard 70 Č.L. 25-09 Č. Lípa53,87(h;5r Honze jh Petr 69 LIAZ 16-02 Jablonoo53 ,0 10 irolial x Petr 70 CHZL 12-10 Litvínov5^,53(h)2-3 ilruš Tomáš 70 SnL 19-01 Jabloneo55,5 2 Němec Martin 69 SnL 24-09 Liboreo

Page 25: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

20

8 0 0 m

Muži

1:49,29 3 Slouka Vladimír 62 LIAZ1:50,3 3 Bičian Jan 59 LIAZ1:51, 6 Koří" Pavel 61 LB1:53,54 - Krob Miohal 67 SnK1:54,30 1 Kopal Jan 65 SnL1:54,6 4 Kamler Jan 65 LIAZ1:54,7 4 Sýkora Vlastimil 56 SnL1:55,13 3r Kolár Zdeněk 67 LIAZ1:55.17 3r Bu lva Jaromír 63 SnL1:55,2 6 Kopecký Petr 65 LIAZ1:56,53 7r llronza Bohušlav 67 VTŽ1:56,7 9 Drbán Petr 60 LIAZ1:56,95 2 Nevrlý Ondřej 67 SnL1:57,0 10 PÉPP Jura j 61 LIAZ1:57,3 1 Klekner Jiří 61 LIAZ1:57,33 7 Hu jer Pavel 69 LIAZ1:57,3 1 Picek Jan 65 LIAZ1:58,1 2 Koli a Josef 67 SpÚ1:58,2 1 Čunát Jiří 65 LIAZ1:58,2 2 Jahoda Rostislav 58 LIAZ1:58,7 2 Zwo lins ki Josef 68 Bafl1:58,95 4 Faistauer Petr 64 SnLl:59.2(h)8 Menhard Ivai' 67 VTŽ1:59,06 1 Francírek Tomáš' 68 CHZL1:59.3 2 Šulák Dieter 65 SpÚl:59,4(h)l Menhard J an 63 VTŽ1:59,75(h)2VoJtášek Radě k 66 LIAZ2:00,0 2 Štěpán Miloš 58 LIAZ2:00,0 3r Augusta Pavel 64 Balí2 :00,4 3 Prooházka Miroslav 67 LIAZ

25-05 Praha05-08 Praha14-09 Praha25-Q5 Praha S08-06 Praha01-10 Gronoblo25-05 Ml. Bol.06-07 Ostrava S24-08 Praha25-05 Ml. Bol.16-07 Praha S25-05 11. Bol.01-09 Praha S13-07 Jablonec07-09 Bílina15-09 l’rr01-09 Tu- nov07-09 Bílina 025-05 J nbl.ontiu01-09 T- v17-08 Li.17-0820-02 Praha S25-05 Praha S18-06 Erfurt20-02 Praha06-02 Jablonec08-06 Děčín31-08 Bílina08-06 Děčín S

Dorostenci starší -1-9 (muži)

2:00,5 5 Slavata Jan 67 LB 19-05 Most

Dorostenci mladší - 1 muži

2:01,0 1 Polanský František 69 SpÚ 14-09 Ústí n/L2:02,7 Vítek Martin 69 SnK 13-07 Liberce2:03,8 5r Podsedník Martin 69 LB 29-09 Znojmo2:04,1 2 Pešava Milan 69 LIAZ 19-05 Bílina2:O4,6 5 HonzeJk Petr 69 LIAZ 05-10 B. Bystr2:04,7 6 Nětaeo Martin 69 SnL 05-10 B. Bystr2:05,7 3 Budský Tomáš 70 LIAZ 09-06 Jablonoc2:07,1 10 Kopřiva Petr 70 Č.L. 13-07 Liberec2:07,2 5 Bukvio Jan 70 LIAZ 15-06 Sušice

Page 26: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

1 n n

M u * 1

3:4j,77 5 Bičian Ján 59 LIAZ 11-08 Praha3 :'»7,93 11 Kamlor Jan 65 LIAZ 25-05 Traha3:49,06 4 Paří k V áolav 63 LIAZ 24-08 Praha3:51,6 4r Klrsch Potr 56 LB 04-09 Praha3:52,0 1 Faistauar Petr 64 SnL 25-05 ML. Bol.3:52,36 1 . S louka Vladimír 62 LIAZ 05-10 Innsbruok3:52,83 4r ■ Bauokmaiin Miroslav 57 LIAZ 06-07 Praha3:55,7 4 Filinger Čeněk 61 SnK 18-05 Jablonoo3:56,5 4 P icok Jan 65 LIAZ 25-05 Ml.Bol.3:58,2 8 Jal jda Rostislav 58 LIAZ 25-05 Ml. Bol.3:59,4 10 Graf Aleš 63 SnL 25-05 Ml.Bol.3:59,6 11 Slab’, boudek Jiří 66 LIAZ 25-05 Ml.Bol.3:59,8 7 Kur.: • Potr 54 CHZL 18-05 Jabloneo6:00 ,^6 9 Kloub Martin 67 CIIZL 13-07 Praha S4:01,26 8 Vojt:'šok Radek 66 LIAZ 13-07 Jablonoo4:01,7 9r ■í iplor Martin 66 LB 04-09 Praha4:01,7 3 Nevrlý Or.dřo j 67 SnL 07-09 Libareo S4:01,86 9 Dvořák Josof 52 CHZL 25-05 Praha4:01,?4 3 Kraus Vladimír 67 LIAZ 05-10 Ostrava S4:02,4 6 llatocha Petr 65 LIAZ 07-09 Liboroo4:03, 1 2 Bulva Jaromír 63 SnL 01-09 Turnov4:02,3 1 Polanský František 69 SpÚ 13-07 Liberec 14:03,5 17 Procházka 'I 'ros lav 67 LIAZ 25-05 Ml. Bol. S4:03,8 7 . Uroma Bohušlav 67 VTŽ 28-08 Praha S4 :04, 9 *» Šulúk Die tor 65 SpŮ 25-05 Most4:05,1 3 Sté pán Mi loš 58 LIAZ 13-07 Liboroo4:05,10 9 Ke lilia J osof 67 SpŮ 07-07 Ostrava S4:05 ,7 2 ščavík František 61 LD 14-09 Ústí n/L4:07,0 3 Sýkora Vlastimil 56 SnL 21-09 Paří-á4:08,03 8 Viták Jiří 53 VTŽ 24-08 Praha

Doro s tor; starší - 1 — 6 (muži)

4:15,3 6 Rosúlek Mi clial 68 LD 25-05 Jablonoo4:15,3 Čiiúicliá 1 * k Tomáš 67 Č.L. 13-07 Liboreo4:17,6 - Tiohý V iadimír 68 SCIIZL 08-06 Bílina4:17,8 - Plichta Potr 68 SpŮ 25-05 Most

Doro s tenoi mládni - 1 utuží

4:09,9 6 Pošnva Milan 69 LIAZ 13-07 Liboroo4:14,4 - Ví tok Mart in 69 Suli 06-10 Znojmo4:18,8 n Bud.cky Tornu s 70 LIAZ 16-06 Sumíoo4:19,7 2r Podsadili'k Martin 69 LB 10-10 Most4:21,0 2 Kopřiva Pavo 1 70 CHZL 16-09 Ústí n/L4:21,1 2 Píchá Pe tr 70 LIAZ 11-05 Varnsdc^f4:21,1 1 Hujrr Pavo 1 69 LIAZ 19-05 Bílina* ■4:25,5 4 V halu pa potr 69 SnL 05-10 B, Bystr.4:26,9 4 Posuch Broníslav 69 CHZL 10-10 Mos t4:3O,4i)h)4 Bína Pavo 1 69 LIAZ 19-01 Jablonoo

Page 27: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

^ 0 0 0 Cl

Muži

13:55,77 5 Bauckmann Miroslav 57 1 iaz14:15,52 3 Kirsch ing. Fotr 5" 14314:19,54 5 Pařílc Váolav (j : J rA7.14:20,22 1 Kout Miroslav .9 > cm I,14:25,93 3 SLabihoudek Jiří 60 LIAZ14:27,49 7 Faistauer Petr 6’1 SnL14:38,8 1 Kamler Jan 65 LIAZ14:46,8 2 Kunc Petr 54 CIIZL14:51,2 6 Dvořák JCSef 52 CIIZL14:51,46 4 Člvmý ing. Jiří 53 S11L14:53,2 S tavík František 61 LD14:53,43 6 Semela Pavel 5S LIAZ14:59,50 13 Wiplor Martin 6ó LD15 : 14, 8 - Třejbal Kare 1 59 SCHZL15:19,16 10 Kopocký Radek 66 SnL15:20,1 6 Povýšil Martin 57 SnL15:21,76 1 Jelínek František 53 LIAZ15:26,2 2 S laměný Oldřich 52 Č. L.15:30,2 Filingr Čeněk 61 SnK15:30,8 1 Kloub Martin 67 CHZL15:31,5 2 Brůžek Zdeněk 54 VTZ15:31,56 10 Řezáč Ivo 4o CHZL15:31,66 8 Juna Jaroslav 61 SnL15:32,6 4 Donner Petr 55 Spfi15:33,9 4 Varchoja Milan 51 SDZ15:35,2 5 Baterka René 57 CIIZL15:37,5 Minařík Petr 62 SCHZL15:39,0 • Štěpán Miloš 58 LIAZ15 :4o,8 2 Viták J iří 53 VTŽ15:44,0 4 Graf Aleš 63 SnL.

Dorostenci s tarší - 1 1touží

15:46,8 5 Vodráška Karel 67 VTŽ15:55,1 Tichý Vladimír 68 SCHZL15:56,3 - Koli a Josef 67 Spfr16:10,54 1 Polák Pavel 67 LIAZ16:29,0 5 Čmuchálek Toraáš 67 Č . L16:34,31 5 Petrželka Pavel 68 LIAZ16:57,8 8 Vorlíček Petr 6S L317 :18,9 9 Novák Zbyněk 67 L317:19,0 10 S láma Radovan 68 ČL

Dorostenci mladší — 3000 m

8:57,36(h)l Pešava Milan 69 LIAZ9:04,0 5 Po lánský jpFrantišek 69 SpÓ9:14,7 1 Hujer ^ave 1 6° LIAZ9:19,8 1 Fícha Petr 70 LIAZ9:20,0 Vítek Martin 69 S:uí9:28,6 7 Podsednílc Martin 69 L39:41,2 8r Chalupa Petr Ó9 SnL

Page 28: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

9 : 7,1 6 Ko- ř ivn Po t r 70 Č L 27-0-í Loros :.oo9 : • : JJud s !;ý Toň 5 70 LIAZ 27 -04 Lovosico9 : 5^, 6"t luiof ta Radek 70 SnL 31-08 Praha

10 0 0 0 m

Muži

28:57,03 11 Bauclanann Miroslav 57 LIAZ 15-06 Bratislava30:30,0 - Kout Miroslav 55 CHZL 25-05 Praha30:48,2 1 Fais tauor Potr 64 SnL 27-04 Lovosioo30: ^7,99 8 Čivrný Jiří 53 SnL 10-08 Praha31:04,2 2 Kuno Potr 54 CHZL 27-o4 Lovosice31:04,4 1 Kirsch Potr 56 LB 03-06 Bílina31:30,8 2 Donner Potr 55 SpŮ 14-09 Ústí n/L31:44,3 1 Juna Jaroslav 61 SnL 08-06 Děčín31:52,9 4 PovýSil Martln 57 SnL 27-04 Lovosioo31:53,8 2 S latnený Oldi ioh 52 ČL 08-06 Dučín31:54,9 3 Stavili František 61 LD OS-06 Děčín32 :01.,8 5 5 iplor Martin 66 LB 27-04 Lovosice32:09,7 1 J elínek František 53 LIAZ 14-09 Bílina32 :20,1 6 ňozáč Tvo 40 CIIZL 27-04 Lovosioo32:26,6 7 Růžička Josef 47 SDZ 02-10 Praha32 :2'J ,6 2 Brůžek Zdeněk 54 VTŽ 03-06 Bílina32:30,0 - TrojLal Iíarel 59 SCHZL 03-06 Dílina32:32,1 5 Varchola Milan 51 SDZ 03-06 Bílina32:38,6 4 Kovák T o máš 55 ČL 03-06 Děčín32:42,5 5 Urb.ánok Jiří 56 SnL 03-06 Děčín32:48,3 4 Kudlá Íjo’* Frant išek 43 VTŽ 03-06 Bílina32:55,7 7 Vodrášk-i Kare - 67 VTŽ 03-06 Bílina S32:56,6 6 Rotící 1 Po tr 56 SnL 08-06 Děčín33:10,3 4 i ,’atou sor,. Mi lo G 61 SnL 14-09 Ústí n/L33:21,2 7 Zde .rádiJkti Antonín 63 SnL 08-06 Děčín3 1:22,0 13 Ko tod iront išek 48 LB 27- Lovosice33:32,9 8 Chalupa Luboš 56 LD O8-O0 Děčín33:35,0 8 Batolka René 57 CHZL 08-06 Bílina33:40,2 9 J edličk-i Josef 58 LIAZ 08-06 Děčín33:46,2 ío Béla V Ladíš Lav 65 LIAZ 08-06 Děčín

110 P ř

Muži

14,53 3 Č e ř o v s k / Jiří 55 LIAZ 21-09 Praha14,6o 3 Kowolowíki Jiří 66 LIAZ 07-07 Praha15,0 1 Scdláce l Ivan 46 LIAZ 13-07 Jablonec15,1 Jr Pastor Zdeněk 58 CHZL 08-06 Ústí n/L15,78 2r Has í k Vlastirail 66 LIAZ 15-09 Praha15,79 VC Kno Jp J iří 56 LIAZ 11-08 Praha15,6 1B Trnflna J CU1 64 SnL 25-05 lil. Dol.15,6 4b Boč vái- J iří 65 CIIZL 08-06 Úst’ :’./L15,7 2r Dělohlávok Jiří 64 LB 20-09 Znojno16,0 vc Macháčo' J an 61 SnL 2 5-03 Liberec

Page 29: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 24 -

15,3316,216,216.516.615.716.7 15,9 17,2017.6 17,96 18,03 18,2918.318.418.718.8 19,06 19,0 20,8

8 C-runer Libor 64 LIAZ4r Put z Josof 66 LIAZVC Král Jiří 64 SnLlr Husák Petr 65 LB1B Babilonský Karel 59 LDlr Berliček Petr 64 Ba’I5r Novotný Vúolav 67 LIAZ3 Valík Zdeněk 6H SnLVC Janouoh René 65 LD3r Matys Vladimír 60 BaMVC Třejbal Milan 66 LIAZ6 8 ikola Pavel 63 LIAZ6r Černý František 61 SnL2 Berka Vilém 57 LDVC Dostál Karel 61 Sni,3 Ptáčník Jarošlav 54 SpŮ2 Nevrkla Ant onín 42 SpÚVC Jeřábek Petr 66 SnLVC Cimbál Radek 64 SnL3 Mocker František 53 LD

Dorosteno i starší 110 př (100cm)

16,12 0 Novotný Vuolav 67 LIAZ16,2 L Pospíobal Tomáš 68 SpÚ16,4 2 Nechyba Petr 67 SnŮ16,5 2 Kubeo Petr 63 SpŮ16,5 2 Valík Zdeněk 63 SnL17,0 4 Dlouhý Martin 67 LIAZ17,6 3 Andrle Jan 68 SnL17,6 3 Janíček Miros lav 67 Spú17,7 1 Muller Petr 60 LB17,8 2 Menhard Ivan 67 VTŽ

Dorostenci 1raladší 100 př (94 cm)

14,8 2B Hejna V áolav 60 S DÍJ15,35 2 Hruš Tomáš 7Ó SnL15,76 1B S eman Petr 70 SnL15,9 3 žtainer To tu tiš 69 LIAZ16,1 4b Trohala Potr 70 CIIZL16,38 3B Boháček Petr 7016,41 10 Jirsák Radek 69 LIAZ16,4 2 Hejna J iří 70 SpÚ16,6 3 Vlachynský Dan 69 Spfi16,7 1 Něnoo Mař t in 70 SnL

Page 30: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

l> . 1

r> '( . 07 63 iriif na J a 11 64 SnL 11-08 Prahar? i, hS 5 V • i ko ■ ■» Pavo 1 63 LIAZ 06-07 Praha' 6 ,0’l 2 * i»n t k. l rnn t Iři ok. 50 LIAZ 11-05 Wroclaw56,11 ■1 Hasí : Ludvík 63 liaz 13-07 Jabloneo56/1 1 :iov‘ - 11 ir 0 s lav 63 LIAZ 17-08 Liberec í56,7 1B Kr 11 Jiří 66- SnL 25-05 lil. Bol.57,1 1 Pagt nr Zdeněk 58 CIIZL 22-09 Bílina

6 P’l t - J 0 S O f 66 LIAZ 08-06 Prahar q 1* 1 '.'■?vp TI Ý V” 'C lov 67 LIAZ 01-09 Praha :*í 8 , 6? 1B ' 1 cli Ota kar 57 CIIZL 25-05 Praha58,73 6 Nech ba Fe tr 67 Spů 07-07 Ostrava :

5Q řC9 11 Čem < 1rantišok 61 SnL O8-O6 Prahakq. 2 2D Do c v ř Jiří 65 CHZL 08-06 Ústí n, L5°,1 3 1’oiifi rd Ivan 67 VTŽ 22-09 Bílina ir n n ?n ’ n,jr Itoman 66 LB 29-09 Znojr.io-> 1 '60,0 .'lil Hubce Potr 68 SpŮ 15-06 Znojmo60 6 Ir Dn,-’-? Dalibor 62 LB 29-09 Znojmo

61 1 2r Ilusúk Potr 65 LB 29-09 Znojmo

6 2 0 J jd 1 '' nvol 60 spú 14-09 Ústí n. Ló” ’ n 1H ’!otl hubou 67 CIIZL 09-06 Jnolonoo

0 ííar t' 11 67 LIAZ 05-10 Ostravaíí ’• "> 6 -X David 68 SnŮ 18-05 Ústí n/LU r , -•Z •. K *L*1 ič-za. Pot- 68 VŤŽ 07-09 JablonecO-. , J6 1 1 i Kroj’ú Libor 63 LIAZ 09-0Ó Jablonce0.1,16’1 ■’, I'o ti Josef 63 Sr.L 14-09 Ústí n/L6'' ° r; ., 1 r Jiří 63 LB 22-09 Bílinaí~ 3r T, 1 4 » •• David 68 LIAZ 05-10 Ostrava

6 .v 1 ’ 0 J an 63 SnL 19-05 host6*. * r 6 Ivar Jan 66 SnL 13-05 Jablonec

0 H'd. Aloš 68 SnL 01-09 Praha

Pn I-o !ť 1 (? LiC íi -1 >:í ■ 1 - 1!! (muži)

P-rns' ■ • li ' ' - 300 př

h '» •» Ir Hru? Totnú.3 70 SnL 15-0Ó Sušico66 69 5 II’ n a Tomáš 70 SnL 31-03 Trahar;

S c liL i cl t David 70 LIAZ 05-10 B. BystrUH li ’• 0 n Ilartin 69 SnL 09-06 Jablonoo

‘4 r , y6 n 8 6 Hojí 1 Vúolav 6? SpÚ 16-O6 SuSico»j 1

6 7 0 r; Jir? tk Rad ok 69 LIAZ 19-05 Bílxna

■’i 8,3 -J I lal 111 J iří 70 Sr.L 19-05 Bílina6 0 1 Du:k . ilartin 69 SnL 17-03 Liberec

1 > ,T’- - Michal 69 SnÚ 19-05 Dm lina5 ' ’, 3 ■’> Kont a Michal 69 SpÚ 19-05 Bílrna

ww

w w w w

w w

Page 31: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

3 0 0 0 n

Muži

8:58,39 9 Pařík V úclav 63 LIAZ 10-03 Praha9:30,85 1 Dvořák J osof 52 CHZL 18-05 Jablonoo9:37,7 1 Čivrný Jiří 53 SnL 01-09 Turnov9:43,* 3 Pottv Josef 63 SnL 01-09 Tu. r n <>y9:46,4 7 Vavrač Josef 51 LIAZ 07-09 Liboroo9:50,18 2 Vo jtášek Radek 66 LIAZ 18-05 Jablonoo9:50,27 3 Urbáne k Jiří 56 SnL 18-05 J abloneo10:02,1 2 Varchola Milan 51 SDZ 10-05 Olomcuo10:09,* 9 SezáS Ivo 40 CHZL 07-09 P 1250010:11,* 1 Běla Vladislav 65 LIAZ 07 -09 Bili na10:18,* 2 Wiplor Mař t Ln 66 LD 07-09 Dl lina10:24,0 3 Menhard • Ivan 63 VTŽ 18-07 Litvínov10:31,37 1 Kopeoký Petr 58 ELNA 07-09 Jaliloneo10:33,8 3 Jelínek Josef 57 ČL 07-09 Jeblonoo10:33,9 2 Dana Zdonuk 56 SnL 25-05 L.1 bcfoo10:43,3 2 Keprt J osof 57 VTŽ 07-09 JebIon0010:51,0 4 Zderadíčka Antonín 63 SnL 07-09 Bil inn10:51,1 5 Karda Pavel 53 IJ3 07-09 Bí lir.a11:11,12 5 Mookor František 58 LD 18-03 Jablonoo11:23,5 6 Riedl Jan 53 ČL 0’7 -09 Bílina11:23,7 5 Fryčor Jaro 3 lav 52 SnL 25-05 Liberec14:12,5 19 Rudolf Pavel 44 SnL 25-05 Liberec

Dorostenoi st:•rší - 2000 m př

6:05,9 7 Kloub Martin 67 CHZL 15-05 Praha6:16,17 štěrba J iří 68 SnK 24-08 pr-i.-6:46,56 3 Garabík Petr 70 LIAZ 05-10 ( u, “

Dorostenci sladší - 1500 ni př.

4:39,62 Vítek Martin 69 SnK 24-085:03,6 3 Sohmidt David 70 LIAZ 05-105:04,3 3 Schutz Jaroslav 69 SnL 17-03 1,1’oorsc5:12,8 5 Řídký Martin 69 SnL 05-10 D. Rys tr5:13,8 6 Pulda Vladislav 69 SnL 05-10 B Dystr5:14,0 1 Urbane0 David 70 SnL 28-09 LJ borec5:15,4 8 Bisobof Tomáš 69 SnL 05-10 U Dy 31 r5:16,8 9 Jiršúk Radek 69 LIAZ 05-10 B, Bys tr5:26,2 12 Ďuran Dušan 70 LIAZ 05 -10 B Bystr

Výška

Muži

214 3 Horák Vladimír 60 LIAZ 04 -06 Praha202 4 Čtross Jiří 59 LIAZ 2 5-05 ; ii. Bo 1202 1 Hasík Vlastimil 66 LIAZ 07-09 I. ibor< c202 1 Bia Petr 67 LIAZ 05-10 Os trn ":i199 0 Prouza J iří 66 SnL 25-05 Ml. Bol

Page 32: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

•il

197 □ Vo Iný Jan 5< C”?:l196 1 Babi lons liý Laroo 1 5 LIJ195(b) 2 Krojčá Libor Ob LIAZ195 2 áiko la Páve 1 63 LIAZ191(h) 2 Vn lík Zdeněk 68 SnL191 1 Pilip 0ldřioh 59 ČL190(h) 3 Putz Josef 66 LIAZ190(h) 1 Dlouhý Martin 67'

56LIAZ

190 VC Kne jp Jiří LIAZ190 VC Macháček Jan 61 Sni,189(h) VC Pospíchal Tomáš 63 SpŮ188(h) 4 Novotný Václav 67 LIAZ188 10D Bečvář Jiří 65 CHZLI87 VC Trnjbal Milan 66 LIAZ186 2 Denic Míroslav 64 vrž186 2 Pastor Zdeněk 58 CHZL185(h) 4 Kolník Marti" 68 LIAZ185 1 Mullor Petr 68 LD185 - Pavlík Miroslav 54 SCJIZL183(h) 4 Barbora Pavol 67 LIAZ183 3 Linhart Vladimír 65 ČL183 VC Král Jiří 64 SnL130(h) 4 Hasík Luděk 63 Liaz180(h) 1 Polma Pavel 63 CIIZL180 5 Bčlohlávelz J iří 64 LD130 4 Sernan Petr 7Q SnL130 2 Černý Marek 69 CIIZL180 1 Rudolf Jiří 68 LD180 3 Sedláček Ivan 46 LIAZ180 10D Crha Martin 68 CIIZL

08-0< Cst* ::/í,r* r ; .. r t16-0 L JubLouce J01-10 Groiiob Lo19-01 Jablonce 307-09 Dá 1j na16-01 JwblnnooO5-OJ J n blonoc S10-03 Praha14-09 Praha09-02 Praha s19-01 Jablonoo 012 -10 Lí tvínov06-07 Praha25-05 Hos t31-07 Bílinu05-0 3 Jablonoo s11-05 Most s13-07 IjJ.bnroc10-01 Jablonoo s08-06 Děčín12-10 Liboroo09-01 Jablonoo27-02 Most s2 5-05 Most06-07 Os tráva • *31-03 Bílina 1;22-09 Bílira s28-09 St.Gallon12-10 Litvínov 3

Dorostenci starší - 1 - 12 (muži)

Dorostenci mladší - 1 - 2 (muži)

Dálka

177 2 Kříž Martin 70 Balí 10-10 iiost175(h) 2 Ně m no Václav 69 SnL 19-0 1 Jablonec175 1 Bártek Robert 69 CHZL 19-09 Litvínov174 VC Hejna Václav 69 Spú 14-09 Praha173 3 Hu jer Pavel 69 LIAZ 10-10 Most171 2 Vlaoliynský Dan 69 SpÚ 19-05 Bílina170 1 Kryl Tomáš 70 Spú 21—0 5 Liboreo170 VC Polanský J iří 69 SpÚ 29-05 HotiB t ha170 6 Šustácek Petr 69 LD 31-08 Bílina170 (h) 6 Schmidt David 70 LIAZ 05-12 Jablonec

Muži

751 1 Blažek Bohumil 63 LIAZ 18-09 Praha734 1 Bobál Pavel 65 LIAZ 20-07 Třinec717 2 Vlčok Jarošlav 64 LIAZ 11-05 Ifroc law712 3 Král Jiří 64 SnL 25-05 ML. Dol.699 2 Čořovský Jiří 55 LIAZ 01-10 Gronobl

Page 33: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

f - 58 CIIZL 0"-06 ústí n/LÓ’H) 1 Bodl ;iobert 67 spfr 16-05 Gstí n/L S(ío 1 - Ho rovce J nros lav 66 SnL 25-05 lil. Bol.6í’2 7 Ilršt ík J aroslav 67 LIAZ 15-09 Praha S677 1 žabaoký Petr 63 LIAZ 09-06 Jabloneo S

8 Dost -1 Karol 61 SelL 25-05 Ml. Bol.1 Po n píchnL Tom iijj 68 Sptr 19-05 Most S

669 8 li v «>z * la ! 11 lan 59 CIIZL 08-06 Ústí n/L

665 5 Cileán Jan 61 LIAZ 18-05 Jabloneo

665 ve Mach ičelc Jan 61 SnL 05-10 Praha660(h) 1 Michalský Ilartin 65 LIAZ 3Ó3-O1 Jabloneo

6s3 6 Vltavský Vladimír 63 LIAZ 18-05 Jabloneo( h ) 5 Bín Petr 67 LIAZ 05-12 Jablonoo S

1 ř 0 ru an Otto 67 ČL 08-06 Dňoín Sfis 1 8 Antus Jan 60 Spú 18-05 Jabloneo6’10 Klíma Lukáš 61 SCHZL 08-06 Bílina.

6^3 2 Broth Petr 65 SnL 25-05 Jablor-7?’’

638 1 Cnl- Jaroslav 52 LD 13-07 Liboroo8 Knrerft l liroslav 56 LB 29-09 Znojmo

64'5 6 lotr Lubor 68 LIAZ 05-10 Ostrava S

63S 1 He j ua Vác lav 69 Spťl 19-05 Bílina M

6 ]3 n Tetiev i Inr t in 65 LB 25-05 Most638 vc Trojbal llilan 66 LIAZ 06-07 Praha6 18 0 Hasí k LudiSk 63 LIAZ 01-09 NyiroCTimna

636(h) 3 Černý Michal 68 LIAZ 19-01 Jabloneo S

Dorostenci s tarsí - 1 - 8 (muži)

6 15 1 Crhs ".artin 63 CIIZL 03-05 Bílina623(h) u Barbora Páve 1 67 LIAZ 10-01 J ablonec

Dorostenci r.ladsí - 1 (muži)

1,06(11) T iíušcu Potr 69 LIAZ 19-01 Jablonec600 h Sasi Tomáš 70 LIAZ 31-08 Praha

600 10 Ko*r11: a Jar o slav 70 LIAZ 05-10 B. Bystr.502 11 RandAk ■Jiří 69 liaz 05-10 B Bystr.

590 1 lir us TouiťV á 70 SnL 23-09 LiborootJ7Q 5 ŽdAiiský Patriok 70 SnL 19-05 Bílina573 ve ?u st áček Potr 69 LB 13-06 Bílina57 1 'l Dolo žal Potr 69 VTŽ 21-09 Chomutov

572 1 Ilruř- 'ca ToraáS 70 SnL 13-06 Libereo

Troj s k 0 k

Jí u 3 i

15,2315,1?1 3 0',

1 Mršt ik Jaroslav 67 LIAZ 13-07 Jablonoo S5 Čila 1 Jan 61 LIAZ 06-07 Prahao Hor; T: V laditnír 60 LIAZ 18-05 Jablonoo

li, 9713,61

2 Mac! -cok Jan 61 SnL 03-08 Litomyšl3 Dost 1 Káro I 61 SnL 18-05 Jabloneo

13,271' , 171 . '

Hicba 1s!;t Mart in 65 LIAZ 25-05 Ml. Bol.1 Póry ichal

■-01. mTomáš 68 S pú 13-07 Liberec s

/ * ‘« to ó? ČL 16-06 , Zno juio s

Page 34: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

Tyč

13,65 - Barčxk ■ lichal Óí! -Ciizi 2" . ,r *T 4

13,5v 9 JankuLovaky Pori-š J : A Z i ;->713,55 12 Hvozde řil lnu 58 CHZL 1 )-<>713,48 10 Vltavský ^Vladimír 64 LIAZ 13-07 Jab tor.0013,39 11 Salaba .Tomáš 63 LIAZ 11-07 J nh bneo13,30 2 Valík •Zdoněk 68 SnL 13-07 Liboroo13,20 2 Calda Jaroslav LD 08-06 Dóeín13,13 4 Eger Luboš 65 CIIZL 31-08 Bí LInn13,10 5 Pastor ZdonSlc 58 CIIZL 31-08 BíLina13,04 6 Crha Martin 68 CIIZL 31-08 Bí Lina13,03 2 Šebelka Karel 48 SnL 25-05 Jablonoo13,00 8 Voros Jan 61 SnL 31-08 Liboroo12,97 13 Vlček Jaroslav 64 LIAZ 25-05 Ml. Bol,12,95 7 Antuš Jan ■ 60 Spfir 25-05 Most12,92 2 Augusta Petr 62 Balt 08-06 Bí Lina12,89 2 Kolník Martin 63 LIAZ 09-06 Jablonoo12,87 1 Hoffmann Rudolf 43 SpĎ 07-09 Bílina12,76 3 Louda Radek 67 SnL 07-08 HouStRa12,75 1 Hlaváč Petr 62 SDZ 14-09 Litvínov12,70 3 Jeřábek Petr 66 SnL 08-06 Dňčín12,68 15 Otoovský Miroslav 62 CIIZL 08-06 Ústí n/L12,62(11) 6 Ran dále Jiří 6? LIAZ 17-02 Jablonec

Dorostenoi starší — 1 — 7 (muži)

12,26(11) 5 Jirsák Tomáš 68 LIAZ 19-01 Jablonoo12,22 4 Král Slavomír 67 SnL 07-08 IIou 5 tka12,16 3 Rudolf Jiří 68 LB 22-09 Bílina

Dorostenci mladší - 1 (muži)

12,51 3 Žtainer Tomáš 69 LIAZ 02-01 Jablonoo12,06 5 Hušek’ Petr 69 LIAZ 31-08 Praha11,9S 16 Saal Tomáš 70 LIAZ 05-10 B Dfrstr11,97 6 Hruška Tomáš 70 SnL 31-08 Prahall,92(h) 3 Hejna Váolav 69 SpÚ 19-01 J ablano011,77 4 Hlubooký Martin 69 Balí 22-09 Bílina11,69 5 šustáček Petr 69 LB 22-09 Bílina11,65 9 Pulda Vladislav 69 SilL 31-os Praha11164 6 Steiner Jaroslav 70 Balí 22-09 Bílina

Muži

500500'(8048046045044 044044o

110124326 .1

Hadinger Habel Kne jp Mikula Flejberk Jankulovs Novotný Čeřovský Cimbál

Antonín Potr Jiří Pe tr ZdenSk

ý Tomáš Libor Michal Radek.

51 LIAZ59 LIAZ56 LIAZ59 LIAZ50 LIAZ66 LIAZ58 LIAZ61 LIAZ64 SnL

18-05 Jablonec25-05 Praha’08-06 Praha08-06 Praha15-09 Praha18-05 Jablonoo25-05 111. Dol.25-05 111. Bol.31-08 Liberec

Page 35: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

-

't 1 : 1 Tře v il Mi lart 66 LIAZ 01-09 Turnov-I n 0 ? •jna.J r Ivan 63 LIAZ 08-06 Praha.. ") . 1 C ' ub 1 I.-.dňk 65 SnL 14-09 ústí n/L400(h) 1 ZapJ a tílek n.oi-ok 66 SnL 2S-04 J ob loilG©■'(00 11 UreJša M! Ion 62 SnL 25-05 Ml. Bol.393 1 Her 11 ěek I‘t> tr 6k BaM 25-05 Moat367 VC J mouoh René 65 LB 06-10 Praha385 3 Ti ošij \k Potr 62 SnL 31-03 Liberec365 <> Po loh 1 stvole Jiří 64 LB 29-09 Znojmo331 1 Po ť»pí Tomáš 68 SpO 04-10 Ůatí n/L S38o(h) 1 Barbora Pavel 67 LIAZ 05-01 Jabloneo S3So(h) 2 Chvátal Petr 68 LIAZ 06-02 Jablonoo X380 5 tíonze 1 Martin 68 LIAZ 01-09 Praha s380 >4 Pastor Zdeněk 58 CIIZL 08-09 MoatISO 5 Ko Lni k Martin 68 LIAZ 05-10 Ostrava s370(h) 1 š iko la Pavel 63 LIAZ 13-02 Jabloneo370(h) 3 Kočnai* J iří 68 LIAZ 05-02 Jabloneo s370 6 KLikér David 68 LIAZ 01-09 Praha S367 ve Jeřábek Petr 66 SnL 13-10 Libereo365 4 Nómoc Josef 45 SnL 31-08 Liberec3o2 ve Machúňok Jan 61 SnL 25-08 Liboreo

Dorostenci starší - 1 - 6 (muži)

360 n Louda Radek 67 SnL 09-07 Libereo35 5 n Šiunn Rridok 67 SnL 24-06 Libereo3 31 3„ Rudolf Jiří 68 LD 22-09 Oí lina275 1°B Flandor kn Po tr 67 CIIZL 13-10 Litvínov

Doros to.loi. mladší - 1 (ctuži)

v;o 4 Němec V c lav 69 SnL 05-10 B Bystr3 60 VC ílejr.r. V clav 69 Snů •21-07 Praha2‘X) 3 Hruška Toriás 70 SnL 14-09 Litvínov280 6 llěíJGC Martin 69 SnL 13-10 Liberec270 10B Trkala Petr 70 CIIZL 13-10 Litvínov260 n V lachynský Dan 69 Spů o4-io Ostí n/L250(h) 3 Čorrr- Milo 3 69 SnL 07-04 Jabloneo250 VC Hojna J iří 70 SpO 15-09 Praha220 8 Rudolf Fave 1 70 SnL 13-10 Libereo

K o ti 1 " • 7,2 5 kg

M u ž i

17 ,59 1 Bet lr.ch J osof 59 LIAZ lSJi‘5 Jablonec17,26 o Petr, ela Ka.ro 1 55 LIAZ IS-C'5 Jablonec16,7° 3 Bon 0 > Miroslav 54 LIAZ I8-05 Jablonec15,32 0 Sůvu V c lav 49 LIAZ 14-09 Praha15,21 h Ko č ti Vlastimil 49 LD 22-09 Paoov15,16 3 Zelenka ,hroslav 52 SnL 25-05 Ml Bol.14,98 1 Borán.ek Síří 60 SpŮ 08-05 Ústí n/L14,77 0 Kotíc mjuian Zdoněk 55 LIAZ 02-09 J ablonec14,65 2 Krop .č J 0 sef 47 SnL 08-06 Praha

Page 36: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

31

1'; ,6.? I.-10 ]j> J tri 5 6 L Z VZ LI Bol .14,57 5 Holub V ludir.i í.r 5 / ■ SnL 07-0? Liberec14,55 Hikula 111 lan 30 LIAZ 07-09 Bílina14,25 3 Rotil Miroslav 57 LLAZ 28—09 Znojmo .14,24 Chytrý Ctibor 57 ČL 07-09 r' -013,73 7 Barák Libor 63 CIIZL 13-07 ' ral.a13,71 7 13 a knln Jan 62 Sni, 08-06 ' • nh>-13,70 8 Král Jiří 64 SnL O7-<>9 Libo’-'13,65 4 Matoušek Milan 53 LIAZ 14-01, ' ’b1o”13,34 5 Tauber Jaromír 58 LB 07-0913,15 2 Šedl Josef 37 SpÚ 08-09 . x12,74 4 Sůva Zdonék 48 SnL 08-06 DSoín12,67 5 Klouček. Miloslav 47 LD 14-09 Ústí n/L12,60 5 Kořínek M i ro s lav 48 SnL 2 5-0} Jablonec12,57 VC Třejbal Milan. 66 LIAZ 10—08 Lodi.12,54 . 2 Zvonař Alexej 42 SpÚ OS-OÓ Bílina12,44 1 Říha Jaromír 51 LB 20—04 Bílina12,39 5 Klouček Miloslav 47 LD 13-07 Liboroo12,30 vc Macháček Jan 61 SnL 24—08 Liberec12,30 k Hatura Jiří 67 LIAZ 28-08 Jablonoo12,24 8 Málek Josef 55 LIAZ 06-10 Brilcleg11,85 1 Janouch René 65 LB 2J-O9 Praha

Dorostonol starší - koulo 6,25 kc

13,65 1 Král Slavomír 67 SnL 09-06 Jabloneo13,3^ 1 Žohaj Tomáš 68 ČL 12-10 č. Lípa13,16 1 Hatura J iří 67 LIAZ 10-07 Jablonec12'92 10 Pokorný David 68 SpÚ 16-06 Znojmo12,81 1 Louda Radek 67 SnL 03-10 Liberec12,5612,34

1 Žulo Robert 68 CIIZL 29-09 Zoblitz10B Flanderka Petr 67 CHZL 12-10 Litvínov

12'27(h) 1 Novák Míro slav 68 LIAZ 05-12 Jablonec12,20(11) 2 Babčioký Martin 63 LIAZ 19-01 Jablonec11',84' 4 Letáček Vladimír 68 LIAZ 11-05 Varnsdor:

Dorostenci mladší - koule ,5 kS

13,7613,34

1 Schwarz Miroslav 69 S nL -05 Liboreo1 Cúder Ivon 70 Dali 10-10 Host

12 ’ 60 1 Neraoc Václav 69 SnL 11-0'5 Vnrnsdor12,55 5 Čapek Miroslav 69 SnL 05-10 B. Bystr12,5412 .54

11

Rejtkar Hnízdo

DagAntonín

6970

CIIZLSni,

19-09 Litvínov24-09 Liberec

12 , 3 Seman Petr 70 SnL 11-05 Varnsdor12 *22 2 Urban Petr 69 SnL 24-09 Liberec12,06(11)11,84

Hojna Václav 69 SpÚ 08-02 Praha2 Jaroš Milan 69 SnL 17-OS Liboreo

Page 37: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

3

1! tt 5 !

Dis

Dorostenci sta; »1

60,16 15O,2'i 146163 6*13,50 146,82 345,36 745,32 943,63 54-1, 36 R43,06 543,04 742,pó 141,40 1041,4o *>40,58 94o,JO 940,43 3'to, 1639,32 *»

39,62 439,60 VC39,23 839,06 1233,32 533,22 ú37,94 637,9'i37,90 437,6037,20 5

Kotli Miroslav 57 LIAZPer 11: ak Jiří 60 SpÚSůva V iclav 49 LIAZIloncc ijcian Zdeněk 55 LIAZKropáé J osof 47 SnLBar 1!: Libor 63 CHZLDo tlt oh Josof 59 LIAZKnojl J iří 56 LIAZZnjor Jaroslav 52 SnLKoca V J astimil 49 LDBakala Jnii 62 SnLMikula 11 i. lan 36 LIAZPo tl i ala Knro 1 55 LIAZBono: Miroslav 54 LIAZHolub Vladimír 57 SnLCísař S tanislav 58 LIAZKou[» 0 Milan 44 LIAZIIovoi ka Pavo 1 65 SnLHůžt< ’ a Milou 66 LBSlout <; Miloslav 47 LDJanouch Ilená 65 LBKrál J iří 64 SnLTře,ji 11 llilon 66 LIAZDrop: a J aroslav 60 LIAZSůvu Zdeněk 48 SnLKašpar Zdeněk 48 SnLSedl iok Ivan 46 LIAZBro Vladimír 64 SpŮl!as 1 ■ k líudo lf 60 SpÚDr ba Josef 60 SpŮ

22-04 Paoov 29-04 Ůatí n/L 04-06 Praha29-09 Znojmo 13-07 Jabloneo 03-06 Ústí n/L 0U-O6 Praha 13-07 Jabloneo 25-05 Ml. Bol. 18-05 Jabloneo 08-06 Praha 09-10 Jabloneo 25-05 Praha 31-07 Jabloneo O8-O6 Praha 13-07 Jabloneo 25-05 Jabloneo 08-06 Praha 08-06 Bílina 07-09 Bílina12- 10 Bílina 18-09 Praha13- 07 Jabloneo 18-09 Jabloneo 13-07 Libereo 25-05 Jabloneo 28-09 St.Gallen 08-05 Ústí n/L 13-10 Ostí n/L 08-05 Ústí n/L

313n

Dorostenci min

•43

Vc

Babčtoky Martin 68 LIAZLoud ■ Iladok 67 SnLFlon lorlia Po tr 67 CHZLHntura J iří 67 LIAZLáv i :!ui š tof an 67 SnKTuina S taiiis Lav 68 Balí

Vladimír 67 SnKl: í. Antonia 67 SnůVr 3 Slavomír 67 SnLHala a S tanislav 68 LIAZ

• Uší - disk 2u2—íiS

31-07 Dv. Král.13-07 Liboroo31-08 Bílina19-05 Most12-05 Most28-09 Most19-05 Most 09-06 Jablonoo 04-08 Houštka 07 10 Jabloneo

VC8112

‘lojr * VóoJ av 69 SpÚJarč ’ t i lan 69 SnLL i i V- ’ Martin 70 cnzLCr'dc ■ Ivan 70 BaMKabó Lok Pavo 1 69 SnL

15-09 Praha 05-10 B Bystr.IQ'05 Bílina10-07 Most 09-06 Jabloneo

Page 38: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

28,08 3 Hnízdo Antonín TO SrL 24-08 Jab1 noc27,64 Ženkl David 6 9 Sj Lit. 19-05 31lína26,90 4 Diviš Tomáš 69 SpŮ 19-05 Bílina26,30 16 Chvátal Peer 69 LIAZ 31-03 Praha26,20 3 "JLnter Páve 1 70 LIAZ 11-05 Varnsdorf

Oštěp

Musí

92,94 1 Adamec Zdeněk 56 LIAZ 25-05 Praha64,08 2 ŠIndelář Kare 1 58 LIAZ OS—06 Praha61,2E 2 Salaba Tomáš 63 LIAZ 13—07 Jablonec61,Oí vc Trojbal Mi lan 66 LIAZ 07 -07 Praha59,60 1 Poskočil Robert 66 LD 25-05 Jablonec59,54 1 Letáček Vladimír 68 LIAZ 09—10 Jablonec58,7^ 5 Král Jiří 64 SnL 13—07 Jablonec58,66 VC Knejn Jiří 56 LIAZ 11.-08 Praha58,16 3 Brejša Milan 62 SnL 07—09 Liberec58,14 2 Janouch René 65 LB 14-—08 Bílina57,80 6 Bureš Miroslav 58 LIAZ OS—06 Praha57,80 1 Mrštili Jarošlav 67 LIAZ O?—06 Jablonec57,00 7 Horák Vladimír 60 LIAZ Ol.-09 Syieregyh:56,92 6 S oukun Kamil 66 LD 2 L—O^r Kutnn Hor;56,86 4 Poskočil Bedřich 47 LIAZ 1E5-O5 Jablonec55 ,S0 1 Zvonař Alexej 42 SpŮ O77 “09 Bílina55,62 8 J irsa Jarošlav 59 CHZL 25-05 Praha

3 Chvtrv Ctibor 57 ČL 13.-07 Liberec54’66 2 Poskočil Vladimír 31 LD 14i—09 Ů»tí54,34 2 Fryěer Jaroslav 52 SnL OS-06 Děčín

btula Jan 66 SCHŽL 0 íS —0 652,98 13 Tůma S tanislav 68 BaM 033-07 Praha51,44 2 Veselka Julius 5^ SnL 1,12—09 Liberec51,22 2 Dána Zdeněk 56 SnL 2j5-05 Jablonec51,02 1 Lang Pavel 66 SnL 135—07 Liberec51,02 2 Kropáč Josef 47 SnL

49 LD2 3.-09 Paris

50,58 2 Koča Vlastimil 2Ca-04 DSín50,16 5 Pták Jan 49 LD Oo>—06 Jeěín49',98 1 Hnátek Páve 1 54 3L27A 14,-09 Litvínov49,9^ •VC Jeřábek Petr 66 SnL ®6á-10 Praha

Dorostenci starší - oštěp 800 g - 1 - 3 (muži)

49,12 Livinka Štefan 67 SnK 199-05 ’!as±48,76 1 Louda Radci; Ó7 onL 07 Liierec46',56 4 Šulc Robert 08 CIIZL 311-08 Klina43,16 3 Nedbal Roman 6 7 SnL LIR-09 Liáeroc41,88 VC Posníchal Toná 60 S pÚ 155-09 Praha41,28 6 Jarcňj Václav 68 LB 14»-09 Stu

Dorostenci mladší - oštč-n 600 -

54, o4 1 Brožek Vladimír Ó9 SnL L‘ -09 Ufcerec49,00 - Ženil David 59 Sj Lit., L 05 Sítina

Page 39: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- J'» -

48,92 1 C. dor Ivan 70 BaM 19-09 Litvínov47,16 3 Jar o?í Mi lnn 69 SnL 12 -09 Liboroo45,80 2 An tal Roman 70 SnL II-05 Bílina45,5» 1 Kryl Tomáš 70 SpO 21-05 Li Ve »«c45,46 4 Tvrzník A les 69 LIAZ 10-10 Ho s t42,50 VC Trčila i a Pe t r 70 CHZL 13-10 Litvínovk2,12 O J i ránnk. Míro slav 69 SnL 17-08 Liboroo41,6o - Sclnmb Rns 113 Uv 69 SnK 10-10 Moat

Kladivo 7 i2 5 kg

Muži

68,16 3 Matoušek Milan 53 LIAZ 14-09 Praha65,33 5 Má lok Josef 55 LIAZ J6-O7 Praha6'i,62 1- Polo Jarošlav 63 LIAZ 10-07 Jabloneo59,90 1 C f sař S tanislav 58 LIAZ 15-09 Praha50,6'149,50

1 Drda Josef 60 SpŮ 13-07 Liboroo1 Taubor Jaromír 58 LB 22-09 Bílina

'♦7,30 8 Din J osof 63 LIAZ 17-08 Jablonoo47,02 1 BabSiáký Potr 66 LIAZ 28-08 Jablonec46,58 2 š.'dl Josof 37 SpO 07-09 Bílina45,86 2 Sku t ina M i lan 66 SnL 14-09 Ostí n/L45,84 1 Kořínek Miroslav 48 SnL 25-05 Jabloneo45,68 4 Svoboda Josof 46 LIAZ 10-07 Jablonec45,10 2 Baběieký Martin 68 LIAZ 25-09 Jablonec44,88 3 Itakouš Tomci š 66 LIAZ 14-09 Ústí44,20 4 Hrb áě Mlroslav 51 SpO 07-09 Bílina43,58 5 Skřiv; uek Bohumír 35 LIAZ 13-07 Liberoc41,82 6 Rakous František 39 LIAZ 14-09 Ostí41,28 1 žprinc1 Miroslav 60 SnL 16-05 Liberoc41,144o,78

3 Tábora ký J iří 63 Balí 38-06 Bílina7 DSlotiidiý J aroslav 34 SnL 25-05 Jablonec

40,32 1 Maryši o Pa vo 1 69 LIAZ 11-10 Jablonec39,60 4 Rosa Vladimír 4o SpŮ L4-09 Os tí39,52 5 Burša Zdoněk 49 LB 38-06 Bílina39,46 3 Donos Miroslav 54 LIAZ Ll-10 Jabloneo38,78 1° Mullor Bernard 42 LD 25-05 Jablonec38,52 o Klína Mojmír 54 BaM 08-05 Most37,14 2 Dudek M1 lan 50 SDZ 14-09 Litvínov37,02 4 Skřiv; nok Míro olav 69 LIAZ Ll-10 Jablonec36,78 8 Skontna 1 Itadorai 1 32 SpŮ 14-09 Ostí35,32 8 Mikul;, ML lan 36 LIAZ 25-09 Jablonec

Dorostenci starší - kladivo 6,25 kg

52,64 1 Babčieký Mařt in 68 LIAZ 27-09 Jablonec46,76 2 Maryš a Páve 1 69 LIAZ 26-08 Jabloneo42,66 3 Skřiv nok MLroslav 69 LIAZ 07-10 Jablonoo34,38 0 Kříž Antonín 67 SpO 39-06 Jablonec29,16 7 Matům Jiří 67 LIAZ 05-10 Ostrava27,60 3 Loud a na lek 67 SnL 34-08 Houštka27,00 1 Tuna S tanislav 68 BaM 28-08 Mo s t

Page 40: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

25,98 u Pokorný David 68 SpŮ 09-06 Jab 1.0líoc20,54 6 Král S lavociír 67 S11L 09-c6 Jablonoo20,00 2 Flander Ira Pe tr 67 CIIZL 19-05 Most

Doros to!ne i mladší - kladivo - 5

55,46 1 Maryš ko Páve 1 69 LIAZ 05-10 B, Bystrica52,76 2 Skřivánek Miroslav 69 LIAZ 05-10 B. Bystrica31,84 7 Urbánek Leoš 69 SnL 05-10 B. Dystrica31,08 1 Cáder Ivan 70 Dali 03-07 Host24,62 8 Čapek Miroslav 69 SnL 05-10 B, Bystrica24,46 5 Kvičala David 70 SnL 09-06 Jablonce21,22 4 Vlnter Páve 1 70 LIAZ 2á-08 Jablonec20,98 9 Tvrzník Alo3 69 LIAZ 05-10 B. Bystrica19,20 1 Finrášek David 70 SDZ 2 6-04 D, Z., lezly18,70 - H Hnízdo Antonín 70 SnL O9-06 jablonec

Dese tiboj

Muži

6512r

6415e

6247r

5758e

5143r

5076

5037

4709 4661 4603 4423 4208 3961 3524 3453 2519 2319

iloso tiboj

1 Král J iří 6h SnL(11,7-673-13,21-183-51,9 -16.,2-38.6 Trejbal Milan 66LIAZ(.11,97-638-12,51-187-53, 74-118,24-1 Macháček Jan 61 SnL(11,7-632-12,30-184-53,4 -16 ,0-317 Janouch René 65 LB(12,69-611-11,49-179-57, 30- 17,20.15 Jeřábek Petr 66 SnL(13,03-583-11, 15-171-57, 37- 19,06.1 Bečvář J iří 65 CIIZL(11,4-574-7,94 -182-55,7- 15,!9-22,j2 Dostál Kare 1 61 SnL(12,0-620-9,89 -171-54,4-.18,14-29,1 Babilonský Marcel 59 LB2 Slavata Jan 67 LB4 Cimbál Radek 64 SnL5 Dána Zdoněk 56 SnL3 Iiab nicht Hynek 66 LB14 Fryčer Jarošlav 52 SnL25 Polák Miroslav 52 SňL27 Rudolf Pavo 1 44 SnL47 Svoboda Josef 44 S11L51 Polák Petr 53 SnL

12-13-10 Liborcc ,60-332-51,92-4:41,7)

06-07-07 Praha -35,13-400-61,08-4:40

24-25-08 Liberec .,78-362-49,86-4:40,8)

05-0Ó-10 Praha '-35,90-387-55,08-5:08

05-06-10 Praha i-30,36-327-49,94-4:39 , 12-13-10 Litvínov98-265-39,48-5:21,7)

12-13-10 Liberec 38-260-29,76-4:40,3)

27-10 Bílina 27-10 Dálina 24-25-08 Liboroc 24-25-08 Liboroc 27-10 Bílina 24-25-08 24-25-OS 24-25-08 24-25-08 24-25-08

Liborcc Liberec LiborccLiberce

Liboroo

Dorostenci starší

5338

4879

4573

68 SpŮ 14-15-09 al>~,60-16,52-28,42-270-4 - •’

67 CIIZL 12-1 !-l>' >-il-6-18,6-34 ,S2- 17'- • .

67 SnL 12- i J- 1 *5-18,5-32,18-3 -’ i- ‘ 1,

63 CIí~.I, L’-’ -I'

- Pospíchal Touiaš(12,31-642-11,32-186-531 Flandcrka Pc tr(11,9-610-12,34-165-58,1 Louda Radek

■( 12,3-589-12,63-171-59 ,2 Sulc Robert112,1-571-11, V#-160-37■

Page 41: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- JÓ

Dorostenci mladší ,'osotihri |

54 io

5071

4384

4180

3991

38422536350930582614

(l1 Tílíi^skrň^5"^^'^'^^’52 714-15-09%rahatW^-S^-S.OSjXTl-S^.OV-XV^Sg-aS.C^-ieo^^-SjOO.W)

(13,09-4 -3-8,94-153-59,12-16,61-25,58-250-37,00-5 «O6,63)Folaiský František 69 SpŮ. 29-05 Houstka

' ’ -,30-C-25,44-4:40,0)12-13-10 Libereo28- 09 Most29- 05' Houštka 28-09 28-09

(12,8-537-9,09 -170-53,6- 19,4 -201 Jíru š a Tomáš 70 SnL1 Stol ler Jaroslav 70 BaM- šitnoiok Libor 70 SpŮ2 Hlubický Martin 69 BaM3 Cádor Ivan 70 BaM

Most Most

Chůze 2 0 km

Muži

1:22:36 3 Pitók Ivo1:26734 6 Mako .'oc Jaroslav1:32:18 12 Svol >da Miroslav1:34:22 14 Bolí 0 Milan1:35:12 6 Ptát Jaroslav1:39:26 8 Savícký Petr1:40:54 2 Luk. 'ovič Petr1:41:19 9 Mar< k Josef1:44:08 16 J an k Jan1:59:16 28 Koř; cli Ladislav

58 LIAZ 01-Ó5 Naumburg60 LIAZ 10-08 Praha61 LIAZ 11'08 Praha46 LIAZ 11-08 Praha47 LIAZ 22-06 C. Brod62 LIAZ 26-05 Brandýs n/L58 LIAZ 15-09 Praha49 LIAZ 26-05 Brandýs n/L67 LIAZ 26-05 Brandýs n/L58 CHZL 22-06 Č. Brod

Chůze 5° km

Muži

3:58:29 ID Pit k Ivo4:00:30 2 Malt voo Jarošlav4 :22:30 5 Do 1 0 Milan4:33:08 2 Ptá Jarošlav4:38:54 1° Luk čovič Potěr4:53=28 9 Mac-k Josof5:59:17 28 Kor jch Ladislav

Dorostenci starší - chůz 0 1O km

47:36,0 1/0 J an k Jan47 :53,3 1S Bro LuboS60 :36,O 2 Baž uit 0. ídřo j

58 LIAZ 12-10 Praha60 LIAZ 11-05 Poděbrady46 LIAZ 06-04 Dudinoe47 LIAZ 21-04 Přerov58 LIAZ 11-05 Poděbrady49 LIAZ 21-04 Přerov58 CHZL 21—04 Přerov

67 LIAZ 01-05 Děčín_68 ČL 14-09 Třebíč68' SnL 01-04 Praha

Page 42: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

37

Dorostenci mladší - ch.tze 5 !g,i

23:37,1 2 Příhnus ký Lu ká š 6? I 0 07-09 Bí 1 Lna29:19,1 8 Maniak Potr 7<> SnL 07-09 Díl Lna32:04,7 1 Dušúk Mar t in 6? SnL 09-06 Jablonec32:08,0 8/S Knop Marian 69 ČL 14-04 01 jmouc32:29,2 - Maďar Míchal 69 S pÚ 1 4-on Li. tví nov33=02,1 12 Fi irášok David 70 SDZ 14 -09 I- i tví nov34:26,0 10 Kůlek Mi lan 69 LIAZ 31-08 Pr ih34:26,2 11 Jirsák Radek 69 LIAZ 31-08 Pral a

10 0Štafeta k x

Muži

42,70 8 LIAZ 25-05 Pr“ ?ia(Kleprlík, Hýsek, Bobňl, Turok)

43,14 2 CIIZL 18-05 J abInnoo(Pastor, Krob M,, Toman, Bartůněk)

44,2 4 LIAZ 25-05 Ml, Boleslav(Kowo lowski, Kolář, špoták, Šabacký)

44,4 5 SnL 2 5-05 Ml. Boleslav(Dostál, Jooh V., Král J ., Muchola)

45,14 5 LIAZ 13-07 J ablonoo(Michalský, Vavřín, Vltavský, Mašík L,.)

45,17 8 LIAZ 15-09 Praha(Hasík V. , Kolář, Šikola , Puškár)

45,0 2r LB 25-05 Most(Tetřov, Duda Č., Duda D . , Slavata)

45,1 1 SpÚ 13-07 Liberec(Antuš, Cogan, Grossi, Posel)

45,39 1B CHZL 25-05 Pralia(Krob Mr, Otcovský, Crha , Bečvář)

45,2 3 SpÚ 15-06 Znojmo(Kubeo, Cogan, Janíček, Bodi)

45,4 3 SpÚ 08-05 Ostí /L(Lhoutek, Posel, Jirglo, Stejskal)

45,77 12 LIAZ 15-09 Praha(Jonkulovský, Snajdr, Mikula, Díra)

45,6 1 SpŮ 14-09 Litvínov(Pyšný, Šedivý, Bašus, Kuboc)

45,7 1 SpŮ 13-07 Liberec(Pospíchal, Ptáčník, Nochyba, Koutek)

45,8 3 SnL 19-05 Most(Joch J.. Machala, Trkola, Valík)

45,8 1 SpÚ 13-07 Liboroo(Hejna, Pyšný, Janíčok, iíliodl)

45,8 4 SnL 05-10 13. Bvstrica(Kleprlík, Hruš , Chábr, .Drochslor)

46,0 4 SpÚ 18-05 Jablonoo(Antuš, Hejna, Pospíchal , S t o J s lea 1)

46,0 3r BaM 25-05 r 'os t(Zwolinski, Merlíčok, Talíčok. Táborský )

46,1 2 VTŽ 25-05 Los t(Menliard, Keprt, Šafrata , Dnnk)

Page 43: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

Doi- • tor-.ci ?tir~í

'•4,7

'<5,8

1

3

3

1 ea:(Čer 1SpC(Iúib-*Sni(Jet'! i

'17,07 8 LIAZ('.ion

47,2 3 CHZL ( I r..-'

'•7,4 2 r I)a!I(Z* ul

'18,2 5r LB (Rud-.

48,2 6 SnL (Lotv *

48,1 5 SpŮ

'19,8 7 L LAZ ('Jen

Do rostono i rs ladří

45,8 4(ki<

'•7,67 5 LI ' (Cr

'•7,8 1 SpŮ(V:

48,2 LI'(’•■

48,3 6r Sni("■'

48, <• 3 Sni (11-

49,2 6r HA(Ch

50, 1 3r ba?: ( C

51,0 5 Sni

ý, Kolář, Bím, Sabaoký)

, Cocan, Janíček, Bodi)

, Naeliala, Trkola, Valík)

09-06

15-06

19-05

Jablonoo

Znojmo

Most

05-10 < )14-09 J

ala, Motl, Flanderka, Sulc11-05 1

inst-i, Tntíčok, uma, -Stark)09-06 .

Lf. Šlapák, Slavata, Muller)09-06

a. Novrlý, Andorle, Došek)19-05

íchal, Mullor, Nechyba, Šp;nbaunr) ll-tf.i

ol, Mrštík, Dlouhý, Barbor:.

— J

el, Donan, Jirsák, Kočnar)

orlík, ílruš, Chabr, Dresch:

35, Honzojk, Saal, Nedvěd)

05-10 ler)31-08

Ostrava

Litvínov

Most

Jablonoo

Jablonoo

Most

11-05I.an, lín ina, To lánský, Riedo .)

05-10 elka, liujer, Honzejk, Palai.)

05-10 tšlea, Sesiaa, Drožek, Němec)

11-05 Ždánský, Ší.fařílc)

05-10 )

19-05

i”ka, Drcchsler,

. tal, Jirsúk, Saal, Schmid

oř, Hlubocký, IIolus, Vaook

Varnsdorf

B. Bystrica

Praha

Varnsdorf

B. Bystrica

B. Bystrioa

Varnsdorf

B, Bystrica

Bílina

11-05Něicc V., Němec M. , Klubán, Hořák)

Varnsdorf

tnŠ t a r 0 t a 4 X 4 0 0

M u 2 i

3:23,80 2 L1A ('■! ták, Kolár, 1

3:2'1,33 3 Sni (■)- tál, Jech V.

3:25,56 3 LI ‘(Ne tný , N ovále,

3:26,72 1 Sni(J- 1 J . , liril S

Puškár, Kopech

, Trkola, Nov

, Kopal, Král)

08-06)

JLraha

08-06 Praha

05-10

01-09 iý)

Ostrava

Praha

S

S

Page 44: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

39

3=27.36

3:28,3

3:28,9

3:32,9

3:33,0

3:33,3

3:35,8

3:38,0

3:39,6

3:39,63

3^1,7

3:45,

3:řf6,O

3:46,42

3:48,0

3:49,2

3:50,0

3:51,39

3:58,6

5

Ir

2

2

6

4r

8

2

7

3r

2

1

2

5

6

7

LIAZ O8-O6(Hasil: I,., Picok, Urban, Vlach)CHZL 08-06( Pastor, Bartúněk, Toman, Krob)LB OS-Ob(Slavata,SpŮ(jirglo ,SpÚ_(Grossi,SnL(Dostál,LIAZ(Putz ,-----------, ----------- ,yTŽ 08—06(Šafrata, Keprt, Menhard, Dinzdier)Báji OS-OÓBílina(Augusta Pavel, Augusta Petr, Zwolinski, Tatíček)

LIAZ 05-10(Procházka, Krojčů, Polák, Bonnan)LIAZ 08-06(■Nedvěd, Pešava, Běla,CHZL(Egor, Otcovský, Zich,LD(Buchl, Mocker, Duben,SnL(Drechsler, Nemoc JI. , Hruška,SpÚ(Hejna,LB(Novák,SnL(Breth,LIAZ(Bonnan,SnL(Urbánek P., Urbánek J., Bendi,

Baroch, Dudač, Solner)03-06

Nejdi, Ptáčník, Posel) 10-07

Koliha, Polanský, Necliyba) 07-09

Trafina, Nevrlý, Moravec) 08-00

Gruner, Vavřín, Novotný)

Čunát)

Praha

ústí n/L

B í lina

Bí lina

V ladimír

Liborcc

Praha

Bílina

Ostrava

Děčín

S

08-09Eruiioírok)

08-06

Plzeň

DěčínVlk)

07-09 ■ liru5 )

O3-OÓPolanský, Pospíchal, Stejskal)

07-09Podsedník, Kirscli, Uipler)

08-06

Píchá, Budský, Dulcvic)07-09

Jablonec

Bílina

Bílina

Jablonce

Jablonce

J ablonecO3-O6Zdoradička)

S

S hostujícím závodníkem

3:20,51 6 LIAZ + LB(Turek, Slouka

3:35,3 13 CHZL + VTŽ(Zich, Bečvář,

25-05 Praha Bičlan, Korf)

0S-06 Ústí n/LFreancírek, Ilronza)

Page 45: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

I nD n o »! i nelni Lny

6 O n

6,99(11) 3r TuSk;• Pavo 1 65 LIAZ l 9-02 Jabloneo6,3 Ir Korf Pavo 1 61 LB ; 0-04 Bí lina7 . lj(li) 1 J noh V lastimil 65 SnL <7-01 JabI011007,0 1 Bašug Potr 66 SpŮ 18-04 Ústí n/L7,3O(h) 1 Šabacký Po tr 68 LIAZ 05-12 Jabloneo7,1 vc Chabr Tomáš 70 SnL 13-10 Ústí n/L M7,1 lr Milo!: Roman 67 ČL ( 3-07 Praha S7,35(h) 4 Býsolc Pavo 1 65 LIAZ 12-01 Jablonoo7,37(h) 2sf Grunor Libor 6k LIAZ .2-01 Jabloneo7,38(h) 5r Toman LudSfc 59 CHZL < 2-02 Jabloneo

1 5 0 □i

16,9 lr Duda Cos tmír 59 LD 22-09 Bílina17,1 2r Korf Pavel 61 LB 24-07 Bílina17,317,^

3r Z wo lins 1:1 Josef 68 BaM .':4-07 Bílina S3r Dušek Martin 58 SnL t)8-05 Praha

17,6 3r Šabachý Po tr 68 LIAZ 1)8-05 Praha S17,88(h) 1 Pokúrolc Po tr 66 LIAZ 06-02 Jablonoo17,7 r Duda Dalibor 62 LB 24-07 Bílina17,96(h) 1 Prax Tomáš 54 LIAZ 20-02 Jablonoo17,98(h'i 3 Vavří ii Miroslav 47 LIAZ JO-Ol Jablonec18,08(h)i 4 šikola Páve 1 63 LIAZ 50-01 Jablonoo

3 0 0 Cl

35,736,4

lr Korf Pavo 1 61 LB !0-04 Bílina2r Zwolinski J osof 68 BaM !4-O7 Bílina S

37,1 2r Trafina Jan 64 SnL >8-05 Praha37,5 U Safrata Josef 59 VTŽ ‘.4-07 Bílina37,67(11)1 1 Pekárek Po tr 66 LIAZ 16-01 Jablonoo37,81(11,1 1 Jedl J on 68 SnL >7-01 Jablonoo S38,081 h 1 2 Svobo la Martin 68 SnL >7-01 Jablonoo38,30(11)1 1 5 ikola Pavol 63 LIAZ >9-01 Jabloneo38,2 5r Du lva Jaromír 63 SnL >8-05 Praha38,2 2r Slavnta Jan 67 LB 12-09 Bílina

500 ni

1:07,0 5r Traf i ía Jan 64 SnL L5-05 Praha1:07.8 17 Vlach Lubor 66 LIAZ L5-05 Praha1:08,'l 6r Menhord Jan 63 VTŽ L5-05 Praha1:08,7 1 Hron? i Dohuslav 67 VTŽ 19-08 Chomutov S1:08,9 5r Menha cd Ivan 67 VTŽ )7-O8 Praha1:08,9'1()h)l Psnp Juraj 61 LIAZ L6-01 Jabloncel:12,85(h)2 Honze |k Pc tr ÓQ. LIAZ L6-01 Jabloneo M1:13.1 1 Němce Martin 6<J* SnL 11-09 Liberoc Ml:13,20(h)3 š ikoJ a Pavo 1 63 LIAZ 23-01 Jablonoo1:13,6 1 Vile Josef 58 LD 13-05 Děčín

Page 46: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 41 -

6 0 0 tn

1:22,1 1B Kolář Zdonók 6? LIAZ 0 3-07 7- 'ha1:23', 1 5r Hronza Bohuš Lav 67 VTŽ 03-07 P-1:23,5 3r Bulva Jaromír 63 SnL 08-051:24j4 3 Sýkora Vlas timil 56 SnL 08-05 Praha1:25,2 Filingr Čeněk 61 SnK 03-07 Praha1:25 i 3 Kopal Jan 65 SnL O8-O6 Praha1:25.6 6 Vlach Lubor 66 LIAZ 08-05 Praha1:25.97( h)2 Jahoda Rostislav 58 LIAZ 09-01 Jablonoo1:27 \ 3 8r Keprt Josef 57 vrž 03-07 Praha1:27Í5 Ir Peterka Leoš 63 ELNA 03—07 Praha

1 km

2:22,9 2 Bičian Ján 59 LIAZ 15-05 Praha2:23*6 5 Slouka Vladimír 62 LIAZ 15-05 Praha2:26,9 11 Kamler Jan 65 LIAZ 15-05 Praha2:29/6 1 Nevrlý Ondřej 67 S11L Jl—08 Liberoc2:30,3 21 Pařík Václav 63 LIAZ 15-05 Praha2:30,4 2 Bulva Jaromír 63 SnL 31—08 Lxborec2:30,6 2 Kolář Zdeněk 67 LIAZ 15-05 Praha2:30,9 2r Kirsoh Potr 56 LB 14-08 Dílina2:30,9 Filiiipr Čeněk 61 SnK 14-08 Bílina2:'31’,4 4 Sýkora Vlastimil 56 SnL 31-08 Liboroc

2 km

5:19.11(h)4 Bauckmann Miroslav 57 LIAZ 05—01 Jablonec5:19,7 5 Pařík Václav 63 LIAZ 03-07 Praha5:26,8 7 Slabihoudek Jiří 66 LIAZ 03—07 Praha5:29*6 1B Kamler Jan 65 LIAZ 03-07 Praha5:37,6 21 Dvořák Josef 52 CIIZL 03—07 Praha5:38,1 12 Štavík František 61 LD 03-07 Praha5:41Í0 2 Varchola Milan 51 SDZ 24-07 Bílina5 :42 68( h) 10 Běla Vladislav 65 LIAZ 05—01 Jablonoo5 :42*.8 ’ 5r Batelka René 57 CIIZL 03—07 Praha5:43*,51(h)ll Vavřač Josef 51 LIAZ 05—01 Jablonec

3 km

8:07.83ÍhY4 Kout Miroslav 55 CIIZL 30-01 Praha8:18,7 4 Bauckmann Miroslav 57 L-LAZ 05—05 Praha8:19^6 1 Kirsch Petr 56 LB 31-08 Bílina8:22.7 3 Slabihoudek Jiří 66 LIAZ 11-08 Lodí:R:22.90 (h)2 Bičian Ján 59 LIAZ 02—02 Jablonec8:27'.7 ’ 4 Pařík Václav 63 LIAZ 08—05 Jablonce5:28^0 6 Kaxnler Jan 65 LIAZ 04—09 Praha8 :29 9 1 Faistauer Petr 6^ SnL 31—03 LilorocR:33l4o(h}3 Kloub Martin 67 CIIZL 17—02 Ostrava

8:33»S 7 Kuno Petr 54 CIIZL 03—05 Praha

Page 47: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

1 k. •:>

45:01,0 1 Bati ťzuim Miroslav 57 LIAZ 31-08 Pralia45:37,0 1 Čivrný J iří 53 SnL 26-05 Doksyh6:J0,0 1 P e 5 0 k Zdeněk 59 SnL 13-10 Cvikov43: 15,0 5 Sora 3 la Páve 1 58 LIAZ 31-03 Praha48:25,0 5 Fai^tauor Petr 64 SnL 13-10 Cvikov49:31,0 7 Povýšili Martin 57 SnL 13-10 Cvikov49:34,0 5 Slainěuý Oldřich 52 ČL 26-05 Doksy49:39,0 2 Par í k Václav 63 LIAZ 13-07 Roztoky49 :4o,9 6 Jeli nok František 53 LIAZ 25-08 Dolní Zálež49:55,1 8 Rů'2 Lčlza. J osef 47 SDZ 25-08 Dolní Zálež

2 0 km

1:01:55 1 Čivrný Jiří 53 SnL 06-04 Dv. Královo1:08:44 10 Zahrádka ■Tosof 46 SnL 06-04 Dv. Králové1:09:01 03 Rond 1 otr 56 SnL 29-06 Liberec1:09:42 10 Nov::k Tom 55 ČL 15-06 Praha1:09:50 4 Růd i Čila Josef 47 SDZ 01-05 Děčín1:13:05 2B Jodlíčka Josef 58 LIAZ 29-06 Libereo1:14:31 12 Dcit’ oska Kare 1 63 LD 01-05 Děčín1:14:55 47 Vítek J indřich 48 SnL 09-06 Ko lín1:17:4? 2C Urb. not Kare 1 27 LD 01-05 Děčín1:13:55 13A Zdoi adička Antonín 40 SnL 09-06 Kolín

2 5 kra

1:18:06 1 Bouř krmím Míro slav 57 LIAZ 12-10 Praha1:18:55 2 Čiv r.ý J iří 53 SnL 22-06 11. Hradiště1:19:59 0 Setu* 1 a Páve 1 58 LIAZ 12-10 Praha1:21: 10 3 Par ’ k V clav 63 LIAZ 12-10 Praha1:24:31 1 S lar 5ný □ ldí-ich 52 ČL 08-09 Žatoc1:2?:33 11 Hov: k Potu 55 ČL 22-06 11. Hradiště1:27:41 12 Kurt.-; ta Zdeněk 52 ČL 22-06 M. Hradiště1:30:20 - rotcrka Josef 57 ČL 22-06 11. Hradiště1:30:54 2 Kuba Potr 44 LIAZ 22-06 M. Hradiště1:31:26 22 L ba 1 Kare 1 53 LIAZ 10-05 Pardubioe

Hodin 0 v 'c a

18032 ra 1 Kir-:oh Potr 56 LB 27-07 Chomutov17722 ra - DoiU’or Pe tr 55 Spú 27-07 Chomutov17413 m 3 Rend 1 Petr 56 SnL 29-06 Liberec173S5 m 2 Kucl? :čol; František 48 VTŽ 27-07 Chomutov17035 ci 3 Vit; k Jiří 53 VTŽ 27-07 Chomutov16945 Cl - Ktirjí; ta Zdeněk 52 ČL 06-09 Ml. BoLosla’168S3 m 6 Koded František 48 LB 27-07 Chomutov167 J 4 a 5 Vodu- :žka Kare 1 67 VTŽ 27-07 Chomutov S16572 Cl 2B Jedl íčka Josef 58 LIAZ 29-06 Liboroo16504 C1 7 Keni t Josef 57 VTŽ 27-07 Chomutov

Page 48: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

1 t;i í 1 □

4 : 16,9 1 Filinjor Čonck 6 li.j:xK 31-07 Bílina4 :17,3 2 Kou t Mii’os lav "l CIIZL 31-07 Bí linu't:21,l 3 Kurie Potr _í4 CIIZL 31-07 Dílina4:22,S 4 Kirscli Potr jó 1,11 31-07 Bílina4:26,9 2 \ii plor 1 !ar t in 66 LoD 22-09 Bílina4:42,9 Čmuchů lok Touláš 67 ČI. 31-07 Bílina 54:43,0 Po torka Lo o š 6 3 TI.NA 09- 10 S laný4:44,1 Lendvorský To a ’. 5 S niú 31-07 Bílina4:45,0 13 Mys livečok Jarošlav 54 LD 31-07 Bílina4:48,1 1 Vlk Josef 53 LD 10-08 DČčín

2 díle

8:56,48 8 Bauclauann Miroslav 58 LIAZ 26-03 Lond ' “*

10 m i 1

55:23,0 M Rendl řřtr 56 SnL 29-06 Liboroo57:50,0 II Vodrážka Káro 1 67 VTŽ 27-07 Chodutov S5S:10,0 M Jedlička Josof 53 LIAZ 29-06 Liboroc1:03:53,0 M Hruška František 42 SnL 29-06 Liboroc1:11:30,0 M Bažant Ondřej 68 SnL 29-06 Liboroo S

3 0 0 0 m chůze

13:02.4(11)1 Janák Jan 67 LIAZ 09-01 Jablonce 313:22,02 1 Svoboda Miroslav 61 LIAZ 28-09 St. Gal len13:34,05 2 Be lko Milan 46 LIAZ 28-09 St. Gallon13:53,53 3 Macek Josof 49 LIAZ 28—09 St, Gallcn17:06,2(h)3 Kůtek Milan 69 LIAZ 10—01 Jablonce II17:22,0(11)8 Koěnar Jiří 68 LIAZ 10-01 Jablonce S17:26,1(11)9 Janda Jiří 66 LIAZ 10—01 Jablonoo

5000 ni chůze

22:13,2 2 Svoboda Miroslav 61 LIAZ 01—10 Grsnoblo22:47,0 1 Janák Jan 67 LIAZ 09—06 Jablonec23:04,4 1S Brož Luboš 68 ČL 07—09 Bílina23:37,1 2 Příhonský Lukáš 69 LD 07—09 Dčíín23:46,0 1 Vavřaě Josof 51 LIAZ 13-07 Liboroc24:16,5 k Macek Josef 49 LIAZ 01—10 Grwioblo25:25,6 3 J anák Jan 45 LD 07—09 Bílina25:31,4 4 Krause J indřich 31 LIAZ 07—09 Bílina25:45,3 1 Iíonecký Petr 58 elma 14-09 Litvínov27:33,5 5 Trubač Rudolf 47 LB 07—09 Bílina

1 0 0 0 0 ni C 11 ů z e

40:14,47(h)2 Piták Ivo 53 LIAZ 02—02 Jab lonoc43:53.6 2 Makovec Jarošlav 60 LIAZ 17--08 Jablonce45 :38,32(111)9 Bo lko Milan 46 LIAZ O2--O2 Job Lonoo46:23,52( !i)13 Černý Aleš J z LIAZ 02—02 w aš lonoc47:12,6 4s Ptii£ Jarošlav LIAZ 14—09^7 • 36 j 0 1S Janák Jan 67 LIAZ O1--O5 Jíc ín

Page 49: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

>7:53,3 1S Sro 2 Lub o l 68 ČL 14-00 Tř o □ x o■19 : Jl,O5íh)17 Lu^acavic Po tcr 5b L"” 's 02-02 Jablonac50:20,3 9 Laceic Josef 49 LIAZ 17 -OS Jablonoo1:00,35,0 2 Bažant Ondřej 68 SnL 09-01 Praha

OLGA CINIBULKOV Á získala bronzovou meda-i 1 -i na M ČSSR a vy Lvořila nový krajský rekord v hodu diskem výkonea 60,00 m.

Page 50: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

i ‘ v. - -m

n fj

fj fj

fj w

fj fj

ts fj

fj fj

rv fj fj f

j fj f

.j r> ?j 17 :C.J 1 Bauc kr.i na Miroslav 57 LL12 02-11 Praha

21:^ n Soriol i Pavel 58 LIAZ 02-11 Praha22 :' -> 1 ČIvrny J lvi 53 SnL 2?-04 Ilavlovloo24:17 h Poj ok Ztlonok 59 SnL 02-11 Praha26 :f > 9 Pařík V7olav 63 LIAZ 02-11 Praha

6 Je láno! F rantíšok 53 LIAZ 06 -10 Kr> S 1 O AJ2:C1 - Doměř Petr 55 SpŮ 02-11 PrahaJ2:CJ Mntnuá* k Miloš 61 SnL 02-11 Prahaj.?:26 - S lrvaen Oldřioh 52 ČL 02-11 Praha35:12 - i* o Vil ti. Tom 55 ČL 02-11 Praha36:25 JI Kuba Petr 46 LIAZ 02-11 Praha'37:^6 I-* Zahrad! a J osof 46 SnL 27 -04 Havlovioo40: iS 5 E o L;arn Vasil 50 ČL 27-04 č. Dub61:22 6j Vax líw Josef 51 LIAZ 06-10 Kosioo'l 6 : C 1 ■* Postrrv k Salin 45 SnL 27 -o4 Č. Dub44: » - Eav Ln Lubotiír 61 LD 06-10 Košico46 :56 11 Pří vra-’ ský Zdeněk. 47 JNB 09-05 Děčín■t5:4 i 10 Bar t o 5 J o .‘iof 44 LIAZ 09-05 Děčín67:2 i - Kos tka Josef 47 VTŽ 24-03 Praha6': 17 1 S ohniti i Imrol 46 LIAZ 14 -09 Liboroo5<-: ■} 26 Jinucr Jiří 51 LIAZ 09-05 Děčín30:52 27 Krauso J i nrlřich 31 LIAZ 09 -05 Děčín5j-’3 21 ni - 'i Jan 53 ČL 09 -05 Děčíni ■ >: 5' ’ 3 lb- JI Pote 56 SnL 14 .09 Liberooiř':: - • 3 1 S».\ cr’ Miroslav 46 LIAZ 09 -05 Děčín

’i: ‘7 32 Rul i okr J osof 47 SDZ 09 .05 Děčín55 : 2 16 V i t k J i tt 1 rioll 48 SnL 27 -o4 Č. Dub57:1 ■ 6 Zde rad ka Antonín 4o SnL 27 .04 Č. dub-*o. -• JC.Jí 35 Pulkrál J an 49 ČL 09 -05 Děčín

Page 51: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

10 0 tu

Ženy

12,15 8 Bulířová Alena 61 LIAZ 25-05 Praha12,0 1 Blažovieová Ivotta 64 S ni. 01-05 Cottbu312,0 1 Váňová Hana 67 SnL 01-0Q Paris12,2 2 Tornsová Jana 69 SpÚ 02-06 Ústí12,46 2 Michalová Dana 68 SpŮ 25-05 Praha12,3 3 Ježková Eva 68 LIAZ 02-06 Ústí n/L12,58 4r Hanzlíčková Šárka 63 LIAZ 25-05 Prahu12,67 2 Pohořelá Dana 69 LIAZ 05-10 0s tráva12,5 4 Madararsová Leono. 6R SnL 02-06 ústí n/L12,81 6 Hocbmanová Miroslava 64 spů 25-05 r rahn12,6 1 Katonová Lonka 65 CIIZL C8-06 ní?12,92 5r Fabiánová Eva 66 LIAZ OS-06 P r . 1 n12,7 2 Ondráčková Šárka 66 CIIZL 03-06 13/ 1 lna12,7 6r Kubešová Jitka .67 CHZL 1 5-06 Plzcu12,7 1 Kopičová Věra 70 ČL 24-09 Č, ’12,8(h) - Kuželáková Monika 67 LIAZ 05-03 J-12,8 2r Reklová Daniela 70 BaM 25-05 1ÍD J í12,8 ID Chárová (Jka 67 LU 08-06 n í 1 j na12,8 lr Kozlovská Jurka 70 LIAZ 03-07 Praha '12,9 4 ševčíková Jana 66 SpÚ 08-05 Ústí n/L12,9 2 Přibylová Leona 70 SnL 02-06 Ústí n/L ;12,9 1 Jenčová Jana 61 SpŮ 19-06 Litoměřic

Dorostenky starší (1-7 ženy)

13,013,113,1

33 lr

Macháčková Mirka 676867

CIIZL LIAZ CHZL

22-0502-0614-09

K-M-StadtÚstíLitvínov

Procházko Ho s tuková

vá KateřinaAlena

Doros tenký m ladší ( 1 - 5 ženy)

13,17 6r Kellerová Milada 69 LIAZ 08-06 Praha13,0 2 Veverková Radka 70 Sni. 08-05 Liberec13,0 lr Silovská Dagmar 70 BaM 25-05 řfO3 t13,26 8r Kučerová Jana 70 Sni. 08-06 Praho.13,1 lr Křížová Romana 69 LB 28-04 Mos t

2 0 0 m

Sony

23,76 2 Bulířová Alena 61 LIAZ 08-07 Dárce lom25,17 2 Michalová Dana 68 SpŮ 25-05 Praha I25,3 1 Pohořelá Dana 69 LIAZ 16-06 PlzoTi ]25,3 1 Ondráčková Šárka 66 CIIZL 14-09 Li tvínov25,70 9 Tes cirková Jitka 65 LIíZ 21-09 Praha26,14 VC Přibylová Leona 70 SnL 20-07 Praha I26,0 1 Katonová Lenka 65 CIIZL 25-05 Mnst26,3O(h) 3r Fabiánová Eva 66 LIAZ 10-02 Jnbl >mc26,38 5 Más lovit Pavlína 67 LIAZ 13-07 J n 1 j 1.1»; 1 ■) <?

Page 52: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

I. >p i 3v 1 Vr ra 6n ČL 16-02 Jablonoo * r1 A

- 6 , 'i o 1 .lni Lonka 6j LIAZ 28-09 St. Gallcn26,2 1 Luboš ová Jit ka 67 CIIZL 18-06 Bílina S26,45 2 Váli O V Huna 67 SnL 17-08 Jablonoo s26 J 0 Touiso vři Jana 69 SpŮ 16-06 Plzoň II26,68(b) n S lánová Hana 5'» LIAZ 13-02 Jablonoo26,6 Jr Kozlovshá. bárka 70 LIAZ 15-05 Praha M26,6 1 Bla...>vLčovň Ivotta 6h SnL 23-06 Houštka26,6 0 Ilochuraová Miroslava 6k SpŮ 11-08 Vladimír26,7 3 Kube?vá Zora 62 SpŮ 11-08 Vladimír27,08 'i Hora i Sérová Hana 69 LIAZ 31-08 Jablonec M

Doros tnuky starší ( L - 4 žony )

26,9 lr Host i to vá Alona 67 CHZL 28-04 Most26,9 3 Grozroro vá. Šárka 68 CIIZL 02-06 Ústí n/L26^9 li Proč c'.7':ová Kateřina 68 LIAZ 02-06 Ústí n/L26,9 1 Chórová Eva 67 LB 31-08 Bílina27,4o(b) 3 Ježková Dva 68 LIAZ 19-01 Jabloneo27,76(h) k Hadarazsová Leona 68 SnL 19-01 Jablonec

Doros tenký mladší (1-6 ženy)

26,9 lr Kol 1 arová 11 i1nda 69 LIAZ 19-05 Bílina27,26 VC So 10 lová Lenka 69 SnL 05-10 Praha27)1 3 Jankajová Miroslavo 69 ČL 02-06 Ústí n/L27,1 lr Cihol2ová Šárka 70 Balí 10-10 Most

4 o o ci

Ž o n v

51.79 0 Bulí řnvíÁ Alena 61 LIAZ 14-09 Praha57 .02 6 Ondr ’• oková. Šárka 66 CHZL 11-08 Praha57,33 5 Horri i borová’ Ilana 69 LIAZ 2S -07 Třince II57,(t6 4 S látafivA Ilana 54 LIAZ 06-07 Praha57,80 8 Jeli iková Lenka 65 LIAZ 25-05 Praha58,38 1 Kop i ěová Věra 70 ČL 07-07 Ostrava II58,73 3 Sevč íková Jana 66 SpŮ 25-05 Praha58,9 1 Polio Šolá Dana 69 LIAZ 11-05 Bílina M59,91 2 Más1>vá Pavlína 67 LIAZ 13-07 Jablonce S59,9 1 Jank ijová Hiroslava 69 ČL 02-06 Ústí n/L 1160,3 1 Gregorová Šárka 62 CHZL 11-05 Bílina s60,5 3 Pečenková Lenka 63 SnL 25-05 Ml. Bolesl:60,5 4 Špr i. tulová Ila^da 62 LIAZ 01-10 Grenoble61,0 1 Přib”lová Leona 70 SnL 17-08 Liberec 1161,5O(h) 3r bovč ková Lucie 70 LIAZ 19-01 Jablonec 1161,S6(h) 2r Procházkovíi Kateřina 63 LIAZ 19-01 Jablonec s62,07 5 Kríř, jvá Domana 69 LB 18-05 Jablonec 1162,0 -1 Plac tová Alona 70 LIAZ 25-05 Most li62,2 n Corrn nová J itka 70 LIAZ 02-06 Ústí n/L II62,4 3 Kučc ov.i Jana 70 SnL 19-05 Bílina M62,4 2 So tonovn Lenka 69 SnL 17-08 Liboroo M62,4 Čapo trnová Kateřina 70 LIAZ 24-08 Jabloně M

Page 53: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

Dorostenky starší (1-3 ženy)

62,72(562.8 (U)62.963,864,56h,6'J(b)65,1

2 Hlaváčková Hichaola 68 LIAZ 10-01 Jablouoc3 Kubešová J itka 67 CIIZL 19-01 Jabloucen Hoření Jarošlava 68 CIIZL 02-06 Ústí8 Petromentová Zuzana 68 SnL 07-09 Liboreo6 Bouzlcová Po tra 68 CIIZL 02-06 Úntí n/L5 Svo bodová Jana 63 SnL 10-01 J a b 1 o tlot:7 Válková Iva 68 SnL 02-06 Ústí n/L

Dorostenky mladší (1-12 ženy)

8 0 0 tn

Ženy

2:05,97 3 Nožičková Věra 68 LIAZ2:08,44 4 špringlová Ma gda 62 LIAZ2:15,8 2 Ilornišerová Hana 69 LIAZ2:16,9 2 Ondráčková Šárka 66 CIIZL2:17,3 2 Jankujová Miroslava 69 ČL2:17,39 3B Po třementová Zuzana 63 SnL2:18,8 2 Sajdlová Radka 69 SpŮ2:19.0 6 Jindřiško vá Jana 66 LIAZ2:19.OÓ(h)3 Cermanová Jitka 70 LIAZ2:19,6 4 Vítková Eva 69 LIAZ2:20,2 5 Ševčíkova Lucie 70 LIAZ2:22,4 2 Gregorovu Šárka 68 CIIZL2:23,2 2 Hlaváčková Hichaela 68 LIAZ2:23,6 1 Plachtová Alena 70 LIAZ2:23,84 5 Bauckmannovú Iielona 58 LIAZ2:24,3 5 Vyhlídková Hana 69 LIAZ2:24,3 3 Hoření Jarošlava 68 CIIZL2:24,9 6 Čapounová Kateřina 70 LIAZ2:25,4 5 Šodivá J i tka 63 LIAZ2:26,7 Petržolová Jitka 70 SCHZL

Doroatonky starší (1-4 ženy)

o4-o6 11-08 03-0? 31-03 06-07 27-08 08-06 31-08 16-02 03-07 0 3-07 19-03 02 -06 02-06 01-10 19-05 02-06 19-05 25-05 19-05

PrahaPral 1.-1 Praha liBílinaOstrava IIPraha 5 ústí ::DobroconJablonoo IIPraha liPraha liIIos tÚstíÚstíInnsbruc':Bílina II Ústí n/L S Bílina IIII. Boleslav Bílina li

2:27,92 :3O,2C2:30,92:33,7 2:35,35 2:37,0

6 Py tlo trnová Zuzana ó? LIAZ 02-06 ústí n/L4 Pírkoví Iva 68 LIAZ 07-09 Jablonoc7 Schniidtová llar t Lna 63 LIAZ 02-06 ústí r./L8 Bouzková Po cra 68 CHZL 31-08 BílinaVC Michalová Dana 68 S >ú 2 1-07 Praha1 Chárová Eva 67 LD ij’i-09 Bílina

Dorostenky mladší (1-9 žony)

2:27,8 1 Jiřinková pjAlico2:27,8 - Pallovi c> Jana

69 SnL 21-09 Liboroc70 SCIIZL Jl-08 Bílina

Page 54: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

n n

4 ; 15 ,9-4 5 Noúičtnvá Věra 66 LIAZ 14-0 6 BratislavaU :26,« 3 Š nr avá Magda 62 LIAZ 24-08 Praha4 : >3,71 2 Pníres utov . Zuzana 68 SnL 21-0? Třinoo S4:48,22 1 Čaooum vú Kateřina 70 LIAZ 07 -07 Ostrava M4: 43,63 4 Vítkovů Eva 69 LIAZ 27 -07 Třinec M4:54,65 2 Šodivá Jitka 63 LIAZ lj-O7 Jabloneo4:54,7 2 Sajdlovú Radka 69 SpŮ 11-05 Bílina H4:56,4 5 Kulhar Jana 64 SpO Oř -06 Ústí n/L4:58,80(11)>5 Placht vá Alena 70 LIAZ 17-02 Jablonoo II5:00,86 6 Ihudta-.inov.: Holena 58 LIAZ ok -oó Praha5:01,S7(h)'5 Pytlounová Zuzana 67 LIAZ Oč-02 Jablonec S5:04,2 1 Jan-tuje vá Miroslava 69 ČL 27 -04 Lovosice M5:04,J 7 J irántavú Alice 69 SnL 0ř-06 Praha 115:05,3 - Vyhlídková Hana 69 LIAZ lč -OÓ Plzeň M5:06,99 7 I ihařová Patra 70 LIAZ Oí -1O Ostrava 115:07,1 3 r lalkoró. Dana 69 CHZL i:-05 Bílina M5:07,9 10 Cvičkofá Zuzana 67 CIIZL 2$-09 Kladno S5:09,83 9 Pieto vá Iva 68 LIAZ Oč -10 Jablonec S5:09,99 1 Kocourivá Čárka 66 LIAZ 07-09 Jablonoo5:10,69 9 Kocúno*á Karin 48 SnL os -oó Praha

Dorostenky starší (1--4 ženy)

Hoření Jaroslava 63 CIIZL 1S -01 JablonocSchMlikflvá Monika 68 LIAZ 06-02 JablonooGrocorjví Čárka 68 CIIZL 2; -04 LovosiooVoiulru 'kovů Louka 67 Balí Oč -Oó BílinaLuntiková Marie 68 SnL 27 -04 LovosiooHankovx Dana 68 LIAZ 21-10 Jablonoc

Dox-ostenity nil ulší (1-9 ženy)

5:12,7 5 líoitrov. Michaela 69 SpO 1' -05 Bílina

3 k a

Ž e -> T

9:24,54 9 Mo Čičk -vá. Věra9:59,80 Po trosontová Zuzana10: JI, 6 2 10 V 1tkovž Eva10:'-0,5 lh)4 Bauctemnová Helena10:51,7 5 Iíocúnora Karin10:56,4 7 Jindf-iskovú Jana11:04,7 4 Stibalová Bohuslava11:11,3 2 Fyt lounovú Zuzana11:16,1 1 i laikovu. Dana11:41,2 9 Polil opu vá MarceLa11:46,9 u Pictov lvu11:53,3 2 Cvlčková Zu zona

66 LIAZ 21 -06 Praha68 SnL 1. -08 Praha S69 LIAZ Ol -Oó Praha58 LIAZ 27 -Ol Praha48 SnL 07 -09 Liboroo66 LIAZ 2.‘ -05 Ml. Boleslav

SpŮ 2' -05 Praha67 LIAZ 01-05 Praha S69 CHZL 2f -05 Most70 SnL 07 -09 Liberoc68 LIAZ 1' -Oó Plzeň s67 CIIZL li -09 Litvínov S

Page 55: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

49

23

Licbtonborgov. Kveta iiam-L.ro vá Pavlína

4?S9

i>Z CIIZL

25-0 514-09

1 -OS cLitvínev

Dorostenlzy starší (1-4 ženy)

10 kw

Ženy

40:17,040:32,78

111

Kabourková Ivana Bauoknaxmová Helena

ELNA LIAZ

06-10lh-09

D. Zálezly Praha

M a r a t o n

Ženy

3:20:063:27:013:54:414:07:56

3 Ruloová Vlasta 44 LIAZ 27-04 Ilavlovico1 Vaňková Irena 59 SnL 09-05 Děčín6 Kopecká Jaroš lava. *16 LD 02-11 Praha3 Pas truková Eva 49 SnL 14-09 Libereo

10 0 P r

Ženy

13,3814.1714,6815,1415,2815,4615,515,9417.1717.1817.217.417.5 % 17,6(h) 17,8617,718.619,019.320,2

Dorostenky

(76 cu)

3 To s llt ková Jitka 55 LIAZ 15-06 Brati?lav2 Váňová Hana 67 SnL 06-07 C otrava?r J ínovú Iva 64 LIAZ 15-06 Bratislav5 Iíubcová Zora 64 SpÚ 25-05 PrahaVC Stanoví Renatu 67 LIAZ 14-09 Praha4 Madarazsová Leona 68 SnL 08-06 Pra ha42 Budíns ká Jitka 67 LIAZ 08-06 Praha3 Ježková Eva 68 LIAZ 06-10 JablonooVC Michalová Dana 68 SpO 21-07 PraliaVC Hantová Dana 68 LIAZ 14-09 Praha1 Sturci ová Ivana 60 CIIZL 08-06 BílinaVC Doevírová Ol^a 68 S oÚ 23-05 Ilouštlcan Doubková Marta 67 SpÚ 11-05 BílinaVC Koubová JarošLava 65 LIAZ 23-07 Jablonec1 Valontová Rutli 59 LIAZ 07-09 J ablonoo1 Krcjčíková J i řina 66 1,13 25-05 llos t4 Mikešová Jana 67 LIAZ 11-05 Bílina6 V omast ková Jaro s Lava 68 CIIZL 02-06 Ústí '3 Králová V i luia 70 SnL 0 1 -09 Tut u v

7 Marešová Martina 68 LIAZ 02-06 Osaí r./’

starší (1 - 13 ženy)

ni zkó

tzi to w co to w w tn w

w to

Dorostonlty' mladší 100 př

14,815,6915,6

LrVC1

PřibylováS otouovn Vovohlco vá

LeonaLon’.;a 'Ra clliu

70 SnL69 SnL70 SnL

15-06 Oj-IO O. -O o •

Page 56: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

'.i 1 -v!'X.1 LI -a

'v . Romana

<>? bí’69

LIAZ Li AŽSnL

0 2-06 jl-OJ 03-06

0:1 ti .,'LJnJ.LondCÚstí

1 J U ov s Miroslava 69 LIAZ 05-10 Ostraval.u - i- r «VL Světlana?0 SnL 05-10 Praha

Andrea 70 LIAZ 21-06 Praha■ '.o Lucio 70 LIAZ 02-06 Ústí n/L

'i C O I

•I c

.

r.inr: i •ICO př (1-7 ženy)

c 1 t 0 v J. Hana 5^ LIAZ o4-06 PrahaSo '.'rov A Jana 66 Spú 07-07 PrahaHo l manové Miroslava 64 Spú 25-05 PrahaV kov. i Eva 68 LIAZ 07-07 Ostrava S

riV. Zora 64 SnÚ 18-07 Praha1. ' ■ o v: - Milada 69 LIAZ 25-05 Ml. Dolos lavSo t r 10 v.’. Lenta 69 SnL 07-09 Liberec

Lylov k Leona 70 SnL 13-07 JablonecitO * kov • Harcola 61 SnL 24-05 Ml. Boleslav

i:n lov;i Dana 63 SpO 24-03 Praha Sni chov Marta 63 SnL 08-06 PrahaGr rprov. - Šárka 63 CHZL 29-09 Kladno SDo o Vvi Marta 67 SpÚ 03-06 Ústí n/L SKa ' on o v A Lenka 64 CHZL 08-06 BílinaLr lov­ Jana 69 LB 03-06 BílinaTi .. ení Jaroslava 68 CHZL 29.-09 Kladno S

.. '.chov' Miroslava 67 CHZL 29-09 Kladno SV o ,.r-io ko v Lenin 67 Bal i 0S-06 Bílina

v •: a

H V

1 Jb) 1 L i ’ AiskA Jitka 67 LIAZ 19-01 Jablonoc 3ló 2 Jti 1;>v Renata 65 LIAZ 13-07 Jablonoo1 ót VC S t 'nov; llenata 67 LIAZ 14-09 Praha S

1 -5 ■’ 1 ri -uptovú Jitka 67 LB 11-05 Bílina S

lt.» < ■j i!i’;o v l Dana 68 LIAZ 13-07 Jablonce s

ló 1 n do v 1 Marie 51 CIIZL 08^06 Bílina] 60 2 Jíi Irové. Iladka 68 SnL 02-06 Ostí s

1 1 Se -aoferová Eva 69 LB 10-10 Bílina *•*1 ; ; ( i 1 ) n A. i - V (TO V- Ondřej ka 67 LIAZ io'-oi Jablonoc ■_>

X d 1 Sv bodová Andrea 70 LIAZ 12-09 Jablonec ? ri a

1 J 11 rji.ifrov.- Romana 69 SnL 11-05 •r? lina ••l';c J !'ť» h:!iov . S tanislava69 Dali 19-05 Bílina1; . 1’1 ;vnv . Ilarta 63 SnL 01-05 Cottbus1? Je .cov - Jana 61 SpÚ 18-05 Jablonec1 j 6 Č */^C. ' Pavla 67 SpÚ 25r05 Praha 3

v 1 ’rx r j. 0 51 S pÚ 08-06 Ústí n/L

Page 57: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

155 1 T!l’*aznv* Lin^ka 70 .'•ni155 :j Eau .1 í i izov.' ;-..r’Cíi 6 3 jí ai; • 'o - LO : 1155 1 Pudluská Hustla 7 1 1,1 A ’ 10-J > ’ * ; t150 3 Tichá Renata 69 I. LIZ 1 _ i :’in.150 3 Hájkovi Jarmila 70 1150 2 Balíková Jitka 69 LIAZ 07-09 f-i; V*rr-

Doros tenký s tm (1-7 žony)

148(h) 4 Ježková Eva 68 LIAZ 10-0 l Ohio:148 2 Madara^sová Loona 63 StijL I 5-05 i ,146 4 Joaková Alona 68 CIIZL 11-05 i

Dorostontzy mladší (1-8 žojy)

14 ó 6 Šáxrová Androa 70 LIAZ 25-05 •„145 6 Gabriolová liona 70 Dají 11-00 I‘ > I íj.145 VC Přibylová Leona 70 SnL 22—OÓ L iu<’.roc

Dálka

Ženy

619(h) 1 Tosárková Jitka 65 LIAZ 16-01 J abLonoc599 1 Hanzlíčková Šárka 63 LIAZ 05-10 Innsbruc595 1 Jínová Iva 64 LIAZ 11-05 V r 0 o 1 au594 3 Váňová Hana 67 SnL 27-07 Třinec590 5 Stanová Renata 67 LIAZ 13-07 Jablonec561 1 Blaževičová Ivetta 64 SnL 13-07 Jablonce557 1 Klenipto vá J itka 67 LB 11-05 Bílina550 2 Koubová Jarošlava 65 LIAZ 13-07 Jablonoc547 1 Svobodová Andrea 70 LIAZ 11-05 D £ lina542 2 Madarazsová Leona 68 SnL 11-05 13i lina541 1 Přibylová Leona 70 SnL I 6-06 Plzeň539 3 Marešová Martina 6R LIAZ 1 1-05 13 í 1 ina537 4 Doubková Marta 67 SpÚ 11-0 > B í. 1 i im533 2 Nejedlová Jana 65 LIAZ 11-05 k rcc law528 4 Langtuaierová Světlana70 SnL 16-06 Plzeň525 3 Schaeferová Eva 69 LB 02-Oó Ústí rs/L519 5 Matornová Dana 67 LIAZ 11-05 Bílina518 1 Chladová Valerie 66 SpÚ 25-05 řlos t518 3 Kuželáková Monika 67 LIAZ 31-08 Praha515(h) 6 Fabiánová Eva 66 LIAZ 04-01 Ja bio nec

Dorostenky starší (1-8 ženy)

512(u) VC Banková Dana 68 LIAZ 20-10 Jablůnce511 1 Kopocká Jitka 68 LB 20-0 4 1í1i na

Dorostenky mladší (1 — U ženy)

509 vc Bot onová Lenka 69 SnL 06-10 Praha506 2 Řeklová Daniela 70 BaM 02-06 Ústí n/L502 4 Flemingová Romana 69 SnL 19-05 Bílina500(h) VC Ševčíkavá Lucie 70 LIAZ 20-10 Jab?nnoe

Page 58: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

á n * . } -3 1 , lí! nv ' Jitka 69 LIAZ 55-12 Jablonoo•'i9S 3 1 0 Ipj eciit o v li v a 70 SnL 52-06 Ústí n/L

K n u 1 o '4 k p

Ž O 11 ▼

1'4,22 1 Potroželovú Vladimxra54 LIAZ 02-06 Ml, Boleslav14,15 1 Cinibulková Olga 60 LIAZ 11-08 Dv. Králové12,9'4 (h) 1 Stanová Renata 67 liaz 05-01 Jabloneo S11,'42 1 Michalcové Jana 43 CHZL 08-06 BílinaJ1,20(h) ? ípot: ková ],nrlm44a 50 LIAZ 16-05 Jablonec11,19 3 7.0 Ion ková Hana 61 SnL 18-05 Jabloneo11,12 •> Bečvářové Olga 68 SpŮ J.l-05 Bílina s10,93 7 Matujková Dana 52 LIAZ 03-08 Litomyšl10,92 VC Michalové Dana 68 SpĎ 20-07 Praha s10,62 7 Řeháková Miluše 45 LIAZ 07-09 Liboreo10,59 '» Dimová Jana 61 LIAZ 91-09 Turnov10,5S 8 Málková Barbora 70 SpŮ 08-06 Ústí n/L II10,'45(h) 2 Svobodová Věra 69 LIAZ 05-12 Jabloneo II10,4 J 3 Btílouobá Ivetta 67 SnL j)l-O8 Libereo s10,2'i(li) 3 Chvalkovská Markéta 69 LIAZ 05-12 Jablonoo M10,23 8 V íiIIcí) vá liána 69 LIAZ 25-05 Ml. Boleslav M10,13 8 Sotonová Lxanka 69 SnL 13-07 Jabloneo M10,06 11 Hlcen» lová Edita 64 Spů 25-05 Praha10,02 2 Vondrušková Brona 70 CHZL 14-09 Litvínov M9,98 13 Šounuvá Evženie 61 Spů Ž5-O5 Praha

Dorostenky starší (1-4 ■ženy)

9,58 3 Háj ideová Petra 67 CHZL 14-09 Litvínov9,56 VC Hrušková Dana 68 LIAZ 14-09 Praha9,53 1 Jusciková Jitka 68 LB 20-04 Bílina9 ,’io(h) »» A. Molnhartov;á Karin 67 SnL 19-01 Jablonoo9,25 6 Ha tercová Dana 67 LIAZ H-05 Bílina9,05 1 Mithionerová Renata 68 LIAZ 21-09 Č. Lípa

Dorostenky mladší kotilo 3 kg

12,2512, C3

VC4

Ixinrt laiorová 7069

SnL LIAZ

22-0605-10

Libereo OstravaVálte: vú Hana

12,06 3 So tonová Lenka 69 SnL 31-08 Jablonec12,02 1 Voj t« chová Eva 70 SnL 11-05 Bílina12,00 1 \ oricL1 ušková Broiia 70 CHZL 24-08 Jabloneo11,84 1 Ilálknvú Barbora 70 SpŮ 29-04 Ústí n/L11,82 1 Svobodová Věra 69 LIAZ 10-10 Bílina11,00 2 Srno!: i Lenka 69 LIAZ 27-09 Jabloneo10 ,95 2 Mach. íčková Ludmila 70 SnL 17-08 Libereo10,33 2 HamaLová Jitka 70 SpŮ 23-09 Ústí n/L

Page 59: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

1

j o r

Ě

60 ,00 C Lnibulko vá Olga39 'so 4 Bělonoiiú Ivet ta37.78 2 Matějková Dana36,52 4 Špo taková Luclmi Iq

36,04 1 Svobodová Věra35,90 6 Šounová Evženie35,22 8 Hitmuo lová Edita34,95 2 Kropáčová Květa33,18 2 Bítnová Jana39 f 1 Míchalcová Jana32,16 4 Petrželová Vladiiaíi-a

30,76 2 Staticová Jít IkQ

30,50 1 Tarabovú Zdena30,26 1 Peldová Lenka29,30 2 Málková Jitka28,68 1 Svobodvú Stanxslev27,94 2 Beneš ovci Lucio27,20 8 Zelenková Hana27,04 11 Řeháková lli luše26,84 3 Pokorná Alona

Dorostanky starší (1-2 4 ony)

25,04 1 Mithlonerová Renata24,16 5 Sonntágová Jana23,92 4 Háj íčko vá Petra22,58 3 JuŠČÍIiOVíl Jitka22,30 Q Ko po c ká Jitka

Dorosten1 :y ril adší (1-4 ženy)

25,76 5 Voj tuchová Evo.n 7- 0 0 '1 Gabrielová I lo tlQ24,?4 3 š.-frová Andrea24,14 1 Vondr ujkovu Drona23,94 2 Bé lonoib i Jana22,70 4 Macháčková I/udnila

P

67 LIAZ 15-06 J ■■ itls I"”67 Šili 15-06 Plzeň52 LIAZ 18-05 Jablonec50 LIAZ 07-09 J,i borec09 LIAZ 02-00 Ústí n/161 SpŮ’ 13-07 Praha64 S pÚ 13-07 Praha

04-07 Liberec1. •+ < SnL61 LIAZ 28-08 Jablonoc4 1 CIIZL 25-05 Most,9 LI AZ 11-08 Dv. Krále

69 BaM 25-05 Mot5Ó CIIZL 14-09 Litvínov71 SnL 26-09 Liberec70 SnÚ 02-06 ústí n/L

1:-4 S. L 13-10 Libero-j70 LLAZ 09-10 Jablonce01 SnL 03-06 Praha4é LIAZ 07-09 Liberoc67 SnL 02-06 Ústí n/L

63 LIAZ 24-03 Jablonoc63 : 1L 02-06 Ústí n/L63 CHZL 25-05 ont6 ■ I 'I 23-04 Host6 , 19-05 1.0 3 t

70 SnL 10-05 Bílina70 BaM 08-00 Bílina70 I IAZ 09-10 Jablonec70 CIIZL 16-08 Klatovy70 SnL 02-00 Ústí n/L70 SnL 02-00 Ústí n/L

0 š t

'2 e n y

1

60,66 2 Pukalo vá Mař ie 52 I IAZ 0-1 -o 652 .70 4 ŠUe ríková He letia ó') I IAZ 0' • -0 0j, 0 22 5 Stanová Re na t a 6? ! IAZ 04-Oó

41,33 2 Špo tílko vá Ludmila 50 I IAZ 0<‘ -

40,90 4 Koubová — Jaro s lav LUZ 1

4 0,5 2 1 BcČvál 0 vá „v l,ja 6 j • hiL ] - )‘l

4o ,2^ 1 Válková Hana 69 LIAZ 11-05

39,30 1 Ko počká Jitka 63 LD 25-05

Pr-hi ■T7 T

< I.

s

Page 60: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

Sod

11 •.; ři n

nHiu’; v‘Tr-ja hv 1

1) .1 na!’ trio

60 i-zíLlt/69 ld

31-03 Praha s I-í22-09 Bí. lina

37,50 3 Alona 67 SnL 32-06 Ústí n/L S35,22 1 Jí no*. á Iva 64 LIAZ 24-0'"^Jabloneo35,16 7 V nndruijkiovát Brona 70 CIIZL 29-09 Kladno 1134,78 2 Buroíová Hana 63 SnL 31-08 Liberec.34,22 1 lilou □ vá S tanlslava 64 SnL 13-10 Liboro c33,40 2 Jtrč '>v Jit lui 68 LD 20-04 Bílina S32,86 4 V ondesov;1 Hana 69 Balí 38-05 Ústí n/L 1132,24 0 Kovo cná Huna 69 LIAZ 38-06 Bílina M31,06 •7 Ilódli vá Jarošlava 69 LIAZ 14-09 Litvínov M30,72 6 Vojt, aliDv:', Eva 70 SnL 36-07 Ostrava irA A

Do ros 'zv jrtn rá.í 1 — 6 v: 0 ny )

30,52 3 Lan^oro v=Á BIanka 68 LIAZ 14-o4 Litvínov27,84 vc Mícha lov;j. Dana 68 Spú 29-05 Houatka27,10 I Sonn vá Jana. 68 SnL 17-08 Liboroc21,70 í) Sob o ,kov.1 Jit ha 68 Balí *•38-05 Ostí n/L

Doros * 'i'1 v ni ■' í 1 - 7 řony)

20,83 5 Štěrbová Št ěpánka 69 SpÚ 38-06 Bílina29 ,40 7 iJttnJ včoviunv.i Hlohaolu 70 SpÚ 38-06 Dílina28,16 5 buchá lov 1 Ilartina 70 LIAZ 14-09 Jablonoo

i job

í n n y + staráí <

5087 1 Stanoví( 15,28-lC -5-12

4074 5 flankr.v.i(17, <>-l •-?,

3803 1 Loubcvá(17,0-14, -3,9'

3629 - Hichclov.i(17,17-135-10

36()4 - ov 1(1.7,4-144-10 , ■

tonky

67 LIAZ■Jc,17

4Jaroslava 65 LIAZ

4-28,1-540-34,62-2Dana 68 SpÚ

,92-25,72-0-2:35,38)01,7a 68 Spú

47-’

Praha S■„4-15-09 :3>,64)

'.0-21-07

ata26,61-559-44,60

ua 68 LIAZ-28,34-506-34,28-2:40 17)

!3-24-07:47,6í)

10-21-07

o

Praha S

Jablonoo

Praha S

.,7a 68 Spú t?-05 Houňtlai S442-30,0-35,64-2:46,>)

Doros totilry tilad.ší ( ařckážky 76 ca, koule 3 1£g)

4271

4222

3770

3510

2992

2463

2 Sotorivá Lenka 69 SnL >5—06—10 Draha(15,69-14 L-ll,6c-27,26-509-25,22-2:2 ,42)3 Při by Lov.i Leona 70 SnL >5-06-10 Draha(15,33-1* >-9,01-26,53-539-24,30-2 ; 36 35)2 I.nngc-'.iernv Světlana 70 SnL 2-23-06 Liboroc(18,2 -145 -12,25 -27,6’-493-24,14-2:4 3, < •)J" Svobodovi; Jrdro.? 70 LIAZ 0-21-07 Praha(1?,3?-14;-ic , 13-28,84- 482-19.22-2 : 7,07)

bacilo • 1 J .na 70 Spú . 9-05 Houutlkl(18,8-11 ',”1-393-29,8-21,22-2:41,2

Jana 69 SnÚ .'.”-35 Iíouiitka(21 -0-r -27 ,4-24,lO-2*:46,O)

Page 61: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

55

mŠtafeta 4 x 10 0

Ženy, doros tenký starší a mladší

47,82 2 LIAZ(Hanzlíčková. Pohořo

48,86 2 SpŮ(Michalová, Tomsová,

49,09 1 LIAZ

50,48 4

50,56 1

50,50 3

21-09 Praha lá, S tunová, Bu lí řo vá )

25-05 Praha Kubcová, Hooktnoiiová)

07-07 Praha(Hanzlíčková, Jelínková, Jínová, Slámová)SnL 13—07 Jablonoo(Přibylová, Madarazaová. Blaževičová., Kučerová) LIAZ . , 31-03 Praha(Prooházková, Máslová, Ježková, Stanová)SnL 18—05 Jablonoc(Pečenková, Bleohová, Blaževičová, Váňová)

.LIAZ 13—07 Jablonoo(Koubová, Máslová, Šovčíková, Ježková)

29-09 Kladno á, Ondráčková, Katonovi)

19—05 Bílina(Kozlovská, Kellerová, Šovčíková, Pohořolá)SpU 25-05 Praha(Jenčová, Ševčíkovu, Bečvářovu, Kurucová)

551,01

51,00 4 CHZL(Hostáková, Gregorova

51,40 1 LIAZ

251,61

51,80 2 Spú

52,10 3(Bečvářová, Tonsová, CIIZL

52,25 4(Macháčková, CrogoroLIAZ

O

II

Doubiíová, Michalová;) 11-05 Bílina

v , Ilontákov', v')31-r'á! Praha

(ílatornová, Banková, Budínská, Kuno I ' ’ v 1) SnL 31-0 Jablonec

■ , Kučerová, Přibylův'25-05 r.i. uo1j3

Kotilová, Virtov;í)11-05 Bílina

, Petretnentová., Svo' •" 105-10 Os ...

l, Rubínová, Svobodo'/ . A, /13-07 Jablonoo

Počonková, Flominpová)11-05 Bílina

stková, Trmatová)08-06 Bílina

andasová, Marková)

O

s

o

552,38(So tonoví; , Langmaerov

52,30 10 SnL(Svobodová. Kučorov;:,

53,10 4 SnL(Válková, Kadarazsov'

53,25 5r LIAZ(Válková, Chvalkovská

53,44 11 SnL (Tomešová , Bleohová,

53,5 lr LB Maohová, Křížová, Štá;

53,S 3r BaM (Reklová, Silovská, Vi

Š t a f e t a 4 x U 0 0 ni

Ženy, dorostenky starší

li

1 í

3:45,99 2

4:05,3 2

4:09,08 3

LIAZ 25—05 Praha(Jelínková, Slámová, Pohorolá, Bulířová.)Spfr , 08-06 Ústí .i/L(Eoohmanová, Sajdlová, Michalová, Ševčíkovi;)LIAZ 08-06 Praha(rabňnovi, Kollorov , Ježková;, ihalov.)

Page 62: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

56

(Docvářová, Stibalová, Kulhavá, Jenčovú)

4:12, ’5 5 Sni(.'bdaro esová , Potremontová, Kuč<

OS-OÓ Praha >ro rá, PečenkoV-á)

4 :14,13 3 LIAZ 07-09 Libereo(Plachtová, Ševčíkova, Ježková, Jindříškovú)

3:15,05 9 LIAZ 08-Oó Praha S(Šovčíková, Budínská, Svobodová A, Hlaváčková)

4:18,56 8 SnL 03-<i? Praha(Svobodová, Kotková, Jiránková, Benešová)

4:23,7 3 SpÚ 08-06 Ostí n/L(llubcová, Bolero vá, Doubková, Tomsová)

4:33,2 4 SpÚ 08-06 Ostí n/L

Chůze 5 k a

Ž o n v

22:35,0 1 VavFačová Dana 54 LIAZ 20-04 Ruseo24:02,0 15 Urubaňová Marta 51 LIAZ 20-04 Rus se26:27,0 1 Vaňková Lenka 68 LIAZ 18-05 Bor. Mikuláš31:50,0 12 Zlatníková Vlasta 41 LIAZ 25-06 ňítn32:35,0 3 Hus \!:ová Zdenka 18-05 Bor, Mikuláš

6 0 m

C 11 i z 0 1 0 k ci

Ž o r. y

47:41,0 12 Vaviačovú Dana 54 LIAZ 23-09 Douglas51:00,0 n liru Janovů Mar t a 51 LIAZ 11-05 Poděbrady59:53,0 s Z La tni ková Vlasta 41 LIAZ 11-08 Praha

N e a i s t r 0 v s k é d i s c i P 1 i n y

řJ w | M

CO CD CO

CO -vj <2 “

k2

-4C

O O

''O

63(li)69I bj83(8)94(hJ99(,h) oóíh)810(h)11(8;13(á

1 Tosůrková Jitka 65 LIAZ 16-01 Jablonoo1 Dulirovů Alena 61 LIAZ 12-01 Jablonca1 V áiiová Hana 67 SnL 19-01 Jabloneo4r Fabiánová Eva 66 LIAZ 09-02 Jablonoo2 Michalová Dana 68 SpÚ 12-01 Jabloneo1 Han:; ličkov; 1 Šárka 63 LIAZ 13-02 Jablonoo1 Bia-, ovičová Ivetta 64 SnL 26-04 Jabloneo2r Ježková Eva 68 LIAZ 02-02 Jablonooo Stanová. Ronata 67 LIAZ 05-01 Jablonoo1 Totnsovů Jana 69 SpŮ 19-01 Jablonoo

55(h) 1 Slétlo vú Hana 54 LIAZ 02-06 Jablonoo2 1 MasLovů Petra 71 LIAZ 15-06 Děčín0 1 Cli rovů Eva 67 LB 24-07 Bílinan Si.li vská Da^ciar 70 BaM 24-07 Bílina

Page 63: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 57

20,68(11) O Kelloruvá Milada 69 LIAZ 06—02 Jablonoc20,ó 4 Sciinidto vá Po tra • ) 3 pij 12-0% Úst í n/L20,6 2r Chvojková Jindra -• -1 Balí 15-06 Lučin20,7 5 lír umo lová líichae La 72 Spťr 12-05 Ústí n/L21,04(h) 3 Vítová Kateřina 69 LIAZ 06-02 Jablonoc20,8 3 Hálová Karolína 71 LIAZ 15-06 Děčín

3 O O m

42,30(h) 1 Slámová Hana 54 LIAZ 30-01 Jablonoc42,4 lr Chárovi Eva 67 LB 20-04 Bílina43,2 1 Bernardová Julie 71 LIAZ 15-06 Děčín43,4 2r Silovská. Da gaiar 70 Balí 20-04 Bil4 na43,3(h) 1 Přibylová Leona 70 S11L 07-01 Jablonoc43 ,94 - Loudovi Kateřina 73 SnK 15-09 Ostrava43,9 2 Gregorová Šárka 63 CHZL 14-08 Klatovy44,3 4r Maškovi. Pc tra 71 LIAZ 08-05 Praha44,52(h) 2 Ke Horová Milada 69 LIAZ 30-01 Jab 1c 110044,5 2r Vítová Kateřina 69 LIAZ 08-05 Praha

Nojlepší středotrafaři kraje. V čelo Vladimír SLOUKA, dosáhl

na 800 m času 1:49,21. Pavel KORF z Bíliny vytvořil nový

krajský halový rekord v bóhu na 800 m ó isotn 1:51,00

Page 64: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

58

Starší žáci

6 O n

7,72(h) 1 Koravoc Aloa 71 SnL 08-12 Jablonoo7,8 ] A Ff\v i : .1 Michal 71 LB 09-06 Most7 ,7 O Soci oř Kami 71 spCr 09-06 Moíj t7 ,7 1 Piš tóra Jnronií r 71 LD 15-06 Děčín7 ,7 1 Hálo ek Páve 1 71 ELNA 23-09 Louny8,OO(h) 4 Sabacký Vladimír 71 LIAZ 17-04 Jablonoo8,08 VC Stok Lasa Michal 71 LIAZ 08-12 Jablonoc7,3 VC Krofta t i Jan. i. . 72 SpŮ 29-05 Houštím7,° - Kro i čo vos 0ldřiob 71 SnK 02-05 Most7,9 1 5 ] oclita Libor 71 LIAZ 22-05 Jablonocn O 3 Misále Miroslav 71 SpŮ 09-06 Most7,99(h) 2 Svoboda René 71 SnL 08-12 Jablonoc

ISO m

18,6 1 Šabacký Vladimír 71 LIAZ 14-09 Ostrava19,0 lr Pavlís Michal 71 LB 18-05 Děčín19,5 - (Jechlovský Miroslav 71 SnK 02-05 Ho s t19,6 2r Piš tóra Jaromír 71 LD 18-05 Děčín19,7 1 Klausnor Martin 71 CIIZL Í0-06 Litvínov20,00(h) 1 Hušek Ví £a 71 2,ZŠJbo 21-11 Jablonoc20 ,0 2 Kloub Bo hutni 1 71 CHZL 02-05 Mos t20,17(11) - Kotek Vladimír 71 SnVesec Jablonoc20,29(11) 2 Pospíchal Jan 71 LIAZ 21-11 Jablonoc20,1 - Grémia ka Pavol 71 SnK 19-05 Kadaň20,1 hr Kossvkovtski Martin 71 LB 24-07 Bílina

300 u

4o,41 2B Čech Lovský Míroslav 71 SnK 15-09 Ostrava<10 ,48 2r Žabacký Vladimír 71 LIAZ 14-09 Os trava40,ó(h) 3 Pospíchal Jan 71 LIAZ 14-12 Praha'l 1,3 1 Stoklasa Michal 71 LIAZ 15-06 Děčín41,4 2 Krofta Jar. 72 SpŮ 04-05 Ústí n/L41,7 3 Kadě .ibck Jan 71 SpŮ 22-06 Děčín41,8 - Mrklas Luboš 71 SnL 15-06 Děčín41,9 V oká í- Josef 71 LIAZ 22-05 Jablonce42,S4(h) p Rozkóvoc Jan 71 SnL 08-12 Jablonoc42,7 3 Šlechta Libor 71 LIAZ 15-05 Jablonoo42,7 h r Brojeha Martin 71 BaM 15-06 Děčín

8 0 0 m

2:05.71(11))2 V o kál Josef 71 LIAZ 05-12 Jablonoc2:07,14 - Gregt ška Páve 1 71 SnK 14-09 Ostrava2:15,4 - Bukvic Václav 71 SnL 13-06 Liboroo2 : ] s , 6 - Moravce Aleš 71 SnL? 13-06 Liberoc2:16,2(h) - Juraeka SJL 14-12 Praha2 :17,1 1 Kloub Bohumil 71 CHZL 03-06 Most2:18,6(h) - Climolík Jan 71 LIAZ 14-12 Praha2:19,3 2-3 Elrnan Michal 71 SCHZL 15-06 Děčín2:20,0 - Rockovoo Jan 71 SnL 15-06 Děčín

Page 65: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

59

Výška

2:21,3 a Krofta2:22,0 * Jiřích

15 0 0 El

4:27,38(h)l Vokál4:30,8 - Graguška4:35,2 - Dukvlo4:39,84 vc Moraveo4:40.5 3 Kučera4:41,10(11)2 Chrnelík4:42,4 4 Pulchart4:43,3 - Lesák4:43.3 1 Stoklasa4:43,44(h)3 Lukeš

8 0 p ř

12,2 Macháček12,3 - Prokop12,4 - lloravcc12,4 1 Krof ta12,5 - Saačuk12,78(11) 2 Šabacký12,9 - Vano12,9 3r ílezúč12,9 Lr Engel13,0 - Rozkovoc13,0 vc liareček

Jan 72 SpúVáclav 72 Spli

Josof 71 LIAZPavo 1 71 SnKVáolav 71 SnLAleš 71 SnLMichal 72 SpÚJan 71 LIAZPavo 1 71 SpŮMarian 71 SnLMichal ”1 LIAZPetr 71 SnV

Lukáš 7 1 SnLKáro 1 7 1 SnLAleš 7 1 SnLJan 7 2 SpúJiří 7 1 SnLVlád imí.r 7’1 LIAZJaro slav 7 2 .kil.Radek 72 LailMarek 72 BalíJan 7 1 SnLJ indřich 7 1 Spů

04-'ei ústí n/L21-09 iloudnico

02-11 Jabloneo16-09 Ústí n/L16-09 fintí n/L15_O9 Ostrava16-09 Ústí n/L08-12 Jablonec16-09 Čistí n/L22-05 Liberec09-06 Host08-12 Jablonec

02-0'> Varnsdorf 18-05 Rumbu: U 02-1 > . írr.sdorf22-Oó Ú j t í. n/L 02 -O6 7artsdorf

18-0529-05 Hov

08- l 2 Jnhl09-06 1 ' O •' ’09-00 1' □ 5 t23-09 Most

165(h)163(h)161160160160(h) 158(h)158158157155

1 Rožkovec Jan 71 SnV 08-12 Jablonec

1 Hušek Víta 71 2.ŽŠJbo 21-11 JablonocHartman Pavol 71 SnV 15-06 Dcč í.n

13 Šikl Radovan 71 Balí 14-09 0r: travavc Moravec Aleš 71 SnL 14-09 Ostrava2 Janků Jan 71 LIAZ 03-12 Jablonoo1 Mrkvička Jiří 71 LIAZ 16-03 J ublonoc

VC Za jpt Petr 71 LB 15-05 B lina1 Kryštof Martin 71 LIAZ 22-05 Jablonoc2 Eneel Marok 72 BaM 09-00 [los tVC Mikeš Váolav 71 LIAZ 02-06 Varnsdorf

Dálka

59O(h)581555 ,54o(h) ■536530529523522517517

1 Moraveo Aloš 71 SnL 08-12 Jablonoo2 Šabacký Vladimír 71 LIAZ 08-12 Jablonoc1 Kro ho Josef 71 CHZL 19-09 Litvínov

Haběnioht Tomáš 71 SnD 30-03 JablonooKřejčoves Oldřich 71 SnK 22-05 Kadaň

1 Skryja Bohumil 72 SpÚ 12-09 Ústí n/L2 Stoklasa Michal 71 LIAZ 03-10 Praha

V inický Roman 72 SnK 12-10 KadaňGreguška Páve 1 71 SnK 22-05 Kadaň

4 Macháček Lulciš 71 SnL 15-06 DěčínIJonzl Michal 72 3 jL 13-09 Lovos Leo

Page 66: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

6o

2ó ' Moravoo A los 71 SnL ( 2-06 VarnsdorfZuj Veliralka 516 p.Ln 71 SnL ; 1-09 Liboroo26 1 1 Mikeš Václav 71 LIAZ (9-06 Most213 2 Bednář Roman 71 LIAZ < 9-06 Most2'10 3 Sinde Liř Miroslav 71 LIAZ 12-05. Jablonoc220 4 Itýdl V- io lav 71 LIAZ 1 2-05f/ablonoo220 5 Žloch ta Libor 71 LIAZ 22-05 Jablonoc220 VoLošČuk Robert 71 SnL 14-06 Liboroo214 VC Hilek Michal 72 SpO 29-05 Ilouštka213 - SaraČuk Jiří 71 SnL 02-06 Varasdorf

lr 0 n 1 O ’• k n

17 , 7C(hll JÍCHO Miroslav 71 Rnlc 14-12 Praha12. Ó9Íb)2 D1 s Roman 71 RniK 02-12 Jabloneo12 , 62(11)1 Saska Pnvo 1 71 SnL 08-12 Jablonoo11, 76 - Morav00 A J o5 71 SnL 14-09 Ostrava11> 39 Duroc Jan 72 SnV 26-09 Varnsdorf11, 3í?(h)-'l liaclii in Martin 71 SnL 08-12 Jablonoo11, 0-4 Novotaý VLolav 71 Jirkov 11-09 Jirkov10, e; Foko Miroslav 71 SnV 2S-09 Varnsdorf10 , <>■-> Hartr ui Pp.voI 71 SnVesoo Jablonoc

1°, 03 Sclioi ný Radek 71 SnK 22-05 Kadaň'ÍO, 45 VC Mareček J Lndřioh 71 SpŮ ■ 19-05 HouStka

1 More Miroslav 71 RinK í.4-09 OstravaJ j 1 H s xiorian 71 RliK 1-3-05 Rutuburh

i ,c.- Stisk.- Pavo 1 71 SnL 15-06 D óčín• > i .4 1 llrulo; ”00’- J an 71 SpŮ 30-OS J ičínJI, o'. 1 iíab. ;; Jaro slav 71 Dali 1S-0S Most)1,2ó Ku tok Vladimír 71 SnL 18-05 Rumburk

27,33 1 šikl Itadovan 71 Dali 16-09 Host26,-10 1 Adámek Miroslav 71 LB !7-10 Bílina25Í74 1 llaboi icht Tomáš 71 SnD L9-O5 Kadaň25,';6 1 Tancoš J iří 72 Balí 10-07 Most

0 ■; t <“ p 6 0 < r./p. . 12 3 tleno Míro slav 71 Rnk 14-09 OstravaI45 í OÓ llura^ ec Aleš 71 SnL 02—06 Varnsdorf41,2’1 2 Mareček Jindřioh 71 SpŮ 39-06 Most30,11 n Marti an. Pavo 1 71 SnV esoc LB-05 Rumburkj; ,&> Vejražka Stě pán 71 SnL 39-06 Most‘7,32 1 Š ;kl Radovan 71 Balí 14-03 Bílina.35,34 1 Zajpt Petr 71 LB Jl-08 Bílina35 ,?3 1 Taneos Jiří 72 Balí 10-06 Litvínov3 1.76 1 Fučík JaroQÍr 72 Rl-iCH 19-05 Kadaň32,6S ó Lípá Petr 71 SpŮ 02-05 Bílina32,60 - Vini ký Roman 72 SnK 19-05 Kadaň

Page 67: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 61

O s n i b o j

3998

Iíouiíťia2816

1 Moraveo Aleš 71- 'Ad/ 16-15-09 Ostrav:(7 ,92-534-ll,7<5-160-12,94-240-;6,26-4:39 ,S3)1 Mareček Jindřich 71 SpÚ 29—05(8,1-461-10,45-150-13,0-188-34,38-5:35,0)2 Kadořábek Jan 71 Sr>0 29-05

2991

(8, 0-3:68-8,85 -150-13,4 -198-23,76 -5:12,0)2719 3 Krofta Jan 72 SpÚ 29-05 Hpuat Ira

(7, 8-667-66O- 135-13,0-188-22.60- 5:07,6)2696 6 Mikeš Váolav 71 LIAZ 01-02—06 Varna

(8, 5-656-8,02 -155-13,7 -213-29,60-5:22,6)2650 8 Šlochta Lríboj' 71 LIAZ 01-02--Oó Varna2637 1 Šikl Radovan . 71 C í 28-09 Host2565 4 Lipš Potr 71 -8 29-05 RouštHa2512 2 Eng*l Marek f 28-0” 11 n s t2322 5 141 čele Fiařco 1 72 ■ h'U 29-05 lloušttea

3 k ci 0 h ú z 0

17:18,10 3 Mareček J illdčich 7 1 : - ’»Ú 15-09 Os trav18:04,5 2 Fridrich Jan 72 LIAZ 09-06 i.ost18:13,7 3 Šikl Radovan 71 '■ 09-06 4.0 3 t18:37,9 - Reiniš Patrik 7-' nL 09-0 ( dost18:68,3 - llavo 1 J n 5 01 7.' PÚ 0?-o«r :' 0 3119:27,9 6 Sysel Jan 7- I IJ 09-06 dost19:38,5 7 Cumpelík PaCjl 72 LB 09-06 Most19:43,9 8 Kubů Václav 7 2 BaM 09-00 ÍÍO3 t20:07,2 9 Soholz Petr 72 LB 09-06 Kost

Š t a f e t; a 4 x 6 0 ni

30,3 1 SnL 18-05 Rur.bxrte(Moravec, Macháče k., Prokop, Samouk)

Runtar l"231,3

dori'

dorf

31,9 3

32,3 lr

32,6 4

32,7 2

32,7

LIAZ(Šabacký, Rádi, Sn Vesoo(bez sestavy) LB(Pavlis, Zajpt,Rumburk(boz sestavy)SpÚ(Krofta, nálete,SnK

18-05Šlechta, Kryštof)

18—05

02-05Kosakowski, Ambrož)

18-05

33,1 lr

33,1 1

Runburk

Bílina

Rumburk

33,4 1

33,4 2

12-05 Diviš, Jiroušek)

___ l"-06 (Gregušlca, Hakl, Krejčovos, Čoohlovsk; LB_______________________________________ 09-0ó(Kaliba, šikl, Plas, Lanc)CHZL 23-09(Stránský, Kozel, Píclia, Červenka)BaM , r, , , 02-05(Holík, Růžičkám ' ííezáe , Vovosný)CHZL 23-0?'(Vodička, Bergman, Ilalečck, Lasař)

c I

Děčín;-)Host

LitvíllOV

Kos;

Li txíxiov

Page 68: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 62 -

Mladší žáci

6 O n

8,1 1 Tůma Pavel 73 SpŮ 11-09 Ústí n/L8,1 Bartl Filin 73 SnV 21-09 Varnsdorf8^2 - Novakovský Jan 73 SnD 15-06 Varnsdorf8,2 Petrák Josef 73 SCHZL 19-09 Litoměřice8,3 Kosíák Miroslav 73 SnV 28-09 Varnsdorf8,4 Mádl Tomáš 73 SnV 21-09 Varnsdorf8',4 Lr Peoa Ladislav 73 CHZL 03-06 Litvínov8,4 Boštička Petr 73 SnL 21-09 Varnsdorf

8,5 1 Po lívka Václav 73 CHZL 03-06 Litvínov8,5 - Nagy Igor 73 Sni. xl-sjý Hadan

300 Cl

44,3 Petrák Josef 73 SCHZL 2 i-09 Varnsdorf2 Pouzar Petr 73 SpŮ 23-06 ústí n/L

45,9 1 Brzák Jiří 73 SpŮ 21-09 Varnsdorf4? ,0 lr Hlades Jaromír 73 LIAZ 22-05 Jablonec4?',3 š iciine k Michal 74 SnD 06-06 Bílina47,5 Koutecký Pavel 74 SnD 21-09 Varnsdorf47,7 3 Hrocas Pavel 73 SpŮ 12-05 Ústí n/L47',7 lr Řehák Pavel 74 LB 06-06 Bílina48 jó 2r šlágr Ladislav 73 LB 06-00 Bílina48'3 lr Šáfr Marek 74 SpŮ 22-05 Jablonec48Í3 3 Tapšík Zdeněk 73 LB 06-06 Bílina

8 0 0 m

2:26,8 1 Pouzar Petr 73 Snů 21-09 Varnsdorf2:33,5 Džupin Martin 73 SnL 13-06 Libereo2:33,9 1 Černý Jan 73 LIAZ 22-09 Zittau2:33.9 Zah Daniel 73 SnL 15-06 Varnsdorf2;33.98(h)l Šafr Marek 74 LIAZ 16-03 Jabloneo2:34,0 - Andrle Aleš 73 SnL 13-06 Liberec2:35,0 Leština Karel 73 SnK 29-05 Kadaň2:35,2 1 Lukáš Jan 73 SpŮ 15-06 Dščín2:35,2 Skořepa Petr 73 SnV 15-06 Varnsdorf2:35,3 - Ondrejěík Petr 73 SnV 21-09 Varnsdorf

15 0 0 m

4:58,0 1 Pouzar Petr 73 SpŮ 15-04 Vsetín5:03,2 Lr Šáfr Marek 74 LIAZ 22-05 Jablonec5:04,9 Zah Daniel 73 SnL 10-10 Libereo5:06,3 2r Hasan Martin 73 LIAZ 22-05 Jablonec5:06,4 VC Andrle Aleš 73 SnL 20-10 Jablonec5:09,6 VC Džupin Martin 73 SnL 20-10 Jablonec5:10.7 9 I .li ká .5 Jan 73 SpŮ 27-04 Lovosice5:ll,l(h)VC Hlades Jaromír 73 LIAZ 20-10 Jablonec5:11,7 1 Ondráček Marek 73 BaM 11-06 Most5:13,1 11 Kruoký Marek 73 SpŮ 27-04 Lovosice

Page 69: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

6 o d p r

- 63 -

11,0 1 Polívka Váolav 7 3 CHZL 2J-0Ó Litvínov11,1 1 Špoták Dalibor 74 LIAZ 10-05 Liberce11,3 Qrnhmann Zdeněk 73 SnV 10-05 Lijbox11,5 1 Hanči Petr 74 LB 15-06 Vanade’11,5 Džupin Maj-tin 73 SnL 21-09 Varnsdorf11,7 — Beneš Malžin 73 Jirkov 23-06 Litvínov12,1 Zich Roman 73 SnV 21-09 Varnsdorf12,3 7 Lukeš Jiří 73 LB 15-06 Varnsdorf12,4 lr Šindelář František 73 SpŮ 21-09 Varnsdorf12,5 1 Kočí Milan 73 SpŮ 23-06 Ostí n/L

V ý š k a

154 Grohmann Zdeněk 73 SnV 02-10 Ostí n/L150(h) 1 špoták Dalibor 74 LIAZ 16-03 Jabloneo145 — Damašek Kamil 73 SnK 22 XJ4 Kada£144 1 S tana Pavel 73 liaz 04—06 Jablonec14o Špernoga Zdeněk 74 Jirkov 22-04 Kadaň14o — Zika Jiří 73 SnK 22-05 Kadaň14o — Bartl Filip 73 SnV 06-06 Varnsdorf140(h) 4 Heinel Martin 73 7,ZSJbo 21-11 Jablonoo14o(h) 10 Sulo Petr 73 SnV 07-12 Jabloně135 2 Ciner Tomáě 73 SpŮ 1O—05 Litoměřice135 1 Peca Zdeněk 73 CHZL 03-06 Litvínov135 Košřák Miroslav 73 SnV 06-06 Varnsdorf135 2 Gabriel Radek 73 CHZL 15-09 Most135(h) 13 Šilhán Jiří 73 LIAZ 02-11 Jabloneo

D á 1 k a

502 Pavlíček Petr ?4 SnD 25-09 Bílina494 — Bartl Filip 73 SnV 02-10 Ústí n/L481 3 Tůma Páve 1 73 SpO 02-10 Ústí n/L475 4 Pouzar Petr 73 SpO 15-09 Vsetín465(h) 3 Halama David 73 4,zá>Jbo 21-11. Jabloneo462(h) 4 Hlades Radomír 73 LIAZ 02-11. Jabloneo459 2 Tapšík Zdeněk 73 lb 17-05. Bílina459 — Novakovský Jan 73 SnD 19-06- Duoboov459 «. Rak Jiří 73 JNB 23-06> Děčín459 VC Stana Pavel 73 LIAZ 20—10> Jablonec459(h) 5 Sedláček Jan 73 LIAZ 02-11. Jabloneo

M i 8 e k

56,38 .1 Hrdlička Jan 74 SnK 21-09* Varzsdorf55,78 2 Kikal Petr 73 SpO 21-09’ lamdorf55,30 1 Polívka Váolav 73 CHZL 1O-O6» /Litvínov54,94 1 Novakovský Jan 73 SnD 06-06» Síllna54,70 2 Hejkal Libor 73 lb O6-O6' liílina54,60 — Šálek Miroslav 73 SnV 01—061 Ttuisdorf53,98 VC Stana Pavel 73 LIAZ 02-06> B^irasdorf53,58 Leština Karel 73 SnK 17-04 - Xs-ickň53,36 3 Holas Stanislav 73 SpO 21-09 Třensdorf53,18 3 Majer Jiří 73 LB O6-O6' an. lina

Page 70: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

6^4 —

Č t y r b o J

1223 1 Bartl Filip(8,3-135-430-45,64)

73 SNV 01-06 Varnsdorf

1047 2 Pavlíček Petr(8,8-120-457/44,42)

74 SnD 01-06 Varnsdorf

1048 3 Grohmann Zdeněk(8,7-138-401-39,32)

73 SnV 01-06 Varnsdorf

985 4 Ondrejčík Petr(8,2-125-408-45,94)

73 SnV 01-06 Varnsdorf

983 5 Stana Pavel(9,2-130-381-53,98)

73 LIAZ 01-06 Varnsdorf

959 6 Sedláček Jan(9,1-125-426-44,08 )

73 LIAZ 01-06 Varnsdorf

955 f Kikal Petr(9,1-110-420-55,10)

73 SpŮ 01_06 Varnsdorf

873 8 Bureš Vít(9,1-115-365-52,40)

73 LIAZ 01-06 Varnsdorf

867 9 Šálek Miroslav(9,3-115-374-54,60)

73 SpV 01-06 Varnsdorf

822

Š t a

10

f e t

S evera Kami 1(8,9-110-407-37,10 )

a 4 x 6 0 m

73 ČL 01-06 Varnsdorf

(Cvrček, Krucký, Cine.c, Ťoupal)

33,4

33,8

1

2r

SpŮ(Tůma, Kikal, Pouzar, Novák) LIAZ_(Stana, Hlades, Šilhán, Bureš)

21-09 Varnsdorf

03-10 Praha

34,3 — SnD 21-09 Varnsdorf(Novakovský, Koutecký, Kokoška, Pavlíček)

34,4 SnV 21-09 Varnsdorf(Mádl, Grohmann, Šeps, Bartl)

34,6 2r LIAZ 03-10 Praha(Khauer, Šáfr, Hasan, Jakoubě)

34,8 1 CHZL 23-09 Litvínov(Bílek, Blažek. Teplý, Hlavnička)

35,1 1 Spů 23-06 Děčín(Kikal, Lukáš, Kočí, Krucký)

35,6 1 LB 10-05 Chomutov(Majer, Balher. Horáček, Hejkal)

35,6 2r LB 06-06 Bílina(Řehák, Lukeš, Šunka, Šlegr)

35,6 4 SpŮ 03-10 Praha

Page 71: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

65

Starší ž á k y n ň

6 O m

8,0 1 Vltavská. Martina 71 LIAZ 22-05 Jablonoo8Í0 Lr Mašková Petra 71 LIAZ 03-07 Prahu8,1 2 Bernardová Julie 71 LIAZ 22-05 Jablonoo812 1 Krumelová Miohaela 72 SpG 29-05 Houštlca8^2 Kovářová Marcela 72 SnV 07-09 Varnsdorf8,3(h) Strahlheimová Lenka HVT 03-03 Jablonoo813’ 1 Smejkalová Alice 71 LB 20-04 Bílina

8,3 lr Chvojková ■T-indra 72 BaM 28-04 Most

8,3 lr Mrázková Helena 72 SpR 02-05 Bílina

8,3 1 Lebedová Alena 71 SpŮ 12-05 Ústí n. L.8,3 Komůrková Petra 72 SnV 22-05 Rumburk

8,3 1 Zámečr ková Štěpánka 71 SpŮ 09-06 Most

8,3 lr Kricuerová Martina 72 LB 09-06 Most813 3 Brážková GábLna 71 LIAZ 09-06 Most8,3 3r Hálová Karolina 71 LIAZ 09-06 Most

15 0 M

20,2 1 Mašková Petra 71 LIAZ 15-06 Děčín20,6 4 Sohmidtová Petra 72 SpŮ 12-05 Ústí n/L

20,6 2r Chvojková Jindra 72 BaM 15-06 Děčín2017 5 Krumelová Michaela 72 SpŮ 12-05 Ústí n/L2018 3 Hálová Karnlina 71 LIAZ 15-06 Děčín2019 Lr Draženová Ludmila 72 BaM 02-05 Most21,0 2r Pelemonová Simona 72 BaM 02-05 Most21,0 4 Valešová Martina 71 LIAZ 15-06 Děčín2110 6 Strahlheimová 71 HvT 15-06 Děčín

21,1 Petráková Anna 71 SCHZL 15-06 Děčín2112 2 Mrázková Heléna 72 SpR 18-05 Děčín2112 Kovářová Marcela 72 SnV 07-09 Varnadorf

3 0 0 m

43,2 1 Bernardová Julio 71 LIAZ 15-06 Děčín

44,3 4r Maaková Petra 71 LIAZ 08-05 Pra li a.

45 ■ 1 lr Ptáková Lenka 71 LD 15-06 Děčín45,6 Lr Krionerová Martina 72 LB 18-05 DoČm

45,7 2 Mašková Andrea 71 LIAZ 22-05 Jablonec46.0Íh) Bartlová Jaroslava 71 LIAZ 14-12 Průba.46llÓ(h}l Veselá Dana 72 LIAZ 07-12 Jabloneo46 lí ' 1 Rážičková Jiřina 71 LB 18-05 Děčín46,2 3 Brážková Gábina 72 LIAZ 15-06 Děčín4612 1 Ladýřová Radka 71 SpŮ 24-08 Bílina

8 0 0 in

2:23.72 3 Pospíšilová Gabriel 71 SpŮ 14-09 Ostrava2,23Íoíh)- Weitosohová Petra 71 SCHZL 30-03 Jabloneo2:2610’ Marková Jana 71 SnL 02-10 Ostí n/L2:26.OOÍh) 1 Havrdová Lída 71 LIAZ 07-12: Jablonec2:26164 (HJ 2 Kutmonová Markéta 72 LIAZ 07-12. Jablonoo

Page 72: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

66

2:27,0 - Ludvigová Lucie 72 SnL 18-09 Libereo2:27,3 3 Reiohertová Zita 71 SpÚ 05-09 Ústí n/L2:31,2(h)- Boušková Jitka 71 ČL 30-03 Jabloneo2:32,0 Leiblová Radka 71 SnL 24-09 Libereo2:32,1 5 Kučerová Jaroslava 72 SpŮ 12-05 Ústí n/L

1 5 0 0 m

4:51,09 2 Veitoschová Petra 71 SCHZL 15-09 Ostrava5:01,81 11 Reiohertová Zita 71 SpŮ 15-09 Ostrava5:10,2 1 PospíSilová Gabriela 71 SpŮ 03-06 Ústí n/L5:14,0 «. Málková Jana 71 SnL 21-05 Libereo5:17,2 šebelková Petra 72 SnL 09-06 Most>:1S,O Leiblová Radka 71 SnL 21-0 j5:19,6 2 Kraus ová Květa 72 LIAZ 22-05 Jablonec5:20,6 2 činí do vá Martina 71 LIAZ 15-06 Děčín5:22,6 f'í • Kotýková Lenka 71 LIAZ 22-05 Jablonec5:23,6 6 Kutmonová Markéta 72 LIAZ 22-05 Jablonec5:23,6 - Bar do ono vá Jiřina 71 SnK 19-06 Kadan

8 0 p ř

13.85(h)l Dlouhá Šárka 71 LB 07-12 Jablonec13,91 7r Chvojková Jindra 72 BaM 14-09 Ostrava13.9 2r Tybttrcová Lenka 72 BaM 02-05 Most14.51(h)2r šavrdová Heléna 72 LIAZ 07-12 Jablonec14.3 lr Fenolová Kateřina 71 SnL 15-06 Děčín14.67Íh)3 Havrdová Lída 71 LIAZ 07-12 Jablonec14,5 1 Leztová Jana 71 SpŮ 12-05 Ústí n/L14,8 4 Křivanová Romana 72 SpŮ 12-05 Ústí n/L14,9 5 Marešová Renata 71 SpŮ 18-05 BěČin15,17 4r Procházková Barbora 72 SnL 07-12 Jablonec

Výška

162 1 Bylinová Radka 71 LB 09-06 Most162 2 Beyerová Martina 72 LB 09-06 Most160 2 Hyjánková J i~tka 71 RHCH 15-09 Ostrava155 1 Budánská Magda 71 LIAZ 10-10 Most150 1 Buriánková Šárka 71 LIAZ 22-05 Jablonec147 VC Bernardová Julie 71 LIAZ 01-06 Varnsdorf145(h) 2 Procházková Barbora 72 SnL 07-12 Jabloneo144 (h) Kynelová Ivana 71 SnV 30-03 Jablonec144 VC Lexová Jana 71 SpŮ 29-05 Houštka144 4 Čabanová Renata 71 SnL 09-06 Most

D á 1 k a

509 1 Bernardová Julie 71 LIAZ 22-05 Jablonec498 Bujnáková Jana 71 SnL 13-06 Liberec493(h) 2 Kynelová Ivana 71 SnV 07-12 Jr "íloneo486 2 Krumelová Michaela 72 SpŮ 03-10 Praha482(h) 2 Mašková Petra 71 LIAZ 16-01 Jabloneo475 Kučerová Ladislava 71 SnV 02-10 Ústí n/L471 2 Lebedová Alena 71 SpŮ 12-05 Ústí n/L470 1 Smejkalová Alice 71 LB 20-04 Bílina

Page 73: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

67

(8,5-132-902-421-2:32,8)

itÓ5 VC Roiohertová Zita 71 SpŮ 03-06 Ústí n/L465 2 Ptákovu Lonlca 71 LD 15-Oó Diíčín

K o u 1 e 3 kg

12,28 3 Hyjánková Jitka 71 RUCH 15-09 Ostravu10,85 - Poldová Louka 71 SnL 24-09 Liboroo9,94(h) 1 Voaelá Dana 72 LIAZ 07-12 Jablonec9,49 — Zenkerová Ester 71 LL 15-06 Děčín9,47 , 1 Oláhová Marcela 71 LB 22-09 Bílina.9,32(h) 2 Hájková Pavla 72 SnL 07-12 J ablonoc9,12(h) 3 Lemešová Petra 73 Rmk 07-12 Jablonoo9,02 VC PosplSilová Gabriela 71 SpŮ 29-05 Houštka8,87(h) Hájková Pavla 72 SnL 14-12 Praha8,78(h) 2 Janoviozová Eva LIAZ o4-o^ Jablonec

Disk 1 k g

23,54 1 Dražanová Ludmila 72 BaM 09-06 Most23,84 1 Fránová Pavlína 72 BaM 03-06 Most30,26 Peldová Lenka 71 SnL 26-09 Liberoc23.46 - Zenkerová Ester 71 LL 19-05 Kadaň23,00 1 Chvojková Jindra 72 BaM 28-09 Most22,22 1 Bonýšková Martina 71 DZ 26-01* D, Zálezly21,16 - Sir Lová Helena 71 SnL 26-09 Libereo20,80 3 Eisenvortová Veronika71 BaM 09-09 Most20,24 4 Pecháčková Milena 71 LB 09-06 Most19,94 3 Kloučkova Pavlína 71 LD 15-06 Děčín

O s t ě P 6 0 0 g

28,14 1 Francírková Simona 72 CHZL 09-10 Litvínov26,94 1 Fránová Pavlína 72 BaM 15-06 Děčín25,70 1 Fígrová Eva 72 LB 09-06, Most25,54 1 Hostačná Monika 72 LB 20-06 Bí Lina24,50 2 Pospíšilová Gabrička 71 SpŮ 18-05 Děčín24,4o Horáčková Zdena 71 SnL 15-00 Děčín24,36 3 Minářiková Markéta 72 BaM 18-05 Eěčín24,30 2 Marešová Renata 71 SpŮ 23-09 Ústí n/L24,14 1 Mrázková Helena 72 SpR 30-10 Litíiněřioo23,96 4 Peoliáčková Milena 71 LB 15-0'6 Dččía

P S t i b 0

2868 1 Bernardová Julie 71 LIAZ OI-O16 Varnsdorf(8,3-147-796-488-2:32,2)

2565 1 Krumelová Micliaela 72 SpŮ 29-0 5 Houštka(8,2-135-737-460-2:39,6)

2543 2 Pospíšilová Gabriela 71 SpŮ 29-0.5 Houátka

2507 2 Hyjánková Jitka 71 RMCII(8,6-150-1019-449-3:05,3)

01-0'5 Varasdorf

2499 3 Lexová Jana 71 SpŮ(8,6-144-791-445-2:44,0)

29-0.5 Houštka

2316 5 Mrázková Helena 72 SpR(8,4-135-696-462-2:56,0)

01-0'6 Varasdorl’

2313 6 Macháčková Šárka 71 LIAZ(8,9-130-775 -425-2 :35 ,7 )

01-0'6 Varnsdorf

Page 74: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 68

š tafeta 4 x

2226 4 Marvanová Michaela 71 SpĎ 29-05 Houštka(8,6 - 125-752-426-2:40,8)

Houštka2165 5 Reichertová Zita 71 SpŮ(9,0-128-736-382-2:34,0

29-05

2100 6 Hlavatá Iveta 71 Spů(8,7-128-637-394-2:43,0

29-05 Houštka

6 O m

32,1

33,4 1

33,4 2r

33,8 4r

33,9 1

33,9 1

34,1 2r

34,2 lr

34,3 Lr

34,3 2r

34,5 -

T.TA7. 15-06 Děčín(Bernardová, K. Hálová, Mašková, Brůžková) BaM 02-05 Most(Chvojková, Eisenvortová, Dražínová, Tyburoová)S. .T, 09-06 Most(Bujňáková, Smolíková, Herbstová, Peldová) LD 15-06 Děčín(Pasová, Lojková, Andrlová, Ptáková)Spů 12-05 Ústí n/L(Lebedová, Zámečníková, Krauseová, Pechová) SpŮ 18-05 Děčín(Pospíšilová, Krumelová, Marvanová, Stříbrná) LB 18-05 Děčín(Smejkalová, Dlouhá, Růžičková, Bylinová) SnL 09-06 Most(Hašková, Procházková, Vydrová, Hobrová) LB 09—06 Most(Krabsová, Hruzíková, Kricnerová, Záveská)T. B Ó9-O6 Most(Dvořáková, Pecháčková, Hostačná, šolc vá)Sny 18-05 Varnsdorf(Mašanová, Kalinová, Kučerová, Komůrková)

DANA MICHALOVÁz Ústí nad Labem byla mezi doros­tenkami nej lepší v běhu na 200 m.

Dosáhla nej lepšího výkonu 25,17.

Page 75: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

69

Mlád 3 í žákyň S

6 0 m

8,2 1 Loudová Kateřina 73 SnK8,60(h) 3 Pavliětová Jana 73 LIAZ8,5 1 Svitáková Zuzana 73 BaM8,6 3r Bobková Šárka 73 LIAZ8,6 Švadlenková Ludmila 73 SnV8,7 lr Ptaková Jitka 73 LD8,7 vc Behenská Adála 73 Spů8,7 lr Flanderková Andrea 73 LIAZ8,7 1 Ďáskova Martina 73 LD8,7 W Hrlnová Lenka 73 SnV8,7 1 Loudová Lenka 73 LIAZ

3 0 0 m

43,94 Loudova Kateřina 73 SnK46,5 lr Ďásková Martina 73 LD47,5 6 Pavlistová Jana 73 LIAZ47,6 2 Marešová Lenka 73 SpŮ47,8 «. Roicho1t0vá Žanota 74 JND48,5 1 Šaršová Martina 73 CHZL48,5 — Mařanová Martina 74 DyD48.6 lr Řeklová Jaroslava 73 BaM48.83(h)8 PeleSková Irena 73 SnV48,7 a. Hamouzová Ivana 74 SnD48,7 lr Musilová Monika 73 SpÚ48,7 lr Ďasková Radka 73 LD

8 0 0 m

2:33,0 lr Ptaková Jitka 73 LD2:34,5 Pechová Jana 73 SnL2:34,8 — Hamouzová Ivana 74 SnD2:37,4 — Nová Dana 73 SnK2:37.6 Mikulová Lada 73 SnV2:38.14(h)l Douděrová Petra 73 LIAZ2:39,0 «. Zákoucká Martina 73 SnL2:39,3 2 Behenská Adéla 73 SpŮ2:39,5 1 Kinovičová 73 SpŮ2:40,0 - Zelenková Luoie 74 SnK

15 0 0 ta

5:13,4 Peohová Jana 73 SnL5:16.5 Hamouzová Ivana 74 SnD5:1919O(h)l. Douděrová Petra 73 Lučany5:21,8 e. Loudová Kateřina 73 SnK5:21,9 VC Sýbalová Petra 73 LIAZ5:24,1 Nová Dana 73 SnK5:24,8 1 Urbanoová Šárka 74 LIAZ5:25,6 vc Pavlištová. Jana 73 LIAZ5:30,0 1 Behenská Adála 73 SpÚ5:31,0 2 Jirovoová Kateřina 73 SpŮ

11- 09 Kadaň 02-11 Jabloneo 15-09 Most 03-10 Praha12- 10 Šluknov 18-05 Děčín 01-06 Varnsdorf 15-06 Varnsdorf 23-06 Děčín oÚ-07 Děčín 22-09 Zittau

15-09 Ostrava23-06 Děčín29-09 Jelenia Gora21-09 Varnsdorf23-06 Děčín03-06 Litvínov21-09 Roudnd07-10 Most07-12 Jablonoo10-05 Choirnitov23-06 Děčír23-06 Děčín

23-06 Děčín 10-05 Liber00 23-06 Litvínov 12-10 Kadaň12- 10 šlukonov 16-03 Jabloneo13- 06 Libereo 21-09 Varnsdorf 23-06 Děčín 21-09 Varnsdorf

10- 10 Libereo09-06 Most21- 11 Jablonec11- 10 Bílina 20-10 Jabloneo 27-04 Lovosioe22- 05 Jabloneo 20-10 Jabloneo 06-06 Ústí n/L 04-06 Ústí n/L

Page 76: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

70

6 O m p ř

10,4 1 Svitáková Zuzana 73 BaM 15-06 Varnsdorf10 Í7 Pechová Jana 73 SnL 15-06 Varnsdorf11,2 1 Ečerová Diana 73 SpŮ 21-09 Varnsdorfllj5 Skalická Martina 73 SnV 28-09 Varnsdorf11,8 Nová Dana 73 SnK 21-09 Varnsdorf12'.1 1 Brnndfiisnvá Helena 73 SpŮ 23-06 Děčín1212 Šamonilová Iveta 74 SnK 23-06 Litvínov1213 Krajská Renata 73 SnL 10-05 Libereo12,3 Vejražková Kateřina 73 SnL 15-06 Varnsdorf12,3 2r Bořková Alena 73 LD 23-06 Děčín12Í3 3 Antošová Iveta 73 CHZL 23-06 Litvínov

D á 1 k a

476 1 Svitáková Zuzana 73 BaM 31-07 Bílina470 Švadlenková Ludmila 73 SnV 04-07 Děčín455 Loudova Kateřina 73 SnK 02-10 Ústí -n/L455 2 Ečerová Diana 73 SpŮ 03-10 Praha447 Pechová Jana 73 SnL 03-10 Praha439 2 Šaršová Martina 73 CHZL 03-06 Litvínov439 Pelesková Irena 73 SnV 04-07 Děčín438 Kočová Eva 73 SnK 11-10 Bílina437 2 Jirovoová Kateřina 73 SpŮ 04-05 Ústí n/L

V v š k a

145(h) 4 švadlenková Ludmila 73 SnV 07-12 Jabloneo14Ó Loudová Kateřina 73 SnK 28-08 Nýřany133 1 Svitáková Zuzana 73 BaM 15-09 Most131 Pechová Jana 73 SnL 10-05 Liberec131 Jirovoová Kateřina 73 SnŮ 21-09 Varnsdorf131 Skalická Martina 73 SnV 02-10 Ústí n/L

131 Králová čárka 73 SnK 02-10 Ústí n/L130 4 Hotová Bě la 73 SpŮ 12-05 Ústí n/L130 2 Legenová Gabriela 73 SpR 19-09 Litoměřicš130 3 Vorlíčková Iveta 73 BaM 07-10 Most130(h) 7 Košková Petra 73 LIAZ 02-11 Jablonec

Míče k

52,30 1 Legenová Gabriela 73 SpR 19-09 Litoměřioe47,45 1 Hrdličková Martina 73 SpŮ 21-09 Varnsdorf46,8b 1 Vondrušková Marie 73 CHZL 23-09 Litvínov45,36 3 Ečerová Diana 73 SpŮ 03-10 Praha43,00 Mikulová Lada 73 SnV 28-09 Varnsdorf42 \ 38 2 Neubauerová Petra 73 DZ 23-06 Děčín42^26 1 Vrbová Gabriela 73 CHZL 10-06 Litvínov42'22 2 Čížková Lenka 73 CHZL 10-06 Litvínov42,10 «, Hrdličková. Eva 73 SnK 12-10 Kqdan

41,80 - Králová Šárka 73 SnK 12-10 Kadaň

Page 77: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

71

(9,6-12O-354-j5,2O)

Č t y r b 0 i

1659 Švadlenková Ludmila (8,7-125-438-37,14)

73 SnV 01-06 Varnsdorf

1646 Loudova Kateřina(8,9-137-395-38,60)

73 Snlí 01-06 Varnsdorf

1387 Legenová Gabriela(9,4-115-410-41,74)

73 SpR 01-06 Varnsdorf

1373 Jirovoová Kateřina(9,0-128-368-34,64)

73 SpÚ 01-06 Varnsdorf

1370 BcLioiiská Adéla(8,7-120-391-30,37)

73 Spú 01-06 Varnsdorf

1329 Skalická Martina(9,1-120-409-2748 )

73 SnV 01-0' Varnsdorf

1326 Ečerová Diana(9,1-120-390-35,18)

73 SpÚ O1-O( Varns jrf

1306 Koráková Monika(9,1-115-347-35,90)

73 LIAZ 01-06 Varnsdorf

1265 Šamoniková Iveta(9,2-115-372-34,94)

7'i SnK 01-06 Varn,

1239 Švarná J^na 73 LIAZ 01-06 Varnsdorf

Štafeta 4 x 6 0 m

33,9 2 SpŮ (Behenská

03-10 Praha, Hotová, Ečerová, Marešová)

34,4 4r LIAZ 03-10 Praha(Fišerová , Flanderková, Bobková, Pavláštová)

35,1 «. ŠnK 21-09 Varnsdorf(Nová. Hrd.ličková, Kočová, Loudova)

35,2 — SnV 15-06 Varnsdorf(Pelešková, Skalická V., Skalická M.,švadlenková)

35,3 Lr LD 23-06 Děčín(Ďasková, Tučková, Ptáková J,f Lukešowá)

35,4 2 SpĎ 03-10 Praha(Musilová , Lehká, Jirovcová, Petráková.)

35,5 lr CHZL 23-09 LitvínovŠaršová, 1Jedličková, Karpíšková, Kasliová)

36,0 2 SpŮ 23-06 Děčín(Ečerová, Marešová, Lehká, Kinovičováj

36,1 5r LIAZ 03—10 Praha(švarná, Berková, Fajxová, Kozáková)

36,2 - SnK 22-05 Kadaň(Štětinová, Kočová, Lálová, Beránková )

Page 78: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

72

REKORDY SEVEROČESKÉHO KRAJE K 31. PROSINCI 1985

Muži

100 m 10,72 Dongre3 Miroslav 56 LIAZ 030782 Praha200 m 21,11 Dongres Miroslav 56 LIAZ 040782 Praha*00 tn 45,77 Kolář Karel 55 LIAZ 010978 Praha800 m 1:48,2 Pěnkava Pavel 44 SCHZL061065 Houštka1500 m 3:43,47 Michálek Pavel 62 LIAZ 2708S3 Praha5 km 13:55,4 Hellraich Petr 39 CHZL 020763 Moskva10 km 28:56,6 Mládek Václav 42 SCHZLO2O57O Uarszava110 m př 14,02 Čeřovský Jiří 55 LIAZ 020884 Praha400 m př 52,0 Zahrádka Václav 47 LD 300574 Bratislava

52,73 Hor t Jaroslav 55 LIAZ 2605793 ten př 8:40,82 Pešek Zdeněk 59 SnL 260584 Bratislavavýška 221 Volný Jan 59 CHZL 130681 Prahadálka 761 Prokop Vladislav 51 LIAZ 140877 Prahatyč 520 Hadinger Antonín 51 LIAZ IIO879 Praha

520 5vík Ladislav 64 LIAZ 250683 Prahatrojskok 16,02 Lejsek Jan 46 LIAZ 121068 Sušicekoule 17,59 Betlach Josef 59 LIAZ I80585 Jablonecdisk 60,16 Roth Miro slav 57 LIAZ 2209S5 Pacovoštěp 92,94 Adamec Zdeněk 56 LIAZ 250585 Prahakladivo 68,64 Matoušek Milan 53 LIAZ 020684 Prahadesetiboj 74O2e Kne jp Jiří 56 LIAZ 21220784 Praha

(12,05-666-13,9^- 199-52,53-15,22-42,(68-480-58,76-’ i*’! /

4x100 m 41,39 LIAZ Jablonec 270081 Praha(Cikán, Kapička, Chramosta, Kolář)

4x400 m 3:13,4 LIAZ Jablonec 160679 B. Bystrica(Matěják, Groh, Prax, Kolář)

20 km ch.50 km ch.

1:22:363:58:29

Piták Piták

Ivo Ivo

5858

LIAZ 0105S5PrahaLIAZ 121085

Starší dorostenci

100 El 10,7 Klaudy Jiří 55 LD 300673 Č. Budějovic10,7 Čeřovský Jiří 55 LIAZ 070773 Praha11,35® Stupka Radek 66 LIAZ 300684 Praha

200 m 21,6 Stejskal Stanislav 58 SpŮ 260676 Praha22,13e Stupka Radek 66 LIAZ 010784 Praha

400 m 48,99 Hvsek Pavel 65 LIAZ 090983 Praha800 m 1:51,8 Jehlička Pavel «;8 SnK 210574 Praha1500 El 3:50,2 Brynych Karel 50 SnL II096S Houštka5 km 14:32,66Novák Vladimír 63 LIAZ 310881 Debrecen110 m př 13,6 Čeřovský Jiří 55 LIAZ 070773 Praha

15,06e škývara Josef 65 LIAZ 011083 3. Eystrica400 m př 53,29 Fučík Arnošt 60 LIAZ 080978 Praha2 km př 6:00,9 Voj tašek Radek 66 LIAZ 170784 Pz-aha

6:00,9 Vavřík Roman 67 LIAZ 170784 Prahavýška 209 V' lný Jan 59 CHZL 100777 Praha

209 Horák Vladimír 60 SnL I7067S P. Bystricadálka 709 Voroš Jan 61 SnL 010979 M, Boleslavtyč 495 Hábel pěti- 59 LIAZ 200377 Liberectrojskok 15,28 Mrštik Jaroslav 67 LIAZ 130785 Jabloneokoule 17,40 Honcnajmam Zdeněk 55 LIAZ 210773 Otrokovicedisk 50,22 Tesař Josof 49 CIIZL 15 LO67 Čelákovice

Page 79: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

73

(Hýsok, Jukl, Havelka, Stupka)4x400 m 3:21,81 LIAZ Jablonoo 100783 Praha

(Šlechta, Strnad, Pekárek, Hýsok)

oř, tóp 65,62 Taibr Povol 56 SnL 170874 Celjoklad Ivo 58,14 Skel váno k Jiří 65 LIAZ 140983 Jab 1>mnedosotiboJ 6389a Král Jiří 64 SnL 21220832 1’ralia10 km ch. 47:36,0 Janák Jan 67 LIAZ OIO585 Děčín4x100 m 42,9 LIAZ Jablonoo 300972 Praha

43,98 LIAZ Jablonec 090783 Praha

Mladší dorostenci

100 m 10,8 Boháč Jiří 57 SpÚ 300673 Č. Dudej.ll,45e Vedral Miroslav 66 LIAZ 170782 Praha

200 m 22,3 Stejskal S tanislav 58 SpÚ 280874 Trním22,3 ICaisor Miroslav 61 SpÚ 200877 Praha23,14e Ilave lka Miloš 65 LIAZ 120981 Praha

400 m 49,8 2'ouka Vladimír 62 SpO 090878 Nymburk800 tu 1:53,2 Jehlička Pavel 57 SnK 101073 Pruhu1500 m 4:00,1 Jehlička Pavel 57 SnK 140773 Praha3 km 8:40,0 Novák Vladimír 63 LIAZ 100979 Ústí n/L100 m př 13,1 Drábok Leoš 59 SnL 070675 Praha

14,96o Novák M iroslav 68 LIAZ ÍOOQ 83 Jablonec300 m př 39,40 Novák MLroslav 68 LIAZ 080784 Praha1500 m př 4:21,8 Jukl Josef 58 LIAZ 300674 Jablonocvýška 200 Schejbal Jindřioh 64 SnL 210980 Jablonocdá 1 lia 699 Šístek Petr 57 LIAZ 090973 Cltrudimtyč 4?0 Švík Ladislav 64 LIAZ 210980 Jablonootrojskok 14,36 Toman Vladimír 60 SnK 061077 Iíadankoule 17,73 Janoušek Miroslav 45 LD 151061 iiotidnicodisk 49,40 Hess Páve 1 59 SnL 0Ó0975 Liberecoš tep 62,28 Klacek Vladimír 57 LIAZ 230873 Libereckladivo 56,48 Skřívánok J iří 65 LIAZ 300981 Jablonocdesetiboj 5478e Pospíchal Tomáš 68 SpÚ 15160984 Praha

(12,46-638-11,54-193-54,9-15,57-29,08-330-37,20-5’09,U6)

5 kin ch. 23:37.14 >,37(Balík,

Příhonský Lukáš Slovan Liberec Machala, Jech, Svol

69

ioda)

LD 0709S5140784

Bílina Praha4x100 Bl

Žen V

100 m 11,5 KnaDová Věra 52 SnL 190673 Prahall,9S>e Bulířová Alona 61 LIAZ 220884 Linz

200 m 23,76 Bulířová Alona 61 LIAZ 080785 Dírcelona400 111 51,79 Bulířová Alena 61 LIAZ 140985 Praha800 tn 2:03,2 Nerudová Holena 50 LIAZ 150676 Praha1500 m 4:14,76 Ledvinová Ho léna 50 LIAZ 130878 Praha3 km 9 :10,9 Lodvinová Ho léna 50 LIAZ 290878 Praha100 m př 13,38 Tesárková J itka 65 LIAZ 1506S5 Brat islavahOQ m př 56,66 WiIdová Dana 57 LIAZ 030681 Os travavvška 192 Karbanová Mi lada 48 LIAZ 070974 Ílítadálka 633 Stanová Renata 67 LIAZ 130554 Trollakoule lr. ,02 Jamborová Ludmila 44 SpÚ 020962 Os travadisk 60,00 C iníbulková Olfra 60 LIAZ 150005 Dratislavaoštěp 60,66 Fukalová Marie 52 LIAZ 040085 Prahasedmiboj 55 3 7 o Stanová R 0 n a t; i 67 J. 1 A 7 ''7f’: ' 7’ 4 . i.-.nknlo

(15,01- loj—12,30-2 5,30-0 lu- 'C.,3C>-2 : Jl . ; i- :

Page 80: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

- 74 -

10 km4x100 m

4x400 m

5 km oh. 10 km ch.

44 LIAZ 090283 Jablonec 290881 Ostrava

Tesárková, Pekárková) 0109 84 Ostrava

Jelínková, Bulířová)54 ------------

VlastaI.ŤA7 Jabloneo (Hanzlíčková, Vocásková, I..TAZ Jablonec (Slámová,Vavřačová

35 :15,0 (h)Rulcová47,66 -------------- '

3:45,63

22:35,047:41,0

Starší dorostenky

100 m

m m m

200 400 800 1500 m3 km 100 m ; 400 m ; výška dálka koule disk oštěp sedmiboj

př PŤ

RuseLIAZPohořelá,

Dana 2OO4S5Vavřačová Dana 54 LIAZ 280985 Douglas

Knapová Věra 52 SnL 270769 ZurichJahodová Simona 53 SpŮ 030773 PrahaFabiánová Eva. 66 LD 180683 B. Bystr.Pekárková Alena 64 LIAZ 190682 B. Bystr.Pekárková Alena 64 L.lAZ 010882 MaoerstaNožičková Věra 66 LIAZ 280584 PrahaNožičková Věra 66 LIAZ 100883 LeningradPeťrementová Zuzana. 68 SnL 110885 PrahaVáňová Hana 67 SnL 060785 OstravaŠevčíkové Jana 66 SpŮ 140784 PeahaHolbová Lenka 63 LIAZ 110281 Ústí n/LStanová Renata 67 LIAZ 130584 PrahaJamborová Ludmila 44 SpŮ 020962 OstravaKu drnová Iveta 66 LIAZ 080784 OstravaLinková Jana 51 LIAZ 261069 PardubiceStanová Renata 67 LIAZ 07080784 Miskolc

168-12,80-25,30-610-43,50-2:31,51)4x100

11,811,812,25e24,3554,182:06,594:15,579:59,8014,1763.29176 (h)63315,0247,8050,525553e(15,01-_-- —____ ___ - .48.30 Spartak Ústí n/L 130780 Praha(Hochmanová, Katonové, Hořejšová, Michalová)

Mladší dorostenky

100 m 11,9 Klágštová Věra 60 LIAZ 310776 Magdeburg12,4ce Stanová Renata 67 LIAZ 220582 Praha

200 m 24,73 Tvrdá Michala 67 CHZL 030783 B. Bystr,400 m 55,83 Pekárková Alena 64 LIAZ 090880 Zabrze800 m 2:09.91 Mullerová Heléna 62 LIAZ 200678 Praha1500 m 4:45.8 Vítková Eva 69 ‘LIAZ 020684 M. Bol,100 m př 14,74 Váňová Hana 67 SnL 100983 Prahavýška 174 Tesárková Jitka .65 LIAZ 270681 Šumperkdálka 614(h) Stanová Renata 67 LIAZ 210282 Jabloneckoule 4 kg 13,47 Kudrnová Iveta 66 LIAZ 14O?82 Jabloneckoule 3 kg 12,27 Bečvářova Olga 68 SpŮ 150784 Prahadisk 43,26 Kudrnová Iveta 66 LIAZ 310882 Prahaoštěn 45.34 Slavíková Dana 57 LIAZ 090973 Brašovscdmiboj 4271e Sotonová Lenka 69 SnL O5O0LO85 Praha

-141-11,60-27,26-509-25,22-2:29,4x100 49,3 Spartak Ústí n/L 160978 Chrudim

50,76e LIAZ Jablonec n, N, 260981 Jablonec(Nejedlová, Jelínková, Majerová, Tesárková

Starší žáci

60 tn150 m300 m

-800 c

VaněkJamečnýVaněk

2:05,7l(h) Volnil

7,117,337,2

Miloslav Slávek Miloslav Josef

62626271

SnL SnK SnL LIAZ

200976190976020776051285

LiberecB, Bystr, Hr, KrálovéJablonec

Page 81: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

75

(7,92-534-11,76-160-12,94-240-44 ,26-4:39,83)

1500 ra 4:27, 38(h) Vokál Josof 71 LIAZ 021185 Jablonoc80 oi př 11,3 liru 3 Touláš 70 SnL 230984 Svi tavyvýška 185 Vanou Milan 57 LIAZ 091071 Jablonocdálka 631 Toman Vladimír 60 SnK 021075 Ústí n/Ltyč 375 Švík Ladislav 64 LIAZ 300978 Vlašimkoule 17 ,78(h)llono Miroslav 71 Rmk 141285 Prahadisk 54,32 Ilono Miroslav 71 Rmk 140985 Os travaosiuibu j 3998o Morovoo Aleš 71 SnL 14150985 Ostrava

Mladší žáci

3 km oh. 15:52,0 Škývara Josof 65 LIAZ 300979 Kroměříž4x60 m 28,2 Slovan Liberec 300978 Vlašim

(Kouoký , Louma, Saibt, Blajer)oštěp: 53.62 Valtera Pavel 59 SnL 260973 Liberec

60 m 8,1 Tichý Jiří 67 SnL 300979 Kroměříž8,1 Burian Martin 69 SnL OÓO631 Varna dorf8,1 Tůma Pavel 73 SpÚ 110985 Úst 1 n/L8,1 Bart 1 Filip 73 SnV 210985 Varnsdorf

300 m 39,0 Novák Michal 63 SJT 220974 Praha800 m 2:26,0 Píchá Petr 70 LIAZ 120682 K-11-Stadt60 m př 10,5 Macháček Lukáš 71 S11L O4OÓE3 Varnsdorf

nj ,6 Krofta J an 72 SpÚ 170684 Ústí n/Lvýška 15'* Gr ol-imann Zdeněk 73 SnV 021085 Ústí n/Ldálka 549 Toman Vladimír 61 SnK 210475 Děčínmíčok 69,44 Neuman Miroslav 64 SnV 210475 Děčínčtyřboj 1223 Bartl Filip 73 SnV 010685 Varnsdorf

(■ ,3-135-430-45,64)4x6o 32,8

(Pal’ ,LIAZ JablonecKolář, Zeman, Kulda)

120684 Praha

Starší ž íilcync

60 m 7,5 Tvrdá Michala 67 cuzl 110531 Litvínov8 ,00e Pohořelá Dana 69 LIAZ 011083 Prali a

150 m 18,9 Tvrdá Michala 67 CHZL 050781 Ostrava300 m 60,63 Pohořelá Dana 69 LIAZ 021083 Praha800 m 2:20,41 Ševčíkova Lucie 70 LIAZ 070784 Praha1500 m 4 :4 7'8 Voiroschová Petra 71 SCHZJj 070784 Praha80 m př 12,8 Vovorková Radka 70 SnL 260584 Liboroo

13,850 Dlouhá Š ár ka 71 LB 071235 Jablonoovýška 167 S tanová Renata 67 LIAZ 031081 Nymburkdálka 589(h) Stanová Renata 67 LIAZ 1212S1 Prahakoule 13,26(h)Staňová Renata 6" LIAZ 071181 Jablonoodisk 32,52 V obořílová Jitka 58 SnL 300972 Děěanoštěp 33,24 Koubová Jarošlava65 LIAZ 300679 Kroměřížpětiboj 2868 Bernardová Julie 71 LIAZ 010685 Varnsdorf

(8,3-147-796-488-2 =32,2)4x60 m 30,1 Slovan Liberec 300674 Praha

(Nováková, Kuncová, Zimová, Maclialov }30,1 LIAZ Jablonoc 70 PvuiburL

(Diblíková , So hotov;a , ■sabatoví, Vo jt.utov.1)30,1 Spartak Ú3 tí d/L 021077 Praha

(Kunertová , Michalovi, Hořejšová, .Snop ■ i

Page 82: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

16

Mladší žákyně

60 m300 m800 m60 m př výška dá lká míček čtyřbo j

4x60 m(8,7-125-438-37,14)33,9 Spartak Ústí n/L 031085 Praha(Behenská, Hotová, Ečerová, Marešová)

8,1 Toosová Jana 69 SpÚ 060681 Varnsdorf43,94 Loudová Kateřina 73 SnK 150985 Ostrava2:33,0 Ptákova Jitka 73 LD 230685 Děčín10,4 Svitáková Zuzana 73 BaM 150685 Varnsdorf145 (h) švadlenková Ludmila 73 SnV 071285 Jabloneo498 Šrotová Jitka 58 Spú 190970 Děčín58,78 Vintrová Vlasta 49 B. Osek 111061 Dubí1659 Švadlenková Ludmi la 73 SnV OIO685 Varnsdorf

MILAN MATOUŠEK r- krajský rekordman v hodu diskem, V roce 1985 dosáhl výkonu 68,16 m. Za své stabilní výkony

byl povolán do čs, reprezentace.

Page 83: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

PROSINCI 1985

- 77 -HALOVÉ REKORDY SEVEROČESKÉHO KRAJE K 31

M ji ž i

50 m

60 tn200 m400 m800 m

5,76,01o6,8421,9146,21 1:51,90

1500 m 3:54,293 km 8:07,8350 m př 6,7660 m př 7,85výška 218dálka 736tyč 510troJskok 15,46

Starší dorostenci

50 ni V96 120a

60 m 6,36,87,25o 7,25e

200 m 23,31300 m 36,2400 m 49,33800 m 1:53,41500 m 3:59,023 km 8:33,350 m př 6,8

7,15o60 m př 7,9 !

8,56e ;výška 207 1dá lka 711 ityč 480 ;trojskok 14,27 1koule 16,92 I

Mladší dorost ano i

PraxČeřovský

Tomáš Jiří

5455

LIAZ LIAZčořovský Jiří 55 LIAZKolář Karel 55 LIAZ

Ko lár Karel 55 LIAZKorf Pavel 61 LBBauckmanu Miros lav 57 LIAZKout Miros Lav 55 CHZLčeřovský J iří 55 LIAZČořovský J iří 55 LIAZVo lný Jan 59 CHZLCa Ida Jaroslav 52 LDHadinger Antonín 51 LIAZLejsek Jan 46 LIAZ

210276 120277

77 040279 250279 100285 120185 300185 220281 2002 310181 110279 100279

69

PrahaJablonoo Jablonoo Vídoň VídoňJablonoo Jablonec Praha Grenoble J ablonoo Jablonoo Jablonec J ablonoo Jablonec

50 m

60 m200 m400 m

800 m1500 m3 km

Kleprlík Drábek Hoří Čeřovský Blažek Jech Jeoh Hort Hýsek Slouka Kraus Novák Drábek Drábek čeřovský Klinipera Hof er Blažek Švík Jírštík Maře š

Aleš 60 SnL 050377 PrahaLooš 59 SnL 140276 JablonceJarošlav 55 LIAZ 030273 JablonocJiří 55 LIAZ 170273 JablonocBohumil 63 LIAZ 240181 JablonecVlas timil 65 SnL 230182 J ablonooVlastimil 65 SnL 300182 JablonecJarošlav 55 LIAZ 250273 Jablono oPavel 65 LIAZ 2702S3 PrahaVladimír 62 SpŮ 200280 PrahaJan 65 LIAZ 020383 JablonecVladimír 63 LIAZ 140281 JablonecLeoš 59 SnL 200276 J ablonocLeoš 59 SnL 150276 JablonecJ iří 55 LIAZ 120273 JablonocZdeněk 61 SpÚ 270179 Jab LonecRichard 56 LIAZ 260174 JablonooBohumil 63 LIAZ 140281 J ablonocLadislav 64 LIAZ 060282 J ablonocJaroslav 67 LIAZ 020285 PrahaJiří 58 LIAZ 280276 Praha

6,0 Rojchrt6,0 Drábek 6,83o Matěják 7 104 Drábek 23,al Šabacký 52,1 Pavlíček 52,53c Peukert 1:57,65 Hujer 4:07,3 Filipovič 8:44,0 Novák

Jiří 53 LDLeoš 59 SnLJiří 61 LIAZLeoš 59 SnLPetr 68 LIAZPetr 62 SpĎPetr 64 LIAZPavel 69 LIAZBohušlav 63 SnKVladimír 63 LIAZ

150269 Jabloneo 090275 Praha 280276 Jablonec 220275 Jablonec 15O2S4 Jablonoo 290173 Praha 230280 Jablonec O51285 Jablonoo 280279 Praha 130179 Ja’

Page 84: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

78

Ženy

50 n př 6,7 Drábek Leoš 59 SnL 090275 Praha7,26e Kovák Miroslav 6S LIAZ 11^*2° 4 Ostrava

60 m př 8,06 Drábek Leoš 59 SnL 230275 Jabloneovýška 191 Venca Milan 57 LIAZ 73 Jablonecdálka 678 Sístek Petr 57 LIAZ 73 Jablonectyč 450 Švík Ladislav 64 LIAZ 010380 Jabloneckoule lk,62 Král Jiří 64 SnL 230280 Jabloneo

50 m 6,60 Bulířová Alena 61 LIAZ 2601S5 Praha60 tn 7,63 Tesárková J itka 65 LIAZ 160185 Jablonec200 tn 23,90 Bulířová Alena 61 LIAZ 1902S5 Budapeští400 m 52,38 Bulířová Alena 61 LIAZ 200285 Budapešř300 u 2:10,33 Nabovicua 6^ Spú kUUkSj Jabloneo1500 tn 4:30,2 Ledvinová Helena 50 LIAZ 170379 Mo sleva3 km 9:50,90 Nožičková Věra 66 LIAZ 130284 Jablonec50 tn př 7,09 Mužíčkova Hana 58 LIAZ 050283 Praha60 m př 8,09 Tesán? ková Jitka 65 LIAZ 100235 Jablonecvýška 189 Karbanová Milada 48 LIAZ 210276 Mnichovdá lita 620 Stanová Renata 67 LIAZ 190284 Jabloneckoule 14,29 Matalová Vladí slava5 9 LIAZ 310131 Jablonec300 ta 39,8 Macounová Libuše 46 SpŮ 140271 Jablonec

39,8 Birnbaurnova. Jitka 46 CHZL 310176 Jablonec39,3 Slámová Hana 54 LIAZ 240179 Praha

Starší dorostenky

50 m 6)4 Hanzlíčková Šárka 63 LIAZ 240 131 Ostrava

60 m6,68e Michalová Dana 63 SpŮ 230280 Praha7,72 Tesárková Jitka 65 LIAZ 230132 Jablonoc

200 m 25,28 Fabiánová Dva 66 LD 190284 Jablonec300 m 39,3 Pekárková Alena 64 LIAZ 150 231 Jablonec400 ta 55 r 11 Pekárková Alena 64 LIAZ 150231 Jablonec800 tn 2:12,9 Mullerová Heléna 62 LIAZ 110279 Jablonec1500 m 4:41,3 Říbalová Dana 60 SnK 150377 Praha50 n př 7,35 Váňová Hana 67 SnL 1602S5 0 s trava60 n př 8,73 Váňová Hana 67 SnL 10Q2S5 Jablonecvýška 176 So lbová Lenlea 63 LIAZ 110281 Ústí n/Ldálka 620 Stanová Renata 67 LIAZ 190234 Jabloneckoule 13,55 Kudrnová Iveta 66 LIAZ 140134 Jablonec

Mladší dorostenky

50 □ 6,4 Stanová Renata 67 LIAZ 2/0232 0 s trava6,/le Tvrdá Michala 67 CHZL 050283 Praha

60 □ 7,73 Tvrdá Michala 67 CHZL 2602S3 Jablonec200 m 25,65 Pohořelá Dana 69 LIAZ 190234 Jablonec300 ta 40,9 Voj tašková Šárka 62 LIAZ 050377 Jablonec400 m 56,72 Vc j tisková Šárka. 62 LIAZ 260278 Jablonec800 tn 2:14,9 líullerová Helena 62 LIAZ 110273 Košice

'4500 m 4:58 jSo Plachtová Alena 70 LIAZ 170235 Jablonec50 n př 7,75 Picková J itka 60 LIAZ 280276 Jablonec60 m př 9,05 Váňová Hana 67 SnL 270283 Jablonecvýška 172 Holbová Lenka 63 SnL 1S0279 Jablonecdálka 614 Stanová Renata 67 LIAZ 210282 Jabloneckoule 3 hg 11,7b Svobodová Věra 69 LIAZ 190135 Jablonec

Page 85: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

79

Starší žáci

50 m 6,4 Krob Martin 66 SnK 0501"O 1’rnliaÓO w 7,2 Bouček Rudolf 59 LIAZ 72 Jabloneo

7,670 Vanijk Miroslav 62 SnL 060376 Jablonec150 ra 18 ,7 SLouka Vladimír 62 SpŮ 060376 JablonceJ00 m 38,8 Vaněk Miroslav 62 SnL 060376 Jablůnce800 Ul 2:05,76 Vokál Josef 71 LIAZ 051285 Jablonce1500 a 4:27,38 Vokál Josef 71 LIAZ 021185 Jablonoo60 ui př 9,1 Krupčík Julius 59 LIAZ 170373 Jabloneo

9,1 Fučík Arnošt 60 LIAZ 021174 Jablonoo9,2»5o Novák Miros lav 68 LIAZ 060382 Jablonec

50 ni př 7,0 liru 3 Tomáš 70 SnL 151284 Prahavýška 176 Mourok Petr 62 SnL 060375 Jablonoodá lha 591 Tocielti Vladimír 61 SnK 150375 Jablonec

tyč 320 Zaplatílek Bořek 66 SnL 220280 Jabloneckoulo 17,78 Hone Miroslav 71 Rmk 141285 Praha

Starší žákyně

50 m 6,3 Stanová Renata 67 LIAZ 121231 Pr ahaÓO 0 7,3 Brunnerová S tanislava58 LIAZ 041172 Jablonoo

7,8 Klápšíovú. Věra 60 LIAZ 74 Jablonce7 • S Strážnioká Holona 60 SnK 74 J ublonco

8,21o Pohořelá Baňa 69 LIAZ 120333 Jablonec150 m 19,7 S trážxiioká Helena 60 SnK 74 JaDlonoc

300 a 42,85 Pohořolá Dana 69 LIAZ 120383 Jablonec

80G tn 2:23,19 Ševčíkova Lucio 70 LIAZ 250234 Jablonoo50 tn př 8,2 Váňová Ilana 67 SnL 131231 PrahaÓO m př 9'6 Ílíbalová Bona 60 S11K 74 Jablonce

10,06 Váňová Hana • 67 SnL 28C281 Jablonecv^aka 16Ó Cardová Jana 59 LIAZ 73 Jablonoodálka 589 Stanová Renata 67 LIAZ 121231 Prahakoulo 13,26 Stanová Renata 67 LIAZ 071181 Jablonoo

Page 86: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti

80

Použité zkratky

LIAZ - LIAZ Jablonec n, N.

SnL - Slovan Liberec

LB - Lokomotiva Bílina

Spťr - Spartak Ústí n, L.SnK - Slovan Kadaň

SnV - Slovan Varnsdorf

ČL — vagoiiKa vGSbjx Lípa

DZ «■ Sokol DoZíí-lo—ly

LD - Lokomotiva Děěín

CHZL - Chemické závody Litvínov

VTŽ - VTŽ Chomutov

BaM - Baník MostSCHZL - Secheza Lovosice

SJL - Slavoj LitoměřiceDyD - Dynamo Doksy

JNB - Jiskra Nový Bor

SpR - Spartak Roudnice

Rmk - ODPM Rumburk

SnD - Slovan Duchcov

LL - Lokomotiva Louny

RUCH - Rudá hvězda ChomutovIIvT - Hvězda TrnovanyELNA - ELIÍA Počerady

Page 87: ATLETICKÉ VÝKONY · 2020. 1. 18. · dálka 661 CLI Cikán Jan LIAZ 3skok lil,81 Dl C ikán J an LIAZ tyč 4«0 cm Ilábol Potr LIAZ kou lo 16,51 a Potřásla Karal LIAZ ó c ti