ATVERTA SEIFA NOSLEPUMS - Janis Stradins

 • View
  353

 • Download
  107

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of ATVERTA SEIFA NOSLEPUMS - Janis Stradins

 • Annotation

  Jnis Stradis ATVRTA SEIFA NOSLPUMS Rga Liesma- 1992 Js neko nezint par Vernerafon Heca noslptajiem drgumiem? J, j! Tepat vecaj, labaj Rg! Ar privtdetektvi Kronbergs untls neko nezina. Bet jums ir iespja kop ar viiem tikt uz pdm labi organiztai un bstamainoziedznieku bandai, soli pa solim etint kda prtus stindzinoa noslpuma samudintokamolu, nonkt par matu no nves,iekt visintrijokajs situcijs. Un tas viss tepat astodesmitogadu beigu cergajs prmais mutuojoaj Rg un Latvij. Noskaidrojot mklainas slepkavbasapstkus, privtdetektvu grupa risina uzdevumu ar vairkiem nezinmajiem, nonk daudzs dzvbaibstams situcijs, pirms atklj labi ifrtu drgumu krtuvi un padara nekaitgu bstamu noziedzniekubandu. Notikumi risins astodesmito gadu beigu Rgas un Latvijas cergo prmaiu gaisotn.Noskannjis grmatu un FB2 failu izveidojis Imants Lomelis

  pirm daaValts KronbergsEllijas fon Hecas dzvoklisIIIIVVVIKronberga noslpumsVIIIIXFirma riks Priede seifiPrtrukus versijaXIIXVXVIotr daaPirmais klientsIIIntrigaIVVIVIIVIIIIXXXIXIIIXIVxvXV!Slepkava

 • saturs

  Jnis StradiATVRT SEIFA NOSLPUMS

  .

 • pirm daa MANTOJUMS

 • Valts Kronbergs Nekas nevstja nelaimi. Liktengaj vakar, atlaidies atzveltn, stvlampas mests gaismas kl es

  prlapoju Arsejeva ceojumu piezmes. Piedzvojumi Usrijas taig un prgjiena grtbas sopkssasaucs ar vja brzmm aiz loga un lietus bungoanu pa palodzi Vecs mjas biezs sienas droisargja ts iemtniekus no trakojos stihijas, un is bija viens no tiem vakariem, kad negaiss r tikaipastiprina omulbu istab.

  Kaimia durvju spalgais zvans izsita mani no sliedm. Neskaidri dzirdju klusintu balsu murdoupie rdurvm, tad sou dunu gaiten. Svea vriea balss noteica: Trbatas iel. Sadzis ieklausjosjuceklgajs skas aiz sienas. Noklaudzja logs, tad kaut kas smagi nobkja uz grdas, tika grsttskrsls. Sa- ausjos, bet tobrd iestjs klusums. Tas valdja neilgi. Gaiten nodipja steidzgi, klibojoisoi, un aizcirts rdurvis.

  Pieradis pie kaimia dvainbm, es atkal ar zinmu piepli iegrimu saistoaj lasmviel. Tikaivlu vakar atliku grmatu sus. Lietus bija prstjis, un pirms doans pie miera nolmu paelpot svaigugaisu.

  Gaiten dega spuldze. Nopukojies jau stiepu roku pie slda, te ievroju, ka kaimia durvis stvpusvirus. Glui nevius iemetis tur aci, sastingu. Durvju spraug uz grdas gulja roka! Konvulsvisaaugtie pirksti neizrdja ne mazks dzvbas pazmes.

  Stvju, stingi blenzdams ausmgaj rok, un baidjos pakustties. Pagja labs brdis, ldz spjuprvart negaidt skata izraists drausmas. Atgrdu durvis, un acis piekala nekustgs cilvka augums Leons Feldmanis, kaimi! Vi gulja ar seju uz leju, atmetis pri galvai labo roku. Sirmie mati un baltvirskrekla apkaklte pieskuies asinm. Vl neticdams, pieliecos. Brce galv neatstja vietu cerbm vi bija miris!

  Izsljos, un pki k skaas necaurlaidgs apmetnis mani apma nves stindzinoais klusums.Tikpat negaidti to prtrauca dobj sitiens lielais sienas pulkstenis atzmja stundas ceturksni.

  Nodrebjis aplaidu apkrt skatienu. Apgzts krsls, izsvaidtas grmatas un aprba gabali.Rakstmgalda atvilktu saturs izgzts uz grdas! Skaidri redzams, ka liel steig kaut kas meklts. Sienasseifs ldz galam va tuks.

  Zem upura kjas rgojs balta svtria. Uzmangi, ne bez pretguma izvilku nelielu cieta papragabaliu. Skum neko nesapratu un. tikai paptjis uzmangk, atklju, ka turu rok msu dzvoka plnu.Plns bija zmts ar roku, un manu uzmanbu piesaistja pieci krustii Feldmaa istab.

  Negaidti, k zibens uzliesmoja doma, ka mana neapvaldt zikre var izraist iepriekneparedzamas sekas. Glui instinktvi iebzis papru kabat, devos pie telefona.

  Milicija ierads nekavjoties, un pr naksngo dzvokli nogruva cilvku rosbas lavna. Izmekltjs,rsts, zibspuldzes uzliesmojumi, kinologs ar suni nostiept pavad un jautjumi, jautjumi, jautjumi

  Mja pamods. Klaudzja durvis, skanja' balsis. - Kpu telpu pildja samiegojus sejas unzikri uksti: Slepkavba ar cirvi Ak Dievs! Ar nazi

  un tepat blakus Kds izkmjis, briains vrs, liekas, no pirm stva, aizsmaku balsnorkstja: Nelaimgs dzvoklis!

  Lis tika aiznests, kaimii nopratinti, Feldmaa istabas durvis aizzmogotas, un mja iegrimaprtrauktaj mieg. Vl daas mintes mani aizkavja Liepi no pretj dzvoka, klstdams savuversiju, gaum neoriinlu, ldz beidzot ari es varju doties pie miera.

  Sis noziegums, t tuvums neva atslbt saspriegtajiem nerviem. Guldams vajm acm, domsprcilju notikuo un nespju rast izskaidrojumu tik zvriskai slepkavbai. Prt ienca seifs. Varbt tieitas izraisjis baismgo noziegumu?

  Divat ar Feldmani apdzvojm trsistabu dzvokli pc sievas traisks nves man rcb palika

 • divas istabas, un pirms pusgada nolmm kopgiem spkiem to izremontt. Tad ar glui nejaui uzgjmo nelielo seifu. Prasmgi iebvts mjas kapitlaj sien, tas glabja sev nodzeltjuas avzes gabalu unvecu, apsbjuu sveturi. Atceros, k, ieskrambjis pirkstu uz naglas galvias starp logiem, Feldmanispara muru un zvla pa to. Piepei istabu piepildja Haidna eizara kvarteta burvgs skaas, un topavadjum, tapetm stirkot, vrs seifa durvis. Msu gatavbu ieraudzt briljantu kaudzi pc mirkasagrva nepieldzam stenba izrdjs, ka sveturis ir no bronzas, bet avzes gabals dergs viengiiekuram. Tas bija izgriezums no Tvijas numura un vedinja domt, ka to atstjui vciei. Zemvirsraksta Vcijas dziesmas simt gadi sekoja teksts vcu valod:

  Deutschland, Deutschland ber ailes, Ober ailes in der WeltHofmana fon Fallerslbena dzeja papildinja un sasaucs ar muziklo pavadjumu, seifu atverot.Kaimi, bdams augsti idejisks, jau grasjs sviest r k vienu, t otru, un, tikai ar plm atrunjis

  viu un izpelnjies aizdomgu mirkli, ieguvu s relikvijas sav paum.Slepkavbas brd seifs ir bijis va, jo pretj gadjum es noteikti btu saklausjis muziklo

  pavadjumu, to atverot. Iespjams, ka tikai man sveturis un avzes gabals neko neizsaka, bet, ja t, lieta nkotn var skart ar mani.

  Varbt slepkavbas motvi slpjas Feldmaa pagtn?Kop kaimiu pazinu, vi vadja nkulgu pensionra vientunieka dzvi. Ciemius uzma reti, tie

  netika gaidti. Ms nebijm tuvi draugi, lai gan pc vairk nek deviiem zem viena jumta aizvadtiemgadiem . vartu domt citdi. Izskaidrojums tam vienkrs. Jau krietni sen mans auss nca droa zia, kavairkus pckara gadus Feldmanis aizvadjis k centgs asins- suns, izojot un nododot savu tautu.Iespjams, tas izrietja no agrkajiem paradumiem, bet via diennakts ritms paos pamatos nesakrita arbioloisko ritmu msu platuma grdos. Netiku vaicjis, k saucas dvains dienreizes, bet regulri apdiviem nakt trauku inda virtuv un diena smara neva gult. Nereti no sald pirmsausmas miegamani iztraucja pka mzia vai rtakurpju koa gaiten. Dien vi rdjs reti, laikam gulja. Sispces cilvks mani uztrauca. Bez humora izjtas, neizteiksmgs k run, t interess, vi mita aizseptim atslgm. Nekur neesmu redzjis tik ciei noslgtas durvis. No k vi baidjs?

  Mazpamazm domas ska cilpot, metot arvien saretkus llous; es aizmigu.Pc vairkm viztm pie izmekltja nebeidzu uzteikt sevi par tlredzbu. Btu es piedris pirkstu

  pie kaut k Feldmaa istab, pr manu galvu tagad savilktos negaisa mkoi. Ms neatradm atslgas Izmekltja acis urbs man kaut kur virsdegun. Kur ts ir?

  Asi uzdot jautjuma intoncija lika secint pie tevisVai: Dvaini, oti dvaini, ka, izdzirdjis, te vi iemeta aci protokol, savdus trokus, js

  negjt noskaidrot o troku avotu oti dvainiAr laiku mani izsauca arvien retk un retk, ldz beidzot es drkstju atviegloti uzelpot.Bez Feldmaa, kur, dzvs bdams, neizraisja mani ne mazks simptijas, tagad jutos vientu un

  visu pamests. Tpat k agrk, pamozdamies divos nakt, centos saklaust troksni virtuv. Klusums manibiedja, un es ar ilgoanos gaidju jaun rnieka ieraanos.

  Dienm ejot, pri slepkavbai ska klties aizmirstbas dmaka un manas domas arvien retk unretk

  atgriezs pie ts. T pagja mnesis, un dzive ita atskusi ierasto gaitu. Bet t tikai itaKdu nakti neskaidrs nemiers vai nelaimes nojausma, ielauzusies sapu valstb, uzrva mani sdus.

  Saspringti ieklausjos. Dzi, gandrz taustms klusums valdja dzvokl. Sis klusums glabja sevbriesmas un nespja apslpt augoo prliecbu, ka gaiten kds slpjas.

  Es joprojm nekustjos un tad glui skaidri izdzirdu metlisku indu atslgu vadzou sai.Mitrm delnm sataustjis paprnazi un bez skaas pieclies, pielavjos pie durvm. Asinis dobji

  tukstja denios. Saj mirkl kds gandrz nedzirdami aizvra rdurvis. Durvju spraug uzliesmoja

 • kabatas luktura stars. Pa gaiteni tuvojs smagi, bet piesardzgi soi, un es jau saspringu gatavb, tau tieaizzags man garm, un pc bra dzirdju plstam zmogpapru uz Feldmaa durvm.

  oti lni, tik lni k pulkstea stundu rdtja virzans uz prieku, vru durvis, gatavs jebkurmirkl lkt atpaka. Droi vien lnuma d ts negaidti no- skrapstja. Vien mirkl luktura starstrpja man acs, apilbinja, kaut kas mksts uzkrita uz sejas, un reibinoa dvaka, aizcirzdama elpu,padarja muskuus slbus. Auss ieskanjs daudzbalsgu zvanu koris, gar acm novrps zvaigu spiets,un es iekritu meln bezdiben.

  Atjdzos no galvasspm. Cauri pelkas miglas autam lgojs un vioja neskaidras priekmetuaprises. Mazpamazm lietas ieguva konkrtus apveidus un vrdos izsakmus nosaukumus. Piepei, it kneredzamas rokas ieslgts, pilnb atguvu samau.

  Sagumis sdju sav atzveltn iepretim televizoram. Ar bija jau gais. Ja tik meongi nesptugalva un nedinksttu auss, viss notikuais liktos k sapnis.

  Sasprindzinot gribasspku, piespiedu sevi pakustties. Neveikli paclu roku. Paldies Dievam, visiloceki viet, veseli. Nopriecjos, cik nu tas iespjams man nolojamaj stvokl, bet acmredzot ieprieki bija pragri, jo nkamaj mirkl pks, skarbs klauvjiens pie durvm mani burtiski paralizja. AkDievsl Nespju nedz atskatties, nedz kliegt. Lni vrdams, durvis viegli skrapstja, arvien tuvk untuvk skanja neredzam3 ncja soi, un, sviedros mirkdams, es nevargi gaidju neizbgamo

  Cilvk, mokoo klusumu pki prtrauca vriea balss, kas noticis?Balss skanja man ciei aiz muguras, un, k par brnuma, reiz ar to izzuda k sasprindzinjums, t

  visaptveroais bezs

Search related