August 2013 welsh newsletter

 • View
  225

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of August 2013 welsh newsletter

 • Yn darparu Cyfleoedd

  Gwirioneddol i Bobl Ifanc wrth iddynt Drawsnewid i fod

  yn Oedolion

  Newyddlen Prosiect Trawsnewid i Gyflogaeth AAA Rhanbarthol

  Awst 2013Yn y rhifyn hwnCyflwyniad Croeso in newyddlen ar gyfer Awst

  Gwobr Cyflawniad Personol Eithriadol i GerraintPerson ifanc o Gaerffili yn cael ei gydnabod am ei waith caledDewch i Ni Drafod.... Tm Both Sir Benfro yn cydnabod gwerth cefnogaeth i rieni ar bynciau anodd ynghyd chefnogaeth cymheiriaid i rieniHawliau GofalwyrBeth Evans o Ofalwyr Cymru yn cynnig cipolwg ar y mudiad ar effaith y mae wedii gael ar ddeddfwriaeth gyfredolHyfforddiant a DigwyddiadauRhestr o hyfforddiant a digwyddiadaur prosiect sydd ar y gweill

  Helo Ddarllenwyr

  Gobeithio eich bod chi wedi cael haf mor brysur a llawn hwyl ninnau yma yn y swyddfa hyfforddiant a gwybodaeth. Mae wedi bod yn wych cael dod i ymweld rhai ohonoch. Wrth i ni agosu at ddychwelyd ir ysgol, cofiwch anfon eich straeon ach lluniau atom ni och gwibdeithiau dros yr haf.Roedd yn wych cael clywed gan bobl ifanc oedd yn dathlu eu can-lyniadau arholiadau a chyrsiau dros yr haf ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i chi wrth i chi barhau ch siwrnai.

  I ninnau yn y swyddfa, rydym yn trefnur cyrsiau hyfforddiant nesaf ac yn ceisio cadw i fyny n tudalennau Twitter a Facebook tan i ni gyflogi rhywun i lenwi swydd Laura.Ganed Callie Nicole Griffiths i Laura ar 29 Gorffennaf. Mae pawb yn gwneud yn dda ac mae Callie yn hyfryd.

  Zoe a HannahTm gwybodaeth a hyfforddiant

 • Sefydlwyd Dawns Holly gan Holly Salmon ai mam Jo, i godi ymwybyddiaeth ac arian i elusennau Awtistiaeth allweddol. Lansiwyd y ddawns yn 2010 gan yr Aelod Cynulliad Jeff Cuthbert, ac mae wedi mynd o nerth i nerth, gan dyfu bob blwyddyn. Dyfeisiwyd Gwobrau Arwyr Awtistiaeth yn rhan or ddawns eleni, gydar bwriad o ddangos peth or rhagoriaeth syn digwydd ym myd Awtistiaeth yng Nghymru.

  2

  Fel gweithiwr cefnogi seicoleg both Caerffili, rwy wedi bod yn gweithio gyda Gerriant Jones-Griffiths ar ei ddealltwriaeth o Awtistiaeth. Roeddwn yn ymwybodol o holl gyflawniadau Gerraint dros y blynyddoedd diwethaf, ac roedd y Wobr Cyflawniad Personol Eithriadol yn ffordd berffaith i gydnabod ei lwyddiannau. Disgrifiodd fy enwebiad sut roedd Gerraint wedi dod yn aelod gweithgar o Fforwm Ieuenctid Caerffili, gan sefyll mewn etholiad ar gyfer y cynrychiolydd amgylcheddol, a phan gafodd ei ethol yn llwyddiannus, daeth yn arweinydd ar y Mater Blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn - parciaur cyngor. Trwy ymgyrchu diflino Gerraint, mae Cyngor Caerffili wedi cyflwyno gwaharddiad ar ysmygu yn holl ardaloedd chwarae plant y sir. Mae Gerraint hefyd wedii hyfforddi fel Arolygydd Ifanc; gan arolygu darpariaethau ieuenctid i sicrhau bod safonau i bobl ifanc yn cael eu cwrdd. Cafodd ei lwyddiannau eu cydnabod wrth iddo gadeirio Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru ym mis Tachwedd 2012. Mae Gerraint wedii hyfforddi hefyd i fentora cyfranogwyr Cyfleoedd Gwirioneddol newydd, ac maen parhau i chwarae rl bositif mewn llawer on gweithgareddau.

  Cyhoeddwyd enwaur rheiny a gyrhaeddodd restr fer y gwobrau ar 2 Ebrill Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, ac roeddem wrth ein bodd i glywed bod Gerraint wedi cyrraedd y rhestr fer o dri yn ei gategori! Ar ddydd Sadwrn 15 Mehefin, aeth Gerraint ai deulu i Ddawns

  Holly yng ngwesty Holland House yng Nghaerdydd. Roedd y noson yn llwyddiant ysgubol, gydag a d l o n i a n t , areithiau, cinio pedwar cwrs ar seremoni wobrwyo. Roedd Gerraint wrth ei fodd i glywed ei fod wedi dod yn ail, ac aeth ir llwyfan i dderbyn ei wobr gan Betsan Powys, Golygydd Gwleidyddol BBC Cymru. Dywedodd Betsan fod Gerraint yn seren wleidyddol y dyfodol! Roedd yn noson arbennig a gadawodd Gerraint ai rieni yn teimlon falch iawn oi gyflawniad gwych. Fe wnaeth Gerraint gymaint o argraff ar drefnwyr y ddawns maent yn awyddus iddo fod yn siaradwr yn nigwyddiad y flwyddyn nesaf. Da iawn Gerraint!

  Gwobr Cyflawniad Personol eithriadol i Gerraint

  Mae tm both Sir Benfro wedi cynnal dau gwrs yn ystod y misoedd diwethaf, ac roeddent yn sesiynau anffurfiol gydar nod o gael rhieni i ddechrau trafod pryderon ynghylch ymdrin r pwnc anodd hwn.

  Cafodd y cwrs wyth wythnos ei drefnu mewn ymateb i gais gan rieni, ac roedd cyfle i rieni ennill cymhwyster NOCN lefel 2, yn ogystal chael cyngor a gwybodaeth. Roedd y cymhwyster yn fonws ond nid yn angenrheidiol roedd rhai rhieni yn hapus i fynychu a rhannu eu profiadau phobl eraill

  mewn amgylchiadau tebyg. Roedd y gefnogaeth dderbyniodd y grp gan ei gilydd yr un mor werthfawr r cyfle i gael cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth. Roedd gallu dod ynghyd i rannu profiadau yn un or pethau yr oedd y rhieni wedi gwerthfawrogi fwyaf am y cwrs (gweler y dyfyniadau isod).

  Roedd y cwrs yn ddiddorol iawn ac rwyn credu y bydd yn help wrth i fy mab aeddfedu. Bydd hefyd yn helpu yn fy ngyrfa broffesiynol gan fy mod yn gweithio mewn ysgol uwchradd. Bydd yn sicr yn rhoi hyder

  dewCh i ni ....Mae rhieni yn Sir Benfro wedi bod yn cymryd rhan mewn cyrsiau rhieni a gynhelir gan y prosiect i gael gwybodaeth a chyngor am sut i gefnogi eu plant wrth ddeall a siarad am ryw, rhywioldeb a pherthnasoedd.

 • 3i mi i drafod gydam mab pan ddawr amser

  Roedd yn braf cwrdd rhieni eraill sydd yn yr un sefyllfa ac roedd yr arweinwyr yn wych. Roedd yn anffurfiol ac yn llawn cymorth

  Roedd y cwrs yn anffurfiol ac roedd yn hawdd siarad ag arweinwyr y cwrs a rhieni a gofalwyr eraill. Mae wedi rhoir hyder i mi siarad m mab am dyfu i fyny a mynd ir afael ag unrhyw faterion wrth iddynt godi

  Mrs Teresa Goddard a Mrs Dawn Russell dwy or rheini sydd wedi cymryd rhan yn y cwrs ar ddeall rhyw a pherthnasoedd yn Sir Benfro

  Rydym yma i helpu gwell bywydau ein gofalwyr trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth. Rydym hefyd yn ymgyrchu ar eich rhan ar faterion syn effeithio arnoch gyda gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau mewn llywodraeth leol a chenedlaethol, yn ogystal r rheiny syn gwneud penderfyniadau ar lefel leol.

  Dros y 21 mlynedd diwethaf mae Gofalwyr Cymru wedi:

  Cefnogi gofalwyr trwy ddarparu gwybodaeth a chyngor am ofalu

  Dylanwadu ar bolisi trwy ymchwil rheolaidd yn seiliedig ar brofiadau gwirioneddol gofalwyr ac

  Ymgyrchu i wneud bywyd yn well i ofalwyr

  Trwy ein lobo an hymchwil rydym hefyd wedi cael effaith fawr ar ddeddfwriaeth.n Deddf Gofalwyr (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995 Yn rhoir hawl i ofalwyr gael asesiad ou hanghenion. Mae hyn yn ddibynnol ar asesur defnyddiwr gwasanaeth.

  Deddf Gofalwyr a Phlant Anabl 2000. Yn rhoi hawl annibynnol i ofalwyr gael asesiad ou hanghenion waeth a ywr person anabl yn cael ei asesu ai peidio.

  Deddf Cyfle Cyfartal i Ofalwyr 2005

  Daeth y Ddeddf hon i rym pan gyflwynodd Dr Hywel Francis, AS Aberafan fesur aelodau preifat. Maen gosod dyletswydd ar wasanaethau cymdeithasol ac yn ei wneud yn ofynnol iddynt hysbysu gofalwyr am eu hawliau i gael eu hasesu o dan y ddwy Ddeddf uchod. Mae hefyd

  yn gosod dyletswydd ar wasanaethau cymdeithasol i ystyried a yw gofalwr yn gweithio neun dymuno gweithio, neun ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu weithgarwch hamdden, neun dymuno gwneud hynny. Roedd y Deddfau cynharach yn canolbwyntio ar ofalwr yn gallu cynnal y rl ofalu lle maer Ddeddf hon yn sicrhau nad yw gofalwyr yn cael eu hamddifadu rhag cyfleoedd bywyd. Mesur Strategaethau Gofalwyr (Cymru) 2010

  Ymgyrchodd Gofalwyr Cymru i ofalwyr dderbyn gwybodaeth ac yn dilyn ein gwaith gyda Chynghrair Gofalwyr Cymru, cyflwynwyd cyfraith newydd gan Lywodraeth Cymru yn 2010 sydd am y tro cyntaf erioed yn gosod dyletswydd ar y GIG i sicrhau bod gofalwyr yn cael eu hadnabod ac y rhoddir gwybodaeth iddynt.

  Rydym am wneud bywyd yn well i chi ac i gymdeithas gydnabod a gwerthfawrogir cyfraniad enfawr yr ydych yn ei wneud i gymdeithas. Yng Nghymru yn unig mae gofalwyr teuluol di-dl yn darparu 96.8% or holl ofal cymunedol yng Nghymru syn cyfateb i arbediad o 7.7 biliwn o bunnoedd y flwyddyn pe bai angen ir gofal hwn gael ei gyflawni gan y gwasanaethau iechyd neu gymdeithasol. Rydym yn fudiad aelodaeth ac mae lleisiau gofalwyr wrth wraidd pob peth yr ydym yn ei wneud.

  Gallwch ymuno ni er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf ar ein hymgyrchoedd trwy ymweld www.carereswales.org. Mae gennym dudalen ar Facebook hefyd www.facebook.com/carerswales. Am ragor o wybodaeth cysylltwch Beth yn beth.evans@carerswales.org

  hawliau GofalwyrDarparwyD gan Beth evans, gofalwyr Cymru

  Mae Gofalwyr Cymru yn rhan o Carers UK. Rydym yn elusen genedlaethol a sefydlwyd i gefnogir 370,000 o ofalwyr syn gofalu am aelod or teulu syn sl, yn fregus neun anabl.

 • 4I weld eich stori yn y newyddlen, neu am fwy o wybodaeth cysylltwch Hannah Cox neu Zoe Richards ar 01639 635650 neu realopportunities@learningdisabilitywales.org.uk. Gellir golygu cyflwyniadau. Nid ywr farn a fynegir yn newyddlen Cyfleoedd Gwirioneddol o reidrwydd yn cael ei chefnogi gan y prosiect. Argraffwyd gan 4 Colour Digital

  Hyfforddiant a Digwyddiadau

  I archebu lle ar unrhyw rai or digwyddiadau neu seminarau hyfforddiant canlynol cysylltwch r tm gwybodaeth a hyfforddiant yn realopportunities@learningdisabilitywales.org.uk neu ar 01639 635650

  Rhwydwaith Cynllunio at y DyfodolDydd Iau 12 Medi10:00-1:00Forge Fach, ClydachI Weithwyr PCP, Gweithwyr Cyswllt Teuluoedd, Gweithwyr Sgiliau Bywn Annibynnol

  Cyflwyniad i PCPDydd Mawrth 17 Medi10:00 4:00 Forge Fach, Clydach

  Rhwydwaith CynhwysiadDydd Mercher 25 Medi10:00-1:00Forge Fach, ClydachGweithwyr Cynhwysiad Ieuenctid, Hyfforddwyr Mentoriaid Cymheiriaid, Gweithwyr Cefnogi Seicoleg

  Cyflwyniad i PCPDydd Iau 3 Hydref10:00 4:00Consortiwm Canolbarth De, NantgarwCwrs yn LLAWN!

  Dosbarth Meistr Anhwylderau BwytaDydd Mercher 9 Hydref10:00 12:30Canolfan Bywyd Eglwys Bethlehem, Cefn Cribwr2 x Le ar gyfer pob