of 58 /58
aUkCJa 147 17 Października 2015 r. Kraków

Aukcja 147 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip 17 października 2015 godz. 16.00

Text of Aukcja 147 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

 • [email protected], [email protected]

  iSSn 1429-6098

  aUkCJa 147

  17 Padziernika 2015 r.Krakw

  Desa_147_okladka:Okladka 27-09-15 19:07 Strona 1

 • PP LL AA CC WW KK II DD EE SS yy ::

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91Rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. 12 429-12- 51

  Dom Aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

  Antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] Rzeszw, Rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSzyStkiE SAlony przyjmuj DziEA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

  DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DESA posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DESA uczestniczy w programie Leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  Siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. Obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  Antykwariaty w Krakowie

  Salon, ul. Floriaska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: [email protected]

  1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNNuummeerr kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699 11224400 44553333 11111111 00000000 55442277 338899442. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. Szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2015 r. 60 z

  WWyyssttaawwaa pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaaodbdzie si w dniach oodd 1122 ddoo 1166 ppaaddzziieerrnniikkaa w godz. 11.00 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia Skleniarz

  ISSN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: MMaaggoorrzzaattaa LLaalloowwiicczztel. 12 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy MMaajjeewwsskkiitel. 12 422-19-66 [email protected]

  Rzeczoznawcy: AAllddoonnaa SSoottyyss,, JJaaddwwiiggaa OOcczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa

  Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy,, PPaattrryyccjjaa GGaabbrryy--DDuuddzziiaakk,, JJaaddwwiiggaa OOcczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa,,AAnnnnaa KKoozzaakkiieewwiicczz,, AAllddoonnaa SSoottyyss,, KKaattaarrzzyynnaa KKwwaattrroo--WWoonniiaakktel. 12 422-19-66 [email protected]

  Na okadce (przd): Piotr MMiicchhaaoowwsskkii (1800-1855), Jedziec na koniu, poz. 24Na okadce (ty): Puzderko na biuteri, poz. 102

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

  [email protected]

  Patronat medialny

  Desa_147_okladka:Okladka 27-09-15 19:07 Strona 2

 • DESA

  AuKcjA147

  1177 ppaaddzziieerrnniikkaa 22001155 rr..,, oo ggooddzz.. 11660000w Krakowie, Paac Kmitw, ul. Floriaska 13, I p.

  malarstwo, rysunek, grafika, rzemioso

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:04 Strona 1

 • DESA

  AuKcjA147

  1177 ppaaddzziieerrnniikkaa 22001155 rr..,, oo ggooddzz.. 11660000w Krakowie, Paac Kmitw, ul. Floriaska 13, I p.

  malarstwo, rysunek, grafika, rzemioso

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:04 Strona 1

 • 3OOggllnnee wwaarruunnkkii aauukkccjjii..

  1. Osoba biorca udzia w aukcji rozumie i akceptuje warunki okrelone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji s dziea sztuki i obiekty rzemiosa artystycznego powierzone przez klientw lub stanowice wasno Domu Auk-cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje si sprzeday, w imieniu waciciela, obiektw bdcych - zgodnie z owiadczeniem Sprzedajcego -wolnych od jakichkolwiek roszcze osb trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcj posiada cen wywoawcz podan w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnic handlow.4. Obiekty wystawione do sprzeday posiadaj opisy, ktrych sporzdzenie potwierdzone jest przez ekspertw DESY wzgldnie przez za-proszonych konsultantw. 5. DDoo wwyylliiccyyttoowwaanneejj cceennyy ddoolliicczzaannaa jjeesstt ooppaattaa oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa ww wwyyssookkooccii 1155 %%.. OOppaattaa 1155%% oobboowwiizzuujjee rrwwnniiee ww sspprrzzeeddaayy ppooaauukkccyyjjnneejj..

  II1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi przez upowanion osob, zwan Akcjonerem, ktra dziaaw imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner okrela postpienie w licytacji, czyli podwyszenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektw bez podawania przyczyn.4. nabywc staje si osoba oferujca najwysz cen.5. Zakoczenie licytacji danego obiektunastpuje w momencie uderzenia motkiem przez Aukcjonera i jest rwnoznaczne z zawarciemumowy sprzeday. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

  IIII1. DDoo uuddzziiaauu ww lliiccyyttaaccjjii uuppoowwaanniioonnee ss oossoobbyy,, kkttrree wwppaacciiyy wwaaddiiuumm ww wwyyssookkooccii 770000 zz ii oottrrzzyymmaayy ttaabblliicczzkk zzggoosszzeenniiooww..2. DESA Sp. z o.o. moe odmwi wydania tabliczki zgoszeniowej osobom, ktre wczeniej nie wywizay si ze zobowiza w stosunkudo DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, ktre nie mog by osobicie na aukcji, maj moliwo, po wpaceniu wadium: pisemnego zoenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezm udzia pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokooferowanej ceny jest informacj poufn), telefonicznego udziau w licytacji.

  IIIIII1. nabywca jest zobowizany wykupi obiekt w cigu 5 dni po zakoczeniu aukcji i odebra go na wasny koszt. W przypadkuprzekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzy skadowe.2. Dopuszcza si moliwo wpaty zadatku w wysokoci 20 % wylicytowanej ceny. Pozostaa kwota powinna by wwczas wpacona wterminie 14 dni po zakoczeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nastpuje przepadek wpaconego zadatku. na poczetzadatku zalicza si wadium, stanowice wwczas zadatek lub jego cz.3. Prawo wasnoci zakupionego obiektu przechodzi na kupujcego w momencie dokonania caej wpaty.4. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezalenie nabywca zobowizany jest dopokrycia wszelkich kosztw zwizanych i wynikych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszcze Waciciela/Sprzedajcego.

  IIVV1. Dom Aukcyjny daje gwarancj opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodnocipomidzy opisem a stanem faktycznym, nabywca moe zwrci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, dajc zwrotu zapaconejkwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektw.3. Polskie muzea maj prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, e zgosz to bezporednio po zakoczeniu licytacjiobiektu.4. WW zzwwiizzkkuu zz nnoowweelliizzaaccjj uussttaawwyy zz ddnniiaa 1188 mmaarrccaa 22001100 rr.. oo oocchhrroonniiee zzaabbyyttkkww ii ooppiieeccee nnaadd zzaabbyyttkkaammii zzeezzwwoolleenniiaa nnaa wwyywwzz wwyymmaaggaajjttyyllkkoo ttee oobbiieekkttyy,, kkttrree pprrzzeekkrroocczzyyyy pprrooggii wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee ddllaa ppoosszzcczzeeggllnnyycchh kkaatteeggoorriiii zzaabbyyttkkww,, ookkrreelloonnee ww aarrtt.. 5511 wwyyeejjwwyymmiieenniioonneejj uussttaawwyy..5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy rrwwnniiee,, ee zzggooddnniiee zz oobboowwiizzuujjccyymmii pprrzzeeppiissaammii,, DDoomm AAuukkccyyjjnnyy jjeesstt zzoobboowwiizzaannyy ddoo zzbbiieerraanniiaa ddaannyycchh oossoobboowwyycchhkklliieennttww ddookkoonnuujjccyycchh ttrraannssaakkccjjii ww kkwwoocciiee ppoowwyyeejj 1155000000 EEuuRR..

  REgulAmIn AuKcjI

  Latoakwarela, papier, 18,5 x 27 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz (1)91233..660000,,--

  2. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

  Zimaakwarela, papier, 18,5 x 27 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz (1)91233..660000,,--

  1. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:04 Strona 2

 • 3OOggllnnee wwaarruunnkkii aauukkccjjii..

  1. Osoba biorca udzia w aukcji rozumie i akceptuje warunki okrelone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji s dziea sztuki i obiekty rzemiosa artystycznego powierzone przez klientw lub stanowice wasno Domu Auk-cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje si sprzeday, w imieniu waciciela, obiektw bdcych - zgodnie z owiadczeniem Sprzedajcego -wolnych od jakichkolwiek roszcze osb trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcj posiada cen wywoawcz podan w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnic handlow.4. Obiekty wystawione do sprzeday posiadaj opisy, ktrych sporzdzenie potwierdzone jest przez ekspertw DESY wzgldnie przez za-proszonych konsultantw. 5. DDoo wwyylliiccyyttoowwaanneejj cceennyy ddoolliicczzaannaa jjeesstt ooppaattaa oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa ww wwyyssookkooccii 1155 %%.. OOppaattaa 1155%% oobboowwiizzuujjee rrwwnniiee ww sspprrzzeeddaayy ppooaauukkccyyjjnneejj..

  II1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi przez upowanion osob, zwan Akcjonerem, ktra dziaaw imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner okrela postpienie w licytacji, czyli podwyszenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektw bez podawania przyczyn.4. nabywc staje si osoba oferujca najwysz cen.5. Zakoczenie licytacji danego obiektunastpuje w momencie uderzenia motkiem przez Aukcjonera i jest rwnoznaczne z zawarciemumowy sprzeday. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

  IIII1. DDoo uuddzziiaauu ww lliiccyyttaaccjjii uuppoowwaanniioonnee ss oossoobbyy,, kkttrree wwppaacciiyy wwaaddiiuumm ww wwyyssookkooccii 770000 zz ii oottrrzzyymmaayy ttaabblliicczzkk zzggoosszzeenniiooww..2. DESA Sp. z o.o. moe odmwi wydania tabliczki zgoszeniowej osobom, ktre wczeniej nie wywizay si ze zobowiza w stosunkudo DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, ktre nie mog by osobicie na aukcji, maj moliwo, po wpaceniu wadium: pisemnego zoenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezm udzia pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokooferowanej ceny jest informacj poufn), telefonicznego udziau w licytacji.

  IIIIII1. nabywca jest zobowizany wykupi obiekt w cigu 5 dni po zakoczeniu aukcji i odebra go na wasny koszt. W przypadkuprzekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzy skadowe.2. Dopuszcza si moliwo wpaty zadatku w wysokoci 20 % wylicytowanej ceny. Pozostaa kwota powinna by wwczas wpacona wterminie 14 dni po zakoczeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nastpuje przepadek wpaconego zadatku. na poczetzadatku zalicza si wadium, stanowice wwczas zadatek lub jego cz.3. Prawo wasnoci zakupionego obiektu przechodzi na kupujcego w momencie dokonania caej wpaty.4. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezalenie nabywca zobowizany jest dopokrycia wszelkich kosztw zwizanych i wynikych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszcze Waciciela/Sprzedajcego.

  IIVV1. Dom Aukcyjny daje gwarancj opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodnocipomidzy opisem a stanem faktycznym, nabywca moe zwrci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, dajc zwrotu zapaconejkwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektw.3. Polskie muzea maj prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, e zgosz to bezporednio po zakoczeniu licytacjiobiektu.4. WW zzwwiizzkkuu zz nnoowweelliizzaaccjj uussttaawwyy zz ddnniiaa 1188 mmaarrccaa 22001100 rr.. oo oocchhrroonniiee zzaabbyyttkkww ii ooppiieeccee nnaadd zzaabbyyttkkaammii zzeezzwwoolleenniiaa nnaa wwyywwzz wwyymmaaggaajjttyyllkkoo ttee oobbiieekkttyy,, kkttrree pprrzzeekkrroocczzyyyy pprrooggii wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee ddllaa ppoosszzcczzeeggllnnyycchh kkaatteeggoorriiii zzaabbyyttkkww,, ookkrreelloonnee ww aarrtt.. 5511 wwyyeejjwwyymmiieenniioonneejj uussttaawwyy..5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy rrwwnniiee,, ee zzggooddnniiee zz oobboowwiizzuujjccyymmii pprrzzeeppiissaammii,, DDoomm AAuukkccyyjjnnyy jjeesstt zzoobboowwiizzaannyy ddoo zzbbiieerraanniiaa ddaannyycchh oossoobboowwyycchhkklliieennttww ddookkoonnuujjccyycchh ttrraannssaakkccjjii ww kkwwoocciiee ppoowwyyeejj 1155000000 EEuuRR..

  REgulAmIn AuKcjI

  Latoakwarela, papier, 18,5 x 27 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz (1)91233..660000,,--

  2. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

  Zimaakwarela, papier, 18,5 x 27 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz (1)91233..660000,,--

  1. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:04 Strona 2

 • 54

  PEjZa morSkiolej, ptno, tektura, 48,5 x 58,5 cm, sygn. p.d.: r Bratkowski 66..000000,,--

  3. Roman bbKKttKKOOWWSSKKII (1869-1954)

  Na targuolej, tektura, 23,5 x 32 cm, sygn. l.d.: E Erb 99..550000,,--

  4. Erno EERRbb (1890-1943)

  ScENa roDZajowa akwarela, papier, 22,5 x 34,5 cm, sygn. l.d.: k kossak 33..000000,,--

  5. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)

  PEjZa grSki akwarela, papier, 34 x 49 cm, sygn. p.d.: St. Dziemaski 22..550000,,--

  6. Stanisaw DDZZIIEEmmAASSKKII (1897-1962)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:04 Strona 4

 • 54

  PEjZa morSkiolej, ptno, tektura, 48,5 x 58,5 cm, sygn. p.d.: r Bratkowski 66..000000,,--

  3. Roman bbKKttKKOOWWSSKKII (1869-1954)

  Na targuolej, tektura, 23,5 x 32 cm, sygn. l.d.: E Erb 99..550000,,--

  4. Erno EERRbb (1890-1943)

  ScENa roDZajowa akwarela, papier, 22,5 x 34,5 cm, sygn. l.d.: k kossak 33..000000,,--

  5. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)

  PEjZa grSki akwarela, papier, 34 x 49 cm, sygn. p.d.: St. Dziemaski 22..550000,,--

  6. Stanisaw DDZZIIEEmmAASSKKII (1897-1962)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:04 Strona 4

 • 76

  wyBrZEE morSkiEolej, ptno, 46,5 x 89,5 cm, sygn. p.d.: S jaxa 1925 1122..550000,,--

  10. Soter jjAAxxAA--mmAAAAcchhOOWWSSKKII (1887-1952)

  PEjZa grSki olej, tektura, 15 x 23 cm, sygn. p.d.: teo groZ 33..550000,,--

  8. teodor ggRROOMM (1884-1972)

  BNica Na TZimiErZuolej, ptno, tektura, 26 x 36 cm, sygn. l.d.: a gramatyka 1122..550000,,--

  9. Antoni ggKKmmAAttYYLL (1841-1922)kwiaty w waZoNiEolej, tektura, 33,8 x 48,5 cm, sygn. l.d.: a karpiski 99..550000,,--

  7. Alfons LLRRPPIISSKKII (1875-1960)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:04 Strona 6

 • 76

  wyBrZEE morSkiEolej, ptno, 46,5 x 89,5 cm, sygn. p.d.: S jaxa 1925 1122..550000,,--

  10. Soter jjAAxxAA--mmAAAAcchhOOWWSSKKII (1887-1952)

  PEjZa grSki olej, tektura, 15 x 23 cm, sygn. p.d.: teo groZ 33..550000,,--

  8. teodor ggRROOMM (1884-1972)

  BNica Na TZimiErZuolej, ptno, tektura, 26 x 36 cm, sygn. l.d.: a gramatyka 1122..550000,,--

  9. Antoni ggKKmmAAttYYLL (1841-1922)kwiaty w waZoNiEolej, tektura, 33,8 x 48,5 cm, sygn. l.d.: a karpiski 99..550000,,--

  7. Alfons LLRRPPIISSKKII (1875-1960)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:04 Strona 6

 • 98

  PEjZa grSki akwarela, papier, 33,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz 55..000000,,--

  11. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

  autoPortrEtolej, tektura, 34,5 x 53 cm, sygn. l.d.: w. wodzinowski (dedykacja)1100..000000,,--

  12. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940)

  ScENa roDZajowaolej, tektura, 42,5 x 65,5 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz 77..000000,,--

  13. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

  orTolej, ptno, 59 x 90 cm, sygn. l.d.: Leszek Piasecki77..000000,,--

  Leszek Piasecki (1928-1990). Studiowa w wyszej Szkole artystycznej w katowicach oraz w aSP w krakowie.Przyjani si z jerzym kossakiem i malowa w jego pracowni w kossakwce. w 1974 r. zamieszka w wiedniu izosta prezesem Zwizku Polakw Strzecha". Duy wpyw na jego twrczo wywarli S. kaczor-Batowski i Z.rozwadowski. Z okazji 30-tej rocznicy zwyciskiej bitwy pod wiedniem namalowa olbrzymi obraz pamitkowy.

  14. leszek PPIIAASSEEccKKII (1928-1990)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 8

 • 98

  PEjZa grSki akwarela, papier, 33,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz 55..000000,,--

  11. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

  autoPortrEtolej, tektura, 34,5 x 53 cm, sygn. l.d.: w. wodzinowski (dedykacja)1100..000000,,--

  12. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940)

  ScENa roDZajowaolej, tektura, 42,5 x 65,5 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz 77..000000,,--

  13. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

  orTolej, ptno, 59 x 90 cm, sygn. l.d.: Leszek Piasecki77..000000,,--

  Leszek Piasecki (1928-1990). Studiowa w wyszej Szkole artystycznej w katowicach oraz w aSP w krakowie.Przyjani si z jerzym kossakiem i malowa w jego pracowni w kossakwce. w 1974 r. zamieszka w wiedniu izosta prezesem Zwizku Polakw Strzecha". Duy wpyw na jego twrczo wywarli S. kaczor-Batowski i Z.rozwadowski. Z okazji 30-tej rocznicy zwyciskiej bitwy pod wiedniem namalowa olbrzymi obraz pamitkowy.

  14. leszek PPIIAASSEEccKKII (1928-1990)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 8

 • 1110

  BatSZEBa PrZy FoNtaNNiEkopia wg Petera rubensa, galeria Starych mistrzw Drezno, olej, ptno, sygn. na krosnach owkiem rud Zink,173 x 126 cm4400..000000,,--

  kopia pochodzi z 1920 roku, jej autorem jest rudolf Zink, ktrego nazwisko widnieje na odwrociu ptna i w ksi-dze kopistw galerii Drezdeskiej pod numerem 965. obraz przedstawia starotestamentow histori krla Dawidai Batszeby (2 Samuel 11, 2-4). rubens skoncentrowa si na pierwszej czci opowieci, ukazujc jednoczenie dwiesceny moment kiedy Dawid ujrza mod kobiet oraz kiedy sucy wrcza Batszebie list od krla.

  17. Rudolf ZZIInnKK (xIx/xx w.)

  PEjZa Z ruiNamiolej, deska, 21 x 25,5 cm, niesygnowany55..550000,,--

  15. mmnn (xIx w.)

  owcZarNiaolej, deska, 22 x 31 cm, sygn. p.d.: o. gebler88..000000,,--

  oZo gebler (1838 Drezno-1917 monachium) znany niemiecki malarz zwierzt. Studiaw akademii w Drenie a pniej w monachium pod kierunkiem karla Ueodora von Pilo-tyego. w 1874 r. otrzyma zoty medal na wystawie w Berlinie.

  16. ONo Friedrich ggEEbbllEERR (1838-1917)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 10

 • 1110

  BatSZEBa PrZy FoNtaNNiEkopia wg Petera rubensa, galeria Starych mistrzw Drezno, olej, ptno, sygn. na krosnach owkiem rud Zink,173 x 126 cm4400..000000,,--

  kopia pochodzi z 1920 roku, jej autorem jest rudolf Zink, ktrego nazwisko widnieje na odwrociu ptna i w ksi-dze kopistw galerii Drezdeskiej pod numerem 965. obraz przedstawia starotestamentow histori krla Dawidai Batszeby (2 Samuel 11, 2-4). rubens skoncentrowa si na pierwszej czci opowieci, ukazujc jednoczenie dwiesceny moment kiedy Dawid ujrza mod kobiet oraz kiedy sucy wrcza Batszebie list od krla.

  17. Rudolf ZZIInnKK (xIx/xx w.)

  PEjZa Z ruiNamiolej, deska, 21 x 25,5 cm, niesygnowany55..550000,,--

  15. mmnn (xIx w.)

  owcZarNiaolej, deska, 22 x 31 cm, sygn. p.d.: o. gebler88..000000,,--

  oZo gebler (1838 Drezno-1917 monachium) znany niemiecki malarz zwierzt. Studiaw akademii w Drenie a pniej w monachium pod kierunkiem karla Ueodora von Pilo-tyego. w 1874 r. otrzyma zoty medal na wystawie w Berlinie.

  16. ONo Friedrich ggEEbbllEERR (1838-1917)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 10

 • 1312

  kociakwarela, papier, 29,5 x 41,5 cm, sygn. l.d.:cmolas 75 i p.d.: mc koodziej22..550000,,--

  22. marian KKOOOODDZZIIEEjj (xx w.)

  ZaPrZg w PEjZau Zimowymolej, tektura, 36 x 48 cm, sygn. p.d.: r. Breitenwald 22..660000,,--

  19. Roman bbRREEIIttEEnnWWAAllDD (1911-1985)

  ScENa roDZajowa akwarela, gwasz, papier, 14 x 19 cm, sygn.l.d.: a. Setkowicz 11..225500,,--

  18. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

  kociakwarela, papier, 30,5 x 42 cm, sygn. l.d.:modlnica 82 i p.d.: m. koodziej 22..550000,,--

  20. marian KKOOOODDZZIIEEjj (xx w.) PEjZa tatrZaSkiakwarela, gwasz, papier, 33,8 x 48 cm, sygn.p.d.: Z Pronaszko 44..550000,,--

  Zbigniew Pronaszko (1885-1958). Studiowa w SzkoleSztuk Piknych w kijowie, nastpnie krakowskiej aka-demii Sztuk Piknych, w pracowni t. axentowicza i j.malczewskiego; zwizany z grup ekspresjonistw pol-skich, pniejszych Formistw; czonek Zrzeszenia ar-tystw Plastykw Zwornik" i tow. artystw PolskichSztuka"; prof. aSP krakw. malarz, rzebiarz, scenograf.

  23. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1959)

  PEjZaolej, tektura, 22 x 31,5 cm, sygn. p.d.: antonirus 22..000000,,--

  21. Antoni RRuuSS (xx w.)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 12

 • 1312

  kociakwarela, papier, 29,5 x 41,5 cm, sygn. l.d.:cmolas 75 i p.d.: mc koodziej22..550000,,--

  22. marian KKOOOODDZZIIEEjj (xx w.)

  ZaPrZg w PEjZau Zimowymolej, tektura, 36 x 48 cm, sygn. p.d.: r. Breitenwald 22..660000,,--

  19. Roman bbRREEIIttEEnnWWAAllDD (1911-1985)

  ScENa roDZajowa akwarela, gwasz, papier, 14 x 19 cm, sygn.l.d.: a. Setkowicz 11..225500,,--

  18. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

  kociakwarela, papier, 30,5 x 42 cm, sygn. l.d.:modlnica 82 i p.d.: m. koodziej 22..550000,,--

  20. marian KKOOOODDZZIIEEjj (xx w.) PEjZa tatrZaSkiakwarela, gwasz, papier, 33,8 x 48 cm, sygn.p.d.: Z Pronaszko 44..550000,,--

  Zbigniew Pronaszko (1885-1958). Studiowa w SzkoleSztuk Piknych w kijowie, nastpnie krakowskiej aka-demii Sztuk Piknych, w pracowni t. axentowicza i j.malczewskiego; zwizany z grup ekspresjonistw pol-skich, pniejszych Formistw; czonek Zrzeszenia ar-tystw Plastykw Zwornik" i tow. artystw PolskichSztuka"; prof. aSP krakw. malarz, rzebiarz, scenograf.

  23. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1959)

  PEjZaolej, tektura, 22 x 31,5 cm, sygn. p.d.: antonirus 22..000000,,--

  21. Antoni RRuuSS (xx w.)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 12

 • 1514

  PortrEt moDEgo mcZyZNy (autoportret?)kredka, gwasz, tektura, 25 x 18,7 cm, sygn. p.d.: H. Siemiradzki opinia tadeusza chrucickiego i ZoWi goubiew z 1996 r. (Fundacjamonumentis Patriae)2255..000000,,--

  25. henryk SSIIEEmmIIKKDDZZKKII (1843-1902)

  jEDZiEc Na koNiuakwarela, papier, tusz, 53 x 43 cm, niesygn. opinia pani anny Zeczak3366..000000,,--

  24. Piotr mmIIcchhAAOOWWSSKKII (1800-1855)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 14

 • 1514

  PortrEt moDEgo mcZyZNy (autoportret?)kredka, gwasz, tektura, 25 x 18,7 cm, sygn. p.d.: H. Siemiradzki opinia tadeusza chrucickiego i ZoWi goubiew z 1996 r. (Fundacjamonumentis Patriae)2255..000000,,--

  25. henryk SSIIEEmmIIKKDDZZKKII (1843-1902)

  jEDZiEc Na koNiuakwarela, papier, tusz, 53 x 43 cm, niesygn. opinia pani anny Zeczak3366..000000,,--

  24. Piotr mmIIcchhAAOOWWSSKKII (1800-1855)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 14

 • 1716

  PortrEt StEFaNii SZySZko-BoHuSZowEj w SukNi BaLowEjolej, ptno, sygn. l.d.: Z. Pronaszko, p.d.: dedykacja: Sawusi od matki, 120 x 83 cm6600..000000,,--

  Zbigniew Pronaszko (1885-1958). Studiowa w Szkole Sztuk Piknych w kijowie, nastpnie krakowskiej akademii SztukPiknych, w pracowni t. axentowicza i j. malczewskiego; zwizany z grup ekspresjonistw polskich, pniejszych Formistw;czonek Zrzeszenia artystw Plastykw Zwornik" i tow. artystw Polskich Sztuka"; prof. aSP krakw. malarz, rzebiarz,scenograf.

  26. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958)moDLitwa DZiEcitechnika mieszana, papier, 58 x 41,5 cm,niesygnowany66..000000,,--

  28. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)

  w. cEcyLia akwarela, gwasz, papier, 48 x 51,5 cm, niesygnowany 55.. 000000,,--

  27. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)

  FotograWa Stefanii Szyszko-Bohuszowej w sukni w stylu rokoko, w peruce zaprojektowanej i wyko-nanej z papieru przez andrzeja Pronaszk znaj-duje si w Bibliotece Narodowej.

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 16

 • 1716

  PortrEt StEFaNii SZySZko-BoHuSZowEj w SukNi BaLowEjolej, ptno, sygn. l.d.: Z. Pronaszko, p.d.: dedykacja: Sawusi od matki, 120 x 83 cm6600..000000,,--

  Zbigniew Pronaszko (1885-1958). Studiowa w Szkole Sztuk Piknych w kijowie, nastpnie krakowskiej akademii SztukPiknych, w pracowni t. axentowicza i j. malczewskiego; zwizany z grup ekspresjonistw polskich, pniejszych Formistw;czonek Zrzeszenia artystw Plastykw Zwornik" i tow. artystw Polskich Sztuka"; prof. aSP krakw. malarz, rzebiarz,scenograf.

  26. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958)moDLitwa DZiEcitechnika mieszana, papier, 58 x 41,5 cm,niesygnowany66..000000,,--

  28. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)

  w. cEcyLia akwarela, gwasz, papier, 48 x 51,5 cm, niesygnowany 55.. 000000,,--

  27. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)

  FotograWa Stefanii Szyszko-Bohuszowej w sukni w stylu rokoko, w peruce zaprojektowanej i wyko-nanej z papieru przez andrzeja Pronaszk znaj-duje si w Bibliotece Narodowej.

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 16

 • 1918

  cHoPi Na koNiuakwarela, gwasz, papier, 24 x 18,5 cm, sygn. l.d.: monogram wizany ao 1824 1155..000000,,--

  30. Aleksander OORROOWWSSKKII (1777-1832)ScENa HiStorycZNa PrZySiga krLowEj ZoFii HoLSZaSkiEjakwarela, tusz, owek, papier, 88 x 105 cm, sygn. p.d.: F Sypniewski (1)873. Stan do konserwacji1199..000000,,--

  29. Feliks SSYYPPnnIIEEWWSSKKII (1830-1902)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 18

 • 1918

  cHoPi Na koNiuakwarela, gwasz, papier, 24 x 18,5 cm, sygn. l.d.: monogram wizany ao 1824 1155..000000,,--

  30. Aleksander OORROOWWSSKKII (1777-1832)ScENa HiStorycZNa PrZySiga krLowEj ZoFii HoLSZaSkiEjakwarela, tusz, owek, papier, 88 x 105 cm, sygn. p.d.: F Sypniewski (1)873. Stan do konserwacji1199..000000,,--

  29. Feliks SSYYPPnnIIEEWWSSKKII (1830-1902)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 18

 • 2120

  martwa NatuSolej, ptno, 68,5 x 49 cm, sygn. p.g.: marczyski (19)471155..000000,,--

  33. Adam mmAARRccZZYYSSKKII (1908-1985)

  martwa NatuSolej, ptno, 71,5 x 51,5 cm, sygn. l.d.: adam Bunsch193144..770000,,--

  34. Adam bbuunnSScchh (1896-1969)

  komPoZycja DZiEwcZyNy Z Latawcami-PtaTmitechnika mieszana, olej, tusz, akwarela, tektura, 20,4 x 29,5 cm, nie sygn. Praca reprodukowana w katalogu wystawy kazimierza mikulskiego, Desa krakw 2015 r.1155..000000,,--

  31. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  komPoZycja DZiEwcZyNa Z kotEmtechnika mieszana, olej, tusz, akwarela, tektura, 21,2 x 29,4 cm, nie sygn. Praca reprodukowana w katalogu wystawy kazimierza mikulskiego, Desa krakw 2015 r.1155..000000,,--

  32. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 20

 • 2120

  martwa NatuSolej, ptno, 68,5 x 49 cm, sygn. p.g.: marczyski (19)471155..000000,,--

  33. Adam mmAARRccZZYYSSKKII (1908-1985)

  martwa NatuSolej, ptno, 71,5 x 51,5 cm, sygn. l.d.: adam Bunsch193144..770000,,--

  34. Adam bbuunnSScchh (1896-1969)

  komPoZycja DZiEwcZyNy Z Latawcami-PtaTmitechnika mieszana, olej, tusz, akwarela, tektura, 20,4 x 29,5 cm, nie sygn. Praca reprodukowana w katalogu wystawy kazimierza mikulskiego, Desa krakw 2015 r.1155..000000,,--

  31. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  komPoZycja DZiEwcZyNa Z kotEmtechnika mieszana, olej, tusz, akwarela, tektura, 21,2 x 29,4 cm, nie sygn. Praca reprodukowana w katalogu wystawy kazimierza mikulskiego, Desa krakw 2015 r.1155..000000,,--

  32. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 20

 • 2322

  wESELE kSkowSkiEolej, tektura, 59 x 78,5 cm, sygn. p.d: jerzy kossak 19451122..000000,,--

  38. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  PEjZaolej, tektura, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: m. Harasimowicz (1)92433..880000,,--

  36. marceli hhAAKKSSIImmOOWWIIccZZ (1859-1935)

  SPrZEDawcy DywaNwolej, tektura, 48 x 68,5 cm, sygn. p.d.: Fm wygrzywalski99..550000,,--

  37. Feliks micha WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944)PEjZa grSki olej, ptno, 39 x 59 cm, sygn. p.d.: m. Stako 88..000000,,--

  35. micha SSttAAKKOO (1901-1969)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 22

 • 2322

  wESELE kSkowSkiEolej, tektura, 59 x 78,5 cm, sygn. p.d: jerzy kossak 19451122..000000,,--

  38. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  PEjZaolej, tektura, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: m. Harasimowicz (1)92433..880000,,--

  36. marceli hhAAKKSSIImmOOWWIIccZZ (1859-1935)

  SPrZEDawcy DywaNwolej, tektura, 48 x 68,5 cm, sygn. p.d.: Fm wygrzywalski99..550000,,--

  37. Feliks micha WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944)PEjZa grSki olej, ptno, 39 x 59 cm, sygn. p.d.: m. Stako 88..000000,,--

  35. micha SSttAAKKOO (1901-1969)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:05 Strona 22

 • 2524

  ProjEkt witSaowek, papier, 80,8 x 39,6 cm, sygn. p.d.: jm. Stan do konserwacji 55..000000,,--

  39. jzef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946)

  PEjZa Zimowyolej, ptno, 87x 50,5 cm, sygn. p.d.: St. Fabijaski krakw1100..000000,,--

  40. Stanisaw PPOOKKjj--FFAAbbIIjjAASSKKII (1865-1947)

  SZwoLEEr Na koNiuolej, tektura, 48,6 x 38 cm, sygn. p.d.: w. kossak 1931 opinia E. kantorek historyk sztuki, notka sprzeday DS 312Salon Sztuki w Bydgoszczy z roku 2003 2200..000000,,--

  41. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

  kwiatyolej, tektura, 67,5 x 47 cm, sygn. l.d.: kido33..550000,,--

  42. jzef KKIIDDOO (1890-1968)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 24

 • 2524

  ProjEkt witSaowek, papier, 80,8 x 39,6 cm, sygn. p.d.: jm. Stan do konserwacji 55..000000,,--

  39. jzef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946)

  PEjZa Zimowyolej, ptno, 87x 50,5 cm, sygn. p.d.: St. Fabijaski krakw1100..000000,,--

  40. Stanisaw PPOOKKjj--FFAAbbIIjjAASSKKII (1865-1947)

  SZwoLEEr Na koNiuolej, tektura, 48,6 x 38 cm, sygn. p.d.: w. kossak 1931 opinia E. kantorek historyk sztuki, notka sprzeday DS 312Salon Sztuki w Bydgoszczy z roku 2003 2200..000000,,--

  41. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

  kwiatyolej, tektura, 67,5 x 47 cm, sygn. l.d.: kido33..550000,,--

  42. jzef KKIIDDOO (1890-1968)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 24

 • 2726

  martwa NatuS olej, ptno, 49 x 68 cm, sygn. p.g.: marczyski (19)461122..550000,,--

  46. Adam mmAARRccZZYYSSKKII (1908-1985)

  ruiNy Zamku w cZorSZtyNiE olej, tektura, 22 x 22 cm, sygn. l.d.: aS. Procajowiczczorsztyn 1910 33..550000,,--

  47. Antoni PPRROOccAAjjOOWWIIccZZ (1877-1949)

  StuDium oDPocZywajcEgo mcZyZNySangwina, papier, 32,3 x 23,3 cm, sygn. p.d.: jul Faat 1100..000000,,--

  43. julian FFAAAAtt (1853-1929)

  coLLEgium maiuSakwarela, papier, 28,5 x 21 cm, sygn. p.d.: tondos 33..550000,,--

  44. Stanisaw ttOOnnDDOOSS (1854-1917)

  PEjZa akwarela, papier, 45,5 x 65,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz 66..550000,,--

  45. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 26

 • 2726

  martwa NatuS olej, ptno, 49 x 68 cm, sygn. p.g.: marczyski (19)461122..550000,,--

  46. Adam mmAARRccZZYYSSKKII (1908-1985)

  ruiNy Zamku w cZorSZtyNiE olej, tektura, 22 x 22 cm, sygn. l.d.: aS. Procajowiczczorsztyn 1910 33..550000,,--

  47. Antoni PPRROOccAAjjOOWWIIccZZ (1877-1949)

  StuDium oDPocZywajcEgo mcZyZNySangwina, papier, 32,3 x 23,3 cm, sygn. p.d.: jul Faat 1100..000000,,--

  43. julian FFAAAAtt (1853-1929)

  coLLEgium maiuSakwarela, papier, 28,5 x 21 cm, sygn. p.d.: tondos 33..550000,,--

  44. Stanisaw ttOOnnDDOOSS (1854-1917)

  PEjZa akwarela, papier, 45,5 x 65,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz 66..550000,,--

  45. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 26

 • 2928

  DZiEwcZyNT Z gaZEtamiakwarela, gwasz, karton, 68,5 x 47 cm, sygn.p.d.: alXed muda 1928 33..000000,,--

  48. Alfred mmuuDDAA (1897-1966)

  cZySZcZENiE BroNi akwarela, gwasz, papier, 77 x 57,5 cm, sygn.p.d.: .j Zamoyski 1930 22..550000,,--

  49. j. ZZAAmmOOYYSSKKII (xx w.)

  miNiatuS PortrEt koBiEty Z ProFiLugwasz, papier, 10,5 x 8,5 cm, niesygn., oprawadrewno, inkrustacja, XiX w. 11..220000,,--

  51. mmnn (xIx w.)

  miNiatuS PortrEt koBiEtygwasz, imitacja koci, 7 x 7 cm, niesygn., oprawadrewno, mosidz, i po. XiX w. 22..770000,,--

  52. mmnn (xIx w.)

  StuDium StarEgo Hucuaolej, deska, 31,5 x 22,5 cm, sygn. p.d.: j. malczew-ski. Ekspertyza wacawy milewskiej z dn. 27 Viii201277..550000,,--

  50. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 28

 • 2928

  DZiEwcZyNT Z gaZEtamiakwarela, gwasz, karton, 68,5 x 47 cm, sygn.p.d.: alXed muda 1928 33..000000,,--

  48. Alfred mmuuDDAA (1897-1966)

  cZySZcZENiE BroNi akwarela, gwasz, papier, 77 x 57,5 cm, sygn.p.d.: .j Zamoyski 1930 22..550000,,--

  49. j. ZZAAmmOOYYSSKKII (xx w.)

  miNiatuS PortrEt koBiEty Z ProFiLugwasz, papier, 10,5 x 8,5 cm, niesygn., oprawadrewno, inkrustacja, XiX w. 11..220000,,--

  51. mmnn (xIx w.)

  miNiatuS PortrEt koBiEtygwasz, imitacja koci, 7 x 7 cm, niesygn., oprawadrewno, mosidz, i po. XiX w. 22..770000,,--

  52. mmnn (xIx w.)

  StuDium StarEgo Hucuaolej, deska, 31,5 x 22,5 cm, sygn. p.d.: j. malczew-ski. Ekspertyza wacawy milewskiej z dn. 27 Viii201277..550000,,--

  50. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 28

 • 3130

  ScHoDy Na SowiNiEcolej, papier, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: konarski 1936, p.d.: Xagment schodw 88..000000,,--

  54. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

  ProjEkt groBowca DLa orTNa orTNowigaDZiE PoDHaLarysunek, owek, tusz, 23 x 15 cm, sygn l.d.: konarski i p.d.: 193066..550000,,--

  53. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

  BaSNw NaD wiSokLitograWa, 19,5 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.Fajansa w warszawie445500,,--

  55. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

  oDrZyko NiEDaLEko rZEki wiSokiLitograWa, 20 x 29 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.Fajansa w warszawie445500,,--

  56. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

  SaNok NaD rZEk SaNEmLitograWa, 19,5 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.Fajansa w warszawie445500,,--

  57. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

  Lww NaD rZEk PEtwiLitograWa, 20 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.Fajansa w warszawie445500,,--

  58. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 30

 • 3130

  ScHoDy Na SowiNiEcolej, papier, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: konarski 1936, p.d.: Xagment schodw 88..000000,,--

  54. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

  ProjEkt groBowca DLa orTNa orTNowigaDZiE PoDHaLarysunek, owek, tusz, 23 x 15 cm, sygn l.d.: konarski i p.d.: 193066..550000,,--

  53. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

  BaSNw NaD wiSokLitograWa, 19,5 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.Fajansa w warszawie445500,,--

  55. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

  oDrZyko NiEDaLEko rZEki wiSokiLitograWa, 20 x 29 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.Fajansa w warszawie445500,,--

  56. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

  SaNok NaD rZEk SaNEmLitograWa, 19,5 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.Fajansa w warszawie445500,,--

  57. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

  Lww NaD rZEk PEtwiLitograWa, 20 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.Fajansa w warszawie445500,,--

  58. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 30

 • 3332

  tryPtyk raj, Pieko, czyciecDrzeworyt, papier, 33 x 24,5 cm raj, sygn. p.d.: owek Stefan mroewski 1952 Pieko, sygn. p.d.: owek Stefan mroewski Flo-rencja 1938 czyciec, sygn. p.d.: owek Stefan mroewski,na pycie mS 194211..995500,,--

  59. Stefan mmRROOEEWWSSKKII (1894-1975)

  mcZyZNa Na ScHoDacH roZwi-jajcy Zwj Poemat 68: cesarz Sanjoin/mnich Hokaibo. Z serii: ogura nazorae hya-kunin issho Naladownictwo Zbioru z ogura,antologii Stu poetw po jednej stroWe, sygnatura:ichiyosai kuniyoshi ga, ok. 1845, japonia. oryginalnydrzeworyt barwny na papierze, 34,4 x 24,3 cm11..220000,,--

  60. utagawa KKuunnIIYYOOSShhII (1797-1861)

  koBiEta i PortrEt mcZyZNy wkoLiStEj rEZErwiESygnatura: toyokubi ga, w kartuszu w formie pie-czci toshidama. Piecz cenzora aratama [=za-twierdzono] i piecz z dat odnoszca sie do 4.miesica 1855 roku, japonia. oryginalny drze-woryt barwny na papierze, 37,2 x 25,8 cm11..550000,,--

  61. utagawa KKuunnIISSAADDAA (1786-1865)

  koBiEta PrZED wEjciEm Do wityNi.artysta japoski nurtu Sosaku hanga (wspczesnydrzeworyt). Z serii: Zima w aizu. Sygnatura(rcznie owkiem): kiyoshi Saito, piecz artysty:kiyoshi, ok. 1958. oryginalny drzeworyt barwnyna papierze, 28,3 x 42,6 cm22..550000,,--

  62. Kiyoshi SSAAIIttOO (1907-1997)

  PortrEt aktoSSygnatura: toyokuni ro hitsu, piecz cenzora ara-tame [=zatwierdzono] z 7. miesica roku 1860,japonia. oryginalny drzeworyt barwny na papie-rze, 36 x 23,7 cm11..660000,,--

  63. utagawa KKuunnIISSAADDAA (1786-1865)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 32

 • 3332

  tryPtyk raj, Pieko, czyciecDrzeworyt, papier, 33 x 24,5 cm raj, sygn. p.d.: owek Stefan mroewski 1952 Pieko, sygn. p.d.: owek Stefan mroewski Flo-rencja 1938 czyciec, sygn. p.d.: owek Stefan mroewski,na pycie mS 194211..995500,,--

  59. Stefan mmRROOEEWWSSKKII (1894-1975)

  mcZyZNa Na ScHoDacH roZwi-jajcy Zwj Poemat 68: cesarz Sanjoin/mnich Hokaibo. Z serii: ogura nazorae hya-kunin issho Naladownictwo Zbioru z ogura,antologii Stu poetw po jednej stroWe, sygnatura:ichiyosai kuniyoshi ga, ok. 1845, japonia. oryginalnydrzeworyt barwny na papierze, 34,4 x 24,3 cm11..220000,,--

  60. utagawa KKuunnIIYYOOSShhII (1797-1861)

  koBiEta i PortrEt mcZyZNy wkoLiStEj rEZErwiESygnatura: toyokubi ga, w kartuszu w formie pie-czci toshidama. Piecz cenzora aratama [=za-twierdzono] i piecz z dat odnoszca sie do 4.miesica 1855 roku, japonia. oryginalny drze-woryt barwny na papierze, 37,2 x 25,8 cm11..550000,,--

  61. utagawa KKuunnIISSAADDAA (1786-1865)

  koBiEta PrZED wEjciEm Do wityNi.artysta japoski nurtu Sosaku hanga (wspczesnydrzeworyt). Z serii: Zima w aizu. Sygnatura(rcznie owkiem): kiyoshi Saito, piecz artysty:kiyoshi, ok. 1958. oryginalny drzeworyt barwnyna papierze, 28,3 x 42,6 cm22..550000,,--

  62. Kiyoshi SSAAIIttOO (1907-1997)

  PortrEt aktoSSygnatura: toyokuni ro hitsu, piecz cenzora ara-tame [=zatwierdzono] z 7. miesica roku 1860,japonia. oryginalny drzeworyt barwny na papie-rze, 36 x 23,7 cm11..660000,,--

  63. utagawa KKuunnIISSAADDAA (1786-1865)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:06 Strona 32

 • 3534

  PEjZa Z cHatamiolej, ptno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Villenchyts 2014 33..550000,,--

  68. Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971)

  NiETolej, ptno, 39,5 x 70 cm, sygn. l.d.: Villenchyts 2014 33..550000,,--

  67. Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971)

  martwa NatuSolej, ptno, 100 x 70,5 cm, sygn. p.d.: Danuta westrych44..000000,,--

  64. Danuta WWEESSttRRYYcchh (1955-2014)

  BEZ tytuuPastel, papier, 64,5 x 49,5 cm, sygn. p.d.: Stasys 55..440000,,--

  65. Stasys EEIIDDRRIIggEERRIIccIIuuSS (ur. 1949)

  iNkLuZja ZaNurZENiEakryl, ptno, 100 x 50 cm, sygn. na odwrocie: j. maj 201522..550000,,--

  jadwiga maj - absolwentka wydziau Form Przemysowych aSP w kra-kowie, gdzie mieszka i pracuje. oprcz malarstwa zajmuje si take pro-jektowaniem graWki wydawniczej i prac pedagogiczn.

  66. jadwiga mmAAjj (ur. 1961)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 34

 • 3534

  PEjZa Z cHatamiolej, ptno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Villenchyts 2014 33..550000,,--

  68. Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971)

  NiETolej, ptno, 39,5 x 70 cm, sygn. l.d.: Villenchyts 2014 33..550000,,--

  67. Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971)

  martwa NatuSolej, ptno, 100 x 70,5 cm, sygn. p.d.: Danuta westrych44..000000,,--

  64. Danuta WWEESSttRRYYcchh (1955-2014)

  BEZ tytuuPastel, papier, 64,5 x 49,5 cm, sygn. p.d.: Stasys 55..440000,,--

  65. Stasys EEIIDDRRIIggEERRIIccIIuuSS (ur. 1949)

  iNkLuZja ZaNurZENiEakryl, ptno, 100 x 50 cm, sygn. na odwrocie: j. maj 201522..550000,,--

  jadwiga maj - absolwentka wydziau Form Przemysowych aSP w kra-kowie, gdzie mieszka i pracuje. oprcz malarstwa zajmuje si take pro-jektowaniem graWki wydawniczej i prac pedagogiczn.

  66. jadwiga mmAAjj (ur. 1961)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 34

 • 3736

  koNcErt olej, ptno, 60 x 80 cm, sygn. p.g.: Paka w 1122..000000,,--

  71. Witold PPAALL (1928-2013)

  TrZE Na koNiutechnika mieszana, papier, 63,5 x 52 cm, sygn. w passe-partoutStanisaw Frenkiel33..550000,,--

  urodzi si w 1918 roku w krakowie, od 1937 ksztaci si w akademii SztukPiknych pod kierunkiem w. jarockiego, X. Dunikowskiego, k. Sichulskiego i E.Eibischa. Po pierwszym roku wyjecha do Parya, gdzie pozna g. rouaulta,ktrego malarstwo wywaro na nim due wraenie. Po wybuchu wojny Frenkielzosta aresztowany przez armi czerwon i zesany do kazachstanu. w 1942wstpi do armii andersa, z ktr dotar do Egiptu. w latach 1945-1947 stu-diowa na Libaskiej akademii Sztuk Piknych. tworzy rysunki przedstawia-jce bywalcw kawiarni, prostytutki, ebrakw i ludzi na targu. od 1947mieszka w wielkiej Brytanii. By wspzaoycielem aPa Zrzeszenia Plasty-kw Polskich w wielkiej Brytanii. od 1958 by wykadowc w wimbledoncollege, a od 1965 w gipsy Hill college. w 1966 r. w courtland instituteukoczy histori sztuki i otrzyma prac na university of London. w 1973 zos-ta docentem na wydziale Nauczania artystycznego. wyjeda wielokrotnie doStanw Zjednoczonych, gdzie wykada na Penn State, Harvardzie i Baltimoreart college. rwnoczenie od 1965 by dyrektorem w departamencie sztuki lon-dyskiego instytutu Edukacji. Nalea do licznych organizacji artystycznych,zwizkw i stowarzysze m.in. do Zrzeszenia artystw Polskich w wielkiej Bry-tanii, royal academy. od 1978 by czonkiem London group, z ktr wysta-wia w Londynie, Buenos aires, Hamburgu, monachium i StuZgarcie. w 1985zosta przyjty do west of England royal academy. w 1994 krakowska akade-mia Sztuk Piknych nadaa Stanisawowi Frankielowi tytu doktora honoriscausa. Zmar w 2001 roku w Londynie.

  70. Stanisaw FFRREEnnKKIIEEll (1918-2001)

  kwiaty w waZoNiEakryl, ptno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: Hieronim kozowski 201555..000000,,--

  69. hieronim KKOOZZOOWWSSKKII (ur. 1940)

  rED oBSESSioNita, 2012 technika wasna, 100 x 80 cm, na odwrocieautorska naklejka 1100..000000,,--

  72. barbara PPAALL--WWIInnEEKK (ur. 1958)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 36

 • 3736

  koNcErt olej, ptno, 60 x 80 cm, sygn. p.g.: Paka w 1122..000000,,--

  71. Witold PPAALL (1928-2013)

  TrZE Na koNiutechnika mieszana, papier, 63,5 x 52 cm, sygn. w passe-partoutStanisaw Frenkiel33..550000,,--

  urodzi si w 1918 roku w krakowie, od 1937 ksztaci si w akademii SztukPiknych pod kierunkiem w. jarockiego, X. Dunikowskiego, k. Sichulskiego i E.Eibischa. Po pierwszym roku wyjecha do Parya, gdzie pozna g. rouaulta,ktrego malarstwo wywaro na nim due wraenie. Po wybuchu wojny Frenkielzosta aresztowany przez armi czerwon i zesany do kazachstanu. w 1942wstpi do armii andersa, z ktr dotar do Egiptu. w latach 1945-1947 stu-diowa na Libaskiej akademii Sztuk Piknych. tworzy rysunki przedstawia-jce bywalcw kawiarni, prostytutki, ebrakw i ludzi na targu. od 1947mieszka w wielkiej Brytanii. By wspzaoycielem aPa Zrzeszenia Plasty-kw Polskich w wielkiej Brytanii. od 1958 by wykadowc w wimbledoncollege, a od 1965 w gipsy Hill college. w 1966 r. w courtland instituteukoczy histori sztuki i otrzyma prac na university of London. w 1973 zos-ta docentem na wydziale Nauczania artystycznego. wyjeda wielokrotnie doStanw Zjednoczonych, gdzie wykada na Penn State, Harvardzie i Baltimoreart college. rwnoczenie od 1965 by dyrektorem w departamencie sztuki lon-dyskiego instytutu Edukacji. Nalea do licznych organizacji artystycznych,zwizkw i stowarzysze m.in. do Zrzeszenia artystw Polskich w wielkiej Bry-tanii, royal academy. od 1978 by czonkiem London group, z ktr wysta-wia w Londynie, Buenos aires, Hamburgu, monachium i StuZgarcie. w 1985zosta przyjty do west of England royal academy. w 1994 krakowska akade-mia Sztuk Piknych nadaa Stanisawowi Frankielowi tytu doktora honoriscausa. Zmar w 2001 roku w Londynie.

  70. Stanisaw FFRREEnnKKIIEEll (1918-2001)

  kwiaty w waZoNiEakryl, ptno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: Hieronim kozowski 201555..000000,,--

  69. hieronim KKOOZZOOWWSSKKII (ur. 1940)

  rED oBSESSioNita, 2012 technika wasna, 100 x 80 cm, na odwrocieautorska naklejka 1100..000000,,--

  72. barbara PPAALL--WWIInnEEKK (ur. 1958)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 36

 • 3938

  miXtolej, ptno, 70,5 x 60 cm, sygn. na blejtra-mie jerzy kaucki 2005 2211..000000,,--

  75. jerzy LLuuccKKII ( ur. 1931)

  BEZ tytuu technika wasna, ptno, 100 x 100 cm,sygn. na odwrocie ptna: kajetan 2288..000000,,--

  73. Kajetan SSOOSSnnOOWWSSKKII (1913-1987)

  aSymEtria 51 akryl, pyta, 104 x 110, sygn. na odwro-cie: Zbigniew Dubak asymetria 511993 rok 2244..000000,,--

  74. Zbigniew DDuubbAAKK (1921-2005)

  PrZyPaDEk w grZE 7x7akryl, owek, ptno, 50 x 50 cm, sygno-wany na odwrocie: chance in game 7 x 7/winiarski 991166..000000,,--

  76. Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 38

 • 3938

  miXtolej, ptno, 70,5 x 60 cm, sygn. na blejtra-mie jerzy kaucki 2005 2211..000000,,--

  75. jerzy LLuuccKKII ( ur. 1931)

  BEZ tytuu technika wasna, ptno, 100 x 100 cm,sygn. na odwrocie ptna: kajetan 2288..000000,,--

  73. Kajetan SSOOSSnnOOWWSSKKII (1913-1987)

  aSymEtria 51 akryl, pyta, 104 x 110, sygn. na odwro-cie: Zbigniew Dubak asymetria 511993 rok 2244..000000,,--

  74. Zbigniew DDuubbAAKK (1921-2005)

  PrZyPaDEk w grZE 7x7akryl, owek, ptno, 50 x 50 cm, sygno-wany na odwrocie: chance in game 7 x 7/winiarski 991166..000000,,--

  76. Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 38

 • 4140

  Erotyk owek , papier, 29 x 20,5 cm, sygn. p.d.: SZ 38 33..000000,,--

  80. Stefan EEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

  Erotyk owek, papier, 12 x 13,5 cm, sygn .p.d.: SZ 57 66..550000,,--

  79. Stefan EEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

  Erotyk owek, papier, 20,5 x 28 cm, sygn. p.d.: S Vii 1959 44..000000,,--

  81. Stefan EEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

  SENSuaLitE au VEgEtaLolej, ptno, 118 x 81 cm, sygn. p.d.: korczowski 88..550000,,--

  77. bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954)

  wScHD wENuSakryl, ptno, 70 x 95 cm, sygnowany na odwro-cie: Sawomir Schuty 2014 wschd wenus11..000000,,--

  artysta intermedialny: pisarz, reyser Wlmowy, fotograf, perfor-mer, twrca artzina Baton". jest autorem ksiek: Nowywspaniay Smak (1999), Bekot (2001), cukier w normie(2002), Zwa (2004), Produkt Polski (2005), ruchy(2008), Baton iii taltosz (2012), jaszczur (2012) i Dzie-widziesite (2013). autor pierwszego polskiego hipertekstuliterackiego Blok (www.blok.art.pl). Pomysodawca i mene-der cyklu performansw cyrk z Huty. wesp z cyrkiemShuty wyreyserowa Wlmy: w drodze (2003) i Luna (2005),za ktry otrzyma pierwsz nagrod na czwartej edycji Festi-walu Filmu oowego w tVP2. Z tomkiem Bochniakiem wy-reyserowa animacje triP (2012).w 2005 r. nagrodzonyPaszportem Polityki" w kategorii literatura. Pochodzi zNowej Huty.

  78. Sawomir SShhuuttYY (ur. 1973)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 40

 • 4140

  Erotyk owek , papier, 29 x 20,5 cm, sygn. p.d.: SZ 38 33..000000,,--

  80. Stefan EEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

  Erotyk owek, papier, 12 x 13,5 cm, sygn .p.d.: SZ 57 66..550000,,--

  79. Stefan EEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

  Erotyk owek, papier, 20,5 x 28 cm, sygn. p.d.: S Vii 1959 44..000000,,--

  81. Stefan EEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

  SENSuaLitE au VEgEtaLolej, ptno, 118 x 81 cm, sygn. p.d.: korczowski 88..550000,,--

  77. bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954)

  wScHD wENuSakryl, ptno, 70 x 95 cm, sygnowany na odwro-cie: Sawomir Schuty 2014 wschd wenus11..000000,,--

  artysta intermedialny: pisarz, reyser Wlmowy, fotograf, perfor-mer, twrca artzina Baton". jest autorem ksiek: Nowywspaniay Smak (1999), Bekot (2001), cukier w normie(2002), Zwa (2004), Produkt Polski (2005), ruchy(2008), Baton iii taltosz (2012), jaszczur (2012) i Dzie-widziesite (2013). autor pierwszego polskiego hipertekstuliterackiego Blok (www.blok.art.pl). Pomysodawca i mene-der cyklu performansw cyrk z Huty. wesp z cyrkiemShuty wyreyserowa Wlmy: w drodze (2003) i Luna (2005),za ktry otrzyma pierwsz nagrod na czwartej edycji Festi-walu Filmu oowego w tVP2. Z tomkiem Bochniakiem wy-reyserowa animacje triP (2012).w 2005 r. nagrodzonyPaszportem Polityki" w kategorii literatura. Pochodzi zNowej Huty.

  78. Sawomir SShhuuttYY (ur. 1973)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 40

 • 4342

  Z SErii: moViNg PicturES Nr 8, 2012cyjanotypia, 2/3, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: adam kieb 2012550000,,--

  82. Adam KKIIEEbb (ur. 1957)Erotyktusz, papier, 19,5 x 14 cm, sygn. p.d.: au11..550000,,--

  85. Antoni uunnIIEEcchhOOWWSSKKII (1903-1976)

  Erotyktusz, papier, 30 x 21 cm, sygn. p.d.: au11..550000,,--

  86. Antoni uunnIIEEcchhOOWWSSKKII (1903-1976)

  Erotyktechnika mieszana, 20,5 x 29 cm, sygn. p.d.: 7 sierpie 1983krakw ryszard opaliski22..330000,,--

  84. Ryszard OOPPAAllIISSKKII (ur. 1947)

  Z SErii: moViNg PicturES Nr 38, 2012cyjanotypia, 2/3, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: adam kieb 2012550000,,--

  83. Adam KKIIEEbb (ur. 1957)

  EErroottyykkakwarela, tusz, papier, 26 x 32 cm, sygn. p.d.: cm11..660000,,--

  87. Stanisaw DDAAWWSSKKII (1905-1990)

  EErroottyykkakwarela, tusz, papier, 26,5 x 19,5 cm, sygn. l.r.: cm11..660000,,--

  88. Stanisaw DDAAWWSSKKII (1905-1990)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 42

 • 4342

  Z SErii: moViNg PicturES Nr 8, 2012cyjanotypia, 2/3, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: adam kieb 2012550000,,--

  82. Adam KKIIEEbb (ur. 1957)Erotyktusz, papier, 19,5 x 14 cm, sygn. p.d.: au11..550000,,--

  85. Antoni uunnIIEEcchhOOWWSSKKII (1903-1976)

  Erotyktusz, papier, 30 x 21 cm, sygn. p.d.: au11..550000,,--

  86. Antoni uunnIIEEcchhOOWWSSKKII (1903-1976)

  Erotyktechnika mieszana, 20,5 x 29 cm, sygn. p.d.: 7 sierpie 1983krakw ryszard opaliski22..330000,,--

  84. Ryszard OOPPAAllIISSKKII (ur. 1947)

  Z SErii: moViNg PicturES Nr 38, 2012cyjanotypia, 2/3, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: adam kieb 2012550000,,--

  83. Adam KKIIEEbb (ur. 1957)

  EErroottyykkakwarela, tusz, papier, 26 x 32 cm, sygn. p.d.: cm11..660000,,--

  87. Stanisaw DDAAWWSSKKII (1905-1990)

  EErroottyykkakwarela, tusz, papier, 26,5 x 19,5 cm, sygn. l.r.: cm11..660000,,--

  88. Stanisaw DDAAWWSSKKII (1905-1990)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:07 Strona 42

 • 4544

  EErroottyykktusz, akwarela, papier, 29,5 x 21 cm, sygn. p.d.: Zbylut11.9722..990000,,--

  89. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

  EErroottyykktusz, akwarela, papier, 29,5 x 21 cm, sygn. p.d.: Zbylut17.01.0222..990000,,--

  90. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

  Nago i w uBSNiuLitograWa, 90 x 60 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 7411..445500,,--

  93. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

  wEEkENDLitograWa, 56 x 38,5 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 6811..330000,,--

  94. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

  Bkit NiEBa i gorca PLaaLitograWa, 53 x 39 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 6811..220000,,--

  95. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

  moStLitograWa, 61 x 43,5 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 8811..110000,,--

  96. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

  Erotyktechnika mieszana, papier, 25,5 x 18 cm, nie sygn.44..550000,,--

  91. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Erotykowek, tusz, papier, 30 x 24 cm, nie sygn.44..000000,,--

  92. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 44

 • 4544

  EErroottyykktusz, akwarela, papier, 29,5 x 21 cm, sygn. p.d.: Zbylut11.9722..990000,,--

  89. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

  EErroottyykktusz, akwarela, papier, 29,5 x 21 cm, sygn. p.d.: Zbylut17.01.0222..990000,,--

  90. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

  Nago i w uBSNiuLitograWa, 90 x 60 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 7411..445500,,--

  93. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

  wEEkENDLitograWa, 56 x 38,5 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 6811..330000,,--

  94. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

  Bkit NiEBa i gorca PLaaLitograWa, 53 x 39 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 6811..220000,,--

  95. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

  moStLitograWa, 61 x 43,5 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 8811..110000,,--

  96. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

  Erotyktechnika mieszana, papier, 25,5 x 18 cm, nie sygn.44..550000,,--

  91. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Erotykowek, tusz, papier, 30 x 24 cm, nie sygn.44..000000,,--

  92. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 44

 • 4746

  miniaturka. Scena parkowa, pytka ebonitowa, sygn. p.d.:S. guerou. odlew giloszowany, ornament rolinno-kwia-towy, r. 14,5, wys. 6 cm. Europa zach., xx w.11..000000,,--

  102. PuZDERKO nA bIutERI

  Fajans, Pacykw, XX w., wys. 16 cm, drobne ubytki, pknicia.33..550000,,--

  100. PAK PODPREK DO KSIEK Z FIguRLmI jAmnIKW

  Erotyktechnika mieszana, papier, 23 x 32,5 cm, nie sygn.99..000000,,--

  97. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Erotyktusz, papier, 20 x 24,5 cm, sygn. p.d.: antoni Porczak660000,,--

  98. Antoni PPOORRccZZAAKK (ur. 1945)

  SEkSuaLNo uLicy kwiatw PoL-SkicHakwaforta, akwatinta, 34,5 x 44 cm, sygn. Se-ksualno ulicy kwiatw Polskich, 22/100, Sroka201211..660000,,--

  jacek SroT (ur. 1957). uprawia malarstwo, graWk, rysu-nek. w swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych,bra udzia w wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za gra-nic. jest laureatem nagrd i wyrnie m.in. w mulhouse(1984), reykjaviku (1987), Vaasa (1987), Seulu ( 1988 )oraz nagrody im. witolda wojtkiewicza w krakowie (2001 ).w 2008 roku w krakowskim muzeum Narodowym odbyasi retrospektywna wystawa artysty. jego prace znajduj si wlicznych zbiorach muzealnych w krakowie, Nowym jorku,wiedniu, waszyngtonie, kurytybie.

  99. jacek SSRROOLL (ur. 1957)

  wykonana z aksamitu, nici metalowe, cekiny, szka ko-lorowe imitujce kamienie szlachetne, aplikacje, haYwypuky i paski, 66 x 41,5 cm, meil z roku 192311..660000,,--

  101. SuKIEnL nA tOR (mEIl)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 46

 • 4746

  miniaturka. Scena parkowa, pytka ebonitowa, sygn. p.d.:S. guerou. odlew giloszowany, ornament rolinno-kwia-towy, r. 14,5, wys. 6 cm. Europa zach., xx w.11..000000,,--

  102. PuZDERKO nA bIutERI

  Fajans, Pacykw, XX w., wys. 16 cm, drobne ubytki, pknicia.33..550000,,--

  100. PAK PODPREK DO KSIEK Z FIguRLmI jAmnIKW

  Erotyktechnika mieszana, papier, 23 x 32,5 cm, nie sygn.99..000000,,--

  97. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Erotyktusz, papier, 20 x 24,5 cm, sygn. p.d.: antoni Porczak660000,,--

  98. Antoni PPOORRccZZAAKK (ur. 1945)

  SEkSuaLNo uLicy kwiatw PoL-SkicHakwaforta, akwatinta, 34,5 x 44 cm, sygn. Se-ksualno ulicy kwiatw Polskich, 22/100, Sroka201211..660000,,--

  jacek SroT (ur. 1957). uprawia malarstwo, graWk, rysu-nek. w swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych,bra udzia w wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za gra-nic. jest laureatem nagrd i wyrnie m.in. w mulhouse(1984), reykjaviku (1987), Vaasa (1987), Seulu ( 1988 )oraz nagrody im. witolda wojtkiewicza w krakowie (2001 ).w 2008 roku w krakowskim muzeum Narodowym odbyasi retrospektywna wystawa artysty. jego prace znajduj si wlicznych zbiorach muzealnych w krakowie, Nowym jorku,wiedniu, waszyngtonie, kurytybie.

  99. jacek SSRROOLL (ur. 1957)

  wykonana z aksamitu, nici metalowe, cekiny, szka ko-lorowe imitujce kamienie szlachetne, aplikacje, haYwypuky i paski, 66 x 41,5 cm, meil z roku 192311..660000,,--

  101. SuKIEnL nA tOR (mEIl)

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 46

 • 4948

  Figurka porcelanowa, Niemcy Berlin, XX w., wys. 10 cm665500,,--

  106. nIEDWIADEK

  srebrny, brzeg proWlowany, zdobiony stylizowanymilimi akantu, konierz grawerowany ornamentem ro-linnym, w lustrze herb Pilawa Potockich z dewizherbow Scutum oPPoNEBat ScutiS,Francja XiX w., r. 25 cm33..000000,,--

  107. tAlERZ

  Figurka porcelanowa, Niemcy Hutschenreuther, sygn.k. tuZer, wys. 24 cm33..660000,,-

  105. mEFIStO

  Figurka porcelanowa, Niemcy Hutschenreuther, sygn.c. werner, wys. 20 cm22..770000,,--

  103. tAcZcE

  Figurka porcelanowa, rosenthal, XX w., wys. 20,5 cm.33..220000,,--

  104. AmAZOnL

  zoty, pr. 0,585, masa 2,970 g, diament naturalny,szlif stary, masa 1,71 kr., czysto Si, 10 diamentwnaturalnych o cznej masie 0,18 kr.1199..000000,,--

  108. PIERcIOnEK

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 48

 • 4948

  Figurka porcelanowa, Niemcy Berlin, XX w., wys. 10 cm665500,,--

  106. nIEDWIADEK

  srebrny, brzeg proWlowany, zdobiony stylizowanymilimi akantu, konierz grawerowany ornamentem ro-linnym, w lustrze herb Pilawa Potockich z dewizherbow Scutum oPPoNEBat ScutiS,Francja XiX w., r. 25 cm33..000000,,--

  107. tAlERZ

  Figurka porcelanowa, Niemcy Hutschenreuther, sygn.k. tuZer, wys. 24 cm33..660000,,-

  105. mEFIStO

  Figurka porcelanowa, Niemcy Hutschenreuther, sygn.c. werner, wys. 20 cm22..770000,,--

  103. tAcZcE

  Figurka porcelanowa, rosenthal, XX w., wys. 20,5 cm.33..220000,,--

  104. AmAZOnL

  zoty, pr. 0,585, masa 2,970 g, diament naturalny,szlif stary, masa 1,71 kr., czysto Si, 10 diamentwnaturalnych o cznej masie 0,18 kr.1199..000000,,--

  108. PIERcIOnEK

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 48

 • 5150

  matT BoST jaroSawST TZaSTtempera, deska, srebro laserowane, 43,5 x 40 cm. rosja, jaro-saw, pocz. XiX wieku. 1199..000000,,--

  111. IKOnA

  TLENDarZowa Na kwiEciEtempera, deska, 49 x 39,5 cm, rosja centralna, XiX w. 1122..000000,,--

  112. IKOnA

  TLENDarZowa Na SiErPiEtempera, deska, srebro laserowane, 31 x 26 cm. rosja, Powoe,ii po. XiX w. 88..550000,,--

  113. IKOnA

  matT BoST TZaSTtempera, deska, srebro laserowane, 43 x 36 cm, rosja XiX w. 1144..000000,,--

  114. IKOnA

  makata nawizujca do formy pasa kontuszowego, nici jedwabne i meta-lowe, 146,5 x 40,7 cm, krajka niezachowana, Buczacz XiX/XX w. Stanzachowania: po konserwacji. 77..000000,,--

  Pole rodkowe wypenione pasami w kolorze czerwono beowym i zotym, o motywachrombw, gwiazd, palmet i stylizowanych kwiatw godzikw. Przy duszych bokach bor-diura dwupasowa w tych samych kolorach, z motywami ryb, lici i stylizowanych kwiatwgodzika. Przy bokach krtszych pola wypenione stylizowanymi bukietami z motywamikwiatw, lici i owocw granatu, bordiura jednopasowa z motywami palmet i kwiatw go-dzika. wykonana zapewne w manufakturze tkackiej w Buczaczu. motywy dekoracyjne i kolory-styka pod wpywem wyrobw wschodnich (turcja, Persja). uproszczenia i stylizacja formcharakterystyczne dla wyrobw manufaktur tkackich rwnie w Buczaczu XiX / XX w.

  109. mALtA bucZAcL

  nici jedwabne i metalowe, 140 x 96 cm., sygn. na krajce: herb Pilawa, ini-cjay a.P. (artur Potocki), Buczacz, N 1450, 100/150 . XiX/XX w.Stan zachowania: po konserwacji. 1100..000000,,--

  Pole rodkowe prostoktne wypenione motywami dekoracyjnymi zoonymi z kwiatw lo-tosu, godzikw, rozet, palmet i lici w ukadzie pasowo kandelabrowym. Bordiura sze-roka, zoona z pasa wskiego wypenionego motywami rozet i zgeometryzowanychmedalionw i pasa szerokiego wypenionego rozetami, palmetami i formami geometrycz-nymi uoonymi w formie szlakw. cao w kolorach: rowym, szarym, seledynowymuoonych na przemian z wplecion nici metalow. od spodu naszyta w naronikukrajka z tkanym symbolem manufaktury z herbem Pilawa Potockich, inicjaami a.P. (artur Potocki) i napisem Buczacz oraz N 1450, 100/150 (zapewne numery produkowa-nej serii).w motywach dekoracyjnych i kolorystyce wpyw wzornictwa Europy Zachodniej, szczegl-nie Francji z XViii wieku, wystpujcy w wyrobach manufaktury Halickiej w Buczaczu widoczny na wzorach makaty pewnymi uproszczeniami charakterystycznymi dla wyro-bw XiX/XX wieku.

  110. mALtA bucZAcL

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 50

 • 5150

  matT BoST jaroSawST TZaSTtempera, deska, srebro laserowane, 43,5 x 40 cm. rosja, jaro-saw, pocz. XiX wieku. 1199..000000,,--

  111. IKOnA

  TLENDarZowa Na kwiEciEtempera, deska, 49 x 39,5 cm, rosja centralna, XiX w. 1122..000000,,--

  112. IKOnA

  TLENDarZowa Na SiErPiEtempera, deska, srebro laserowane, 31 x 26 cm. rosja, Powoe,ii po. XiX w. 88..550000,,--

  113. IKOnA

  matT BoST TZaSTtempera, deska, srebro laserowane, 43 x 36 cm, rosja XiX w. 1144..000000,,--

  114. IKOnA

  makata nawizujca do formy pasa kontuszowego, nici jedwabne i meta-lowe, 146,5 x 40,7 cm, krajka niezachowana, Buczacz XiX/XX w. Stanzachowania: po konserwacji. 77..000000,,--

  Pole rodkowe wypenione pasami w kolorze czerwono beowym i zotym, o motywachrombw, gwiazd, palmet i stylizowanych kwiatw godzikw. Przy duszych bokach bor-diura dwupasowa w tych samych kolorach, z motywami ryb, lici i stylizowanych kwiatwgodzika. Przy bokach krtszych pola wypenione stylizowanymi bukietami z motywamikwiatw, lici i owocw granatu, bordiura jednopasowa z motywami palmet i kwiatw go-dzika. wykonana zapewne w manufakturze tkackiej w Buczaczu. motywy dekoracyjne i kolory-styka pod wpywem wyrobw wschodnich (turcja, Persja). uproszczenia i stylizacja formcharakterystyczne dla wyrobw manufaktur tkackich rwnie w Buczaczu XiX / XX w.

  109. mALtA bucZAcL

  nici jedwabne i metalowe, 140 x 96 cm., sygn. na krajce: herb Pilawa, ini-cjay a.P. (artur Potocki), Buczacz, N 1450, 100/150 . XiX/XX w.Stan zachowania: po konserwacji. 1100..000000,,--

  Pole rodkowe prostoktne wypenione motywami dekoracyjnymi zoonymi z kwiatw lo-tosu, godzikw, rozet, palmet i lici w ukadzie pasowo kandelabrowym. Bordiura sze-roka, zoona z pasa wskiego wypenionego motywami rozet i zgeometryzowanychmedalionw i pasa szerokiego wypenionego rozetami, palmetami i formami geometrycz-nymi uoonymi w formie szlakw. cao w kolorach: rowym, szarym, seledynowymuoonych na przemian z wplecion nici metalow. od spodu naszyta w naronikukrajka z tkanym symbolem manufaktury z herbem Pilawa Potockich, inicjaami a.P. (artur Potocki) i napisem Buczacz oraz N 1450, 100/150 (zapewne numery produkowa-nej serii).w motywach dekoracyjnych i kolorystyce wpyw wzornictwa Europy Zachodniej, szczegl-nie Francji z XViii wieku, wystpujcy w wyrobach manufaktury Halickiej w Buczaczu widoczny na wzorach makaty pewnymi uproszczeniami charakterystycznymi dla wyro-bw XiX/XX wieku.

  110. mALtA bucZAcL

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 50

 • InDEKS ARtYStW

  Roman bbKKttKKOOWWSSKKII (1869-1954) 3Roman bbRREEIIttEEnnWWAAllDD (1911-1985) 19Adam bbuunnSScchh (1896-1969) 34Stanisaw DDAAWWSSKKII (1905-1990) 87, 88Zbigniew DDuubbAAKK (1921-2005) 74Stanisaw DDZZIIEEmmAASSKKII (1897-1962) 6Stasys EEIIDDRRIIggEERRIIccIIuuSS (ur. 1949) 65Erno EERRbb (1890-1943) 4julian FFAAAAtt (1853-1929) 43Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944) 11, 45Stanisaw FFRREEnnKKIIEEll (1918-2001) 70ONo Friedrich ggEEbbllEERR (1838-1917) 16Antoni ggKKmmAAttYYLL (1841-1922) 9teodor ggRROOMM (1884-1972) 8Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004) 89, 90marceli hhAAKKSSIImmOOWWIIccZZ (1859-1935) 36Soter jjAAxxAA--mmAAAAcchhOOWWSSKKII (1887-1952) 10jerzy LLuuccKKII ( ur. 1931) 75Alfons LLRRPPIISSKKII (1875-1960) 7jzef KKIIDDOO (1890-1968) 42Adam KKIIEEbb (ur. 1957) 82, 83marian KKOOOODDZZIIEEjj (xx w.) 20, 22marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998) 53, 54bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954) 77jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 38Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975) 5Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942) 41hieronim KKOOZZOOWWSSKKII (ur. 1940) 69utagawa KKuunnIISSAADDAA (1786-1865) 61, 63utagawa KKuunnIIYYOOSShhII (1797-1861) 60jadwiga mmAAjj (ur. 1961) 66jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929) 50Adam mmAARRccZZYYSSKKII (1908-1985) 33, 46jzef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946) 39lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009) 93-96

  Piotr mmIIcchhAAOOWWSSKKII (1800-1855) 24Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998) 31, 32, 91, 92, 97mmnn 15, 51, 52Stefan mmRROOEEWWSSKKII (1894-1975) 59Ryszard OOPPAAllIISSKKII (ur. 1947) 84napoleon OORRDDAA (1807-1883) 55-58Aleksander OORROOWWSSKKII (1777-1832) 30Witold PPAALL (1928-2013) 71barbara PPAALL--WWIInnEEKK (ur. 1958) 72leszek PPIIAASSEEccKKII (1928-1990) 14Stanisaw PPOOKKjj--FFAAbbIIjjAASSKKII (1865-1947) 40Antoni PPOORRccZZAAKK (ur. 1945) 98Antoni PPRROOccAAjjOOWWIIccZZ (1877-1949) 47Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1959) 23, 26Antoni RRuuSS (xx w.) 21Kiyoshi SSAAIIttOO (1907-1997) 62Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946) 1, 2, 13, 18Sawomir SShhuuttYY (ur. 1973) 78Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942) 27, 28henryk SSIIEEmmIIKKDDZZKKII (1843-1902) 25Kajetan SSOOSSnnOOWWSSKKII (1913-1987) 73jacek SSRROOLL (ur. 1957) 99micha SSttAAKKOO (1901-1969) 35Feliks SSYYPPnnIIEEWWSSKKII (1830-1902) 29Stanisaw ttOOnnDDOOSS (1854-1917) 44Antoni uunnIIEEcchhOOWWSSKKII (1903-1976) 85, 86Danuta WWEESSttRRYYcchh (1955-2014) 64Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006) 76Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940) 12Feliks micha WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944) 37Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971) 67, 68j. ZZAAmmOOYYSSKKII (xx w.) 49Rudolf ZZIInnKK (xIx/xx w.) 17Stefan EEcchhOOWWSSKKII (1912-1984) 79-81Alfred mmuuDDAA (1897-1966) 48

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 52

 • InDEKS ARtYStW

  Roman bbKKttKKOOWWSSKKII (1869-1954) 3Roman bbRREEIIttEEnnWWAAllDD (1911-1985) 19Adam bbuunnSScchh (1896-1969) 34Stanisaw DDAAWWSSKKII (1905-1990) 87, 88Zbigniew DDuubbAAKK (1921-2005) 74Stanisaw DDZZIIEEmmAASSKKII (1897-1962) 6Stasys EEIIDDRRIIggEERRIIccIIuuSS (ur. 1949) 65Erno EERRbb (1890-1943) 4julian FFAAAAtt (1853-1929) 43Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944) 11, 45Stanisaw FFRREEnnKKIIEEll (1918-2001) 70ONo Friedrich ggEEbbllEERR (1838-1917) 16Antoni ggKKmmAAttYYLL (1841-1922) 9teodor ggRROOMM (1884-1972) 8Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004) 89, 90marceli hhAAKKSSIImmOOWWIIccZZ (1859-1935) 36Soter jjAAxxAA--mmAAAAcchhOOWWSSKKII (1887-1952) 10jerzy LLuuccKKII ( ur. 1931) 75Alfons LLRRPPIISSKKII (1875-1960) 7jzef KKIIDDOO (1890-1968) 42Adam KKIIEEbb (ur. 1957) 82, 83marian KKOOOODDZZIIEEjj (xx w.) 20, 22marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998) 53, 54bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954) 77jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 38Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975) 5Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942) 41hieronim KKOOZZOOWWSSKKII (ur. 1940) 69utagawa KKuunnIISSAADDAA (1786-1865) 61, 63utagawa KKuunnIIYYOOSShhII (1797-1861) 60jadwiga mmAAjj (ur. 1961) 66jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929) 50Adam mmAARRccZZYYSSKKII (1908-1985) 33, 46jzef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946) 39lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009) 93-96

  Piotr mmIIcchhAAOOWWSSKKII (1800-1855) 24Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998) 31, 32, 91, 92, 97mmnn 15, 51, 52Stefan mmRROOEEWWSSKKII (1894-1975) 59Ryszard OOPPAAllIISSKKII (ur. 1947) 84napoleon OORRDDAA (1807-1883) 55-58Aleksander OORROOWWSSKKII (1777-1832) 30Witold PPAALL (1928-2013) 71barbara PPAALL--WWIInnEEKK (ur. 1958) 72leszek PPIIAASSEEccKKII (1928-1990) 14Stanisaw PPOOKKjj--FFAAbbIIjjAASSKKII (1865-1947) 40Antoni PPOORRccZZAAKK (ur. 1945) 98Antoni PPRROOccAAjjOOWWIIccZZ (1877-1949) 47Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1959) 23, 26Antoni RRuuSS (xx w.) 21Kiyoshi SSAAIIttOO (1907-1997) 62Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946) 1, 2, 13, 18Sawomir SShhuuttYY (ur. 1973) 78Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942) 27, 28henryk SSIIEEmmIIKKDDZZKKII (1843-1902) 25Kajetan SSOOSSnnOOWWSSKKII (1913-1987) 73jacek SSRROOLL (ur. 1957) 99micha SSttAAKKOO (1901-1969) 35Feliks SSYYPPnnIIEEWWSSKKII (1830-1902) 29Stanisaw ttOOnnDDOOSS (1854-1917) 44Antoni uunnIIEEcchhOOWWSSKKII (1903-1976) 85, 86Danuta WWEESSttRRYYcchh (1955-2014) 64Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006) 76Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940) 12Feliks micha WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944) 37Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971) 67, 68j. ZZAAmmOOYYSSKKII (xx w.) 49Rudolf ZZIInnKK (xIx/xx w.) 17Stefan EEcchhOOWWSSKKII (1912-1984) 79-81Alfred mmuuDDAA (1897-1966) 48

  Desa_147:Desa 27-09-15 20:08 Strona 52

 • PP LL AA CC WW KK II DD EE SS yy ::

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91Rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. 12 429-12- 51

  Dom Aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

  Antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] Rzeszw, Rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSzyStkiE SAlony przyjmuj DziEA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

  DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DESA posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DESA uczestniczy w programie Leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  Siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. Obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  Antykwariaty w Krakowie

  Salon, ul. Floriaska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: s[email protected]

  1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNNuummeerr kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699 11224400 44553333 11111111 00000000 55442277 338899442. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. Szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2015 r. 60 z

  WWyyssttaawwaa pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaaodbdzie si w dniach oodd 1122 ddoo 1166 ppaaddzziieerrnniikkaa w godz. 11.00 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia Skleniarz

  ISSN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: MMaaggoorrzzaattaa LLaalloowwiicczztel. 12 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy MMaajjeewwsskkiitel. 12 422-19-66 [email protected]

  Rzeczoznawcy: AAllddoonnaa SSoottyyss,, JJaaddwwiiggaa OOcczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa

  Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy,, PPaattrryyccjjaa GGaabbrryy--DDuuddzziiaakk,, JJaaddwwiiggaa OOcczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa,,AAnnnnaa KKoozzaakkiieewwiicczz,, AAllddoonnaa SSoottyyss,, KKaattaarrzzyynnaa KKwwaattrroo--WWoonniiaakktel. 12 422-19-66 [email protected]

  Na okadce (przd): Piotr MMiicchhaaoowwsskkii (1800-1855), Jedziec na koniu, poz. 24Na okadce (ty): Puzderko na biuteri, poz. 102

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

  [email protected]

  Patronat medialny

  Desa_147_okladka:Okladka 27-09-15 19:07 Strona 2

 • [email protected], [email protected]

  iSSn 1429-6098

  aUkCJa 147

  17 Padziernika 2015 r.Krakw

  Desa_147_okladka:Okladka 27-09-15 19:07 Strona 1