of 52 /52
AUKCJA 150 19 MARCA 2016 R. Kraków

Aukcja 150 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip 19 marca 2016 godz. 16.00

Text of Aukcja 150 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

 • [email protected], [email protected]

  ISSN 1429-6098

  AUKCJA 150

  19 MARCA 2016 R.Krakw

  Desa_150_okladka:Okladka 28-02-16 19:32 Strona 1

 • PP LL aa CC WW KK II DD EE ss yy ::

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91Rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. 12 429-12- 51

  Dom aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

  antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] Rzeszw, Rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSzyStkiE SAlony przyjmuj DziEA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

  DEsa Dziea sztuki i antyki sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DEsa posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DEsa uczestniczy w programie Leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DEsa Dziea sztuki i antyki sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  antykwariaty w Krakowie

  salon, ul. Floriaska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: [email protected]

  1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNNuummeerr kkoonnttaa:: Bank Pekao s.a. 6699 11224400 44553333 11111111 00000000 55442277 338899442. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2016 r. 60 z

  WWyyssttaawwaa pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaaodbdzie si w dniach oodd 1144 ddoo 1188 mmaarrccaa w godz. 11.00 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia skleniarz

  IssN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: MMaaggoorrzzaattaa LLaalloowwiicczztel. 12 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu aukcyjnego: JJeerrzzyy MMaajjeewwsskkiitel. 12 422-19-66 [email protected]

  Rzeczoznawcy: aallddoonnaa ssoottyyss,, JJaaddwwiiggaa oocczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa

  opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy,, PPaattrryyccjjaa GGaabbrryy--DDuuddzziiaakk,, JJaaddwwiiggaa oocczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa,,aannnnaa KKoozzaakkiieewwiicczz,, aallddoonnaa ssoottyyss,, KKaattaarrzzyynnaa KKwwaattrroo--WWoonniiaakktel. 12 422-19-66 [email protected]

  Na okadce (przd): Juliusz KossaK (1824-1899), Kozak z ogarem i sokoem (agment), poz. 37Na okadce (ty): Mapka siedzca na ksikach, Pacykw, poz. 97

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

  [email protected]

  Patronat medialny

  Desa_150_okladka:Okladka 28-02-16 19:32 Strona 2

 • DESA

  AuKcjA150

  1199 mmaarrccaa 22001166 rr..,, oo ggooddzz.. 11660000w Krakowie, Paac Kmitw, ul. Floriaska 13, I p.

  malarstwo, rysunek, grafika, rzemioso

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 1

 • OOggllnnee wwaarruunnkkii aauukkccjjii..

  1. Osoba biorca udzia w aukcji rozumie i akceptuje warunki okrelone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji s dziea sztuki i obiekty rzemiosa artystycznego powierzone przez klientw lub stanowice wasno Domu Auk-cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje si sprzeday, w imieniu waciciela, obiektw bdcych - zgodnie z owiadczeniem Sprzedajcego -wolnych od jakichkolwiek roszcze osb trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcj posiada cen wywoawcz podan w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnic handlow.4. Obiekty wystawione do sprzeday posiadaj opisy, ktrych sporzdzenie potwierdzone jest przez ekspertw DESY wzgldnie przez za-proszonych konsultantw. 5. DDoo wwyylliiccyyttoowwaanneejj cceennyy ddoolliicczzaannaa jjeesstt ooppaattaa oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa ww wwyyssookkooccii 1155 %%.. OOppaattaa 1155%% oobboowwiizzuujjee rrwwnniiee ww sspprrzzeeddaayy ppooaauukkccyyjjnneejj..

  II1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi przez upowanion osob, zwan Akcjonerem, ktra dziaaw imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner okrela postpienie w licytacji, czyli podwyszenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektw bez podawania przyczyn.4. nabywc staje si osoba oferujca najwysz cen.5. Zakoczenie licytacji danego obiektunastpuje w momencie uderzenia motkiem przez Aukcjonera i jest rwnoznaczne z zawarciemumowy sprzeday. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

  IIII1. DDoo uuddzziiaauu ww lliiccyyttaaccjjii uuppoowwaanniioonnee ss oossoobbyy,, kkttrree wwppaacciiyy wwaaddiiuumm ww wwyyssookkooccii 770000 zz ii oottrrzzyymmaayy ttaabblliicczzkk zzggoosszzeenniiooww..2. DESA Sp. z o.o. moe odmwi wydania tabliczki zgoszeniowej osobom, ktre wczeniej nie wywizay si ze zobowiza w stosunkudo DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, ktre nie mog by osobicie na aukcji, maj moliwo, po wpaceniu wadium: pisemnego zoenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezm udzia pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokooferowanej ceny jest informacj poufn), telefonicznego udziau w licytacji.

  IIIIII1. nabywca jest zobowizany wykupi obiekt w cigu 5 dni po zakoczeniu aukcji i odebra go na wasny koszt. W przypadkuprzekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzy skadowe.2. Dopuszcza si moliwo wpaty zadatku w wysokoci 20 % wylicytowanej ceny. Pozostaa kwota powinna by wwczas wpacona wterminie 14 dni po zakoczeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nastpuje przepadek wpaconego zadatku. na poczetzadatku zalicza si wadium, stanowice wwczas zadatek lub jego cz.3. Prawo wasnoci zakupionego obiektu przechodzi na kupujcego w momencie dokonania caej wpaty.4. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezalenie nabywca zobowizany jest dopokrycia wszelkich kosztw zwizanych i wynikych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszcze Waciciela/Sprzedajcego.

  IIVV1. Dom Aukcyjny daje gwarancj opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodnocipomidzy opisem a stanem faktycznym, nabywca moe zwrci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, dajc zwrotu zapaconejkwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektw.3. Polskie muzea maj prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, e zgosz to bezporednio po zakoczeniu licytacjiobiektu.4. WW zzwwiizzkkuu zz nnoowweelliizzaaccjj uussttaawwyy zz ddnniiaa 1188 mmaarrccaa 22001100 rr.. oo oocchhrroonniiee zzaabbyyttkkww ii ooppiieeccee nnaadd zzaabbyyttkkaammii zzeezzwwoolleenniiaa nnaa wwyywwzz wwyymmaaggaajjttyyllkkoo ttee oobbiieekkttyy,, kkttrree pprrzzeekkrroocczzyyyy pprrooggii wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee ddllaa ppoosszzcczzeeggllnnyycchh kkaatteeggoorriiii zzaabbyyttkkww,, ookkrreelloonnee ww aarrtt.. 5511 wwyyeejjwwyymmiieenniioonneejj uussttaawwyy..5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy rrwwnniiee,, ee zzggooddnniiee zz oobboowwiizzuujjccyymmii pprrzzeeppiissaammii,, DDoomm AAuukkccyyjjnnyy jjeesstt zzoobboowwiizzaannyy ddoo zzbbiieerraanniiaa ddaannyycchh oossoobboowwyycchhkklliieennttww ddookkoonnuujjccyycchh ttrraannssaakkccjjii ww kkwwoocciiee ppoowwyyeejj 1155000000 EEuuRR..

  REgulAmIn AuKcjI

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 2

 • 3PejzA zimowy z chAtAmiolej, tektura, 33,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: m. stako55..000000,,--

  2. micha SSttAAKKOO (1901-1969)

  KSKowsKie PrzedmiecieAkwarela, papier, 24 x 34 cm, sygn. p.d.: w. chmieliski 44..000000,,--

  1. Wadysaw cchhmmIIEEllIISSKKII (1862-1941)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 3

 • 4PejzA ze snoPAmiolej, tektura, 39 x 51 cm, sygn. p.d.: jerzyPotrzebowski 22..550000,,--

  3. jerzy PPOOttRRZZEEbbOOWWSSKKII (1921-1974)

  PejzAolej, tektura, 31 x 39 cm, sygn. p.d.: st Gaek 33..770000,,--

  studia: szkoa sztuk Piknych (j. malczewski i j. sta-nisawski), pogbione w Kunstgewerbeschule w mona-chium i ecole des Beux-Arts w Paryu. czonekstowarzyszenia sztuka Podhalaska (pedagog,rzebiarz, malarz pejzaysta).

  4. Stanisaw ggAAEEKK (1876-1961)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 4

 • 5nA tArGUolej, ptno, 24,5 x 32cm, sygn. l.d.: F. mrazek55..990000,,--

  malarz, rysownik. studia w AsP w Krakowie. malowa portrety, sceny rodzajowe.

  5. Frantisek mmKKZZEEKK (1876-1933)

  w sAlonieolej, sklejka, 28 x 38, 5 cm, sygn. p.d.: st. zawadzki 194033..220000,,--

  6. Stanisaw ZZAAWWAADDZZKKII (1878-1960)

  Pocztkowe studia malarskie w warszawskiejszkole rysunkowej (u w. Gersona), pogbione wlatach 1899-1900 w krakowskiej AsP (u. j. mal-czewskiego), w latach 1900-1903 studia u o.seitza w monachium oraz w Paryu. tematemprac byy portrety, akty, pejzae. Uprawia graWk litograW i akwafort.

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 5

 • 6KwiAtyjedwab, haY, 110 x 48,5 cm, japonia XiX/XX w. 22..110000,,--

  7. An (XIX/XX w.)

  KwiAtyjedwab, haY, 110 x 48,5 cm, japonia XiX/XX w. 22..110000,,--

  8. An (XIX/XX w.)

  GowA KoniAolej, tektura, 33,5 x 23,5 cm, sygn. p.d.: jerzy Kossak 194499..550000,,--

  9. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  stAre drzewAolej, tektura, 23 x 16,5 cm, sygn. p.d.: zelkw A. setkowicz33..110000,,--

  10. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1876-1945)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 6

 • 7KSKw, Ul szPitAlnAolej, tektura, 68 x 48 cm, sygn. p.d.: j zarzecki 55 22..660000,,--

  12. janusz ZZAARRZZEEccKKII (XX w.)

  PejzA z sosnAmiolej, sklejka, 58,5 x 43, 5 cm, sygn. p.d.: st. oczko 4533..550000,,--

  11. Stanisaw OOccZZKKOO (1913-1983)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 7

 • 8te reolej, tektura, 49 x 69 cm, sygn. l.r.: A. Karpiski1199..000000,,--

  13. Alfons LLRRPPIISSKKII (1875-1961)

  morsKie oKo olej, tektura, 68,5 x 49 cm, sygn. p.d.: m stako44..550000,,--

  14. micha SSttAAKKOO (1901-1969)

  w latach 1891-1899 studiowa w ssP w Krakowiew pracowni F. cynka, w. uszczkiewicza i l. wy-czkowskiego. w latach 1904-1907 studiowa wAsP w wiedniu w pracowni K. Pochwalskiego. wy-stawia m.in. w tPsP w Krakowie, w tzsP w war-szawie. malowa portrety, kwiaty, sceny rodzajowe.

  Urodzony w sosnowcu. w czasie i wojny walczy w legionach. ok. 1930 osiad w zakopanem, gdziem.in. wsppracowa z januszem Kotarbiskimprzy polichromii w zakopiaskim kociele paraWal-nym. By czonkiem szczepu rogate serce stanisawaszukalskiego. Po wojnie zwiza si ze lskim ro-dowiskiem artystycznym, pozostajc w bliskim kon-takcie z zakopanem, gdzie mieszka i mia pracowni.najchtniej podejmowa tematyk pejzaow, ma-lowa rwnie martwe natury i akty, posugujc sitechnika olejn, rzadziej akwarel.

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 8

 • 9Portret GSlKi nA tle PejzAUPastel, papier, 48 x 68,5 cm, sygn. p.d.: st. Grski66..000000,,--w roku 1908 studiowa w szkole Przemysowej w Krakowie w pracowni j. Pankiewicza i t. Axentowicza.wystawia m.in. w tzsP w warszawie. malowa sceny rodzajowe, portrety, pejzae i studia portretowe grali.

  15. Stanisaw ggRRSSKKII (1887-1955)

  Portret GSlA z FAjKPastel, papier, 48 x 67,5 cm, sygn. p.d.: st. Grski66..000000,,--

  16. Stanisaw ggRRSSKKII (1887-1955)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 9

 • 10

  modo i stAroPastel, papier, 69 x 48,5 cm, sygn. p.d.: st. Grski77..000000,,--

  17. Stanisaw ggRRSSKKII (1887-1955)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 10

 • 11

  PejzA morsKiolej, ptno, 70 x 80 cm, sygn. p.d.: w mosblech.77..550000,,--niemiecki pejzaysta, marynista zwizany z wuppertalem.

  18. Wilhelm mmOOSSbbllEEcchh (1868-1934)

  morzeolej, pyta pilniowa, 70 x 80 cm, sygn. p.d.: w mosblech.77..550000,,--

  19. Wilhelm mmOOSSbbllEEcchh (1868-1934)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 11

 • 12

  wesele KSKowsKieAkwarela, papier, 32,5 x 48 cm, sygn. l.d.: K. Kosiski44..550000,,--

  studia w Akademii w wiedniu w latach 1866-1869. malowaportrety, pejzae, sceny rodzajowe, wesela krakowskie.

  21. Kajetan KKOOSSIISSKKII (1847-1935)

  GSlsT sAnnAolej, tektura, 71,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: st. studencki 194433..550000,,--

  studiowa w Akademii sztuk Piknych w Krakowie. od 1933roku by czonkiem zPAP. zwizany z pracowni wojciechaKossaka, malowa obrazy batalistyczne, parady wojskowe, syl-wetki koni i liczne portrety marszaka jzefa Pisudskiego.

  20. Stanisaw SSttuuDDEEnnccKKII (1900-1944)

  PejzA lAsy Pod KozienicAmiAkwarela, papier, 27,5 x 33,5 cm, sygn. p.d.: hen-ryk Uziembo Poruczn. rok 1915, lasy pod Kozie-nicami, na odwrocie naklejka na kartonie: wystawalegionw Polskich, warszawa, kwiecie 1917.11..220000,,--

  nauk rozpocz w szkole Przemysowej w Krakowie, by poczterech latach kontynuowa j w wiedeskiej Kunstgewerbeschule.jako pracownik sterreichisches museum fr Kunst und industriesw wiedniu pogbia znajomo sztuk dekoracyjnych. w 1902r. wstpi do krakowskiej AsP i studiowa pod kierunkiem s.wyspiaskiego i t. Axentowicza. w 1904-1905 doskonaliswe warsztatowe umiejtnoci w Paryu, a nastpnie studiowaarchitektur wntrz w Anglii. nauk kontynuowa we woszech.Projektowa wntrza, polichromie i witrae. Ponadto uprawiagraWk i dziaa jako plakacista. Przede wszystkim jednak za-syn jako wybitny pejzaysta. Kilka spord tych obrazw ar-tysta wystawi w 1907 r. w krakowskim Paacu sztuki.

  22. henryk uuZZIIEEmmbbOO (1879-1949)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 12

 • 13

  PejzA zimowy z PotoKiem widoK nA Giewontolej, ptno, 39 x 58,5 cm, sygn. p.d.: m.stako77..000000,,--

  24. micha SSttAAKKOO (1901-1969)

  oBlenie jAsnej Gryolej, ptno, 87 x 128 cm, sygn. l.d.: e mesjasz88..000000,,--

  malarz batalista. studia w krakowskiej AsP. Uczejerzego Kossaka.

  25. Edward mmEESSjjAASSZZ (1929-2007)

  tAternicyAkwarela, papier, 16,5 x 24,5 cm, sygn.p.d.: rafa malczewski33..550000,,--

  23. Rafa mmAAllccZZEEWWSSKKII (1892-1965)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 13

 • 14

  odwrt sPod mosKwyolej, sklejka, 28 x 39 cm, sygn. p.d.: jerzy Kossak 19361144..550000,,--

  26. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  KocieKAkwarela, papier, 27 x 37,5 cm, sygn. p.d.: jul Faat. 1111..000000,,--

  27. julian FFAAAAtt (1853-1929)

  w latach 1869-1871 studiowa w szkolesztuk Piknych w Krakowie, a nastpniew latach 1875-1880 w monachijskiejAkademii u A. strahubera i j.l. raaba.wiele podrowa. w 1886 r. na zapro-szenie cesarza wilhelma ii wyjecha doBerlina, w 1893 r. zosta czonkiem ber-liskiej Akademii sztuki. od 1895 r. dy-rektor szkoy sztuk Piknych w Krakowie,ktr przeksztaci w nowoczesn Akade-mi-by jej rektorem w latach 1905-1909.w 1910 osiad na stae w Bystrej na lsku.malowa krajobrazy, czsto zimowe,sceny rodzajowe, widoki architektury,portrety. Ulubion technik, ktr dopro-wadzi do mistrzostwa, bya akwarela.

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 14

 • 15

  PejzA ze snoPTmiolej, tektura, 41 x 52 cm, sygn. p.d.: stanisaw czajkowski66..000000,,--

  28. Stanisaw ccZZAAjjKKOOWWSSKKII (1878-1954)

  oGrdAkwarela, papier, 41 x 48 cm, sygn. p.d.: m riZer 196322..110000,,--

  29. maria RRIIMMEERR (1899-1976)

  malarz, ucze w. Gersona i krakowskiej AsPw pracowniach malczewskiego, wyczkow-skiego, mehoera i stanisawskiego. studiauzupenia w monachium i Paryu. zwiedziwochy i holandi, odby liczne wdrwki poPolsce i Ukrainie. do najczciej podejmowa-nych przez artyst tematw naleay motywymaych miasteczek, wiejskie sceny rodzajowe,rozlege pejzae, utrzymane w wyciszonej, je-siennej tonacji. Powysza praca pochodzi zteki zbiorowej Komitetu Gospodarczego Xizjazdu lekarzy i Przyrodnikw Polskich wKrakowie.

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 15

 • 16

  Portret modziecAolej, ptno, 67 x 54 cm, sygn. p.d.: reichan f[ecit] 1832255..000000,,--

  syn jzefa reichana. nauki pocztkowo pobiera u swojego ojca i jzefa Klimesa we lwowie. w latach 1825-1830 studiowa w akademii wiede-skiej u Franza cauciga i Antona Petera. w czasie pobytu w Paryu (1837-1838) by uczniem horacego Verneta. malowa gownie portrety ikompozycje religijne, rzadziej sceny rodzajowe. stosowa technik olejna i akwarelow. malarstwo reichana uwaane, obok Gowackiego i hadzie-wicza za reprezentacyjne dla sztuki portretowej polskiego biedermeieru.

  30. Alojzy RREEIIcchhAAnn (1807-1860)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 16

 • 17

  UAn z Koniemolej, tektura, 29 x 22 cm, sygn. l.d.: wojciech Kossak 19271122..000000,,--

  32. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

  PotyczTolej, tektura, 48 x 36 cm, sygn. p.d.: wojciech Kossak1166..000000,,--

  31. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 17

 • 18

  wiejsT zABAwAolej, jedwab naklejony na tektur, 34 x 68 cm, sygn. p.d.: K. malczewski3366..000000,,--

  studiowa w ssP w Krakowie. od 1872 r. u w. uszczkiewicza, F. szynalewskiego, h. Grabiskiego, a nieco pniej u j. ma-tejki. w roku akademickim 1876-1877 studiowa u e. lehmana w ecole des Beaux-Art w Paryu. we wczesnej fazie twr-czoci malowa realistyczne sceny zwizane z martyrologi Polakw po 1863 roku. Po 1890 r. uksztatowa si symbolizm wtwrczoci artysty i powstaj malowane w tej konwencji portrety, autoportrety i kompozycje rodzajowe.

  33. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 18

 • 19

  PejzA olej, tektura, 16 x 23 cm, sygn. p.d.: rychter janowska 55..000000,,--

  malarka, ksztacia si w akademii monachijskiej (1898-1901), nauk kontynuowaa w akademii Xorenckiej i w rzy-mie, a take w Krakowie u stanisawskiego. w latach1909-1910 prowadzia szko malarstwa w starym sczu.malowaa niewielkich rozmiarw pejzae, widoki dworwpolskich, ich stylowe wntrza, martwe natury i portrety.

  34. bronisawa RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSLL(1868-1953)

  PejzAolej, sklejka, 30 x 37 cm, sygn. p.d.: Franciszektepa1122..000000,,--

  Ucze jana maszkowskiego w Akademii stanowej we lwowie(1842-1844). nastpnie studiowa w wiedniu, w Akademii wmonachium oraz w Paryu. By czonkiem monachijskiegoKunstvereinu. od 1861 stale mieszka we lwowie. Podrowado Grecji, egiptu i ziemi witej. wynikiem tych podry byyobrazy o tematyce orientalnej. malowa portrety, sceny rodza-jowe i typy ludowe grali, cyganw, ydw. obrazy artystyznajduj si, m.in. w zbiorach muzew narodowych w war-szawie, Krakowie, wrocawiu, a take w lwowskiej Galerii ob-razw.

  35. Franciszek ttEEPPAA (1828-1889)

  Przy oGnisKUAkwarela, papier, 68 x 98 cm, sygn. p.d.: s Gibiski55..000000,,--

  studia w krakowskiej Akademii sztuk Piknych w roku 1908 ujuliana Faata. w malarstwie uywa zarwno farb olejnych,jak i akwareli. Gwnie malowa pejzae, czsto zimowe, scenyrodzajowe, martwe natury. wystawia w towarzystwie Przyjacisztuk Piknych. malarz po mistrzowsku odtwarza nastrojo-wo ukazywanych sytuacji. wietnie posugiwa si akwarel.do koca swej dziaalnoci pozostawa pod wyranym wpy-wem swego znakomitego nauczyciela juliana Faata.

  36. Stanisaw ggIIbbIISSKKII (1882-1971)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 19

 • 20

  KozAK z oGArem i soKoem Akwarela, papier, 40,4 x 57,3 cm w wietle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: juliusz Kossak /1899. trawestacja sceny z akwareli hetman kozacki mija z psem i sokoem na polowaniu z 1882 r. wg poematu mija juliusza sowackiego.ekspertyza pani wacawy milewskiej.9900..000000,,--

  By ojcem wojciecha Kossaka. w latach 1855 do 1869 przebywa w Paryu, gdzie ksztaci si u h. Verneta. w 1868r. wyjecha do monachium i uczszcza do atelier Franza Adama. w 1870 r. powrci do kraju i osiad w Krakowie, gdzie zaprzyjani si z w. Gersonem, F. Kostrzewskim, m.olszewskim i h. Pillatim. By znakomitym akwarelist. malowa sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe i rodzajowe. Gwnym tematem jegoprac by ko. By zaoycielem najsynniejszej dynastii polskich malarzy. oprcz malarstwa wykonywa te wiele rysunkw i ilustracji do ksiek, cza-sopism i kalendarzy. swoje prace wystawia m.in. w tPsP w Krakowie, w salonie Unegra.

  37. juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 20

 • 21

  PrzyjAcieletusz, papier, 22 x 26,5 cm, sygn. p.d.: juliusz Kossak [1]849; opis autorski: orowski, X. Poniski, wilu siemiski2233..000000,,--

  38. juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 21

 • 22

  Portret jzeFy szwAjiolej, tektura, 47 x 63 cm, sygn. l.d.: A Karpiski 19281144..000000,,--

  w latach 1891-1899 studiowa w ssP w Krakowie w pracowni F. cynka,w. uszczkiewicza i l. wyczkowskiego. nauk kontynuowa w wiedniuw pracowni K. Pochwalskiego. wystawia m.in. w tPsP w Krakowie, w tzsPw warszawie. malowa portrety, kwiaty, sceny rodzajowe.

  39. Alfons LLRRPPIISSKKII (1875-1961)

  jesieowek, papier, 35 x 25 cm, sygn. p.d.: 37 m Konarski88..000000,,--

  malarz, rzebiarz, poeta, teoretyk sztuki, pseudonim artystyczny marzyn.studia: krakowska Akademia sztuk Piknych u wadysawa jarockiego,ignacego Piekowskiego i Xawerego dunikowskiego. czonek grupy arty-stycznej szczep rogate serce powoanej przez rzebiarza stanisawa szu-kalskiego. Prace w zbiorach muzeum narodowego w warszawie,wrocawiu, muzeum Bytom, muzeum Polski chicago oraz w kolekcjachprywatnych.

  40. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:25 Strona 22

 • 23

  mAlAowek, papier, 41 x 53 cm, sygn. p.d.: mala 1931 m Konarski44..990000,,--

  41. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

  AKtAkwarela, papier, 20 x 28,5 cm, sygn. p.d.: w weiss22..880000,,--

  42. Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 23

 • 24

  nAPSwiAcz mATtolej, ptno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Fm wygrzywalski2244..550000,,--

  43. Feliks micha WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944)

  PejzA z TlwAriiolej, ptno, 45 x 63,2 cm, sygn. p.d.: w. weiss 2277..000000,,--

  44. Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950)

  malarz, ucze akademii monachijskiej i paryskiejAcadmie julian. Po 1900 zamieszka w rzymie, w1907 przenis si do lwowa. Poza malarstwemsztalugowym zajmowa si scenograW, projektowawitrae. wrd czsto podejmowanych tematwpejzaowych wiele miejsca zajmuj motywy mary-nistyczne, widoki rzymskiej campanii i capri. te-matyka rodzajowa to sceny arabskie, rybacyneapolitascy, egzotyczne piknoci. Artysta znako-micie opanowa technik pastelow, jego prace od-znaczaj si mikkim modelunkiem i ciep,nasycon kolorystyk.

  w latach 1891 -1895 studiowa w krakowskiejssP, najpierw u w. uszczkiewicza i j. matejki,pniej w pracowni l. wyczkowskiego. w l. 1901i 1902 kontynuowa nauk w rzymie i Florencji. w 1907 r. rozpocz prac w krakowskiej AsP, zktr zwiza si do koca ycia; trzykrotnie penifunkcj rektora. Po 1908 r. twrczo skoncentro-wa gwnie na problemach luminizmu malujc wmanierze postimpresjonistycznej. w okresie midzy-wojennym zasyn jako malarz portretw i aktw.od 1915 r. malowa przede wszystkim rozsonecz-nione kalwaryjskie pejzae i martwe natury.

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 24

 • 25

  wntrze sAlonUolej, tektura, 26 x 36 cm, sygn. l.d.: Br rychter-janowska 194266..000000,,--

  45. bronisaw RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSLL (1868-1953)

  PAS szwoleerwAkwarela, papier, 29 x 29 cm, sygn. p.d.: l. Gdek-wien66..000000,,--

  46. ludwik ggDDEEKK (1847-1904)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 25

 • 26

  PejzAolej, ptno dublowane, 22,5 x 38 cm, sygn. l.d.: jan stanisawski. Po konserwacji. 4488..000000,,--

  studiowa w Klasie rysunku w. Gersona w latach 1883-1885 w ssP w Krakowie, a w latach1885-1888 w Paryu w pracowni e.A. ca-rolus-durana. w 1897 roku obj katedr pejzau w ssP w Krakowie, by twrc krakowskiej szkoy pejzau, zaoycielem i prezesem to-warzystwa Artystw Polskich sztuka" oraz czonkiem towarzystwa Polska sztuka stosowana. malowa wycznie pejzae, plakaty,projekty scenograWczne. zajmowa si rwnie graWk. wyksztaci okoo 60 uczniw tworzc tzw. szko stanisawskiego.

  47. jan SSttAAnnIISSAAWWSSKKII (1860-1907)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 26

 • 27

  PejzAolej, tektura, 20, x 26,7 cm, sygn. l.d.: iw trusz1166..000000,,--

  48. Iwan ttRRuuSSZZ (1869-1940)

  PejzA wosKiolej, tektura, 37 x 45,6 cm, sygn. l.d.: iw. trusz. Po konserwacji.2211..550000,,--

  49. Iwan ttRRuuSSZZ (1869-1940)

  w latach 1892-1897 studiowa w ssP w Krakowieu i. jaboskiego, w. uszczkiewicza, l. wycz-kowskiego i j. stanisawskiego. nauk kontynuowaw wiedniu i w prywatnej szkole A. Abego w mona-chium. odby wiele podry, by m.in. w rzymie, Pa-lestynie, egipcie i na Krymie. w 1912r. zosta profesoremwolnej Akademii sztuk we lwowie. tematem jegoprac byy przede wszystkim pejzae i portrety.

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 27

 • 28

  odPoczywAjcAPastel, papier, 63 x 48 cm, sygn. p.d.: monogram wizanymm 192344..550000,,--

  51. magorzata mmAAccIIgg--AADDAA (1881-1969)

  KwiAty w wAzonie Akwarela, papier, 67 x 45 cm, sygn. p.d.: teod GroZ66..880000,,--

  studiowa w latach 1904-1908 w krakowskiej AsP, ucze leona wycz-kowskiego i Floriana cynka. w 1908 wyjecha na stypendium do woch,przebywa w rzymie i Florencji, w 1910 odwiedzi londyn i Pary. w 1912ponownie wraca do woch, tym razem przebywajc na sycylii. od 1910wystawia swoje obrazy na wystawach organizowanych przez towarzystwoPrzyjaci sztuk Piknych w Krakowie,. twrca pejzay, malarz starej ar-chitektury, obrazw rodzajowych, portretw i aktw. w 1913 zaoy wy-twrni kilimw do wykonania ktrych tworzy wasne projekty. wytwrniadziaaa cae dwudziestolecie midzywojenne.

  50. teodor ggRROOMM (1884-1972)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 28

 • 29

  sUGUs cerKiewnyolej, sklejka, 55 x 75 cm, sygn. l.d.: st. turewicz [1]92866..000000,,--

  malarz, uczestnik wystaw zwizku X-ciu Artystw Plastykw ze lwowa,czonek syndykatu Artystw Plastykw ziem Poudniowo-wschodnich.

  53. Stanisaw ttuuRREEWWIIccZZ (XX w.)

  my FAir lAdyolej, pyta pilniowa, 75,5 x 52 cm, sygn. l.d.: janusz Bene-dyktowicz; na odwrocie janusz Benedyktowicz 197833..550000,,--

  52. janusz bbEEnnEEDDYYKKttOOWWIIccZZ (1918-2001)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 29

 • 30

  PrBA PortretUolej, ptno, 73,5 x 54,5 cm, sygn. na odwrocie: K. mikulski Prba portretu 1967 r oraz naklejka z wystawy Galerii KmPiK ruch war-szawa 23 i - 27 iii 1969. wystawiany i reprodukowany: Galeria KmPiK ruch warszawa 23.i 27.iii 1969; Kazimierz mikulski, malarstwo, desa Unicum, war-szawa 2000 r.;Kazimierz mikulski, katalog wystawy, 18 - 30 listopad 2003, desa dziea sztuki i Antyki, Krakw; Kazimierz mikulski malar-stwo, rysunek, 2 - 30 czerwiec 2009, miejska Galeria sztuki mm w chorzowie.6655..000000,,--

  studiowa w AsP w Krakowie w pracowni K. sichulskiego i F. Pautscha. w latach 1945-46 odby studia aktorskie i reyserskie w studio dramatycznym przy starym teatrze w Kra-kowie. od 1957 roku czonek Grupy Krakowskiej. od 1956 roku wsppracowa z teatrem t. Kantora cricot ii. By malarzem, aktorem, scenografem, zajmowa si ilustracjami.

  54. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 30

 • 31

  etiUdA PowitAlnAolej, ptno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: t stowski2255..000000,,--

  studiowa na kierunku artystycznym wyszej szkoy Pedagogicznej w czstochowie, jednak sam twierdzi, e studia day mu tylko teoretyczne przygotowanie i jestmalarskim samoukiem. w 1991 roku zosta czonkiem zPAP. Po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BwA, czstochowa 1994), jego prace zostaywczone do wystawy objazdowej surrealici polscy prezentowanej w Polsce w latach 1995-1997. w roku 1998 zaja si jego twrczoci nowojorska galeria stri-co Fine Art ltd. Artysta reprezentuje popularny u publicznoci nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, umieszczajc w nichpostaci w fantastycznych, kolorowych strojach. wsppracuje z galeriami w kraju i za granic biorc udzia w licznych wystawach. tworzy w technice oleju, akrylui wykonuje graWki posugujc si technik akwaforty i mikkiego werniksu. Artysta opracowa rwnie wasn technik gwaszu. jest take autorem projektw wielurzeb. jego prace s odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobrani, kreujcej wiat przeciwstawnych emocji i skojarze.

  55. tomasz SSttOOWWSSKKII (ur. 1961)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 31

 • 32

  FeniKs olej, ptno, 80 x 100 cm, sygn. p.d.: t. stowski2277..000000,,--

  56. tomasz SSttOOWWSSKKII (ur. 1961)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 32

 • 33

  PostA KoBietyolej, ptno, 103 x 73 cm, sygn. p.g.: r.z. .09., na odwrocie: r.zakrzewski 2009 olej1111..000000,,--

  58. Roman ZZAAKKRRZZEEWWSSKKII (1955-2014)

  Portret KoBietyolej, ptno, 53,5 x 37 cm, sygn. na odwrocie: r. zakrzewski2014 olej77..000000,,--

  Urodzi si w 1955 roku. Ukoczy Pastwowe liceum sztuk Plastycznych wBielsku-Biaej a nastpnie AsP w Krakowie, gdzie uzyska dyplom w pracownimalarstwa jerzego nowosielskiego w 1985 roku. Artysta malarz, od wczesnychlat wykazywa zainteresowanie portretem, ktry sta si gwnym tematem jegotwrczoci.

  57. Roman ZZAAKKRRZZEEWWSSKKII (1955-2014)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 33

 • 34

  GowAKredka, papier, 41,5 x 29,5 cm, sygn. p.d.: Panek1988990000,,--

  60. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)

  GowAKredka, papier, 42 x 30 cm, sygn. p.d.: Panek 88 990000,,--

  61. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)

  GowAKredka, papier, 41 x 29,5 cm, sygn. p.d.: Panek1988990000,,--

  studia AsP Krakw 1945-48 w pracowni e. eibischa i A.Pronaszki. 1967-68 wykadowca AsP w Krakowie. tema-tyka: kompozycje rodzajowe-formy abstrakcyjne. Uprawiamalarstwo, rysunek, graWka-drzeworyt.

  59. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 34

 • 35

  Pod wiAtoolej, pyta pilniowa, 52 x 44 cm, sygn. p.d.: zbylut 991188..550000,,--

  63. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

  zielonyolej, ptno, 92 x 120 cm, sygn. p.d.: zbylut 99; na odwrocie zbylut Grzywacz zielony z cyklu; 9 obrazw1994-98/992288..550000,,--

  studia artystyczne na wydziale malarstwa Akademii sztuk Piknych w Krakowie w latach 1957-63. malarz, rysownik, graWk, rzebiarz, fotograWk, eseista, krytyk,erudyta. od 1972 pedagog krakowskiej AsP, od 1992 profesor. zmar w 2004 r. w Krakowie. wystawia od 1965 roku. Bra udzia w ok. 150 krajowych i zagranicz-nych wystawach. w latach osiemdziesitych uczestnik wystaw sztuki niezalenej" czonek dziaajcej w latach 1966-1986 grupy artystycznej wprost". Ponad 30 wy-staw indywidualnych w wielu miastach w Polsce i za granic. obrazy w zbiorach niemal wszystkich muzew polskich, a take zagranicznych kolekcjach prywatnych.

  62. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 35

 • 36

  KoBietA zwyciAjcA zoKredka, papier, 40 x 59,5 cm, sygn. l.g.: Fs 1649, gra napis: Kobieta zwyciajca zo1100..000000,,--

  studiowa w Krakowie w AsP u w. weissa w latach 1949-1952 a nastpnie do 1955 r. w AsP w warszawie u m.Byliny. w jego twrczoci widoczna jest fascynacja kultur baroku i zaskakujce surrealistyczne skojarzenia.

  66. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)

  Bez tytUUKredka, papier, 35,5 x 27,5 cm, sygn. p.r.: Fs 169977..550000,,--

  64. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)

  BeAtyFiTcjA QUAsimodAKredka, papier, 64,5 x 49,5 cm, sygn. l.d.: Fs 1694, d napis:BeatyWkacja Quasimoda99..000000,,--

  65. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 36

 • 37

  tylKo sPoKjtechnika wasna, papier, 47,5 x 31 cm, sygn. p.d.: jan dobkowski 8811..550000,,--

  68. jan DDOObbKKOOWWSSKKII (ur. 1942)

  ?technika wasna, papier, 31 x 46,5 cm, sygn. p.d.: jan dobkowski 8511..550000,,--

  67. jan DDOObbKKOOWWSSKKII (ur. 1942)

  FAntAzjAolej, paleta malarska, 43,6 x 34,3 cm, sygn. l.g.: erna rosenstein 196799..770000,,--

  69. Erna RROOSSEEnnSSttEEIInn (1913-2004)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 37

 • 38

  KoteK Grzecznych dziewczyneK Akryl, ptno, 92 x 81 cm, sygn. p.g.: Abako 0122..440000,,--

  71. Witold AAbbAAKKOO (ur. 1958)

  mArtwAAkryl, ptno, 30 x 40 cm, sygn. p.d.: j. szpyt; na odwrocie: janusz szpyt martwa 2015 30 x 40 cm22..880000,,--

  70. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 38

 • 39

  dAchy dUBrowniTolej, ptno, 120 x 120 cm, sygn. l.d.: hoppe-nowicka 201433..000000,,--

  studia AsP wydzia Architektura wntrz (1983),czonek zPAP. zajmuje si malarstwem sztalugowym,rysunkiem, architektur, oraz prac pedagogiczn.Udzia w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

  72. Ewa hhOOPPPPEE--nnOOWWIIccLL (ur. 1958)

  sen niczym tylKo iiiBolej, metal, ptno, 2004, 80 x 80 cm, sygn.p.d.: imB 2004; na odwrocie dane artysty iobrazu.55..550000,,--

  malarz, rzebiarz, pastelista, rysownik, poeta. czonekzPAP od 1995 r. naley rwnie do AKwe, sPP, AiAPi Klubu Polarnego. wyrniony w kilku konkursach pol-skich i zagranicznych, m.in. w XiX, XX i XXiV Premio Fi-renze (Florencja 2001, 2002, 2006) i na wystawachmay Format 2013", may Format 2014 okrgu Kra-kowskiego zPAP. w 2005 roku otrzyma nagrod mi-nistra Kultury i sztuki. swoj twrczo prezentowa wPolsce, a take, midzy innymi: we Francji (collioure,tours), woszech (rzym, Florencja), UsA (nowy jork),danii, holandii, niemczech (norymberga, Kolonia), Au-strii (wiede), hiszpanii (segowia), Belgii (Bruksela),szwajcarii (Genewa), na chorwacji (zagrzeb). Braudzia w wicej ni 200-stu wystawach, z czego, w ponadstu indywidualnych.

  73. Iwo bbIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 39

 • 40

  wArKocze olej, ptno, 65 x 50 cm, sygn. p.g.: m. mira 2016 44..220000,,--

  Urodzona w Krakowie. studia na AsP w Krakowie, wydzia GraWki. dyplom w 1984 r. wpracowni wklsodruku pod kierunkiem Prof. Andrzeja Pietscha i litograWi pod kierunkiem Prof.wodzimierza Kunza. w 1994 studia podyplomowe z zakresu konserwacji Architektury na wy-dziale Architektury Politechniki Krakowskiej. czonek zPAP i smtG. Uprawia malarstwo,rysunek i graWk.

  74. mira SSKKOOccZZEEKK--WWOOjjnnIIccLL (ur. 1959)

  mAteScAkryl, ptno, 60 x 50 cm, sygn. p.d.: j szpyt; sygn. na odwrocie: januszszpyt materac 2015 60 x 50 cm44..550000,,--

  studia w AsP w Katowicach (wydzia GraWki) oraz w Krakowie (wydzia malarstwa) w latach1979-83. czonek Grupy trzech tercet nadty (janusz szpyt, Piotr naliwajko, leszek egalski).

  75. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)

  PtAKi nilUolej, ptno, 72,5 x 60 cm, sygn. p.d.: h. Podgrska 200211..880000,,--

  76. halszka PPOODDggRRSSLL (XX w.)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 40

 • 41

  od nowAowek, papier, 40 x 30 cm, sygn. p.d.: Alan rzepka 1 Vii 1985660000,,--

  79. Allan RRZZEEPPLL (ur. 1940)

  Przeom dUnAjcAAkryl, ptno, 40 x 30 cm, sygn. p.d.: j szpyt; sygn.. na od-wrocie janusz szpyt Przeom dunajca 40 x 30 201522..880000,,--

  77. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)

  myszA ii owek, papier, 32 x 24 cm, sygn. l.d.: 09-10.07.85 mysza ii Figura215 p.d.: Alan rzepka 1985 /7; poniej monogram wizany Ar 660000,,--

  78. Allan RRZZEEPPLL (ur. 1940)

  mAriAdrzeworyt, bibuka, 59,5 x 44 cm, sygn. maria e/d imp. s.wjtowicz 2 z 10 odbitek 22..220000,,--

  80. Stanisaw WWjjttOOWWIIccZZ (19201991)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 41

 • 42

  ArT miedzioryt, 26,5 x 39 cm, sygn. na pycie 19s 84 sygn. owek pod wyciskiem 51/100miedzioryt Arka 1984 skrczewski 880000,,--

  81. Krzysztof SSKKRRccZZEEWWSSKKII (ur. 1947)

  emiGSnci iimiedzioryt, 24,5x 34,5 cm, sygn. na pyciep.d.: 1987 s; owek pod wyciskiem 2/100emigranci ii skrczewski880000,,--

  82. Krzysztof SSKKRRccZZEEWWSSKKII (ur. 1947)

  wsPomnienie miAstA i miedzioryt, 22,5 x 35 cm, sygn. eA V/ewspomnienie miasta skrczewski 880000,,--

  83. Krzysztof SSKKRRccZZEEWWSSKKII (ur. 1947)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 42

 • 43

  PizAtechnika wasna, 21x29 cm, sygn. na pycieniedziela 17 iV 60 Pisa, pod wyciskiemowkiem p.d.: mieczysaw wejman 13 iii1989 550000,,--

  84. mieczysaw WWEEjjmmAAnn (1912-1992)

  neAPoltechnika wasna, 20,5 x 28 cm, sygn. na py-cie napoli 26 iV 60, pod wyciskiem ow-kiem p.d.: mieczysaw wejman 13 iii 1989 550000,,--

  85. mieczysaw WWEEjjmmAAnn (1912-1992)

  nA cAPri technika wasna, 28,5 x 21,5 cm, sygn. napycie p.d.: na capri 30 iV 60 po wyciskiemowkiem p.d.: mieczysaw wejman 13 iii1989550000,,--

  86. mieczysaw WWEEjjmmAAnn (1912-1992)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 43

 • 44

  Bez tytUU Akwaforta, 21,5x 15,5 cm, sygn. 5 z 86 17/50 s. Fijakowski550000,,--

  87. Stanisaw FFIIjjAAKKOOWWSSKKII (ur.1922)

  Bez tytUU technika mieszana, 11 x 8 cm, sygn. 5 maja 84 21/50 s. Fijakowski550000,,--

  88. Stanisaw FFIIjjAAKKOOWWSSKKII (ur.1922)

  PejzA z wisydrzeworyt, 21x 26 cm, sygn. p.d.: P. steller 1954 440000,,--

  89. Pawe SSttEEllllEERR (1895-1974)

  wodosPAdy rde wisydrzeworyt, 22 x 16, 5 cm, sygn. wodospady u rde wisy P. steller 1934440000,,--

  90. Pawe SSttEEllllEERR (1895-1974)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 44

 • 45

  mAtT BosT iwiersTtempera, deska, 21 x 16,5 cm, wym. w kiocie 47 x 28 cm, rosja, ii po. XiX w. 1122..000000,,--typ ikonograWczny matki Boskiej hodegetria, wskazujca drog.

  91. IKOnA

  mAtT BosT sTrBiAszczAtempera, deska, w kiocie, 30 x 26,3 cm, rosja, koniec XiX w.99..000000,,--matka Boska skarbiaszcza ordowniczka cierpicych. Przedstawiona napodwyszeniu, w mandorli. od niej na wszystkie strony rozchodz si okrgemonety rubliki. wok matki Boskiej gromadz si ubodzy i anioowie, ktrzysi nimi opiekuj. dwie palmy w tle symbolizuj rado. Ponad scen grujechrystus Pantokrator.

  92. IKOnA

  soBr w. PAntelejmonAtempera, deska, zoto, 60 x 51 cm, rosja, pocz. XiX w.2299..000000,,--centralnia posta przedstawia w. Pantalejmona patrona lekarzy,w otoczeniu witych od lewej: ewangelista mateusz, maria magda-lena, dominika, Grzegorz, Piotr, eugenia i Barbara.

  93. IKOnA deesistempera, deska, srebro laserowane, 70,4 x 62 cm, szkoa wietkowska, rosja XiX w. 99..000000,,--deesis jest jednym z najwaniejszych przedstawie, umieszczanym w ikonostasach.w scenie centralnie znajduje si posta chrystusa Pantokratora jako salvatoramundi, z otwartym ewangeliarzem w rku. z prawej strony matka Boska w koro-nie, trzyma w rku rozwinity zwj z tekstem modlitwy, z lewej jan chrzciciel wkoronie. za tronem umieszczeni s archanioowie: micha z prawej i Gabriel z lewej.

  94. IKOnA

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 45

 • 46

  KomPozycjA AstSlnA 1980rzeba przestrzenna, metal, technika wasna, 30 x 29,5 cm,wys. 51,5 cm.1100..550000,,--

  Bogusaw Gabry (ur.1938 Bochnia-2013 Krakw). rzebiarz, absolwentPastwowego liceum technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w zako-panem (1956), dyplomant wydziau rzeby (1962) i wydziau FormPrzemysowych (1965) Akademii sztuk Piknych w Krakowie. Asystent nawydziale Form Przemysowych AsP w Krakowie (1964-1969). organiza-tor, komisarz, scenarzysta wielu krajowych i zagranicznych prezentacji, dzia-a artystycznych i wystaw. Uczestnik i laureat wielu wystaw okrgowych,oglnopolskich i zagranicznych, w tym czterech indywidualnych, konkursw,plenerw oraz sympozjw. realizator rzeb monumentalnych i pomnikwm.in. rzeby do Wlmu polskiego Faraon - 1964, rzeby plenerowej w ParkuKrakowskim 1974, rzeby plenerowej dla nowego scza 1975, pomnikaobrocw Poczty Polskiej w Gdasku 1979, paskorzeby Grnicy w Berg-kamen rFn 1981 (z Antonim Porczakiem), Brama Brandenburska i Berlin 1991, Brama Brandenburska ii Berlin 1994.szereg projektw i prac znajduje si w zbiorach muzealnych (m.in. muzeumnarodowe w Krakowie, muzeum historyczne miasta Krakowa, centrumrzeby w orosku) oraz prywatnych w kraju i za granic (szwajcaria, szwe-cja, Francja, niemcy).

  95. bogusaw ggAAbbRRYY (1938-2013)

  PejzA ProwAnsAlsKi 1981Plakieta, brz, 31x31 cm, sygn. p.d.: Gabry B.55..000000,,--

  96. bogusaw ggAAbbRRYY (1938-2013)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 46

 • 47

  mAPT siedzcA nA KsiTchFajans, Pacykw, sygn. odrcznie w ciecie: literka P wtrjkcie, wys. 24 cm22..000000,,--

  97. FIguRL

  Porcelana malowana, proj. lubomir tomaszewski, mielw 196133..550000,,--

  99. SERWIS DO LWY DOROtA

  PUUodrewno lipowe, polichromowane, zocone, wys. 50 cm,po konserwacji.33..440000,,--

  98. An (XVIII w.)

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 47

 • InDEKS ARtYStW

  Witold AAbbAAKKOO (ur. 1958) 71An (XIX/XX w.) 7, 8janusz bbEEnnEEDDYYKKttOOWWIIccZZ (1918-2001) 52Iwo bbIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955) 73Wadysaw cchhmmIIEEllIISSKKII (1862-1941) 1Stanisaw ccZZAAjjKKOOWWSSKKII (1878-1954) 28jan DDOObbKKOOWWSSKKII (ur. 1942) 67, 68julian FFAAAAtt (1853-1929) 27Stanisaw FFIIjjAAKKOOWWSSKKII (ur.1922) 87, 88bogusaw ggAAbbRRYY (1938-2013) 95, 96Stanisaw ggAAEEKK (1876-1961) 4ludwik ggDDEEKK (1847-1904) 46Stanisaw ggIIbbIISSKKII (1882-1971) 36Stanisaw ggRRSSKKII (1887-1955) 15, 16, 17teodor ggRROOMM (1884-1972) 50Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004) 62, 63Ewa hhOOPPPPEE--nnOOWWIIccLL (ur. 1958) 72Alfons LLRRPPIISSKKII (1875-1961) 13, 39marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998) 40, 41Kajetan KKOOSSIISSKKII (1847-1935) 21jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 9, 26juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899) 37, 38Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942) 31, 32magorzata mmAAccIIgg--AADDAA (1881-1969) 51jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929) 33Rafa mmAAllccZZEEWWSSKKII (1892-1965) 23Edward mmEESSjjAASSZZ (1929-2007) 25Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998) 54Wilhelm mmOOSSbbllEEcchh (1868-1934) 18, 19Frantisek mmKKZZEEKK (1876-1933) 5

  Stanisaw OOccZZKKOO (1913-1983) 11jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001) 59, 60, 61halszka PPOODDggRRSSLL (XX w.) 76jerzy PPOOttRRZZEEbbOOWWSSKKII (1921-1974) 3Alojzy RREEIIcchhAAnn (1807-1860) 30maria RRIIMMEERR (1899-1976) 29Erna RROOSSEEnnSSttEEIInn (1913-2004) 69bronisaw RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSLL (1868-1953) 34, 45Allan RRZZEEPPLL (ur. 1940) 78, 79Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1876-1945) 10tomasz SSttOOWWSSKKII (ur. 1961) 55, 56mira SSKKOOccZZEEKK--WWOOjjnnIIccLL (ur. 1959) 74Krzysztof SSKKRRccZZEEWWSSKKII (ur. 1947) 81, 82, 83jan SSttAAnnIISSAAWWSSKKII (1860-1907) 47micha SSttAAKKOO (1901-1969) 2, 14, 24Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009) 64, 65, 66Pawe SSttEEllllEERR (1895-1974) 89, 90Stanisaw SSttuuDDEEnnccKKII (1900-1944) 20janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960) 70, 75, 77Franciszek ttEEPPAA (1828-1889) 35Iwan ttRRuuSSZZ (1869-1940) 48, 49Stanisaw ttuuRREEWWIIccZZ (XX w.) 53henryk uuZZIIEEmmbbOO (1879-1949) 22Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950) 42, 44mieczysaw WWEEjjmmAAnn (1912-1992) 84, 85, 86Stanisaw WWjjttOOWWIIccZZ (19201991) 80Feliks micha WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944) 43Roman ZZAAKKRRZZEEWWSSKKII (1955-2014) 57, 58janusz ZZAARRZZEEccKKII (XX w.) 12Stanisaw ZZAAWWAADDZZKKII (1878-1960) 6

  Desa_150:Desa 28-02-16 19:26 Strona 48

 • PP LL aa CC WW KK II DD EE ss yy ::

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91Rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. 12 429-12- 51

  Dom aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

  antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] Rzeszw, Rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSzyStkiE SAlony przyjmuj DziEA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

  DEsa Dziea sztuki i antyki sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DEsa posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DEsa uczestniczy w programie Leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DEsa Dziea sztuki i antyki sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  antykwariaty w Krakowie

  salon, ul. Floriaska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: [email protected]

  1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNNuummeerr kkoonnttaa:: Bank Pekao s.a. 6699 11224400 44553333 11111111 00000000 55442277 338899442. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2016 r. 60 z

  WWyyssttaawwaa pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaaodbdzie si w dniach oodd 1144 ddoo 1188 mmaarrccaa w godz. 11.00 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia skleniarz

  IssN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: MMaaggoorrzzaattaa LLaalloowwiicczztel. 12 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu aukcyjnego: JJeerrzzyy MMaajjeewwsskkiitel. 12 422-19-66 [email protected]

  Rzeczoznawcy: aallddoonnaa ssoottyyss,, JJaaddwwiiggaa oocczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa

  opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy,, PPaattrryyccjjaa GGaabbrryy--DDuuddzziiaakk,, JJaaddwwiiggaa oocczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa,,aannnnaa KKoozzaakkiieewwiicczz,, aallddoonnaa ssoottyyss,, KKaattaarrzzyynnaa KKwwaattrroo--WWoonniiaakktel. 12 422-19-66 [email protected]

  Na okadce (przd): Juliusz KossaK (1824-1899), Kozak z ogarem i sokoem (agment), poz. 37Na okadce (ty): Mapka siedzca na ksikach, Pacykw, poz. 97

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

  [email protected]

  Patronat medialny

  Desa_150_okladka:Okladka 28-02-16 19:32 Strona 2

 • [email protected], [email protected]

  ISSN 1429-6098

  AUKCJA 150

  19 MARCA 2016 R.Krakw

  Desa_150_okladka:Okladka 28-02-16 19:32 Strona 1