of 52 /52
AUKCJA 132 22 MARCA 2014 R. Kraków

Aukcja nr: 132 Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne DESA Kraków

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip 22 marca 2014 godz. 16.00 www.desa.art.pl

Text of Aukcja nr: 132 Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne DESA Kraków

 • AUKCJA 132

  22MARCA 2014 R.Krakw

 • 1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNumer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 38942. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. Szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2014 r. - 60 z

  Wystawa przedaukcyjnaodbdzie si w dniach od 17 do 21 marca w godz. 11.00 - 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 - 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia Skleniarz

  ISSN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: Magorzata Lalowicztel. (12) 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: Jerzy Majewskitel. (12) 422-19-66 [email protected]

  Kierownik Domu Aukcyjnego: Katarzyna Kwatro-Woniaktel. (12) 422-19-66 [email protected]

  Opracowanie katalogu: Krzysztof Koniecznytel. (12) 422-19-66 [email protected] Oczko-Kozowska, Anna Kozakiewicz, Aldona Sotys, Patrycja Gabry-Dudziak

  Na okadce (przd): Stanisaw Wyspiaski (1869-1907), Gwka dziewczynki, poz. 21Na okadce (ty): Wazon secesyjny, poz. 88

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. (12) 422-31-14Fax. (12) 422-98-91

  [email protected]

 • DESA

  AUKCJA132

  22 marca 2014 r., o godz. 1600w Krakowie, Paac Kmitw, ul. Floriaska 13, I p.

  malarstwo, rysunek, grafika, rzemioso

 • Oglne warunki aukcji.

  1. Osoba biorca udzia w aukcji rozumie i akceptuje warunki okrelone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji s dziea sztuki i obiekty rzemiosa artystycznego powierzone przez klientw lub stanowice wasno Domu Auk-cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje si sprzeday, w imieniu waciciela, obiektw bdcych - zgodnie z owiadczeniem Sprzedajcego -wolnych od jakichkolwiek roszcze osb trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcj posiada cen wywoawcz podan w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnic handlow.4. Obiekty wystawione do sprzeday posiadaj opisy, ktrych sporzdzenie potwierdzone jest przez ekspertw DESY wzgldnie przez za-proszonych konsultantw. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opata organizacyjna w wysokoci 15 %. Opata obowizuje rwnie w sprzeday poaukcyjnej.

  I1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi przez upowanion osob, zwan Akcjonerem, ktra dziaaw imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner okrela postpienie w licytacji, czyli podwyszenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektw bez podawania przyczyn.4. Nabywc staje si osoba oferujca najwysz cen.5. Zakoczenie licytacji danego obiektunastpuje w momencie uderzenia motkiem przez Aukcjonera i jest rwnoznaczne z zawarciemumowy sprzeday. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

  II1. Do udziau w licytacji upowanione s osoby, ktre wpaciy wadium w wysokoci 700 z i otrzymay tabliczk zgoszeniow.2. DESA Sp. z o.o. moe odmwi wydania tabliczki zgoszeniowej osobom, ktre wczeniej nie wywizay si ze zobowiza w stosunkudo DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, ktre nie mog by osobicie na aukcji, maj moliwo, po wpaceniu wadium: pisemnego zoenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezm udzia pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokooferowanej ceny jest informacj poufn), telefonicznego udziau w licytacji.

  III1. Nabywca jest zobowizany wykupi obiekt w cigu 5 dni po zakoczeniu aukcji i odebra go na wasny koszt. W przypadkuprzekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzy skadowe.2. Dopuszcza si moliwo wpaty zadatku w wysokoci 20 % wylicytowanej ceny. Pozostaa kwota powinna by wwczas wpacona wterminie 14 dni po zakoczeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nastpuje przepadek wpaconego zadatku. Na poczetzadatku zalicza si wadium, stanowice wwczas zadatek lub jego cz.3. Prawo wasnoci zakupionego obiektu przechodzi na kupujcego w momencie dokonania caej wpaty.4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezalenie Nabywca zobowizany jest dopokrycia wszelkich kosztw zwizanych i wynikych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszcze Waciciela/Sprzedajcego.

  IV1. Dom Aukcyjny daje gwarancj opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodnocipomidzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca moe zwrci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, dajc zwrotu zapaconejkwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektw.3. Polskie muzea maj prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, e zgosz to bezporednio po zakoczeniu licytacjiobiektu.4. W zwizku z nowelizacj ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywz wymagajtylko te obiekty, ktre przekroczyy progi wiekowo-kwotowe dla poszczeglnych kategorii zabytkw, okrelone w art. 51 wyejwymienionej ustawy.5. Przypominamy rwnie, e zgodnie z obowizujcymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowizany do zbierania danych osobowychklientw dokonujcych transakcji w kwocie powyej 15000 EUR.

  REGULAMIN AUKCJI

 • 3W DOLINIE BIAEJ WODYOlej, tektura, 24 x 32 cm, sygn. p.d.: St. Dziemaski 19292.750,-

  1. Stanisaw DZIEMASKI (1897-1962)

  PEJZAOlej, tektura, 32 x 42 cm, sygn. l.d.: Z Dziurzyska Rosiska3.500,-

  2. Zofia ROSISKA-DZIURZYSKA (19011-1979)

 • 4HELAkwarela, gwasz, papier, 33,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: S. Jaxa 1929. Na odwrocie naklejka autorska4.000,-

  Uczy si w szkole rysunkowej w Odessie. W latach 1892-1894 studiowa w krakowskiej SSP, a od 1894 roku w SzkoleRysunku i Malarstwa Stanisawa Grocholskiego w Monachium. By czonkiem TZSP. Uprawia malarstwo pejza-owe, gwnie o tematyce marynistycznej.

  3. Soter JAXA MAACHOWSKI (1887-1952)

  WIDOK ZNAD DUNAJCAOlej, tektura, 38 x 48 cm, sygn. p.d.: Ludwik Stasiak. Na odwrocie autorski opis owkiem Ludwik-Stasiak Widok znad Dunajca5.500,-

  4. Ludwik STASIAK (1858-1924)

 • 5PEJZA LENY Z JEZIOREMOlej, ptno, tektura, 50 x 60,5 cm, sygn. l.d.: Wiktor Korecki4.500,-

  Malarz, ksztaci si w Kijowie w Szkole Rysunkowej N. Muraszki. Od 1921 mieszka w Warszawie,gdzie prowadzi pracowni. W czasie Powstania Warszawskiego pracownia spona. Artysta najcht-niej podejmowa tematyk pejzaow, inspirowan malarstwem Chemoskiego i J. Rapackiego.

  6. Wiktor KORECKI (1890-1980)

  KRAKOWSKIE WESELEAkwarela, papier, 35 x 50 cm, sygn. p.d.: K. Kosiski7.000,-

  5. Kajetan KOSISKI (1847-1935)

 • 6KACZECEOlej, ptno, 62 x 50 cm, sygn. p.d.: Jerzy Makarewicz 19224.500,-

  8. Jerzy MAKAREWICZ (1907-1944)

  KWIATYOlej, tektura, 69 x 46 cm, sygn. l.d.: Mieczysaw Reyzner 19203.000,-

  7. Mieczysaw REYZNER (1861-1941)

 • 7GOWA KONIAAkwarela, papier, owal, rednica 38 cm, sygn. l.d.:Juliusz Holzmller 1907 Cezar2.800,-

  Malarz, pedagog. Studiowa malarstwo dekoracyjne w Pa-stwowej Szkole Przemysowej we Lwowie, ksztaci si wkrakowskiej ASP, studia kontynuowa w Monachium.Bra udzia w I wojnie wiatowej. Mieszka kolejno w Kra-kowie i we Lwowie. Malowa i rysowa pejzae, sceny bata-listyczne i rodzajowe, najchtniej wykorzystujc motywkoni. wietnie opanowa technik akwareli, duo szkico-wa, zachowao si wiele jego rysunkw wykonanych tu-szem, sepi i atramentem.

  9. Juliusz HOLZMLLER (1876-1932)

  GOWA KONIAAkwarela, papier, owal, rednica 38 cm, sygn. p.d.:Juliusz Holzmller 1907 Kedir2.800,-

  10. Juliusz HOLZMLLER (1876-1932)

 • 8PEJZAakwarela, papier, 33 x 47 cm, sygn. p.d.: Jan Rubczak4.500,-

  Malarz i grafik, w latach 1904-11 ucze krakowskiej ASP w pracowni Cynka i Pankiewicza. Studia kontynuowa w Lipskui w Paryu, gdzie od 1917 prowadzi wasn szko graficzn. Po powrocie do Krakowa prowadzi Woln Szko Ma-larstwa, by rwnie asystentem przy katedrze grafiki w ASP. Wiele wystawia, bra udzia w paryskich Salonach. Malo-wa pejzae, dekoracyjne martwe natury, czsto posugiwa si akwarel. Zgin w 1942 w Auschwitz.

  11. Jan RUBCZAK (1884-1942)

  PEJZA ZIMOWY Olej, tektura, 18,7 x 27 ,6 cm, sygn. p.d.: A. Bunsch 1914 1.400,-

  12. Adam BUNSCH (1896-1969)

 • 9PO WOD Akwarela, papier, 33 x 48 cm, sygn. p.d.:S. Gibiski3.000,-

  13. Stanisaw GIBISKI (1882-1971)

  ODPOCZYNEK Akwarela, papier, 32 x 48 cm, sygn. l.d.:S. Gibiski3.300,-

  14. Stanisaw GIBISKI (1882-1971)

  WYKOPKIAkwarela, papier, 23 x 34 cm, sygn. l.d.:S. Gibiski3.200,-

  15. Stanisaw GIBISKI (1882-1971)

 • 10

  PORTRET HRABIEGO IGNACEGO MORSKIEGO MA MAGDALENYMORSKIEJOlej, ptno, 70 x 60 cmWg oryginau Pietra Lambruzzi w zbiorach Muzeum Okrgowego w Jarosawiu45.000,-

  16. MN (XIX w.) Para obrazw

 • 11

  PORTRET HRABINY MAGDALENY MORSKIEJ Z DZIEDUSZYCKICHOlej, ptno dublowane, 70 x 60 cm

  MN (XIX w.)

 • 12

  OKIETEK POD POWCAMIOlej, ptno, 42 x 55 cm, nie sygnowany19.000,-

  18. MN (XIX w.)

  ATAK UANW NA BOLSZEWIKWOlej, tektura, 54 x 38 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak 1925.Reprodukowany w Olszaskim wyd. rok 1992, il. 37 23.000,-

  17. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

 • 13

  WESOA SANNAOlej, ptno, 35 x 35,5 cm, sygn. p.d.: I Zygmuntowicz5.500,-

  19. Ignacy ZYGMUNTOWICZ (1875-1947)

  TROJKAOlej, tektura, 33 x 52 cm, sygn. p.d.: Jan Kotowski2.900,-

  20. Jan KOTOWSKI (1885-1960)

 • 14

  GWKA DZIEWCZYNKIPastel, papier, 32,3 x 23,5 cm, sygn. l.g.: S. Wyspiaski 1900Z opinii pani Marty Romanowskiej:() Portret jest unikalnym malarskim studium etapu pracy artysty () Omawiany wizerunekmoe by portretem crki artysty Helenki () Helena urodzia si 13 maja 1895 roku. Byby tozatem wizerunek picioletniej dziewczynki. Mimo i bawatny kolor oczu Helenki znamy z innychportretw jej ojca to naley pamita o tym, e jest to studium przygotowawcze do portretu, z jakiegopowodu niedokoczone jak rwnie, e sam artysta potrafi tej samej modelce, w innym wietle i na-stroju da rne kolory oczu - mowa tutaj o dwch portretach Helenki Sternbachwny. Reasumujcmamy kolejny, bardzo dobry i ciekawy technicznie nieznany portret dziecka rysowany przez StanisawaWyspiaskiego w magicznym 1900 roku.320.000,-

  21. Stanisaw WYSPIASKI (1869-1907)

 • 15

  AKTKredka, papier, 47,5 x 34 cm, nie sygnowany, lewy d potwierdzenie autorstwa: Orygina rki WojciechaGersona ze zbiorw Jego crki 22 lipca 1927 r.18.000,-

  W latach 1844-1851 studiowa w warszawskiej SSP u J. Piwarskiego i Ch. Breslauera a nastpnie w akademii peters-burgskiej (1853-1855). By profesorem w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz jednym z zaoycieli TZSP. Malowa pej-zae (czsto tatrzaskie), kompozycje historyczne, portrety.

  22. Wojciech GERSON (1831-1901)

 • 16

  MONTE CARLOOlej, tektura, 49,5 x 63,5 cm, sygn. p.d.: Z. Przebindowski7.500,-

  23. Zdzisaw PRZEBINDOWSKI (1902-1986)

  KRAKOWIAK NA KONIUOlej, ptno, 37,5 x 48 cm, sygn. l.d.: Jerzy Potrzebowski3.000,-

  24. Jerzy POTRZEBOWSKI (1921-1974)

  Malarz, grafik. Ksztaci si w PastwowejSzkole Sztuk Zdobniczych i Przemysu Arty-stycznego w Poznaniu (1920-25), studia konty-nuowa w krakowskiej ASP u F. Pautscha(1925-29). Malowa sceny rodzajowe, pejzaemiejskie, widoki podkrakowskich wsi, portrety,akty, martwe natur.

  Malarz, ucze krakowskiej ASP w pracowniachPautscha, Piekowskiego i Rzepiskiego (1945-50), potem jej wieloletni wykadowca. Malowarealistyczne pejzae, sceny batalistyczne i rodza-jowe. Jednym z jego ulubionych motyww byykonie.

 • 17

  PEJZAOlej, ptno, 49,5 x 60,5 cm, sygn. l.d.: Z. Przebindowski5.000,-

  25. Zdzisaw PRZEBINDOWSKI (1902-1986)

  WESELE KRAKOWSKIEOlej, tektura, 59 x 78,5 cm, sygn. p.d: Jerzy Kossak 194515.000,-

  26. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

 • 18

  SUKIENNICE W KRAKOWIEAkwarela, papier, 54 x 74,5 cm, sygn. p.d.: Tondos9.000,-

  27. Stanisaw TONDOS (1854-1917)

  PRZED DWORKIEMOlej, sklejka, 29 x 38,5 cm, sygn. l.d.: B. Rychter-Janowska8.000,-

  28. Bronisawa RYCHTER-JANOWSKA (1872-1953)

 • 19

  UANIOlej, tektura, 33,5 x 48,5 cm, sygn. l.d.:Jerzy Kossak13.000,-

  29. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

  ODPOCZYNEKOlej, ptno dublowane, 38 x 51 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak 192912.000,-

  Syn Wojciecha Kossaka, wnuk Juliusza. W twrczoci nawizywa do tematw opracowywanych przez ojca. Obrazy nawizyway doczasw Ksistwa Warszawskiego, Napoleona, Legionw, II Wojny wiatowej. Malowa sceny batalistyczne, historyczne, rodzajowe.

  30. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

 • 20

  STUDIUM KOBIETY W YDOWSKIM CZEPCUOlej, ptno, 77 x 54 cm, sygn. p.d.: Ferd. Olesiski. Bardzopodobny portret tej samej kobiety autorstwa BronisawaAbramowicza, datowany na 1885 r. znajduje si w zbio-rach Muzeum Sztuki w odzi.22.000,-

  W latach 1871-83 studiowa w krakowskiej SSP pod kierunkiemm.in. W. uszczkiewicza, H. Grabiskiego, Jana Matejki, F. Cynka.Malowa realistyczne, akademickie studia portretowe, sceny rodza-jowe, pejzae oraz obrazy o tematyce religijnej. Liczne wystawy w kra-kowskim TPSP w latach 1887-1903.

  32. Ferdynand OLESISKI (1859-1905)

  PORTRET MODEJ KOBIETYOlej, ptno, 73 x 58 cm, sygn. p.d. nieczytelna, data 1922.Na odwrocie znajduje si dowd sprzeday obrazu z komisuw Moskiwie z 22 IX 1976 r.4.800,-

  31. MN (XX w.)

 • 21

  PEJZA WIEJSKIOlej, tektura, 49 x 68,5 cm, niesygn.2.500,-

  33. MN (XX w.)

  MIEJSKI WIECZROlej, ptno, 39 x 44 cm, sygn. l.d.: Benkes A2.500,-

  34. A. BENKES (XX w.)

 • 22

  MIMOZYOlej, ptno naklejone na tektur, 43,5 x 32,5 cm,sygn. l.d.: A. Karpiski19.000,-

  W latach 1891-1899 studiowa w SSP w Krakowie w pra-cowni F. Cynka, W. uszczkiewicza i L. Wyczkowskiego.W latach 1904-1907 studiowa w ASP w Wiedniu w pra-cowni K. Pochwalskiego. Wystawia m.in. w TPSP w Kra-kowie, w TZSP w Warszawie. Malowa portrety, kwiaty,sceny rodzajowe.

  35. Alfons KARPISKI (1875-1961)

  PEJZAOlej, tektura, 31 x 23,5 cm, sygn. l.d.: R Kochanow-ski4500,-

  Malarz, ucze uszczkiewicza i Grabiskiego w krakow-skiej SSP. Z duym sukcesem studia kontynuowa w Wied-niu, na stae zamieszka w Monachium. Bra udzia wmidzynarodowych salonach i wystawach w Wiedniu, Salz-burgu, Berlinie, gdzie jego liryczne polskie pejzae cieszyy sidu popularnoci. Prace artysty kupowa do swojej kolek-cji Franciszek Jzef i inni czonkowie rodziny cesarskiej. WMonachium nawiza liczne znajomoci z polskimi artys-tami. W kraju wystawia w Krakowie, Lwowie i Warszawie.Malowa niewielkich rozmiarw widoki okolic Krakowa. Wjego agodnych pejzaach wielokrotnie pojawiay si rozlegeki z pascym si bydem, lene zaktki z samotn postacimyliwego, malowane delikatnymi, swobodnymi pocigni-ciami pdzla i zrnicowan, lecz spokojn w tonie paletbarw.

  36. Roman KOCHANOWSKI (1857-1945)

 • 23

  ZAKOLE WISY Z WIDOKIEM NA WAWELOlej tektura, 38 x 92 cm, sygn. p.d.: K. Chmurski15.000,-

  Studiowa malarstwo w krakowskiej Wolnej Szkole Malarstwa zaoonej w 1918 roku. W 1924 roku wyjecha do Parya. Po powrociedo kraju zamieszka w Krakowie. Wystawia w krakowskim Towarzystwie Przyjaci Sztuk Piknych w latach 1928-1938. Nalea dogrupy Dziesiciu. Wystawia z ni midzy innymi w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie w 1932 roku i w Krakowie w 1933roku. Malowa pejzae, portrety, sceny figuralne. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje si jego praca Ulica.

  37. Kazimierz CHMURSKI (1897-1942)

  PEJZAOlej, tektura, 43,5 x 65,5 cm, sygn. p.d.: ST. Kamocki25.000,-

  W latach 1891-1900 studiowa w SSP w Krakowie u F. Cynka, I. Jaboskiego, I. Unierzyskiego, L. Wyczkowskiego, J. Stanisaw-skiego, a w latach 1901-1902 w Paryu. Od 1919 roku uczy malarstwa w ASP w Krakowie. Od 1906 roku by czonkiem Towa-rzystwa Artystw Polskich Sztuka. By rwnie czonkiem Towarzystwa Zachty Sztuk Piknych w Warszawie. Malowa pejzae -by kontynuatorem szkoy malarstwa pejzaowego Jana Stanisawskiego.

  38. Stanisaw KAMOCKI (1875-1944)

 • 24

  PEJZA LENYOlej, ptno, 50 x 61 cm, sygn. l.d.: Duda Gracz1988/128025.000,-

  39. Jerzy DUDA-GRACZ (1941-2004)

 • 25

  RUSKI ORSZAK WESELNY Z PANEM ZAGOBSepia, gwasz, papier, 37,5 x 55 cm, sygn. p.d.: Juliusz Kossak /1886 Ekspertyza Pani Wacawy Milewskiej: (...) obraz odnosi si dopowieci Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem. (...) Kossak opracowa temat dwukrotnie, co nie tylko w caej praktyce malar-skiej artysty, ale i w przypadku ilustracji do "Ogniem i mieczem", nie byo wyjtkiem. (...) Wymiary opiniowanego obrazu, zblionedo wymiarw ilustracji, ktre weszy w skad cyklu oraz technika wykonania w sepii nasuwaj przypuszczenie, e "Ruski orszak we-selny z Panem Zagob" mia by moe stanowi cz cyklu.38.000,-

  By ojcem Wojciecha Kossaka. W latach 1855 do 1869 przebywa w Paryu, gdzie ksztaci si u H. Verneta. W 1868r. wyjecha do Monachium i uczsz-cza do atelier Franza Adama. W 1870 r. powrci do kraju i osiad w Krakowie, gdzie zaprzyjani si z W. Gersonem, F. Kostrzewskim, M. Olszewskim i H. Pillatim. By znakomitym akwarelist. Malowa sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe i rodzajowe. Gwnym tematem jego prac by ko. By za-oycielem najsynniejszej dynastii polskich malarzy. Oprcz malarstwa wykonywa te wiele rysunkw i ilustracji do ksiek, czasopism i kalendarzy.Swoje prace wystawia m.in. w TPSP w Krakowie, w Salonie Unegra.

  40. Juliusz KOSSAK (1824-1899)

 • 26

  KWIATYOlej na tekturze, 67 x 47 cm, sygn. l.d.: M. Meleniewska3.500,-

  Studiowaa rzeb i malarstwo na Wyszych Kursach dla Kobiet w Krako-wie u Jana Styki i Marcelego Guyskiego. W latach 1890- 92 uczya tamerysunku. Nastpnie kontynuowaa studia w Drenie, Monachium i Acad-mie Julian w Paryu. Wystawiaa w TPSP w Krakowie (1916) i Lwowie(1916, 1919). Obrazy artystki znajduj si w Muzeum Narodowym wKrakowie. Tematyka jej obrazw to przede wszystkim portrety, kwiaty, wpniejszym okresie ycia uprawiaa take malarstwo religijne.

  41. Matylda MELENIEWSKA (1869-1930)

  KWIATY W WAZONIEOlej, tektura, 59 x 48 cm, sygn. l.d.: Z. Przebindowski5.000,-

  42. Zdzisaw PRZEBINDOWSKI (1902-1986)

 • 27

  TATRYOlej, tektura, 24 x 32 cm. Na odwrocie od-rczny napis: Widok na Tatry z lasu Zako-piaskiego, Krakw dnia 30 czerwca 1853 r.10.000,-

  43. MN (XIX w.)

  PEJZA GRSKI Z PASTERZEM I OWCAMIOlej, tektura, 30 x 34 cm, sygn. l.d.: Z. wikliski (19)253.300,-

  Malarz, studiowa filozofi na uniwersytecie lwow-skim oraz malarstwo w krakowskiej SSP. Naukkontynuowa w akademii wiedeskiej. Ptora rokuspdzi podrujc po Woszech i Dalmacji. Po po-wrocie do kraju w 1908 osiad w Zakopanem. Byczonkiem TZSP, wystawia we Lwowie, Warszawie i Krakowie, a take za granic (Londyn, Budapeszt,Wiede). Artysta pocztkowo pozostawa pod wpy-wem symbolizmu Podkowiskiego. Od 1897 zajsi tematyk pejzaow, prowadzc regularne studiaprzyrody. Do jego ulubionych motyww naleay pej-zae tatrzaskie.

  44. Zefiryn WIKLISKI (1871-1930)

 • 28

  PEJZA WIEJSKI Z CHATAkwarela, papier, tektura, 53,5 x 39 cm, sygn. l.d.: St. Jankowski 192.500,-

  Artysta ukoczy szko ludow w Stryju i rozpocz studia malarskieprawdopodobnie w Krakowie na ASP, ktre przerwa po mierci ojca.Od 1899 roku naucza rysunku w Przemylu, gdzie prowadzi oywiondziaalno organizacyjn i owiatow w Sokole, Tow. Szkoy Ludowej,TPN. By czonkiem komisji konserwatorskiej przy Muz. Ziemi Przemy-skiej. Wystawia w Przemylu w 1909 (wystawa urzdzona w KoleTow. Szkoy Ludowej), we Lwowie w 1913, 1914 i 1929, a po 1930mia take indywidualne wystawy prac w Chyrowie i Lwowie. Jego dzieaznajduj si w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemylu(Stodoa 1913 r., Portret mski 1919 r., Pejza grski, Portret Ko-ciuszki, Ruiny zamku 1932 r.) oraz w prywatnych zbiorach prof. Ta-deusza Dobrowolskiego w Przemylu (Pnie sosen, Lipowica, Pejzawiosenny, Lato, Jesienny widok na San). Jego dzieem prawdopodob-nie jest take obraz ze zbiorw Muzeum Narodowego w KrakowiePortret Wadysawa Konowicza dowdcy powstacw 1863.

  45. Stanisaw JANKOWSKI (1876-1948)

  PORTRET KATARZYNY STRUSZKIEWICZOlej, ptno, 63 x 50 cm, sygn. l.d.: W. Weiss25.000,-

  47. Wojciech WEISS (1875-1950)

  ZWIADOlej, tektura, 38,5 x 29 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak 193617.500,-

  46. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

  45. 46.

  47.

 • 29

  PLAA W RIOAkwarela, papier, 31,5 x 23 cm, sygn. l.d.: pirkiem RafaMalczewski, Plaa w Rio 19447.500,-

  49. Rafa MALCZEWSKI (1892-1965)

  STRZELEC KONNY NA WIDECIE NAD RZEKOlej, tektura, 35 x 50 cm, sygn. l.d. Jerzy Kossak 19Reprodukowany w Olszaskim wyd. rok 1992, il. 4521.000,-

  48. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

 • 30

  TE RE W WAZONIEOlej, tektura, 49 x 68,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz25.000,-

  50. Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944)

 • 31

  BIECZOlej, tektura, 61 x 86 cm, sygn. l.d.:St. Kamocki23.000,-

  W latach 1891-1900 studiowa w SSP w Krakowie u F. Cynka, I. Jaboskiego, I. Unierzyskiego, L. Wyczkowskiego,J. Stanisawskiego, a w latach 1901-1902 w Paryu. Od 1919 roku uczy malarstwa w ASP w Krakowie. Od 1906roku by czonkiem Towarzystwa Artystw Polskich Sztuka. By rwnie czonkiem Towarzystwa Zachty Sztuk Pik-nych w Warszawie. Malowa pejzae - by kontynuatorem szkoy malarstwa pejzaowego Jana Stanisawskiego.

  51. Stanisaw KAMOCKI (1875-1944)

 • 32

  PORTRET MCZYZNY Pastel, papier, 32,5 x 33,5 cm, sygn. p.d.: L. Wycz3.500,-

  Studiowa w latach 1869-73 w Szkole Rysunkowej W. Gersona,a nastpnie w latach 1875-77 w ASP, w Monachium u A. Wag-nera i w 1877-79 w SSP w Krakowie, gdzie w latach 1909-10by jej rektorem. W latach 1934-1935 by profesorem ASP w War-szawie. Uprawia malarstwo historyczne, realistyczne, symbo-liczne i impresjonistyczne. Malowa sceny rodzajowe, portrety,pejzae, martwe natury, kwiaty.

  54. Leon WYCZKOWSKI (1852-1936)

  PEJZA GRSKIOlej, ptno, 44 x 54 cm, sygn. p.d.: Malder 1929, dedykacja czciowo zatarta2.800,-

  52. Stanisaw Zygmunt MALDER (XX w.)

  PEJZA Z RUINAMI ZAMKUOlej, tektura, 35,5 x 36 cm, sygn. l.d.: Fryc Kleinmann3.500,-

  53. Fryderyk KLEINMANN (1897-1943)

 • 33

  BRAMATusz, akwarela, papier, 39 x 29,5 cm, sygn. p.d.: SN1.500,-

  Rysunku uczy si w szkole realnej we Wocawku u L. Boucharda. W 1886 roku pod-j studia na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Piknych w Petersburgu, na wy-szych latach w pracowni L.N. Benois. W tym samym roku wykona projekt kaplicymieszczcej urn z sercem T. Kociuszki na zamku w Rapperswillu. W 1899 roku pod-j prac w Muzeum Przemysu Artystycznego przy Stroganowskiej Centralnej SzkolePrzemysu Artystycznego gdzie w pewnym momencie wykada. Wykada take w mo-skiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeby i Architektury. W jego twrczoci widoczny jestwpyw secesji. Zaznaczy si on w projektach dworkw wiejskich i mauzolew parko-wych, a take w ornamentyce exlibrisw. Opracowa cykl rysunkw zwany suit pol-sk (w obliczu I wojny wiatowej, w czasie ktrej wiele zabytkw mogo zostazniszczonych). W 1918 roku zosta powoany do Moskiewskiego Kolegium Plastycz-nego. Po powrocie do Polski otrzyma profesur na Wydziale Architektury PolitechnikiWarszawskiej (w latach 1920-1923 peni funkcj dziekana). W 1926 roku otrzymanagrod Prezesa Rady Ministrw za caoksztat dziaalnoci artystycznej.

  56. Stanisaw NOAKOWSKI (1867-1928)

  BEZ TYTUUAkwarela, papier, 49 x 32,5 cm, sygn. l.d.: Delekta Wiciska800,-

  Malarka i aktorka. Ukoczya PWST w Krakowie (1949) oraz ASPw Krakowie (1949). 1944-45 uczestniczya w pracach Teatru Po-dziemnego w Krakowie. 1949-81 aktorka Teatru Bagatela w Krakowie.Naley ona do najwybitniejszych artystek malarek polskich. Uprawiaprawie wszystkie techniki w malarstwie (m.in. akwarela, gwasz). Braaudzia w wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Wielkimzainteresowaniem cieszya si jej wystawa w domu rodzinnym Ojcawitego Jana Pawa II w Wadowicach. Odniosa wiele sukcesw w kon-kursach, m.in. w konkursie na rysunek w ZPAP uzyskaa 6 pierwszychnagrd. Rwnie za granic na wystawie w Ksistwie Monaco uzyskaagwn nagrod na Konkursie Prix International d`art Contemporainde Monte Carlo, ktr wrczy jej uroczycie ksi Rainier.

  57. Izabela DELEKTA WICISKA (ur. 1921)

  MEZALIANSOlej, ptno, 48,5 x 43,5 cm, sygn. p.r.: J. Chrzszcz 19771.800,-

  Jan Chrzszcz urodzi si w 1944 roku. Ukoczy Akademi Sztuk Piknych wKrakowie. Dyplom zdoby w roku 1970 w Katedrze Komunikacji Wizualnej podkierunkiem prof. Ryszarda Otrby. Malowa w technikach: olejnej, pastelowej i akwa-relowej. Bra udzia w kilkudziesiciu wystawach zbiorowych w kraju i za granic.W latach 1975-2006 mia trzydzieci wasnych wystaw indywidualnych. Obrazyjego znajduj si w zbiorach wielu instytucji pastwowych oraz w prywatnych ko-lekcjach w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji, Iranie, Szwajcarii, Austrii,Australii, USA, Kanadzie i Senegalu.

  55. Jan CHRZSZCZ (1944-2012)

 • 34

  SETAkryl, ptno, 120 x 111 cm, sygn. na odwrocie:Jerzy Kaucki 2000 SET9.000,-

  Urodzi si w 1931 we Lwowie. W latach 1951-57 studio-wa na ASP w Krakowie malarstwo i scenografi pod kie-runkiem Z. Radnickiego i A. Stopki. Od 1981 prowadzipracowni malarstwa na poznaskiej PWSSP. Jest auto-rem licznych scenografii teatralnych i telewizyjnych. W1959 zacz wystawia swe prace malarskie. Od 1976 jestczonkiem reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Wystawiarwnie w krakowskiej Galerii Krzysztofory: np. Pokazobrazu odcinka luku o promieniu r=1970 cm. Oprczmalarstwa i scenografii uprawia rysunek, grafik, zajmujesi dziaaniami przestrzennymi - instalacjami. Jerzego Ka-luckiego czsto okrela si, jako filozoficznego konstrukty-wist, a sam chtnie powouje si na kontynuatoramalarstwa zapocztkowanego przez K. Malewicza.

  58. Jerzy KAUCKI (ur. 1931)

  BEZ TYTUU, 1999Olej, ptno, 80 x 60 cm, sygn. na odwrocie ALE-KSANDRA JACHTOMA/WYM80X60/TECHN.OLEJ/ROK 08/05/19998 000,-

  Ur. w 1932 na Zamojszczynie - Barchaczw. Studia wkrakowskiej ASP, a nastpnie w Warszawie, dyplom z wy-rnieniem w pracowni K. Tomorowicza 1958 r. Byaczonkiem warszawskiej grupy Rekonesans zaoonej w1963 r. Twrczo w zakresie malarstwa, udzia w ponad80 wystawach zbiorowych i ok. 30 wystawach indywidual-nych. 1987 r. nagroda Ministra Kultury i Sztuki za cao-ksztat twrczoci. Aleksandra Jachtoma w cigu wszystkich lat swojej twr-czoci poszukuje najgbszej istoty wiata i koloru. Malarstwo Aleksandry Jachtomy charakteryzuje si asce-tyczn zdyscyplinowan kompozycj zbudowan ze skon-densowanych jednolitych plam. Matematyczny rygor jest wnich zmikczony delikatnoci rozwiza barwnych ema-nujcych smugami wiata. Lapidarno geometrycznychform (owali, prostoktw) i jednorodno tonacji kolory-stycznych nadaj tym kompozycj ciszony poetycki, nawetkontemplacyjny charakter. ten rys stanowi o oryginalnocidzie artystki i odrnia je od wielu innych podobnych rea-lizacji.

  59. Aleksandra JACHTOMA (ur. 1932)

 • 35

  PEJZAAkryl, olej, ptno, 100 x 130 cm, sygn.p.d.: W. Herman 905.000,-

  60. Wodzimierz HERMAN (ur. 1940)

  KOMPOZYCJA FIGURALNATusz, tempera, papier, 30,5 x 23,3 cm, sygn.l.d.: Ryszard Opaliski 1993, Eltman3 000,-

  62. Ryszard OPALISKI (ur. 1947)

  KOMPOZYCJA FIGURALNATempera, tusz, papier, 30,5 x 23,3 cm, sygn.p.d.: 1992, Ryszard Opaliski Eltman3 000,-

  Urodzony w 1947 roku w Rzeszowie. Studio-wa w ASP Krakowie u prof. Czesawa Rzepi-skiego. Uprawia gwnie rysunek. Wystawia wPolsce i caym wiecie. Obecnie mieszka i pracujew Niemczech.

  61. Ryszard OPALISKI (ur. 1947)

 • 36

  KRZYWA WIEAAkryl, olej, pyta, 125 x 80 cm, sygn. na od-wrocie, notatka autorska Wodzimierz FinkeKrzywa Wiea7.000,-

  63. Wodzimierz FINKE (ur. 1945)

  KOMPOZYCJA FIGURALNATusz, tempera, papier, 20,7 x 13,7 cm, 30JANUAR 1994. ELTMANN2.000,-

  65. Ryszard OPALISKI (ur. 1947)

  KOMPOZYCJA FIGURALNATusz, tempera, papier, 18,8 x 11,9 cm, 4NOVEMBER 1997. ELTMANN2.000,-

  64. Ryszard OPALISKI (ur. 1947)

  63. 64.

  65.

 • UKAD LV/144, 2006Technika wasna, 46 x 47 cm, sygn. na odwrocie6.000,-

  Urodzony w Toruniu. Absolwent Wydziau Sztuk PiknychUMK, ktry ukoczy w 1954 roku. Czonek stowarzyszeniatwrczego "Grupa Toruska" w latach 1958-78. By stypen-dyst ZPAP w Moskwie i Leningradzie w 1970 roku oraz sty-pendyst rzdu woskiego w Wenecji, Rzymie i Florencji w 1976roku. Bra udzia w wielu spotkaniach artystycznych i plenerachawangardy, m.in.: I Biennale Form Przestrzennych - Elblg w1965 roku, Zote Grono - Zielona Gra w 1965 i 1969 roku,Spotkaniu Twrcw - Midzynarodowy Plener Osieki - w la-tach 1968 - 1969, w Plenerach Artystw Posugujcych si Jzy-kiem Geometrii w latach 1978-2003; w Biaowiey, Okunincek. Chema i Orosku. Bra udzia w ponad 250 wystawachzbiorowych, w tym ponad 120 midzynarodowych. Uprawiamalarstwo sztalugowe i monumentalne, projektowanie i archi-tektur wntrz; tworzy kompozycje kolaowe i asamblae w la-tach 1958-70. Jest twrc ukadw sferycznych, ktre tworzy od1980 roku. Artysta ma w swoim dorobku take realizacje pla-styczne w zakresie malarstwa monumentalnego i mozaiki. Profe-sor UMK w Toruniu.

  67. Mieczysaw WINIEWSKI (ur. 1929)

  KOMPOZYCJA 7/90Technika wasna na ptnie, 73 x 91,5 cm, sygn. naodwrocie: DOROTA GRYNCZEL/ ZAWIESZE-NIE/KOMPOZYCJA 7/906.000,-

  Dorota Grynczel odbya studia w Akademii Sztuk Piknych wWarszawie w latach 1972-1977. Malarstwa uczya si w pra-cowni prof. J. Tarasina, a tkaniny w pracowni prof. W. Sadleya.Dyplom z wyrnieniem otrzymaa w 1977 roku. Zajmuje sitkanin i malarstwem. Ma ju za sob kilkadziesit wystaw in-dywidualnych, w tym w roku 1981 w Domu Artysty Plastyka wWarszawie; w 1986 roku w Galerii Studio w Warszawie; w1987 roku w Galerii 77 w Chemie oraz w Niemczech w BadOeynhausen i w Stedtisches Museum w Herford; w 1995 rokuw Muzeum Wkiennictwa w odzi; w 1995 w Galerii Rzebyw Warszawie oraz udzia w licznych wystawach zbiorowych.Bya stypendystk Fundacji The Pollock-Krasner w NowymJorku (1992), Fundacji Kultury w Warszawie (1993), Funda-cji Stefana Batorego (1995). Artystka ma kilka wyrnie, mi-dzy innymi Srebrny klocek na VII Midzynarodowym BiennaleTkaniny w Brukseli, brzowy medal na Triennale Tkaniny wodzi. Prace Grynczel znajduj si w zbiorach polskich mu-zew, w Muzeum Sztuki w Szombathely (Wgry) oraz w Mu-seum of Modern Art w Hnfeld.

  66. Dorota GRYNCZEL

  37

 • 38

  MACIERZYSTWOAkwaforta, 15,5 x 10 cm, sygn. p.d.: Woj63300,-

  69. MN (XX W.)

  AKT KOBIETY Akwaforta, papier, 34 x 45 cm,sygn. nieczytelna. Na odwrocie na-klejka Galerii Sztuki z Budapesztu400,-

  70. MN (XX w.)

  PORTRET GRLAautolitografia, papier, 31,5 x 23 cm. Grafika po-chodzi z teki Lamus, Lww 1912 (nakad 150egz.). LITERATURA: M. Groska, Grafika wksice, tece i albumie, Wrocaw 1994, s. 242-2431.100,-Studiowa w krakowskiej ASP w latach 1902-1906 w pra-cowniach J. Mehoffera i L. Wyczkowskiego oraz w 1906-07 w Akademie Julian w Paryu. By profesorem AkademiiSztuk Piknych w Krakowie od 1920 roku oraz czonkiemWiedeskiej Secesji i Societe Nationale des Beaux-Arts w Pa-ryu. Malowa sceny rodzajowe o motywach podhalaskich,huculskich, krajobrazy i portrety.

  71. Wadysaw JAROCKI (1879-1965)

  TROLLSerigrafia, 40 x 37 cm (cao 69 x 49 cm), sygn. l.d.:Troll, 4/40 /Serigraphie i p.d.: J. Kaucki 971.500,-

  68. Jerzy KAUCKI (ur. 1931)

 • 39

  KRASICZYN NAD RZEK SANEM ( Galicya) Litografia , 19,5 x 28,6 cm lit. M. Fajansa w Warszawie500,-

  72. Napoleon ORDA (1807-1883)

  ODRZYKO NIEDALEKO RZEKI WISOKI(Galicya) Litografia, 19,6 x 28,9 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie500,-

  73. Napoleon ORDA (1807-1883)

  BARANW NA WISOK ( Galicya) Litografia, 19,5 x 28,9 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie500,-

  74. Napoleon ORDA (1807-1883)

  SANOK NAD RZEKA SANEM (Galicya) Litografia ,19,3 x 28,5 cm. Lit. M. Fajansa w Warszawie500,-

  75. Napoleon ORDA (1807-1883)

  LWW NAD RZEK PETAWI (Galicya) Litografia, 19,6 x 28,9 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie500,-

  76. Napoleon ORDA (1807-1883)

  PRZEMYL NAD RZEK SANEM (Galicya) Litografia, 19,5 x 29 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie 500,-

  77. Napoleon ORDA (1807-1883)

 • 40

  Odlew, mosidz, wys. 54 cm, Europa Zachodnia,XVII/XVIII w. Stan zachowania: ubytki w odlewie2.800,-

  79. PASYJKA

  MACIERZYSTWOBrz patynowany, imitacja koci, wys. 24 cm wraz z trjstopniow podstaw,sygn. na podstawie: Heuvelmans4.000.-

  Francuska rzebiarka, malarka i ilustratorka. W 1911 roku zostaa pierwsz w historiikobiet, ktra otrzymaa Grand Prix de Rome przyznawan przez francusk akademi.Uczestniczya regularnie w wystawach paryskich salonw odnoszc liczne sukcesy. W 1926roku otrzymaa odznaczenie Legii Honorowej w ramach dziau Sztuk Piknych. Czstymitematami jej twrczoci bya mitologia i wtki religijne.

  78. Lucienne HEUVELMANS (1881-1944)

 • 41

  taca, imbryk, dzbanek, mlecznik, cukiernica, srebro pr. 830, waga 3,3 kg, Niemcy k. XIX w.20.500,-

  80. KOMPLET SREBER

  Srebro pr. 13 ut, czara wtrna, szko bezbarwne, szlifowane,wys. 9 cm, Wiede 18402.000,-

  81. SOLNICZKA

  Szko bezbarwne, szlifowane, wylew i uchwyt, srebro pr. 3,wys. 25 cm, Austro-Wgry XIX/XX w.800,-

  82. DZBAN

 • 42

  WINCENTY WODZINOWSKI GOWATerakota, wysoko 71 cm, sygn. H. Kuna10.000,-

  83. Henryk KUNA (1879-1945)

  UK SZCZCIAMetal, technika wasna, 23 x 39 cm6.000,-

  W 1954 ukoczy Wydzia Malarstwa ASP w Krakowie. By uczniem m.in. prof. WojciechaWeissa i Zbigniewa Pronaszki. Uprawia malarstwo, rzeb, grafik. Swoje prace prezento-wa na ponad 50 wystawach indywidualnych, oraz uczestniczy w przeszo 150 wystawachzbiorowych w kraju i za granic . By pracownikiem naukowym i wykadowc ASP w Kra-kowie. W 2009 roku z okazji 60-lecia Nowej Huty zaprezentowano w Nowohuckim Cen-trum Kultury monograficzn wystaw prac artysty. Kilkadziesit jego dzie posiadaMuzeum Historyczne w Sanoku.

  84. Marian KRUCZEK (1927-1983)

 • 43

  o citych naroach, wsparta na czterech nkach(w krztacie lwich ap), wewntrz zocona, zamek,kluczyk dobierany, aplikacje, srebro pr. 12, MalczWarszawa, waga 710, I po. XIX w.10.000,-

  85. CUKIERNICA SKRZYNKOWA

 • 44

  cynowy, d. 25 cm, WMF, Niemcy, pocz. XX wieku,(reperacje)1.450,-

  86. WIZYTOWNIK SECESYJNY

  marmur, alabaster, wys. 32,5 cm, sygn. monogramemwizanym PS, (XIX/XX w.)5.300,-

  87. POPIERSIE MODEJ DZIEWCZYNKI

 • 45

  z uchwytami w formie figur chopicych, cynasrebrzona, wys. 34 cm, sygn. ARGENTOR, Niemcy, pocz. XX w. 2.800,-

  88. WAZON SECESYJNY

  brzusiec zdobiony malowan dekoracj kwiatow,zocenia, sygn. Bonn, wys. 21 cm, XIX/XX w.800,-

  89. WAZON FAJANSOWY

 • 46

  Pracownia Artura Potockiego, 1905-1939,142,5 x 53 cm Osnowa: wica- przdza jedwabna w kolorzefioletowo-czerwonym; figurowa- podwjna prz-dza jedwabna nitkowana w kolorze kremowym Wtek: przdza jedwabna pojedyncza i nitko-wana w kolorze kremowym, jasnorowym, ama-rantowym i ciemnobrzowym oraz ni jedwabnaugrowo tawa z oplotem z blaszki metalowej wkolorze zotym Technika akardowa, typ pasa kontuszowego. Kompozycja i kolorystyka symetryczna wzduosi pionowej i poziomej. Brzegi poziome: krajki z omiu nitkowanychsznureczkw koloru rdzawo oliwkowego splata-nych rypsowo z wtkiem jedwabnym ciemnobr-zowym i ugrowymBrzegi pionowe: obecnie niewidoczne, wtrnie pod-szyte pasami stylonowej dzianiny w kolorze ama-rantowym Krajka jasno ugrowa: porodku mocno wydu-ony medalion w tej opasce z niebieskimi ob-wdkami; wewntrz herb Pilawa na tej,ozdobnie wycinanej tarczy; ponad medalionemniebieski napis BUCZACZ, po obu stronach me-dalionu w dolnej czci litery A.P.; poniej w ramcercznie ciemnoniebieskim owkiem kopiowymN:2223/W.150/53.12.000,-

  91. MAKATA BUCZACZ

  Pracownia Artura Potockiego, 1905-1939,146,5 x 34,5 cmOsnowa: wica- przdza jedwabna w kolorzerowo fioletowym; figurowa-przdza jedwabnanitkowana w kolorze kremowymWtek: przdza jedwabna pojedyncza i nitkowanaw kolorze kremowym, jasno morelowym, ososio-wymi jasnobrzowym praz ni jedwabna tawaz oplotem z blaszki metalowej w kolorze zotym;Technika akardowa, typ pasa kontuszowego.Kompozycja symetryczna wzdu osi pionowej; Brzegi poziome: krajki z czterech nitkowanychsznureczkw koloru ososiowego wizane wtkiemlokalnym jedwabnym i metalowym splotem po-chodnym od pciennego.Brzegi pionowe: podszyte pasy z osnw czonychw ukadzie 2+2, wizanych z wtkiem metalowymsplotem pochodnym od pciennego.Delikatny i rozdrobniony ornament, bukiety gworaz zaamujce si tamy w plkach, nawizujwyranie do wyrobw lyoskich.9000,-

  90. MAKATA BUCZACZ

 • 47

  siedziska i oparcia wykonane z wytaczanej skry, stylizowane ornamenty ro-linne, orzech, sygn. G. Gassmann Wien, II po. XIX w.10.000,-

  92. KOMPLET 6 KRZESE

 • A. BENKES (XX w.) 34Adam BUNSCH (1896-1969) 12Kazimierz CHMURSKI (1897-1942) 37Jan CHRZSZCZ (1944-2012) 55Zefiryn WIKLISKI (1871-1930) 44Izabela DELEKTA WICISKA (ur. 1921) 57Jerzy DUDA-GRACZ (1941-2004) 39Stanisaw DZIEMASKI (1897-1962) 1Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944) 50Wodzimierz FINKE (ur. 1945) 63Wojciech GERSON (1831-1901) 22Stanisaw GIBISKI (1882-1971) 13-15Dorota GRYNCZEL 66Wodzimierz HERMAN (ur. 1940) 60Lucienne HEUVELMANS (1881-1944) 78Juliusz HOLZMLLER (1876-1932) 9,10Aleksandra JACHTOMA (ur. 1932) 59Stanisaw JANKOWSKI (1876-1948) 45Wadysaw JAROCKI (1879-1965) 71Soter JAXA MAACHOWSKI (1887-1952) 3Jerzy KAUCKI (ur. 1931) 58,68Stanisaw KAMOCKI (1875-1944) 38,51Alfons KARPISKI (1875-1961) 35Fryderyk KLEINMANN (1897-1943) 53Roman KOCHANOWSKI (1857-1945) 36Kajetan KOSISKI (1847-1935) 5Wiktor KORECKI (1890-1980) 6

  Jerzy KOSSAK (1886-1955) 17,26,29,30,46,48Juliusz KOSSAK (1824-1899) 40Jan KOTOWSKI (1885-1960) 20Marian KRUCZEK (1927-1983) 84Henryk KUNA (1879-1945) 83Jerzy MAKAREWICZ (1907-1944) 8Rafa MALCZEWSKI (1892-1965) 49Stanisaw Zygmunt MALDER (XX w.) 52Matylda MELENIEWSKA (1869-1930) 41MN 16,18,31,33,43,69,70Stanisaw NOAKOWSKI (1867-1928) 56Ferdynand OLESISKI (1859-1905) 32Ryszard OPALISKI (ur. 1947) 61,62,64,65Napoleon ORDA (1807-1883) 72-77Jerzy POTRZEBOWSKI (1921-1974) 24Zdzisaw PRZEBINDOWSKI (1902-1986) 23,25,42Mieczysaw REYZNER (1861-1941) 7Zofia ROSISKA-DZIURZYSKA (19011-1979) 2Jan RUBCZAK (1884-1942) 11Bronisawa RYCHTER-JANOWSKA (1872-1953) 28Ludwik STASIAK (1858-1924) 4Stanisaw TONDOS (1854-1917) 27Wojciech WEISS (1875-1950) 47Mieczysaw WINIEWSKI (ur. 1929) 67Leon WYCZKOWSKI (1852-1936) 54Stanisaw WYSPIASKI (1869-1907) 21Ignacy ZYGMUNTOWICZ (1875-1947) 19

  INDEKS ARTYSTW

 • P L A C W K I D E S Y :

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. (12) 422-27-06, fax (12) 422-98-91Rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. (12) 429-12- 51

  Dom Aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. (12) 422-19-66, (12)422-31-14e-mail: [email protected]

  Antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. (34) 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. (58) 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. (32) 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. (32) 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. (41) 344-33-51 e-mail: [email protected] Rzeszw, Rynek 4, tel. (17) 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJ DZIEA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE

  DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DESA posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DESA uczestniczy w programie Leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  Siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. Obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  Antykwariaty w Krakowie

  Salon, ul. Floriaska 13, tel. (12) 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. (12) 422-62-57 e-mail: [email protected], ul. Grodzka 8, tel. (12) 421-54-54 e-mail: [email protected]

 • [email protected]

  ISSN1429-6098