of 52 /52
AUKCJA 153 11 CZERWCA 2016 R. Kraków

Aukcja nr 153 Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip, 11 czerwca 2016, godz. 16.00

Text of Aukcja nr 153 Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

 • [email protected], [email protected]

  ISSN 1429-6098

  AUKCJA 15311 CZERWCA 2016 R.

  Krakw

  Desa_153_okladka:Okladka 22-05-16 20:46 Strona 1

 • PP ll AA CC WW KK II DD EE SS yy ::

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. 12 429-12- 51

  Dom Aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

  Antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] rzeszw, rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSzyStkiE SAlony przyjmuj DziEA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

  DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DESA posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DESA uczestniczy w programie leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  Siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. Obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  Antykwariaty w Krakowie

  Salon, ul. Floriaska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: [email protected]

  1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNNuummeerr kkoonnttaa:: bank Pekao S.A. 6699 11224400 44553333 11111111 00000000 55442277 338899442. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. Szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2016 r. 60 z

  WWyyssttaawwaa pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaaodbdzie si w dniach oodd 66 ddoo 1100 cczzeerrwwccaa w godz. 11.00 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia Skleniarz

  ISSN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: MMaaggoorrzzaattaa llaalloowwiicczztel. 12 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy MMaajjeewwsskkiitel. 12 422-19-66 [email protected]

  rzeczoznawcy: AAllddoonnaa SSoottyyss,, JJaaddwwiiggaa OOcczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa

  Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy,, PPaattrryyccjjaa GGaabbrryy--DDuuddzziiaakk,, JJaaddwwiiggaa OOcczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa,,AAnnnnaa KKoozzaakkiieewwiicczz,, AAllddoonnaa SSoottyyss,, KKaattaarrzzyynnaa KKwwaattrroo--WWoonniiaakktel. 12 422-19-66 [email protected]

  Na okadce (przd):Zygmunt AJDUKIEWICZ (1861-1917), Portret mczyzny, poz. 31, (fragment).Na okadce (ty): LNDElAbr, poz. 85.

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

  [email protected]

  Patronat medialny

  Desa_153_okladka:Okladka 22-05-16 20:46 Strona 2

 • DESA

  AuKcjA153

  1111 cczzeerrwwccaa 22001166 rr..,, oo ggooddzz.. 11660000w Krakowie, Paac Kmitw, ul. Floriaska 13, I p.

  malarstwo, rysunek, grafika, rzemioso

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 1

 • OOggllnnee wwaarruunnkkii aauukkccjjii..

  1. Osoba biorca udzia w aukcji rozumie i akceptuje warunki okrelone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji s dziea sztuki i obiekty rzemiosa artystycznego powierzone przez klientw lub stanowice wasno Domu Auk-cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje si sprzeday, w imieniu waciciela, obiektw bdcych - zgodnie z owiadczeniem Sprzedajcego -wolnych od jakichkolwiek roszcze osb trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcj posiada cen wywoawcz podan w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnic handlow.4. Obiekty wystawione do sprzeday posiadaj opisy, ktrych sporzdzenie potwierdzone jest przez ekspertw DESY wzgldnie przez za-proszonych konsultantw. 5. DDoo wwyylliiccyyttoowwaanneejj cceennyy ddoolliicczzaannaa jjeesstt ooppaattaa oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa ww wwyyssookkooccii 1155 %%.. OOppaattaa 1155%% oobboowwiizzuujjee rrwwnniiee ww sspprrzzeeddaayy ppooaauukkccyyjjnneejj..

  II1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi przez upowanion osob, zwan Akcjonerem, ktra dziaaw imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner okrela postpienie w licytacji, czyli podwyszenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektw bez podawania przyczyn.4. nabywc staje si osoba oferujca najwysz cen.5. Zakoczenie licytacji danego obiektunastpuje w momencie uderzenia motkiem przez Aukcjonera i jest rwnoznaczne z zawarciemumowy sprzeday. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

  IIII1. DDoo uuddzziiaauu ww lliiccyyttaaccjjii uuppoowwaanniioonnee ss oossoobbyy,, kkttrree wwppaacciiyy wwaaddiiuumm ww wwyyssookkooccii 770000 zz ii oottrrzzyymmaayy ttaabblliicczzkk zzggoosszzeenniiooww..2. DESA Sp. z o.o. moe odmwi wydania tabliczki zgoszeniowej osobom, ktre wczeniej nie wywizay si ze zobowiza w stosunkudo DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, ktre nie mog by osobicie na aukcji, maj moliwo, po wpaceniu wadium: pisemnego zoenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezm udzia pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokooferowanej ceny jest informacj poufn), telefonicznego udziau w licytacji.

  IIIIII1. nabywca jest zobowizany wykupi obiekt w cigu 5 dni po zakoczeniu aukcji i odebra go na wasny koszt. W przypadkuprzekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzy skadowe.2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektw umoliwiajce odbir osobisty. na wyrane yczenie Klienta moemypomc w kontakcie z firm zajmujc si pakowaniem i wysyk dzie sztuki.3. Dopuszcza si moliwo wpaty zadatku w wysokoci 20 % wylicytowanej ceny. Pozostaa kwota powinna by wwczas wpacona wterminie 14 dni po zakoczeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nastpuje przepadek wpaconego zadatku. na poczetzadatku zalicza si wadium, stanowice wwczas zadatek lub jego cz.4. Prawo wasnoci zakupionego obiektu przechodzi na kupujcego w momencie dokonania caej wpaty.5. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezalenie nabywca zobowizany jest dopokrycia wszelkich kosztw zwizanych i wynikych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszcze Waciciela/Sprzedajcego.

  IIVV1. Dom Aukcyjny daje gwarancj opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodnocipomidzy opisem a stanem faktycznym, nabywca moe zwrci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, dajc zwrotu zapaconejkwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektw.3. Polskie muzea maj prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, e zgosz to bezporednio po zakoczeniu licytacjiobiektu.4. WW zzwwiizzkkuu zz nnoowweelliizzaaccjj uussttaawwyy zz ddnniiaa 1188 mmaarrccaa 22001100 rr.. oo oocchhrroonniiee zzaabbyyttkkww ii ooppiieeccee nnaadd zzaabbyyttkkaammii zzeezzwwoolleenniiaa nnaa wwyywwzz wwyymmaaggaajjttyyllkkoo ttee oobbiieekkttyy,, kkttrree pprrzzeekkrroocczzyyyy pprrooggii wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee ddllaa ppoosszzcczzeeggllnnyycchh kkaatteeggoorriiii zzaabbyyttkkww,, ookkrreelloonnee ww aarrtt.. 5511 wwyyeejjwwyymmiieenniioonneejj uussttaawwyy..5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy rrwwnniiee,, ee zzggooddnniiee zz oobboowwiizzuujjccyymmii pprrzzeeppiissaammii,, DDoomm AAuukkccyyjjnnyy jjeesstt zzoobboowwiizzaannyy ddoo zzbbiieerraanniiaa ddaannyycchh oossoobboowwyycchhkklliieennttww ddookkoonnuujjccyycchh ttrraannssaakkccjjii ww kkwwoocciiee ppoowwyyeejj 1155000000 EEuuRR..

  REgulAmIn AuKcjI

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 2

 • 3KVKW, KOCI W. WOJCIeCHAAkwarela, papier, 41 x 52,5 cm, sygn. p.d.: H Sajdak.33..880000,,--

  2. Henryk SSAAjjDDAAKK (1905-1995)

  KOCI dReWNIANy W ZIMOWyM SOCuOlej, tektura, 24,5 x 21 cm, sygn: p.d.: M. Stako 1933.33..000000,,--

  1. micha SSttAAKKOO (1901-1969)

  Henryk Sajdak (1905-1995). Artysta zwi-zany z Krakowem, gdzie studiowa na Akade-mii Sztuk Piknych. Krakowska architekturaoraz grskie pejzae stanowi temat wieluprac malarza. Jego ulubion technik byaakwarela.

  Micha Stako (1901-1969). Malarz, pejza-ysta tatrzaski. W czasie I wojny walczy w Le-gionach. Ok. 1930 osiad w Zakopanem, gdziem.in. wsppracowa z Januszem Kotarbiskimprzy polichromii w zakopiaskim kociele para-[alnym. W 2 poowie lat trzydziestych mieszkaw Sosnowcu. By czonkiem Szczepu RogateSerce Stanisawa Szukalskiego. Jako ochotnikbra udzia w kampanii wrzeniowej 1939.W latach 1942-43 wykonywa polichromi wkociele w Koziegowach k. Czstochowy. Powojnie zwiza si ze lskim rodowiskiem arty-stycznym, pozostajc w bliskim kontakcie z Za-kopanem, gdzie mieszka i mia pracowni.Najchtniej podejmowa tematyk pejzaowposugujc si technika olejn, rzadziej akwarel.

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 3

 • 4JeSIeAkwarela, papier, 28 x 40 cm, sygn. l.d.: Maciej Nehring.22..220000,,--

  W 1920 roku uczy si w Miejskiej Szkole Rysunku w Warszawie, pniej studiowa malarstwo w Bydgoszczy (1921-24), w Krakowie(1923-24) oraz Warszawie (1924-28) ulubion technik artysty bya akwarela. W latach 1933-39 by kierownikiem PracowniAkwareli i gra[ki uytkowej w ASP w Warszawie. Malowa pejzae i portret. Zajmowa si rwnie gra[k uytkow.

  3. maciej nnEEHHRRIInngg (1901-1977)

  JeSIeNNA MgA Akwarela, papier, 21 x 31 cm, sygn. l.d.: Maciej Nehring.11..990000,,--

  4. maciej nnEEHHRRIInngg (1901-1977)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 4

 • 5HALA gSIeNICOWAOlej, tektura, 48 x 54,5 cm, sygn. p.d.: Fr. Jawiecki 1939.66..000000,,--

  5. Franciszek Adam jjAAWWIIEEccKKII (1900-1946)

  KIeWSKI POd CeCORTusz, papier, 32,5 x 41 cm, sygn. l.d.: J.R.22..990000,,--

  6. mmnn (XIX w.)

  Malarz i grafik, ucze Pautscha i Axentowiczaw krakowskiej ASP. Suy w Legionach Polskich.W czasie II Wojny by winiem obozw koncen-tracyjnych. Przez krtki czas nalea do grupyKrakowskiej. Podejmowa tematyk legionow,malowa portrety i pejzae. Wyda tek autolito-grafii gra Polska".

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 5

 • 6PORTReT KOBIeTyOlej, ptno, 59,5 x 48 cm, sygn. p.d.: Pucek.22..550000,,--

  7. Antoni PPuuccEEKK (1916-1959)

  gOWA AVBAOlej, tektura, 21 x 15 cm, sygn. p.d.: Biskra Adam Styka.55..990000,,--

  Brat Tadeusza Styki (1889-1954) oraz syn Jana Styki (1858-1925).Studia artystyczne w ecole Nationale des Beaux Arts w Paryu (1908-1912). Malowa przede wszystkim sceny rodzajowe, ale po wielokrotnychpodrach do Algieru, Tunisu, Maroka i egiptu tematyk jego obrazwzdominoway sceny nasycone ostrymi barwami i wiatem, pejzae i typyorientalne. Prace swoje prezentowa najczciej za granica, w Polsce wysta-wia w okresie midzywojennym w Zachcie.

  8. Adam SSttYYMM (1890-1959)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 6

 • 7PeJZA NAdMORSKIAkwarela, papier, 49 x 33 cm, sygn. p.d.: S. Jaxa 1930.44..000000,,--

  Studia artystyczne rozpocz w szkole rysunkowej w Odessie; w la-tach 1892-1894 uczy si w krakowskiej Szkole Sztuk Piknych, anastpnie w szkole S.grocholskiego w Monachium. Po powrocie dokraju od 1902 stale mieszka w Krakowie, skd na dwa lata prze-nis si do Zakopanego, a w latach 1905, 1925 i 1928 podrowado Woch. Malowa przede wszystkim krajobrazy - pejzae morskiei nokturny oraz motywy tatrzaskie, widoki miejskie. Rzadziej ma-lowa portrety. Najlepsze prace artysty powstay przed I wojn wia-tow, pniej, wobec koniecznoci zarobkowania czsto powielawasne pomysy. uczestniczy w wielu wystawach, m.in. w Krakowie,Warszawie, we Lwowie, odzi, Poznaniu, Lublinie; w Krakowiemia te kilka wystaw indywidualnych.

  10. Soter jjAAXXAA--mmAAAAccHHOOWWSSKKII (1867 -1952)

  AKTOlej, tektura, 48 x 34 cm, sygn. l.d.: St. urawski.55..000000,,--

  W latach 1907-1913 studiowa malarstwo w ASP w Krakowie uJ. Mehoera i W. Weissa. Nalea do stowarzyszenia Cech ArtystwPlastykw Jednorg". Pozostawa pod duym wpywem W. Weissa.

  9. Stanisaw uuLLWWSSKKII (1889-1976)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 7

 • 8PeJZAPastel, papier, 40 x 53 cm, sygn. l.d.: W. aboklicki.11..330000,,--uczy si w warszawskiej Klasie Rysunkowej (1897-1899 u W. gersona) w Akademii w Monachium (1901-1903 u K. Marra,A. Abgo) oraz w paryskiej Acadmie Colarossi. Wiele podrowa: by w Rosji (1898), Woszech (1901), Francji (1904-12).Mieszka w Pocku, w Rosji (podczas I wojny wiatowej), pniej w Warszawie. Malowa pejzae, przewanie pastelami. Wsp-czeni krytycy zaliczali go do szkoy W. lewiskiego i wskazywali na ]ancuski, impresjonistyczny rodowd jego sztuki. Od 1922 r.aboklicki by czonkiem Koa Marynistw Polskich dziaajcego przy warszawskim Towarzystwie Zachty Sztuk Piknych.

  11. Wacaw AABBOOKKllIIccKKII (1879-1959)

  PeJZA Olej, tektura, 16 x 23 cm, sygn. p.d.: Rychter Janowska. 55..000000,,--

  Malarka, ksztacia si w akademii monachijskiej (1898-1901), nauk kontynuowaa w akademii \orenckiej i w Rzymie, a takew Krakowie u Stanisawskiego. W latach 1909-1910 prowadzia szko malarstwa w Starym Sczu. Malowaa niewielkich roz-miarw pejzae, widoki dworw polskich, ich stylowe wntrza, martwe natury i portrety.

  12. Bronisawa RRYYccHHttEERR--jjAAnnOOWWSSMM (1868-1953)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 8

 • 9WeSeLe KVKOWSKIeOlej, ptno, 58,5 x 80 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1946.1144..000000,,--

  14. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  CZeRWONe dACHyOlej, ptno, 61 x 74 cm, sygn. p.d.: Rzepiski.1100..000000,,--

  13. czesaw RRZZEEPPIISSKKII (1905-1995)

  Malarz, gra[k, ucze Z. Pronaszki i A. Fed-kowicza w Wolnej Szkole Malarstwa L. Me-hoerowej i krakowskiej ASP w pracowni W.Weissa, F. Kowarskiego, J. Pankiewicza. Stu-dia uzupenia w Paryu, gdzie dwukrotniewystawia na Salonie Jesiennym. Po powrociedo Krakowa zwiza si z ugrupowaniemZwornik. W 1936 wsplnie z J. Jarem zao-y szko malarstwa im. A. gierymskiego wKatowicach. Po wojnie by profesorem kra-kowskiej ASP i czterokrotnie rektorem tejuczelni. Wiele podrowa, m.in. do Woch,Francji, Holandii, grecji i Hiszpanii. Braudzia w licznych wystawach w kraju i za gra-nic (Nowy Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio).Jest jednym z najwybitniejszych polskich kolo-rystw, poza malarstwem sztalugowym upra-wia rysunek i gra[k. Malowa pejzae,martwe natury, wiele miejsca powici aktom.

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 9

 • 10

  PORTReT ANNy CARR, HVBINy BedFORdOlej, ptno, niesygnowany, 94 x 71 cm, kopia z koca XVIII w. wg Antona vandycka (1599-1641), orygina znajduje si w Tokyo Fuji Art Museum. Na odwrociena blejtramie wycisk: Fr. Leedham Liner. 4455..000000,,--

  Anna Carr (1615-1684), ona Williama Russella. urodzona w Tower, gdy jej rodzice Robert Carr iFrancis Howard, przebywali w wizieniu, skazani za udzia w morderstwie Sir Xomasa Overbura. Ro-dzina zostaa uniewinniona przez krla Jakuba I w 1622 roku. Znana bya jako jedna z trzech najpik-niejszych kobiet dworu krlewskiego. Okoo 1638 roku pozowaa Antonowi van dyck do dwch portretw.

  Obraz konserwowany przez Francisa Leedhama (1794-1870), jednego z najlepszych konserwatorw wswoich czasach. W katalogu aukcyjny Christies z roku 1838 okrelony zosta jako genialny artysta.Leedham pracowa jako konserwator w National gallery w Londynie w latach 1855-57, odnawia rw-nie obrazy dla lorda Norwicka.

  15. mmnn (XVIII w.)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 10

 • 11

  PORTReT dAMy W BIAeJ SuKNIOlej, ptno, 125 x 100 cm, Niemcy ok. 1860.3355..000000,,--

  16. mmnn (XIX w.)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 11

 • 12

  SCeNA WIeJSWOlej, tektura, 28 x 36,5 cm, sygn. l.d.: e. Lindeman.33..330000,,--

  18. Emil llIInnDDEEmmAAnn (1864-ok. 1945)

  OWICZANIeOlej, tektura, 27 x 37,5 cm, sygn. l.d.: e.Lindeman,na odwrocie naklejka.33..330000,,--

  Malarz, ucze gersona i krakowskiej SSP w pracowni Matejki,z ktrym wsppracowa m.in. przy polichromii w kociele Ma-riackim. Studia malarskie kontynuowa w paryskiej cole desBeaux Arts oraz w Acadmie Julian i Colarossi. Nauk uzupe-nia w Rzymie. Zajmowa si gwnie malarstwem ciennym,wykonujc liczne polichromie, najczciej dla kociow. Jegomalarstwo sztalugowe to obrazy olejne i akwarele o tematycepejzaowej, rzadziej rodzajowej. By wietnym ilustratorem, au-torem rysunkw satyrycznych i plakatw.

  17. Emil llIInnDDEEmmAAnn (1864-ok. 1945)

  PeJZAOlej, tektura, 31,5 x 40,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz.77..550000,,--

  19. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879 -1944)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 12

 • 13

  MORZegwasz, papier, 35 x 49,5 cm, sygn.. p.d.: Jaxa 1937.77..000000,,--

  20. Soter jjAAXXAA--mmAAAAccHHOOWWSSKKII (1867 -1952)

  VNNy ONIeRZOlej, tektura, 37 x 48 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak 1929.1122..000000,,--

  Syn Wojciecha Kossaka, wnuk Juliusza. W twrczoci nawizywa do tematw opracowywanych przez ojca. Obrazy nawizyway doczasw Ksistwa Warszawskiego, Napoleona, Legionw, II Wojny wiatowej. Malowa sceny batalistyczne, historyczne, rodzajowe.

  21. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  Malarz, wybitny marynista. Ksztaci si w szkole rysun-kowej w Odessie. W latach 1882-1894 studiowa w kra-kowskiej SSP u Cynka, Jaboskiego i uszczkiewicza.Od 1894 kontynuowa nauk w Szkole Rysunku i Ma-larstwa w Monachium. Po powrocie do kraju osiad wKrakowie. By czonkiem warszawskiego TZSP. Naj-chtniej malowa pejzae, czsto nokturny, do jego ulu-bionych motyww naleay widoki morskie. uprawiatechnik olejn, w latach midzywojennych posugiwasi akwarel, gwaszem i pastelem.

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 13

 • 14

  MARTWA NATuVOlej, tektura, 57,5 x 79 cm, sygn. l.g.: Z. Radnicki 47. Na odwrocie naklejka Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu z 1949 r.1122..550000,,--

  23. Zygmunt LLDDnnIIccKKII (1894-1969)

  PeJZAOlej, ptno, 50 x 80 cm, sygn. l.d.: Pucek 1946, dedykacja: Antkowi Antek 13. VI. 1950.33..660000,,--

  Pucek Antoni (1916-1959). Malarz, gra[k, rysownik. W latach 1936-46 studiowa w krakowskiej ASP kolejno u Wadysawa Jarockiego,Ignacego Piekowskiego, Karola Frycza. Od 1950 zamieszka w Warszawie. Nalea do tamtejszego okrgu ZPAP. uprawia gwniemalarstwo olejne oraz akwarele o tematyce pejzaowej oraz portretowej. Zajmowa si gra[k uytkow, projektowa plakaty, okadkioraz ilustracje ksiek dla dzieci, czsto wraz z on Janin grabsk (do utworw m.in.: ewy Szelburg-Zarembiny, Marii Kownackiej).

  22. Antoni PPuuccEEKK (1916-1959)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 14

 • 15

  OSIedLe gVLSKIeAkwarela, papier, 27,5 x 33,5 cm, naklejkiTPSP Pozna.77..000000,,--

  Wybitny polski gra[k, malarz i pedagog. Studiowa ma-larstwo w Wiedniu i w krakowskiej ASP, gra[k w Paryui Lipsku. W 1922 obj katedr gra[ki w warszawskiejSSP. By zaoycielem Stowarzyszenia Artystw gra[-kw Rytm. Najbardziej znany ze swojej twrczoci gra[cz-nej, z technik malarskich najchtniej uprawia akwarel.

  24. Wadysaw SSKKOOccZZYYllAASS (1883-1934)

  PORTReT dZIeCWOlej, ptno, 53 x 45 cm, sygn. p.d.: Lww21/4.1893 M. Harasimowicz.44..880000,,--

  Ksztaci si w krakowskiej SSP, w Akademii w Wiedniuoraz w Monachium. W 1885 r. zamieszka we Lwowie.Na pocztku swojej twrczoci malowa portrety, ale od1890 r. malowa gwnie pejzae.

  25. marceli HHAALLSSIImmOOWWIIccZZ (1859-1935)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 15

 • 16

  KSIdZ PVATRysunek owkiem, papier, 73 x 57 cm, sygn. p.d.: JzefMehoer 1937, uszkodzenia papieru, na odwrocie adnota-cja: Ks. Kanonik z Malanowa pod Turkiem szkic do po-dwjnego portretu dwch ksiy bliniakw.1144..550000,,--

  27. jzef mmEEHHOOFFFFEERR (1869-1946)

  W. BARBAV szkic do witray katedry we FryburguRysunek owkiem, papier, 49 x 31 cm, sygn. p.d.: JzefMehoer, adnotacja: w. Barbara studium do Mczenni-kw, numer 316.1177..880000,,--

  Studiowa w SSP w Krakowie u J. Matejki, W. uszczkiewicza. W latach1891-1896 w cole Nationale des Beaux-Arts u L. Bonnata, w cole Na-tionale des Arts decoratifs i Acadmie Colarossi u g. Courtoisa i J. Blanca.Od 1905 roku by profesorem ASP w Krakowie. By twrc witray kole-giaty w. Mikoaja we Fryburgu. Malowa portrety, pejzae, sceny rodza-jowe, kwiaty, sceny symboliczne, polichromie, witrae. Projektowaplakaty, tkaniny, meble, dekoracje teatralne, ilustracje.

  26. jzef mmEEHHOOFFFFEERR (1869-1946)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:55 Strona 16

 • 17

  PeJZAOlej, ptno, 65 54 cm, sygn. i dat. p.g.: T.CyBuLSKI/935, l.d. dedykacja: Panu dr Al]edowi Merzowi (?)/wserdecznem zobowizaniu/ XI (?) 1937 T.Cybulski.88..000000,,--

  W latach 1905-1910 studiowa w ASP w Krakowie u K. Laszczki, a wlatach 1918-1920 szkoli si u W. Weissa. Nauk kontynuowa w Wied-niu u e. gerischa, w Paryu u J. Pankiewicza oraz we Woszech. Naleado grupy Jednorg" i Zwrotnik". Prace wystawia m.in. w TPSP w Krakowie.Zajmowa si take dziaalnoci pedagogiczn, wykada na uJ i Politech-nice Krakowskiej. Zajmowa si te rzeb, scenogra[, by krytykiem ar-tystycznym, literatem i muzykiem. Pozostawa pod wpywem ]ancuskiegoimpresjonizmu i kubistycznej stylistyki. Tematem jego prac byy pejzae,martwe natury i studia portretowe.

  28. tadeusz ccYYBBuullSSKKII (1878 -1954)

  KWIATy W WAZONIeOlej, sklejka, 62 48,5 cm, sygn. i dat. p.d.: Stefan Filipkie-wicz/1928. Na odwrocie nalepka z V Wystawy w oddzialeaukcyjnym Antykwariatu Artystycznego Franciszka Stu-dziskiego w Krakowie z numerem 13.88..000000,,--

  Malarz i gra[k, modopolski pejzaysta. Sekretarz Komitetu Obywatelskiegodo Spraw Opieki nad uchodcami Polskimi na Wgrzech Placwki W"-przedstawicielstwa Rzdu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodstwie.W latach 1900-1908 studiowa w Akademii Sztuk Piknych w Krakowieu Jzefa Mehoera, Leona Wyczkowskiego, Jzefa Pankiewicza orazJana Stanisawskiego, ktry wywar duy wpyw na jego twrczo.uznany by za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli szkoy Stani-sawskiego. debiutowa w 1899 r. seri pejzay tatrzaskich wystawio-nych w Towarzystwie Przyjaci Sztuk Piknych. W 1905 roku zostaczonkiem wiedeskiej Secesji". Od 1908 roku by czonkiem Towarzy-stwa Artystw Polskich Sztuka. W latach 1913-1914 prowadzi kurs ma-larstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysowej w Krakowie. W latach1914-1917 suy w Legionach. W 1929 roku otrzyma zoty medal naPowszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Od 1930 roku wykadana Akademii Sztuk Piknych w Krakowie. W 1933 roku zosta nagro-dzony przez Polsk Akademi umiejtnoci za caoksztat twrczoci. Wczasie II wojny wiatowej bra udzia w ruchu oporu i dziaalnoci konspi-racyjnej. By Sekretarzem Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opiekinad uchodcami Polskimi na Wgrzech i Placwki W" w Budapeszcie przedstawicielstwa Rzdu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodstwie.Aresztowany przez gestapo w roku 1944 tra[ do obozu w Mauthausen-gusen, gdzie zosta zamordowany.

  29. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879 -1944)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 17

 • 18

  CyPRySy NA VIA APPIAOlej, ptno, 117 x 80 cm, sygn. l.d.: Z. wikliski.99..770000,,--

  Malarz, studiowa [lozo[ na uniwersytecie lwowskim oraz malarstwo w krakowskiej SSP. Nauk kontynuowa w akademiiwiedeskiej. Ptora roku spdzi podrujc po Woszech i dalmacji. Po powrocie do kraju w 1908 osiad w Zakopanem. Byczonkiem TZSP, wystawia we Lwowie, Warszawie i Krakowie, a take za granic (Londyn, Budapeszt, Wiede). Artystapocztkowo pozostawa pod wpywem symbolizmu Podkowiskiego. Od 1897 zaj si tematyk pejzaow, prowadzc re-gularne studia przyrody. do jego ulubionych motyww naleay pejzae tatrzaskie.

  30. ZeNryn WWIIKKllIISSKKII (1871-1930)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 18

 • 19

  PORTReT MCZyZNyOlej, tektura, 49 x 29 cm, sygn. l.d.: Zygmunt Ajdukiewicz 1900, na odwrocie naklejka z 1903 rokuWiener Knstlerhaus (Wiedeski dom Sztuki), data, numer ewidencyjny.2299..550000,,--

  Nauk malarstwa rozpocz w krakowskiej Szkole Sztuk Piknych, a nastpnie, w latach 1880-1885 studiowa w AkademiiWiedeskiej i Monachijskiej. Po studiach stale mieszka w Wiedniu, skd w roku 1893 wyjeda do Parya. Podobnie jak jegostryjeczny brat, Tadeusz Ajdukiewicz, by malarzem sfer dworskich i arystokratycznych. Malowa portrety, sceny rodzajowe otematyce myliwskiej oraz obrazy historyczne. Zajmowa si take ilustratorstwem.

  31. Zygmunt AAjjDDuuKKIIEEWWIIccZZ (1861-1917)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 19

 • 20

  SPOTWNIeOlej, tektura, 68 x 97 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski.1166..000000,,--

  W latach 1880-1881 studiowa w Klasie Rysunkowej w Warszawie u Wojciecha gersona, a w latach 1881-1889 w SSP w Krakowie u I. Jaboskiego,J. Matejki, F. Cynka i L. Lera. Nauk kontynuowa w latach 1889-1892 w Monachium u A. Wagnera. By kilkakrotnie nagradzany m.in. w1894 r. otrzyma srebrny medal na wystawie w Chicago. Tematem jego prac byy gwnie sceny rodzajowe, portrety, obrazy religijne i alegoryczne.Zmar w Krakowie w 1940 roku.

  32. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 20

 • 21

  MOdy gVLOlej, tektura, 51,5 x 40 cm, sygn. l.d.: W. Szerner jun.99..550000,,--

  Syn malarza Wadysawa. Od 1888 r. studiowa malarstwo wAkademii monachijskiej u J.C. Hertericha, g. Hackla i W. dieza.Rwnoczenie studiowa agronomi na monachijskiej Politech-nice. Wystawia w krakowskim i lwowskim TPSP oraz od 1894r. w warszawskim TZSP. gwnym tematem jego prac byysceny rodzajowe z czstym motywem koni.

  34. Wadysaw Karol SSZZEERRnnEERR (1870-1936)

  TATRyOlej, tektura, 38,5 x 39 cm, sygn. l.d.: Adam WadowskiZakopane 1918.22..440000,,--

  33. Adam WWAADDOOWWSSKKII (XX w.)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 21

 • 22

  SCeNA ReLIgIJNAOlej, blacha cynowa, 25 x 17,6 cm, lady rdzy. Stan do konserwacji.11..770000,,--

  35. mmnn (XIX w.)

  SCeNA ReLIgIJNAOlej, blacha cynowa, 25 x 17,8 cm, lady rdzy. Stan do konserwacji.11..770000,,--

  36. mmnn(XIX w.)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 22

 • 23

  SCeNA MITOLOgICZNA HeV I ZeuSOlej, blacha miedziana, 52 x 46 cm, na odwrocie numer 4409.1122..000000,,--

  38. mmnn (XVII w.)

  KOCI MARIACKI W KVKOWIeOlej, tektura, 39,5 x 29 cm, sygn. i dat. p.d.: Henryk dietrich1934.22..550000,,--

  37. Henryk DDIIEEttRRIIccHH (1889-1948)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 23

 • 24

  Litogra[a, 11 x 18,5 cm, Jaco^et et david dapres ledessin J.N. gowacki, Lith de engelmann.555500,,--

  39. KOcI W. StAnISAWA nA SMcELitogra[a, 11 x 18,5 cm, Jaco^et et david dapres ledessin J.N. gowacki, Lith de engelmann.555500,,--

  40. ZAmEK KRlEWSKI (Wawel)

  Litogra[a, 11 x 18,5 cm, Jaco^et et david dapres ledessin J.N. gowacki, Lith de engelmann.555500,,--

  41. BLmA FlORYAnSM

  Litogra[a, 16,5 x 11 cm, Jaco^et et david dapres ledessin J.N. gowacki, Lith de engelmann.555500,,--

  42. KOcI PAnnY mARYI

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 24

 • 25

  INSBRuCKAkwaforta, jedwab, 20,5 x 16,5 cm, sygn. l.d.: Insbruck i p.d.: K. Turek.440000,,--

  43. K. ttuuRREEKK (XX w.)

  KOCI MARIACKILitogra[a barwna, 37 x 25 cm, sygn. p.d.: L. Wycz 1927.22..990000,,--

  44. leon WWYYccZZKKOOWWSSKKII (1852-1936)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 25

 • 26

  CyRKOWy KOROWdAkryl, ptno, 65 x 90 cm, sygn. p.d.: Wrbel 1972.55..000000,,--

  grnik, jeden z najaktywniejszych czonkw koa plastykw amatorw przy ZdK kopalni Wieczorek". W swoich obrazachprzedstawia pejzae lskie z charakterystycznymi kominami, hadami, szybami kopalnianymi. Jego ywioowe i niezwyklebarwne scenki rodzajowe ukazuj dzie powszedni i witeczny mieszkacw grniczych osiedli. Artysta poza malarstwemuprawia rzeb, jednak prac w drewnie i wglu pozostawi niewiele.

  45. Pawe WWRRBBEEll (1913-1984)

  BeZ TyTuuOlej, ptno, 23,5 x 39 cm, sygn. p.g.: SROW.33..440000,,--

  uprawia malarstwo, gra[k, rysunek. W swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych, bra udzia w wielu pokazachsztuki polskiej w kraju i za granic. Jest laureatem nagrd i wyrnie m.in. na Biennale gra[ki w Mulhouse (1984), gra[caAtlantica w Reykjaviku (1987), grand Prix na Biennale gra[ki w Vaasa (1987). grand Prix na Biennale gra[ki w Seulu( 1988 ), Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza w Krakowie (2001 ). W 2008 roku odbya si retrospektywna wystaw artysty wkrakowskim Muzeum Narodowym. Prace w licznych zbiorach muzealnych ( m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie; Metro-politan Museum, Nowy Jork; Albertina Wiede; National gallery, Waszyngton; Museu Oscar Niemeyer, Kurytyba; utsuno-miya Museum of Art, utsunomiya ).

  46. jacek SSRROOMM (ur. 1957)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 26

 • 27

  dACHyOlej, ptno, 61 x 46 cm, sygn. p.d.: J. Sienicki oraz naodwrocie opis autorski oraz data IV. 1996.88..550000,,--

  Studia w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Sambor-skiego, przez wiele lat by jego asystentem, a nastpnie profesoremmacierzystej uczelni. debiutowa na wystawie Przeciw wojnie, prze-ciw faszyzmowi" w warszawskim Arsenale w 1955 r. uprawia ma-larstwo w ograniczonej palecie barw, szaroci, przygaszone kolory.dy do maksymalnej syntezy przekazu. Tematy czerpa z natury -pojedyncza rolina, pejza z najbliszego otoczenia np. wntrzepracowni, mieszkania. uywajc oszczdnie rodkw malarskich,tworzy obrazy o ogromnym bogactwie materii obrazw. LaureatNagrody Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida w 1975 r., nieza-lenej Nagrody im. J. Cybisa w 1983 r oraz nowojorskiej NagrodyFundacji A. Jurzykowskiego w 1993 r.

  47. jacek SSIIEEnnIIccKKII (1928-2000)

  ZAROLAOlej, pyta pilniowa, 33 x 41 cm, sygn. l.d.: d. Boguszewska-Chlebowska 1981.11..110000,,--

  Studiowaa w krakowskiej ASP u Cz. Rzepiskiego, Z. Pronaszkii L. gardowskiego, pod jego kierunkiem w 1953 r. otrzymaa dy-plom. Studiujc, wsppracowaa z redakcj dziennika Polskiego"i ycia Lubelskiego", gdzie zamieszczaa swoje rysunki.

  48. Danuta BBOOgguuSSZZEEWWSSMM--ccHHllEEBBOOWWSSMM(1921-2013)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 27

 • 28

  POeTAPastel, papier, 73 x 54 cm, sygn. p.d.:1992 Stasys.66..000000,,--

  urodzi si w Medinskaiai na Litwie. W roku 1973 ukoczy Wileski In-stytut Sztuk Piknych, a od roku 1980 zamieszka w Polsce. Malarz, gra-[k i rysownik, eidrigevicius czsto uywa techniki suchej pasteli". Rysowamiedzy innymi dla Polityki" Literatury", "New york Timesa" tworzyplakaty, ilustracje do ksiek (szczeglnie bajek dziecicych), ekslibrisy,projekty scenogra[i, instalacje i kompozycje przestrzenne, maski, akcjepara teatralne. Niesychanie popularny, zyska uznanie fachowcw, i pub-licznoci. dziecice dowiadczenia z litewskiej wioski przeoy na jzykuniwersalnych symboli i metafor, stworzy wasny styl. Przedstawia bajkowy,tajemniczy wiat zaludniony ludzikami o oczach z guzikw. Jego [guratywnsztuk cechuje atmosfera surrealizmu z akcentami ironii i groteski. Posugujesi rnymi technikami: gwasz, olej, pastele, wykorzystuje rozmaite tech-niki gra[czne.

  49. Stasys EEIIDDRRIIggEEVVIIccIIuuSS (ur. 1949)

  BeZ TyTuu Pastel, papier, 73,5 x 53,5 cm, sygn. p.d.: 1992 Stasys.66..000000,,--

  50. Stasys EEIIDDRRIIggEEVVIIccIIuuSS (ur. 1949)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 28

 • 29

  BeZ TyTuuAkryl, pyta pilniowa, 23 x 23 cm, sygn. owkiemp.d.: Winiarski l.d.: systemy + ( nieczytelnie).1100..000000,,--

  urodzi si w 1936 we Lwowie. Po ukoczeniu w 1959 Poli-techniki Warszawskiej, studiowa malarstwo na warszawskiejASP, ktrej dyplom otrzyma w 1966. W czasie studiwuczestniczy w seminarium W. Porbskiego powiconemuzwizkom midzy nauk i sztuk. W 1965 sformuowawasny program poszukiwa artystycznych i zrealizowapierwsza prace z cyklu: Prby wizualnej prezentacji rozka-dw statystycznych", za ktr otrzyma pierwsz nagrod naSympozjum artystw i naukowcw w Puawach (1966). Braudzia w wielu prestiowych wystawach, midzy innymi: Bien-nale w Sao Paulo (1969), Biennale des Konstruktivismus wNorymberdze (1969 i 1971), konstrukcja w procesie", wodzi (1981) i Monachium (1985), Reductivismus", wWiedniu (1992). uczestniczy te w ruchu neokonstruktywis-tycznym J. Bluma-Kwiatkowskiego. W 1981 obj prowadze-nie pracowni malarstwa w architekturze i urbanistyce nawarszawskiej ASP, ktrej by przez dwie kadencje prorektorema od 1990 roku profesorem.

  52. Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006)

  MARTWA NATuVOlej, ptno, 55,5 x 55,5 cm, sygn. p.d.:W. Kunz.22..770000,,--

  urodzi si w dbrowie Tarnowskiej. Studia na WydzialeMalarstwa ASP w Krakowie w latach 1948-54. dyplomotrzyma w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybis. W latach 1953-1996 pracowa jako pedagog w macierzystej uczelni. 1980-86i 1993-96 by jej rektorem.Pod koniec lat 50. wystawia zgrup MARg. Od 1966 czonek Komitetu OrganizacyjnegoMidzynarodowego Biennale gra[ki w Krakowie, w tej i na-stpnej dekadzie znany by gwnie z kompozycji litogra[cz-nych czonych z collageem i rysunkiem.

  51. Wodzimierz KKuunnZZ (1926-2002)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 29

 • 30

  MANeKIN Olej, ptno, 40,5 x 51 cm, niesygn. Na odwrocie naklejka odrcznie: Kazimierz Mikulski, Manekin.Reprodukowany w katalogu wystawy: Kazimierz Mikulski Wczesne prace, desa 14.04 4.05.2016 r.4455..000000,,--

  Kazimierz MIKuLSKI (1918-1998). W latach 1939 40 studiowa w krakowskiej ASP, nastpnie przeksztaconej w latach 1940 43 w Staatliche Kusntgewerbeschule, w pra-cowni K. Sichulskiego i F. Pautscha. W latach 1945-46 odby studia aktorskie i reyserskie w Studio dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie. Od 1957 roku czonek grupyKrakowskiej. Od 1956 roku wsppracowa z teatrem T. Kantora Cricot II. W latach 1940 1979 pracowa jako scenograf i kierownik plastyczny w Teatrze Lalki i Maski groteskaw Krakowie. By malarzem, aktorem, scenografem, zajmowa si ilustracjami m.in. do ksiki L.J. Kerna Ferdynand Wspaniay.

  53. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 30

 • 31

  BeZ TyTuuOlej, tektura, 107,3 x 71,4 cm, niesygn. Reprodukowany w katalogu wystawy: Kazimierz Mikulski Wczesne prace, desa 14.04 4.05.2016 r.6600..000000,,--

  W 1948 roku Kazimierz Mikulski namalowa cykl surrealistycznych obrazw, ktre eksponowane byy na I Wystawie SztukiNowoczesnej w krakowskim Paacu Sztuki. Obrazy z tego cyklu oglda dzi mona w Muzeum Narodowym w Krakowie,Muzeum Narodowym we Wrocawiu i Muzeum Sztuki w odzi.

  54. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 31

 • 32

  Bez tytuu, olej, tektura, 107,6 x 71,8 cm, niesygn. Reprodukowany w katalogu wystawy: KazimierzMikulski Wczesne prace, desa 14.04 4.05.2016 r.6600..000000,,--

  55. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 32

 • 33

  dRZeWO yCIAgwasz, papier, 64,5 x 49 cm, sygn. p.d.: J. Kraupe, l.d.: drzewo ycia 1992.11..330000,,--

  W 1938 roku rozpocza studia w ASP w Krakowie u P. dadleza i K. Sichulskiego. W la-tach 1940-1942 kontynuowaa nauk na studiach w Kunstgewerbeschule u F. Pautscha, aw 1945 roku wrcia na studia na ASP w Krakowie do pracowni m.in. u e. eibischa, W.Taranczewskiego i A. Jurkiewicza. Od 1948 roku nauczaa malarstwa sztalugowego i mo-numentalnego. Bya wspzaoycielk Teatru Konspiracyjnego Tadeusza Kantora. Nale-aa do grupy Modych Plastykw, a obecnie jest czonkiem II grupy Krakowskiej.Otrzymaa wiele nagrd m.in. Nagrod I stopnia MkiS (1984), Nagrod im. WitoldaWojtkiewicza i Nagrod Miasta Krakowa (1997). Jej obrazy mona oglda w kolekcjachm.in. w Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocawia, Krakowa i Szczecina.

  57. janina KKLLuuPPEE--WWIIDDEERRSSMM (1921 -2016)

  AKTTusz, papier, 32x22,5 cm, sygn. l.g.: Jerzy Nowosielski 96.22..880000,,--

  58. jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011)

  gOWATusz, papier, 32 x 22 cm, sygn. l.g.: Jerzy Nowosielski 96.22..770000,,--

  urodzi si w Krakowie. W 1940 rozpocz studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Od1944 czonek Polskiej Akademii umiejtnoci. Czonek grupy Modych Plastykw i grupyKrakowskiej. W latach 1976-1992 profesor ASP w Krakowie. Malarz, rysownik, sceno-graf, twrca kompozycji [guralnych, martwych natur, aktw, pejzay i obrazw sakralnych,w ktrych czy elementy nowoczesne z wpywami sztuki bizantyjskiej (Podwjny portret,Toaleta, Martwa natura fantastyczna); jego niepowtarzalny styl charakteryzuje si stoso-waniem paskiego ukadu barwnych plam obwiedzionych czyst lini konturu i syntetyzuj-cym widzeniem codziennoci; ikoniczno jego malarstwa o tematyce sakralnej polega naprzywoaniu mistyki ruskich lub bizantyjskich ikon oraz na geometrycznych podziaachwyodrbniajcych centrum i pobocze kompozycji. Jest autorem licznych polichromii w kocio-ach (m.in. w kocioa w. ducha w Nowych Tychach, kocioa w Wesoej koo Warszawy, cerkwiw Lourdes we Francji) oraz ikonostazw (np. w cerkwi Zanicia Matki Boej w Krakowie);Krakw-Azory, 1978, koci w. ducha w Tychach), ikonostas cerkwi prawosawnej w Kra-kowie (1972). Ponadto prace w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach pry-watnych (uSA, Kanada, Francja, Niemcy).

  56. jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 33

 • 34

  HAReNdA kadka nad potokiem 1998Pastel, papier, 51 x 46 cm, sygn. p.d.: Szancenbach.44..330000,,--

  61. jan SSZZAAnnccEEnnBBAAccHH (1928-1998)

  PeJZAPastel, papier, 47 x 30,5 cm, sygn. p.d.: Szancenbach.33..770000,,--

  Syn lekarza dr Jana Szancenbacha, jeca obozu w Starobielsku zamordowanego w 1940 r.prawdopodobnie w Charkowie i Marii Skodowskiej-Szancenbachowej, artystki malarki,uczennicy Olgi Boznaskiej. W latach 1940-1942 studiowaa w Kunstgewerbeschule w Kra-kowie u S. Kamockiego, J. Mehoera, A. Jurkiewicza. W latach 1942-1945 sam doskonaliswoje umiejtnoci. Nauk kontynuowa w latach 1945-1948 w ASP u W. Weissa, e. eibischai L. gradowskiego - dyplom otrzyma w 1952r. Od 1972r. prowadzi wasn pracownina Wydziale Malarstwa. W latach 1987-1993 by rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r.zosta mianowany profesorem. Malowa gownie sceny rodzajowe, pejzae, martwe naturyi portrety. Zajmowa si take malarstwem monumentalnym., gra[k projektow i [lmemrysunkowym. Jego obrazy s radosne, pene ycia i wiata. Prace tego artysty mona ogl-da we wszystkich duych muzeach w Polsce oraz w Moskwie i Florencji w Muzeumuzi. Bra udzia w ponad 400 wystawach zbiorowych w Polsce, europie i Japonii. Miaokoo 50 wystaw indywidualnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji, Niemczech.W 1996 r. mia w Poznaniu wystaw retrospektywn przygotowan przez ABC galleryw ramach cyklu Mistrzowie polskiego malarstwa wspczesnego". W listopadzie 2003 r.mia du wystaw retrospektywn w Pastwowej galerii Sztuki w Sopocie (we wsp-pracy z poznask ABC gallery).

  60. jan SSZZAAnnccEEnnBBAAccHH (1928-1998)

  PeJZA Tusz, papier, 41 x 54 cm, sygn. p. r. Rzepiski.11..225500,,--

  Malarz, gra[k, ucze Z. Pronaszki i A. Fedkowicza w Wolnej Szkole Malarstwa L. Mehoeroweji krakowskiej ASP w pracowni W. Weissa, F. Kowarskiego, J. Pankiewicza. Studia uzupeniaw Paryu, gdzie dwukrotnie wystawia na Salonie Jesiennym. Po powrocie do Krakowa zwi-za si z ugrupowaniem Zwornik. W 1936 wsplnie z J. Jarem zaoy szko malarstwa im.A. gierymskiego w Katowicach. Po wojnie by profesorem krakowskiej ASP i czterokrotnie rek-torem tej uczelni. Wiele podrowa, m.in. do Woch, Francji, Holandii, grecji i Hiszpanii. Braudzia w licznych wystawach w kraju i za granic (Nowy Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio). Jestjednym z najwybitniejszych polskich kolorystw, poza malarstwem sztalugowym uprawia ry-sunek i gra[k. Malowa pejzae, martwe natury, wiele miejsca powici aktom.

  59. czesaw RRZZEEPPIISSKKII (1905-1995)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 34

 • 35

  IMAge #10Akryl, papier, 19,5 x 27 cm, sygn. l.d.: Zacharow 2001.990000,,--

  Studiowa malarstwo w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie, dyplom 1979.Wyjecha z Polski do Stanw Zjednoczonych w 1981. Na stale mieszka i pracujew Nowym Jorku. Zajmuje si gownie malarstwem, ilustracj ksikow i pra-sow, wsppracuje z redakcjami wielu dziennikw i czasopism, miedzy innymi z:Time, Xe New york Times, Business week, Newsweek, Xe atlantic monthly, Od1997 roku jest wykadowca malarstwa w the cooper union ce new york, Od 1976roku wystawy indywidualne w Krakowie (1976, 1997, 1978, 2000), Chiago(2000) i w Nowym Jorku (wielokrotnie od 1983) bierze udzia w wystawachzbiorowych w uSA, Kanadzie oraz europie. Wystawa retrospektywna ilustracja1984-2008- Nowy york, prezentowana bya w muzeum karykatury w Warszawie.

  64. m. christopher ZZAAccHHAARROOWW (ur. 1954)

  OdBICIeAkwarela, papier, 39 x 23,5 cm, sygn. p.d.: Be1998.11..330000,,--

  62. Vantzislav PPIIRRIIAAnnKKOOVV (ur. 1971)

  TWARZTechnika mieszana, papier, 68 x 47,5 cm, sygn. l.d.: Ventzi oraz na odwrocieVenzi98.11..330000,,--

  Ventzislav Piriankov jest artyst, ktry inspiruje si ikon. Wychowa si w prawosawnej Bugarii i za-wsze fascynowa si sztuk bizantyjsk w architekturze i wystroju cerkwi. A sercem kadej cerkwi swanie ikony. Niezmiennie przycigaj one piknem, dostojestwem i warsztatem. do dzi jednym z naj-bardziej podziwianych motyww i elementw w obrazach Piriankova pozostaj oczy.W czasach reimu komunistycznego w prywatnym krgu sztuka tworzenia ikony pozostawaa ywa,mimo i religia o[cjalnie bya zakazana. Malarstwo Piriankova wymyka si jednoznacznym ocenom.Te prace intryguj, zmuszaj do zastanowienia i szukania odpowiedzi na odwieczne pytanie o [lozo-[ bytu. Carski przepych zota, czerwieni i sza[ru podkrela a[rmacj ycia, szaroci zwracaj uwagna jego ulotno. To wanie dziki tym obrazom w 2000 roku Piriankov w gorzowie Wielkopolskimwygrywa Biennale Sztuki Sakralnej. Natomiast w 2007 na Biennale Sztuki Wspczesnej we Florencjinagrod otrzymuje jego monumentalny dyptyk Presence.

  63. Vantzislav PPIIRRIIAAnnKKOOVV (ur. 1971)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 35

 • 36

  KWIATyAkwarela, tusz, papier, 48,5 x 33 cm, sygn. p.d.: d.L.Kluza 1958.11..990000,,--

  Studiowaa w krakowskiej Akademii Sztuk Piknych w latach 1946-1952 pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki i Zygmunta Radnickiego.Od samego pocztku jej twrczo bya autonomiczna i nie zwizana zmodnymi kierunkami i trendami. Aktywnie uczestniczy w ruchu wysta-wienniczym od 1952 roku. Braa udzia we wszystkich okrgowych wysta-wach w Krakowie, oglnopolskich pokazach malarstwa i gra[ki orazogromnej liczbie reprezentacyjnych wystaw sztuki polskiej na caym wie-cie. W 1955 roku uczestniczya w gonej pokoleniowej wystawie ARSe-NA w Warszawie. Reprezentowaa Polsk na Biennale Sztuki w SoPaulo w 1969 i na Biennale Sztuki w Wenecji w 1984 roku. Braa udziaw licznych edycjach Midzynarodowego Biennale gra[ki w Ljubljanie,Lugano, Fredrikstad, Oslo, Tokio, Ibizie oraz we wszystkich wystawachMidzynarodowego Biennale gra[ki w Krakowie. dorobek twrczy prezen-towaa na ponad 50 wystawach indywidualnych. Prace danuty Leszczyskiej-Kluzy znajduj si w niezliczonych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranic oraz w zbiorach wielu muzew i galerii.

  66. Danuta llEESSZZccZZYYSSMM--KKlluuZZAA (ur. 1926)

  MIASTOOlej, ptno, 69 x 49 cm, sygn. l.d.: Waniek.66..000000,,--

  urodzony w ustrzykach nad Strwiem. Malarz, gra[k, rysownik. Stu-diowa w latach 1926-36 w krakowskiej ASP u W. Jarockiego, T. Axento-wicza, F. Pautscha, I. Piekowskiego, K. Frycza, J. Wojnarskiego. CzonekI grupy Krakowskiej. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Jego praceznajduj si m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie,Poznaniu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w odzi oraz w kolekcjach pry-watnych w Polsce i wiecie.

  65. Eugeniusz WWAAnnIIEEKK (1906-2009)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 36

 • 37

  CyRKOlej, ptno, 60 x 73 cm, sygn. i dat. p.g.: Paka W. 2013.2255..000000,,--

  Studiowa w krakowskiej ASP w pracowniach e. eibischa, J. Fedkowiczai W. Taranczewskiego. dyplom otrzyma w 1953 roku. Bra udzia w Wy-stawie Modej Plastyki w Arsenale w 1955 roku. By czonkiem stowarzy-szenia Arkat" w Katowicach. W 1997 roku otrzyma pierwsze miejsce zaobraz Teatr" w Oglnopolskim Konkursie na dzieo Malarskie pod aus-picjami Organizacji Narodw Zjednoczonych. Prace w zbiorach MuzeumNarodowego we Wrocawiu, Muzeum lskim w Katowicach, galeriiSztuki Zachta" w Warszawie oraz kolekcjach prywatnych w Niemczech,Anglii, Szwecji, Holandii, uSA, Francji.

  67. Witold PPAAMM (1928-2013)

  KOBIeTA ZA PAVWANeMOlej, ptno, 100 x 80 cm, sygn. l.g.: Barbara Paka-Winek2015 r.1122..000000,,--

  Barbara Paka-Winek (ur. 1958). Studia w Akademii Sztuk Piknychw Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowniach profesorw: J. Szan-cenbacha, T. Brzozowskiego i W. Buczka. dyplom w roku 1983. Wysta-wiaa w Paryu, Londynie i Nowym Jorku. Braa udzia w Biennale weFlorencji, London Biennale, Tokyo Biennale.

  68. Barbara PPAAMM--WWIInnEEKK (ur. 1958)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 37

 • 38

  PORTReT KOBIeTyAkryl, ptno, 139,5 x 80 cm, sygn. na odwrocie.1122..550000,,--

  urodzi si w 1955 roku. ukoczy Pastwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Biaej a nastpnie ASP w Krakowie, gdzie uzyska dyplom w pracowni malarstwa JerzegoNowosielskiego w 1985 roku. Artysta malarz, od wczesnych lat wykazywa zaintereso-wanie portretem, ktry sta si gwnym tematem jego twrczoci.

  69. Roman ZZAAKKRRZZEEWWSSKKII (1955-2014)

  WSPOMNIeNIe MAMyAkryl, pyta pilniowa, 69,5 x 49 cm, sygn. p.d.: H. Podgrska-dutka 2014.11..990000,,--

  Skrzypaczka, poetka, malarka i pedagog. Studiowaa w Akademii Muzycznej w Krako-wie (skrzypce) i uniwersytecie Jagielloskim (muzykologi) oraz prywatnie u HannyRudzkiej-Cybisowej.

  70. Halina PPOODDggRRSSMM--DDuuttMM (ur. 1947)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 38

 • 39

  KWAdRygA Z SAN MARCOOlej, ptno, 26 x 32 cm, sygn. p.d:. IwB 2016.11..660000,,--

  Mieszka w Krakowie. Maluje w Krakowie i w Wiedniu. Studiowa[lozo[e klasyczn na uniwersytecie Jagielloskim oraz konserwacjezabytkw na uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu. Braudzia w trzech wyprawach polarnych. uprawia rzeb, malarstwo,rysunek. Pisze wiersze i proz. do tej pory urzdzi kilkadziesit wy-staw indywidualnych i bra udzia w wielu zbiorowych. Jego praceznajduj si w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, uSA,Austrii, Finlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Zosta wyrniony w XIXi XX Premio Firenze. Jest czonkiem ZASP, IAA i AIAP.

  72. Iwo BBIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955)

  euRIdICe OR WSSANdVOlej, metal, ptno, 20 x 20 cm, sygn. p.g.: IwB 2016.11..660000,,--

  73. Iwo BBIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955)

  dZIeWCZyNA Z BuRSZTyNeMOlej, ptno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: Mira 2007-08.22..880000,,--

  urodzona w Krakowie. Studia na ASP w Krakowie, Wydzia gra[ki.dyplom w 1984 r. w pracowni wklsodruku pod kierunkiem prof.Andrzeja Pietscha i litogra[i pod kierunkiem prof. WodzimierzaKunza. W 1994 studia podyplomowe z zakresu konserwacji Archi-tektury na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. CzonekZPAP i SMTg. uprawia malarstwo, rysunek i gra[k.

  71. mira SSKKOOccZZEEKK--WWOOjjnnIIccMM (ur. 1959)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 39

 • 40

  KOMPOZyCJA FIguVLNATusz, papier, 32 x 23,7 cm, sygn. p.d.: Ryszard Opaliki 2010April eltmann.33..220000,,--

  Studiowa w ASP Krakowie u prof. Czesawa Rzepiskiego. uprawia gwnierysunek. Wystawia w Polsce i caym wiecie. Obecnie mieszka i pracuje w Nie-mczech.

  74. Ryszard OOPPAAllIISSKKII (ur. 1947)

  KOMPOZyCJA FIguVLNATusz, tempera, 30,5 x 23,2 cm, sygn. p.d.: Ryszard Opaliki1992 eltmann 10 Januar, l.g.: R. Opaliski 1992 eltmann 10Januar.33..220000,,--

  75. Ryszard OOPPAAllIISSKKII (ur. 1947)

  SuNSeTOlej, technika mieszana, ptno, 30 x 30 cm, sygn. p.d.:HN.11..000000,,--

  Malarka, ilustratorka, architekt wntrz. ukoczya Krakowsk AkademiSztuk Piknych w 1983 roku. Prezentuje swoje malarstwo w Polsce i za grani-cami. Ma w dorobku kilkanacie wystaw indywidualnych i udzia w ponad 30wystawach zbiorowych. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1985 r.Czonek Zwizku Polskich Artystw Plastykw. Prace znajduj si w zbiorachprywatnych w kraju i zagranic (m.in. Niemczech, Francji, Belgii, uSA orazKanadzie).

  76. Ewa HHOOPPPPEE--nnOOWWIIccMM (ur. 1958)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 40

 • 41

  SNAKeOlej, ptno, 130 x 95 cm, sygn. p.d.: Korczowski.1111..000000,,--

  77. Bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954)

  BeZ TyTuuOlej, karton, 68,5 x 48 cm, sygn. p.d.: H. Burzec96.11..000000,,--

  78. Henryk BBuuRRZZEEcc (1915-2005)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 41

 • 42

  ePITAFIuM IIdrzeworyt, 71 x 50 cm, sygn. p.d.: Wjtowicz 63. Stando konserwacji.11..220000,,--

  79. Stanisaw WWjjttOOWWIIccZZ (1920-1991)

  MILCZeNIeLinoryt, 70,5 x 53 cm, sygn. p.d.: W.Krzywobocki, l.d.:2/10 1968, rodek; Milczenie.550000,,--

  Studiowa w ASP w Krakowie. dyplom otrzyma w 1965r. upra-wia gra[k artystyczn. Jest laureatem wielu nagrd w konkursachna najlepsze gra[ki miesica urzdzanych w Krakowie oraz na-grody Ministra Spraw Zagranicznych na IV MidzynarodowymBiennale gra[ki w Krakowie, nagrody specjalnej na VI MBg wKrakowie i na V Midzynarodowym Biennale gra[ki w Lublinie.

  80. Wojciech KKRRZZYYWWOOBBOOccKKII (ur. 1938)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 42

 • 43

  PASTuCHdrzeworyt, papier, 64 x 49 cm, sygn. Pastuch I Panek1960.22..550000,,--

  Studia rozpocz w 1937 r. w Instytucie Sztuk Plastycz-nych w Krakowie na Wydziale gra[ki pod kierunkiemAndrzeja Jurkiewicza i Wadysawa Jarockiego. W czasieokupacji kontynuowa studia w Kunstgewerbeschule (do1942). Po wojnie w latach 1945-48 kontynuowa naukna Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u eugeniuszaeibischa i Zbigniewa Pronaszki. uprawia gra[k, ma-larstwo i drzeworyt, w ktrym osign prawdziwe mist-rzostwo. W latach 60-tych powstay najsynniejsze cykledrzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obkane, Pastu-chy, Pasterki, Latawce, Chorgwie, i Prby portretw J-zefa gielniaka. Olejne autoportrety zostay pokazane nawystawie Polakw portret wasny w 1979 r. W 1983 r.powstaj ostatnie drzeworyty. Artysta maluje pastelami,rysuje wykonuje akwaforty. By czonkiem midzynaro-dowych stowarzysze twrczych m.in.: XyLON. Wielo-krotnie wystawiany i nagradzany Zoty Medal naMidzynarodowym Triennale gra[ki w New delhi1971, Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbio-rach muzealnych w Polsce, uSA, Japonii, Wielkiej Bryta-nii a take w zbiorach prywatnych na caym wiecie.

  82. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)

  ROWeRZySTAAkwaforta, 19 x 24,5 cm, sygn. p.d.: Mieczysaw Wej-man 1970, l.d.: Rowerzysta XII a, epr.dart.11..660000,,--

  Studiowa w ASP w Krakowie i Warszawie. uprawia gra[kwarsztatow i malarstwo. Czonek grupy 9 gra[kw". Bra udziaw licznych wystawach, ma na swoim koncie 25 wystaw w rnychmiastach europy. Przez wiele lat by rektorem w ASP w Krakowie.Zdoby wiele nagrd m.in.: na IV Midzynarodowym Biennale gra-[ki w Lublanie; Nagrod Krytyki na wystawie Wspczesna gra[kapolska" w essen; nagrod na I Midzynarodowym Biennale gra[kiw Krakowie; nagrod na Midzynarodowym Biennale Sport wsztuce" zorganizowanym w Madrycie. Jest laureatem Nagrody Mi-nistra Kultury i Sztuki oraz Nagrody Pastwowej.

  81. mieczysaw WWEEjjmmAAnn (1912-1997)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 43

 • 44

  Skad: dzbanek, mlecznik, cukiernica, 3 [lianki ze spodkami i talerzykami deserowymi; porcelana, wzr turecki, zocenie. sygn. wyciskiem w trjkcie, na-szkliwnie: mielw, nr 905, oraz sygnatur sklepu: W. Krokowski, Nowy Scz, ul. Jagielloska 26. Ok. 1930 r. 11..550000,,--

  Na rogu Jagielloskiej i Kociuszki, naprzeciw kapliczki szwedzkiej, mieci si okazay magazyn Wojciecha Krokowskiego z delikatn, kruch porcelan, ozdobnym szkem i fajansem [] LeszekMigraa ulica Jagielloska w Nowym Sczu od koca xix wieku do 1945 roku mieszkacy i zabudowa Nowy scz 2012, Biblioteka Rocznika Sdeckiego str. 5.

  83. SERWIS DO HERBAtY

  POPIeRSIe MOdeJ KOBIeTyBrz, alabaster, sygn.: na podstawie: R. Schnauder, Niemcy XXw. 33..440000,,--

  Richard georg Schnauder (1886-1956). Rzebiarz, syn Reinhardta Schnauderarwnie twrcy rzeb. Zwizany by ze rodowiskiem drezdeskim, gdzie ukoczyAkademi Sztuk Piknych oraz Paryem, gdzie studiowa na cole des Beaux-Arts, odbywa rwnie podre do m.in. do Rzymu.

  84. Richard georg SSccHHnnAAuuDDEERR (1886-1956)

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 44

 • 45

  Trjramienny, szeciowiecowy, metal srebrzony, sygn.podstawa: georg Richmond Collis & Co, Birmin-gham, ok 1836-1845, wys. 70 cm.1144..000000,,--

  Na podstawie, w pycinach inskrypcja: Presented to William Ben-ni^ Captain of the dudley Troop of the Queens Own Regiment ofWorcestershire yeomanry Cavalry by the Members of the Troop tomark their sense of the ecient manner which he has discharged hisduties and for his estimable conduct in the command of it since its for-mation in 1832. A.d. MdCCCXLVI; herb rodu Benni^ z mot-tem IRReVOCABILe (ac. nieodwoalne); herb miastaKidderminster z inskrypcj deo juvante arte et industria \oret (ZBo pomoc sztuka i przemys rozkwita) oraz napisem: Worce-stershire yeomanry Cavalry, Queens Own.Worcestershire yeomanry Cavalry (ochotnicza kawaleria chopska)zaoona zostaa pod koniec XVIII wieku i miaa suy obroniekraju w przypadku inwazji ]ancuskiej oraz wewntrznych niepoko-jw spoecznych. Zagroenie ze strony Francji oddalio si wraz zpodpisaniem traktatu pokojowego w 1802 roku, a po klsce Napo-leona pod Waterloo znikno zupenie. Worcestershire yeomanryCavalryzostaa rozwizana dopiero w 1827 roku, ale na pocztkulat 30. ponownie utworzona w odpowiedzi na niepokoje spoeczne,ktre zaczy narasta po reformie agrarnej i wprowadzeniu maszynw rolnictwie.

  86. MnDElABR

  dwurzdowy, omioramienny, dziewiciowiecowy, metal po-srebrzany, wys. 82 cm, niesygnowany, Anglia XIX w.1188..000000,,--

  85. MnDElABR

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 45

 • 46

  ARCHANIO MICHA I LuBOWTempera, deska, 35,5 x 31,5 cm, Rosja 2 po. XIX w. 1122..550000,,--

  Po lewej stronie sceny Micha Archanio, w zbroi, z mieczem w rku, poprawej w. Lubow. W zwieczeniu wyobraenie Trjcy witej. Caoprzedstawiona jest na charakterystycznym zotym tle, bdcym symbo-lem witoci i obwiedziona bordiur ze zotym stylizowanym ornamen-tem rolinnym, przerywanym w naronikach kompozycj kwiatow.

  87. IIKKOOnnAA

  PVZdNIKITempera, deska, zocenia, 88 x 69,2 cm, Rosja XIX w.1155..000000,,--

  Scena centralna przedstawia Zstpienie Chrystusa do Otchani (Anastasis),wok niej sceny zwizane z yciem Marii i Jezusa: Narodziny Matki Boskiej,Wprowadzenie Marii do wityni, Zwiastowanie, Narodziny Chrystusa,O[arowanie Chrystusa w wityni, Chrzest w Jordanie, Wjazd do Jerozo-limy, Przemienienie na grze Tabor, Wniebowstpienie, Trjca wita,Zanicie Marii, Podniesienie Krzya.

  88. IIKKOOnnAA

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 46

 • 47

  PANTOKVTORTempera, deska z kowczegiem, 31 x 26,5 cm, Rosja MoskwaXVIII w.99..550000,,--

  grecka nazwa Pantokrator oznacza panujcego nad caym wiatem. Chrystus uka-zany jest w ppostaci, z praw rk uniesion w gecie bogosawiestwa, w lewejtrzyma ksig na ktrej wypisany jest tekst ewangelii. W nimbie otaczajcym gowZbawiciela widniej greckie litery: , symbolizujce sowa Ten, ktry jest.Przedstawienie znajduje si we wgbieniu deski zwanym kowczegiem. Powyszy wi-zerunek Chrystusa naley do tradycji prawdziwych portretw - reprezentacji wciele-nia Sowa Boego.

  89. IIKKOOnnAA

  deeSISTempera, deska zamknita ukiem,101,5 x 67 cm, Rosja, 2 po.XIX w.1111..000000,,--

  Przedstawienie deesis zwane trimforionem, nazwa ta pochodzi od przedstawieniatrzech osb witych: Chrystusa jako Najwyszego Sdziego, na tronie z ewange-liarzem z napisem Alfa i Omega, ktry stopy opiera na sera[nie. Po jego prawejMatka Boa, po lewej w. Jan Prodromos w pozach ordownikw. Ikony tego typuumieszczane byy zazwyczaj jako rodkowa cz rzdu deesis w ikonostasie.

  90. IIKKOOnnAA

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 47

 • InDEKS ARtYStW

  Zygmunt AAjjDDuuKKIIEEWWIIccZZ (1861-1917) 31Iwo BBIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955) 72, 73Danuta BBOOgguuSSZZEEWWSSMM--ccHHllEEBBOOWWSSMM (1921-2013) 48Henryk BBuuRRZZEEcc (1915-2005) 78tadeusz ccYYBBuullSSKKII (1878 -1954) 28ZeNryn WWIIKKllIISSKKII (1871-1930) 30Henryk DDIIEEttRRIIccHH (1889-1948) 37Stasys EEIIDDRRIIggEEVVIIccIIuuSS (ur. 1949) 49, 50Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879 -1944) 19, 29marceli HHAALLSSIImmOOWWIIccZZ (1859-1935) 25Ewa HHOOPPPPEE--nnOOWWIIccMM (ur. 1958) 76Franciszek Adam jjAAWWIIEEccKKII (1900-1946) 5Soter jjAAXXAA--mmAAAAccHHOOWWSSKKII (1867 -1952) 10, 20Bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954) 77jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 14, 21janina KKLLuuPPEE--WWIIDDEERRSSMM (1921 -2016) 57Wodzimierz KKuunnZZ (1926-2002) 51Wojciech KKRRZZYYWWOOBBOOccKKII (ur. 1938) 80Danuta llEESSZZccZZYYSSMM--KKlluuZZAA (ur. 1926) 66Emil llIInnDDEEmmAAnn (1864-ok. 1945) 17, 18jzef mmEEHHOOFFFFEERR (1869-1946) 26, 27Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998) 53-55mmnn 6, 15, 16, 35, 36, 38maciej nnEEHHRRIInngg (1901-1977) 3,4jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011) 56, 58Ryszard OOPPAAllIISSKKII (ur. 1947) 74, 75Witold PPAAMM (1928-2013) 67Barbara PPAAMM--WWIInnEEKK (ur. 1958) 68jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001) 82

  Vantzislav PPIIRRIIAAnnKKOOVV (ur. 1971) 62, 63Halina PPOODDggRRSSMM--DDuuttMM (ur. 1947) 70Antoni PPuuccEEKK (1916-1959) 7, 22Zygmunt LLDDnnIIccKKII (1894-1969) 23Bronisawa RRYYccHHttEERR--jjAAnnOOWWSSMM (1868-1953) 12czesaw RRZZEEPPIISSKKII (1905-1995) 13, 59Henryk SSAAjjDDAAKK (1905-1995) 2Richard georg SSccHHnnAAuuDDEERR (1886-1956) 84jacek SSIIEEnnIIccKKII (1928-2000) 47mira SSKKOOccZZEEKK--WWOOjjnnIIccMM (ur. 1959) 71Wadysaw SSKKOOccZZYYllAASS (1883-1934) 24jacek SSRROOMM (ur. 1957) 46micha SSttAAKKOO (1901-1969) 1Adam SSttYYMM (1890-1959) 8jan SSZZAAnnccEEnnBBAAccHH (1928-1998) 60, 61Wadysaw Karol SSZZEERRnnEERR (1870-1936) 34K. ttuuRREEKK (XX w.) 43Adam WWAADDOOWWSSKKII (XX w.) 33Eugeniusz WWAAnnIIEEKK (1906-2009) 65mieczysaw WWEEjjmmAAnn (1912-1997) 81Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006) 52Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940) 32Pawe WWRRBBEEll (1913-1984) 45Stanisaw WWjjttOOWWIIccZZ (1920-1991) 79leon WWYYccZZKKOOWWSSKKII (1852-1936) 44m. christopher ZZAAccHHAARROOWW (ur. 1954) 64Roman ZZAAKKRRZZEEWWSSKKII (1955-2014) 69Wacaw AABBOOKKllIIccKKII (1879-1959) 11Stanisaw uuLLWWSSKKII (1889-1976) 9

  Desa_153:Desa 22-05-16 17:56 Strona 48

 • PP ll AA CC WW KK II DD EE SS yy ::

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. 12 429-12- 51

  Dom Aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

  Antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] rzeszw, rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSzyStkiE SAlony przyjmuj DziEA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

  DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DESA posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DESA uczestniczy w programie leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  Siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. Obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  Antykwariaty w Krakowie

  Salon, ul. Floriaska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: [email protected]

  1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNNuummeerr kkoonnttaa:: bank Pekao S.A. 6699 11224400 44553333 11111111 00000000 55442277 338899442. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. Szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2016 r. 60 z

  WWyyssttaawwaa pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaaodbdzie si w dniach oodd 66 ddoo 1100 cczzeerrwwccaa w godz. 11.00 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia Skleniarz

  ISSN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: MMaaggoorrzzaattaa llaalloowwiicczztel. 12 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy MMaajjeewwsskkiitel. 12 422-19-66 [email protected]

  rzeczoznawcy: AAllddoonnaa SSoottyyss,, JJaaddwwiiggaa OOcczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa

  Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy,, PPaattrryyccjjaa GGaabbrryy--DDuuddzziiaakk,, JJaaddwwiiggaa OOcczzkkoo--KKoozzoowwsskkaa,,AAnnnnaa KKoozzaakkiieewwiicczz,, AAllddoonnaa SSoottyyss,, KKaattaarrzzyynnaa KKwwaattrroo--WWoonniiaakktel. 12 422-19-66 [email protected]

  Na okadce (przd):Zygmunt AJDUKIEWICZ (1861-1917), Portret mczyzny, poz. 31, (fragment).Na okadce (ty): LNDElAbr, poz. 85.

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

  [email protected]

  Patronat medialny

  Desa_153_okladka:Okladka 22-05-16 20:46 Strona 2

 • [email protected], [email protected]

  ISSN 1429-6098

  AUKCJA 15311 CZERWCA 2016 R.

  Krakw

  Desa_153_okladka:Okladka 22-05-16 20:46 Strona 1