Ayat - Ayat Alquran Yang Berkaitan Dengan Ekonomi

Embed Size (px)

Text of Ayat - Ayat Alquran Yang Berkaitan Dengan Ekonomi

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 1 Bab IREZEKI ( SUMBER DAYA LANGIT ) SABA ( 34 ) : 24 ( ALLAH Pemberi rezeki ) ;O4^- *. Og~-.- +O 4` O)g4OEOO- 4`4 O) ^O-N.4 ;O4^- O) jE4O=E- _4O-4 O1O4^- +OO)lC^- ^ 1. segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. dan Dia-lah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. SABA ( 34 ) : 15 ( saba as a welfare state ) ; 4p~E 4l=Og O) )_g4O4`O4C-47 W p4-E4E_ }4N -g4CEg-4 W W-OU7 }g` -^ejO7)4O W-NO7;--4 +O _E4-4 O4:jOC 4O4 EOOEN ^) 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun disebelahkanandandisebelahkiri.(kepadamerekadikatakan):"Makanlaholehmudarirezkiyang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". SABA ( 34 ) : 17 ( saba negeri makmur tapi hancur karena kafir ) ElgO _E4uC4OE_ E) W-NOEEW E-4 -O@OO_q ) 4OO^- ^_ 17.DemikianlahKamimemberiBalasankepadamerekakarenakekafiranmereka.danKamitidakmenjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. SABA ( 34 ) : 36 ( ALLAH peluas dan penyempit rezeki ) Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 2 ~ Ep) O).4O 7OOO:4C -^e)O-}Eg +7.4=EC +Og^4C4 O}44O4- +EEL- 4pOU;4C ^@g 36. Katakanlah: "SesungguhnyaTuhankumelapangkan rezki bagi siapayang dikehendaki-Nya danmenyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya). akan tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui". SABA ( 34 ) : 39 ~ Ep) O).4O 7OOO:4C -^e)O-}Eg +7.4=EC ;}g` jg14lgN+Og^4C4 +O _ .4`4 +^E^}g)` 7/E* 4O_ +O)U^C7 W 4O-4+OOE= --g~)eO- ^@_ 39.Katakanlah:"SesungguhnyaTuhankumelapangkanrezkibagisiapayangdikehendaki-Nyadiantarahamba-hamba-Nyadanmenyempitkanbagi(siapayangdikehendaki-Nya)".danbarangapasajayangkamunafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya. FAATIR ( 34 ) : 3 ( ingat nikmat ALLAH, yang member rezeki ) Og^4C +EEL- W-NO7^O-=eEug^ *.- 7^OU4 _ E- ;}g`-)UE= +OOEN *.- 7~NeO4C =}g)`g7.EOO- ^O-4 _ 4O)) 4O- W _^+ ]O7u> ^@ 3. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Penciptaselain Allah yang dapat memberikan rezki kepadakamudarilangitdanbumi?tidakadaTuhanselaindia;MakaMengapakahkamuberpaling(dari ketauhidan)? Az-ZUMAR ( 39 ) : 52 ( ALLAH peluas dan penyempit rejeki ) 4 W-EOUu4C Ep -.-7OOO:4C -^e)O- }Eg +7.4=EC+Og^4C4 _ Ep) O) CgO e4CEOg 4pONLg`uNC ^)g Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 3 52.dantidakkahmerekamengetahuibahwaAllahmelapangkanrezkidanmenyempitkannyabagisiapayang dikehendaki-Nya?Sesungguhnyapadayangdemikianituterdapattanda-tandakekuasaanAllahbagikaumyang beriman. ASY-SYURAA ( 42 ) : 12 ( peluas dan penyempit rejeki ) +O Og4` g4OEOO-^O-4 W 7OOO:4C -^e)O- }Eg+7.4=EC +Og^4C4 _ +O^^) ]7)7/E* 7)U4 ^g 12.kepunyaan-Nya-lah perbendaharaanlangit dan bumi;Diamelapangkan rezki bagi siapayang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. ASY-SYURAA ( 42 ) : 19 ( pemberi rejeki kepada yang DIA kehendaki ) +.- l-OgC jg14lg) 7-NeO4C}4` +7.4=EC W 4O-4 OOO^-+OCjOE^- ^_ 19. Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha Perkasa. ASY-SYURAA ( 42 ) : 27 ( pengandaian ALLAH tentang pelapangan rejeki ) O4 EO=OE +.- -^e)O-jg14lgg W-O44l O) ^O-}4 Nj)O46NC OE) E` +7.4=EC_ +O^^) jg14lg) lOO)lE=OO4 ^g_ 27. dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi,tetapiAllahmenurunkanapayangdikehendaki-Nyadenganukuran.SesungguhnyaDiaMahamengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 4 Al-Baqarah ( 2 ) : 212 ( memberi rejeki yang dikehendaki ) 4)Ne 4g~--g W-NOEE7E_O41E^- 4Ou^O-4pNOECOEC4 =}g` =}Cg~-.-W-ONL4`-47 O =}CO--4 W-OE>-_~O 4O4C gOE41^- +.-4 7-NeO4C }4` +7.4=EC )OO4)=OgO ^gg 212.kehidupanduniadijadikanindahdalampandanganorang-orangkafir,danmerekamemandanghinaorang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Al-Maida ( 5 ) : 64 ( member rejeki kepada yang IA kehendaki ) +-^1-4O> -;g)` gu4 ElgO WOU N;_ *.- 7^OU4N+O+E;O4O4 +-47 =}g)`4)OOC^- ^gj 64.kemudiankamuberpalingsetelah(adanyaperjanjian)itu,MakakalautidakadakaruniaAllahdanrahmatNya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Yunus ( 10 ) : 21 ( Maha pemberi rejeki ) ~ }4` 7~NeO4C =}g)` g7.EOO-^O-4 }E` l)U;4C E7;OO-4O=-4 }4`4 @O^C7 OOEC^-=}g` gejOE^- @O^C74=ejOE^- ;g` ^]OEC^- }4`4NO)ENC =O- _ 4pO7O41=O+.- _ E 4pO+-> ^@ 31.Katakanlah:"Siapakahyangmemberirezkikepadamudarilangitdanbumi,atausiapakahyangKuasa (menciptakan)pendengarandanpenglihatan,dansiapakahyangmengeluarkanyanghidupdariyangmatidan Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 5 mengeluarkanyangmatidariyanghidup[689]dansiapakahyangmengatursegalaurusan?"Makamerekaakan menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?" [689] Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari ayam.dandapatjugadiartikanbahwapergilirankekuasaandiantarabangsa-bangsadantimbultenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. Hud ( 11 ) : 3 ( memberikan kelebihan kepada tertentu ) Ep) O7+4O +.- Og~-.- 4-UEg4OEOO- 4O-4 O) gO+-c+C O4O4-c- O>4N+OE^- W NO)ENC 4O^`- W 4`}g` >7OgE- ) }g` gu4 gOg^^O) _N:gO +.- :4O ++:;N _E ]NO-EO> ^@ 3.SesungguhnyaTuhankamuialahAllahyangmenciptakanlangitdanbumidalamenammasa,kemudianDia bersemayamdiatas'Arsyuntukmengatursegalaurusan.tiadaseorangpunyangakanmemberisyafa'atkecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hud ( 11 ) : 6 ( setiap makhluk dijamin rejekinya ) 4`4 }g` lO+.-E1 O) ^O- )O>4N *.- E_~^ejO OUu4C4E-O4ON` E_4NE1O4ON`4 _ 7O) U4- -)lG` ^g 6.dantidakadasuatubinatangmelata[709]pundibumimelainkanAllah-lahyangmemberirezkinya,danDia mengetahuitempatberdiambinatangitudantempatpenyimpanannya[710].semuanyatertulisdalamkitabyang nyata (Lauh Mahfuzh). [709] Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. [710]Menurutsebagianahlitafsiryangdimaksuddengantempatberdiamdisiniialahduniadantempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 6 ArRad(13):26(ALLAHmeluaskandanmenyempitkanrejekikepadayang dikehendaki ) +.- 7OOO:4C -^e)O- }Eg+7.4=EC +Og^4C4 _ W-ONO@O4jE_O4OE^) 4Ou^O- 4`47E_O4OE^- 4Ou^O- O)jE4O=E- ) /744` ^gg 26.AllahmeluaskanrezkidanmenyempitkannyabagisiapayangDiakehendaki.merekabergembiradengan kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat,hanyalah kesenangan (yang sedikit). AnNahl ( 16 ) : 71 ( ALLAH melebihkan rejeki dari yang lain ) +.-4 _ 7_u4 _O>4N *u4O) -^e@O- _ E -g~-.-W-OU]_ Og1.-4O) )_g~^ejO_O>4N 4` ;eE:U4` g+EuC _gO1g v7.-4OEc _ gOEugL): *.-]E^_ ^_ 71.danAllahmelebihkansebahagiankamudarisebagianyanglaindalamhalrezki,tetapiorang-orangyang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah[832]?. [832] Ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaaan dalam Islam. Al-Israa(17):30(meluaskandanmenyempitkanrejekikepadayangDIA kehendaki ) Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 7 Ep) El+4O 7OOO:4C -^e)O- }Eg+7.4=EC +Og^4C4 _ +O^^) 4p~Ejg14:g) -eOO)lE= -LOO4 ^@ 30.SesungguhnyaTuhanmumelapangkanrezkikepadasiapayangDiakehendakidanmenyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. An-Nur ( 24 ) : 38 ( ALLAH member rejeki kepada yang DIA kehendaki ) Ng4@O;4Og +.- =}=O;O 4`W-OUgE -EC@O4C4 }g)` g)-;_ +.-4 7-NeO4C }4` +7.4=EC )OO4)=OgO ^@g 38.(Merakamengerjakanyangdemikianitu)supayaAllahmemberikanBalasankepadamereka(denganbalasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Bab II Kerja / Usaha AzZumar ( 39 ) : 39 ( Himbauan untuk bekerja ) ~ O4C W-OUE;N- _O>4N:g-4^~4` O)E+) g4N W 4O=O]OUu> ^@_ 39. Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja(pula), Maka kelak kamu akan mengetahui, Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 8 Jatsiyah ( 45 ): 15 (mengerjakan amal baik ataupun buruk akan kembali kepada diri sendiri ) ;}4` g4N w)U= gOO^4L)U W;}4`4 47.Ec OgOUE W _O) 7)4O ]ONE_O> ^) 15.Barangsiapayangmengerjakanamalsaleh,Makaituadalahuntukdirinyasendiri,danBarangsiapayang mengerjakan kejahatan, Maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Ahqaf ( 46 ) : 19 ( derajat yang diberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan ) ]:g4 eE_4OE1 +] W-OUgEW g4Og4ONOg4 _U4 -4 4pO+;NC ^_ 19. dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apayang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Al-Jumuah(62):10(usaisholat,bertebaranlahdimukaBumiuntukmencari karunia Allah ) -O) ge41_~ 7E_OUO-W-NOg=4^ O) ^O-W-O74--4 }g` ;_ *.-W-NO7^O-4 -.- -LOOg1E7^UE- 4pO)U^> ^ 10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Mulk ( 67 ) : 2 ( Allah menguji siapa yang lebih baik amalnya ) Og~-.- 4-UE =OE^-E_O4OO4^-4 74OUl4Og7GC }=O;O 1E44N _ 4O-4+OCjGE^- +OO4^- ^g Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 9 2. yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, Al-Mulk ( 67 ) : 15 ( berjalanlah di muka bumi untuk mencari rejeki ) 4O- Og~-.- EE_ N7 4O-LO7O W-O=^` O) Ogg4L4`W-OU74 }g` gOg~^ejO W gO^O)4+OO=4- ^) 15.Dialahyangmenjadikanbumiitumudahbagikamu,Makaberjalanlahdisegalapenjurunyadanmakanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. AnAm ( 6 ) : 132 ( derajat berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan ) ]:g4 eE_4OE1 Og)` W-OUg4N _4`4 CG4O g4) O4N]OUEu4C ^@g 132.danmasing-masingorangmemperolehderajat-derajat(seimbang)denganapayangdikerjakannya.dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. AnAm ( 6 ) : 135 ( bekerjalah sepenuh kemampuan ) ~ O4C W-OUE;N- _O>4N:g-4^~4` O)E+) g`4N W 4O=O]OUu> }4` C]O7> +O O4l4NjO-O.- +O^^) E)U^NC]O)U-- ^@) 135.Katakanlah:"Haikaumku,berbuatlahsepenuhkemampuanmu[506],Sesungguhnyaakupunberbuat(pula). kelakkamuakanmengetahui,siapakah(diantarakita)yangakanmemperolehhasilyangbaikdiduniaini[507]. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. [506] Artinya: tetaplah dalam kekafiranmu sebagaimana aku tetap dalam keislamanku. [507] Maksudnya: Allah menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) yang baik Yaitu kebahagiaan diakhirat. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 10 AtTaubah ( 9 ) : 94 ( Allah dan Rasul melihat pekerjaan umat ) ]+OO4u4C 7O) -O)+uE_4O jgO) _ ~ W-+OO4-u> } ;g`u-^ : ;~4^*:4^ +.- ;}g` jO4:u= _O4O=OEc4 +.- 7UE4N N.Oc4O4 ]14O> _O) )U4NU^O4^- jEEE_O=-47N)Ol4[NO E) +L74pOUEu> ^_j 94. mereka (orang-orang munafik) mengemukakan 'uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka (darimedanperang).Katakanlah:"Janganlahkamumengemukakan'uzur;Kamitidakpercayalagikepadamu, (karena) Sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada Kami beritamu yang sebenarnya. dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. AtTaubah ( 9 ) : 105 ( Bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul melihat kerjamu ) ~4 W-OUE;N- O4O=O=O +.-7U4E N.Oc4O44pONLg`u^-4 W ]14O7Ec4_O) )U4N U^O4^-jEEOgO-4 7N)Ol4[NO E)u7+L7 4pOUEu> ^) 105.danKatakanlah:"Bekerjalahkamu,MakaAllahdanRasul-Nyasertaorang-orangmukminakanmelihat pekerjaanmuitu,dankamuakandikembalikankepada(Allah)yangmengetahuiakanyangghaibdanyangnyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hud ( 11 ) : 93 ( bekerjalah, karena kami bekerja ) Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 11 gO4C4 W-OUE;N- _O>4N:g-4^~4` O)E+) g4N W 4;OEc]OUu> }4` gOOg>4C _-EO4NgOC@O^C7 ;4`4 4O- _OE WW-EO+l>O-4 O)E+) :E4`_U1g~4O ^_@ 93.dan(diaberkata):"Haikaumku,berbuatlahmenurutkemampuanmu,Sesungguhnyaakupunberbuat(pula). kelakkamuakanmengetahuisiapayangakanditimpaazabyangmenghinakannyadansiapayangberdusta.dan tunggulah azab (Tuhan), Sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu." Israa ( 17 ) : 12 ( waktu siang hari adalah waktu kita mencari karunia Allah ) 4LUEE_4 ^O-- 4OOgE+-4u-4-4C-47 W .4^OEE O4C-47^O-- .4LUEE_4 O4C-47jOOgE+- LE4O^lN` W-O74-4-g1E;_ }g)` 7)O W-OUu4-g4E1E4N 4-gLpO- ==Og4^-4 _E4 7/E* +OE4UO 1E1^> ^g 12. dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. Israa ( 17 ) : 66 ( kapal dilayarkan oleh Allah untuk mencari karunia Allah ) N7O Og~-.- /]uONC N:CU^- O) @O4l^-W-O74-4-g }g` g)-;_ _ +O^^)]~E 7) V1gO4O ^gg 66. Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 12 Al-Qashas(28):77(carilahanugrahAllah,untukakhiratdanjanganlupakan duniamu ) ;u4--4 .EOg C4>-47 +.-4O-O.- E4O=E- W 4 w4>El4l14^ ;g` 4Ou^O- W }O;O4.E =}=O;O +.- C^O) W 4;ul> E1=OE^- O) ^O- W Ep)-.- OUg47 4gO^^- ^__ 77.dancarilahpadaapayangtelahdianugerahkanAllahkepadamu(kebahagiaan)negeriakhirat,danjanganlah kamumelupakanbahagianmudari(kenikmatan)duniawidanberbuatbaiklah(kepadaoranglain)sebagaimana Allahtelahberbuatbaik,kepadamu,danjanganlahkamuberbuatkerusakandi(muka)bumi.SesungguhnyaAllah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. ArRum ( ) : 46 ( agar mencari karuniaNYA ) ;}g`4 gOg-4C-47 p cONCEE4C@O- 4O]4:N`7CONOg4 }g)` gOg4uOOEO@O;4-g4 lU^- j@O^`)W-O74-4-g4 }g` g)-;_7^UE4 4pNO7;= ^jg 46.dandiantaratanda-tandakekuasan-NyaadalahbahwaDiamengirimkananginsebagaipembawaberita gembira[1173] dan untukmerasakan kepadamusebagian dari rahmat-Nyadansupayakapaldapatberlayar dengan perintah-Nya[1174] dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahn kamu bersyukur. [1173] Pembawa berita gembira Maksudnya: awan yang tebal yang ditiup angin lalu menurunkan hujan. karenanya dapatdirasakanrahmatAllahdengantumbuhnyabiji-bijiyangtelahdisemaikandanmenghijaunyatanaman-tanaman serta berbuahnya tumbutumbuhan dan sebagainya. [1174] Yaitu: dengan seizin Allah dan dengan sekehendak-Nya. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 13 Bab III Kepemilikan / Khalifah di Bumi Faatir ( 35 ) : 39 ( menjadikan khalifah di bumi ) 4O- Og~-.- 7UEE_ E-j^UE=O) ^O- _ }E 4OEE gO^OUE+NO^7 W 4 C@O4C 4jOg^--NO^7 ELgN jgj4O ) 6^4` W4 C@O4C 4jOg^- -NO^7) -4O=OE= ^@_ 39.Dia-lahyangmenjadikankamukhalifah-khalifahdimukabumi.Barangsiapayangkafir,Maka(akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaanpadasisiTuhannyadankekafiranorang-orangyangkafiritutidaklainhanyalahakanmenambah kerugian mereka belaka. AsSyura ( 42 ) : 4 ( bagiNya apa yang ada di langit dan bumi ) +O 4` O) g4OEOO- 4`4 O)^O- W 4O-4 OOj>E^-N7gE^- ^j 4.kepunyaan-Nya-lahapayangadadilangitdanapayangadadibumi.danDialahyangMahaTinggilagiMaha besar. AsSyura ( 42 ) : 53 ( bagiNya apa yang di langit dan bumi ) O4O *.- Og~-.- +O 4` O)g4OEOO- 4`4 O) ^O- O) *.- +OO> +OON`1- ^)@ Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 14 53.(yaitu)jalanAllahyangKepunyaan-Nyasegalaapayangadadilangitdanapayangadadibumi.Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan. Zukhruf ( 43 ) : 10 ( Allah menjadikan bumi untuk manusia ) Og~-.- EE_ N: 4O- -4;_4`EE_4 7 OgOg 1E+lc 7^UE-]4-;_> ^ 10.yangmenjadikanbumiuntukkamusebagaitempatmenetapdanDiamembuatjalan-jalandiatasbumiuntuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Fath ( 48 ) : 14 ( kepunyaanNya kerajaan bumi dan langit ) *.4 lUN` g4OEOO- ^O-4 _NOg^4C }Eg +7.4=EC COENC4 }4`+7.4=EC _ ]~4 +.- -4OOENV1gOO ^j 14.danhanyakepunyaanAllah-lahkerajaanlangitdanbumi.Diamemberikanampunkepadasiapayang dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Najm ( 53 ) : 31 ( bagiNya apa yang di lagit dan bumi ) *.4 4` O) g4OEOO- 4`4 O)^O- EO@O;4Og 4g~-.-W-O7*^Ec E) W-OUgEEO@O^_4 4g~-.- W-ONL=O;O/E_O+4^) ^@ 31. dan hanyakepunyaan Allah-lah apayang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Diamemberi Balasan kepadaorang-orangyangberbuatjahatterhadapapayangtelahmerekakerjakandanmemberiBalasankepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga). Hadid ( 57 ) : 5 ( bagiNya kerajaan langit dan bumi ) Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 15 N-. lUN` g4OEOO- ^O-4_ O)4 *.- 7E_O> +OON`1- ^) 5. kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. Munafiqun ( 63 ) : 7 ( kepunyaan Allah gudang gudang langit dan bumi ) N- 4g~-.- 4pO7O4C W-OgL>_O>4N ;}4` E4gN Oc4O *.- __4EOW-OO_EL4C *.4 N.-4OE=g4OEOO- ^O-4 O}44-g4LN^- 4pO_^4C ^_ 7. mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar): "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepadaorang-orang(Muhajirin)yangadadisisiRasulullahsupayamerekabubar(meninggalkanRasulullah)." Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. AlBaqarah(2) : 29 30 ( Bumi untuk manusia dan manusia sebagai khalifah bumi ) 4O- Og~-.- 4UE 7 E` O)^O- 41gE_ -O4O4-c-O) g7.EOO- O}_.O=O E7lEc4OEEc _ 4O-4 ]7) 7/E*7)U4 ^g_ ^O)4 4~ CG4OgOj^UEUg O)E+) gN~E} O)^O- LOEO)UE= W W-EO7~NE^_` OgOg }4` O^NC OgOglgOEC4 47.4`g].- }^44E)Ol=O+^ Eg;O4 +Eg-+^4 El W4~ EO)E+) NU;N 4` 4pOUu>^@ Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 16 29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. 30.ingatlahketikaTuhanmuberfirmankepadaParaMalaikat:"Sesungguhnyaakuhendakmenjadikanseorang khalifah dimukabumi."merekaberkata:"MengapaEngkau hendakmenjadikan (khalifah) di bumi itu orangyang akanmembuatkerusakanpadanyadanmenumpahkandarah,PadahalKamiSenantiasabertasbihdenganmemuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." AlBaqarah (2) : 115 116 ( bagi Allah bagian barat dan timur ) *.4 7-@O;=O^- C@O^O^-4 _E4LuC W-Oe4O> V +O;_4 *.-_ ]) -.- 77c4 _1)U4 ^) W-O7~4 EOC+`- +.- -V.4 +OE4Elc W 4 N-. 4` O)g4OEOO- ^O-4 W 7 N-.4pO+g[~ ^g 115.dankepunyaanAllah-lahtimurdanbarat,MakakemanapunkamumenghadapdisitulahwajahAllah[83]. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui. 116. mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak". Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya. [83]DisitulahwajahAllahmaksudnya;kekuasaanAllahmeliputiseluruhalam;sebabitudimanasajamanusia berada, Allah mengetahui perbuatannya, karena ia selalu berhadapan dengan Allah. Yunus ( 10 ) : 14 ( menjadikan kalian khalifah bumi ) 7E4UEE_ E-j^UE= O)^O- }g` g-gu4 4OOLE4gE-^OE 4pOUEu> ^j 14.kemudianKamijadikankamupengganti-pengganti(mereka)dimukabumisesudahmereka,supayaKami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. AnNur ( 24 ) : 55 ( janji Allah kepada orang orang yang mengerjakan amal saleh ) Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 17 E4N4 +.- 4g~-.- W-ONL4`-477Lg` W-OUg4N4 geE)UO-_ELE)U^C4-O41 O) ^O-E E-UuC4-c- -g~-.- }g`)_)U:~ O}4L4NO4 +ONg+Cg1 Og~-.- _/=/>O- +OgE+g-4lN14 }g)` gu4)_gOE= 4L^` _ /j_4^+:u4C ]O7)O;+C O). 6*^OE- _ }4`4 4OEEu4 ElgO Elj^q N-4pOOE^- ^)) 55.danAllahtelahberjanjikepadaorang-orangyangberimandiantarakamudanmengerjakanamal-amalyang salehbahwaDiasungguh-sungguhakanmenjadikanmerekaberkuasadimukabumi,sebagaimanaDiatelah menjadikanorang-orangsebelummerekaberkuasa,dansungguhDiaakanmeneguhkanbagimerekaagamayang telahdiridhai-Nyauntukmereka,danDiabenar-benarakanmenukar(keadaan)mereka,sesudahmerekadalam ketakutanmenjadi aman sentausa.merekatetapmenyembahku-Ku dengan tiadamempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. Bab IV Konsumsi AlBaqarah (2) : 168 ( makanlah yang halal dan toyyib ) E_GC^4C +EEL- W-OU7 Og`O) ^O- 1EUEO 4ljOC 4W-ON):4> g4O7C7= ^}C^OO=- _+O^^) 7 4N N-)lG` ^gg 168.Haisekalianmanusia,makanlahyanghalallagibaikdariapayangterdapatdibumi,danjanganlahkamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 18 AlBaqarah(2):172173(makanyangtoyyibdanbersyukurdanmakanan makanan yang diharamkan ) E_GC^4C -g~-.- W-ONL4`-47W-OU }g` ge4:j1C 4` 7E4^~Ee4OW-NO7;--4 *. p) +L ++C)]+lu> ^_g E^^) 4OEON:^OU4 O4-^1E^- 4O.-4=4 jOC@O4gC^- .4`4 Eg-qgO) )OO4g *.- W ^}E O7C;-4OOEN ^4 4 l14N E =^)gO^OU4N _ Ep) -.- EOOEN v1gOO^_@ 172.Haiorang-orangyangberiman,makanlahdiantararezkiyangbaik-baikyangKamiberikankepadamudan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. 173.SesungguhnyaAllahhanyamengharamkanbagimubangkai,darah,dagingbabi,danbinatangyang(ketika disembelih)disebut(nama)selainAllah[108].tetapiBarangsiapadalamKeadaanterpaksa(memakannya)sedang Diatidakmenginginkannyadantidak(pula)melampauibatas,Makatidakadadosabaginya.SesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [108] Haram jugamenurut ayatini dagingyang berasal dari sembelihanyangmenyebutnamaAllah tetapi disebut pula nama selain Allah. AlBaqarah (2) : 188 ( jangan memakan harta dengan cara yang batil ) 4 W-EOU7> 74O^` 7E4uO4gC4:^) W-O7;>4 .E_)O) gO:+4^- W-OU4-gLC@O ;}g)` 4O^` +EE4-^e") +^4 4pOUu>^gg Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 19 188. dan janganlah sebahagian kamu memakan hartasebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. Al-Maidah ( 5 ) : 4 ( dihalalkan makanan yang toyyib ) El4^OU4*OEC .-O4` EgOq +O W~ EgOq N7 e4:j1-C- 4`4+;^U4 =}g)` ^EjO-4OO_^-4-)lggUN` O}g4+O+jE> 4N7E^U4 +.- W W-OU7 .4=}'=O^` 7^OU4 W-NO7^O-44;-- *.- gO^OU4N W W-OE>-4-.- _ Ep) -.- 7C)O= =Og4^-^j 4. mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamumengajarnyamenurutapayangtelahdiajarkanAllahkepadamu[399].Makamakanlahdariapayang ditangkapnyauntukmu[400],dansebutlahnamaAllahatasbinatangbuasitu(waktumelepaskannya)[401].dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. [399]Maksudnya:binatangbuasitudilatihmenurutkepandaianyangdiperolehnyadaripengalaman;pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu. [400]Yaitu:buruanyangditangkapbinatangbuassemata-matauntukmudantidakdimakansedikitpunoleh binatang itu. [401]Maksudnya:diwaktumelepaskanbinatangbuasitudisebutnamaAllahsebagaigantibinatangburuanitu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan. Al-Maidah(5):8788(janganmengharamkanyanghalaldanmengahalalkan yang haram ) Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 20 Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47 W-ON`@OO4q` ge4:jOC .4` EEO+.- 7 4 W-4-u> _ ]) -.- OUg47 4g4u^- ^g_ W-OU74 Og` N7E~Ee4O +.-1EUEO 4ljOC _ W-OE>-4 -.--Og~-.- +^ gO) ]ONLg`uN` ^gg 87.Haiorang-orangyangberiman,janganlahkamuharamkanapa-apayangbaikyangtelahAllahhalalkanbagi kamu,danjanganlahkamumelampauibatas.SesungguhnyaAllahtidakmenyukaiorang-orangyangmelampaui batas. 88.danmakanlahmakananyanghalallagibaikdariapayangAllahtelahrezekikankepadamu,danbertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Al-Maidah ( 5 ) : 90 ( pelarangan meminum khamer, brjudi, dll ) Og^4C 4g~-.- W-EON44`-47E^^) NO;C^- +OO^1E^-4C=^-4 N^e-4 /;_jO;}g)` E4N ^}C^OO=-+O+lg[4-;_ 7+UE 4pO)U^>^_ 90.Haiorang-orangyangberiman,Sesungguhnya(meminum)khamar,berjudi,(berkorbanuntuk)berhala, mengundinasibdenganpanah[434],adalahTermasukperbuatansyaitan.Makajauhilahperbuatan-perbuatanitu agar kamu mendapat keberuntungan. [434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belumpakaibuluuntukmenentukanApakahmerekaakanmelakukansuatuperbuatanatautidak.CaranyaIalah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, janganlakukan,sedangyangketigatidakditulisapa-apa,diletakkandalamsebuahtempatdandisimpandalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anakpanahitu.TerserahlahnantiApakahmerekaakanmelakukanatautidakmelakukansesuatu,sesuaidengan tulisananakpanahyangdiambilitu.kalauyangterambilanakpanahyangtidakadatulisannya,Makaundian diulang sekali lagi. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 21 Al-Maidah(5):96(halalburuanlautdanpelaranganmenangkaphewansaat ikhram darat ) EgOq 7 ^O= @O4l^-+ON`EC4 444` 7-jE4OOOOUg4 W 4@ONO4 7^OU4^O= )OE^- 4` +^`1 4`NONO W-OE>-4 -.- -Og~-.- gO^1)]+O=^4q` ^_g 96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[442] dan makanan (yang berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang lezatbagimu,danbagiorang-orangyangdalamperjalanan;dandiharamkanatasmu(menangkap)binatangburuan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. [442]Maksudnya:binatangburuanlautyangdiperolehdenganjalanusahasepertimengail,memukatdan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini Ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya. [443] Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya. Al-Maidah ( 5 ) : 100 ( tidak sama anatara buruk dan baik ) ~ OO4-OEC +1)lC^-CUjO-C-4 O4 El4lE;N7E4O^4E g+1)lC^- _ W-OE>-.- Ojq^4C U4:^- 7+UE]O)U^> ^ 100. Katakanlah: "tidak sama yang buruk denganyang baik,meskipun banyaknyayangburuk itumenarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." Al-Anam(6):142(hewanternakadayanguntukpengangkutandanadayang untuk disembelih sebagai rejeki Allah ) ;g`4 Eu^- 6.OEO V-O4_ W-OU Og` N7E~Ee4O +.- 4Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 22 W-ON)l+> g4O7C7= ^}C^OO=- _+O^^) 7 4N -)lG` ^jg 142.dandiantarahewanternakituadayangdijadikanuntukpengangkutandanadayanguntukdisembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Anam ( 6 ) : 145 146 ( hal hal yang dilarang untuk di konsumsi ) ~ } O) .4` =/^q O)`OO4` _O>4N gNC +OE;C4C) p ]O74C O4-^14` u 4`E1~OOE` u = OCjO6= +O^^)+w;_jO u Og Eg-q )OO4g*.- gO) _ ^}E O7C;- 4OOEN^4 4 l14N Ep) C+4O EOOEN_OgOO ^j) O>4N4 -g~-.-W-1E- E4^`OEO E OgO O W;g`4 @O4l^- E44^-4E4^`OEO )_^OU4 .E_4`O7- )4` ;eUEEO .E-+OO_ j.4C-4OE^- u 4` EOU4-u=-;E) _ ElgO _E4uC=GE_jgO^4l) W ^^)4 4pO~g=^jg 145.Katakanlah:"TiadalahakuperolehdalamwahyuyangdiwahyukankepadaKu,sesuatuyangdiharamkanbagi orangyang hendakmemakannya,kecuali kalaumakanan itu bangkai, atau darahyangmengalir atau daging babi- karenaSesungguhnyasemuaitukotor-ataubinatangyangdisembelihatasnamaselainAllah.Barangsiapayang dalamKeadaanterpaksa,sedangDiatidakmenginginkannyadantidak(pula)melampauibatas,Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 146. dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku[517] dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yangdiperutbesardanususatauyangbercampurdengantulang.DemikianlahKamihukummerekadisebabkan kedurhakaan mereka; dan Sesungguhnya Kami adalah Maha benar. [517] Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa dan lain-lain. sebahagian ahli tafsir mengartikan dengan hewan yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan lain-lain. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 23 Araf ( ) : 31 33 ( pelarangan Israf, fasik, dll ) /j_4:4C 4E1-47 W-7O 74-4[C)eELgN ]7 lO4` W-OU4W-O+4O'=-4 4 W-EO)O;O _+O^^) OUg47 4-g)O;O^- ^@ ~ ;}4` 4OEO OE4C)e *.- /--E4Ou= jg14lggge4:jO-C-4 =}g` -^e@O- _~ "Og- 4g~--g W-ONL4`-47 O)jE_O41E^- 4Ou^O- LO=g~4O4C gOE41^- ElgEOEN_E+^ ge4CE- Og4pO+;4C ^@g ~ E^^) 4OEO"O)4O =gO4OE^- 4` 4OE_Ogu+g` 4`4 =}C4 =^e"-4=/^4l^-4 )OO4) --EC^-p4 W-O7)O; *.) 4` j)O46NC gO) 4LCUc p4W-O7O> O>4N *.- 4` 4pO+u>^@@ 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmuyang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 32.Katakanlah:"SiapakahyangmengharamkanperhiasandariAllahyangtelahdikeluarkan-Nyauntukhamba-hamba-Nyadan(siapapulakahyangmengharamkan)rezkiyangbaik?"Katakanlah:"Semuanyaitu(disediakan) bagiorang-orangyangberimandalamkehidupandunia,khusus(untukmerekasaja)diharikiamat[536]." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. 33. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, danperbuatandosa,melanggarhakmanusiatanpaalasanyangbenar,(mengharamkan)mempersekutukanAllah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 24 [534] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain. [535] Maksudnya:janganlah melampaui batasyang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pulamelampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. [536]Maksudnya:perhiasan-perhiasandariAllahdanmakananyangbaikitudapatdinikmatididuniainioleh orang-orangyangberimandanorang-orangyangtidakberiman,sedangdiakhiratnantiadalahsemata-matauntuk orang-orang yang beriman saja. Anfal ( 8 ) : 69 ( makanlah yang halal toyyib di ghonimah ) W-OU7 Og` +;g4EN 1EUEO4ljOC _ W-OE>-4 -.- _ ])-.- EOOEN _OgOO ^g_ 69.Makamakanlahdarisebagianrampasanperangyangtelahkamuambilitu,sebagaimakananyanghalallagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nahl ( 16 ) : 114 115 ( makanlah yang halal dan toyyib, haram darah, dll ) W-OU7 Og` N:~Ee4O +.- 1EUEO4ljOC W-NO:;--4 =eEug^ *.-p) +L7 ++C) 4p+lu> ^j E^^) 4OEO N:^OU4 O4-^1E^-4O.-4 =4 @OCjO6gC^-.4`4 Eg-q )OO4g *.- gO) W^}E O7C;- 4OOEN ^4 4 l14N]) -.- EOOEN _OgOO ^) 114.MakamakanlahyanghalallagibaikdarirezkiyangtelahdiberikanAllahkepadamu;dansyukurilahnikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. 115.SesungguhnyaAllahhanyamengharamkanatasmu(memakan)bangkai,darah,dagingbabidanapayang disembelihdenganmenyebutnamaselainAllah;tetapiBarangsiapayangterpaksamemakannyadengantidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Israa ( 17 ) : 26 27 ( larangan mubadzir ) Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 25 g-474 -O _O.O^- +OOEO4-Og^-4 4^-4 O):OO-4 OO4l> -OCOl> ^gg Ep)4jOO4:^- W-EO+^~E 4p4Ou=)-gC4OO=- W 4p~E4 }C^OO=-gO)4Og -4OOE ^g_ 26. dan berikanlah kepadakeluarga-keluargayang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27.Sesungguhnyapemboros-pemborosituadalahsaudara-saudarasyaitandansyaitanituadalahsangatingkar kepada Tuhannya. Bab V Industri / Produksi Al-Hadid ( 57 ) : 25 ( logam yang kuat dan multiguna ) ; 4LUEcO E4Uc+Oge4L)O4l^) 4L^4O^4O_E4` =U4-^- ]-4OOg^-44O4Og +EE4- OO^) W4L^4O^4 ECgO4^- gO1g /E4/CgE- 7gE44`4 +EELUg=Uu4Og4 +.- }4` ++OO^L4CN-c+O4 jU^O4^) _ Ep) -.-OO~ EOC@O4N ^g) 25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkanbersamamerekaAlkitabdanneraca(keadilan)supayamanusiadapatmelaksanakankeadilan.danKami ciptakanbesiyangpadanyaterdapatkekuatanyanghebatdanberbagaimanfaatbagimanusia,(supayamereka mempergunakanbesiitu)dansupayaAllahmengetahuisiapayangmenolong(agama)Nyadanrasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 26 Araaf ( 7 ) : 26 ( tentang pakaian ) /j_4:4C 4E1-47 ;~ 4L^4O^7^OU4 c4lg OjO4ONC7g>47OEc 1=CjO4 W +E4lg4O4O^+-- ElgO OOE= _ CgO;}g` ge4C-47 *.- _^UE4pNO-OO4C ^gg 26.HaianakAdam[530],SesungguhnyaKamitelahmenurunkankepadamupakaianuntukmenutupauratmudan pakaianindahuntukperhiasan.danpakaiantakwa[531]Itulahyangpalingbaik.yangdemikianituadalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. [530] Maksudnya Ialah: umat manusia [531] Maksudnya Ialah: selalu bertakwa kepada Allah. Hud ( 11 ) : 37 38 ( buatlah perahu ) ;7E4;-4 ElU^- 4Lg[NO;N)E4j1;O44 4 /j_lgCCq` O)4g~-.- W-EOU _ gE+)4pO~4O^G` ^@_ 74L4C4CU^- E^U4 O4` gO^OU4N -=4`}g)` gOg`O~ W-NOgCEc +OuLg` _ 4~p) W-NOECO> ELg` ^^) NOECO4^7Lg` EE 4pNOECO ^@g 37.danbuatlahbahteraitudenganpengawasandanpetunjukwahyuKami,danjanganlahkamubicarakandengan aku tentang orang-orang yang zalim itu; Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. 38.danmulailahNuhmembuatbahtera.danSetiapkalipemimpinkaumnyaberjalanmeliwatiNuh,mereka mengejeknya.berkatalahNuh:"JikakamumengejekKami,MakaSesungguhnyaKami(pun)mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami). Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 27 Saba ( ) : 10 ( daud menundukkan besi ) ;4 E4uO>-47 E1N-E1 ELg`1E;_ W N4l4C O).j) +OE4`4OO-C-4 W E44 +OECgO4^- ^ 10.danSesungguhnyatelahKamiberikankepadaDaudkurniadarikami.(kamiberfirman):"Haigunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya, Bab VI Fungsi Al Quran dan Rasulullah SAW. Asy-Syura ( 42 ) : 7 ( Al-quran berbahasa arab sebagai tunzir / peringatan ) ElgEOE4 .4L^1EOu El^O)^-47O~ =O)4O4N 4OO4+-g EqO4O^- ;}4`4 EOOEO 4OOL>44O4C ;7;O_^- =UuC4O gO1g _ -C@OO) gOE4O_^- -C@O4 O))OOgOO- ^_ Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 28 7. Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya[1339] serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam. [1339] Maksudnya: penduduk dunia seluruhnya. Ahqaaf ( 46 ) : 12 ( membenarkan kitab nabi musa ) }g`4 g)-l~ CU4g -/E -47.-4Ou- O4N E47.~E}=}g` --E^- _ ]7g E4UEE_7Lg` LO4NuO= ~w}E_u4g`4 _ O447.E- +.- :UEE LOE`qLEEg4 }4 74OUl41g O).4` 7>-47 W W-O)l4cg4OOEC^- _ O) *.- :N_O4`4OgE_ 7N)O:4[N1 E) +-47gO1g 4pO)U4^C` ^jg 48.danKamitelahturunkankepadamuAlQurandenganmembawakebenaran,membenarkanapayang sebelumnya,YaituKitab-Kitab(yangditurunkansebelumnya)danbatuujian[421]terhadapKitab-Kitabyanglain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu merekadenganmeninggalkankebenaranyangtelahdatangkepadamu.untuktiap-tiapumatdiantarakamu[422], Kami berikan aturan dan jalanyangterang. SekiranyaAllahmenghendaki,niscayakamu dijadikan-Nyasatu umat (saja),tetapiAllahhendakmengujikamuterhadappemberian-Nyakepadamu,Makaberlomba-lombalahberbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, [421]Maksudnya:AlQuranadalahukuranuntukmenentukanbenartidaknyaayat-ayatyangditurunkandalam Kitab-Kitab sebelumnya. [422] Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya. Al-Anam ( 6 ) : 155 ( Alquran Diberkati ) -EOE-4 RU4-g +OE4^4O^[4O4:N` +ON)lE> W-OE>-47+UE 4pO+EOO> ^)) 155.danAl-QuranituadalahkitabyangKamiturunkanyangdiberkati,MakaikutilahDiadanbertakwalahagar kamu diberi rahmat. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 32 Al-Anam ( 6 ) : 157 ( Al-Quran sebagai keterangan, petunjuk dan rahmat ) u W-O7O> O .^^ 4@O^q4L^1U4N CU4^- .EL7OEu- gu+g` _ ; 47.~E}OE4jO4 }g)` :)O O4-4OE;O4O4 _ ;}E OU^ }Og` =OOEge4C4*) *.- 4E=4 Ogu+4N O@O;4LEc 4g~-.- 4pOg4C ;}4N4Lg-4C-47 47EOc -EOE^-E) W-O+^~E 4pOg4C ^)_ 157. atau agar kamu (tidak) mengatakan: "SesungguhnyaJikalau kitab ini diturunkankepadaKami,tentulah Kami lebihmendapatpetunjukdarimereka."Sesungguhnyatelahdatangkepadakamuketeranganyangnyatadari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah danberpalingdaripadanya?kelakKamiakanmemberiBalasankepadaorang-orangyangberpalingdariayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling. Araaf ( 7 ) : 2 ( Alquran sebagai memberi peringatan dan menjadi pelajaran bagi orang orang yang beriman ) RU4-g 4@O^q El^O) E }74C O)EjO;= /4OEO +OuLg)` 4OOL+ggO) O4O^gO4 --g4g`uUg ^g 2. ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supayakamumemberiperingatandengankitabitu(kepadaorangkafir),danmenjadipelajaranbagiorang-orang yang beriman. Araaf (7) : 188 ( Rasul sebagai pemberi peringatan dan pembawa berita gembira ) ~ l)U^` /O^4Lg 4^4^ 4-COg ) 4` 47.E- +.- _ O4 eL7NU;N =U^O4^- uO4-:4-c+ =}g`Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 33 )OOEC^- 4`4 =/j_OO4` +7EOOO- _up) 4^ ) EOCO4^ OOg=E4Og 4pONLg`uNC ^gg 188.Katakanlah:"Akutidakberkuasamenarikkemanfaatanbagidirikudantidak(pula)menolakkemudharatan kecualiyangdikehendakiAllah.danSekiranyaakumengetahuiyangghaib,tentulahakumembuatkebajikan sebanyak-banyaknyadanakutidakakanditimpakemudharatan.akutidaklainhanyalahpemberiperingatan,dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman". Anbiya ( 21 ) : 107 ( Rasul sebagai rahmat bagi semesta alam ) .4`4 CE4UEcO ) LO4;OEO--gUEUg ^_ 107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Lukman ( 31 ) : 2 3 ( alquran mengandung hikmat, menjdi petunjuk dan rahmat ) ElUg> e4C-47 U4-^-OO4^- ^g O1- LO4uO4O44-gLOUg ^@ 2. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat, 3. menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Ahzab ( 33 ) : 45 46 ( Rasul untuk ditaati ) 4pO~4 O) O}7g>ONO+ 4 ;;_OE>EGOE> gOE1)U)_E^- _O1- W=};g~4 E_OUO- --g>-474E_OEO- =}ugC4 -.-N.Oc4O4 _ E^^) C@ONC +.-=Ug-'ONOg N:L4N ";_jO- u-ge^O4l^- 74O)-_CNC4-LOO)_;C> ^@@ 33.danhendaklahkamutetapdirumahmu[1215]danjanganlahkamuberhiasdanbertingkahlakusepertiorang-orangJahiliyahyangdahulu[1216]dandirikanlahshalat,tunaikanlahzakatdantaatilahAllahdanRasul-Nya. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 34 SesungguhnyaAllahbermaksudhendakmenghilangkandosadarikamu,Haiahlulbait[1217]danmembersihkan kamu sebersih-bersihnya. [1215]Maksudnya:isteri-isteriRasulagartetapdirumahdankeluarrumahbilaadakeperluanyangdibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat. [1216]YangdimaksudJahiliyahyangdahuluialahJahiliahkekafiranyangterdapatsebelumNabiMuhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. [1217] Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w. Bab VII ZISWAQ ( zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf ) dan Redistribusi Harta Faathir (35) : 29 (menginfaqkan rejeki adalah perdagangan yang tak akan merugi) Ep) 4g~-.- ]OUu-4C =U4-g *.-W-ON`~4 E_OUO-W-OE^4 Og` _4L^~Ee4O-4O LO41g^E4N4 ]ON_O4C LE4OO_g`}- 4OO+l> ^g_ 29.Sesungguhnyaorang-orangyangselalumembacakitabAllahdanmendirikanshalatdanmenafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, Adz-Dzariyaat ( 51 ) : 19 ( di setiap harta terdapat hak orang miskin ) EO)4 )_g4O^` -EOj*.OOUg gNOO^-4 ^_ 19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskinyang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417]. [1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 35 Al-Hadid ( 57 ) : 7 ( berinfaq akan memperoleh pahala yang besar ) W-ONLg`-47 *.) g).Oc4O4W-Og^4 Og` 7UEE_4-gU^C4-OG` gO1g W 4g~-.W-ONL4`-47 7Lg` W-OE^4 +OEO;_ OO)lE ^_ 7.berimanlahkamukepadaAllahdanRasul-NyadannafkahkanlahsebagiandarihartamuyangAllahtelah menjadikankamumenguasainya[1456].Makaorang-orangyangberimandiantarakamudanmenafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. [1456]Yangdimaksuddenganmenguasaidisiniialahpenguasaanyangbukansecaramutlak.hakmilikpada hakikatnyaadalahpadaAllah.manusiamenafkahkanhartanyaituharuslahmenuruthukum-hukumyangtelah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Al-Hasyr ( 59 ) : 7 ( pelarangan harta yang berputar di kalangan yang kaya saja ) .E` 47. +.- _O>4N g).Oc4O;}g` u- O4O^- *+ OcOUg4Og~).4 _O.O^- _OE4-41^-4-=OE^-4 ^-4 O):OO-O. 4pO74C .1 4u-4g7.41g4^N- 7Lg` _ .4`4N7>-47 NOcO- +7ONC 4`47Og4+ +Ou44N W-O_4^ _W-OE>-4 -.- W Ep) -.- CgE-g^- ^_ 7.apasajahartarampasan(fai-i)yangdiberikanAllahkepadaRasulNya(darihartabenda)yangberasaldari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apayang diberikanRasul kepadamu, Makaterimalah. danapayang dilarangnyabagimu, Makatinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. Munafiqun ( 63 ) : 10 ( berikfaq dan bersedekahlah sebelum kematian datang ) Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 36 W-Og^4 }g` E` 7E4^~Ee4O }g)`:~ p )4C N7E4OE^- 4O4O p4O O/j_>OE= -O) E_ UC@O~+OO }74 =}g)` 4-)UO-^ 10. dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" AlBaqarah ( 2 ) : 195 ( Berinfaq di jalan Allah ) W-Og^4 O) O):Ec *.- 4W-OU> 7CguC) O)gOUg+- O W-EONLO;O4 O Ep)-.- OUg47 4-gLO^- ^_) 195.danbelanjakanlah(hartabendamu)dijalanAllah,danjanganlahkamumenjatuhkandirimusendirikedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. AlBaqarah ( 2 ) : 215 ( nafkah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat,dll ) C4^OU4*OEC -O4` 4pOgLNC W ~.4` +^E^ ;}g)` OOE=^Eg4OU)U 4-)4O^~-4_OE4-41^-4 -=OO^-4^-4 O):OO- 4`4W-OUE^> ;}g` OOE= Ep) -.-gO) _1)U4 ^g) 215.merekabertanyatentangapayangmerekanafkahkan.Jawablah:"Apasajahartayangkamunafkahkan hendaklah diberikankepadaibu-bapak,kaumkerabat, anak-anakyatim,orang-orangmiskin dan orang-orangyang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. AlBaqarah ( 2 ) : 219 ( larangan isrof dalam nafkah harta ) El4^OU4*OEC ^;4N @O;EC^-)OOuOE^-4 W ~ .E)_1g E^)Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 37 OO)l 7gE44`4 +EELUg.E_^)4 +O4- }g`E)_g^^^ C4^OU4*OEC4 -O4`4pOgLNC ~ 4O^E^- CgEOE ))-4lNC +.- N7ge4CE- :^UE 4pNO-E4>^g_ 219.merekabertanyakepadamutentangkhamar[136]danjudi.Katakanlah:"Padakeduanyaterdapatdosayang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, [136] Segala minuman yang memabukkan. Albaqarah ( 2 ) : 254 ( berinfaq sebelum hari kiamat ) E_GC^4C 4g~-.- W-EONL4`-47W-Og^ Og` 7E4^~Ee4O }g)`l~ p 4O)4C O4C /7^14 gO1g4 --7= 4 OEEE- 4pNOg^-4 N- 4pON)U--^g)j 254.Haiorang-orangyangberiman,belanjakanlah(dijalanAllah)sebagiandarirezkiyangtelahKamiberikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[160]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim. [160]Syafa'at:usahaperantaraandalammemberikansesuatumanfaatbagioranglainataumengelakkansesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir. Albaqarah ( 2 ) : 261 ( pemisalan orang yang berinfaq di jalan Allah ) N1E` 4g~-.- 4pOgLNC_4O^` O) O):Ec *.-Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 38 VEE O*:EO ;e44^ E7lEc)4LEc O) ]7 l-+l4cOwWg)` lO*:EO +.-4 -g_NC}Eg +7.4=EC +.-4 77c4 v1)U4^gg 261.perumpamaan(nafkahyangdikeluarkanoleh)orang-orangyangmenafkahkanhartanyadijalanAllah[166] adalahserupadengansebutirbenihyangmenumbuhkantujuhbulir,padatiap-tiapbulirseratusbiji.Allahmelipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. [166]PengertianmenafkahkanhartadijalanAllahmeliputibelanjauntukkepentinganjihad,pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Albaqarah ( 2 ) : 267 268 ( setan membujuk untuk kikir ) E_GC^4C 4g~-.- W-EONL4`-47W-Og^ }g` ge4:j1C 4`+=O .Og`4 E4;_4Ou= 7=}g)` ^O- W 4 W-OO4O>E+1)lEC^- +OuLg` 4pOg4>+-O4 gOCOg4*) ) pW-O_g^> gOOg _ W-EOU;N-4Ep -.- /j_EN N1gEO ^gg_ }C^OO=- N7g4C 4O^E^-NON`4C4 g7.4=E^) W+.-4 7g4C LE4Og^E` +OuLg)`1E;_4 +.-4 77c4 _1)U4 ^ggg 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamumemilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 268. syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedangAllahmenjadikanuntukmuampunandaripada-Nyadankarunia[170].danAllahMahaLuas(karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. [170] Balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia. Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 39 Ali-imron ( 3 ) : 92 ( menginfaqkan harta yang dicintai ) } W-O7E4> O^- _/4EOW-OgL> Og` ]Oc:g4q` _ 4`4W-OgL> }g` 7/E* Ep) -.-gO) _1)U4 ^_g 92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Furqan ( 25 ) : 67 ( membelanjakan harta tidak israf dan tidak pula kikir ) 4g~-.-4 .-O) W-OE^ W-O@OO+C 4 W-+O7^4C 4p~4-u-4 CgO 4`-4O~ ^g_ 67.danorang-orangyangapabilamembelanjakan(harta),merekatidakberlebihan,dantidak(pula)kikir,dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Ibrahim ( 14 ) : 31 ( berinfaq secara terang terangan atau sembunyi ) ~ EOg14lgg 4g~-.-W-ONL4`-47 W-O1NC E_OUO-W-OgLNC4 Og` _4L^~Ee4O-+Oc LO4Og^E4N4 }g)` :~ p4O)4C O4C /7^14 gOOg 4 NU=^@ 31. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepadamereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan[790]. [790] Maksudnya: pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat 254 surat (2) Al Baqarah. Bab VIII Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 40 Jual Beli, Bisnis dan Distribusi ( maaf, Bab ini saya tulis no. surat dan ayat saja, karena sudah lumayan pegel linu,hehe [ adi surya : tukang ketik ] ) ArRahman ( ) : 9 Jumuah ( ) : 9 Muthaffifin ( ) : 1 6 AnNisa ( 4 ) : 29 AnAm ( ) : 152 Araf ( ) : 85 Hud ( ) : 84 85Yusuf ( ) : 88 Israa ( ) : 35 Nur ( ) : 37 Asy-syuuaraa ( ) : 181 - 183