Ba Last Ava Rajah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bala Stavarajah

Text of Ba Last Ava Rajah

.. bAlA stavarAjaH ..shrIpArvatyuvAcaguNAdhIsha mahAdeva rahasyaM vada satvaram.bAlAdevyA paraM shreSThaM stavarAjaM kathaM prabho.. 1 ..Ishvara uvAcashR^iNu prANeshvari vakSye stavarAjaM mahAphalam.yanna kasyacidAkhyAtaM gopyaM kuru sadA.anaghe.. 2 ..tava bhaktyA maheshAni akathyaM kathyate.adhunA.gopanaM kuru rudrANi gopayenmAtR^ijAravat.. 3 ..tribIjabhAjAyuktena karA~Ngau nyAsamAcaret.dhyAnaM tato shR^iNuSvAshu sarvaishvaryapradAyakam.. 4 ..viniyogaHasya shrIbAlAstavarAja stotrasya shrImR^ityu~njaya R^iSiH. kakup chhandaH. shrIbAlA devatA klIM bIjaM. sauH shaktiH. aiM kIlakam. bhogamokSArthe pAThe viniyogaH.dhyAnaMakSa-pustadharAM raktAM varAbhayakarAmbujAm.candramuNDAM trinetrAM ca dhyAye bAlAM phalapradAm..aiM trilokyavijayAyai huM phaT. klIM triguNarahitAyai huM phaT. sauH sarvaishvaryadAyinyai huM phaT..nAtaH paratarA siddhirnAtaH paratarA gatiH.nAtaH parataro mantraH satyaM satyaM vadAmyaham.. 1 ..raktAM raktacchhadAM tIkSNAM raktapAM raktavAsasIm.svarUpAM ratnabhUSAM ca lalajjihvAM parAM bhaje.. 2 ..trailokyajananIM siddhAM trikoNasthAM trilocanAm.trivargaphaladAM shAntAM vande bIjatrayAtmikAm.. 3 ..