Bab2.Teori Teori Pembelajaran

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teori-teori pembelajaran

Text of Bab2.Teori Teori Pembelajaran

 • 5/20/2018 Bab2.Teori Teori Pembelajaran

  1/37

  Bab 2: Teori Pembelajaran

  1

  BBBaaabbb222::: TTTEEEOOORRRIIIPPPEEEMMMBBBEEELLLAAAJJJAAARRRAAANNN

  2. 1 Mukadimah.

  2 .1 Apakah teori pembelajaran?

  2.3 Perbezaan antara teori

  pembelajaran teori pengajaran

  & reka bentuk instruksional

  2.4 Pendekatan behavioris

  2.5 Pelaziman operan

  2.6 Aplikasi pengajaran

  2.7 Pendekatan kognitif

  2.8 Model Pemprosesan Maklumat

  2.9 Aplikasi instruksional

  2.10 Konstruktivisme

  2.11 Aplikasi instruksional

  2.12 Pandangan konstruktivisme

  Perkataan Penting

  Ringkasan

  Rujukan

  Setelah selesai Bab ini, anda akan dapat:

  Beri definisi pembelajaran

  Terangkan ciri-ciri behaviorisme Terangkan ciri-ciri kognitivisme

  Huraikan konstruktivisme

  Bandingkan perbezaan di antara tiga pendekatan

  Senaraikan aplikasi pengajaran setiap perspektif

  KANDUNGANBab 1: Pengenalan

  Bab 2: Teori Pembelajaran

  Bab 3: Reka bentuk dan Teori Instruksional

  Bab 4: Kerangka e-Pembelajaran

  Bab 5: Reka Bentuk Teknologi

  Bab 6: Reka Bentuk Kandungan

  Bab 7: Reka Bentuk Pembelajaran

  Bab 8: Teknologi Audio-Visual & Digital dalam Bilik Darjah

  Bab 9: Integrasi Teknologi di SekolahBab 10: Teknologi di Sekolah Malaysia

 • 5/20/2018 Bab2.Teori Teori Pembelajaran

  2/37

  Bab 2: Teori Pembelajaran

  2

  2.1 MUKADIMAH

  Bab ini mengkaji makna pembelajaran dan pandangan dari tiga perspektif atausekolah pemikiran yang menjelaskan bagaimana manusia belajar. Turut dibincangkan

  adalah perbezaan antara teori pembelajaran, teori-teori pengajaran dan model reka

  bentuk pengajaran.

  2.2 APAKAH PEMBELAJARAN?

  Jika anda bertanya kepada seseorang apa itu pembelajaran, anda pasti akan mendapat

  jawapan yang berbeza. Saljo (1979 bertanya beberapa orang pelajar apa yang mereka

  fahami tentang pembelajaran. Mereka memeberi beberapa jawapan yang

  diklasifikasikan kepada lima kategori berikut:

  1. Pembelajaran sebagai peningkatan kuantitatif dalam pengetahuan

  mengetahui banyak pengetahuan

  2. Pembelajaran adalah menghafal; menyimpan maklumat yang boleh

  diterbitkan semula.

  3. Pembelajaran adalah memperoleh fakta, kemahiran dan kaedah yang

  disimpan dan digunakan apabila perlu.

  4. Pembelajaran adalah membuat sesuatu yang bermakna atau mengekstrak

  makna, melibatkan bahagian yang berkaitan antara satu sama lain dan dunia

  sebenar.

  5.

  Pembelajaran adalah mentafsir, memahami dan mentafsirkan semulapengetahuan.

  Anda akan mendapati bahawa kenyataan 1, 2 dan 3 membayangkan bahawa

  pembelajaran adalah pemerolehan pengetahuan atau kandungan. Ia ibarat seperti

  pergi ke pasar raya, membeli sesuatu barangan dan ia menjadi hak anda. Kenyataan

  pembelajaran di sini merujuk sebagai produk pembelajaran. Kenyataan 4 dan 5

  mentakrifkan pembelajaran sebagai sesuatu yang pelajar lakukan terhadap

  pengetahuan atau maklumat. Ini telah dirujuk sebagai proses pembelajaran.

  a) PEMBELAJARAN sebagai PRODUK atau HASILPembelajaran dilihat sebagai hasil atau produk akhir beberapa proses yang boleh

  diperhatikan. Pembelajaran ditakrifkan sebagai perubahan dalam tingkah laku.

  Sebelum pembelajaran, seseorang itu tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang

  tertentu, tetapi selepas pembelajaran ia mampu untuk melaksanakan tugas berkenaan.

  Dalam erti kata lain, pembelajaran telah berlaku dan terdapat perubahan dalam

  tingkah laku. Sebagai contoh, pelajaran tentang pembentukan Tsunami. Sebelum

  pelajaran bermula, pelajar tidak tahu tentang pembentukan Tsunami, tetapi selepas

  diajar, pelajar tahu tentang pembentukan Tsunami. Perubahan secara terang dalam

  tingkah laku pelajar dapat diperhatikan apabila pelajar menyatakan pemahaman

  mereka tentang pembentukan tsunami sama ada secara lisan atau dalam esei.

 • 5/20/2018 Bab2.Teori Teori Pembelajaran

  3/37

  Bab 2: Teori Pembelajaran

  3

  Rajah 2.1 Pembelajaran sebagai Produk dan Proses

  b) PEMBELAJARAN sebagai PROSES

  Apabila pembelajaran dilihat sebagai satu proses, tumpuan adalah kepada apa yangberlaku kepada pembelajaran. Adakah manusia sedar apa yang sedang berlaku apabila

  mereka belajar sesuatu? Adakah mereka sedar bahawa mereka terlibat dalam

  pembelajaran? Dapatkah mereka mengenal pasti proses yang terlibat apabila belajar

  sesuatu?

  Sebagai contoh, untuk memahami fakta yang berkaitan dengan dasar Tunku Abdul

  Rahman dan Tun Abdul Razak Hussein, pelajar boleh menggunakan kemahiran

  proses perbandingan untuk mendalami pemahaman mereka tentang sesuatu perkara

  itu. Kebanyakan disiplin atau bidang pengetahuan mempunyai kemahiran proses

  mereka sendiri dan apabila sesuai digunakan oleh pelajar, meningkatkan pemerolehan

  fakta, konsep dan prinsip kandungan masing-masing.

  c) DEFINISI PEMBELAJARAN OLEH PAKARBerikut adalah beberapa definisi pembelajaran oleh pakar pendidikan:

  Jerome Bruner: Pembelajaran adalah satu proses aktif di mana pelajar

  membina idea-idea baru atau konsep berdasarkan pengetahuan semasa

  dan masa lalu.

  B.F Skinner: Pembelajaran adalah fungsi perubahan dalam tingkah lakuyang secara terang-terangan. Kebarangkalian proses pembelajaran akan

  berulang apabila terdapat pengukuhan.

  Albert Bandura: Pembelajaran berlaku apabila individu memerhati dan

  meniru tingkah laku orang lain

  Lev Vygotsky: Pembelajaran ditentukan oleh interaksi dengan budaya

  sekitar dan orang-orang seperti ibu bapa, rakan-rakan dan orang-orang

  penting.

  PEMBELAJARAN

  Produk

  Proses

 • 5/20/2018 Bab2.Teori Teori Pembelajaran

  4/37

  Bab 2: Teori Pembelajaran

  4

  Howard Gardner: Manusia belajar dan memahami dunia melalui

  sekurang-kurangnya tujuh cara: verbal-linguistik, visual-ruang, logik-

  matematik, badan-kinestetik, muzik berirama, interpersonal dan

  intrapersonal.

  Jean Piaget: Pembelajaran berlaku melalui proses asimilasi dan akomodasi

  pada satu skema mental dan sentiasa mencari keseimbangan antara

  proses-proses ini.

  David Ausubel: Pembelajaran dapat dipertingkatkan jika bahan baru itu

  berkaitan atau tergolong dalam satu struktur kognitif sedia ada.

  F. Craik dan R.Lockhart: Maklumat diproses pada pelbagai peringkat.Lebih mendalam pemprosesan itu maka lebih banyak maklumat dapat

  dingati kerana terdapat banyak kaitan dengan pengetahuan yang sedia

  ada.

  W. Kohler:Penyelesaian masalah dipermudahkan apabila seorang individu

  mendapat ilham (insight) ke dalam struktur keseluruhan masalah.

  2.3 PERBEZAAN DI ANTARA TEORI PEMBELAJARAN, TEORIINSTRUKSIONAL & REKA BENTUK INSTRUKSIONAL

  Sering kali, pelajar keliru dengan teori pembelajaran, teori pengajaran dan reka

  bentuk pengajaran. Rujuk Rajah 2.2 oleh Barbara Bichelmeyer (2003) dalam

  artikelnya Instructional Theory and Instructional Design Theory: What's the

  difference and why should we care? di mana dia cuba untuk menunjukkan saling-

  hubungan antara tiga konsep yang terdiri daripada tiga lapisan berturut-turut. Setiap

  lapisan berasal dan merujuk kepada lapisan sebelumnya.

 • 5/20/2018 Bab2.Teori Teori Pembelajaran

  5/37

  Bab 2: Teori Pembelajaran

  5

  Rajah 2.2 Hubungan antara Teori Pembelajaran, Teori Instruskioonal

  dan Reka Bentuk Instruksional

  TEORI PEMBELAJARAN adalah penjelasan dan penerangan bagaimana

  organisma belajar. Teori pembelajaran boleh diklasifikasikan mengikut persepsi

  sekolah pemikiran berikut: Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme dan

  humanisma. Sebagai contoh Teori Pembelajaran Bermaknadicadangkan oleh David

  Ausubel (1968) menyatakan bahawaPembelajaran dapat dipertingkatkan jika bahanbaru itu berkaitan atau tergolong dalam satu struktur kognitif sedia ada.

  TEORI INSTRUKSIONAL menggambarkan peristiwa tertentu (iaitu strategi

  pengajaran) di luar minda pelajar yang memudahkan pembelajaran, bukannya

  menerangkan apa yang berlaku di dalam minda pelajar semasa pembelajaran berlaku.

  Merujuk kepada Teori Pembelajaran Bermakna, pengajar boleh membangunkan satu

  strategi pengajaran yang memudahkan pembelajaran. Satu maklumat awal

  (Advanced organiser) (dalam bentuk cerita atau maklumat grafik) boleh digunakan

  untuk mewujudkan hubungan antara maklumat baru dengan maklumat lama dan jika

  ini berhasil ia menjadi satu teori instruksional.

  REKABENTUK INSTRUKSIONAL merujuk kepada proses sistematik dan

  reflektif (renongan) untuk menterjemah prinsip atau teori pembelajaran dan teori

  instruksional ke dalam rancangan pengajaran (Smith & Ragan, 2002). Ia adalah

  penerangan langkah-langkah yang terlibat dalam mereka bentuk dan membangunkan

  instruksi. Pereka pengajaran adalah seperti seorang jurutera. Kedua-dua merancang

  pelan kerja berdasarkan prinsip-prinsip yang telah berjaya pada masa lalu - jurutera

  mengenai undang-undang fizik, dan pereka pengajaran tentang prinsip pengajaran dan

  pembelajaran. Kedua-dua cuba mereka bentuk penyelesaian yang bukan berfungsi

  tetapi dapat menarik pengguna. [Reka bentuk pengajaran akan dibincangkan

  dengan lebih terperinci dalam Bab 3]

  REKA BENTUK

  INSTRUKSIONAL

  TEORI

  INSTRUKSIONAL

  TEORI

  PEMBELAJARAN

  Setiap lapisan berasal dan merujuk

  kepada lapisan sebelumnya.

 • 5/20/2018 Bab2.Teori Teori Pembelajaran

  6/37

  Bab 2: Teori Pembelajaran

  6

  Instruksi dan reka bentuk instruksiional adalah dua perkara yang berlainan. Walaupun

  ke