Bachelor Diplom

 • View
  465

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • SCIENCE UDDANNELSEKBENHAVNS UNIVERSITET

  Jacob Hamfeldt Kold

  Skjoldborgsvnge 2

  4700 Nstved

  Dan mark

  ;~, ;~

  Tillykke med din grad

  Hermed fremsendes bevis for din afsluttede uddannelse.

  Har du sprgsmal eller kommentarer til beviset, er du velkommen

  til at kontakte os p tlf: 3533 3533

  Med venlig hilsen

  Betina KongsbakSCIENCE Uddannelse

  27. SEPTEMBER 2013

  SCIENCE UDDANNELSE

  TAGENSVEJ 16

  2200 KBENHAVN N

  TLF 3533 3533

  DIR 3533 3533

  uddannelse@science.ku.dk

  REF. BKO

 • har den 4. juli 2013opnet

  bachelorgraden i

  Fysik Physics

  og titlen and the title

  BSc i FysikBachelor of Science in Physics

  John Renner HansenDekan Dean

  Karen RnnowStudiechef/Director ofStudies

  DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTETFACULTY OF SCIENCE

  St

  ~

  P.LIS~

  KBENHAVNS UNIVERSITETUNIVERSITY OF COPENHAGEN

  JACOB HAMFELDT KOLD

  cpr. 220488-1793

  has on 4 July 2013been awarded the degree ofBachelor ofScience in

 • DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTETKBENHAVNS UNIVERSITET

  Jacob Hamfeldt Kold

  Cpr.: 220488-1 793

  har gennemfrt bacheloruddannelsen iFysik4juli 2013

  Oversigt over prver og bedmmelser side i af 2

  Flgende resultater er opnet Resultat Resultat ECTS7-trinsskala ECTS-skala point

  Bachelo rp rojekt

  Bachelorprojekt i de fysiske fag 7 C 15,0Collis ion Between Nerve Signals

  Bachelorfag pakke

  Introduktion, mekanik I og relativitetsteori D 7,5

  Introduktion til matematik 7 C 7,5

  Liner Algebra 10 B 7,5

  Videregende klassisk mekanik 4 D 7,5

  Matematik F 10 B 7,5

  Termodynamik og projekt 7 C 7,5

  Elektromagnetisme 4 D 7,5

  Biofysik: Introduktion til biofysik 02 E 7,5

  Elektrodynamik og blger 7 C 7,5

  Kvantemekanik I 4 D 7,5

  Videnskabsteori og etik for fysikere 7 C 7,5

  Kvantemekanik 2 7 C 7,5

  25. september 2013

  .

  Gitte Lerche AalborgSCIENCE Uddannelse

 • DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTETKBENHAVNS UNIVERSITET

  Jacob Hamfeldt Kold

  Cpr.: 220488-1 793

  har gennemfrt bacheloruddannelsen iFysik4Juli 2013

  Oversigt over prver og bedmmelser side 2 af 2

  Flgende resultater er opnet Resultat Resultat ECTS7-trinsskala ECTS-skala point

  Statistisk fysik 4 D 7,5

  Eksperimental fysik 7 C 7,5

  valgfrit

  Almen molekylrbiologi D 7,5

  Biologiske netvrk 10 B 7,5

  Evolutionsbiologi 10 B 7,5

  Diskret matematik 02 E 7,5

  Statistiske modeller i naturvidenskab 10 B 7,5

  Datalogi for fysikere Bestet 7,5

  Optik 4 7,5

  Membraners biofysik 02 7,5

  Bacheloruddannelsen i Fysik er normeret til 180 ECTS-point iht. Bekendtgrelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgrelsen), som ndret ved bekendtgrelse nr. 814 af 29. juni2010 med senere ndringer, nr. 338 af 6. maj 2004.

  25. september 2013

  Gitte Lerche AalborgSCIENCE Uddannelse

 • DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTETKBENHAVNS UNIVERSITET

  Jacob Hamfeldt Kold ~

  Cpr.: 220488-1 793 ~ ~ T&S~~ ~.L, ~

  ~ .

  har gennemfrt bacheloruddannelsen i ISFysik4. juli 2013

  Kom petenceprofil for uddannelsen

  Uddannelsen giver den studerende et grundlggende kendskab til og indsigt i teoretiske og eksperimentale facetter afde fysiske fags metoder og videnskabelige grundlag herunder brugen af it. Uddannelsens obligatoriske fag prsentererfysikkens vsentligste fagomrder inden for klassisk fysik, relativistisk fysik og kvantefysik. Bacheloren skal desudenforetage en selvvalgt profilering af sin uddannelse. Sammen med bachelorprojektet skal uddannelsen kvalificere til videreuddannelse p kandidatniveau samt varetagelse aferhvervsfunktioner.

  1. KompetencerEn Bachelor i de Fysiske fag har kompetencer til at:- analysere en naturvidenskabelig problemstilling ud fra en fysisk synsvinkel- formulere sprgsml, der kan lses eller belyses ved hjlp af fysik- udvikle og anvende kvalitative og kvantitative modeller for fysiske systemer- analysere et problem ud fra forskellige data og kritisk diskutere lsningsmetoder- vurdere kvaliteten af videnskabelige resultater- identificere egne lringsbehov og strukturere egen lring- indg selvstndigt i fagligt og tvrfagligt samarbejde med en professionel fysisk tilgang

  2. FrdighederEn Bachelor i de Fysiske fag har frdigheder i at:- tilrettelgge mlinger til undersgelser af systemer, herunder mekaniske, elektriske, elektromagnetiske, optiske, og

  termodynamiske strrelser- lse matematiske problemstillinger bde med analytiske og numeriske metoder- anvende modellsning og mlemetoder inden for de fysiske fag og tt beslgtede omrder- forklare og formidle sin viden om fysikkens generelle sammenhnge p dansk og p engelsk i bde mundtlig ogskriftlig form- beskrive anvendelsen af fagets resultater i en industriel og samfundsmssig sammenhng- anvende computerbaserede vrktjer (IKT) som bde kommunikations-, modellerings- og databehandlingsvrktj

  3. VidenEn Bachelor i de Fysiske fag har viden om:- de grundlggende fysiske love inden for klassisk mekanik, termodynamik, elektromagnetisme, kvantemekanik- de fundamentale principper for de forskellige krfter, der virker p hver lngdeskala- mlemetoder til mling af forskellige fysiske strrelser- hvordan man vurderer kvalitet af forskellige resultater- matematiske metoder til lsning af en lang rkke forskellige problemer- numeriske metoder til databehandling og lsning af matematiske modeller- etiske problemstillinger, overvejelser og argumenter forbundet med de fysiske fag

  25. september 2013

  Gitte Lerche AalborgSCIENCE Uddannelse

 • FACULTY OF SCIENCEUNIVERSITY OF COPENHAGEN

  Jacob 1-lamfeldt Kold~ S1

  Cpr. 220488-1793

  ~ ~( 3~has completed the Bachelors programme inPhysics4Ju1y2013

  Summary of examinations and grades page i of 2

  The following grades were awarded Grade Grade ECTS7-point scale ECTS scale credits

  Bachelor Project

  B. Sc. Project ifl Physics 7 C 15,0Collis ion Between Nerve Signals

  Computational Courses

  Introduction, Mechanics and Relativity Theory D 7,5

  Introduction to Mathematics 7 C 7,5

  Linear Algebra 10 B 7,5

  Ciassical Mechanics 4 D 7,5

  Mathematics for Physicists 10 B 7,5

  Thermodynamics and Proj eet 7 C 7,5

  Electromagnetism 4 D 7,5

  Introduction to Biophysics 02 E 7,5

  Electrodynamics and Waves 7 C 7,5

  Quantum Mechanics I 4 D 7,5

  Scientific Theory and Ethics 7 C 7,5

  Quantum Mechanics 2 7 C 7,5

  25 September 2013

  Gitte Lerche AalborgSCIENCE Study Administration

 • FACULTY OF SCIENCEUNIVERSITY OF COPENHAGEN

  Jacob Hamfeldt Kold

  Cpr. : 220488-1 793

  has completed the Bachelors programme inPhysics4 July 2013

  Summary of examinations and grades page 2 of 2

  The following grades were awarded Grade Grade ECTS7-point scale ECTS scale credits

  Statistical Physics 4 D 7,5

  Experimental Physics 7 C 7,5

  Optional Courses

  General Molecular Biology D 7,5

  Biological Networks 10 B 7,5

  Evolution Biology 10 B 7,5

  Discrete Mathematics 02 E 7,5

  Statistical Models in Science 10 B 7,5

  Introduction to Computing for Physicists Passed 7,5

  Wave Optic 4 D 7,5

  Biophysics ofMembranes 2 E 7,5

  The Bachelors programme in Physics covers 180 ECTS points in accordance with Ministerial Order concerning Bachebr and Masters programmes at the universities with later additions No. 338 of 6 May 2004.

  25 September 2013

  Gitte Lerche AalborgSCIENCE Study Administration

 • FACULTY OF SCIENCEUNIVERSITY OF COPENHAGEN

  Jacob Hamfeldt Kold

  Cpr.: 220488-1793 ~ ~~

  ~p

  has completed the Bachelors programme in ISPhysics4 July 2013

  Skilis profile for the programme

  The objective of the programme is to provide students with a basic knowiedge of and insight into theoretical and experimental aspects ofphysics methods and scientific basis, inciuding the use ofIT. The compulsory subjects cover themajor physics disciplines, i.e. ciassical physics, relativistic physics and quantum physics. Students are also required todevelop a custom profile. Along with the Bachelor Project, the programme qualifies graduates for employment and tocontinue their studies at MSc leve!.

  1. CompetencesBachelors in Physics possess the competences to:- analyse a scientific problem from a physics perspective- formulate questions that can be resolved or clarified by physics- develop and apply qualitative and quantitative models for physical systems- analyse a problem using a variety of data and critically discuss the possible methods ofsolving it- evaluate the quality of scientific results- identify their own Iearning needs and structure their own leaming accordingly- work independently and in academic and interdisciplinary groups with a professional physics approach

  2. SkilIsBachelors in Physics possess the skills to:- develop measurements for studies of systems, including mechanical, electrical, electromagnetic, optical and thermo

  dynamic systems- solve complex mathematical problems using both analytical and numerical methods- use modelling and quantification methods in physics and adjacent subject areas- explain and disseminate their knowledge ofphysics in general contexts, in Danish and in English, both orally and inwriting- discussing the use of the subjects resuits in an industrial and social context- use computer-based tools (ICT) for communications, modefling and data-processing purposes

  3. KnowiedgeBachelors in Physics have acquired knowiedge of:- the basic laws ofphysics in classical mechanics, thermodynamics, electromagnetism and quantum mechanics- the fundamental princ