Bachelor thesis

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Bachelor thesis

 • VININ MAJER_bakalrska prca Adam Hudec

 • _VOD

  _ANALZA MIESTA

  _FENOMNY

  _KONCEPT

  _DIZAJN

  _OSTATN DOKUMENTY

  OBSAH

 • Predmetom bakalrskej prce bolo navrhn vinrsky majer pre miestneho vinra z Jaroslavic, ktor sa nachdzaj na pohraninom zem eskej Re-publiky a Rakska v znmej vinrskej oblasti Znojemska. V rmci zadania sme dostali miesto a program (techngia spracovania+degustcia+ubytovanie pre 50 osb).

  Jaroslavice

 • Ji John - Vegetace_1956

 • Ji John_Vegetace_1961

  parcela/lom

  baantnica

  rybnk

  zmok

  vinica

 • situcia irch vzahov

  Parcela sa v rmci obce nachdza na jej okraji, pri bvalej baantnici, ktor kedysi patrila k zmku. Je obklopen vinicami, no nakoko sa jed-n o zemie bvalej tehelne, znan as rieenho zemia je odaen. Parcela sa nachdza v blzkosti vznamnho cyklistickho chodnka a hranc s Rakskom (poas eleznej opony obec patrila do ochrannho psma).V samotnej obci sa nachdza i historick sklepn ulika, i rene-san zmok.

  KONTEXT

 • pohad na lom

 • Bval lom na abu hliny je situovan v Jaro-slaviciach na Znojemsku.Uzavretos miesta voi okolitej krajine bola zrejm na prv pohad na jednej strane par-cely je vytvoren 10 metrov zlom po odaen hliny, na strane druhej bval Baantnica hust mlad les, ktor, ako som sa od mi-estnych dozvedel, je v lete jedinou zchranou pred horavami. Izolcia miesta voi krajine psob fascinujco, prroda si tu vytvorila vlastn mikroklmu, vlastn spsob ako sa s tak drastickm zsahom loveka do krajiny vyrovna.

  KRAJINN FENOMN

 • star vnna pivnica

  budovy bvalej tehene

 • alm z fenomnov miesta je aj prtomnos historickch budov tehelne, ktor sa nachdza-j na rozhran lomu a k nemu navzujcej baantnice. Prve jedna z tchto historickch budov je miestom degustcie a vroby vna rodiny Marklovch.

  prjazd

 • Privtali ns pri horiacom krbe a degus-tciou ich vna z odrd Plavy, ktor je pre tento regin junej Moravy prznan. Postupne sa pri rozhovoroch a alch pohroch vna dozvedme o vnimonosti terroir, kde tto odrodu pestuj, o miest-nej mikroklme tak ako aj o ich vlastnom prstupe k vrobe a vinej rve ako takej. Podloie, na ktorom tto vzcnu odrodu pestuj je charakteristick silnou zemino-vou vou, dobrou rodnosou ale aj geo-logickou stabilitou a prve preto hovoria miestni vinri o svojom vne ako o vne s mohutnm a stabilnm telom so sty-mi farbami a prenikavou vou. Ide im o terroirov slad tela a due vna, ktor je svornkom medzi minulosou a sas-nosou vno, ktor rozprva vekolep prbeh.

  KVALITA RASTIE VO VINICI

 • S pr pohrmi vna a otvorenou mysou sme si preli cel parcelu, preli sme sa aj po onom zlome, z ktorho je vhad na krajinu, na svet. Ako napsal filozof Roger Scru-

  Parafrzovanm jeho mylienok som sa dostal do prvotnch vah o priestore priestor kde pi-jem vno je priestorom ulachtilm a vzneenm, priestorom z ktorho sa pozerm na krajinu, par-

  Mm sksenos, e jednm z vekch plusov vna je, e Vm dovol uvedomova si samho seba, a pritom nespadn do Descartovej priepasti. Ja sm nie je vec, ale perspektva, ale ako upozoruje Nagel perspektivy nie s vo svete ale na svet, a to by na, a nie v je prve to nejednoduch balancovanie nad priepasou, ktormu sa me dari iba v tom mediatvnom ovnenom rozpoloen.

 • Po dkladnch analzach miesta a okolitej krajiny mi priiel zaujmav jeden bod, resp. linka zaiatok onho zlomu.

  Zaujmalo ma, preo zaali s abou hliny v 50. rooch prve tam a nie o ksok vavo i vpravo je to lnia geologickho zlomu kde sa podloie spraovej hliny men v piesona-to-lovit. Je to lnia naptia, nestability v krajine. Zana sa tu prelna rastlinn svet s nerastlinnm, spolu so zlomom tu nastva aj zmena loklnej mikroklmy, men sa svetlo, zvuky....

  Taktie je tto lnia jedinm miestom, kde m lovek priamy kontakt s vinohradom, ot-vorenou krajinou, baantnicou, historickou architektrou a zlomom zrove.

 • Stavba situovan na tejto lini ma potencil spolupracova so st-vajcimi budovami bvalej tehelne vo funknom vzahu. Polovere-jn priestor medzi nimi definuje dvor, ktor me by dejiskom spoloenskch udalost (slvnosti otvorench pivnc, vinobranie) i funknm externm priestorom vinrstva pri spracovan vna, ktor je napojen na existujcu komunikciu.

  Po analzach miesta som zaal developova konceptulne diagramy na zklade priort, na ktor som chcel poukza.

  1. Infiltrcia priestoru s prostredm2. Infiltrcia materilov (hlina) s priestorom3. Crossprograming4. Zachyti priestorom naptie a nestabilitu vybranho miesta5. Stavba by mala toto miesto dotvra a nie definova

 • Diagram_pdorys

 • Linky, ktor definuj dan miesto, zlom, i s redukciou architektonickej formy, s alm aspektom, ktor som investigoval a pouval v nvrhu.

  Linka ako zachytenie pohybu, abstrakcia naptia miesta, zlomu, abstrakcia povrchu. Povrch, ktor je vyabstraho-van do linky svetla a tiea - svetlo a tie sa stvaj nos-nou kontrukciou

  LINKY

 • Diagram_rez

  Tracing method

 • hadanie formy a konceptu

 • konzola

 • koncepn materilov model

 • Hlina, ktor je na mieste vadeprtomn sa stala fundamentlnym elementom mjho nvrhu. Nielene na jej kvalite zvis podoba a chu vna, no jej celkov svis s danm mies-tom je natoko dleit (bval tehela), e jej vadeprtomnos sa iba snam multiplikova a infiltrova ju s priestorom. U v tradinom vinrstve mala nezpochybniten vznam pri udrovan stabilnho prostredia vo vnnej piv-nici, o uplatujem aj v mojom nvrhu.

  HLINA

 • model making

  hlina z lomu

 • testovanie vrstiev transparentnosti

  skmanie abstrakciu povrchu do liniek svetla a tiea na rozlinch ocelovch profiloch, ktor s v nvrhu uplatnen ako nosn kontrukcia

 • prrodn polotrasparentn materil ako tienenie

 • Ji John - Pololet

  Tak ako sa Ji John pozeral na vrtsvy vo svojch mabch, tak sa snam pozera na tvorbu priestorovho konceptu. Prekrvanie priestoru, funkc, materilov, vrstiev transparentnosti. Priestor sa tm stva nejednoznanm ba a dvojzmyselnm. Naptie miesta versus harmnia materilov, meniace sa sveteln podmienky, me-niace sa textry materilov. m je materil bli k zemi, tm je surovej a drsnej, m je bliie k oblohe, tm je elegantnej a transparentnej. Hlina, oce a sklo definuj priestor, ich vzjomn infiltrcia a vrstvenie s vadeprtomn.

  MOTV VRSTIEV

 • situcia0 30m

  S

 • Technolgia spracovanie vna je lin-ernym procesom, o svis s priestor-ovm usporiadanm technologickho patra do liniek. Linky s tvoren nos-nou kontrukciou, kontrastom svetla a tiea, infiltrciou materilov. Nerezov tanky na zrn vna sa symbolicky nachdzaj v srdci provozu. Priestor psob neurito, no harmonicky va-ka materilom. Priehady do sklepu i priamo do vroby evokuj senzualitu.

  VNTORN PRIESTOR

 • axonometria

 • axonometria

 • tanky

 • rez zemm rez zemm

  tern

  hlinenn stena

  hlinenn stena s oceovmi prolmi

  elezobeton

  S

  1_vstup 37m2 2_predaja/oce 25m2 3_degustcia 35m2 4_tanky 38m2 5_sklep 115m2 6_lahvovanie/etiketovanie 12m2 7_expedcia 13m2 8_gar 35m2 9_spracovanie vna{sklad 66m210_hygienick zzemie 12m2 11_sklad 6m212_zsobovanie 8m213_vah 4m214_technick miestnos 15m2

  1

  3

  2

  45

  6b

  7

  8

  9

  6a

  10

  11

  12

  5

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  43

  42

  PRZEMIE 0,000 421m2

  15_degustcia 233m2 16_terasa 102m2 17_bar+kuchya 41m2 18_chodba 16m2 19_hygienick zzemie 10m2 20_schodisko 9m2 21_zamestnanci/sklad 19m2 22_sklad 13m2 23_vah 4m2 24_chodba 53m2 25_izba 2+2 36m2 26_izba 2+2 29m2 27_izba 2+2 29m2 28_izba 2+1 28m2 29_izba 2+1 25m2 30_izba 2 25m2 31_izba 2 23m2 32_izba 2+2 39m2

  1.NP +3,700 734m2

  33_chodba 46m2 34_izba 2+2 36m2 35_izba 2+2 29m2 36_izba 2+2 29m2 37_izba 2+1 29m2 38_izba 2+1 28m2 39_izba 2+1 25m2 40_izba 2 23m2 41_izba 2+2 39m2

  2.NP +6,300 284m2

  42_stren terasa 280m2 43_exten. zelen strecha 502m2

  STRECHA +9,600 782m2

  situcia_1:500

  pdorysy_1:200

  rez zemm_1:500hlinaprachpiesok spraspraov hlinageologick zlom

  PRZEMIE

  1.NP

  2.NP

  STRECHA

  Celkov plocha pozemku 68500m2Zastaven plocha 784m2Hrub podl. plocha 1.PP 465m2 1.NP 784m2 2.NP 310m2Celkom 1559m2Obstavan priestor 1.PP 1654m3 1.NP 3563m3 2.NP 1050m3Celkom 6267m3Poet parkovacch miest 25 z toho pre ZP 1

  vypracoval: Adam Hudec

  OSB 25x70

  PODLAHA NAD PRZEMM

  600 mm nosn konstrukcia I-nosnik 60cm lt. statik 3 mm trapzov plech, farba podla vberu 170 mm vystuzen betn min. 12cm 50 mm perlitov nsyp 5cm 30 mm krocejov izolcia 60 mm lesten betn_____________________

  700 mm

  ZKLAD200 mm hutnen strkopiesok 20cm100 mm podkladov betn 02 mm hydroizolacn flia300 mm konstrukcia dosky - vystuzen betn lt. statik150 mm XPS 15cm 50 mm perlitov nsyp

  parotesn zbrana 30 mm krocejov izolcia 60 mm betnov mazanina - lesten__________________________________690 mm

  STRECHA 600 mm nosn kontrukcia - I-nosnk 60cm / priehradovina

  lt. statik 3 mm trapzov plech 120 mm nosn betn min. 12cm 200 mm tepeln izolcia EPD W-30 min 20cm, v spade 2%

  parotesn zbrana 24 mm OSB doska

  mm hydroizolciaochranna geotextlia-gummigranulat

  80 mm nsyp / strk 40 mm zelen strecha / dreven podlaha____________________________________950 mm

  DVOJPLASTOV FASDA