Bachelor Thesis N.M.Pronk

 • View
  1.537

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bachelor Thesis voor de opleiding Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht (2012)

Text of Bachelor Thesis N.M.Pronk

 • 1. UNIVERSITEIT UTRECHT: SOCIALE GEOGRAFIE & PLANOLOGIE De Polen uit mijn buurtEen onderzoek naar de invloed van etnische concentratie op beeldvorming Bachelorthesis N.M. Pronk Juni 2012
 • 2. De Polen uit mijn buurtEen onderzoek naar de invloed van etnische concentratieop beeldvormingAuteur: N.M. (Nadja) Pronk 3401979 N.M.Pronk@students.uu.nlBegeleider: W.R. (Wander) Meulemans MSc.Bachelorthesis Sociale Geografie & PlanologieFaculteit GeowetenschappenJuni, 2012
 • 3. InhoudsopgaveVoorwoord 1Samenvatting 31. Inleiding 51.1 Probleemstelling: beeldvorming over Poolse migranten 51.2 Vraagstelling 61.3 Doelstelling: maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 71.4 Structuur bachelorthesis 92. Achtergrond en casusomschrijving 102.1 Introductie op intra-EU arbeidsmigratie naar Nederland 102.2 Poolse migranten in Nederland 112.3 Etnische concentratie van Polen in Den Haag 113. Theoretisch kader 123.1 Etnische concentratie 123.2 Etnische concentratie en beeldvorming 133.3 De rol van interetnisch contact 143.3.1 Contacthypothese 153.3.2 Conflicttheorie 173.3.3 Contradictorisch of complementair? 183.4 Beeldvorming 203.4.1 Contextuele factoren 213.4.2 Individuele factoren 223.5 Conclusie 224. Conceptueel model en onderzoekshypothesen 234.1 Conceptueel model 234.2 Onderzoekshypothesen 245. Methodologische verantwoording en operationalisering 265.1 Methodologische verantwoording onderzoek 265.2 Operationalisering etnische concentratie en beeldvorming 286. Etnische concentratie van Polen in Den Haag 30
 • 4. 7. Operationalisering empirisch onderzoek 338. Steekproef 358.1 Kenmerken respondenten 358.2 Analyse respons 358.3 Representativiteitsanalyse 369. Resultatenanalyse 409.1 Beeldvorming beschreven 409.2 De onderzoekshypothesen getoetst: een bivariate analyse 469.3 Beeldvorming verklaard: een multilevel analyse 4810. Conclusie en discussie 51Reflectie 54Literatuurlijst 56Bijlagen 63Bijlage 1: Polen in Nederland en Den Haag 63Bijlage 2: Analyseschema 64Bijlage 2.1: Toelichting meting en constructie begrippen 64Bijlage 2.2: Hypothesen en statistische toetsen 67Bijlage 2.2.1: Bivariate analyse 67Bijlage 2.2.2: Multilevel analyse 71Bijlage 3: Onderzoeksgebied veldwerk 72Bijlage 4: Bewonersenqute 76Bijlage 5: Kenmerken steekproef 83Bijlage 6: Analyse non-respons enqutes 84Bijlage 7: Itemanalyse beeldvorming 85Bijlage 8: Statistische analyse 89Bijlage 8.1: Bivariate analyse 89Bijlage 8.2: Multilevel analyse 103Bijlage 9: Interviews 105
 • 5. VoorwoordHet vertrekken uit een land is een mensenrecht1, maar de vestiging Figuur 1: Pick your own fruit, were goingin een ander land wordt vaak geassocieerd met allerhande sociale back to Poland.problemen. Dit geldt ook voor Polen in Nederland: hoewel derestricties op de vestiging van Poolse arbeidsmigranten inNederland in 2007 zijn opgeheven om de Nederlandse en Europeseeconomie te versterken, lijkt met name de negatieve kant van demigratie van Polen naar Nederland belicht te worden. Binnen deEuropese Unie is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor denegatieve berichten over Poolse werknemers in Nederland (figuur1).Deze bachelorthesis dient ter afronding van de studie SocialeGeografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht en behandeltde invloed van etnische concentratie op beeldvorming overetnische minderheden, met als casestudy de Poolse gemeenschapin Den Haag. De keuze voor dit onderwerp is voortgekomen uitmijn interesse in Europese sociale en politieke vraagstukken enmigratievraagstukken, en in het specifiek de EU als regiowaarbinnen vrij verkeer van werknemers als groot goedbeschouwd wordt. Bron: Cartoonstock, 2012Ik heb met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt en ik wil op deze plek dan ook graag enkele mensen bedankendie mij geholpen hebben dit onderzoek te realiseren. Ten eerste alle 200 buurtbewoners van de Archipelbuurt,Rond de Energiecentrale, Bezuidenhout-Oost en Laakkwartier-Oost in Den Haag voor het invullen van deenqute. Het was geweldig om te merken hoe behulpzaam de buurtbewoners zijn en het werkte zeer motiverendom met respondenten over mijn onderzoek te praten. De meeste respondenten reageerden enthousiast op hetonderzoek en 71 respondenten hebben dan ook aangegeven resultaten van het onderzoek waar zij betrokken bijzijn geweest te willen ontvangen. Ook dank ik de twee Poolse migranten met wie ik een gesprek gehouden hebals aanvulling op de bewonersenqute. Voordat ik mijn onderzoek goed en wel aan hen had toegelicht wilden zeal graag meewerken. Ook hun enthousiasme en behulpzaamheid werkten motiverend. Mijn dank gaat ook uitnaar de afdeling Onderzoek en Integrale Vraagstukken van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn bij deGemeente Den Haag, die mij een databestand van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) beschikbaarhebben gesteld voor mijn scriptie. Zonder dit databestand had ik mijn empirisch onderzoek niet kunnenuitvoeren. Ook dank ik Wander Meulemans MSc. voor zijn bijdrage als universitair begeleider namens deUniversiteit Utrecht. Tot slot wil ik Marnix Alewijnse bedanken voor zijn steun en de vele uren dat hij geholpenheeft met het afnemen en invoeren van de enqutes.Nadja Pronk,Den Haag, juni 20121 Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. - Art. 13 van de UniversalDeclaration of Human Rights (United Nations, 2012). |1
 • 6. |2
 • 7. SamenvattingDe etnische concentratie van minderheden in bepaalde buurten wordt door zowel politici als wetenschappers alsongewenste ontwikkeling ervaren. Hoewel de gevolgen van de ruimtelijke concentratie van bevolkingsgroepenvoor hun sociaal-culturele integratie in de Nederlandse samenleving nog grotendeels onduidelijk zijn, wordtveelal aangenomen dat een etnische concentratie van minderheden het contact met de omringende samenlevingbemoeilijkt en daarom sociale integratie belemmert (bijvoorbeeld Boschman, 2012, p. 353). Dergelijkeconcentratiebuurten of wijken worden vaak gezien als probleemwijken waar grote maatschappelijke problemenspelen.Poolse migranten in Nederland worden vaak als nieuwe probleemgroep gekenschetst in de media (BureauDiscriminatie Zaken, 2009, p. 1). Dit negatieve beeld van Poolse arbeidsmigranten is in toenemende mate eenaanleiding voor etnische spanningen en kan een belemmering vormen voor integratie in en participatie aan deNederlandse samenleving.Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennisvorming en discussie over de effecten van etnische concentratie eninteretnisch contact op beeldvorming als element van sociaal-culturele integratie en voert als centrale vraag:In hoeverre is de etnische concentratie van Polen in de gemeente Den Haag van invloed op de beeldvorming vanniet-Poolse buurtbewoners over Polen?Een etnische concentratie wordt gedefinieerd als de mate van ruimtelijke groepering van mensen met dezelfdeetniciteit. Er is sprake van een