Bachelor thesis reglement

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bachelor thesis reglement

 • ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

  FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

  BACHELORTHESISREGLEMENT 2016

  (Geldend vanaf 9 februari 2016)

 • 1

  INHOUDSOPGAVE INLEIDING ...................................................................................................................................................... 3

  1 ALGEMENE BEPALINGEN ...................................................................................................................... 5

  Artikel 1 Definities ............................................................................................................................... 5

  Artikel 2 Omvang, vorm en inhoud bachelorthesis ............................................................................. 5

  Artikel 3 Eisen thesis ........................................................................................................................... 6

  2 AANVRAAG THESIS ................................................................................................................................ 8

  Artikel 4 Ingangseisen .......................................................................................................................... 8

  Artikel 5 Aanvraag voor aanvang thesis .............................................................................................. 8

  3 BEGELEIDING ......................................................................................................................................... 9

  Artikel 6 Toewijzing en eisen individuele begeleider ......................................................................... 9

  Artikel 7 Taken begeleider ................................................................................................................... 9

  Artikel 8 Duur begeleiding ................................................................................................................. 10

  Artikel 9 Richtlijnen voor de begeleiding. ......................................................................................... 10

  4 INDIENING EN BEOORDELING CONCEPTTHESIS................................................................................. 12

  Artikel 10 Toestemming indiening ...................................................................................................... 12

  Artikel 11 Indiening conceptthesis en administratieve afhandeling ................................................... 12

  5 INSTELLING THESISCOMMISSIE .......................................................................................................... 13

  Artikel 12 Samenstelling Thesiscommissie .......................................................................................... 13

  Artikel 13 Eisen leden Thesiscommissie .............................................................................................. 13

  Artikel 14 Algemene verantwoordelijkheden Thesiscommissie ......................................................... 13

  6 BEOORDELING THESIS ......................................................................................................................... 15

  Artikel 15 Bespreking conceptthesis ................................................................................................... 15

  7 PROCEDURE INDIENING EN GOEDKEURING FINALE THESIS .............................................................. 17

  Artikel 16 Indiening en goedkeuring finale thesis ............................................................................... 17

  8 PRESENTATIE EN VERDEDIGING ......................................................................................................... 18

  Artikel 17 Vaststelling datum, tijdstip en locatie................................................................................. 18

  Artikel 18 Inhoud en duur presentatie en verdediging ....................................................................... 18

 • 2

  Artikel 19 Beoordeling presentatie en verdediging............................................................................. 18

  Artikel 20 Vaststelling judicium ........................................................................................................... 18

  9 FRAUDE/PLAGIAAT ............................................................................................................................. 20

  Artikel 21 Vaststelling fraude/plagiaat ................................................................................................ 20

  10 GESCHILLEN ..................................................................................................................................... 21

  Artikel 22 Behandeling geschillen ....................................................................................................... 21

  11 AUTEURSRECHTEN/OMGAAN MET GEVOELIGE INFORMATIE ....................................................... 22

  Artikel 23 Auteursrechten ................................................................................................................... 22

  Bronvermelding .......................................................................................................................................... 23

  Bijlagen: ....................................................................................................................................................... 24

  Bijlage 1 Dublin Descriptoren ............................................................................................................ 24

  Bijlage 2 Aanmeldingsformulier bachelorthesis ................................................................................ 26

  Bijlage 3 Overeenkomst begeleider en student ................................................................................ 29

  Bijlage 4 Planning traject thesisbegeleiding ...................................................................................... 30

  Bijlage 5 Beoordelingsformulier concept bachelorthesis .................................................................. 33

  Bijlage 6 Formulier indiening conceptthesis...................................................................................... 37

  Bijlage 7 Formulier indiening finale thesis......................................................................................... 38

  Bijlage 8 Formulier beoordeling afstudeerpresentatie en verdediging ............................................ 40

  Bijlage 9 Voorbeeld voorblad bachelorthesis ................................................................................... 43

  Bijlage 10 Schrijfwijzer (apart document) ........................................................................................... 44

 • 3

  INLEIDING

  De bachelorthesis vormt de afsluiting van de bacheloropleiding. Met deze thesis laat de student zien dat

  hij/zij in staat is om onder begeleiding, maar in hoge mate zelfstandig de in de studie verworven kennis,

  inzichten en vaardigheden in het eigen vakgebied toe te passen op wetenschappelijk niveau in concrete

  praktijk- en onderzoekssituaties en dat hij/zij in staat is over de werkzaamheden en bevindingen te

  rapporteren.

  Het doel van de thesis is het integreren van de tijdens de opleiding verworven kennis, inzichten en

  vaardigheden. De thesis is een synthese en toetst het analytisch vermogen van de student. Deze

  integratie is erop gericht de student voor te bereiden op een adequate, zelfstandige beroepsuitoefening

  en op het volgen van een masteropleiding.

  De competenties waaraan de student voldoet, zijn de volgende:

  a. De student demonstreert met de bachelorthesis dat hij/zij onder supervisie in staat is tot het

  ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een thesis die voldoet aan de

  gestelde criteria.

  b. De student laat zien dat hij in staat is een onderwerp te behandelen dat relevant is voor de studie.

  Dit betekent dat de student de te onderzoeken probleemstelling helder, kritisch en logisch

  consistent kan beschrijven, analyseren, beoordelen en beargumenteren.

  c. De student laat zien dat hij in staat is theorie en empirische data te integreren.

  d. De student laat zien dat hij in staat is kritisch te reflecteren op het gekozen onderwerp/vraagstuk.

  Voor u ligt het concept van het bachelorthesisreglement dat van toepassing is op de volgende

  bacheloropleidingen aan de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom

  Universiteit van Suriname (verder te noemen de Faculteit): Sociologie, Public Administration, Agogische

  Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie, Rechten, Bedrijfskunde en Psychologie.

  Met dit reglement wil de Faculteit eenduidigheid bereiken in de kwaliteitseisen en beoordeling van de

  bachelorthesis.

  De meer specifieke punten per studierichting zullen worden vastgelegd in de thesishandleiding van de

  studierichtingen.

  Als uitgangspunt voor dit reglement is gekozen voor de grondgedachten vastgelegd in de Dublin

  Descriptoren, (zie bijlage 1: Dublin Descriptoren) die ook bij de opzet van de bachelormaster- (BAMA)

  structuur in 2002 hebben gegolden.

 • 4

  Conform de Dublin Descriptoren richt een bachelor wetenschappelijke opleiding (WO) zich primair op

  het afleveren van studenten die beschikken over generieke academische kernvaardigheden die zijn

  verworven door zich te verdiepen in basiskennis, met name theorien, basistechnieken en basis-

  methoden in een bepaald vakgebied. In bijlage