Click here to load reader

bada.hb. nr 31.pdf · PDF fileHc hdersson, f,: Ensahetan. - SSockficlm, 1976. - 478 s. Om de% frhlingskap son en gma ri?anniska plötsligt kan fÖ~sätta8 ip nk hcn mistes sin make,

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of bada.hb. nr 31.pdf · PDF fileHc hdersson, f,: Ensahetan. - SSockficlm, 1976. - 478 s. Om...

. . . - . :l:- . . . l . : I 'l ,i , : i. 1.1 i 1 '.

;bgwl :&j $j*f-> r

I'. -. ., - l

. -,. i . .:7,.:,', . - .- - --.s . .

SKOR51 TTZEATUR OCB BIOG-RAFEa $ 0 3

De f l e s t a son skrivi% artiklar eller f a c k l i t l e r a % u r om dden, pgpekaz

v i l k e t nndm%[email protected] och ta%ubelag% b e dden och &l% son ha;c a d a n d

med den r i v ~ r t ' samhZlle. Iate desto i indre , e l l e r jue t hiirfr, er d e t gaska v8Rligt a t t m m k o m ~ e s till bib l io teken och fragar e f f e r

bi2cker om d.den, A t t AtminsVone E& Lsa a-?a de% man kanske i n t e har mj-

l i g h e t att tala om, of%a i en s i t u a t i o n dar &r brnnaxnde, r en

r t t i g h e t . Drfr maste tr i kunna ge lhtagarnia. vad de sker,

Tystnaden h a l l e r p& at t brytas fr& en de l ha l l . Under ds senaste

fem - t i o ren has atgivningen av fackbcker om dden kat suacesivt. Friimst g a l l e r de t bcker i psykologi, eociolagk och medicin.

L Bibl io teka t j ns t s ttVauldrfngar med BckerH, nr 3 , 1975 h a r Lana Feigenberg, p ~ y k i a t e r vid Radf umhemmet f Stockho%m, s ~ m n t m s t a l i t e t t

l i t tera%urtarval . Fr h e n 1970-75 hiinviaar jag t L f T e t t apec idarbetz vid Bi'tziotek~hgskolasl, VO; 1976 m 484, "Bcker on: dden 1970-i975 : en komenterad Iittera%arfr%sckningfl av K r i s t i n a W b e ,

Pl&r d e t galler barnbcker, f i n n s en littera-i;[email protected]; A Bibbio%aks-

t j h s t s serie "Tal8 asil bmen osa", nr 6 , I975 . De3 5r simmanstlld mr Masy jSrvig.

Denna l i t texa tur fGr leckning t= upp fack- och sknlit%rr&ra k5cker

under &en i960 - 1969 sax% 4976* .Fackl i t te ra t tmen har en i i t e n avdelning praktisks, h=dbcker, Vidare

uppdelning har j ag i n t e g j o r t . Klassif ikat ionen vssieraz mellan o l i k a

b ib l io t ek osh k m mhga ghger dis 'mters, Jag har anget t bylsfgmm

efter Biblf ~ t s k s t j ans t oah 68teborga s tedsbib l io tek ,

I sknlitterstwrenn I lkson i annan konst, har dden i afla tider v a s i t ett vanligt tena, Den mg& &ila naraniskor, Fr den soni 2 en s&sHld

situation kommit ngra CEsss problem, &r eknlf tleratiiren s3fiesi; on. airnst

l i k s god hji i lp till i n s i k t e 2 som facklitteraturen, Den ger mjlighet a t t

kannia igen och i d e n t i f i e r a s i g och a t t mta ardra i samma s i t u a t i o n ,

som ofrbehllsamt t a l a om ooksa de t som ar su&rast att berra.

I denna f rtackning har j ag l a t i t skOnlit; t e r a t u r , biografi e r och s jalv- b iogra f i e r bilda en gemensam avdelning, ef trsom det in te finns av-

grande sk i l lnade r i dek hkis s&vmmhmge%.

H& finns sk i ldr ingar dar den som s j l v stAx infr dden f& tala, son

f Arne Sands efterlamade bok %nhrningarnsR ",anel B e o h m s HT1ll.C;rada

t141 x"estenfl el ler Fal tgr Bitb~cur RDdsens liv", h&s har skriar%-k

fp& & ~ n ngrst&snacs plakv, ',m &*,r. o ,ex, a . 9 phftlipee ~ i g 1 ~ - u bj.ogp&fska bok F?Dfn Hztl~S .i aain'' ellesi L&s~;.68 xdrnet'tla @Dan ensama", f &ter a d r a bgcker n&mm sig f6r2atL~lsen sitt &[email protected] ner principiellt,

skenb-t p& 8tGrra distans. I b&&& Psdl k m perspek2ivet vidgas genom

avithde t.

De bcker sam firns ned i frteckningen Eir e t t ~ 1 ~ 8 % urval, 6.ntfngec ET

det bcker &&r d8den r e t t hamdteina, eUer dar a&gon siSrskild., kmsk+?

mindre vanlig, aspekt e l l e r synvinkel komer frarni. &bar% bcker p&

svenska i n g b , I ngra f a l l (sknlitteratur) har jag utes lut%% bcker

av kvalitet saka1

Bland faokl i t tera te~ren har 3% .tagit med ocksa er, del s a handlar UD. angrnsande problsa, exev, eutanasi. Bcker am ifv efter dden finns diirernot inte ned, de sk-alls ha ugp-i;agit en tilk2ti"r stos ~i3ciderl och

fa i ler p& satt och v i s ~ t a n f r samen,

RBllorna till Trteokningan har va r i t recensions% f BiPlie%eksbladet,

Boksevy-, Lakartidningen n. fl, t i d s k z i i t e r .

Samtliga bcker som i ng r h m j a g last och k~nrrneatarex-rrr, ger min egen

uppfattning dem, uton i %v% fal diar jag tyckt a%% t i a igare reccn-

sioner h& gek t dea t a s t a besksimingen ocksa fr &ed h& ~a&e?iafjt9

D& anges recensenten,

Heningen har va;ri% s t t ganska kor$ beskriva v& bckerna i n n e h a l o r ,

hur motivet dden beh=dIss, a%+ gra en k o r t m e analys a.y f ~ f a ~ % m e r , s

hundtankar och ibland nrma t i l lgnglighetea och t i l l vflka rn,nnis%cirr

bckerna k w sikta sig. Y*deringar ay f;i-rfa%tmas c-t'findpmkter och

idder b= j a g inte g jo r t . Dremot f rekomer sskert omdmen 01 %,ex,

bckernars onf at tning osb andra kvalf t &er.

FCrtecknbngen %w upp 40 beIs,(.r,

Hc hdersson, f,: Ensahetan. - SSockficlm, 1976. - 478 s. Om de% f r h l i n g s k a p son en g m a ri?anniska p l t s l i g t kan f~stta8 i p

n k hcn mistes sin make, handlar den hr boken, Signe has lev% xed 8 % ~

man p& litet lantbruk, och niir hm dr maste hon flytta till e%t

p s n s i ~ n ~ s h e m . Inget eller fngen %ar beme lngre i .mspn& - t .o,n, vardzgssysslorns skots ju av vhdperson&en, och Sigie ar forsjmt och

t a c k s a .fr vad son [email protected] f r henne, Hernies d q a ~ best& av minnen rrch

salad, men ett; ser' Con fran mot, att f& besk ev sin son, X a r hon f&

bo hos honom och svrdottern en t i d , levep hon frst upp, men upptacker

a.tt de unga 9 s sitt liv, d& hon t r o t s deras vhl ighet i inte h8z n&gm

$atss

Boken berttas trovtirdigt och balanserat, och ned. frst%else f6r bSde

der, gmla och de ringa. Den Sr myoket h a t t l i i s t ,

Eo,O3 &iiisson, X.: Livstecken : dik te r , - Stockholm, 3964, - 5 6 s, Flera av dlktsrna i den har s a d i a g e n hmdl= on dden: on sedvetmdet

om deso obeveklighet, t r o t s e t mot detta medvetauide och en langtan at*

[email protected]~a dden, son in* f& fastie i [email protected] reiigios $ro, jden 8013

tifsln aintyder, viiges Ciktssnlingen sos helhet ver &t I l v e t , aven p& dessa vi l lkor . Soon i slutdikten, " ~ u ~ e s Teme i h iens" , OST del:

i2ende diktaren testanenter= soa en s t o s npgti%ck% att lavikXdau i f :i?asJf,

Cz B~SUIFOZT~ S, de t Aded s t i l l a / zjversattning av Li ly V d Z q t i s t . - Stock- holm, 6965, - 101 s.

Orig: s t i t e l : Une mort trbs douce.

Recension i Bibl ioteksbldel :

X sina igeaamer h m Siloorie &e Beair7,roir ing&ec,de berrt det ringa *mg.aiSi~a

hon hade ned s in mor, I?& xno8ez-a ins juhm i crrzue~ B l i r henne8 %de

p l t s l i g t oerhrt vik%igli f r dot tern utan a t t denna, f r s t & varfr,

Skoningslst och med ngstan pinsam saklighet beskr i~es hur ~Jukclomun

bryter ned den Psvnadsglsda garnla dwen och de t sparas varken p8. f;ji.sio-

logiska eller ~dlcinska detal jer . Ider, bakon d e t K714ga och objt.kf;i.ua

registrer~;n.de"i;glrntax det %ii1 av fr~yacl kontCr::t och hsesidigl : fk-

troende, Genorn af* dOLja sjtzk0omens verkl iga =G Srkger sig mora2fska

fr5$.estaP2?singar p&: eu%aasiprcb?arneh, XgiLe:wa och G%atell kscrcliidat,

isgroppen coh opesztioolesl. s m sn&mt m e d f ~ d i %KL fOTi%n~d dllskaqc,

Dsn.sfz-tgiltfga reak-kloeen p& mcderna ittie "si2 $*d u3p p& un2-veras22

r~Iv% ech u-kmpnatr i en zrainnligt oam8,kffg -pwo$e,gt no';; marniskans d6d-

lighet : 'FBI vax j e mznnisks deden e l ~7yckshfr;~jdelse g et t cti . l lb8rbPgb

vKLd," Det r en mrkl ig liten ho2 - fs,'i;snsiv, p2&sm, lirlig - som emellertid br behandha med stor frsiktfghe2 p& sjukhtzs5iDlioteken.

J =-Eric MaImqu9. s t

I

Beoban , G,: T i l l t r de %il1 festen. - Stockholm, 1969 , - 222 s. a c -- h l k a , I 9 %r, har jv-at; ftt veta a t t hon har lev-ke%L8 Eon f l y r till en ~omarst;.i1ga och skriver dri fr& e%t lngt brev ti7.1 sin viininna,

Hennes reaktion &r panik, fGmekc3nde - det isi%ste vwa ett d a a t a g , det g& inte till. p& d e t har siitte* , wnanii mot natiuren f r dess frcka b e a t h d i g h e t , sant id igt som hon nskas sig litet ner besinning, Under

, &e dagar som boken onfattar, reser hor s i g OGKB$ till en del,

Prfattosi.man has t a g i t upp en rad -en f d o m a bok, . - k w upp-

levelser maer ferieaxbetet pi% e t t fljiderdrimshers zak~y-be~ ock&% $551

sjukdom och dd, [email protected] berattes om hennes Ecrh&llande till SI-,

dominer~nde pojktr5no hennes fcr&ld~ms skilm.aasa, geas.ra%ionso%-

siiktningar och skm8et efter en egen i.denti.tst,

Hce Broch, H,:. Vergilii dd / versttning och frord Emry J h . - btsffaas- to rp l , 1966. - 475 s.

0rig:s t i te l : Der Tod dos V s r g i J . .

Hemanai. Brochs V e r g f l i f ddt1 hr till de stura verken i 3bt.teratvcsl-

hisfarlen, om n osldislnxte~at, Den har li'=a.t;s vid Joycs"s Odysseus

och vid K&aa ronzmetr, nerL inge$ders egentligen n e o n $&ckande l ihel . ;se. P& 500 s i d o r &kriver Broch iaifxb. den di)eiz&e diktaren VerglLii niadvstaado. B m strvar efter ett uttryoka det

Search related