of 16 /16
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal Comunicació pàg 10 Línia Badalona, l’única publicació de la ciutat auditada per OJD Agenda Nacional pàg 10 CiU, Iniciativa, ERC i la CUP demanen un ple extraordinari sobre el 9N Comerç pàg 12 Els botiguers de la Salut celebren la Festa de la Tardor Esports pàg 13 Primera derrota del Badalona en el que portem de lliga El fenomen Guanyem també desembarca a la ciutat Més de 200 persones proposen la creació d’una “alternativa unitària per guanyar el govern municipal” pàg 3 Preparats per a la gran cita pàg 11 Política pàg 4 La proposta de front comú de Falcó rep un ‘no’ de tots els partits Societat pàg 13 Pau Gasol s’implica en la lluita contra l’exclusió social infantil a Badalona Foto: Micacos línia badalona 25 de setembre de 2014 · Núm.118 · www.liniabadalona.cat

Badalona 118

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_118.pdf

Text of Badalona 118

  • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 136 688 [email protected] | administraci: [email protected]

    Publicaci Quinzenal

    Comunicaci pg 10Lnia Badalona, lnicapublicaci de la ciutatauditada per OJD

    Agenda Nacional pg 10CiU, Iniciativa, ERC i laCUP demanen un pleextraordinari sobre el 9N

    Comer pg 12Els botiguers de la Salutcelebren la Festa de la Tardor

    Esports pg 13Primera derrota del Badalonaen el que portem de lliga

    El fenomen Guanyem tamb desembarca a la ciutat

    Ms de 200 persones proposen la creaci duna alternativa unitria per guanyar el govern municipal pg 3

    Preparats per a la gran cita

    pg 11

    Poltica pg 4La proposta de frontcom de Falc rep unno de tots els partits

    Societat pg 13Pau Gasol simplica enla lluita contra lexclusisocial infantil a Badalona

    Foto: Micacos

    lniabadalona25 de setembre de 2014 Nm.118 www.liniabadalona.cat

  • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 25 setembre 2014lniabadalona.cat

  • 3 | En Portada 25 setembre 2014 lniabadalona.cat

    Lactualitat poltica a la ciutat co-mena a animar-se a mig any i es-caig de les eleccions municipals.Si fa dies era Ferran Falc, lder deCiU, qui llanava una proposta decandidatura unitria de totes lesforces favorables a una consultaper bastir un projecte alternatiu aldel PP dAlbiol (veure pginasegent), aquesta setmana han es-tat ms de dues-centes personesles que han fet pblic un manifestque vol construir una alternati-va unitria per guanyar el governde la ciutat.

    Sota el ttol Manifest perguanyar Badalona, lescrit esta-bleix set prioritats sobre les qualses convida tota la ciutadania,

    les diferents plataformes socials iels partits poltics que vulguin atreballar per aquest projecte.

    Amb una retrica que recor-da el projecte de Guanyem Bar-celona, liderat per Ada Colau, elnou moviment poltic asseguraque vol ser plural, transversal i in-clusiu, amb plena igualtat de totsels actors socials i poltics que hiparticipen. Ning ha de patri-monialitzar el moviment: cap for-maci poltica ha de ser hegem-nica, adverteix el comunicat.

    El moviment t lorigen en lesassembles de lAra s dem queimpulsa Iniciativa des del passatmes de maig, per els seus parti-cipants han decidit ara desvincu-lar el moviment de qualsevol si-gla poltica. La proposta dIni-ciativa ha estat un bon punt departida i els donem les grcies,per hem volgut canviar el nom i

    deslligar el moviment de qualse-vol partit perqu aquest projecteno s de ning, explica MontseGarcia, membre de la Comissi detreball que ha redactat el manifest.

    OBJECTIU: MAIG DEL 2015En la mateixa lnia sexpressaMerc Cabrera, membre tambde la Comissi, la qual afegeix quedesitgen que Iniciativa hi seguei-xi participant, per remarca queaquesta formaci ja no tindr ellideratge del procs. Hem entraten una altra fase, no volem que elsbadalonins identifiquin aquestmoviment amb cap partit poltic:el lideratge s de la gent que enformem part i limpulsem, afir-ma Cabrera.

    El comunicat, que sha difsrecentment, deixa clar que elsimpulsors no volen ser especta-dors passius, sin part activa i

    corresponsable de les decisions.s per aix que expliquen que tre-ballaran per construir una can-didatura alternativa per guanyarBadalona.

    I s que lobjectiu, assegurentant Garcia com Cabrera, s acon-seguir formar aquesta candidatu-ra unitria i presentar-se a les pr-ximes eleccions municipals delmaig de lany que ve. Encarahem dampliar ms la base sociali elaborar un programa obert i par-ticipatiu. Si ho aconseguim, laidea s anar a les eleccions, as-segura Cabrera. Un objectiu que espodria dur a terme, fins i tot, si alfinal no comptessin amb el suportde cap partit poltic tradicional,en paraules seves. Si tenim foraper tirar endavant sense partits,tamb ho farem, sentencia.

    A partir dara, el moviment,que podria acabar adoptant el

    nom de Guanyem Badalona, talcom admet Garcia, comenar aampliar la crida a partits, entitatsi associacions que vulguin esta-blir un procediment transparent,pblic i participatiu per governarla ciutat des de la ciutadania i pera la ciutadania.

    Garcia explica que la Comis-si es reunir aquest prxim dis-sabte per comenar a treballar iavana que abans que acabi lany,probablement el mes de novem-bre, tornar a celebrar-se unaassemblea que ha de servir perratificar el manifest i anar con-cretant la candidatura. Aqu aBadalona no tenim cap Ada Co-lau, per entre tots ho tirarem en-davant, conclou Garcia.

    Al nou web www.liniabada-lona.cat es pot consultar el ma-nifest complet amb les set priori-tats del moviment.

    Badalona busca la seva Ada Colau Ms de 200 persones proposen la creaci duna alternativa unitria per guanyar el govern de la ciutat Presenten un manifest de set prioritats i avisen que ning ha de patrimonialitzar el nou moviment

    Arnau NadeuBADALONA

    El Collegi Artur Martorell va acollir l'assemblea que ha impulsat el manifest. Foto: Sergi Martnez

  • En Portada| 4 25 setembre 2014lniabadalona.cat 25

    Lanunci del Ferran Falc ens va sor-prendre perqu no en sabem res pertamb perqu crec que el que hem de feren aquestes prximes eleccions munici-pals sn candidatures de cada partit ambel seu respectiu candidat i les seves pro-postes. No ens hem dorganitzar per anaren contra dalg, sin que shan de ferpropostes per a Badalona. Sincerament,no crec que el que ha proposat CiU siguiel ms convenient. Ning ho entendria. Ams, un sopar de militants no s el millorlloc per fer una proposta daquest tipus.Nosaltres ens presentarem amb les nos-tres sigles i a ms ho farem per guanyar,no per pactar. El que vingui desprs ja esveur. I si cal fer un govern ampli i plu-ral, el farem. Sempre nhe estat partidari.

    Jordi Serra (PSC)

    Badalona viu una situaci ex-cepcional i, davant daquestarealitat, shan de poder plante-jar mesures excepcionals ambun to constructiu i illusionant.Daquesta manera justificava elpassat dia 10 de setembre ellder de CiU a la ciutat, FerranFalc, la proposta de candida-tura unitria de totes les forcesfavorables a una consulta perbastir un projecte alternatiu aldel PP dAlbiol.

    Falc va llanar per sorpresaaquesta proposta davant dems de 500 persones, entre lesquals hi havia una representa-ci de lAssemblea Nacional Ca-talana, en el marc del sopar queCDC celebra a la plaa del Sol laviglia de la Diada. El lder con-vergent va incloure en la sevaoferta el PSC, ICV-EUiA itamb els dos partits indepen-dentistes que actualment no

    tenen representaci al consis-tori, ERC i la CUP, desprs da-firmar que per arribar msforts a les eleccions i obtenir re-sultats incontestables, els querepresentem un model de de-mocrcia diferent del del PPhem de sumar forces i no divi-dir-nos. Lelement clau da-questa proposta unitria, varemarcar, hauria de ser que fosencapalada per una personaescollida en un procs de pri-mries obertes a tots els ciuta-dans de Badalona.

    PROPOSTA REBUTJADADues setmanes ms tard, en de-claracions a Lnia Badalona,Falc diu que la proposta vaser ben acceptada per les enti-tats per queda clar que a laresta de partits no els inte-ressa. El lder convergent reco-neix que la idea no ser factiblemalgrat que hauria estat moti-vador que hagus tirat enda-vant. Tinc la impressi que lagent de Badalona saben que, sino es fa alguna cosa trencadora,

    lescenari de futur implica quecontinu lactual govern, argu-menta. Per aquest motiu, ellder convergent pronostica queanirem a unes eleccions clssi-ques, un fet que lamenta, jaque afirma que tot sembla in-dicar que el PP pot tornar aguanyar, encara que potseramb un resultat pitjor, les pr-

    ximes eleccions. Per evitar-ho,insisteix, calia una llista gua-nyadora des del minut u i nouna suma de perdedors.

    RETRETS MUTUSFalc es mostra disgustat ambla rapidesa amb la qual tots elspartits que van rebre la sevaoferta lhan rebutjat. Com a

    mnim una resposta hbil hau-ria estat dir: seiem i parlem-ne,afirma. La visi de la resta departits s molt diferent, ja quelamenten haver-se assabentatde la proposta del lder de CiUper la premsa i expliquen quetampoc hi ha hagut cap con-tacte desprs que Falc deixsanar la proposta en pblic.

    Missi (im)possible? La proposta de candidatura unitria de Ferran Falc rep el rebuig de PSC, ICV-EUiA, ERC i la CUP Un front com alternatiu a Albiol sembla prcticament descartat a vuit mesos de les municipals

    Arnau Nadeu / Albert RibasBADALONA

    Nosaltres ens presentarem amb

    les nostres sigles i hofarem per guanyar

    lex Maas (ICV-EUiA)

    Aquesta proposta s un oferiment quesha fet a la premsa. CiU no sens ha adre-at ni abans ni desprs per plantejar-nos-ho ni explicar-nos-ho. Dit aix, nosaltresno ens neguem a parlar amb ning, perno ens trobaran en un front contra alg.Volem construir un projecte alternatiu,que inclogui el dret a decidir per tambmolts altres temes socials, i en aix tre-ballem. Compartim que ara toca sumar elmxim nombre de regidors i regidoresper aconseguir un canvi a la ciutat, perpotser hi ha sumes que, en lloc de sumar,resten. CiU i Iniciativa s aquest cas. Nos-altres volem sumes lgiques i estem tre-ballant seriosament per construir unfront desquerres el mxim dampli pos-sible per poder canviar Badalona.

    Hi ha sumes que,en lloc de sumar,

    resten. CiU i Iniciativas aquest cas

    Quan tassabentes duna proposta per lapremsa ja s un mal comenament. Arab, celebrem que CiU sadoni que calplantejar les coses duna altra manera, notant pel fet de la candidatura unitria,sin per la necessitat de confluir en pro-jectes compartits que donin una alterna-tiva seriosa al PP dAlbiol. Per aix nosha de fer a cop de titulars de diari, sina partir dun treball previ tranquil i rigo-rs al voltant duna taula. No podem re-petir la decepci de la moci de censurafallida. Nosaltres estem oberts a parlardel que sigui, tamb de candidatures m-plies. Per tamb podem consensuar unapart del programa, per exemple. I, es faciel que es faci, aix ha de partir duna con-fiana mtua entre tots els actors.

    Lalternativa a Albiolno sha de construira cops de titular sinal voltant duna taula

    La proposta del Ferran Falc neix morta.No hi veig cap tipus de recorregut ni capcoherncia. Crec que s un anunci opor-tunista i per marejar la perdiu. Cal recor-dar que si lalcaldia la t Albiol s perquCiU ho va permetre. A ms, crec que Fer-ran Falc s conscient que li esperen unsmals resultats el maig de lany que ve i in-tenta maniobrar per sumar gent i no en-fonsar-se. Quin sentit t un acord entreCiU i la CUP amb la distncia ideolgicaimmensa que ens separa? Sincerament,penso que el que pretenia Ferran Falcamb aquest anunci era guanyar notorie-tat. Si el problema s Albiol, que ho com-parteixo, la soluci s fcil: es fa unamoci de censura i sel fa fora. I per feraix no cal esperar a les eleccions.

    s una proposta que neix morta: un anunci per

    marejar la perdiu

    Oriol Llad (ERC) Francesc Duran (CUP)

  • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 25 setembre 2014 lniabadalona.cat

  • | 6Opini25 setembre 2014lniabadalona.cat

    Un diari plural Un diari participatiu

    Actualitat a la xarxa

    Una imatge val ms que mil pa-raules. Noms cal veure laimatge i pensar en les mil pa-raules que poden escoltar-se dela persona que tenim al davant,depn de si amb una bonaimatge diu mil bajanades o ambuna mala imatge diu mil parau-les assenyades.

    Laltre dia vaig veure per te-levisi el senyor Mariano Rajoyfent unes declaracions desprsde saber-se els resultats del refe-rndum dEsccia, en el que ha-via guanyat el no. Rajoy terica-ment estava exultant pel resultaten contra de la independnciaduna naci a Europa i aix poderrefermar-se en la negativa de laconsulta a Catalunya. Ni un tic osomriure, palplantat davant lacmera i llegint sense moure elsulls el discurs projectat al tele-prompter, all immutable senseni gesticular com un estaquirot.

    La veritat, una imatge queaquesta vegada diu ms que milparaules: una sensaci de bui-dor immensa, duna fredor queet pot deixar congelat. Ara en-tenc, com li poden dir el senyorplasma per no donar la cara endirecte i aparixer com nima enpena sense haver de respondreles preguntes dels periodistes.Tamb les compareixences de lasenyora Senz de Santamaria,amb un rictus de tensi a la carai els tremolins de veu, quan parladel procs que sest desenvolu-pant a Catalunya, en sn unaprova fefaent de la tensi dissi-mulada que suporten. Hi ha unscodis de comunicaci que, a msdel verbal, formen part del llen-guatge com s el gestual i ambRajoy i Senz de Santamaria, espodria fer una tesi doctoral.

    4Una imatgeper Jordi Lleal

    #AparquemCotxes#PosiLesUrnes #CanviClimtic

    4Un procs al seu punt justper Joan Granollacs

    La setmana passada sortia alsmitjans que 35.000 dones msgrans de 75 anys extremenyesrebran una ajuda de 300 eurosperqu van viure la guerra i lapost-guerra i van fer possible lademocrcia. Aix vol dir al-menys un parell de coses. Laprimera, que totes van fer pos-sible la democrcia. Tant sieren franquistes com si vanpatir la repressi. La segona sque el Govern extremeny tmolts diners per gastar.

    Els extremenys poden de-dicar sis vegades ms recursosen promoci hotelera per plaai nit que els balears. Els alum-nes reben el triple de bequesque els illencs i tenen quatrevegades ms ordinadors peraula. De funcionaris per habi-tant en tenen el doble: un 26%dels treballadors ho sn, men-tre que a Balears sn noms el13%. De fet el seu pressupost s1.000 euros per persona supe-rior al de les Illes Balears. Persi fos poc, les inversions del'Estat durant el 2014 sn de316 euros per habitat mentre ales Balears sn de 66 euros per

    cada ciutad. Pel que fa als im-postos que paguen de mitjanala xifra s de 4.012 euros perhabitant mentre que a Balearsen paguem 7.319. D'on surtentots aquests diners? Cada dia elsenyor Monago diu que la sevacomunitat no t deute...

    La meva padrina no co-brar aquests 300 euros. Lameva padrina va viure guerra ipost-guerra. Per no les co-brar. Ni la meva ni les padri-nes extremenyes que vanhaver d'emigrar i viuen a Ma-llorca i ja sn tan mallorquinescom la meva padrina. M'expli-cava l'oncle de la meva mareque un dia van fer un registreal caf del meu repadr i al re-bost hi van trobar banderesroges. Va resultar que eren delcrner del camp de futbol. Vanpassar un mal trngol, segur. Itorno a pensar que la meva pa-drina no les cobrar. Si dema-nem Monago d'on treu elsrecursos per pagar tot el quepaguen a Extremadura, potserens diu que del camp de futbol.Ara b: jo s que sn del rebostde la padrina.

    per Joan Llad

    4Monago i el rebost de la padrina

    Hem aprs molt. A fora de re-petir una volta i una altra mo-bilitzaci. Els mals auguris de-ien fa molts mesos que aixnostre no es podria manteniren el temps, i ja veieu. Una ve-gada i una altra, som-hi tots!Els qui tenim pressa perqu elsmals de la gent sn intensos irequereixen cura per aturar elpatiment, hem de reconixerque (tot i el dolor i les eines bru-tes que ens apliquen els nostresadversaris) el reps i la madu-raci el fan cada dia ms slidi indestructible. Duna consis-tncia a prova de tot.

    Nosaltres, insegurs, vamcomenar amb una ambigitatnotable i amb profusi deufe-mismes. Ara s ben diferent: laparaula independncia ha con-querit ja la terminologia delsqui encapalen el procs, dei-xant enrere lestat propi delsprogrames electorals de fa dosanys. S, lexpressi dret dedecidir es mant, per cada dias ms habitual parlar clara-ment dautodeterminaci.

    Tamb aquest any la pre-paraci de la Via Catalana 2014

    ha deixat de banda lhabitualpolmica estival sobre la pre-sncia dels poltics. Tothomsap a aquestes alades el paperque hi juga en tot plegat i la mo-bilitzaci al carrer s cosa de lesgrans plataformes de la socie-tat civil, de la gent.

    Aquest any no hi ha hagut,doncs, debat sobre la presnciadel president. Ni de Duran iLleida. Nosaltres cap enda-vant, diu la gent i ells, els pol-tics, al seu lloc. Tampoc sobrelobjectiu de la mobilitzaci,tot i que el lema i la simbologiahan estat ms tous que mai.Sortir al carrer per omplir lesurnes, hem dit.

    Hem aprofitat b aquestregal que ens fa el dependen-tisme de poder associar a lanostra causa el principi de-mocrtic; de fet, mai els po-drem agrair prou aquest im-mens error seu. Tenim el pro-cs madur, en el seu punt just.Estem preparats per convn-cer en aquests cinquanta diesque ens manquen una m-plia majoria dels nostres con-ciutadans.

    @albertmartnez: Sense una massivapresncia de gent al carrer no hi haurconsulta el 9N. s l'nica possibilitat. I aixval tant per Mas com per Rajoy.

    @laia_navas: La Cimera sobre el Clima aNova York i els mitjans ni en parlen, msenll d'anunciar la presncia del rei. Hi haparticipaci del Govern? Quina?

    @peremaciasiarau: Setmana de la mobili-tat sostenible i segura. Faig una crida a ferservir les eines dSmart city per a la gesti dela mobilitat urbana.

    publicitat 619 13 66 88

    amb el suport de:

    Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]io21.com

    Lnia Badalona no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

    redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

    lniabadalona.cat

    15.000 exemplars

    Dipsit legal: B.43222-2010

  • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 887 | 25 setembre 2014 lniabadalona.cat

  • Envians les teves cartes a: [email protected]| 8 25 setembre 2014lniabadalona.cat

    @cristina_pardo: Artur Mas est hablandoen ingls. Ahora es cuando anuncia queya ha convocado la consulta y en Moncloano se entera nadie.

    @xtoms: Hi ha un poble on ha passatquelcom terrorfic: el regidor del Partit Pop-ular ha donat suport a la consulta del 9N.On? A Camarles.

    @JaumeTorres: Si no us agrada tantaproblemtica al Bara, us feu del Madridque no discuteixen res i ho aproven totamb el 99% dels vots.

    Un diari obert

    Opini en 140 carcters

    La temporada ha comenat duna ma-nera molt esperanadora per als inte-ressos culers. Tres partits de Lliga, tresvictries, 9 punts i cap gol en contra. Elconjunt de Luis Enrique va prenent for-ma, desprs duna pretemporada ambpocs partits per amb molta feina. Imentre exposa el seu renovat estil i vacreixent com a equip, desperta bones vi-bracions a les portes de debutar a laChampions.

    A aquest brillant inici se li ha dafe-gir inevitablement el mal moment delMadrid, que ha arrencat de la pitjor ma-nera (dues derrotes, 6 punts i amb in-cendiaris debats interns sobre els ju-gadors i la gesti presidencial). Totplegat, molt engrescador (malgrat quelinici del Tata Martino lany passattamb ho va ser) i que dna a Luis En-rique un marge de confiana importantentre lafici. Lasturi, que com a ju-gador blaugrana va gaudir del favor delpblic, veu com la seva popularitat noha decaigut (encara que podria esforar-se per a parlar en catal a les seves com-pareixences, ja que com s sabut famolts anys que s casa nostra) i es mos-tra valent a lhora de prendre les deci-sions.

    Tots aquests elements per, no tin-drien el pes que tenen si el conjunt bar-celonista no hagus donat mostresdestar treballat. Un dels aspectes queens han cridat molt latenci en aques-tes primeres pinzellades del nou Bara,s el joc ms directe. Menys possessii ms ocasions de gol. Bravo es troba finsara imbatut en part grcies a la solida-ritat defensiva de tots els seus compa-nys. La defensa, amb un Mathieu sor-prenentment slid i efica, desprn

    una seguretat que li trobvem a faltar enels ltims temps. Al mig del camp, la su-plncia de Xavi (fins fa poc impensable)est revertint en un joc ms fsic fona-mentat en laportaci de Rakitic.

    Al seu costat, un Busquets cada ve-gada ms semblant al gran Busi delsmillors anys de la histria barcelonistai un Iniesta que ha de ser lencarregat deposar mgia en la direcci del joc. Elmanxec, com Busi, persegueix retro-bar-se amb la seva millor versi, i qui-na millor manera de fer-ho que dinsdun esquema nou. A la davantera,sense la participaci del gran fitxatgeLuis Surez fins a finals doctubre, lagran sensaci est sent el jove Munir. sdaquells jugadors als qui sels intueix unqu especial, i tinc la impressi que potarribar a ser un crac mundial impreg-nant-se de qui t al costat. Tenint encompte que Pedro continua en horesbaixes, latacant marroqu es postulacom a quart home en lavantguardablaugrana, i a priori Neymar s qui po-dria veures ms amenaat per la sevafulgurant irrupci. Messi tamb semblahaver recuperat molta part del seu es-tratosfric futbol, i per ara est explo-tant ms la faceta dassistent que la degolejador. En definitiva, si est b fsi-cament, largent ser un cop ms la pe-dra angular de lequip.

    Deixem doncs que loptimisme, tanabsent lany passat sobretot en un finalde curs decebedor, acompanyi els ho-mes de Lucho almenys en aquesta fasede construcci. Els jugadors necessita-ran aquest optimisme per enfortir-se demanera futbolstica i anmica, en unatemporada que es presenta apassionantper segur que tamb complicada.

    4Un Bara prometedorper Sergi Villena

    La perspectiva pedaggica del procscatal, que sempre he vist ms entrelesquerra independentista que en altrescollectius sobiranistes, mha condi-cionat a interessar-me per esbrinarquins factors influen en la tria dunaopci o laltra al referndum escocs. sobvi que els processos de Catalunya idEsccia sn molt diferents, una re-voluci popular patritica a casa nos-tra i una imposici anglesa de triar en-tre res o tot, en resposta a la petici dedevoluci de poders autonms perpart duns escocesos que ja se sentienprou satisfets en el pla identitari.

    Aquests dies he estat escoltant r-dios i televisions escoceses, he conver-sat amb contactes meus daquell pas atravs de les xarxes socials i mhe sor-prs veient com gent molt patriotaoptava pel no mentre que dins les filesdel s a la independncia hi havia unagernaci de persones dorigen estranger(pakistanesos i polonesos principal-ment). Crec que la paraula ms repe-tida per a justificar el no ha estat in-certesa.

    Trobo lgic que la fora de les in-certeses hagi afectat menys els que me-nys tenien a perdre. Tanmateix, aquests un concepte tan potent (matreviriaa dir que terrorista) que no ens ha desorprendre lexplotaci que en fa lene-mic, tant aqu com all. Com ms es-coltava per la rdio adolescents esco-cesos dient que potser votarien noperqu els poltics no ens volen res-pondre de si continuarem dins de la UEo si encara podrem fer viatges destudisa altres pasos de la UE o si ens perju-dicar les sortides laborals, ms so-vintejaven els atacs dels comissaris eu-ropeus o dels agents econmics a sou dela City amb insinuacions generadoresdincertesa.

    A Esccia ha estat un xit la supe-raci del sostre electoral independen-tista, i ja res ser com abans. A Catalu-nya tamb hem expandit lindepen-dentisme ms enll de la poblaci de

    parla familiar catalana, i continuemavanat grcies a la pedagogia que ge-neren les prohibicions antidemocrti-ques espanyoles. Tanmateix, mexpli-caven els amics que han assistit als ac-tes de Smate a diferents ciutats cata-lanes de poblaci castellana que desprsde tots els arguments socioeconmicsexposats el pblic manifestava acordsempre i quan sels garants que el Bar-a continuaria jugant a la lliga. s unaancdota per per persistent cal consi-derar-la un indicador.

    s clar, s impossible prometre fu-turibles ms enll dexposar probabi-litats, i aix no sempre sentn. A Es-ccia els impulsors del s no entenienper quin fenomen sociolgic molts elec-tors expressaven aquesta demanda decerteses en forma de retret: no ens vo-len informar sobre qu passar. Aixho saben b els criptofeixistes espany-ols que furguen en aquest efecte exigintal president que digui la veritat del qupassar, que no menteixi i que di-gui als catalans que serem enviats alestratosfera.

    La meva conclusi s que cal serconscients dels efectes derivats de lan-sietat per la incertesa si volem avanarpedaggicament ms enll del sostre ac-tual. Avui mateix he pogut escoltardues discussions al carrer Guipscoa depersones que, discutint en castell i totpassejant, proclamaven la seva espa-nyolitat alhora que el seu respecte perla llengua catalana. Imagino que elreferndum escocs els ha creat la ne-cessitats de posicionar-se en relaci alfuturible independentista.

    Podem estar segurs que lacci delEstat espanyol furgar en les incer-teses i, per tant, hem de focalitzar elsnostres esforos en desactivar tal ne-cessitat, satisfent-la. Aix, alhora queevidenciem el carcter estructural-ment antidemocrtic de lEstat espa-nyol, tot demostrant que qualsevol deles situacions ms probables ser mi-llor que lactual.

    4Esccia, Catalunya i incerteses per Manel Fantassin

  • Butllet n1 PSC BADALONA9 | 25 setembre 2014 lniabadalona.cat

    Comena el curs escolar a Badalona sense llibres gratis i amb un munt de problemes

    Les famlies dels 30.800 alumnesdeducaci infantil, primria i secun-daria que han comenat el curs es-colar a Badalona, ho han fet haventde pagar els llibres de text, lluny dela promesa electoral de lalcalde queels havia garantit la gratutat dels lli-bres de text.

    Recordem el que afirmava Albiol ala revista municipal Btulo el juny del2009: Si en el 2011 tengo la con-fianza de los vecinos, les garantizoque los nios de Badalona tendrn loslibros de texto totalmente gratuitos.

    Una promesa que va reiterar endiferents ocasions, i que avui, quancomena el darrer curs escolar delseu mandat, ha estat incomplertaquatre vegades.

    El PP no ha presentat mai al Plemunicipal una proposta per a garan-tir la gratutat dels llibres de text, a di-ferncia del que va fer el PSC,juntament amb altres grups de lopo-

    sici, que van presentar una pro-posta per tal destendre el programade socialitzaci i reutilitzaci de llibresde text i de suport a la compra de ma-terial didctic a les escoles pbliquesi concertades de Badalona, un pro-grama que, amb poc temps, garan-tir la prctica gratutat dels llibres detext per a les famlies de la ciutat.

    En un altre ordre de coses, i talcom ha informat la comunitat edu-cativa i en contra del que diu lAjun-tament, el curs a Badalona no hacomenat amb normalitat: lescolaBaldiri Reixac encara no t lascen-sor, les escoles Badalona Port, Mon-tigal i l l'Institut Ventura Gassol notenen el seu edifici, hi ha alumnesque no tenen plaa a les escolesdeducaci especial i les beques demenjador no es reben des del pri-mer dia. Un panorama molt allunyatde la suposada normalitat que venlAjuntament.

    Van mentir el PP i Albiol amb lapromesa dels llibres gratis?Quan el PP va prometre llibres gra-

    tis per a tots sabien que era una pro-mesa que no podien complir. s unadespesa anyal de ms de 8 milionsdeuros que no est prevista en cappressupost. Ho sabien, per van men-tir. Era una arma electoral, volien votsa canvi duna mentida.

    Amb els socialistes hi haur llibresgratis?Els ciutadans de Badalona no hande pagar per les mentides del PP. Peraix, els socialistes ens reafirmem enel nostre comproms de suport a lasocialitzaci i reutilitzaci de llibres detext perqu els estudiants de les es-coles que shi vulguin sumar, nohagin de fer front a la despesa esco-lar, ajudant aix, de deb les famliesde Badalona.

    Qu s la socialitzaci?La socialitzaci de llibres no s unadespesa, s una inversi, ja que ambuna quantitat inicial relativament mo-desta podem proporcionar llibres detext 100% gratuts a aquells alumnesde Badalona que ho necessitin ipodem fer extensiu el programa atots aquells centres que ho vulguinde mutu acord.

    La socialitzaci de llibres la ges-tionen els mateixos centres, queestan en contacte amb alumnes i fa-mlies, no sen fa una gesti poltica.Els llibres daquest programa tindranuna vida llarga, no noms dun niccurs i no shaur de repetir la mateixainversi cada any. Estem parlant dunprograma sostenible i que represen-tar una gran ajuda per a les famliesa les quals realment els suposa ungran esfor comprar llibres cada se-tembre.

    Lensima burla del PP amb el temadimpostos ha estat anunciar una su-posada rebaixa de lIBI als aturats dellarga durada de ms de 45 anys.

    La situaci actual demana mesu-res reals de suport a la gent i, enaquest sentit, el PSC proposa unasubvenci del 99% per a totes les per-sones amb un pis, o que estiguin pa-gant un lloguer i sels repercuteixilimpost en el preu del lloguer, que tin-guin tots els seus membres en situa-

    ci datur i que durant lany anterior nohagin rebut cap prestaci de latur, in-dependentment de la seva edat.

    El PSC tamb fa extensivaaquesta subvenci del 99% a les per-sones receptores del RMI o que noreben cap prestaci subsidiria i totesles persones majors de 65 anys ambuna renda familiar no superior a 1,5vegades el salari mnim interprofes-sional. Propostes i mesures reals perajudar les famlies.

    Jordi Serra, alcaldable del PSC a Badalona

    Jordi Serra: Era una arma electoral,volien vots a canvi duna mentida

    El PSC proposa subvencionar el 99% de lIBI per als aturats

    >> El PP no ha presentat mai al Ple municipal una proposta per garantir la gratutat dels llibres de text>> Els socialistes estendrem la socialitzaci per aconseguir aix la seva gratutat

  • 25 setembre 2014

    Ciutat| 10

    lniabadalona.cat

    Els grups municipals de CiU iICV-EUiA, acompanyats perERC i la CUP, van presentaraquest dilluns una petici deconvocatria dun ple extraor-dinari perqu lAjuntament de-bati i es pronunci sobre la con-sulta del 9 de novembre.

    La petici, que t com a nicpunt el debat i votaci sobre lad-hesi de lAjuntament de Bada-lona als acords del documentSuport del mn local a la con-vocatria de consulta sobre el fu-tur poltic de Catalunya del 9 denovembre de 2014, topa amb lavisi que t lalcalde, Xavier Gar-ca Albiol, sobre la qesti. El bat-lle badalon ha deixat clar re-centment que sequivoca quipensi que el 9-N participar enun muntatge contrari a la llei.

    Daltra banda, el PSC, que ha-via rebut la crida dels promotorsdel ple extraordinari a sumar-sea la iniciativa, va presentar abans-dahir una proposta de moci al-ternativa de suport a una con-sulta legal. Els socialistes afir-men que la llei de consultes po-pulars no referendries no em-

    para una pregunta prpia dunreferndum.

    LES ENTITATS PRESSIONENDilluns es va celebrar una reunientre el batlle i els representantsdel Pacte Local pel Dret a Decidir,que van demanar a Albiol que noimpedeixi la consulta.

    Els representants dels partits fan entrega de la petici. Foto: Premsa CiU

    CiU, ICV-EUiA, ERC i la CUP volenun ple extraordinari sobre el 9N

    El PSC sen desmarca i demana incloure una moci prpia Albiol ja ha deixat clar que el consistori no collaborar amb la consulta

    Lnia Badalona, lnic mitj de la ciutat auditat per OJD

    COMUNICACI4Des de lu desetembre, el peridic quinzenalLnia Badalona, fundat lany2011, passa a ser auditat perOJD/PGD i es converteix enlnica publicaci de la ciutatque forma part daquesta au-ditoria. El peridic distribueix15.000 exemplars gratuts peredici a travs del teixit co-mercial grcies acords de colla-boraci amb els diferents eixosde la ciutat.

    Lnia Badalona tambcompta amb una imatge reno-vada grcies al seu nou webwww.liniabadalona.cat. El lec-tor hi podr trobar la informa-ci sobre la ciutat que apareix aledici impresa.

    Lnia Badalona forma partde les 20 capaleres de la xar-xa de peridics gratuts hiper-locals Lnia, els quals distri-bueixen, globalment, 327.000exemplars.

    CULTURA4Hi ha tradicions queamb el pas dels anys encaracontinuen vives i les sardanes,tot i que s cert que els costaatraure el pblic ms jove, nsuna. Badalona s una ciutatamb una estrena relaci ambaquesta dansa catalana i aquestcap de setmana va tornar a que-dar demostrat.

    La Plaa de la Vila i el Parcde Can Solei es van convertir enles seus del 70 aniversari deltradicional Aplec de la Sardana.

    La celebraci, organitzada perlentitat fundada lany 1948 Ba-dalona Sardanista, va comptaramb un programa molt intens.

    Durant el diumenge tots elsassistents al Parc de Can Soleivan poder gaudir de 14 sardanesdurant el mat i de 14 ms a latarda. Tamb es va celebrar unconcurs de colles improvisa-des. El dia abans, dissabte, ha-via tingut lloc a la Plaa de laVila, a partir de les deu del ves-pre i fins a la mitjanit, lAplec de

    Nit. Les tres cobles que van ac-tuar a laplec van ser la Mari-nada, la Ciutat de Girona i laPrincipal del Llobregat. Al llargde la jornada dominical tots elsassistents tamb van poder gau-dir dun servei de bar i taules icadires per dinar.

    El passat dia 10 tamb es vanpoder ballar sardanes en elmarc de la revetlla de la Diadaa la plaa de la Plana. La coblaencarregada de la ballada va serla Llusos de Taradell.

    RedacciBADALONA

    LAplec de la Sardana fa 70 anys

    Laplec lorganitza Badalona Sardanista. Foto: Twitter (@MerceRiuss)

    Subvencions | Ajudes per rehabilitar edificis i habitatgesEls propietaris dedificis o habitatges i les comunitats de vens de la ciutat tindran

    loportunitat, fins a finals dany, de demanar ajudes per fer rehabilitacions, conservaci o millora dels seus edificis ds residencial o habitatges que siguin

    anteriors al 1981. Les ajudes estan finanades per lrea Metropolitana de Barcelona.

  • Ciutat11 | 25 setembre 2014 lniabadalona.cat

    Diumenge que ve arriba una deles grans cites castelleres delany, el Concurs de Castellers deTarragona que se celebra aTorredembarra i els Castellersde Badalona hi arriben en plenaforma.

    Amb la vista fixada en ladiada tarragonina, els Micacosvan preparar divendres passatun assaig que va servir per es-calfar motors per a la jornadadaquest passat diumenge a Mo-llet del Valls. Els badaloninsvan participar en la diada cas-tellera de la Fira de lArtesaniade la localitat, juntament ambels Castellers de Santa Coloma,els Vailets de Gelida i la colla lo-cal, els Castellers de Mollet.

    Amb un bon grapat de cami-ses i animats per les bones pro-ves dels assajos, els Micacos vanportar 3 castells de 7 a la seva sor-tida. Desprs de realitzar un pi-lar de 4 dentrada, van obrir pla-

    a amb un 3 de 7 que van com-pletar sense problemes. A sego-na ronda, els badalonins vanapostar per portar el segon cas-tell de 7 bsic, el 4 de 7. Amb al-gun problema de mides, el castelles va anar tancant en lambit delsteros amb la carregada, fet queva permetre donar pas a unadescarregada treballada i que va

    servir perqu el castell es pogusdescarregar sense ensurts.

    Finalment, els Micacos vanportar un tercer castell de 7 a latercera ronda, el 3 de 7 ambagulla, per el van haver de des-muntar. A la ronda de repeticies van anotar un plcid 3 de 6amb agulla i van tancar la diadaamb 2 pilars de 4 simultanis.

    Els Micacos arribaran en forma a Tarragona. Foto: Castellers de Badalona

    Els Micacos, a punt per a una de les cites castelleres de lany

    RedacciBADALONA

    SOSTENIBILITAT4La platafor-ma ciutadana Taula de la Mo-bilitat de Badalona est duent aterme aquesta setmana una s-rie daccions reivindicatives enel marc de la Setmana de la Mo-bilitat.

    Enguany lassociaci shaafegit al lema europeu Fem el ca-rrer ms nostre i, per aquest mo-tiu, tant abans-dahir com ahir esvan celebrar diferents actes quevan combinar la divulgaci i lareivindicaci. Dimarts a les sis dela tarda va tenir lloc el Park(ing)Day, una activitat que se celebraa escala internacional i que con-sisteix a donar un s alternatiu

    a les places de zona blava, a la-vinguda Mart Pujol en el tramcomprs entre el carrer de laCreu i Ignasi Iglesias. Lactivitatva servir per celebrar un debatsobre els camins escolars, que vaanar a crrec de Carme Mart-nez, directora de lescola ArturMartorell i de lassemblea da-turats.

    El segent acte reivindicatiuva ser el dahir al mat a CanRuti, on a travs duna concen-traci a landana dautobusoses va reclamar larribada de to-tes les lnies urbanes en aques-ta zona de lhospital i lhabilita-ci dun pas de vianants fins a la

    porta de la Maternitat. Poste-riorment, a les sis de la tarda, vatenir lloc una concentraci aSant Crist, on es van fer activi-tats reivindicatives al llarg deltram del lateral entre Coll i Pu-jol i la rambla de Sant Joanper reclamar la supressi de lesbarreres arquitectniques i laconstrucci del lateral per tal demillorar les condicions de vidade la gent del barri, tal com ex-pliquen els seus promotors.

    En els actes de la Setmanatamb es podr visitar lexposi-ci Pndoles de mobilitat, que di-vulgar dades de mobilitat apartir dinfografies.

    La Taula de la Mobilitat apostaper una setmana reivindicativa

    Imatge dun dels aparcaments que va acollir el Park(ing) Day. Foto: BDN Mobilitat

  • 25 setembre 2014

    Comer| 12

    lniabadalona.cat

    Els comerciants de la Salut ce-lebraran lentrada de la tardoramb dos dies de festa al carrerfarcits dactivitats i botigues. Estracta de la Festa de la Tardor,que enguany tindr lloc els pr-xims 10 i 11 doctubre durant totel dia. Esperem que la partici-paci sigui alta, com sol ser cadaany, explica a Lnia Badalonascar Palma, president de lAs-sociaci de Comerciants de la Sa-lut, organitzadora de lesdeve-niment.

    La Festa de la Tardor de laSalut comptar amb botiguesal carrer, actuacions, tallers i lavisita de diversos personatges in-fantils. Des de lassociaci indi-quen que sortiran al voltant del80% dels associats, una xifraque es mant any rere any.

    Pel que fa a lafluncia de vi-sites esperada, els comerciantsesperen que el dia fort sigui dis-sabte, quan els nens no seran aescola i puguin gaudir amb elsseus pares duna jornada diferenten el seu barri. De fet, ser aquelldia quan se celebrin la majoriadels actes festius, com els tallers

    o lanimaci amb personatges in-fantils al llarg del passeig.

    Aquesta festa se celebra desde fa uns 3 anys, i compta ambuna germana bessona al juliol,quan se celebra la Festa de lEs-tiu. Durant aquests actes els co-merciants oferiran ofertes i unspreus ms assequibles.

    La Salut treur les botigues de nou al carrer. Foto: Com. la Salut

    Els botiguers de la Salut celebrende nou la Festa de la Tardor

    Els dies 10 i 11 doctubre el passeig somplir de botigues i activitats La iniciativa se celebra des de fa 3 anys i t una bona acceptaci

    Un bot vermell per avisar la policia en cas durgncia

    SEGURETAT4La famosa alar-ma silenciosa o almenys quel-com similar de les pellculesnord-americanes arriba en formadaplicaci mbil a Badalona. Lanova idea del govern de lalcaldeXavier Garcia Albiol, el Botvermell, oferir als comerciantsde la ciutat la possibilitat davisara la Gurdia Urbana de maneradiscreta i rpida en cas de pre-senciar alguna situaci durgn-cia com robatoris o agressions alsseus establiments.

    Mitjanant una aplicaci ins-tallada al telfon mbil, els bo-

    tiguers que vulguin tenir aquestservei podran avisar la GurdiaUrbana apretant un bot queenviar lavs al cos policial. Elscomerciants interessats a donar-se dalta rebran la visita de laGurdia Urbana, que ajudar elssollicitants a installar laplicacials telfons.

    Aquest servei no soferir alsestabliments que estiguin obligatsper llei a contractar un servei deconnexi a central dalarmes.Daquesta manera, queden ex-closos les entitats bancries i elslocals de venda dor o joieries.

    GASTRONOMIA4El vi Orgens,elaborat per la masia Can Coll delbarri de Canyet lnica vinya re-gistrada com a tal a la ciutat deBadalona ha rebut la distincide qualitat de Denominaci dO-rigen Protegida Alella. El procsper obtenir aquesta denominaciva comenar lany 2009, quan elseu productor, Josep Coll, vainiciar el procs amb lajut delconsistori.

    Tant per la seva proximitat alrea dinfluncia de la Deno-

    minaci dOrigen Alella com perla similitud de la composici desls, el vi del Canyet ha entrat aformar part daquesta, una de lesms petites i tamb de les msantigues de la pennsula, on estroben prop de 30 municipis.

    Orgens s un vi rosat, barrejade les varietats de ram pansablanca i Merlot. Una mescla quedna com a resultat aquest vi co-lor cirera que ha entrat a formarpart de la primera divisi delsvins del pas. El seu productor,

    Josep Coll, explica a Lnia Ba-dalonaque els seus avantpassatsja van comenar a plantar ramamb pansa blanca i varietat ne-gra, i recorda com el 2004 vantornar a plantar vinya per fer vique mantingus un segell dequalitat. De fet, tot i que la vin-ya creix a Badalona, el productesembotella en un celler dAlella.

    L1 de novembre Can Collcelebrar la tradicional presen-taci dels vins daquesta tempo-rada amb una festa.

    RedacciBADALONA

    Aparena de laplicaci mbil de seguretat. Foto: Ajuntament

    Un vi badalon nic

    Un moment de la verema de lany 2012. Foto: Can Coll

    Urbanisme | El projecte dEl Corte Ingls, aturatSegons va afirmar fa uns dies lalcalde Xavier Garcia Albiol a Rdio Ciutat, el

    projecte de construcci dEl Corte Ingls a Badalona est aturat. En aquest sentit, des del govern municipal ja sestan buscant alternatives que generin

    beneficis a la ciutat per a lespai que havia docupar el centre comercial.

  • 13 |

    25 setembre 2014

    Esportslniabadalona.cat

    Lesport s un element molt im-portant a lhora dajudar a mi-llorar les condicions de vida delsms petits. Amb aquest objectiu,el programa lEsport Suma, unainiciativa de la Gasol Founda-tion creada pels germans Gasol,actualment jugant a lNBA i elCasal dels Infants, desenvolu-par activitats ldico-esporti-ves amb prop de 180 infants i jo-ves en risc dexclusi social a Ba-dalona.

    A travs de la prctica espor-tiva el programa intentar apor-tar valors i hbits saludables alsparticipants i a les seves famliesdurant els prxims dos anys. Lameta de les dues entitats impul-sores s que aquest projecte pi-lot pugui desenvolupar-se en al-tres barris amb infants i joves en

    situacions delicades, perqulesport sumi en leducaci i lesoportunitats de ms nens i ne-nes, argumenta Rosa Balaguer,directora del Casal dels Infants.

    Des de la Gasol Foundationestem emocionats amb el pro-jecte. Al meu germ i a mi lescolai leducaci esportiva ens han do-nat molts valors, assegura PauGasol, que afirma que volem que

    tots els infants tinguin la matei-xa oportunitat, independent-ment de lorigen.

    A ms dels projectes que estduent a terme als EUA, la GasolFoundation ha fet diferents ac-cions a Barcelona i Sant Boi. Perla seva banda, el Casal dels In-fants desenvolupa projectes alsbarris barcelonins del Raval, elBess i la Mina, entre altres.

    Imatge de la presentaci de lEsport Suma. Foto: Gasol Foundation

    Pau Gasol presenta un projecteque uneix esport i inclusi social LEsport Suma, una iniciativa de la Gasol Foundation i el Casal dels Infants, s una prova pilot que es dur a terme a Badalona

    Un gol de falta provoca laprimera derrota del Badalona

    FUTBOL4El CF Badalona vacaure a la Feixa Llarga durant lapassada jornada de lliga per lamnima a causa dun gol de fal-ta directa de lhospitalenc RubnAlczar al minut 81. Daquestamanera, els de Manolo Gonzlezperden el seu primer partit de lli-ga, desprs dencadenar-ne qua-tre sense perdre.

    El partit contra els riberencsva comenar de manera elctri-ca i amb ocasions per a tots dosequips. A la segona meitat,

    lHospi va sortir amb molta msempenta, fins que al minut 81Rubn Alczar va collocar, ambun llanament de falta directa,una pilota molt ajustada al paldret de la porteria, que el porterMarcos no va poder aturar.

    Amb la derrota, el Badalonacau a la quarta posici, tot i queest empatat a punts amb els tresprimers classificats. La prximajornada els de Gonzlez rebrana casa el Vila-real B, una opor-tunitat per collocar-se lders.

    Torna la tradicional i solidriaCursa del Tur den Caritg

    CURSA4La quarta edici de laCursa del Tur den Caritg ja es-calfa motors de cara al prximdiumenge 28 de setembre almat, quan des de la plaa Al-calde Joan Manent es far el tretde sortida daquesta competici.

    Aquesta competici est or-ganitzada per lAssociaci deComerciants Salut Alta, Pau Pi-ferrer, Associaci de Vens TurCaritg i el CEM Sistrells, amb elsuport i la collaboraci de dife-rents tipus dentitats i organis-mes esportius, de nutrici i sa-lut de tota la ciutat.

    La inscripci a la cursa s de10 euros, dels quals un anir des-tinat a la Fundaci Institut dIn-vestigaci en Cincies de la Sa-lut Germans Trias i Pujol, dedi-cada a la investigaci de les ma-lalties minoritries. El lmit deles inscripcions s de 999 parti-cipants i el perode per sollici-tar un dorsal finalitza avui.

    La prova tamb comptaramb les curses de les categoriesinferiors, com la infantil de 400metres per a nens i nenes de 6a 9 anys i la de 700 per a jo-ves de 10 a 12 anys.

    Tot a punt per al Ciutat deBadalona de Llagut, La LlargaREM4El Club Nutic Btulo or-ganitzar el prxim diumenge 28de setembre al mat el TrofeuCiutat de Badalona de Llagut,que enguany arriba a la sevadesena edici. Aquesta compe-tici s ms coneguda per LaLlarga, ats que la distnciaamb qu compta s de 3.000 me-tres, quan el normal s que les re-gates oficials les organitzadesper la Federaci Catalana deRem tinguin una distncia que

    bascula entre els 500 i els 1.500metres de longitud.

    La Llarga transcorrer entreel Port i el Pont del Petroli. Ambaix el CN Btulo busca la m-xima visibilitat de la regata des dela lnia de costa. Amb tot, els es-pectadors podran gaudir de lacompetici de ben a prop. Al llargdel recorregut hi haur infor-maci dels temps perqu el p-blic pugui seguir el desenvolu-pament de la cursa.

    RedacciBADALONA

    El Badalona cau del liderat desprs de perdre contra lHospi. Foto: CFB

    Projecte | Badalona presenta candidatura a Ciutat europea de lesportBadalona ha presentat la seva candidatura per convertir-se en Ciutat europea de lesport, un reconeixement que

    atorga la European Capitals of Sport Association (ACES). Segons aquest ens, lobjectiu daquesta distinci s donarun incentiu a les administracions locals a travs de la cultura de lactivitat fsica i saludable. ACES atorga aquest

    reconeixement a aquelles ciutats que millorin la integraci de tothom mitjanant la prctica esportiva.

  • | 14Agenda25 setembre 2014lniabadalona.cat

    [email protected]

    AGENDA UINZENALQDISSABTE 27 DE SETEMBRE19:00 Concert de les msiques que sescoltaven

    durant la Guerra de Successi a crrec delQuartet Barroc de Sant Sim, que interpre-tar la msica que sonava a la Catalunya delany 1714. / Sant Jeroni de la Murtra.

    AVUI DIJOUS19:00 Tertlia literria sobre lobra de lescrip-

    tor Mrius Serra Quiet. Aquestes tertlies sntrobades dun grup de persones que co-menten les experincies i opinions sobre lo-bra que han llegit. / Can Casacuberta.

    DIMARTS 30 DE SETEMBRE20:00 Taller de salsa, un ball llat que es va po-

    sar de moda grcies a algunes pellcules. Unapart daquests balls es fan en parella, men-tre que les especialitats ms noves es ballende manera individual. / La Colina.

    FINS AVUI DIJOUSMat-Tarda Trobades s un recull de les obres

    de Paula Cuadros i Cristina Sosa, una expo-sici que neix de la necessitat dexperimen-tar noves tcniques i formats i del desig din-tercanviar diferents formes dactuaci enfrontduna obra. / CRAD.

    A PARTIR DEL 9 DOCTUBREMat-Tarda Joan Brossa: escolteu aquest silen-

    ci s una exposici que mostra lobra poli-drica daquest autor partint de tres eixos comel comproms, la transformaci i la mirada re-flexiva. / Espai Betlia.

    AVUI DIJOUS18:00 La Lia s un conte cantat que sexplicar

    en el marc de lHora del conte, una activitatde foment de la lectura entre els ms petitsde la casa. / Biblioteca Central Urbana Can Ca-sacuberta.

    DISSABTE 27 DE SETEMBRE12:00 Tornam a explicar la nit que vaig nixer,

    de Jamie Lee Curtis. La protagonista d'aquestahistria s una nena adoptada a la qual li en-canta escoltar la histria de quan va nixer./ Biblioteca Can Casa Cuberta.

    DIUMENGE 28 DE SETEMBRE10:00 Desena edici del Trofeu Ciutat de Ba-

    dalona de Llagut, organitzat pel CN Btulo querecorrer la distncia entre el Port i el Pontdel Petroli. / Port Esportiu Marina.

    CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

    LHora del conte ofereix El FlautistadHameln, un conte tradicional que ex-plica la histria dun msic que atreiales rates que infestaven la ciutat ambla seva flauta. / Biblioteca Sant Roc.

    ConteEl Flautista dHamelnAvui dijous a les 18:00

    El Centre de Recursos i Assessora-ment per a les Dones (CRAD) organit-za una sortida al Teatre Goya de Bar-celona per veure lobra de teatre in-terpretada per Montserrat Carullaiaia!. / CRAD.

    Sortida culturalTeatre Goya

    Avui dijous a les 19:45

    Traduccionsde Brian Friel s un dels re-ferents clau de la dramatrgia irlan-desa contempornia, on planteja partdels conflictes histrics que la seva co-munitat va patir a mitjans del segle XIX./ Teatre Zorrilla.

    TeatreTraduccions-TranslationsDs. 27 de setembre a les 21:00

    El CF Badalona, desprs de la derrotaa lHospitalet, intentar seguir amb labona ratxa de resultats daquest inicide lliga i seguir en els primers llocs dela classificaci.

    Partit de futbolCF Badalona- Vila-real BDg. 28 de setembre a les 18:00

  • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8815 | 25 setembre 2014 lniabadalona.cat

  • | 16 25 setembre 2014lniabadalona.cat Prxima edici: 9 doctubre