24
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal línia badalona 23 d’octubre de 2014 · Núm.120 · www.liniabadalona.cat Pobresa pàg 15 L’Ajuntament amplia en 130.000 euros les ajudes d’urgència social Política pàg 16 Nou manifest que ‘crida’ a construir una àmplia candidatura ciutadana Successos pàg 18 Tallen el tramvia en protesta per l’atropellament d’un noi Esports pàg 21 El Badalona perd els seus dos primers punts a casa Una comissió investigarà les oposicions de la policia local ICV-EUiA la impulsa amb el suport del PSC i de CiU mentre el PP encara no ha decidit la seva posició pàg 10 pàg 3 El Filmets més americà El festival arriba a la 40a edició amb els EUA de convidat Agenda Nacional pàg 4 El 9N ja ha superat els 20.000 voluntaris i ara busca refer la unitat Música pàg 10 Adrià Puntí tocarà al Teatre Principal el dia de Tots Sants FALTEN 16 DIES

Badalona 120

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_120.pdf

Citation preview

Page 1: Badalona 120

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected]

Publicació Quinzenallíniabadalona

23 d’octubre de 2014 · Núm.120 · www.liniabadalona.cat

Pobresa pàg 15

L’Ajuntament amplia en 130.000 euros les ajudes d’urgència social

Política pàg 16

Nou manifest que ‘crida’a construir una àmpliacandidatura ciutadana

Successos pàg 18

Tallen el tramvia en protestaper l’atropellament d’un noi

Esports pàg 21

El Badalona perd els seusdos primers punts a casa

Una comissió investigarà lesoposicions de la policia local

ICV-EUiA la impulsa amb el suport del PSC i de CiU mentre el PP encara no ha decidit la seva posició pàg 10

pàg 3

El Filmets més americàEl festival arriba a la 40a edició amb els EUA de convidat

Agenda Nacional pàg 4

El 9N ja ha superat els20.000 voluntaris i arabusca refer la unitat

Música pàg 10

Adrià Puntí tocaràal Teatre Principalel dia de Tots SantsFALTEN16DIES

Page 2: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 23 octubre 2014líniabadalona.cat

Page 3: Badalona 120

3 | En Portada 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

La capital internacional del curt-metratge. En això es converteixBadalona aquests dies desprésque divendres passat es posés enmarxa una nova edició del Fil-mets Badalona Film Festival,que enguany celebra el 40è ani-versari i que té els teatres Zorri-lla i Principal, la sala d’actes delCES Joan Maragall, el Centre deCultura Tradicional Can Canya-dó i les biblioteques de la ciutatcom a seus oficials.

El festival, considerat unareferència mundial, ha arribatamb un programa que fins al dia26 compta amb una participacióde 255 curtmetratges de 46 paï-sos diferents seleccionats entre

els més de 4.000 inscrits. Aques-tes xifres, pròpies d’un festival deprimera línia mundial, van de lamà d’un arrelament a la ciutat in-contestable. “Un dels nostresobjectius és apropar el festival iel format del curtmetratge alpúblic, crear sinergies amb la ciu-tat, amb les famílies, amb les es-coles...”, explica a Línia Badalo-na Agustí Argelich, director delcertamen. Fins avui, amb el fes-tival encarant la recta final, la re-acció del públic ha estat moltbona, ja que només durant el pri-mer cap de setmana van passarper alguna de les projeccions4.000 persones. La xifra per-met entreveure que l’objectiud’arribar als 15.000 visitants ques’ha marcat l’organització escomplirà.

Tot i aquest panorama atrac-tiu, Argelich també explica que

la realitat d’aquest gènere no ésbona ni a Catalunya ni a l’Estat.“És un gènere maltractat, man-ca sensibilitat en l’àmbit de la in-dústria audiovisual”, relata Ar-gelich, que afegeix que “la dis-tància amb França –la primerapotència mundial en curtme-tratges– és molt gran”. És per lamanca de suport públic que eldirector del Filmets lamenta,tot i afegir que “sóc conscientque es fa el que es pot”, que elsfestivals “acabem fent el paperque no ens toca d’intentar po-tenciar el sector”.

HOMENATGE La gala inaugural va servir per re-tre un homenatge als fundadorsdel festival i a les persones quehan fet possible les 40 edicions.L’acte va consistir en la projecciód’una sessió retrospectiva.

La ciutat dels curtmetratges» El Filmets Badalona Film Festival arriba a la 40a edició amb més de 255 curts de 46 països

» El festival, considerat una referència d’àmbit mundial, té un fort arrelament entre els badalonins

Albert RibasBADALONA

PROGRAMA4Enguany el con-vidat són els Estats Units, el paísque més vegades ha guanyat laVenus a la millor pel·lícula de lahistòria del festival.

Això ha permès que entre elsnoms que han tret el cap entrela cartellera del festival n’hihagi de tan destacats com el deMelanie Griffith o Dany de Vito.Va ser diumenge passat al Te-atre Zorrilla, durant la projec-ció de la selecció de curtme-tratges de la Secció Oficial, quees va fer el passi del curt Thirst,protagonitzat per Griffith, i queva ser el ‘prèmiere’ al festival deLocarno.

Deixant de banda els EstatsUnits, el Filmets també ha aco-llit o acollirà projeccions tandestacades com la franco-lu-xemburgues Mr.Hublot, guan-yadora de l’Oscar 2014 al millorfilm d’animació, o el curt islan-dès Vikingar. Per últim cal des-tacar que en l’edició d’enguanyel festival presenta a competicióun total de 20 curtmetratges re-alitzats a Badalona.

Els guanyadors del Filmets2014 es coneixeran demà pas-sat durant la ‘Nit de les Venus’,en la qual s’entregaran els 18premis de les diferents cate-gories.

Els Estats Units són el convidat de l’edició de luxe d’enguany

Un moment de la cerimònia d’inauguració de la 40a edició del Badalona Film Festival. Foto: Filmets

Page 4: Badalona 120

| 4En Portada23 octubre 2014líniabadalona.cat

“Anem endavant. El 9N hi hauràlocals, urnes i paperetes”. Aquestés el missatge que va voler llançardimarts 14 Artur Mas després d’u-na nit –l’anterior– plena de des-concert i que va acabar amb elconsens polític “esquerdat”, enparaules del president. La sevaproposta, el seu pla B davant lasuspensió del 9N original perpart del Tribunal Constitucional,es presenta com una “consulta an-ticipada a la definitiva”: unes elec-cions plebiscitàries amb una even-tual gran coalició sobiranista.

Les reaccions polítiques hanestat dispars i variants en els úl-tims dies i ara es busca refer la uni-tat dels partits sobiranistes davant

d’un nou 9N que, en forma de pro-cés participatiu, no és la consultaque s’havia pactat però sí unaoportunitat per votar la preguntaacordada –si bé en un marc departicipació diferent–i tornar a de-mostrar la força de la majoria so-cial a favor del dret a decidir –queal carrer es manté unida–.

ELS DETALLS QUE SE SABENLa nova ‘consulta’ no es farà d’a-cord amb el decret de la consul-ta original del 9N, suspès pel Tri-bunal Constitucional, sinó partintde “marcs legals preexistents departicipació ciutadana” compe-tència de la Generalitat. Això té di-verses conseqüències, també peral govern espanyol: la possibilitatd’impugnar-la és molt difícil.

Dit això, no hi haurà un censelectoral: caldrà registrar-se per-sonalment amb el DNI al lloc de

la votació al moment d’exercir elvot –de manera informàtica perevitar duplicitats–. Ho podranfer els majors de 16 anys residentsa Catalunya i també els catalansque visquin a fora però que al DNIhi consti que resideixen aquí. Enaquest sentit, no hi haurà vot an-ticipat però els 15 dies posteriorsal 9N es podrà votar si s’acreditaque no es pot fer el dia 9, de talmanera que el dia 10 només es do-naran els resultats provisionals.

Per dur a terme la nova ‘con-sulta’ es necessitaven 20.000 vo-luntaris –una xifra que ja es va su-perar en només tres dies d’ins-cripcions– i es disposarà de 6.430meses electorals en 1.255 locals,sobretot instituts públics de laGeneralitat. 938 dels 947 muni-cipis tindran locals: el 99,9% de ca-talans no s’haurà de desplaçardel seu municipi per poder votar.

Elnou9N:unajornadaparticipativa» Artur Mas impulsa un procés alternatiu per al 9N com a avantsala d’unes eleccions plebiscitàries

» La nova ‘consulta’ ja ha superat els 20.000 voluntaris necessaris i ara busca refer la unitat dels partits

Arnau NadeuBADALONA

Artur Mas assegura que el dia 9 de novembre hi haurà “locals, urnes i paperetes” per votar la pregunta acordada des d’un principi. Foto: Jordi Bedos / ANC

REDACCIÓ4Esquerres pel SíSí, la plataforma que agrupa lesesquerres que defensen el doblevot afirmatiu al 9N –i, en últimterme, la independència de Ca-talunya–, es va presentar elpassat dilluns 13 d’octubre a laplaça de la Vila de Badalona. Abanda de les formacions políti-ques d’ICV-EUiA, ERC i la CUP,altres personalitats com JaumeOliveras, Julià de Jòdar, Alfon-so Moya o Ricard Vilaregut, en-tre d’altres, ja s’hi han adherit.

“No deixa de ser un fet his-tòric per a la ciutat que col·lec-tius, organitzacions i persones dediverses procedències i cultures

polítiques ens hàgim unit peraquesta causa”, remarquen desde la plataforma. Malgrat les cir-cumstàncies canviants, fonts dela plataforma asseguren quemantenen el seu plantejamentde suport al 9N encara que no ésla consulta original, perquè “l’ob-jectiu últim és la independènciai això no ha canviat”.

En aquest sentit, aquest prò-xim dissabte dia 25 d’octubre laplataforma portarà a terme unacercavila lúdica i informativapel Sí Sí que anirà des de SantAdrià de Besòs fins a Badalona,concretament als barris d’Arti-gues, Llefià i la Salut.

Esquerres pel Sí Sí es presentaa la ciutat i farà una cercavila

LA MATEIXA PREGUNTA:

1. Vol que Catalunya esdevingui un Estat?

2. En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?

Page 5: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

Page 6: Badalona 120

| 6Opinió23 octubre 2014líniabadalona.cat

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Badalona no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

líniabadalona.cat

15.000 exemplars

Dipòsit legal: B.43222-2010

Un diari plural Un diari participatiu

Hi ha qui no es vol assabentarque s’ha iniciat una revolució enla nostra societat; i és que l’ano-menada societat civil no esperaque els polítics i els aparells delspartits decideixin tots sols elsafers de Catalunya: volen partici-par activament. No esperen anara votar cada quatre anys, donar-los-hi un xec en blanc i ja ens veu-rem a les pròximes eleccions. Volestar atenta a les maniobres i ac-tuacions que van fent en el pe-ríode del seu mandat i si no hofan bé, questionar-los i apartar-los de les seves responsabilitats.

Les entitats cíviques, agrupa-cions socials i professionals, sin-dicats (després de fer net tambéd’antigues males pràctiques), itutti quantiestaran amatents delspartits, de com desenvolupen elsseus programes de govern. I quiho faci malament, fora! El senyorDuran veu malament que els par-tits estiguin pendents sobre quèdiuen o proposen l’ANC i Òm-nium. Diu que són entitats res-pectables, però sense represen-tativitat. Dic jo, serà legalment larepresentativitat política, però le-gítimament la tenen tota! Això hoentenen alguns partits i els que noho entenguin, quedaran fora dejoc a les eleccions al Parlament.

Els que es pensin que el canviés impossible, que les coses sóncom són i val més negociar amb el“poder”, van llestos. Es pot sergent d’ordre, però no cal posar-sede genolls, que per això a Catalu-nya ja tenim el PP. La nostra so-cietat s’ha espavilat i no es deixaràenganyar amb maniobres de dis-tracció. Ja sap i té entès allò del“Guepard” de Lampedusa: can-viar alguna coseta perquè tot se-gueixi igual.

4Tot ha canviatper Jordi Lleal

4L’enemic, a casaper Ignasi Muntanya

La sentència del Tribunal Cons-titucional contra l'Estatut ca-talà del 2010 va ser un puntd’inflexió de molta gent per co-mençar a plantejar-se la inde-pendència com una opció realde futur. Els esdevenimentsposteriors, amb el no a tot finsa arribar a la suspensió de laconsulta, han aconseguit quenomés en 4 anys aquest senti-ment hagi passat de ser unaidea a exigir-lo. Només cal ado-nar-se que avui ja tothom parlade declaració unilateral d’inde-pendència i plebiscitàries.

Respecte al nou 9N, pot serfins i tot una molt bona jugada.Sabem que el seu resultat noserà vinculant. Tampoc ho eral’anterior consulta. Però el seudesenllaç pot ser clau perquètothom entengui, inclososmolts polítics, que la soluciópassa per unes plebiscitàries ila posterior declaració d’inde-pendència des del Parlamentde Catalunya. En aquests mo-ments el problema de veritat elté el Gobierno de España. No-vament ha de triar entre tole-rar la nova "pseudoconsulta' oprohibir-la. Però per a ells,aquesta vegada, les dues op-

cions són iguals de dolentes. Usimagineu les imatges a tot elmón de la policia espanyola re-tirant urnes o prohibint nova-ment aquesta ‘enquesta’ novinculant? Si la tolera el pro-blema el tindrà entre els seus,que se sentiran traïts. De mo-ment estan amb la tàctica dedesanimar-nos, minimitzar ifins i tot ridiculitzar la novaconsulta. És clau que no cai-guem en aquest parany i queentre tots la fem impecable i laconvertim en un èxit de parti-cipació. En aquest escenari, acada hora que passi, ens troba-rem davant d’un estat cada copmés desconcertat sobre el queha de fer. Cada error que co-meti serà una victòria nostra.

Aquesta votació també ser-virà per deixar en entredit a lesformacions polítiques partidà-ries de la tercera via. Si real-ment hi creuen, aquest és undels darrers escenaris que elsqueden per mostrar el contin-gut de la seva proposta i forçarl’obertura de negociacions ambl’estat. Però el seu silenci nova-ment demostra que ni ells hicreuen o que realment no hi hares a oferir.

per Jordi Olivé

4Escenari complicat?

Molts som els que havíem per-dut la fe en la classe política,però davant els esdevenimentsdels darrers anys havíem cres-cut en l’esperança de poder dirla nostra i participar en un can-vi social del tot necessari.

Per a l’alegria del principaladversari, l’Estat espanyol, elspolítics catalans, més concre-tament els del Pacte Nacionalper al Dret a Decidir, estan re-matant el poc anhel renovatque a alguns ens quedava.

En un moment històric quepotser alguns no tornarem a

viure, si no són capaços de prio-ritzar Catalunya en unes elec-cions “plebiscitàries” amb llis-ta única, deixant importantsmatisos per a quan puguemrealment governar el nostrepaís, malalts de “partit”, haurantraït les esperances d’un poble.

I els que no ens resignem aviure sotmesos ens radicalitza-rem, opció segurament desitja-da pels que governen les nostresvides, amos de la “violència le-gítima”, o cercarem una novaterra on oblidar.

Potser a Extremadura.

Actualitat a la xarxa

#SeNhaSortit#AraÉsLhora #ALaPresó

@Araeslhora: "La societat s'ha unit per un projecte comú. Ens sentim legitimats,doncs, per reclamar també unitat política".#araéslhora.

@marcarza: Tanca la fàbrica dels Kojak, laCaixa és un banc i el president Nuñezanirà a la presó. El paisatge d'una gen-eració cap per avall.

@ivanruiz_86: Enhorabuena a TeresaRomero tras confirmarse que ha superado elébola y a los sanitarios que se jugaron la vidapor salvarla!

Page 7: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 887 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

Page 8: Badalona 120

| 8Envia’ns les teves cartes a: [email protected] octubre 2014líniabadalona.cat

Un diari obert

Durant moltes setmanes, a Badalona, elrellotge de la plaça de la Vila no ha tin-gut agulles. Molts badalonins tenencom a centre de referència aquest lloc pertrobar-s’hi, ja que és un símbol de la ciu-tat. És normal que tothom estigui ha-bituat a mirar el rellotge per comprovarsi ja és l’hora de la cita o, simplement, sa-ber quina hora és.

Els comentaris dels vilatans respec-te a aquesta absència eren molts diver-sos. Hi havia qui deia que Badalona esva aturar el temps quan va ser triat coma alcalde el candidat del Partit Popular.Altres afirmen que Badalona va perdrel’hora ja fa massa temps. L’empenta i eldinamisme polític i social dels anys se-tanta es va anar perdent quan, entre al-tres coses, els partits van abandonar elcarrer per instal·lar-se en els despatxosi els moviments socials van renunciar acontinuar sent protagonistes de reivin-dicacions per aconseguir millorar lasocietat.

Hi ha qui deia que com que no hi ha-via rellotge érem de primera: a Badalo-na s’havia aturat el temps i ningú no po-drà dir que no arribem a l’hora.

Alguns deien també que com que hiha un altre rellotge a la plaça Sant Jau-me que descompta els dies i les hores quefalten per la consulta del 9N, l’alcalde delPartit Popular, a qui l’aterra la ideaque la ciutadania voti lliurement i ma-nifesti el seu desig, havia ocultat les agu-lles perquè ningú s’adonés de com pas-sa el temps.

A ningú se li escapa que, amb aquestalcalde del PP, Badalona ha fet un saltal passat.

L’amiguisme, les sospites de cor-rupció, el desgavell administratiu, la in-tolerància, la prepotència, les mentides...són senyes d’identitat que defineixen béel comportament d’aquest alcalde.

Malgrat la imatge d’home preocupatper la ciutat que es transmet a través delsmitjans de comunicació, la realitat ésmolt més diferent. Badalona no nomésha perdut part de la seva identitat sinóque també el futur dels badalonins i ba-dalonines cada dia serà més desigual. Eldiscurs de confrontació i segregador del’alcalde s’ha instal·lat en molts dels bar-ris de Badalona, com també la insoli-daritat i l’agressivitat.

Badalona, de ciutat acollidora i de-fensora dels drets i serveis per a tothom,ha passat a ser una ciutat on l’exclusiósocial i l’individualisme són les carac-terístiques predominants. Tot això ésmèrit de l’alcalde de Partit Popular.

Ara hi ha un debat obert a la nostraciutat sobre com i què s’ha de fer i ambqui per recuperar el govern. En princi-pi tothom està d’acord que s’ha d’acon-seguir la confluència, no només d’orga-nitzacions polítiques d’esquerres, sinótambé de moviments socials en una can-didatura unitària ciutadana que tinguicom a objectiu prioritari impulsar polí-tiques socials i la democràcia participa-tiva.

El Manifest aprovat per més dedues-centes persones de procedència di-versa i que vol guanyar Badalona apos-ta per una regeneració ètica i la demo-cratització de la gestió municipal. Tam-bé prioritza la lluita contra la pobresa il’atur, pel dret a l’habitatge digne, l’ac-cés universal als serveis públics bàsics,per la convivència... En definitiva, unaaltra forma de fer política.

Són bones propostes que han gene-rat il·lusió i fan que la ciutadania recu-peri la dignitat arrabassada per aquestalcalde del Partit Popular. Ara només calque ningú posi bastons a les rodes i queaquest projecte comú continuï creixenti arribi a tothom.

4A Badalona s’atura el tempsper Pedro Jesús Fernández

La democràcia a l’Estat i a Badalona téun problema. Hi ha un grup que usa lademocràcia per arribar al poder, però enel fons, i si analitzem els fets, a aquestgrup no el defineix l’esperit democràtic.Cal que els creiem en la democràcia, nonomés en les formes sinó també en elfons, col·laborem a Badalona, a Catalu-nya i a la totalitat de l’Estat.

Aquest grup polític no ens deixa vo-tar, com a catalans. I redueix les inver-sions que necessitem aquí com mais’han reduït. Sembla un càstig. Quan hiha un problema la culpa sempre és delsmés febles, dels treballadors, de les clas-ses mitjanes. El virus de l’ebola: la cul-pa és de la treballadora de l’Hospital deMadrid. L’accident del AVE a Santiago:la culpa la té el treballador que conduïael tren. No recordo si la culpa dels ‘hili-llos de plastilina’ del Prestige era del ca-pità del vaixell, però no m’estranyaria. Ila culpa de les targetes negres o ‘B’? Dequi és? Difícilment fallen els protocols,difícilment hi ha responsabilitats políti-ques. Tota la càrrega pels de més a baix.

La culpa de la crisi econòmica? No hodubteu gens: dels assalariats, dels tre-balladors. Vam assumir crèdits que nopodíem assumir. Cobrem massa, treba-llem poc. Els aturats cobren massa, o co-braven massa, millor dit. Els funciona-ris no treballen, tenen mandra. Ho vaafirmar una responsable del PP a Madrid.O recordem el crit sincer d’una diputa-da d’aquest mateix grup: “!qué se jodan!”.Almenys va ser “coherent”.

Tenim un grup instal·lat al poder tam-bé a Badalona. Compte amb dirigents quesomriuen, que semblen propers, però tre-

ballen pels interessos d’aquest grup. Te-nen molts recursos i pocs escrúpols. Sa-ben utilitzar la democràcia per arribar alpoder. Amb mecanismes de comunica-ció i tècniques de repetició d’arguments,per dir-ho suau, foscos. L’important és elpoder, l’ètica sembla secundària.

Despertem! La democràcia és votar,però també són associacions lliures, tam-bé són condicions econòmiques justes isous dignes. La democràcia si no és social,econòmica i política és poca democràcia.Si la gent ens desmobilitzem, si estem no-més a casa o veient la televisió i no par-ticipem posem en risc el progrés.

Volem una altra ciutat, un altre país?Ho volem pels nostres fills i néts? Crecque la resposta majoritària -si féssim unaconsulta- seria Sí. Però no ve sol. Hemde repensar els horaris laborals i quoti-dians. Cal una llei electoral per aproxi-mar els partits i les institucions polítiquesa la ciutadania. Cal construir de nou unaBadalona on els serveis públics siguin cui-dats. Cal que les idees i les empreses tin-guin el finançament que necessiten. Caltornar a donar suport a la recerca. I tan-tes altres coses.

Tot es pot fer. Tot és possible. Ne-cessitem responsables socials, econòmicsi polítics intel·ligents i oberts. El diferentpot ser també un aliat. Amb esperit deservei. I una societat exigent, desperta,lliure i amb iniciativa. Crec que ho tenimi ho podem fer. Només ens ho hem decreure. La majoria social que hi creiemhauríem d’adoptar la col·laboració comuna de les idees més necessàries, enaquest temps que ens ha tocat viure. I po-sar-nos en funcionament, és clar.

4Somriures al servei del poderper Josep Xurigué

@gerardgomezf: Josep Lluís Nuñez a lapresó, Jordi Pujol a la fiscalia... Si us plau, quese salvi el Petri o acabaran amb la infan-tesa d'una generació.

@ClàudiaFont1: El costat bo que Acebeshagi estat imputat és la possibilitat queBruno Oro torni a imitar-lo al Polònia deTv3. Jo reia molt!

@encampanya: La iaia sevillana al Salvadosparla d'Espanya com "este puto país". Està aun pas de refundar Terra Lliure. #Jun-querasSevilla.

Opinió en 140 caràcters

Page 9: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 889 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

Page 10: Badalona 120

23 octubre 2014

Ciutat| 10

líniabadalona.cat

Aclarir el procés d’oposicions dela Guàrdia Urbana de Badalonadavant les sospites de frau, lesquals han acabat amb una de-núncia a Fiscalia contra l’alcaldeAlbiol i els membres del tribunalqualificador per presumpta pre-varicació i tràfic d’influències.Aquesta és la voluntat d’ICV-EUiA, que presentarà una mocióal Ple del pròxim 28 d’octubre,amb el suport tant del PSC comde CiU –que hi votaran a favor–,per crear una comissió d’investi-gació sobre les presumptes irre-gularitats que ja va publicar LíniaBadalona en l’última edició.

Tal com expliquen des d’Ini-ciativa, la creació de la comissiód’investigació és competència delPle, per la qual cosa el governd’Albiol es veurà obligat a accep-

tar-la encara que, suposadament,no hi estigui d’acord, perquè laresta de grups són majoria alplenari. Tanmateix, fonts muni-cipals han assegurat a aquesta pu-blicació que no descarten capposició, fins i tot la de donar-hi su-port. “Encara no hem entrat a va-lorar el sentit del nostre vot, peròla nostra posició és de màximatransparència”, afirmen.

La moció, a la qual ja ha tin-gut accés Línia Badalona, esta-

bleix que la composició de l’òrganserà proporcional al nombre deregidors de cada grup munici-pal –3 del PP, 2 del PSC, 1 de CiUi 1 d’Iniciativa– i haurà de ser con-vocat per l’alcalde en un terminino superior als 8 dies hàbils des-prés de la seva aprovació. A més,la moció preveu que el dictamende la comissió estarà enllestit el ge-ner amb la voluntat de “no eter-nitzar” la qüestió, en paraulesd’Àlex Mañas, líder d’Iniciativa.

S’investigaran les últimes oposicions de la policia local. Foto: Ajuntament

Una comissió investigarà lesoposicions de la Guàrdia Urbana

» ICV-EUiA la impulsarà amb el suport tant del PSC com de CiU» El PP assegura que encara no ha decidit quina serà la seva posició

CiU vol que s’ampliï la zonade prohibició de pisos turísticsNORMATIVA4Amb la prohibi-ció de pisos turístics al sud del li-toral badaloní no n’hi ha prou.Almenys així ho creu CiU, que hapresentat una esmena a la pro-posta del govern del PP quepreveu prohibir aquests habi-tatges als barris de la Mora, elGorg i el Progrés, ubicats al suddel litoral badaloní. CiU propo-sa que s’ampliï la prohibició a laresta de barris costaners de laciutat, situats a la zona centre inord del litoral.

En concret, la federació de-mana una modificació de la

zona de prohibició de pisos tu-rístics que inclogui els edificisdels barris del Centre, Casage-mes, Canyadó i Manresà. Lamesura pretén garantir, segonsCiU, que la prohibició a la zonasud del litoral de Badalona noprovoqui que el fenomen dels pi-sos turístics s’acabi estenent a al-tres zones costaneres de la ciu-tat igualment atractives per aaquest tipus d’activitat. Un fetque, si acabés succeint, “seria uncontrasentit”, en paraules deFerran Falcó, líder de la federa-ció a la ciutat.

MÚSICA4Un dels millors mú-sics catalans d’ara i de la dèca-da dels noranta ha tornat a tre-pitjar des de fa mesos els esce-naris de forma regular. És l’A-drià Puntí i el pròxim 1 de no-vembre, dia de Tots Sants, seràal Teatre Principal, a partir de lesnou del vespre, per presentar alsbadalonins la seva nova pro-posta, Incompletament Puntí.

El nou treball de Puntí, quetrenca un silenci discogràficd’una dècada, és una combina-

ció de cançons noves i anti-gues que dóna l’oportunitat alpúblic de comprovar la geniali-tat vigent d'un artista que des-borda energia i creativitat da-munt dels escenaris. Ambaquest espectacle, Puntí recu-pera la seva figura teatral, queés el fil conductor d'un repertorique ha deixat molt bones sen-sacions en tots els escenariscatalans que ha trepitjat desde l’inici de la gira. El músictambé ha editat enguany el lli-

bre Incompletament Puntí, enel qual fa un recorregut a travésde l'obra inèdita del seu pare,presentant-nos una combinacióde cançons mudes, dibuixospersonals, escultures fotogràfi-ques i un llarg etcètera de cre-acions artístiques que reflec-teixen un període de silenci.

Puntí, igual que durant totala gira, tocarà al Principal acom-panyat de la banda The Fellac-tion on the Rocks Band BangBang & Taller d'Orquestra.

Arnau NadeuBADALONA

En taronja, la zona d’ampliació proposada per Ferran Falcó. Foto: CiU

Adrià Puntí, al Principal

Demografia | Es redueix la població nouvinguda en un 12% Segons les dades del padró municipal, la població estrangera s’ha reduït a la ciutat

en un 12% en els darrers dos anys. Actualment, els nouvinguts representen un 13,5% deltotal de badalonins. Els col·lectius estrangers que més han disminuït són els dels ciuta-

dans romanesos i equatorians, que baixen un 26%, i els bolivians, que ho fan un 18%.

Page 11: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8811 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

Page 12: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 12 23 octubre 2014líniabadalona.cat

Page 13: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8813 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

Page 14: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 14 23 octubre 2014líniabadalona.cat

Page 15: Badalona 120

Ciutat15 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

L’Ajuntament diu que combatre la vulnerabilitat. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament amplia en 130.000euros les ajudes d’urgència social

ENSENYAMENT4El passat 9d’octubre la Comissió d’Ensen-yament i Universitats del Parla-ment va aprovar una proposta deresolució sobre la construccióde l’Escola Montigalà i l’InstitutVentura Gassol.

La resolució insta el Governcatalà a enllestir la redacció delprojecte executiu i a acordar elcalendari d’execució de les obresamb l’Ajuntament i la comunitateducativa i també demana que secelebri una primera trobada en-tre els representants municipalsi la comunitat educativa abans definalitzar aquest any. L’AMPA del’Escola Montigalà, que fa unsdies va impulsar una consulta so-bre la qüestió, s’ha mostrat sa-tisfeta per aquest pas.

Novetats ambl’Escola Montigalài el Ventura Gassol

SANITAT4L’Hospital Munici-pal de Badalona va acollir di-vendres passat una sessió detreball relacionada amb la proc-tologia en la qual es va tractar laintroducció a les tècniques qui-rúrgiques relacionades amb ellàser.

La sessió, que es va desen-volupar entre les vuit del matí ila una del migdia, va tenir unapart teòrica i quatre operacionsen les quals es van fer servir trestipus diferents de làsers. De fetBadalona Serveis Assistencials(BDA) és una de les primeres or-ganitzacions sanitàries de Cata-lunya on s’aplica el làser enproctologia. Amb aquesta tèc-nica s’aconsegueix que les ope-racions siguin més còmodes perals pacients i el malestar del pos-toperatori es redueix conside-rablement.

L’Hospital deBadalona, pioneren proctologia

L’Ajuntament ha decidit am-pliar fins a finals d’any la parti-da de prestacions econòmiquesd’urgència social destinades acobrir les necessitats bàsiquesd’aquelles famílies que pateixendificultats econòmiques.

Aquest increment “extraor-dinari”, segons el consistori ba-daloní, ha de servir perquè “espuguin atendre necessitats ma-terials bàsiques de famílies quenecessiten suport social a causa

dels seus pocs recursos econò-mics i que es troben en una si-tuació d’alt risc social i vulne-rabilitat”.

“UN NOU ESFORÇ”La regidora de Serveis Socials iSalut, Sònia Egea, ha explicatque “la crisi ha comportat unaugment important del nombrede persones ateses pels ServeisBàsics d’Atenció Social, en mol-tes ocasions per qüestions rela-cionades amb la cobertura denecessitats materials bàsiquesd’alimentació i habitatge”. Se-gons el consistori, els recursosprevistos inicialment han quedat

curts i per aquest motiu ha es-tat necessari, expliquen, incre-mentar la partida.“Aquesta és una demostració

més que el govern municipal ésmolt conscient del seu paper perajudar aquells ciutadans quepassen per situacions de neces-sitat”, afirma la regidora de Ser-veis Socials i Salut.

Egea afegeix que “el governmunicipal, amb aquest nou es-forç, ha incrementat els dinersque es destinaran a la cobertu-ra d’aquestes necessitats bàsi-ques d’aquí a finals d’any a gai-rebé 500.000 euros per prime-ra vegada”.

RedaccióBADALONA

Page 16: Badalona 120

Ciutat| 16 23 octubre 2014líniabadalona.cat

X Guanyar Badalona espresenta als diversos barris

POLÍTICA4La plataforma XGuanyar Badalona avança. Di-vendres passat, la iniciativa quetambé promou la creació d’unacandidatura unitària d’esque-rres va dur a terme el primer actede presentació als barris de laciutat, concretament a Sant Crist,amb una afluència de 50 perso-nes. L’acte va servir per donar aconèixer el manifest i constituiruna comissió al barri –la primeradel moviment– per recollir lespropostes dels seus veïns.

Pocs dies després, concreta-ment aquest passat dilluns, laplataforma va dur a terme unareunió de treball “per repartir lestasques que aquest procés de-

mana”, ja que expliquen que “XGuanyar Badalona comença acréixer”. De fet, aquest mateix di-vendres, a les sis, tindrà lloc el se-gon acte de presentació de la pla-taforma als barris, concretamenta Sant Roc.

Respecte al nou manifest dela Crida per Badalona, Mercè Ca-brera, membre de la comissió detreball de X Guanyar Badalona,assegura que la seva plataformatambé té “voluntat de confluir”amb la Crida. “No tenim l’exclu-sivitat de res, tot el contrari, vo-lem fer una candidatura el mésàmplia possible”, afirma Cabre-ra, que augura contactes amb laCrida pròximament.

Quim Cornelles, Francesc Du-ran, Toni Esteban, Rita Martin,Núria Moreno, Alfonso Moya,Edu Ramos, Núria Renau, LaiaSabater i Jose Téllez. Aquestssón els noms de les personespromotores de la Crida per Ba-dalona, un nou manifest que ad-voca per una candidatura ciuta-dana a les eleccions municipals delmaig de l’any que ve. I ho fan ambel suport de noms reconegutscom Julià de Jòdar, Josep Pove-da, Andreu Solsona, Toni Floreso Maria Cané, entre d’altres, quedonen consistència a un nou in-tent d’articular el sempre complexsector de l’esquerra alternativa.

La iniciativa, que beu de l’es-querra independentista –amb laCUP al capdavant–, del movimentdel 15M i del sector crític d’EUiA,així com del moviment veïnal isindical, ha establert 10 puntsprogramàtics entre els quals des-taca la municipalització de serveis,una auditoria ciutadana del deu-te, garantir la transparència, re-duir el nombre de càrrecs de con-fiança i construir la RepúblicaCatalana des del municipi. Tam-

bé es fa esment a aspectes orga-nitzatius de com s'hauria d'arti-cular aquesta candidatura: ober-ta a tothom (persones, movi-ments i organitzacions), dotar-sed'un codi ètic i no dependre deprofessionals de la política.

En aquest sentit, ja han con-vocat un acte públic el pròxim di-mecres 29 d’octubre a dos quartsde vuit de la tarda al centre cívicLa Salut, en el qual es presentaràaquest manifest i es convocarà auna assemblea fundacional per lasegona setmana de novembre.“Aleshores, en aquesta assem-blea, la Crida morirà i esperemque en sorgeixi el nou projecte decandidatura rupturista que des-itgem tots”, explica a Línia Ba-dalona Jose Téllez, que deixa

clar que la Crida per Badalona noés, en cap cas, “una nova marcaelectoral, sinó el fonament perconstruir-la”.

EL MIRALL DE X GUANYAR BDNRespecte a les similituds amb elprocés que està impulsant l’altremanifest de l’esquerra alternati-va –X Guanyar Badalona–, Téllezexplica que hi veuen mancancesi que ells volen anar “més a poc apoc per arribar més enllà”. Tan-mateix, assegura que la seva vo-luntat és “sumar” i està “conven-çut” que els dos processos “aca-baran confluint”. I és que, comafirma el seu manifest, tenen unobjectiu comú: “construir unamajoria social i política capaç derevolucionar i canviar la ciutat”.

El nou manifest es presentarà en públic dimecres que bé. Foto: Crida per BDN

Nou manifest que ‘crida’ a una candidatura ciutadana

RedaccióBADALONA

Page 17: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8817 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

Page 18: Badalona 120

Ciutat| 18 23 octubre 2014líniabadalona.cat

Nou vehicles i set contenidorscremen en poques hores

SUCCESSOS4En un interval depoques hores, aquest dillunspassat van cremar a diversesparts de Badalona un total denou cotxes i set contenidors d’es-combraries.

Al voltant de les sis de la tar-da de dilluns, un vehicle va co-mençar a cremar sota el pont del’autopista C-31, entre els barrisde Llefià i Sant Roc. Les flamesvan calcinar completament l’au-

tomòbil i van afectar tres més, undels quals va quedar força mal-mès per les flames. De resultesdel foc, una columna de fumnegre va poder ser vista des demoltes parts de la ciutat.

Una estona més tard, durantla matinada de dimarts, set con-tenidors de l’avinguda del Mar-quès de Montroig, entre Gorg iPep Ventura, van cremar i vanafectar cinc cotxes propers.

La PAH ocupa la seu del BBVAde Marquès de Sant Mori

PROTESTA4Durant tot el matíd’ahir, membres de la PAH deBadalona van ocupar la seu delBBVA al carrer Marquès de SantMori, molt a prop de la plaça delChe Guevara, en protesta pels ca-sos de dos veïns que, segons in-forma la plataforma, poden per-dre la seva casa per no poder ferfront a la seva hipoteca.

En un dels casos, l’afectats’enfronta no només a perdre elseu habitatge, sinó que també eldels seus pares, que són els seusavaladors. Segons la PAH,aquesta persona no pot cobriramb el seu sou la mensualitat dela hipoteca perquè la seva còn-juge està malalta i no pot treba-

llar. En l’altre cas, l’afectada tétres fills a càrrec seu i tampoc potfer front al pagament de la men-sualitat al banc.

Durant l’acció d’ahir la PAHes va prestar com a interlocutoramb l’entitat “per buscar solu-cions”, tal com explica a LíniaBadalona Montse Garcia, por-taveu de la plataforma. Garciaexplica que des de la sucursalvan assegurar que passarien eltema a instàncies superiors del’entitat. “Esperarem uns dies, isi no tenim resposta, continua-rem amb les accions de protes-ta davant les sucursals del BBVAperquè tothom conegui aquestsdos casos”, conclou.

Després de l’atropellament d’unmenor de 13 anys abans-d’ahir alTramBesòs, a la confluència delscarrers Primavera i Marquès deMontroig –entre les parades deltramvia dels Encants de SantAdrià i Sant Roc–, un grup deveïns va tallar la via amb conte-nidors en protesta per aquest feti per demanar més seguretat enaquest pas que travessa la líniadel tramvia.

L’atropellament es va produiral voltant de tres quarts d’onzedel matí d’aquest passat dimarts,quan l’afectat passejava acom-panyat de més persones i, segonsrecullen alguns mitjans, nos’hauria aturat davant del se-màfor vermell. El menor va seratès al mateix lloc de l’incidentpel Sistema d’Emergències Mè-diques (SEM) i va ser traslladatseguidament a l’Hospital de l’Es-perit Sant, a Santa Coloma deGramenet, amb ferides lleus.

Poc després de la retirada delcomboi accidentat, un grup d’en-tre 30 i 40 veïns i familiars es vanenfrontar als agents de policia ial personal sanitari que va as-

sistir al menor, queixant-se deltemps de reacció dels serveisd’emergència i protestant perles escasses mesures de segure-tat en aquest pas de la via. Pos-teriorment, els veïns congregatsa la zona van aconseguir tallar lalínia 5 del TramBesòs –la que co-munica amb la plaça de les Glò-ries de Barcelona– amb conte-nidors d’escombraries i diversoselements del mobiliari urbà, i vahaver-hi càrregues policials. Da-vant d’aquests fets, el servei de la

línia va quedar aturat unes ho-res fins que es van poder retirarels obstacles de la via del tram-via. No va ser fins a dos quarts dedues, aproximadament, que elservei es va restablir.

Aquest punt de la línia 5 delTramBesòs, segons els veïns quees van manifestar, és una zonaamb mancances de seguretatimportants. És un punt moltproper als Encants de Sant Adriài una cruïlla de dos carrers per ontambé circulen vehicles.

Cruïlla on es va produir l’atropellament. Foto: Google Maps

Tallen el tramvia en protesta per l’atropellament d’un menor

RedaccióSANT ROC

Page 19: Badalona 120

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 8819 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

Page 20: Badalona 120

23 octubre 2014

Comerç| 20

líniabadalona.cat

La rebuda particular que els co-merciants de la Salut van donara la temporada de tardor va ser“molt positiva”, segons asseguraa aquesta publicació el seu pre-sident, Óscar Palma. La Festa dela Tardor dels passats dies 10 i 11d’octubre va comptar amb un“70% de participació dels co-merciants de l’eix”, que van que-dar “força contents” amb l’assis-tència de visitants.

L’esdeveniment comercial vaomplir el passeig de la Salutamb les parades dels comer-ciants del barri, que van oferir elsseus productes i serveis a preusassequibles. “Vam tenir un re-punt de vendes important durantaquells dos dies”, afegeix Palma.

D’entre els actes que es vandur a terme durant la Festa de la

Tardor destaquen els espectaclesd’animació infantil que es van or-ganitzar. Els comerciants vaninstal·lar espais on els infants vanpoder dur a terme tallers diver-sos mentre rebien la visita d’al-guns personatges infantils. “L’a-nimació per a la mainada va es-tar molt concorreguda, tothom va

quedar força content amb aquestaspecte”, recalca Palma. La fes-ta se celebra des de fa uns 3 anys,i compta amb una germana bes-sona, la Festa de l’Estiu, al juliol.

Amb tot, l’associació ja tre-balla per organitzar la seva prò-xima activitat, la Fira Medievaldels dies 21 i 22 de novembre.

Les vendes van augmentar durant els dos dies de festa. Foto: Com. La Salut

Balanç positiu de la Festa de la Tardor a la Salut

» Prop del 70% dels botiguers de l’associació participen en l’acte» L’eix ja mira cap a la seva pròxima activitat, la Fira Medieval

Els botiguers de Pérez Galdóspreparen una nova sortida

MOSTRA4L’Associació de co-merciants de Pérez Galdós cele-brarà el pròxim dissabte 8 de no-vembre la seva tradicional Fira deTardor, que enguany omplirà elcarrer del mateix nom amb unes40 parades de comerciants as-sociats i d’artesans vinguts d’a-rreu de Catalunya.

“Aquesta és una de les firesque més resposta rep per part dela gent”, explica a Línia Badalo-na Ricardo Jiménez, presidentdels comerciants de Pérez Galdós.La Fira de la Tardor és una cita te-

màtica fixa en el calendari de l’as-sociació comercial, que també ce-lebra una altra a la primavera.

A banda de l’aspecte més pu-rament comercial, la mostra ba-dalonina comptarà amb un espaidedicat a les famílies i als més pe-tits de la casa, amb tallers diver-sos i castells inflables que orga-nitza la mateixa associació.

“Amb iniciatives com aques-tes botigues al carrer ens pro-mocionem i movem el barri, queels dissabtes està un pèl apagat”,assenyala Jiménez.

GASTRONOMIA4En el marcdels actes de celebració del 125èaniversari del Mercat Maignon,el passat dissabte 18 va tenirlloc la Nit del Mercat, una ini-ciativa gastronòmica on els pa-radistes de l’equipament bada-loní van oferir tapes fetes amb elsseus propis productes. A més,aquest esdeveniment es va cele-brar coincidint amb l’inici del fes-tival de curtmetratges Filmets,per tal d’aconseguir que els es-pectadors que sortien del Teatre

Zorrilla visitessin el mercat perfer una degustació de tapes. Coma actes complementaris a la rutade tapes, el mercat també va ce-lebrar una classe de ball countryi una exposició de motos.

BONA AFLUÈNCIA DE PÚBLICEl Mercat Maignon va obrir lesseves portes a partir de les 8 delvespre i va oferir tot tipus de ta-pes elaborades amb productesfrescos dels paradistes, que finsben entrada la nit van servir les

delicatessen a la gran quantitatde gent que s’hi va apropar a l’es-deveniment gastronòmic.

Els comerciants del mercatvan realitzar una nit de tapes talcom van fer durant el passatmes de maig amb la ShoppingNight, quan també van obrirfins tard aprofitant que les boti-gues de la ciutat estaven obertesdurant aquell vespre i nit.

El pròxim mes de desembreel Mercat Maignon complirà ofi-cialment el seu 125è aniversari.

RedaccióBADALONA

S’espera la participació de 40 parades a la fira. Foto: Arxiu

Una nit de cinema i tapes

El públic va respondre molt bé a la crida del mercat. Foto: Twitter (@daniel_julia)

Inauguració | Nova botiga al centre comercial MontigalàEl centre comercial Montigalà estrena una nova botiga aquest mes d’octubre. Es

tracta de l’operador de moda Shana, un establiment que ocuparà una superfície demés de 350 metres quadrats. El 3 d’octubre passat, per tal de celebrar

l’obertura, la nova botiga va oferir un descompte del 50% a tots els seus clients.

Page 21: Badalona 120

21 |

23 octubre 2014

Esportslíniabadalona.cat

El Badalona va deixar escapar elsdos primers punts de la tempo-rada al camp de Pomar davantdel València Mestalla, que va es-garrapar un empat a zero al for-tí badaloní, on fins aleshores elconjunt de Manolo González nohavia perdut cap punt.

A la primera meitat va ser elconjunt valencià el que va tenirles ocasions més clares per mar-car, amb una rematada al tra-vesser i un xut a boca de canóaturat per Marcos, que va tornara completar una bona actuació.Amb aquestes dues ocasions vi-sitants es va arribar a la mitjapart. A la represa però, va ser eltorn del Badalona, que va in-crementar les seves arribades ala porteria del valencianista Do-mènech. Els davanters escapu-

lats Abraham i Raul Torres vangaudir de sengles oportunitatsper avançar els locals, però sen-se èxit. Amb tot, el Badalona escol·loca cinquè amb quinzepunts, a quatre del líder, el Llei-da Esportiu.

ELIMINATS PER LA MONTAEl CF Badalona va caure elimi-nat a la semifinal de la fase au-

tonòmica de la Copa Federaciódavant de la Montañesa de Bar-celona per 2 gols a 1, en un duelde retrobament entre el tècnicbadaloní, Manolo González, iels seus exjugadors.

Aquesta competició l’orga-nitza la Reial Federació de Futboli la disputen equips de Segona Bi Tercera divisió que no hagin ac-cedit a jugar la Copa del Rei.

El filial valencià va aconseguir endur-se un punt de Pomar. Foto: Fede Agripa

El Badalona perd els seus dosprimers punts al camp de Pomar

» Els badalonins empaten a zero gols davant del filial del València» La Monta, ex de González, botxí dels escapulats a la Copa Federació

Homenatgen el Fit Kid Clubpels seus èxits al Mundial

GIMNÀSTICA4El Fit Kid Clubde Badalona, un dels gimnasosreferents d’aquesta modalitatesportiva –similar a la gimnàs-tica acrobàtica– tant en l’àmbitestatal com internacional, va re-bre un homenatge la setmanapassada a la Sala de Plens de l’A-juntament en reconeixement alcampionat del món que va acon-seguir l’entitat –en la categoriad’adults– al municipi croat dePula al maig passat. L’entitattambé va assolir més èxits al

campionat en les categories Jú-nior i Kid. L’alcalde, Xavier Gar-cia Albiol, va destacar el fomentdels valors de la pràctica espor-tiva que du a terme l’entitat.

El fit kid és un esport quecombina la dansa amb la gim-nàstica acrobàtica, la força, la fle-xibilitat, l’equilibri i el salt. L’any1994, ara fa 20 anys, es va cele-brar la primera competició de fitkid al palau de congressos deBarcelona. Avui aquesta disci-plina es practica a tot el món.

Volen multar amb 4.000 eurosl’aficionat del FIATC detingut

SANCIÓ4La Comissió Antivio-lència del Consejo Superior deDeportes demana que Àlex Mo-lina, l’aficionat de la Penya que vaser detingut al pavelló PríncepFelipe de Saragossa el passatdiumenge dia 5 d’octubre peraparentment ensenyar una es-telada, sigui sancionat amb unamulta de 4.000 euros i la prohi-bició d’accés als recintes espor-tius durant un any. Segons l’in-forme que va emetre fa uns diesl’ens esportiu, aquesta sanciós’interposa a l’aficionat verd-i-nege per “alterar l’ordre a la gra-

da, insultar els aficionats i agre-dir a agents del cossos i forces deseguretat”.

Segons testimonis de la de-tenció consultats per Línia Ba-dalona, “en cap moment va pas-sar res, ni la bandera va moles-tar ningú”, tal com va assegurarAdrià Llagostera, amic de Moli-na i autor dels vídeos de la de-tenció apareguts als mitjans.

Per altra banda, el passat dia17 es va celebrar a Saragossa el ju-dici de faltes contra Molina, on laFiscalia va demanar una multade 300 euros a l’aficionat.

Prop de 20 embarcacions al mundial de motonàutica

NÀUTICA4Un total de 19 em-barcacions procedents de Bèlgi-ca, Suïssa, Itàlia, Galícia, Anda-lusia i de la resta de Catalunyavan participar del 10 al 12 d’oc-tubre al Campionat del Món demotonàutica celebrat al port deBadalona. El certamen va aple-gar embarcacions de la modali-tat Endurance Class B a les ca-tegories Boat Promotion, S1 i S2.

Aquesta va ser la segona oca-sió que Badalona va acollir una

competició d’aquestes caracte-rístiques a tot l’Estat. El reco-rregut de la competició va ser pa-ral·lel a la platja de Badalona i vaser seguit per un nombrós públic.

Pel que fa a la categoria BoatPromotion, els guanyadors vanser els catalans Carles Santaellai Toni Guinot. A la categoria S1,Fernando López i Sergio Gómezvan vèncer, mentre que a S2 elsandalusos Javier García i ManuelPardo creuar la meta primers.

RedaccióBADALONA

El Fit Kid Club és una entitat de referència al país. Foto: Ajuntament

Atletisme | Prop de 700 participants a la Marxa per la PauLa tretzena edició de la Marxa per la Pau, organitzada per la Penya Fondista de Badalona el passat diumenge

dia 12 d’octubre, va comptar amb la participació de 700 esportistes que van recórrer els dos circuits de què constava la prova: un curt de 10 quilòmetres i un altre de 16 quilòmetres. La cursa va començar a les pistes

d’atletisme Paco Águila i va recórrer la serra de la Marina. Lídia Flores i David González van ser els vencedors.

Page 22: Badalona 120

| 22

Una agressió al petit comerç>> Albiol i el PP volen aprovar 100.000 m2 de nou sostre comercial a la ciutat, l’equivalent a 10 Màgics de cop

Algú s’imagina què podria sig-nificar per al petit comerç de Ba-dalona l’aprovació de 10 Mà-gics de cop? No cal molta ima-ginació per saber que es trac-taria d’una autèntica sentènciade mort per al petit comerç i quesuposaria enviar a la ruïnacentenars de famílies de laciutat.

Doncs bé, això és el que vaaprovar el Ple de l’Ajuntamentel passat mes de setembre. Unprojecte d’ampliació dels usosdel sector industrial dels barrisdel Gorg, la Mora i Montigalà,que pretén convertir dues gransbosses industrials en autènticsparcs comercials. Un projecteque va comptar amb el vot fa-vorable del PP i CiU.

I això ho proposa el governmunicipal just en un moment enquè el petit comerç està molt

castigat per la crisi econòmica,quan el que menys falta li fa ésque li aparegui una competèn-cia equivalent a 10 centres co-mercials com el Màgic Badalo-na a la ciutat.

El PSC conscient del perju-dici que pot suposar per a la ciu-tat un projecte com aquest, hapresentat un conjunt d’al·lega-cions demanant que es paralit-zi la seva tramitació i s’arxivi l’ex-pedient per no ser d’interèspúblic .

Unes al·legacions que esbasen en què el pla suposariaun greu perjudici en el modelequilibrat existent a la ciutat pelque fa a l’oferta comercial deproximitat i les concentracionscomercials, perjudicant greu-ment el petit comerç de la ciu-tat.

També en què les impor-

tants plusvàlues generades perla transformació dels usos no-més beneficien els propietarisde les parcel·les industrials i noaporten cap millora a la ciutat,com ho han fet en el passat al-tres planejaments amb novesimplantacions comercials.

I, finalment, perquè l’aplica-ció del pla suposaria un fort im-pacte en la mobilitat i el trànsitde la zona i sobre la qual nos’han previst les mesures co-rresponents.

En paraules del candidatsocialista a l’alcaldia, Jordi Se-rra, “el que proposa el PP no estracta d’una simple ampliaciód’usos, sinó d’un autèntic can-vi de model, on l’equilibri entreel comerç de proximitat dels ba-rris i d’eixos comercials tradi-cionals, es trenca en benefici deles grans superfícies.”

La requalificació amagada queproposa el govern municipal ge-nera plusvàlues a uns privatsmolt concrets, sense que se'lsobligui a contribuir en res. Ésuna proposta que no beneficiaels barris ni el petit comerç, peròsí els propietaris de les par-cel·les que s’han seleccionat.

El projecte del PP contem-pla que un propietari que vulguipassar d’industrial a comer-cial, haurà de pagar 2.000 €per cada 600 m2 de sostre. Enel seu càlcul, el govern muni-cipal només contempla unadiferència del 5% entre el preud’una parcel·la industrial i el

preu d’una parcel·la comer-cial.

Les principals consultoresimmobiliàries estimen el dife-rencial de preu de sòl, per a unmercat com el de Badalona, en-tre l’ús industrial i l’ús comercialaproximadament en el doble.És a dir, el govern municipal volregalar als propietaris d’a-questes parcel·les industrials un95% de la plusvàlua que hau-ria d’ingressar l'Ajuntament.

És un regal que fa el PP alpropietaris de les naus, uns di-ners que haurien d’anar a lesarques municipals i es quedenpel camí.

Butlletí nº3 PSC BADALONA

Un projecte que pot enviar a la ruïna centenars de famílies

La requalificaciósignifica una sentènciade mort per al comerç

Jordi Serra, candidat socialista a l’alcaldia

Page 23: Badalona 120

Agenda23 | 23 octubre 2014 líniabadalona.cat

Butlletí nº3 PSC BADALONA

DIJOUS 23 D’OCTUBRE19:30 Presentació del llibre Reptes per preser-

var els boscos madurs a Catalunya, coordinatper Josep Maria Mallarach, Joan Montserrati Josep Vila, i publicat per l’Institut d’EstudisCatalans. / Espai Betúlia.

DIJOUS 23 D’OCTUBRE21:00 Xerrada sobre el subministrament elèc-

tric a la llar, una activitat on s’explicarà cominterpretar els rebuts en el marc del nou sis-tema tarifari de la factura elèctrica. / Sala depremsa de l’edifici El Viver.

DIUMENGE 26 D’OCTUBRE10:00-13:00 Els parcs de Can Solei i de Ca l’Ar-

nús de Badalona acolliran un taller per des-cobrir tot els racons dels mateixos amb l’a-juda d’un GPS. Activitat adreçada a un públicfamiliar.

FINS AL 26 D’OCTUBREMatí-Tarda El no-res. Exposició artística sobre

el concepte del no-res, una idea que ha in-trigat als pensadors al llarg de la història dela humanitat. / Bateneu (Ateneu de Badalona).

FINS AL 4 DE NOVEMBREMatí-Tarda Exposició col·lectiva dels alumnes

de M. Pasqualotto, que exposaran les sevescreacions fruit del taller de pintura del Cen-tre cívic Can Cabanyes. Organitza BadalonaAssociació d’Afectades de Fibromiàlgia.

DISSABTE 25 D’OCTUBRE16:15 Campaneta. Fades i pirates. Cinema en ca-

talà CINC. Una iniciativa de la Direcció Generalde Política Lingüística per fer créixer el con-sum de cinema infantil en català. / Megaci-ne Badalona.

DIJOUS 30 D’OCTUBRE18:00 En aquesta ocasió L’hora del contemés te-

rrorífica del ’any ens porta Contes a les fosques,on es llegiran diverses històries de por ambuna llanterna. / Biblioteca Sant Roc.

DIUMENGE 26 D’OCTUBRE12:30 Partit de bàsquet entre el FIATC Joventut

i el Río Natura Obradoiro, corresponent a laquarta jornada de lliga ACB. / Olímpic de Ba-dalona.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

En el marc de l’Hora del Conte, la bi-blioteca Central Can Casacuberta ofe-rirà la narració del conte Com m’agra-da llegir, de Todd Parr. Aquesta activitatvol fomentar la lectura entre els méspetits.

El dijous d’en BibliusCom m’agrada llegir!Dj. 23 d’octubre a les 18:00

La biblioteca Llefià-Xavier Soto orga-nitza una nova tertúlia literària, aquestcop sobre el llibre La meitat de l’ànima,de Carme Riera, una novel·la que re-flexiona sobre la influència del passat.

Tertúlia literàriaLa meitat de l’ànimaDj. 23 d’octubre a les 19:00

La dotzena edició de les sessions de Ci-nema Històric del Museu de Badalo-na ofereix dins el festival Filmets dosdocumentals realitzats entre els anys1955 i 1974 sobre les condicions de vidaals barris de la Salut i Llefià, respecti-vament. / Teatre Zorrilla.

FilmetsCinema històric

Dj. 23 d’octubre a les 19:00

El Badalona rebrà un dels equips mésen forma d’aquest inici de temporada,en un partit corresponent a l’onzenajornada de lliga de Segona B. / Campde Pomar.

Partit de futbolBadalona-Lleida EsportiuDg. 2 de novembre a les 12:00

[email protected]

AGENDA UINZENALQ

Page 24: Badalona 120

| 24 23 octubre 2014líniabadalona.cat Pròxima edició: 6 de novembre