of 24 /24
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 136 688 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal línia badalona liniabadalona.cat · 29-01-2015 · Núm.126 · Difusió controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals Sanitat pàg 17 El Grup La Pau, de la ciutat, podria quedar fora del transport sanitari Ensenyament pàg 15 El Ventura Gassol arrenca 4,5 milions de la Generalitat Comerç pàg 19 La reforma del Mercat de Llefià haurà d’esperar Esports pàg 21 El nou camp de futbol podria començar a fer-se a l’estiu Els treballadors de l’Hospital porten l’empresa als tribunals La plantilla de BSA interposa una denúncia per la retallada de sou mentre la direcció defensa la seva gestió pàg 17 pàg 3 De nou amb la immigració Albiol tanca un centre islàmic i l’associació ho denuncia a la justícia Foto: Ajuntament Polèmica pàg 15 La disputa per cessar Saltiveri de Badalona Comunicació s’eternitza Relleu pàg 15 Jordi Ballesteros, nou president d’Òmnium Barcelonès Nord

Badalona 126

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_126.pdf

Text of Badalona 126

 • redacci: 93 458 87 80 [email protected] | anunciat: 619 136 688 [email protected] | administraci: [email protected]

  Publicaci Quinzenallniabadalona

  liniabadalona.cat 29-01-2015 Nm.126 Difusi controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals

  Sanitat pg 17El Grup La Pau, de laciutat, podria quedarfora del transport sanitari

  Ensenyament pg 15El Ventura Gassolarrenca 4,5 milionsde la Generalitat

  Comer pg 19La reforma del Mercat de Llefi haur desperar

  Esports pg 21El nou camp de futbol podriacomenar a fer-se a lestiu

  Els treballadors de lHospitalporten lempresa als tribunalsLa plantilla de BSA interposa una denncia per la retallada de sou mentre la direcci defensa la seva gesti pg 17

  pg 3

  De nou amb la immigraciAlbiol tanca un centre islmic i lassociaci ho denuncia a la justcia

  Foto: Ajuntam

  ent

  Polmica pg 15La disputa per cessarSaltiveri de Badalona Comunicaci seternitza

  Relleu pg 15Jordi Ballesteros, noupresident dmniumBarcelons Nord

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 29 gener 2015lniabadalona.cat

 • 3 | En Portada 29 gener 2015 lniabadalona.cat

  Als tribunals. La comunitat isl-mica Al-Riduan ha decidit passaral contraatac i portar lAjunta-ment a la justcia desprs que elconsistori que lidera Xavier Gar-ca Albiol precints el passat 19 degener el centre islmic que aques-ta associaci t als baixos delnmero 77 del carrer RodrigoCaro, al barri de la Salut.

  s pura discriminaci.Aquesta s lopini de Rachid Ha-dad, el president dAl-Riduan,que en declaracions a Lnia Ba-dalona es mostra indignat per lasituaci. El local actuava com acentre cultural amb els papers enregla i no com a mesquita com hadit Albiol. No complia els requi-

  sits per ser un lloc de culte, aixja ho sabem nosaltres, apuntaHadad. El president de lasso-ciaci afegeix que lAjuntamentno ha tancat cap altre centrecultural, tot i que nhi ha moltssense llicncia.

  Per la seva banda, el regidorde Via Pblica, Daniel Gracia, jus-tifica el tancament, en declara-cions a aquesta publicaci, pel fetque el local tenia permisos du-sos comercials i lactivitat que shidesenvolupava era diferent delautoritzada, tal com va consta-tar la Gurdia Urbana. Graciatamb recorda que es va obrir unaltre expedient de disciplina perfer-hi unes obres sense llicncia.

  La versi de Hadad, per, sque van obrir el local el 4 de no-vembre desprs dhaver-lo llo-gat a lagost i haver demanatuna instncia per fer-hi activi-

  tats culturals que no va obtenirresposta. Finalment, el presi-dent daquesta associaci isl-mica, que es mostra preocupatpels 150 nens que els caps desetmana estudiaven rab i al-guns dells rebien ajuda psico-lgica a causa de diferent pro-blemtiques socials, explicaque ja han entregat una instn-cia per solucionar el problemadels nens. Si no hi ha cap solu-ci, demanarem perms per ma-nifestar-nos, conclou.

  CONCENTRACIDissabte passat es va organitzaruna concentraci de protestaper la decisi de lAjuntament,just al davant del local, que vareunir una cinquantena de per-sones, entre les quals hi haviaels lders municipals dERC idICV-EUiA.

  Albiol hi torna A quatre mesos de les eleccions, lalcalde tanca un centre islmic i torna a fer gala de m dura Lassociaci islmica Al-Riduan hi veu pura discriminaci i porta lAjuntament als tribunals

  Albert RibasBADALONA

  IMMIGRACI4La polmica ambaquesta associaci de la comu-nitat islmica arriba quan que-den menys de quatre mesos pera les eleccions municipals, que secelebraran el prxim 24 de maig.

  Lany 2011 la immigraci java marcar el debat de la cam-panya electoral. Albiol, que lla-vors aspirava a desbancar lal-calde Jordi Serra (PSC), va cen-trar la seva campanya a prome-tre m dura contra aquellsque no sadapten, els incvics i elsdelinqents. En un debat ambSerra, lara alcalde va denunciarlexistncia d'una immigracique "fa molt mal" en "incivisme

  i delinqncia". Uns mesosabans, labril del 2010, lactualbatlle tamb va crear una altrapolmica per uns fulletons elec-torals on vinculava la delin-qncia amb la immigraci ro-manesa. Tot plegat tamb vaacabar a la justcia, on el magis-trat, el desembre del 2013, va ab-soldre Albiol dincitaci a lodi.

  Amb Albiol a lalcaldia, laimmigraci ha seguit sent undels temes que sovint ha mar-cat el debat poltic i ara, a tocarde les eleccions, sembla quepot tornar a aparixer amb for-a. Caldr veure si amb els ma-teixos resultats electorals o no.

  Una nova polmica amb aires de dej-vu

  A lesquerra, una imatge de la concentraci de dissabte passat. A la dreta, Rachid Hadad, president dAl Riduan. Foto: Twitter (@OriolAmoros) i Facebook (Al Riduan)

 • | 4 29 gener 2015lniabadalona.cat Agenda Nacional

  El passat dimecres 14 de gener elsobiranisme va tornar a respirartranquil. Mas i Junqueras refeienla unitat i arribaven a un acordper portar el procs de transicinacional fins a la victria, en pa-raules del president. Un procsque tindr el seu punt lgid en leseleccions anticipades i de carcterplebiscitari del prxim 27 de se-tembre just un any desprs de lafirma del decret de convocatriadel 9N, en les quals, finalment,shi concorrer amb llistes diver-ses i un full de ruta compartit.

  Enrere quedaven unes set-manes de neguit sobiranista idepisodis pblics per oblidar elsmateixos Mas i Junqueras vandemanar perd en aquest sentit.Hi havia acord i hi hauria elec-cions, tal com la societat civilsobiranista exigia. Per la feinaque shaur de fer des dara finsal 27 de setembre s immensa.

  Amb lacord assolit es reafir-ma el pacte de legislatura entreCiU i ERC i, com han volgut des-tacar tots dos partits, es posar elfocus en els programes despecialcontingut social o educatiu, comara la llei de formaci professio-

  nal, la llei de reforma del ServeidOcupaci de Catalunya i la lleide simplificaci administrativa. Elpressupost de la Generalitat de2015, acordat pels dos partits, java en aquesta direcci.

  Pel que fa a lacci legislativacatalana, lacord contempla la-provaci de lleis que actualmentencara estan pendents al Parla-ment i que sn, segons els dos

  partits, de mxima importnciades del punt de vista del funcio-nament del pas, de la seva eco-nomia i de lacci social. Entreaquestes destaquen la de For-maci Professional, la de reformadel Servei dOcupaci de Cata-lunya o la de simplificaci admi-nistrativa.

  Per la part ms important delacord eleccions a banda s

  sens dubte el comproms assolitper part dambdues formacionsde prioritzar la creaci de les es-tructures dEstat que estaven es-tablertes en lacord de legislatu-ra firmat el 2012 i la legislaci ne-cessria per fer-les possibles. Lahisenda prpia, ladministraci dela seguretat social i lacci exteriorsn les ms importants, a ms delelaboraci duna administracielectoral prpia.

  I tot aix shaur de fer en no-ms set mesos que es preveuenmolt intensos i que tindran unesaltres eleccions, les municipals,pel mig. De cara a aquests comi-cis, lacord estableix pactes den-tesa oberts a forces poltiques queestiguin dacord amb el procs,tot i que aquest punt no ha que-dat del tot definit. El que s quequeda clar s que es vol que el fullde ruta per presentar-se a les ple-biscitries pugui ser compartittamb per altres formacions so-biranistes, com ara la CUP.

  Sigui com sigui, tot plegatshaur dhaver enllestit el juliol,ja que la intenci del president sdissoldre el Parlament a comen-aments dagost per poder cele-brar les eleccions el 27 de se-tembre i que aix la campanyaelectoral comenci en una altradata simblica: l11 de setembre.El compte enrere ja ha comenat.

  Prxima parada: plebiscitries Mas i Junqueras refan la unitat per portar el procs de transici nacional fins a la victria

  Lacord prioritza la creaci destructures dEstat des dara fins a les eleccions del 27 de setembre

  HISENDA PRPIAUN TEMA EN MARXA PER NOCULMINATLa principal estructura dEstats la hisenda prpia, un temaen marxa per no culminat, enparaules de Mas. Tal com re-corda el Govern en el seu balande mandat, ja sha implementatla finestreta nica amb la xarxade les Diputacions i sha creat uncos tcnic de gestors tributaris.Per ara caldr aprovar una lleitributria de Catalunya per re-gular la gesti, liquidaci i ins-pecci dels tributs del pas.

  JUNTA ELECTORALTENIR INSTRUMENTS PROPISPER ENFOCAR LES ELECCIONSLa creaci destructures dEstatno pot oblidar dotar Catalunyaduna junta o sindicatura elec-toral catalana per poder tenirinstruments propis de pas perenfocar les prximes eleccions,segons Mas. La via per fer-ho slaprovaci duna llei dacordamb larticle 56 de lEstatut. Peraltra banda, tamb queda pen-dent laprovaci duna llei elec-toral prpia, un objectiu finsara reiteradament encallat.

  SEGURETAT SOCIALUN TERRENY COMPLEX EN QUCAL COMENAR A ENTRAR-HIUn altre dels reptes ms im-portants segurament el quems s el disseny de ladmi-nistraci i la tresoreria duna Se-guretat Social catalana que ga-ranteixi les pensions i presta-cions datur. Tal com ha adver-tit el Consell Assessor per a laTransici Nacional, aquest s unterreny complex en el qual calcomenar a entrar-hi. El primerpas ser la creaci de lagnciacatalana de la Seguretat Social.

  ACCI EXTERIOREL VESSANT DE SITUACI ENLESCENA INTERNACIONALPer ltim, cal destacar tamb laimportncia de lacci exterior.El procs quedaria coix si no tun vessant de situaci en les-cena internacional, adverteixMas. Aquest s un dels camps enqu sha avanat ms en els dosltims anys. Sense anar mslluny, el fins fa poc alt funcionaria Brusselles, el catal AmadeuAltafaj, ha estat nomenat re-centment alt representant dela Generalitat a la Uni Europea.

  Les estructures dEstat

  Mas i Junqueras van tornar a protagonitzar una imatge dentesa el passat dimecres 14 de gener. Foto: Generalitat

  Es vol que el fullde ruta pugui sercompartit tambper altres partits

  sobiranistes,com ara la CUP

  Arnau NadeuBADALONA

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 885 | 29 gener 2015 lniabadalona.cat

 • | 6Butllet mensual n5 ICV Badalona

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  ICV-EUiA Badalona inicia la campanya de recollida de signatures per la ILP de Mesures Urgents per fer front a lEmergncia Habitacional i a la Pobresa Energtica

  Publicaci poltica

  QU S LA POBRESA ENERGTICA?

  s la mancana dels serveis energtics moderns ms bsics (aigua, llum i gas) a moltesllars. Segons dades del 2012, aquesta problemtica, que a lEstat Espanyol la pateix-en el 17% de les llars, ja ha produit 7.200 morts prematures, i va en augment.

  QU S LEMERGNCIA HABITACIONAL?

  s la necessitat de prover duna llar a moltes famlies que a causa de la crisi hanpatit execucions hipotecries i dificultats per a fer front els pagaments del lloguer.Entre el 2008 i el 2013 es van iniciar a Catalunya 98.040 procediments dexecu-ci hipotecria.

  QU S LA ILP?

  Una campanya de recollida de signatures ciutadanes a favor de Mesures Urgentsper fer front a lEmergncia Habitacional i a la Pobresa Energtica, que proposa:

  1. Una segona oportunitat per a les famlies sobreendeutades amb despeses vinculades a lhabitatge habitual.

  2. La promoci del lloguer social dels habitatges propietat dentitats financeres i grans tenidors dhabitatges per aturar els desnonaments.

  3. Que per poder fer efectiu el desnonament de persones en situaci de vulnerabilitat les administracions pbliques hagin de garantir un reallotja-ment adequat.

  4. Garantir laccs a subministraments bsics daigua, llum i gas.

  ON PODEU SIGNAR PER LA ILP?Cada dimarts de 10h a 13h i/o les tardes de dilluns a dijous al nostre local dICVBadalona: Carrer Latrilla, 12 ( 08912 )

  QU PROPOSA ICV-EUiA A BADALONA?

  1. Crear la Taula de Lluita Contra lExclusi, un espai per reforar latenci municipal i buscar solucions amb les famlies en situaci de vulnerabilitat energtica i/o execuci hipotecria.

  2. Impulsar un protocol entre lAjuntament i les companyies per garantir el subministrament elctric, daigua i gas a consumidors vulnerables.

  La ILP contra els desnonaments i la pobresa energtica,una oportunitat per comenar a canviar-ho tot

 • 7 |

  No toca treure cartells reivindicatius, el quetoca s acabar amb les retallades perqu desa-pareguin els cartells i perqu els treballadors i tre-balladores de BSA no mereixen el maltractamentque suposa una comunicaci per escrit, senseacord sindical ni del Consell, de la consolidaci deles retallades salarials.

  Butllet mensual n5 ICV Badalona

  Badalona www.iniciativa.cat/badalona

  ICV-EUiA dna per trencada la confiana amb lanova gerent de BSA i demana la seva destituci

  Per a la ciutat de Badalona, BSA s un actiu que no es pot posar en qesti

  ICV-EUiA Badalona retira la confiana a la Gerent de Badalona Serveis Assistencials (BSA) i en demana la seva destituci immediata

  El Grup Municipal dICV-EUiA demanar la convocatria dun Consell dad-ministraci per expressar el seu malestar i desacord amb les darreres de-cisions de la direcci de Badalona Serveis Assistencials (BSA)

  Ja que la nova gerent de Badalona Serveis Assistencials, la Sra. Pilar Saura, ha

  pres la mesura unilateral denviar una carta als treballadors i treballadores de BSAcomunicant les condicions salarials de 2015 i consolidant les retallades aplicadesfins aqu sense cap comunicaci, consulta ni debat pertinent al Consell dAd-ministraci i que tamb en aquests darrers dies, els centres de BSA han rebut or-dre textual de retirar els materials grfics reivindicatius, el grup Municipal dICV-EUiA comunica la prdua de confiana en Pilar Saura i demana al govern del PPla seva destituci immediata aix com la convocatria urgent del Consell dAd-ministraci de la societat municipal.

  Per a ICV-EUiA de Badalona, qualsevol sortida digna, justa i factible a la pres-ent situaci de crisi passa per millorar el finanament pblic, que depn de laGeneralitat de Catalunya (Departament de Salut) i de lAjuntament deBadalona, pel pagament dels diners endeutats al personal treballador i pel soste-niment dels serveis pblics que avui es presten.

  En aquestes lnies de proposta treballarem al costat dels sindicats de trebal-ladors/es i dels professionals de BSA, i si sescau la proposarem posteriormental govern municipal. Per a la ciutat de Badalona, BSA s un actiu que no espot posar en qesti i que cal defensar pel damunt de conjuntures dels gov-erns de torn.

  lex Maas Candidat dICV a lAlcaldia de Badalona

  Publicaci poltica

  Un dels principals valors de Badalona slexcellent equip hum de treballadors i treballadores de BSA que, malgrat la molt durasituaci econmica, ha fet esforos notoris per amantenir el millor nivell de qualitat dassistnciapossible

  Com que aquesta gerent, constatem, nosap tractar com cal amb persones, per nosaltres,ja pot plegar

 • | 8Opini29 gener 2015lniabadalona.cat

  Un diari plural Un diari participatiu

  Actualitat a la xarxa

  Tant l'integrisme gihadista coml'integrisme neoliberal dels quiens governen segresten i atemp-ten contra les llibertats. Uns ambles armes i el terror i els altresamb les seves poltiques antiso-cials, lleis i sistema repressiu.

  El 7 de desembre personesd'idees llibertries van ser em-presonades en el marc de l'ano-menada operaci Pandora, dutaa terme pels Mossos d'Esquadra.El delicte d'aquestes personesera, segons l'Audincia Nacio-nal, que assistien a reunions iparticipaven en l'elaboraci depublicacions i butlletins de ca-rcter llibertari. Tot i tractadesde terroristes la resoluci judi-cial no concreta cap relaci d'a-questes persones amb bombesni fets violents que cap mena.Les paraules del jutge Bermdezho diuen tot: No investigo elspossibles atemptats, jo investigol'organitzaci i els que poden serde perill per al futur. Aix sgravssim i indignant.

  Dies desprs de l'atemptat in-tegrista islamista a Pars, el PP esva querellar contra un humo-rista, Facu Diaz, per un vdeod'humor titulat El PP se disuelve,que es pot veure en Youtube.

  La Ley de Seguridad Ciuda-dana (llei mordassa) i les noveslleis antiterroristes sn un atactotal a les llibertats que ens afec-tar a totes. Cada vegada s msevident que aquesta democrcias una fallcia.

  El documental Ciutat Morta,que finalment la TV3 va emetrerecentment, i a contracor, s unbon exemple de com fabricarmuntatges policials, com en l'O-peraci Pandora, contra el movi-ment llibertari.

  4Segrestatsper Josep Llus Prez

  #BrcenasLliure#FaltaLaCUP #CiutatMorta

  4Pilotes foraper Jordi Lleal

  En aquest escrit voldria adre-ar-vos les meves reflexionscom a ciutad de Badalona so-bre els Plens Municipals, quehabitualment se celebren elsdarrers dimarts de cada mes.

  S, aquesta mena dactesmig oberts al pblic on el salde Plens, a part del senyor al-calde i la resta de regidors delgovern i de loposici, bonapart de les cadires resten ocu-pades per diferents crrecs deconfiana i afegits dels partits,sense oblidar tamb els re-presentants dentitats que handemanat prviament la pa-raula i alguns membres delsmitjans de comunicaci de laciutat o aliens a la mateixa, enfunci de linters que des-perti lordre del dia del Ple cor-responent.

  s cert que els grups mu-nicipals aporten als Plens unesmocions que de vegades snconsensuades per tot larc po-ltic municipal i altres vegadesno gaudeixen del vistiplau ge-neralitzat, motiu pel qual sn

  origen de debats fora acalo-rats. Per la sang mai no arri-ba al riu...

  Des de la meva ptica, des-coneixedora de les interioritatsde lAjuntament i del seu fun-cionament, que crec que tmoltes mancances, em per-meto demanar a tots els grupsmunicipals ms serietat a lho-ra daprovar mocions. La re-alitat ens demostra que, en elcas dalgunes daquestes mo-cions, no hi ha cap compromsper part del govern municipalde donar-los compliment, niper part de loposici de fer elseguiment adequat perqu allacordat es faci realitat.

  En aquest moment, crecque les mocions sn una menade teatre ben organitzat a nivellpoltic i amb actors prou co-neguts. A nivell de carrer, lasensaci s duna farsa vers laciutadania a causa de lescassaimplicaci de tots aquells que,en teoria, els pertoca arre-mangar-se i fer possible el quesaprova als Plens municipals.

  per Vicen Esteban

  4Lincompliment de les mocions

  Quan es pregunta a la vicepre-sidenta del govern, Senz deSantamara sobre el tema deBrcenas, respon que lextre-sorer ja fa temps que no s delpartit i que la justcia faci el seucam. El president Mariano Ra-joy, declara sense ni anomenar-lo, que la justcia continu ambel procs i acabi com ms aviatmillor. A veure si es pot enten-dre: Brcenas quan va delinquir,qu era? Un sser que vagavaper les galxies siderals o un altcrrec del PP?

  Diguem-ho aix, no nomshi ha hagut enriquiment per-sonal, tamb al PP! Si ara s ono membre del partit, no excloules responsabilitats del mateixpartit que es va beneficiar delsmilions deuros que va recaptari repartir de forma fraudulenta.Ser que sautoamnistien a la-vanada? s que qui fa un des-

  falc, sent president duna cor-poraci a favor daquesta cor-poraci, quan deixa de ser pre-sident, la corporaci queda lliu-re de la responsabilitat?

  Alg simagina que, comque Rodrigo Rato ja no s el pre-sident de Bankia, les malesprctiques amb les preferents odit daltra manera lestafa, els ac-tuals responsables addussinque el banc no ns responsable?Es pot entendre, que es fessinreformes a les seus del PP decarrer Gnova, del pas basc i al-tres, sense que ning sassa-bents de com es pagaven o sque es pagaven tamb en dife-rit com explica la senyora Cos-pedal en el cas de la liquidacidel senyor Brcenas? Lextre-sorer sortir al carrer, qu fara partir dara, etzibar unesquantes canonades o callar? Isi calla, a canvi de qu?

  @DavidGR1714: Si la CUP no busca algunpunt d'acord i d'aliana amb el front deCiU i dERC (Mas-Junqueras) estar elec-toralment morta.

  @lacompetencia: Ciutat Morta ha fet un20% d'audincia al Canal 33?! Com desco-breixin que el periodisme d'investigaci in-teressa, adu futbol!

  @Miri_run: Brcenas paga 200.000 eurosper ser lliure. Si jo els tingus, em deslliu-raria de la hipoteca i amb el sobrant faria lavolta al mn amb un jet privat.

  publicitat 619 13 66 88

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Badalona no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

  lniabadalona.cat

  Dipsit legal: B.43222-2010amb el suport de:Difusi controlada

  14.975 exemplars

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 889 | 29 gener 2015 lniabadalona.cat

 • | 10Envians les teves cartes a: [email protected] gener 2015lniabadalona.cat

  @xlemus: El Bara si fitxa a l'estiu t 2 op-cions: cedir el jugador fins al gener o tenir-lo entrenant i jugant amistosos. Opcionsdifcils per a un crac.

  @cristina_pardo: Aguirre ya puede sercandidata: destap la trama Grtel y laculpa fue de los agentes por lanzarseencima de su coche en el carril bus.

  @encampanya: Pedro Snchez dice queno le preocupa que Zapatero se vea conPablo Iglesias. Y una lgrima cae sobre lamesa.

  Un diari obert

  Opini en 140 carcters

  La democrcia est sent atacada des delinterior del sistema. En lmbit neoli-beral i conservador es promulguen lleisrestrictives sobre els drets socials i les lli-bertats. I sota lextremisme de lauste-ritat es condemna a latur i a la pobre-sa cada vegada a ms persones. Fins alextrem cnic, que el discurs i el mto-de oficial per acabar amb la crisi, a cr-rec del PP, produeix un creixementque comporta desigualtats i no redueixlatur: el nou treball incrementa la pre-carietat i no eximir de la pobresa.

  Davant daquest panorama, aparei-xen en lmbit catal i de lEstat novespropostes poltiques de carcter tren-cador. Denuncien els privilegis de la clas-se casta poltica i creixen de la m delmalestar i lempobriment de les classestreballadores, populars i mitjanes.

  Davant del clima de corrupci i eldescrdit, certament, cal un nou co-menament. Ara b, per conjurar el pe-rill populista tamb t el seu risc sa-justa als fets afirmar que en la experi-mentada poltica sn molt majoritarisels comportaments tics.

  La crisi s ms profunda i de siste-ma. Dimpotncia de la poltica institu-cional per aturar els interessos banca-ris que colonitzen els governs amb pro-grames que redueixen el sector pblic.Uns interessos que adoben el terreny perampliar lrea del negoci privat. s pos-sible una aliana entre els sectors, msamplis possibles, de la vella i de lanova poltica? s desitjable?

  Per construir una nova aliana a fa-vor de la democrcia social, poltica i eco-nmica, hi falta gent, no nhi sobra. Per-sona, idea i collaboraci sn conceptesnecessaris per sortir de latzucac onsom. Part essencial del nou mtodepoltic i social que s reclamat.

  Pot la nova poltica per si sola ar-ribar al govern i gestionar, en el dia a diai amb els imprescindibles acords amb elspoders establerts, la transformaci ne-

  cessria? Fins i tot, per adoptar aquestprograma pragmtic considero que li calel concurs de la part poltica experi-mentada.

  La batalla real s entre democrciai no democrcia. Entre dignitat social,poltica i econmica per a tots, i les doc-trines econmiques que amb anestsiaens inoculen. I que amb sordina ens fanmal, encara que no les sentim, enmig detants sorolls de distracci induts.

  Cal buscar el dileg, en lmbit delcentre-esquerra, entre les marques po-ltiques amb experincia i les novesmarques poltiques. Sobra individua-lisme i manca sentit collectiu. Neces-sitem ms horitzontalitat i una vida po-ltica centrada en un nosaltres queesdevingui el ms ampli possible.

  Per imaginar amb marge dencertel futur s necessari un nou equilibri iuna barreja entre els nous plantejamentsi lexperincia. Els ideals sn els matei-xos dahir. El nou temps ens reclamacanvis en el mtode.

  El moment s dur. I cal estar atentals senyals que arriben de Grcia. I a les-pasa de Dmocles dun integrisme reli-gis que nia en joves desatesos, que ha-biten en barris desatesos, en societatsque alguns abandonen i desatenen.

  Leconomista Francesc Trillas, en elseu bloc, planteja el nou govern xil, deNueva Mayora com un possible la-boratori dall que pugui passar aqu, toti les diferncies de context. El nou go-vern del pas and resulta dun pacte dela socialdemocrcia de Michelle Bac-hellet, amb els lders estudiantils i cvicssorgits de les protestes socials de 2011,a ms dels sectors comunistes que tre-ballen per a la transformaci social.

  En aquesta hora, des dEuropa finsa les ciutats, s desitjable fer bandera dela generositat i la collaboraci en be-nefici de la gran majoria. A Catalunya,amb la demanda afegida de realitzacinacional, tamb arriba aquest ress.

  4Objectiu democrciaper Josep Xurigu

  Totes les enquestes que es publiquenaquests ltims dies coincideixen en elmateix: tant el PP com el PSOE des-cendeixen notablement en la intencide vot dels electors. s cert que no sem-pre les enquestes lencerten i, a ms ams, les interpretacions sn diverses.Per el que tamb s cert s que mar-quen unes tendncies. I com diu un vellrefrany: quan els gossos borden, al-guna cosa senten.

  Alguns diuen que estem davantduna autntica fi de rgim. El vellpartidisme monrquic, corresponsableen bona mesura de la gran estafa queens ha portat a la desconstrucci sociali a la ruptura de la cohesi social, t elsdies comptats.

  Aquest any que ara comena, la ciu-tadania, a travs de les urnes, podraconseguir convertir en realitat elsseus desitjos i acabar amb aquest mal-son. Ser un any ple doportunitats, secelebraran eleccions municipals, au-tonmiques i generals i aix suposarque podrem recuperar les nostres ins-titucions i posar-les al servei de la ciu-tadania i no dels poders financers. Elsresponsables del robatori i el desman-tellament de lEstat del benestar alqual hem estat sotmesos durant els l-tims anys, tot sembla indicar que estanen estat de coma irreversible i el seu fi-nal noms s qesti de pocs mesos.

  A Badalona, on el PP noms sesost per la visibilitat i el lideratge delms llarg de tots, en alada, tamb lesenquestes anuncien una gran davalla-da dels populars. Difcilment els ba-dalonins es quedaran a casa o tornarana confiar en un mentider confs i reti-cent, com lactual alcalde Garca Albiol,lalcalde que ha aplicat poltiques re-trgrades i de confrontaci entre la ciu-tadania i que ha generat ms desigu-

  altats entre els barris; lalcalde queignora el significat i la importncia dela participaci ciutadana i que actuasense tenir en compte les opinionsdels vens a lhora de decidir actuacionsque els afecten i influeixen en la sevaqualitat de vida. De res serviran les tro-bades en bars amb amics i militants delPP que noms alimenten lego de Gar-ca Albiol.

  Com em deia un amic meu, difcil-ment els badalonins podran resistir mstemps aquesta situaci on lalcalde ac-tua com si Badalona fos el seu cortijo.

  De totes maneres, costa dentendrecom a Badalona encara hi ha gent ho-nesta i treballadora que creu i confia enel PP, un partit amb centenars dim-putats, amb alts crrecs institucionalsi del partit a la pres, responsable de laprdua de drets i actor principal en latransferncia dels diners pblics cap amans privades. Un partit al servei delsmercats financers i en contra dels in-teressos dels treballadors. Un partit quedeixar Badalona i lEstat espanyol enles cotes de desigualtats ms gransmai conegudes.

  Al meu amic li costa dentendre lara per la qual hi ha encara personesque confien en la guineu per cuidar lesseves gallines. Per qu, em diu, nonaprenem duna vegada i som nosal-tres mateixos els que cuidem les nos-tres gallines?

  Li he dit que t ra i per aix con-fio que en aquesta ocasi la prfida gui-neu es quedi sense feina i aix nosaltrespodrem gaudir solidriament de lesnostres bestioles i podrem viure millor.Perqu s possible i necessari fer-ho.Perqu podem recuperar la nostra dig-nitat i guanyar la nostra estimada Ba-dalona. I res s ms just que recuperarel que ens han robat.

  4El PP sensorraper Pedro Jess Fernndez

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • Publicaci poltica

 • 15 |

  29 gener 2015

  Ciutatlniabadalona.cat

  Picabaralla entre PP i PSC pel deute de lAjuntament

  ECONOMIA4LAjuntament i elPSC han protagonitzat en els da-rrers dies una picabaralla rela-cionada amb el deute que arros-seguen les arques municipals.

  El passat 19 de gener el go-vern municipal del PP va emetreun comunicat per anunciar quelAjuntament ha redut len-deutament municipal en un 9%durant lactual mandat. Al do-cument, el govern presumiadhaver amortitzat ms de 25milions de deute durant el 2014i dhaver retornat a lEstat msd1,5 milions que aquest li va pa-gar de ms durant els anys2008 i 2009. La reacci del PSCa la presentaci daquestes xifres

  va ser immediata. Els socialistesvan acusar Albiol de mentir ipublicar una dada totalment fal-sa com aix es pot constatar en lainformaci oficial que propor-ciona el Ministeri dHisenda iAdministracions Pbliques. Se-gons els socialistes, en el millordels casos Albiol hauria redut eldeute en un 0,5%.

  Ahir, fonts de lAjuntamentvan explicar a Lnia Badalonaque la polmica shavia creatper una qesti comptable, jaque les dades que vam presen-tar afectaven nicament lAjun-tament i les del PSC es referiena lAjuntament i als organismesi empreses municipals.

  El Ventura Gassol arrenca 4,5 milions de la Generalitat

  ENSENYAMENT4Petita victria.Lacord entre CiU i ERC pelspressupostos denguany de la Ge-neralitat contemplar, finalment,una partida de 4,5 milions deu-ros per rehabilitar o construir elnou institut Ventura i Gassol.

  Aquesta inversi, llargamentreivindicada per la comunitateducativa, juntament amb la deles obres de la nova Escola deMontigal per a aquesta, enprincipi, no hi haur partidapressupostria, no estava pre-vista als pressupostos inicials dela Generalitat, per el pacte entre

  CiU i ERC daquesta setmana,propiciat per una esmena dels re-publicans, ho ha fet possible.

  Des de la plataforma Zona Es-colar Montigal (ZEM) sha va-lorat la notcia com un pas en-davant per clarament insufi-cient, ja que queda molt lluny dels11,5 milions necessaris per com-pletar la Zona Educativa de Mon-tigal amb l'escola d'infantil i pri-mria. Daltra banda, el Plemunicipal va aprovar abans-d ahir, per unanimitat, una de-claraci institucional a favor de laZona Educativa de Montigal.

  Jordi Ballesteros, presidentdmnium al Barcelons NordRELLEU4L'assemblea generalordinria d'mnium Culturalal Barcelons Nord ha escollitrecentment Jordi Ballesteros-com a president de l'entitat. Ba-llesteros ocupava el crrec depresident de forma provisionaldes del passat mes de maig,quan Marcel Mauri va dimitirper integrar-se a la junta nacio-nal d'mnium.

  En declaracions a Lnia Ba-dalona, Ballesteros ha afirmat

  que en un any tan marcada-ment electoral com aquest, m-nium s un espai molt trans-versal que pot ajudar molt elprocs sobiranista.

  En clau local, Ballesteros,que recorda que al BarcelonsNord ja som ms de 1.000 so-cis, assegura que la cohesi so-cial a ciutats com Badalona simprescindible per fer un nouEstat de qualitat, ms just ims prsper.

  Es preveia que el conflicte ani-ria per llarg per ha superat to-tes les expectatives. La disputapel cessament dAlbert Fernn-dez Saltiveri al capdavant deBadalona Comunicaci ha viscuten els darrers dies episodis au-tnticament rocambolescos i,com ja comena a ser tradici ala ciutat, lafer acabar als jutjats.

  Tal com avanava ahir ElPunt Avui i ha confirmat a LniaBadalona la regidora MaritxuHervs, lAjuntament impug-nar davant la justcia els acordsde la junta general del passat 20de gener, en la qual loposici vaefectuar la reestructuraci delconsell dadministraci i lal-calde va anunciar que un diaabans Saltiveri havia dimi-tit ms tard afegiria que lhavia

  tornat a contractar com a co-ordinador executiu de la so-cietat. Nosaltres estem ac-tuant per garantir lestabilitatdun servei pblic i ho estem fentconforme a la legalitat, diuHervs, mentre que loposici enbloc ho considera una manio-bra indecent i remarca quelnic que busca Albiol s guan-yar temps perqu amb tot plegatno pot aconseguir res ms.

  Sigui com sigui, el que estclar s que Saltiveri continua al

  capdavant dels mitjans pblicsbadalonins i que el consell dad-ministraci que ha de servir pernomenar el nou conseller dele-gat i que shauria de fer, per llei,abans de dissabte t molts n-meros de no celebrar-se si laferacaba als jutjats. I tot apunta queaix ser, perqu si Albiol es fes en-rere poc probable, hi podriaacabar arribant per via de lopo-sici, la qual ja est explorant viesjudicials per resoldre lestanca-ment. El serial sembla no tenir fi.

  El serial dels mitjans pblics sembla no tenir fi. Foto: Arxiu

  Albiol portar als jutjats la disputa per cessar Saltiveri

  El PP impugnar lltima junta general de Badalona Comunicaci Loposici tamb explora vies judicials per resoldre lestancament

  Arnau NadeuBADALONA

  Cultura | Convocats els premis literaris Ciutat de Badalona 2015 LAjuntament, en collaboraci amb la llibreria El Full i les entitats Festa Nacional dels Pasos Cata-

  lans i Amics del Teatre Zorrilla, ha convocat els premis literaris Ciutat de Badalona 2015. Es tracta del 24 premi de Narrativa, el 28 premi Pasos Catalans Solstici dEstiu, el 15 premi Betlia de Poesia Memorial Carme Guasch, el 17 de Narrativa Juvenil i el 8 premi de Teatre Breu Iniciat.

 • | 16 29 gener 2015lniabadalona.cat

 • Ciutat17 | 29 gener 2015 lniabadalona.cat

  Demanen que es retiri la multa a la Taula de Mobilitat

  SANCI4La Federaci dAsso-ciacions de Vens de Badalona(FAVB) va llegir abans-d ahir uncomunicat a la plaa de la Vila perdemanar la retirada de les multesimposades a cinc membres de laTaula de Mobilitat que el passatsetembre van ser sancionats, perreivindicar amb una acci depintar simblicament un pas ze-bra al prquing de Can Ruti, ambuna multa de 600 euros cadasc.

  Aquesta reivindicaci t elsuport dels partits de loposici,que el passat 25 de novembre vanpresentar, i votar a favor, una mo-ci al Ple en la qual s'instava l'A-juntament a retirar les sancions.Al mateix temps, la FAVB, laTaula de Mobilitat, la Plataformadel Transport Pblic i loposiciestudien com demostrar lesirregularitats que, a parer seu,shan coms en aquest cas.

  El Grup La Pau podria quedarfora del transport sanitari

  SANITAT4El Grup La Pau, deBadalona, podria quedar foradel grup dempreses que ac-tualment realitzen el servei detransport sanitari a Catalunyadesprs de 14 anys fent-lo.

  La notcia sha conegut des-prs que la multinacional dane-sa Falck VL ha estat una de lesempreses ms beneficiades en elconcurs pblic convocat pel De-partament de Salut per adjudicarel servei de transport sanitaridurant els prxims 10 anys. Elpresident del Grup La Pau, Fre-deric Torrent, ha explicat a LniaBadalona que es tracta dunamolt mala notcia i que si la si-tuaci sacaba confirmant, su-

  posaria la desaparici de lem-presa, una cooperativa amb msde 400 treballadors i que al llargdaquests anys ha operat al Bar-celons Nord i al Maresme.

  Torrent ha explicat que aralempresa que lidera, juntamentamb altres catalanes que hanquedat excloses, est preparantuna srie dallegacions, ja que elrecorregut administratiu del con-curs encara no ha finalitzat. Lo-ferta de la multinacional danesas anormal i desproporcionadai busca una posici dominant delmercat, afegeix Torrent, queconclou dient que dins del pes-simisme, crec que encara es potrevertir la situaci.

  El serial pel deute de les nmi-nes dels treballadors de Badalo-na Serveis Assistencials (BSA)segueix endavant i sembla queles postures senroquen cadadia ms.

  Dimarts passat, els treballa-dors de BSA ens que senca-rrega de la gesti de lHospitalMunicipal, el Sociosanitari elCarme i altres CAP de la ciutatvan manifestar-se a la plaa de laVila, mentre se celebrava un Pleextraordinari, en contra de la de-cisi de la direcci de lempresade retallar una paga extraordi-nria i de no retornar el 5% delsou redut des de lany 2010, co-municada fa uns dies als treba-lladors mitjanant una carta.

  La plantilla assegura, enaquest sentit, que BSA ha aplicatde manera unilateral larticle 41de lestatut dels treballadors,que permet a lempresa modifi-car les condicions laborals siaddueix motius econmics, ianuncia que el passat dijous 22va formalitzar una denncia alsjutjats en contra de laplicacidaquest article.

  Ramon Riera, vicepresidentdel consell dadministraci deBSA i regidor dHisenda, afirmaa aquesta publicaci que res-pecta la decisi dels treballa-dors de denunciar a la justciaaquesta situaci, per asseguraque la mesura de retallar les re-tribucions de la plantilla no esva prendre de manera unilate-ral, ja que des de BSA els vananunciar que lempresa no podiaassumir aquests pagaments.

  Tanmateix, fonts del comitdempresa expliquen a LniaBadalona que no hi va havercap negociaci a lhora daplicarlarticle 41 de lestatut. En aquestsentit, Riera reconeix que BSAno pot assumir unes despe-

  ses en referncia al deute ambels seus treballadors que no potpagar, ja que s una societat sa-nitria que es nodreix de la fac-turaci que fa, i planteja que sies volen millorar les condicionssalarials, cal primer millorar elcompte dexplotaci de BSA.

  Amb tot, la proposta que ladirecci de lempresa ha posatsobre la taula s la de pagar en-guany el 25% del deute de 4 mi-lions amb la plantilla. De cara ala setmana que ve est previstauna reuni entre empresa i tre-balladors per tractar la qesti.

  Per la seva banda, el grup lo-cal dICV-EUiA ja ha demanat algovern municipal la destitucide Pilar Saura, gerent de BSA.

  Els treballadors de BSA, dimarts al consistori. Foto: Twitter (@SalvadorClavera)

  Els treballadors de BSA portenlempresa als tribunals pel deuteF. Javier RodrguezBADALONA

 • | 18

  Mil llocs de treball en plans docupaci a lanyPer treballar avui i, sobretot, per trobar feina dem.Invertint en les persones i acompanyant-les fins a tro-bar feina.

  Progressarem atraient indstries i empresesAmb ajudes i incentius, s, per tamb millorant elspolgons i dedicant-nos seriosament a les PIMES,fent-los fcils les coses perqu sn les principals creadores de llocs de treball.Amb uns barris segurs tindrem una ciutat seguraAmb la policia de proximitat. Una Gurdia Urbana di-rigida professionalment, sense ingerncies poltiquesni manipulacions. Una Gurdia Urbana al servei detots.

  Defensant el comer de proximitatI reactivant els eixos comercials. El comer crea riquesa, crea futur, crea treball. Per aix sha de pro-tegir i sha dajudar. Fent-ho, ens en beneficiem tots.

  Invertint en els barrisCreant equipaments all on fan falta. Fent mante-niment als carrers i places, a lespai pblic. Recu-perant-los de labandonament i la degradaci daquests quatre anys de govern del PP. Fent ciu-tat a tota la ciutat.

  I tot aix amb un govern honestUn govern que treballi amb les entitats. Que creguien la participaci ciutadana. Un govern transparentsense res a amagar.

  La teleassistncia tornar a ser gratutaPot haver-hi alguna cosa ms miserable que fer pa-gar la teleassistncia a la gent gran que ho necessi-ta? Doncs aix s el que ha fet el govern del PP i aixser el primer que canviar un govern socialista.

  Beques menjador per a tothom que ho necessitiSense excepcions. Sense exclusions. Sense excuses.

  La socialitzaci de llibres arribar a tots els centres que aix ho vulguinAmb la socialitzaci i la reutilitzaci proporcionaremllibres de text 100% gratuts a aquells alumnes deBadalona que ho necessitin. I gestionat pels propiscentres.

  Butllet n7 PSC BADALONA

  Quatre anys perduts. Aquest s el resum del govern municipal delPP. I quatre anys sn suficients. El que Badalona necessita s unaproposta seriosa i rigorosa. Una proposta que, lluny de les menti-des i la demaggia, serveixi per afrontar el present i garantir-ne elfutur. La proposta del PSC.

  Una proposta pelpresent i el futur de Badalona

  Ni un desnonament msSi es vol es pot. I nosaltres volem. Amb mediaci, ambpressi, amb coordinaci. Establint un protocol ambels jutjats i garantint de deb el dret a lhabitatge.

 • 19 |

  29 gener 2015

  Comerlniabadalona.cat

  Butllet n7 PSC BADALONA

  Tot i que el govern municipal vaassegurar que tenia ms dunoperador privat que estava inte-ressat a invertir en la reforma delMercat de Llefi, el concurs p-blic que va iniciar ha quedat de-sert en no haver-hi cap propos-ta ferma de cap operador. Te-nem empreses interessades,per necessiten tenir la certesaque la part econmica que co-rrespon als paradistes ser sa-tisfeta, assegura a Lnia Bada-lona Rosa Bertran, regidora deComer.

  El fet que hagi quedat desertel concurs no significa que dei-xem la reforma en un calaix, de-clara Bertran. La proposta inicialprojectada per lAjuntament perfer realitat el nou Mercat deLlefi tenia un preu de 4 milions

  deuros, dels quals 1,5 havien deser satisfets pels paradistes de le-quipament. Ara estem estu-diant noves propostes i condi-cions ms assumibles per a to-thom, explica Bertran, que afe-geix que tot i que la reforma tun cost important, aquesta shade veure com una important in-versi de futur.

  Sobre els altres dos grans

  processos de reformes de mer-cats de la ciutat que estan enmarxa Maignon i Torner, laregidora de Comer afirma quesn processos llargs i que calpacincia. En el cas del Maig-non, prximament es convoca-r el concurs per a la reforma,mentre que en el cas del MercatTorner les negociacions amb elsparadistes ja estan en marxa.

  La reforma del Mercat de Llefi s urgent pels paradistes. Foto: Google Maps

  El concurs de reforma del Mercat de Llefi queda desert El consistori estudia ara una srie de canvis per aconseguir linters dalguna empresa pel projecte de remodelaci

  Ms de 800 actuacions de lapolicia a les zones comercialsSEGURETAT4El balan del PlaGrvol, una campanya per aug-mentar la seguretat a les zonescomercials durant la campanyade Nadal, va acabar amb 808 ac-tuacions de la policia local i delsMossos dEsquadra, que tambvan atendre un total de 167 re-queriments de particulars i 64atencions personalitzades.

  Lobjectiu daquest programaera prevenir els fets delictius iaugmentar la seguretat de co-merciants i ciutadans.

  Aquest pla es va desenvolu-par a 8 rees comercials de la ciu-tat Maignon, Guifr, La Salut iPau Piferrer, Prez Galds i Al-fons XIII, Bufal i Montigal.De les 808 actuacions de la po-licia, 505 van ser contactes di-rectes amb els comerciants.

  A ms daquestes tasques es-pecfiques, els agents tamb vandur a terme a la via pblica un to-tal de 33 identificacions poli-cials i noms van intervenir en unincident rellevant.

  FESTA4Una de les festes deCarnestoltes ms tradicionalsde Badalona ja escalfa motors.Des de fa prop de 20 anys, els co-merciants de la Salut engalanenel passeig per celebrar una de lescelebracions ms divertides igamberres del calendari. El pr-xim 14 de febrer, coincidint ambel dia dels enamorats, lasso-ciaci de comerciants de la Salutconvidar els vens a sortir al ca-rrer disfressats amb familiars iamics.

  La diada festiva celebrar,com cada any, el concurs dedisfresses, obert a tres categories:ladulta individual i en parella,la dinfants individual i en pa-rella i la de grups. Cadascunadaquestes categories lliurartres premis.

  Com a novetat denguany, elconcurs de disfresses inclouruna nova modalitat, i s que las-sociaci de comerciants de la Sa-lut vol que els vens portin les se-ves mascotes disfressades per

  participar en la festa. El concursde mascotes tindr noms unnic guanyador, a difernciadels altres.

  Des de lassociaci organit-zadora esperen que aquesta pr-xima edici del Carnestoltestorni a tenir el mateix xit queles danys anteriors, unes cele-bracions que omplen el passeigde la Salut cada any amb unagran afluncia de visitants, talcom assegura scar Palma, pre-sident dels botiguers de la Salut.

  RedacciLLEFI

  El Pla Grvol es va implementar durant Nadal. Foto: Ajuntament

  La Salut celebra Carnestoltes

  Fa 20 anys que els comerciants de la Salut celebren Carnestoltes. Foto: Arxiu

  Fe derrades | Exposici Psicocalle 14En la darrera edici de Lnia Badalona del passat dia 15 de gener, a la

  notcia sobre lexposici de fotografies Psicocalle 14 de la Galeria Marcs, alavinguda Mart Pujol, latribuci de la fotografia de la pea hauria de serper a Francesc Mas i Agust Tejedor, els dos fotgrafs autors de la mostra.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 20 29 gener 2015lniabadalona.cat

 • 21 |

  29 gener 2015

  Esportslniabadalona.cat

  Mentre que el camp del Cente-nari ja comena a ser histria, lafutura casa del CF Badalona co-mena a agafar forma. Durantlacte de comiat de la installaciesportiva, celebrat el passat 18de gener, lalcalde de la ciutat,Xavier Garca Albiol, va anun-ciar que el prxim mes de febrersaprovar la licitaci de lesobres del futur estadi de Mon-tigal, per tal que les obres pu-guin comenar abans de lestiu.

  Pel que fa a lantic camp delCentenari, els treballs de de-molici sestan realitzant en unasola fase que durar 3 mesos.Aquestes obres tamb impli-quen leliminaci de laparca-ment provisional situat al solarque hi ha entre el carrer de laSeu dUrgell i lavinguda Nava-

  rra. Un cop acabi lenderroca-ment, la previsi s que sinicinels treballs durbanitzaci de lazona.

  HABITATGE PROTEGITPart dels terrenys de lanticcamp de futbol es destinaran auna zona dhabitatge protegit.Limport que lAjuntament va in-gressar per la subhasta da-

  quests terrenys servir per fi-nanar la construcci del noucamp municipal de futbol al ba-rri de Montigal.

  Durant lacte de comiat delCentenari del passat 18 de gener,la directiva del CF Badalona vacelebrar un homenatge als socisms antics de lentitat badaloni-na. Una manera de tancar unapoca de la histria local.

  Inici dels treballs denderrocament del camp del Centenari. Foto: Ajuntament

  El nou camp de futbol es podriacomenar a construir a lestiu

  Lalcalde anuncia que les obres de lequipament es licitaran el febrer Lenderrocament de lantic camp del Centenari durar tres mesos

  El Badalona perd el seusegon partit com a local

  FUTBOL4El Badalona va deixarescapar els tres punts a casaaquest passat diumenge des-prs de perdre contra un Nsticintractable per 0 gols a 1. Aquests el segon partit que els de Ma-nolo Gonzlez perden com a lo-cals, un resultat que els allunyade les places dascens i els fa cau-re a lonzena posici a la lliga.

  Tot i la bona imatge que vadonar lequip escapulat, els ta-rragonins en van tenir prou ambun solitari gol de Xavi Molina alminut 54 a la sortida dun cr-

  ner. Malgrat els intents dels ba-dalonins per bolcar-se a l atac iintentar empatar, el marcadorno es va moure i els tres punts,finalment, van marxar cap a Ta-rragona.

  Per tal de redrear el cam elBadalona fa dues jornades queno guanya, els de Manolo Gon-zlez es desplaaran aquest diu-menge a Barcelona on senfron-taran al Sant Andreu, un equip,per la seva banda, necessitat devictries i que est en places dedescens.

  La Maratest 2015 comptaramb novetats al recorregut

  ATLETISME4La presentaci dela Maratest de Badalona, que vatenir lloc abans-dahir, va deixarcom a novetat algunes variacionsen el seu recorregut. En concret,destaca el canvi de direcci en elprimer quilmetre de la cursa,que transcorrer per la novazona urbanitzada dAntoni Bori,evitant aix el seu pas pel PolgonIndustrial Badalona Sud. Lasortida i larribada estan situa-des a lavinguda Alfons XIII, da-vant del Pavell Olmpic, queper quart any consecutiu ser elcentre neurlgic de la cursa.

  A banda de les novetats en elcircuit, el traat de la Maratest,que es disputar el prxim 22 defebrer, seguir les mateixes lniesmestres que en altres anys. Ambuna distncia de 15 quilmetres,els corredors trepitjaran un re-corregut molt planer que trans-correr pels indrets ms emble-mtics de Badalona.

  Quan noms falta menysdun mes per tancar les inscrip-cions, ms de 1.500 corredors jahan formalitzat el seu desig departicipar en aquesta quartaedici de la Maratest.

  Els Dracs viatgen a Valnciaper reeditar la final del juny

  FUTBOL AMERIC4Desprs delgran inici dels Badalona Dracsa la lliga de futbol americ fa 10dies davant dels Pioners delHospitalet, amb una victriaper 54 a 14, els badalonins in-tentaran seguir amb la bonaratxa i mantenir aquest dissab-te el liderat davant dels Valn-cia Firebats.

  Aquest partit reedita la finalde la lliga de la temporada pas-sada, disputada al juny, que va

  acabar amb la victria dels ba-dalonins. Tots dos conjunts arri-ben a aquesta jornada desprsdhaver venut en els seus en-frontaments anteriors, en el casdels Firebats per 40 a 20 davantdels Giants.

  El debut del nou fitxatgedels Dracs, Nate Proulx, seruna incgnita fins a ltima hora,desprs que el jugador es quei-xs per unes molsties muscu-lars que tenia a lesquena.

  RedacciBADALONA

  Tot i lesfor, el Badalona no va poder puntuar davant del Nstic. Foto: GT

  Trobada | Comena el cicle de cinema del Centre ExcursionistaEl Centre Excursionista de Badalona va inaugurar el passat dia 22 de gener el nou cicle de

  projeccions audiovisuals amb el film Pioners. El calendari de la campanya, que inclou pellcules i documentals com Travessa cicloturista a Crsega o Xina, viatge de viatges,

  finalitzar el prxim dia 16 dabril. Les projeccions es realitzen a la seu de lentitat.

 • Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 22 29 gener 2015lniabadalona.cat

 • Agenda23 | 29 gener 2015 lniabadalona.cat

  [email protected]

  AGENDA UINZENALQ

  lnia 21 edicions de proximitat Barcelona Badalona Baix Maresme lHospitaletBaix Llobregat Valls Turisme

  LniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLniaLnia

  LniaLniaLniaLniaLniaLnia

  LniaLnia

  Periodicitat

  MensualEixampleNou BarrisSarri-Sant GervasiSant AndreuCiutat VellaHorta-GuinardMar (ed. Castelldefels i entorn)Mar (ed. Baix Maresme)Valls (ed. Cerdanyola i entorn)Valls (ed. Sabadell i entorn)CornellTres (Esplugues i entorn)Nord (Martorell i entorn)lHospitalet

  QuinzenalSantsSant MartGrciaLes CortsBadalona

  SetmanalValls (ed. Valls Oriental)

  Tirada

  179.65014.97514.97514.97514.97514.97514.97514.97514.9759.9759.9759.9759.9759.9759.975

  149.75014.97514.97514.97514.97514.975

  31.9007.975

  Total 361.300

  14 mensuals5 quinzenals1 setmanal

  179.650149.75031.900 la primera xarxa

  de peridics de proximitat del pas

  361.300 exemplars

  difusi controlada per OJD/PGD

  lnia

  AVUI DIJOUS 29 DE GENER20:00 Sortida cultural al Teatre Romea de Bar-

  celona, organitzada pel Centre de Recursosi Assessorament per a les Dones (CRAD). Lasortida permetr veure lobra de teatre Fedra,de Jean Racine.

  AVUI DIJOUS 29 DE GENER19:00 Tertlia literria sobre el llibre Muerte de

  una herona roja, de Xiaolong Qiu, una ele-gant novella plena de contrastos sobre el Par-tit Comunista de la Xina. / Biblioteca Llefi-Xavier Soto.

  DIMECRES 6 DE FEBRER18:00 En catal llegim i parlem tractar el llibre

  de Slvia Romero, Jlia M., la histria dunavelleta de setanta anys que tothom considerauna gran persona. / Biblioteca Llefi-XavierSoto.

  FINS AL 6 DE FEBRERMat-Tarda Paisatges del silenci. Exposici fo-

  togrfica amb instantnies realitzades en llocspoc freqentats, ja sigui per la natura o perdiversos espais urbans. / Centre de CulturalTradicional Can Canyad.

  FINS AL 13 DE FEBRERMat-Tarda Exposici FECSA, 100 anys fabricant

  llum, de Miguel Belles, una collecci dimatgesindites sobre el procs de desmantella-ment de gran part dalgunes de les installa-cions que lempresa tenia al Bess. / ConsorciBadalona Sud.

  AVUI DIJOUS 29 DE GENER18:00 El joc de les caputxetes. Activitat de foment

  de la lectura en el marc del programa Els Di-jous den Biblius. A crrec del personal de labiblioteca Centre Can Casacuberta.

  DIMECRES 11 DE FEBRER17:30 Taller de mscares per a Carnestoltes, adre-

  ada a infants entre 2 i 4 anys i que ajudarels petits a celebrar la festa. Aquesta activi-tat semmarca en el programa Dimecres fembiblioteca. / Biblioteca Lloreda.

  DIUMENGE 8 DE FEBRER12:00 Partit de futbol entre el Badalona i

  lHospitalet, corresponent a la 24a jornada decompetici del grup 3 de Segona divisi B. /Montigal.

  CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

  Activitat que semmarca en el programade foment de la lectura entre els in-fants, Passejant amb contes. Lobra Elpapa, la mama, lAina i jo s obra de J-rome Ruillier. / Biblioteca Centre CanCasacuberta.

  Passejant amb contesEl papa, la mama, lAina i jo

  Ds. 7 de febrer a les 12:00

  Presentaci del llibre No nos dejan sernios, de Pere Cervantes. Lactivitat es-tar conduda per Cristina Manresa, Co-missria de la Regi Policial Metro-politana Sud dels Mossos. / Espai Be-tlia.

  Presentaci del llibreNo nos dejan ser niosDv. 30 de gener a les 19:00

  Una obra basada en un text clssic delsegle XIII, una histria de venjances queporta els protagonistes per un mn detragdia i pica. Organitza BadalonaCultura. / Teatre Zorrilla.

  TeatreLorfe del clan dels ZhaoDv. 30 de gener a les 21:00

  Partit de bsquet entre el Movistar Es-tudiantes i la Penya, corresponent a la19a jornada de competici de la lligaEndesa.

  Partit de bsquetEstudiantes-Penya

  Dg. 1 de febrer a les 18:30

 • | 24 29 gener 2015lniabadalona.cat Prxima edici: 12 de febrer