16
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected] Publicació Quinzenal Ensenyament pàg 13 Més protestes pel Ventura Gassol i l’Escola Montigalà Entrevista pàg 4 Lladó (ERC): Recuperarem la representació i serem clau per governar” Economia pàg 13 Els empresaris volen millorar el potencial econòmic de la ciutat Política pàg 11 Ferran Falcó, reelegit candidat de CiU per a les eleccions municipals Comerç pàg 14 El Mercadona de Pomar avança tot i les reticències Esports pàg 15 Juárez i Collados guanyen el Ciutat de BDN de Marxa Albiol aposta per repetir la “recepta”electoral de fa 4 anys Inseguretat, incivisme i immigració tornaran a ser els pilars de la seva precampanya, que ja té eslògan pàg 11 pàg 3 Tres setmanes de màgia El Festival Internacional Li-Chang celebra la quinzena edició línia badalona liniabadalona.cat · 12-02-2015 · Núm.127 · Difusió controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals

Badalona 127

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Badalona_127.pdf

Citation preview

Page 1: Badalona 127

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected]

Publicació Quinzenal

Ensenyament pàg 13Més protestes pel Ventura Gassol i l’Escola Montigalà

Entrevista pàg 4Lladó (ERC): Recuperaremla representació i seremclau per governar”

Economia pàg 13Els empresaris volenmillorar el potencialeconòmic de la ciutat

Política pàg 11Ferran Falcó, reelegitcandidat de CiU per ales eleccions municipals

Comerç pàg 14El Mercadona de Pomaravança tot i les reticències

Esports pàg 15Juárez i Collados guanyen el Ciutat de BDN de Marxa

Albiol aposta per repetir la“recepta” electoral de fa 4 anys

Inseguretat, incivisme i immigració tornaran a ser els pilars de la seva precampanya, que ja té eslògan pàg 11

pàg 3

Tres setmanes de màgiaEl Festival Internacional Li-Chang celebra la quinzena edició

líniabadalonaliniabadalona.cat · 12-02-2015 · Núm.127 · Difusió controlada per OJD-PGD: 14.975 exemplars quinzenals

Page 2: Badalona 127

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 12 febrer 2015líniabadalona.cat

Page 3: Badalona 127

3 | En Portada 12 febrer 2015 líniabadalona.cat

Capital de la màgia. En aixòs’ha convertit la ciutat desprésque divendres passat arrenquésla quinzena edició del FestivalInternacional de Màgia-XV Me-morial Li-Chang.

El festival, tal com el seunom indica, ret homenatge al’il·lusionista badaloní JoanForns i Jordana, el Mag ‘Li-Chang’ (1916-1998), consideratun dels mags catalans amb mésprestigi internacional i conegutamb aquest sobrenom per laseva habilitat de fer-se passar perxinès quan aquí, fa uns 80 anys,veure una persona d’aquestanacionalitat era altament im-probable. Tal com passa amb el

món de la màgia, però, la reali-tat no és ben bé aquesta. Unsanys abans de ser conegut coma Li-Chang, Forns es va rebate-jar com a Ling-Fu després del’impacte que li va causar una ac-tuació de Fu-Manxú que va po-der veure a principis de la dèca-da dels 30 de segle passat. Elcanvi de nom va arribar quinzeanys després quan, per un ma-lentès legal segurament inex-plicable com els propis trucs demàgia, passaria a ser Li-Chang.

Així doncs, l’esperit del mes-tre Li-Chang, que segons expli-quen els cronistes es va enamo-mar de la màgia després d’un es-pectacle de l’il·lusionista CaballeroSalim quan encara era un nen,impregna aquests dies de màgiala ciutat amb un festival que és totun clàssic i que enguany s’allar-garà fins a l’1 de març.

Qui millor coneix tot els secretsdel festival és el seu director ar-tístic, Enric Magoo, que en decla-racions a Línia Badalona expres-sa la seva satisfacció per la “mag-nífica” arrencada que ha tingut elfestival gràcies a les actuacions delMago Pop i de Juan Tamariz. “ElMago Pop va posar la gent dem-peus, la seva actuació va ser un èxitabsolut. I dissabte va ser brutal. EnTamariz és un mestre i el teatre es-tava ple de gom a gom”.

Magoo es mostra orgullós perhaver gaudit d’aquests mags me-diàtics, però afegeix que “les ga-les són la part més especial del fes-tival, ja que són un format -ambtres dies el públic pot veure sismags- únic”. Tant si és amb la pre-sència de mags mediàtics comamb les gales, el que sí que que-da clar aquests dies és que l’he-rència de Li-Chang continua viva.

Ciutat màgica» El Festival Internacional de Màgia celebra aquests dies la seva quinzena edició amb un cartell de luxe

» Les actuacions del jove Mago Pop i el veterà Juan Tamariz omplen el Zorrilla i el Blas Infante

Albert RibasBADALONA

CARTELL4El Festival Inter-nacional de Màgia presenta,un any més, un cartell de luxe.Divendres passat Antonio Díaz,conegut com el Mago Pop, vaser l’encarregat de donar eltret de sortida al festival amb laseva actuació al Teatre Zorrilla.El Mago Pop, el jove mag queja és una autèntica celebritat atot l’Estat, va presentar el seuespecatcle La gran ilusión, far-cit de trucs increïbles que vandeixar el public embadalit.

L’endemà va arribar un al-tre dels plats forts del festival.Si el divendres havia estat eltorn d’un mag jove, dissabte va

trepitjar el Teatre Blas InfanteJuan Tamariz, el veterà magconsiderat un dels genis con-temporanis d’aquesta especia-litat artística especialment enels trucs de cartes i proximitat.Tamariz, de 70 anys, va rebre lamenció honorífica en reconei-xement a la seva carrera des-prés de presentar el seu espec-tacle Magia potagia.

La pròxima actuació del fes-tival serà la de Sergi Buka, queaquest diumenge serà al Blas In-fante. Cap a finals de mes arri-baran les de Miguel Muñoz,Adrian Soler i Andrea, CharlieMag, Jordan Gomez i Yunke.

Un programa farcit de primeres espases

Juan Tamariz i Miguel Muñoz, dos dels protagonistes del festival. Fotos: Twitter (@agendacultura) i Festival Internacional de Màgia

Page 4: Badalona 127

12 febrer 2015

Entrevista| 4

líniabadalona.cat

Queden menys de quatremesos per a les eleccions.Té bones sensacions?

Sí. Tinc bones sensacions perquècrec que recuperarem la repre-sentació institucional i que ob-tindrem un bon resultat. I això,deixem-ho dir, en unes eleccionsque seran les més importantsdes del 79, des de la Dictadura.Seran la primera volta de les ple-biscitàries i, en clau local, podemrecuperar el govern per a la ciu-tat. Això és urgent fer-ho. Ens hijuguem molt tots plegats.

Creu que la possibilitat de recu-perar la representació institucio-nal està garantida?Sí. I no només això. Estic segurque serem una peça clau en la go-vernabilitat de la ciutat.

El veig optimista...Bé, l’escenari ha canviat moltís-sim i creiem que la nostra pro-posta enllaçarà amb el desig decanvi de molta gent de la ciutat.

Nosaltres representem molt béaquest anhel. Sóc optimista, sí.

Suposo que la bona salut d’ERCa escala nacional també el tran-quil·litza...És clar, però sobretot em tran-quil·litza la feina que estem fenten clau local. Des de fa mesos nohem parat de veure veïns, enti-

tats... Hem reivindicat la nostraveu i crec que tot aquest treballaflorarà el dia de les eleccions.

Han trepitjat prou el carrer?I tant! Hem estat en cadascuna deles lluites socials que s’han produïtaquests darrers mesos intentantajudar. No hem parat de mou-re’ns. Ens agradaria fer més? Ésclar, però som un equip de gentque ara mateix no som professio-

nals de la política i no tenim tanttemps com altres. Hem d’esga-rrapar les hores d’allà on podem.

Queda descartada una possiblecandidatura conjunta amb Ini-ciativa, ERC i Avancem? Primer vull remarcar que l’acordque vam assolir amb aquestes for-ces per a un nou govern de pro-grés a la ciutat és molt important.L’endemà de les eleccions serà undocument que ens ajudarà a ar-ticular com ha de ser el govern decanvi. I respecte al tema de la can-didatura, almenys pel que fa aERC optem per presentar-nossols. Pensem que així és com po-dem maximitzar el màxim nom-bre de regidors d’esquerres.

Es rumoreja que hi ha un pacte noescrit entre els grups de l’oposi-ció que, guanyi qui guanyi, s’a-rribarà a un acord perquè Albiolno torni a governar. És així?El que hi ha és la certesa que els 4anys del PP han estat un desastrei que han afectat molt la imatge dela ciutat. Hi ha un acord de mí-nims per revertir aquesta situació.Jo ho tinc claríssim: necessitem ungovern de progrés que asseguri un

canvi per anar a millor. I qui ensvoti pot estar tranquil que amb no-saltres no hi haurà sorpreses: nocanviarem el vot a última hora nideixarem governar en cap cas elPP. Ni mitges tintes ni marxes en-rere. Nosaltres ho tenim clar.

Aquest “tots contra Albiol” noenforteix l’actual alcalde?Sí, però del que jo parlo no és unpacte per acabar amb Albiol, sinóun acord per millorar la ciutat:una proposta guanyadora perquèBadalona pugui tenir un governdiferent. Més net, més transpa-rent, més social.

Finalment, Miquel Estruch aniràa la seva llista?Això no t’ho puc dir perquè estemen ple treball de confecció de lallista i ara no és el moment de ferpúblic cap nom. El que sí que etpuc dir és que el Miquel Estruchés un capital i un valor molt im-portant per al nostre projecte i hafet i fa molta feina.

I vostè, què pot aportar que notinguin altres candidats?Jo sóc un candidat amb unamotxilla poc pesada i això, de persi, ja crec que és una cosa positi-va. A més, sóc una cara relativa-ment nova i també he trepitjat elmón de fora de la política. No totsho poden dir. Jo vinc de la socie-tat civil i potser per això em mirola política d’una altra manera.

He començat preguntant-li persensacions i acabo preguntant-li per resultats. Quina és la seva‘quiniela’?[Somriu] No tinc pronòstic. Elrepte que tenim és tan enorme iens obliga a treballar a tants ni-vells que el què passarà l’endemàno vull que em distregui. Però re-peteixo, ERC tindrà representa-ció i jugarà un paper clau en la go-vernabilitat de la ciutat. Perquè lanostra és una proposta singulari que pot aportar aire fresc a unPle municipal on hi ha les ma-teixes cares des de fa molts anys.

“Recuperarem larepresentació i seremclau per governar”

Arnau NadeuBADALONA

“Seran les eleccions

més importants des de

la Dictadura. Ens hi

juguem molt tots”

Oriol Lladó / candidat d’ERC a l’alcaldia

El compte enrere ja ha començat i Oriol Lladó assegura que arriba ambels deures fets de cara a les eleccions municipals. Descartant una possible

candidatura conjunta d’esquerres, el republicà es reivindica com una cara novai llança un missatge: “Nosaltres no deixarem governar en cap cas el PP”.

Eleccions municipals | Ronda d’entrevistes als candidatsAmb aquesta entrevista a Oriol Lladó (ERC), Línia Badalona comença una ronda d’entrevistes

als candidats dels diversos partits actualment representats al Ple municipal o que hi havien tingut un paper important, com el cas d’ERC. Està previst seguir amb Àlex Mañas (ICV-EUiA), Ferran Falcó

(CiU) i Jordi Serra (PSC) i poder acabar amb l’actual alcalde de la ciutat, Xaviar García Albiol (PP).

Page 5: Badalona 127

5 | Opinió 12 febrer 2015 líniabadalona.cat

publicitat 619 13 66 88

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Badalona no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

líniabadalona.cat

Dipòsit legal: B.43222-2010amb el suport de:Difusió controlada

14.975 exemplars quinzenals

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

En què es basa la política? Es potcontestar: En la confiança. Quinaconfiança podem tenir els cata-lans amb els partits i els governsd’Espanya? Cap ni una, ni ambels de dretes ni els d’esquerres,tots ens han enganyat i han fetfalses promeses.

Amb els partits i polítics cata-lans més o menys ens passa elmateix, no diguem ara amb eldarrer escàndol de Jordi Pujol ifamília i altres que encara estansota la catifa esperant que a lesclavegueres de l’Estat els convin-gui treure’ls a la llum. Ja és horaque ens deixin de tractar com anens petits que amb una piruletarepartida en campanya d’elec-cions ja ens tenen contents o combabaus que ens ho empassem toti no tenim memòria per retreu-re’ls-hi més tard la manca d’a-compliment del seu programapolític. Hem quedat ben dece-buts de moltes coses, però aixòno implica abandonar la nostradecidida voluntat de superar elsentrebancs i dificultats que te-nim ara –i tindrem en el futur– al’hora de negociar amb Espanya,els actius i passius que pertoquena cadascun dels estats, una ve-gada separats.

Per a més embolic, Mas noconfia en Junqueras i Junquerasdesconfia d’en Mas. La confiançaen una Catalunya millor, neta dela porqueria adherida a la pell del’antic sistema, és un dels tretsfonamentals en els quals es re-colza la ciutadania que esperaamb il·lusió obtenir la indepen-dència. Tenim una societat co-hesionada, solidària, gent prepa-rada, honrada i qualificada. Enqui hem de confiar? En nosaltresmateixos. Ànim!

4En qui confiar?per Jordi Lleal

#Vencerem#EnRiscDExpulsió #ArribaLaNeu

4Supremacisme lingüísticper Joan Granollacs

Deu ser coincidència, o no, peròdes de la destitució d'Andoni Zu-bizarreta, ‘Zubi’, com a directortècnic (DT), les aigües a Can Bar-ça s’han calmat, i de quina ma-nera. Aquest fet, afegit a l’a-nunci de convocatòria d’elec-cions, ha servit per apaivagar elsànims de la massa social i, de re-truc sembla que han ajudat l’e-quip a trobar una bona línia dejoc. En un club com aquest, quequan no té problemes se’ls creades de dins, tot adquireix una di-mensió descomunal. I especial-ment pel que fa a figures insti-tucionals: avui estàs a dalt de toti en qüestió de dies ets el centrede totes les crítiques.

Val a dir que amb Zubizar-reta, ja des de la seva època de ju-gador, el barcelonisme sempreha tingut poca paciència en ge-neral. Amb aquestes creden-cials, òbviament se l’ha miratsempre amb lupa i no se li hadeixat passar ni una. Encaraque ell no hagués estat respon-sable directe d’algun dels fitxat-ges nefastos dels darrers anys,com a DT ha hagut d’entomarsempre la desaprovació de l’afi-ció quan alguna contractacióno ha funcionat. Això li ha ser-vit també a la directiva de pa-

raigües, almenys durant untemps. La situació, però, es vaconvertir en insostenible desprésde la derrota a Anoeta de fa unessetmanes, i Bartomeu va pren-dre dues decisions dràstiques(acomiadament de Zubi i con-vocatòria d’eleccions) però queaparentment estan revertint po-sitivament en l’equip. I sensdubte, un dels aspectes més po-sitius d’aquesta recent bonamarxa esportiva el trobem en laporteria. No era gens fàcil trobarun substitut de Valdés, i si mésno sembla que el seu passatcom a porter ha fet que Zubin’hagi sabut trobar no un sinódos de gran vàlua. Tant Bravo,actualment el porter menys go-lejat de la Lliga, com Ter Stegen,s’estan repartint els minuts idonen una enorme seguretatsota pals.

A Zubi se li ha discutit ga-irebé tot, però és just reconèixeraquesta última herència queens deixa. El que és força signi-ficatiu és que la seva absència,més enllà d’afectar el club, estàresultant balsàmica. Sense unblanc com ell, la crítica esporti-va no troba arguments enaquests moments i paral·lela-ment l’equip comença a rutllar.

per Sergi Villena

4Ningú no troba a faltar el Zubi

Com en gairebé tot, l’espanyo-lisme fa trampa. En la qüestiólingüística, carreguen contra elsistema d’immersió –com tot-hom sap, més teòric que real alnostre país– sota la bandera dela llibertat: els pares tenen dreta escollir la llengua de l’educa-ció dels seus fills; naturalment,en el cas que siguin espanyols ide llengua castellana, perquè sisón estrangers o parlants d’altresllengües, de l’aragonès al gallec,aleshores, res de res.

Per això sobten articles cu-rulls de supremacisme lingüís-tic com el de Francisco M. Toroa un dels mitjans digitals del de-pendentisme català: manifestala seva total incomprensió –enun to que heu de llegir, perquèés difícil de definir sense fer-ho–pel fet que pares de llengua ma-terna castellana tallin el cordólingüístic que els uneix als seusavantpassats i passin a parlar encatalà als seus fills. Dantesc.Quin horror. Però no quedàvemque cadascú feia en aquestamatèria, exactament el que lisortia de l’arc de triomf? Ah, quel’argument només val si és per

fer bullir l’olla d’una suposadapersecució del castellà...

Com resulta que el cas que elsenyor Toro “denuncia” és ex-actament el meu, el de casa nos-tra, he decidit esplaiar-me un xic.Sí. Resulta que la seva mare i unservidor som de llengua mater-na castellana i en canvi parlemals nostres fills en català. Terri-ble, sí. Passa que ens vam so-cialitzar a la universitat en cata-là, ens vam conèixer i enamorardesprés en aquesta llengua i éstambé la que emprem habitual-ment a la feina. Algun problema?Passa que repetim amb els nos-tres fills el mateix esquema queels nostres avantpassats van feren sentit contrari: els d’un cos-tat passaren del català al caste-llà perquè als anys quaranta aixího exigia l’adhesió al règim fran-quista; els de l’altre, de l’arago-nès al castellà perquè la seva be-lla i vella llengua pirinenca no feiafi. Senyor Toro, no en tenimcap dubte, el nostre canvi lingü-ístic és el més digne del quehan fet els nostres en unes quan-tes generacions per un motiu:l’hem fet sense avergonyir-nos.

@SERCatalunya: El jutge Santiago Vidal, apunt de ser expulsat de la carrera judicialper redactar una constitució catalana. Hoha d'aprovar el ple del CGPJ.

@vahomeva: Jo, com el pessebre, he tiratfarina per sobre el cotxe per fer veure queestava nevat. Ara posaré paper d'aluminidavant de casa com un riu.

@AnnaClimentt: 4 de febrer, dia mundialde les persones amb càncer. Per a totes elles,lluitadores, per a totes les vides que ha llevatdel nostre voltant, seguim amb la lluita.

Page 6: Badalona 127

| 6Envia’ns les teves cartes a: [email protected] febrer 2015líniabadalona.cat

@Jaumaulet: El conseller Santi Vila diuque es troba més a prop de Junqueras quede Duran. Deu ser que tots dos s'estan aCatalunya. I Duran a Madrid.

@XavierGLuque: Criticar la gestió d’unanevada a posteriori sembla més fàcil, queja és dir, que criticar l’alineació del Barçadesprés del partit.

@gerardotc: La encuesta del CIS que bajaal PSOE a tercer puesto se hizo antes de lode la cadena perpetua. No pasa nada. Hastael sexto puesto es UEFA.

Aire fresc

Opinió en 140 caràcters

En la mitologia grega, Pandora va ser laprimera dona, feta per ordre de Zeus coma part d’un càstig a Prometeus per haverdesvelat a la Humanitat el secret del foc.Fins llavors, la Humanitat havia viscutuna vida totalment harmoniosa en elmón, però Pandora va obrir la caixa quecontenia tots els mals alliberant totes lesdesgràcies humanes (la vellesa, la ma-laltia, la fatiga, la bogeria, el vici, la pas-sió, la plaga, la tristesa, la pobresa, el crim,etcètera).

Pandora, però, va tancar la caixa (queen realitat era una àmfora) just abans quel'Esperança també sortís. I va córrer capals homes a dir-los que no estava tot per-dut, que encara els quedava l'esperança.

Una ciutat tan gran com Badalona témoltes similituds amb la mítica caixa dePandora, en el fons de la qual només esvan quedar l’esperança i, evidentment,amb ella, la fe. Clar que una ciutat és unaciutat, però aquella caixa que tothomanomena i ben pocs saben què conteniahi té com deia força semblances. Enca-ra m’atreveixo a anar més lluny, una i al-tre fins i tot s’assemblen amb els éssershumans: tenen cos i ànima.

L’esperança, per als badalonins i perals que no ho són, seguint la seva ac-cepció, ve d’esperar, una espera de co-ses millors, naturalment. Significa queespero i confio en alguna cosa sense te-nir la certesa absoluta que es doni. Mol-tes vegades l’esperança està alimenta-da per creences que poden apropar-seo no a la veritat. La Fe, ve del vocablellatí fides, que significa exactitud o ve-racitat. Contràriament a l’esperança, laFe està basada en la veritat, però no pasen les creences. És doncs, la Fe, “la cer-tesa del que s’espera, la convicció delque no es veu”, segons diu la carta alsHebreus.

Doncs, els badalonins, seguramentencara per la influència dels déus, mal-grat tot el que de negatiu es pugui dir iescriure, vés per on encara tenen espe-rança i fe, ambdues incardinades en lapolítica i en els seus homes i dones, queels déus guardin.

La badalonina caixa de Pandora vadeixar escapar bellesa, coherència ur-

banística, serveis, estructures, vialitat, in-dústria i docència. Tot ho estem buscantdes dels foscos temps de la dictadura i delbrutal creixement urbà dels anys 60 i 70del segle passat, però no ho assolim... hoveiem proper, però difús, això sí, senseperdre l’esperança en els nostres políticsi la fe amb l’alcalde que la darrera set-mana de maig ens regalarà Zeus. L’es-perança és el darrer que es perd...

Un Xavier Garcia que fa bombo perles espanyes, ben atrapat en el funam-bulisme, pot deixar pas, per obra tambéde la mitologia grega, a un nou alcaldeque, també per obra i gràcia dels déus,no acabi de satisfer ningú? Els badalo-nins, lluny de la llegenda grega, no in-tenten donar a l’home alcalde la culpa detots els mals de la ciutat. Perquè sabenque la culpa és col·lectiva, ni un sol par-tit se’n salva. El vot a les municipals ani-rà altre cop a la fe i l’esperança: l’únic queels queda als badalonins.

En ple somni, veiem dalt de Monti-galà milers de badalonins pregant alsdéus i als seus intercessors que tots i ca-dascun dels partits que demanaran el votper treure un alcalde de la seva particu-lar caixa de Pandora, els ofereixin un pro-grama de quatre anys factible, desenvo-lupable, real, que engresqui a tothom, po-lítics i politiqueria inclosos.

Més amunt de la muntanya, agafatsa la Creu de Montigalà, els empresaris ba-dalonins també resen perquè tots els po-lítics que aspiren a una cadira al saló deplens del consistori es llegeixin de dalt abaix –i l’entenguin!!!- el Decàleg per laconsolidació del potencial econòmic deBadalona, que no demana més que senyi empenta. Decàleg aclaparador i realis-ta elaborat per la FEB. I ja fent puntetes,a la creuera, amb els empresaris a sotaresant i milers de badalonins envoltantmans enlaire la muntanyeta maleint laplaga, uns àngels mostraran el camícap a una política social que per ella solaja clama al cel I avergonyeix qui té dosdits de seny.

Tot plegat, ja ho veureu en somnis,com jo, gràcies a la vella caixa de Pan-dora. I als que ens han manat, i manen,naturalment.

4La caixa de Pandora badaloninaper Estanis Alcover i Martí

La Miracle i l’Emmanuel són… m’aturoi recordo allò que ens va explicar l’Em-par Moliner, l’altre dia a classe, sobre unarticle on ella volia escriure la paraula“negres” i l’editorial del diari li va fer can-viar per “Sud-africans”. Miro als nens,la seva pell és tan negra com la gola delllop. La Miracle porta els cabells curts itrenats; la cara projecta la lluminositatd’una lluna plena; xerraire i divertida, laMiracle gaudeix amb el joc, les bromes,els pinzells i les pintures. La professorade l’esplai li diu que vagi amb compte perno embrutar-se, i ella li respon que larentadora de la mare és gran, moltgran. L’Emmanuel és alt, deu tenir unsdeu anys; els cabells rasos i els ulls ne-gres com un pecat; ulls actius, curiosos;ulls oberts a un nou continent, a unanova vida.

Tots dos pertanyen a l’esplai ISOM,un centre educatiu destinat a la infàn-cia i a la joventut. Avui un grup de nensi nenes de l’esplai han anat al centre cul-tural l’Escorxador, situat al barri de la Sa-lut a participar en una activitat lúdicaanomenada “Butxaques Creatives”. EnBernat i en Carles són els tècnics res-ponsables d’aquest projecte cultural;es tracta d’un treball educatiu que té perobjectiu fer una exposició sobre la ciu-tat de Badalona. Els participants dis-posen de tota mena de materials: pin-zells, bots de pintura –blava, rosa, gro-ga, blanca...–, papers, goma, cartró,cartolina, estisores, regles..., per deixarque aflori la seva creativitat. Tot un con-junt d’elements per aprendre a mirar elmón amb una altra mirada; per crear desdel llenguatge artístic una altra Bada-lona; per agafar un color i pintar un vai-xell o escriure una lletra, omplir la tar-da amb invencions i deixar volar estels

o coloms. El llenguatge de la infància, dela ingenuïtat, de les idees lliures i pures.

La Mireia imagina i diu que si tu novens a conèixer la seva ciutat ets un prin-gao! Els acudits improvisats són vius i fanemergir els somriures sincers. Quin goigla sala, amb els nens, què úter creatiu, devida, d’il·lusions, d’aromes. Barrejantidees, inventant colors, els nens acon-segueixen allunyar la realitat fosca queens envolta. Surto de l’Escorxador con-tenta, i em pregunto per què els adultsno deixarem que surti més sovint el nos-tre artista interior; potser gaudiríem deciutats més creatives i més vives.

Obro la porta de casa. Mentre vaigpreparant un sopar reestructurat encencl’aparell de música i em deixo envoltarper la veu negra d’Angie Stone. Obro l’ar-mari on estan alienades les begudes i des-tapo una ampolla de Campari. Agafo ungot llarg, hi fico dues pedretes de gel i unterç de soda. Aquesta beguda me la va re-comanar un atractiu cambrer a un res-taurant venecià. Amb la copa amb la mài el pensament cremant-se a la foguerade la creació penso en l’Empar Molineri en la seva recomanació d’anar a escriureals bars; d’asseure’t i deixar que l’entornet parli, que els objectes t’expliquin his-tòries, que les converses et relatin amorsi tragèdies, que una mirada creuadaavivi el desig. Una copa de cristall, unsulls, una ciutat. Els nens, l’Emmanuel, laMiracle, l’Empar, en Bernat, en Carles,davant meu, l’aroma de les seves mira-des ballant dins la meva foguera fantas-mal, l’estela dels somriures, veus, pin-zellades, paraules i creacions. Una ciu-tat en ebullició, una butxaca plena decreativitat, d’alegria, de dits tacats deverd, de papers grogs, de negres inven-tats amb somnis d’aiguarràs.

4Negra fogueraper Mari Carmen Lozano

Un diari obert

Page 7: Badalona 127

7 |

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

Butlletí mensual nº6 ICV Badalona Publicació política

Page 8: Badalona 127

| 8

Aquests darrers dies s’ha tornat ha parlar delfutur ús de l’antiga fàbrica CACI, al passeig ma-rítim de Badalona. Farà uns 9 anys que l’A-juntament de Badalona va proposar albergar-hi el “Museu del Còmic”, i es va restaurar l’e-difici a finals de l’anterior mandat municipal.Ara s’ha anunciat el possible desencallamentdel projecte, però realment no tenim cap de-tall i continua sent una incògnita.

Estem parlant d’una joia arquitectònicaque està en desús, la seva rehabilitació ha cos-tat molts diners públics i actualment s’està de-gradant per la paràlisi del projecte. Amb tot,Badalona té moltes necessitats i aquest any jahan sortit veus proposant altres usos, sense te-nir en compte les característiques d’aquest es-pai i les necessitats reals de la ciutadania.

A ICV sempre hem cregut en la participacióciutadana i en prioritzar els recursos públics enallò que és més útil per a la gent. Fa molts anysque cap govern local impulsa un procés par-ticipatiu per obrir els grans projectes a la opi-nió pública. A ICV proposem un procés par-

ticipatiu on la ciutadania decideixi què volfer amb l’antiga fàbrica CACI, davant laparàlisi del projecte del “Museu del Cò-mic” i l’oportunitat d’utilitzar aquest granequipament públic a peu de mar. Per feraquest procés amb garanties, el govern localha de facilitar un informe tècnic on es valorinels possibles usos de la CACI perquè la gent de-cideixi amb elements reals què és el millor se-gons les necessitats actuals.

No volem que la burocràcia i la mala gestiópolítica torni a provocar una pèrdua de tempsi recursos públics que són més necessaris quemai, com ja va passar amb el Centre Culturaldel Carme. Tampoc volem que el projecte si-gui només decidit des de dalt, provocant pro-blemes i malestar al barri, com ha passat ambel Parc de Nova Lloreda.

ICV no neguem que una opció real siguiaquest museu, però també exigim que el Go-vern de la Generalitat concreti el projecte, lainversió necessària i els terminis, perquè a Ba-dalona decidim si realment el volem. No ens

creiem més notícies buides d’un govern que enel mateix Parlament català ha votat en contrade la inclusió d’aquest projecte als pressupos-tos de l’any 2015.

Per fer possible un projecte públic i útil pera la gent, a ICV volem impulsar en el pròximgovern de Badalona un procés de participacióciutadana on decidim el Pla d’equipaments ala ciutat.

És l’hora d’escoltar la gent!

Aïda LLauradó ÁlvarezCoordinadora d’ICV

Badalona

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

El futur de la CACI: i si escoltem la gent?

Butlletí mensual nº6 ICV BadalonaPublicació política

Page 9: Badalona 127

9 |

Fomentar l’ocupació,reindustrialitzar Badalona

COM HOFAREM?

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

La reindustrialització de la ciutat i el fomentde la promoció econòmica i laboral sondoscompromisos que tindrem ben presents decara al pròxim cicle municipal que s’obriràa partir del 24 de maig a Badalona.

Avui, quan l’atur i la pobresa són elsprincipals problemes de la nostra ciutat,ICV-EUiA defensa la posada en marxad’un pla de rescat social tot prioritzantmesures que fomentin la reindustrial-ització i la promoció d’ocupació. Dues deles nostres principals prioritats de governmunicipal de cara al pròxim mandat2015 -2019.

Per dur a terme apuesta tasca cal re-organitzar i agrupar totes les com-petències municipals de reactivacióeconòmica i promoció de la ocupació enun únic organisme, una aposta es-tratègica per a la reindustrialització ar-ticulant la cooperació amb el sector pri-vat, reorientar el sector de la construcciócap a la rehabilitació sostenible del parcd’habitatges existents a la ciutat i apos-tar per la independència energética fo-mentant les energies renovables des delmunicipi.

Les ciutats han de liderar el canvi capa una economia que generi menys emis-sions de carboni i avui l’eficiència en-ergètica, la construcció sostenible i el trac-tament de residus són sectors emer-gents de l’economia de la UE on podemsituar a Badalona com a capdavantera. Hiha experiències europees d’èxit quemitjançant l’impuls de l’economiaverda des dels ens locals han generatmilers de llocs de treball i han re-

convertit sectors tradicionals. Aque-st ha de ser l’eix principal de les in-versions municipals durant el pròx-im mandat.

Per això, hem estat l’únic grup mu-nicipal de Badalona que no ha votat entot el mandat a favor de requalificar niun pam de sòl industrial per a la cons-trucción de nova vivienda a la ciutat. Al-hora que exigim i esperem un compromísferm de part de tots els grups pel man-teniment del sòl existent i la moder-nització dels nostres polígons industrials.

Creació d’un únic organisme que coordinireactivació i promoció econòmica

Cooperació pública amb el sector privat

Reorientació del sector de la construcciócap a la rehabilitació sostenible del parcd’habitatges

Independència energètica: fomentar lesenergies renovables des del municipi

Àlex MañasCandidat d’ICV a

l’Alcaldia de Badalona

“Cal impulsar una política

industrial a Badalona

per canviar el model

actual de l’economia

a Badalona i que

aquesta torni a generar

nous llocs de treball”

Generar nous llocs de treball, reindustrialitzarBadalona, fomentar l’Economia Verda no és unsomni, és possible, a Europa ja es fa i volem i

podem fer-ho possible a Badalona

Butlletí mensual nº6 ICV Badalona Publicació política

Page 10: Badalona 127

| 10Butlletí mensual nº6 ICV Badalona

Badalona www.iniciativa.cat/badalona

Publicació política

Page 11: Badalona 127

11 |

12 febrer 2015

Ciutatlíniabadalona.cat

“Ningú es qüestiona qui guan-yarà les eleccions”. Així de con-fiat es va mostrar abans-d’ahirl’alcalde de la ciutat, Xavier Gar-cía Albiol, durant l’acte de pre-sentació del seu eslògan de pre-campanya electoral, La receptafunciona, que es va celebrar albarri de la Salut.

Amb l’elecció d’aquest eslò-gan, el batlle badaloní deixa cla-res quines són les seves inten-cions a mesura que s’acosten leseleccions: insistir en les mateixesqüestions que el van dur a guan-yar les eleccions del 2011, com arala inseguretat, l’incivisme i laimmigració il·legal. I és que, talcom va explicar en una roda depremsa que li va servir per treu-re pit, La recepta funciona és ellema que expressa millor “el sen-

timent compartit amb una partdels veïns” i “les polítiques quehem aplicat en els temes que enshavíem plantejat com a fona-mentals i que han funcionat”.

LES SIGLES, AMAGADESUn dels aspectes que va cridarmés l’atenció dels primers car-

tells de promoció del nou eslò-gan va ser el fet que les sigles delPP només hi apareixen en unracó i en una mida molt petita.“Si sóc alcalde és perquè m’havotat gent que és del PP, peròmolta altra que no ho és. Crecque per damunt de les sigles hiha la gestió”, va afirmar Albiol.

L’alcalde Albiol, amb el cartell del nou lema al fons. Foto: PP

Albiol repetirà la mateixa“recepta” electoral que fa 4 anys» L’alcalde i candidat del PP presenta el seu eslògan de precampanya» Inseguretat, incivisme i immigració tornaran a ser els seus pilars

Falcó aposta per un projecte“renovador” per a la ciutat

POLÍTICA4L’assemblea de mili-tants de CiU a la ciutat va escollirla setmana passada Ferran Falcócom a cap de llista per a les elec-cions municipals del maig ambun 95% de vots favorables.

Després de l’elecció, Falcó,actual president del grup muni-cipal de CiU a l’Ajuntament i di-putat al Parlament, va afirmar que“toca aprofitar la maduresa quehem adquirit per incorporar-la aun projecte renovador”. En aques-ta línia, el candidat convergent es

va comprometre a fer “una llistarenovada, que m'acompanyi, m'a-judi i em faci multiplicar la il·lu-sió que sempre m'ha fet ser regi-dor de la meva ciutat”.

L’actual regidor i diputattambé va voler reivindicar que“en la política municipal som ihem estat un actor important iho seguirem sent”, al mateixtemps que es va comprometre a“treballar intensament per a laciutat i la seva gent sigui des delgovern o l’oposició”.

AGENDA NACIONAL4La pla-taforma ‘Esquerres per la Inde-pendència’ ha organitzat per alpròxim 18 de febrer, a partir deles set de la tarda, un acte-xe-rrada al Casal Cívic de Pomarbatejat amb el títol de ‘Taula ro-dona: Beneficis i conseqüèn-cies de la independència’.

L’objectiu de la plataformaés convidar els veïns de Pomara “compartir i discutir entretots, amb les entitats del barri,el procés sobiranista engegat a

Catalunya per conèixer la sevaopinió, siguin o no favorables alprocés que està en marxa”.

TRES PONENTS‘Esquerres per la Independèn-cia’ vol posar a damunt la tau-la els arguments pels quals “ne-cessitem la independència” i, almateix temps, reivindicar que“aquest procés només serà pos-sible amb un procés participa-tiu, d’ampli abast, deliberatiu iinclusiu, no limitat a unes elits

polítiques i econòmiques”. Tre-ball, sanitat, educació, pensionsi drets socials seran alguns delstemes que marcaran el debat.

Per parlar sobre totes aques-tes qüestions, la xerrada comp-tarà amb la presència de tresponents: Jordi Muñoz, politò-leg col·laborador de la cam-panya Ara és l’hora; AntonioBaños, periodista i membre deSúmate; i Soledat Balaguer, pe-riodista i membre del Col·lectiud’opinió Drassanes.

RedaccióBADALONA

Falcó ja és oficialment el candidat de CiU a l’alcaldia. Foto: CiU

Pomar debat sobre l’Estat català

Fe d’errades | Fotografia equivocadaPer un error en el tancament de l’última edició de Línia Badalona (29 de

gener), la notícia de la part dreta de la portada que informava sobre l’adju-dicació, per part de la Generalitat, de 4,5 milions d’euros per a l’Institut

Ventura i Gassol es va il·lustrar amb una foto que no li corresponia.

Page 12: Badalona 127

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 12 12 febrer 2015líniabadalona.cat

Page 13: Badalona 127

Ciutat13 | 12 febrer 2015 líniabadalona.cat

Els empresaris volen millorar elpotencial econòmic de la ciutatECONOMIA4La Federació d’Em-presaris de Badalona (FEB) vapresentar la setmana passada undecàleg per tal que la ciutat con-solidi el seu potencial econòmic ies converteixi en un pol d’atrac-ció per als empresaris.

El decàleg, batejat amb elnom de ‘Badalona 2020’, apostaperquè l’any 2020 la ciutat s’es-pecialitzi en el sector biomèdic iimpulsi la instal·lació d’empresesdel sector a la muntanya de CanRuti, que des de fa anys, encap-çalada per l’Hospital GermansTrias i Pujol, s’ha convertit en uncentre de referència biomèdica.

El decàleg dels empresaris,que consta de 10 punts, també de-mana “una rebaixa de taxes peratraure la instal·lació de novesempreses a la ciutat o la reorga-nització d’algunes regidories perfomentar la dinamització eco-nòmica”. Una altra de les de-mandes més destacades de laFEB és la creació d’una “finestraúnica que englobi els actuals ser-veis i empreses que depenen de laregidoria de Promoció Econò-mica (IMPO i REBASA) i fixar enun termini màxim de 30 diesl’obtenció d’una llicència per a l’o-bertura d’un negoci”.

La comunitat educativa de Mon-tigalà, liderada per la plataformaZona Educativa de Montigalà(ZEM) -que representa 14 entitatseducatives i veïnals- continuareclamant a la Generalitat, tot ila partida de 4,5 milions d’eurosque finalment contemplen elspressupostos del Govern catalàper a l’institut Ventura i Gassol,que posi en marxa la zona edu-cativa del barri amb un nou edi-fici per a l’escola Montigalà i peral mateix institut.

Des del moment que es va co-nèixer que finalment la Genera-litat destinaria 4,5 milions per alVentura Gassol, la comunitateducativa ja va deixar clar que hotrobava “insuficient” i el passat 31de gener ho van fer explícit ambuna manifestació que va reunirmés de mig miler de persones perreclamar “una solució clara”, talcom expliquen des de la plata-forma ZEM, tant per a l’escolacom per a l’institut. La marxa,marcada en tot moment pel seuto festiu, va recórrer els carrers deMontigalà fins a arribar als ac-cessos de la Pota Nord de la

Ronda B-20, on els concentratsvan dur a terme una flashmob.

ESMENA AL PARLAMENTLa reivindicació de la plataformava continuar el passat dimecres 4de febrer amb la presentació alParlament de la seva esmena alspressupostos. Un grup de repre-sentants de ZEM també es va reu-nir amb els diputats d’ERC, AnnaSimó i Pere Aragonès, i amb la di-putada del PSC, Rocío MartínezSampere, per exposar-los que lapartida de 4,5 milions és insufi-cient i “reclamar-los que aprofi-

tin el temps que falta per a l’a-provació dels pressupostos perbuscar una solució global, clara iferma per a l'escola i l'institut”, talcom expliquen des de ZEM. Laplataforma havia fet la mateixademanda uns dies abans a CiU iICV-EUiA.

Per completar tot aquest se-guit de reivindicacions, ZEMha iniciat una campanya de re-collida de firmes, a través de laplataforma Change.org, per re-clamar a la Generalitat la zonaeducativa. De moment han re-collit més de 2.200 firmes.

Una imatge de la protesta del passat 31 de gener. Foto: ZEM

Les protestes pel Ventura Gassoli l’Escola Montigalà no s’aturen

RedaccióBADALONA

Page 14: Badalona 127

12 febrer 2015

Comerç| 14

líniabadalona.cat

Nou pas endavant per a l’arriba-da del sisè Mercadona a Badalo-na. Durant la darrera sessió ple-nària, celebrada el passat 27 degener, es va aprovar de maneraprovisional la Modificació delPla General Metropolità (PGM)a les zones del Mas Ram i Pomar.El projecte, aprovat amb caràc-ter inicial el passat mes d’octubrei fins ara en fase d’al·legacions,pretén transformar els usos ac-tuals d’uns terrenys situats enaquests dos barris per fer possi-ble la implantació d’un super-mercat Mercadona a Pomar iequipaments al Mas Ram.

Arran de l’aprovació inicialdel passat mes d’octubre, els bo-tiguers ja van mostrar la sevadisconformitat amb un projecteque “perjudica els interessos del

petit comerç badaloní”, tal com as-segura a Línia Badalona Joa-quín Nocete, president de la Fe-deració d’Associacions de Co-merciants. A més, Nocete assen-yala que un dels principals dam-nificats de tot plegat serà el Mer-cat de Pomar. “L’Ajuntament estàperjudicant el seu propi mercat enfavor d’un operador privat”, diuNocete, que es qüestiona “quin ésl’interès públic d’aquesta opera-ció” i anuncia “protestes i ac-

cions en contra d’aquest favori-tisme cap a una empresa privada”.

Segons el consistori, l’objectiud’aquest últim dictamen del Ple,aprovat amb els vots de PP iCiU, l’abstenció de PSC i el vot encontra d’ICV-EUiA, és “raciona-litzar el desenvolupament soste-nible d’aquestes zones” i evitar l’e-xistència de “solars sense desen-volupar”, un fet que “repercuteixnegativament en la cohesió delteixit urbà i social dels barris”.

Amb aquest nou centre, Mercadona en tindria 6 a la ciutat. Foto: Arxiu

El Mercadona projectat a Pomaravança malgrat les reticències» PP i CiU voten a favor del canvi d’usos d’uns terrenys del barri

» El petit comerç qüestiona “l’interès públic” de l’operació i protestarà

El comerç local escalfa motorsper celebrar Carnestoltes

CELEBRACIÓ4Dijous Gras jaés aquí i la festa de Carnestoltesja omple els carrers de la ciutat.En aquest sentit, el comerç ba-daloní ja ha preparat tot un se-guit d’actes per celebrar una deles festes més esbojarrades delcalendari.

Demà passat, l’entitat cultu-ral la Faràndula de Badalo-na –que enguany celebra el seudesè aniversari– i l’associacióBadacentre organitzaran unarua de Carnestoltes pel centre dela ciutat, des de la Plana fins a la

plaça de la Vila, on clourà la fes-ta amb un berenar popular pera tots els participants que vagindisfressats a la desfilada.

Per altra banda, l’associacióde comerciants de Bufalà ha or-ganitzat un concurs de disfressesi barrets de Carnestoltes, men-tre que els comerciants de la Sa-lut vestiran el Passeig de festa icelebraran el tradicional concursde disfresses de l’associació, queenguany compta amb un total de1.100 euros en premis i un noucertamen de mascotes.

El petit comerç tanca l’anyamb un augment de vendes

ESTUDI4Tot i que la situació noés ni de bon tros d’eufòria, les xi-fres comencen a reflectir unacerta recuperació. Aquest és elcas del petit comerç, que segonsun estudi publicat fa uns diesper l’Institut Nacional d’Esta-dística (INE), va incrementar lesseves vendes un 1,4% durant2014.

Aquest augment de la factu-ració es produeix després de 7anys de caigudes. L’incrementtambé es va produir en l’àmbit es-tatal, tot i que menys pronunciat,ja que va ser només del 0,9%.

Respecte al passat mes dedesembre, l’epicentre de la cam-panya nadalenca de compres,l’estudi efectuat per l’INE indi-ca que el creixement de les ven-des va ser del 7,4% a Catalunya,una dada que ha col·laborat amillorar la mitjana de tot el2014.

Pel que fa a l’ocupació, el co-merç minorista va incrementarel percentatge de contractatsen un 0,7% durant tot l’anypassat, una xifra que de nou tor-na a ser superior a la mitjana es-tatal –que es queda al 0,1%–.

Els comerciants de la Salutestrenen un nou web

INNOVACIÓ4L’Associació de co-merciants de la Salut va estrenarfa uns dies un nou web. “Hemvolgut fer una web renovada iadaptada a les noves tecnologies”,explica a Línia Badalona ÓscarPalma, president de l’eix comer-cial. I és que la voluntat de l’as-sociació és que el portal “inter-actuï més amb Facebook, Twit-ter i Google +”, afegeix Palma.

La fisonomia de la pàgina éstotalment nova, amb diferents

seccions on es podrà obtenir in-formació dels comerços asso-ciats –cadascú compta amb elseu espai i ubicació al mapa– idels esdeveniments i campanyesque dugui a terme l’entitat. Així,el web comptarà amb un espaion s’indiqui quina serà la pròxi-ma sortida al carrer de l’eix.

“Volem donar un millor ser-vei al públic perquè estigui in-format d’allò que afecta el co-merç del barri”, afirma Palma.

RedaccióPOMAR

La rua del centre començarà a la plaça Plana. Foto: La Faràndula

Moció | El Ple dóna suport al model català de comerçEl Ple va aprovar a la seva darrera sessió, celebrada el 27 de gener, una moció en suport del model de comerç

català, on es demana que s’aixequi la suspensió del Constitucional de la normativa catalana de comerç i sesubscriu la Declaració del comerç català en defensa del model propi, aprovada pel Parlament el desembre

passat. La proposta va comptar amb els vots favorables de PSC, CiU i ICV-EUiA. El PP va votar-hi en contra.

Page 15: Badalona 127

15 |

12 febrer 2015

Esportslíniabadalona.cat

Badalona nomena MireiaBelmonte Filla Predilecta

HOMENATGE4Després de l’a-llau de títols i medalles assolitsen els últims mesos, Badalona hafet el pas i ha nomenat MireiaBelmonte Filla Predilecta, enuna cerimònia que va tenir llocal Teatre Zorrilla el passat dia 2de febrer.

A l’acte d’homenatge van as-sistir-hi el president del ComitèOlímpic Espanyol, AlejandroBlanco; el secretari general del’Esport, Ivan Tibau i l’alcalde,Xavier Garcia Albiol, que va serl’encarregat d’imposar el guar-dó a la nedadora de la Salut. El

periodista Jordi Robirosa va serel conductor de la cerimònia.Belmonte va assegurar durantl’acte que quan puja al podisempre es recorda de “la família,els amics i també de la meva ciu-tat, que és Badalona”.

MÉS GUARDONSPer altra banda, la nedadora varecollir abans-d’ahir el premi ala millor esportista de l’any 2014a la 67a Gran Gala de MundoDeportivo, on també va ser pre-miat el pilot de motos cerveríMarc Márquez.

La ciutat va tornar a viure el pas-sat diumenge 1 de febrer una jor-nada atlètica amb la 24a ediciódel trofeu Ciutat de Badalona deMarxa Atlètica - Memorial PacoÁguila, la primera competició demarxa en ruta i la més antiga deCatalunya, que va tenir lloc albarri del Centre.

La prova, que es feia en uncircuit d’ un quilòmetre on elsatletes hi donaven voltes, co-mençava i acabava al costat del’estàtua de Roca i Pi, al passeigde la Rambla. La competicióestava dividida en diferents ca-tegories, cadascuna de les qualsamb la seva distància adapta-da –podia anar del quilòmetreque havien de fer els benjaminsals 10 que van fer els absoluts ijuvenils–. Els atletes Ferran Co-llados –del FC Barcelona– iMar Juárez –de l’AtletismeMontornès– van ser els guan-

yadors masculí i femení de la ca-tegoria absoluta. Juárez, que varecórrer una distància de 5 qui-lòmetres dintre del circuit delpasseig de la Rambla, va creuarla meta amb un temps final de23 minuts i 37 segons.

Pel que fa a la prova mascu-lina, Collados va firmar unamolt bona marca després d’ atu-rar el cronòmetre als 47 mi-

nuts i 37 segons –en un reco-rregut de 10 quilòmetres–.

La prova va ser organitzadaper la Unió Gimnàstica i Es-portiva de Badalona, amb el su-port del consistori. El club, amés, va voler felicitar els volun-taris que van vetllar pel correc-te desenvolupament de la ca-rrera, la qual “no seria possiblesense el seu suport”.

El club organitzador va felicitar els voluntaris de la cursa. Foto: UGE

Juárez i Collados guanyen el Ciutat de Badalona de Marxa

RedaccióBADALONA

[email protected]

AGENDA UINZENALQAVUI 12 DE FEBRER17:30 Dijous Gras i primer concurs de barrets dis-

fressats. El Parc de Can Barriga acull músicai diversió per celebrar el Carnestoltes com diula tradició.

AVUI 12 DE FEBRER17:30 Sortida cultural a l’Auditori de Barcelo-

na, Sala Pau Casals, organitzada pel CRAD, ones veurà un concert de la Banda Municipal deBarcelona, dirigida per Salvador Brotons. /CRAD.

DIMARTS 24 DE FEBRER20:00-21:15 Taller d’iniciació a la salsa, al

merengue i a la bachata, unes danses que da-rrerament han agafat molta volada. Organitzal’associació de veïns La Colina. / Centre cívicLa Colina.

FINS AL 2 DE MARÇMatí-Tarda Exposició d’obres d’Ana M. Arcos Pa-

redes, una persona que està afectada de dis-tròfia muscular facioescapulohumeral que voldemostrar que qualsevol persona amb difi-cultats pot fer el que es marqui. / Centre cí-vic Can Cabanyes.

FINS AL 8 DE MARÇMatí-Tarda Exposició Invisibilitat, una mostra

on quatre il·lustradors juguen amb un pro-cediment artificial a revelar i amagar quel-com al visitant. / El Refugi.

DIVENDRES 13 DE FEBRER17:30 Celebrem Carnestoltes al barri és una ac-

tivitat que s’emmarca en el programa Els Di-vendres a la Biblioteca, una activitat de fomentde la creativitat infantil. / Biblioteca Pomar.

DISSABTE 21 DE FEBRER12:00 Passejant amb contes. Gina Ginger’s

Birthday Party, a càrrec de Kids&Us, una ac-tivitat en anglès. / Can Casacuberta.

DIUMENGE 1 DE MARÇ12:00 Partit de futbol entre el CF Badalona i

l’Hércules, un dels equips forts de la divisió,corresponent a la 27a jornada de Segona B./ Montigalà.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Gran festa de disfresses organitzada pelGrup Local de Badalona de la Funda-ció Xarxa. Els assistents gaudiran d’unberenar per a tothom. Aforament li-mitat, entrada per 4 euros. / Polies-portiu Casagemes.

Gran ball de Carnestoltes, la Xarxa Infantil

Ds. 14 de febrer a les 17:30

Presentació de la Guia d’enoturisme dela DO Alella, de Lluís Tolosa i Clara An-túnez, editada pel Consorci DO Alella,que recull nombrosos punts d’atraccióenoturística del territori comprés a laDO Alella. / Museu de Badalona.

Presentació del llibreGuia d’Enoturisme d’Alella

Avui 12 de febrer a les 19:00

Espectacle escènic que s’emmarcadins d’un clima màgic, creant unaatmosfera misteriosa per al públicassistent. Espectacle en el marc del Fes-tival de Màgia de Badalona. / TeatreBlas Infante.

Magikissimde Sergi Buka

Dg. 15 de febrer a les 18:00

La Penya rep a casa el Barça ambl’objectiu d’avançar-lo a la classifica-ció. Partit corresponent a la 21a jornadade la lliga Endesa de bàsquet. / Olím-pic de Badalona.

Partit de bàsquetPenya-Barça

Dg. 15 de febrer a les 12:30

La cerimònia del nomenament va tenir lloc el 2 de febrer. Foto: Ajuntament

Trobada | El Màgic acull el BadacorfbolAl llarg de tota aquesta setmana, i fins demà, prop d’un miler d’escolars de sisè de

primària participen en el Badacorfbol a les pistes del Màgic de Badalona. El corfbolés un esport que manté certes similituds amb el bàsquet, ja que es juga entre dos

equips que han d’intentar encistellar una pilota. Els equips, tanmateix, són mixts.

Page 16: Badalona 127

| 16 12 febrer 2015líniabadalona.cat Pròxima edició: 26 de febrer