of 24 /24
[email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia badalona Dijous, 22 de desembre de 2010 · Núm. 8 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat Cultura Badalona inaugura la nova museografia de les Termes 22 Sant Roc Integració a ritme de música i ball 3 4 i editorial L’Ajuntament de Badalona aprova un pressupost de 159 milions per l’any 2011, un 2% menys L’Ajuntament destinarà la meitat del pressupost en polítiques socials 18 4 medalles per la badalonina Mireia Belmonte 4 medalles per la badalonina Mireia Belmonte

Badalona 8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Badalona 8

Text of Badalona 8

Page 1: Badalona 8

[email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98

líniabadalonaDijous, 22 de desembre de 2010 · Núm. 8 · 30.000 exemplars setmanals · www.liniabadalona.cat

CulturaBadalona inaugura la nova museografiade les Termes �22

Sant RocIntegració a ritme de música i ball

�3

�4 i editorial

L’Ajuntament de Badalona aprova un pressupost de 159 milions per l’any 2011, un 2% menys

L’Ajuntament destinarà la meitatdel pressupost en polítiques socials

�18

4 medalles per la badalonina Mireia Belmonte4 medalles per la badalonina Mireia Belmonte

Page 2: Badalona 8

Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]

2010222� líniabadalona www.liniabadalona.cat

Page 3: Badalona 8

En portada 3�líniabadalonaDesembre

201022www.liniabadalona.cat

Badalona trampejarà el 2011 amb un pressupost un 2% menor

El govern municipal destinarà la meitat en polítiques socials

El pressupost general de l’Ajun-tament de Badalona 2011 s’haaprovat aquest dimarts en ladarrera sessió plenària de l’any.Serà de poc més de 159 milionsd’euros, un 1,79% menys de queel de l’any passat com a conse-qüència dels efectes de la crisieconòmica sobre els ingressos del’Ajuntament.

El regidor d’Hisenda, Recur-sos Interns i Promoció Eco -nòmica, Francesc Serrano, hadefensat un pressupost marcatper “l’austeritat” i la “prudència”amb l’objectiu de garantir lacobertura de les necessitats pri-oritàries. En aquest sentit, lameitat del pressupost total aniràdestinat a frenar polítiques so-

cials (el govern ha incrementatles beques menjador), el fons delPla educatiu d’entorn i els dinersaportats en concepte d’ajut eco -nòmic en pràcticament un 4%més. El govern municipal, pre-veu, a més, donar feina a un totalde 432 persones en els seusplans d’ocupació previstos perl’any vinent.

RETALLADES I DESPESESSUPÈRFLUES Pel que fa a la disminució de lesdespeses de funcionament ini -ciada en exercicis anteriors con-tinuen reduïnt-se les partidesdestinades a despeses d'oficina(-32,27%), comunicacions (-4,74%), despeses protocolàries -30,17%), publicitat (-29,03%) iestudis i treballs tècnics (-30,79%).

El govern municipal també haaprovat en el ple l'adjudicació a

diverses entitats financeres deles pòlisses de tresoreria peratendre les necessitats tempo-rals de tresoreria del proper anyper un import de 36 milionsd'euros. Aquestes pòlisses ga -ranteixen els recursos financersper al pagament dels proveïdorsdurant el 2011.

Recordem l’anunci a finals delmes de novembre passat delregidor Serrano anunciant quela majoria dels proveïdors serienpagats a partir del gener del2011. I també, la recent queixade moltes entitats juvenils, comés el cas de la Rotllana, a qui l’A-juntament li acumula deutes queles està ofegant.

Segons el director de l’àreaeconòmica de l’Ajuntament, Jo -sé Manuel Fernández, aquestespòlisses de tresoreria es forma -litzen per un període màximd'un any i permeten compensar

els desfasaments temporals quees produeixen entre els cobra-ments i els pagaments, ja queper regla general el ritme delspagaments és força regular peròel ritme dels cobraments depèndel moment en què es giren elspadrons o les liquidacions trib-utàries o del moment en que esprodueixen els ingressos i ésmolt irregular en el temps.

La signatura dels correspo-nents contractes està previstaper al proper mes de gener de2011, la qual cosa garanteix, enprincipi, que el consistori dis-posarà durant l'any vinent delsrecursos financers necessaris perpoder fer front al pagament alsseus proveïdors.

Enguany, la tresoreria delsajuntament d’arreu de l’Estats'ha vist afectada per una de lespolèmiques mesures contin-gudes al Reial decret llei 8/2010,

de 20 de maig, que implicavaque els ajuntaments havien decan cel·lar les seves pòlisses detresoreria a 31 de desembre. Laimpossibilitat de renovar-les enel cas dels ajuntaments que ven-cien en el quart trimestre del'any, com era el cas de l'Ajunta-ment de Badalona, ha motivat lanecessitat d'ajustar alguns pe -ríodes de pagament.

Jordi Alcover Badalona

L’Ajuntamentretallarà un30% les partides de comunicació,publicitat i lesprotocolàries

en despeses d'oficina en comunicacions en despeses protocol·làries en publicitat en estudis i treballs tècnics

-32,27%

-4,74%

-30,17%

-29,03%

- 30,79%

159 milions d’euros432 funcionaris públics

Page 4: Badalona 8

Ciutat4�Desembre

201022líniabadalona www.liniabadalona.cat

La sirena neda més ràpid que mai

Narcís PresasBadalona

Tres medalles d’or (200 papallo-na i 200 i 400 estils) i una deplata (800 lliure). Aquest és elbotí que s’ha emportat la bada-lonina Mireia Belmonte delsmundials de piscina curta deDubai. Això i el reconeixementunànime de tot el món de la na-tació. Després d’un any difícil,Mireia Belmonte ha tingut larecompensa a tots els sacrificisi les hores d’entrenament i enca-ra amb la millor moral els dosgrans reptes que té a l’horitzó: elsJocs Olímpics de Londres 2012,i el Mundial de Natació de Bar-celona 2013.

La badalonina ha estat la granestrella d’una natació espanyo-la que ha donat un salt de qua-litat en relació a anteriors cam-pionats i ha acabat tercera a laclassificació de medalles. Bel-monte va guanyar les dues pri-meres medalles amb només 45mil·lèsimes de diferència, la qualcosa li va donar confiança per laresta de les proves i li va perme-tre aconseguir medalla fins i toten una prova com els 800 lliurepoc habitual per a ella. I tot ple-gat l’ha situada com la reina deDubai, la millor nedadora delscampionats, un reconeixementque ha compartit amb el nord-americà Ryan Lochte en catego-ria masculina, amb sis ors i unaplata.

Mireia Belmonte mai oblida-rà Dubai. L’ha situada a l’elit dela natació mundial i ara el seuobjectiu és continuar entrenantal màxim per mantenir l’estatusi repetir els èxits en el futur. Finsara les grans cites se li resistien,per tant és d’esperar que Dubaisuposi un punt d’inflexió a laseva carrera.

ORÍGENSLa Mireia entrena ara al ClubNatació Sabadell però va co-

Mireia Belmonte guanya quatre medalles als mundials de piscina curta de Dubai >Rep el reconeixement com la millor nedadora del campionat

mençar al Club Natació Badalo-na. En Jordi Albadalejo va entre-nar-la durant tres temporades,les últimes abans que marxés alCAR de Sant Cugat. Recordaque ja apuntava molt alt i en des-taca el seu esperit de competició.Els ingredients de l’èxit de la Mi-reia? “El seu físic privilegiat, laseva mentalitat i tenacitat”. AlClub Natació Badalona nomésrecorden que deixés de guanyarun únic campionat, a Andorra, laresta ho va guanyar absoluta-ment tot.

El seu ex entrenador recordatambé que el caràcter guanyadori el seu esperit de superació“arrossegaven les seves com-panyes” a millorar i augmenta-

va el nivell general del grup. Ex-plica també que encara manté elcontacte amb les seves amiguesal Club Natació Badalona, sobre-tot des de que va fer el pregó deles festes de maig de fa dos anys.

HOMENATGEEl dimarts al matí va ser el diaescollit per l’Ajuntament per re-tre un homenatge a Mireia Bel-monte. Plovia a Badalona, peròno passa res perquè l’aigua és elseu hàbitat natural. L’alcaldeJordi Serra va felicitar a Belmon-te i va destacar que es troba alzenit de la seva carrera esporti-va tot i que confia que anirà en-cara a més. Li va entregar la Ta-bula Hospitalis, com a reconei-

xement de la ciutat a una “granembaixadora”.

Al seu torn, Mireia, tímida icansada després de l’esforç detots aquests dies, va agrair alsbadalonins el seu suport, tant alsbons moments com als dolents.Poc a poc comença a assumir lamagnitud de l’èxit que ha asso-lit. Portava penjades al coll lesquatre medalles de Dubai, feiengoig. On les guardarà? “Amb elque m’han costat, en un llocque es vegin, al menjador proba-blement” Després de les celebra-cions, ja només pensa en tornara entrenar. L’any que ve enstornarem a veure al saló deplens. Hi ha el mundial de Xan-gai.

Foto: Redacció

Mireia Belmonte, badalonina del barri de la Salut, al rebre el reconeixement dels seus conciutadans

Page 5: Badalona 8

5�líniabadalonaDesembre

201022Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.cat

Page 6: Badalona 8

6� Opinió

Ciutadans

Safata d’entradaEDITORIAL

grup comunicació21Dipòsit legal: B.43222-2010líniabadalonaRedacció:

[email protected]: 93 519 43 [email protected]ó: 93 519 43 [email protected]

www.liniabadalona.cat

Línia Badalona agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. Línia Badalona es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreça liniaba-

[email protected]

Cartes dels lectors

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), Jordi Sugrañes (Línia Barcelona), PereGiménez (webs temàtics); Ivana Padierna (webs de proximitat).Caps de redacció: Elisabet Alfaro i Cristian Gó mez. Redacció:

Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcís Presas, Mari ona Sanz, DanielSainz de Aja. Fotografia: Mari ona Sanz i Eduardo Benito.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Manel Riera, David Olivares, Adolf Garcia,Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Eugènia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magrià i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixa, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakité.Facturació: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

Desembre

201022líniabadalona www.liniabadalona.cat

Em sembla bé que les personesque normalment no tenim gairetemps per anar a comprar enl'horari comercial habitualtinguem la oportunitat de fer-houn diumenge.

No trobo bé que els comerçosobrin diumenges i festius. Crecque els treballadors també tenendret a descansar.

Ja que no hi ha manera d'evitarque obrin els festius, les per-sones que entre setmana no acos-tumem a poder anar a comprarpodem aprofitar-ho.

No em sembla bé que ho facin,trobo que és una mesura que fo-menta el consum, ja de per siprou accentuat en aquestes dates.

Jo sóc de les que treballen quanles botigues decideixen obrir enfestiu, i no m'agrada gens. Sóndates per estar amb la família, jatreballem prou normalment.

n uns temps en què malauradament l’esport és portada més so-vint per afers relacionats amb el dopatge que no pas amb la prò-

pia competició, les quatre medalles de Mireia Belmonte són una ale-nada d’aire fresc i una notícia formidable. Els esportistes corruptesque volen guanyar fent trampes han d’aprendre de l’exemple de lanedadora badalonina, que ha arribat al cim gràcies a l’esforç, la te-nacitat i, és clar, les seves innates qualitats per la pràctica de l’es-port. El barri de la Salut, el Club Natació Badalona i, per extensió,tota la ciutat s’han de sentir orgullosos d’una esportista que cons-titueix un exemple a seguir pels més petits que comencen a compe-tir. Les quatre medalles de Dubai han de suposar un punt d’infle-xió per a Mireia Belmonte i mantenir l’excel·lent nivell demostratals propers campionats del món de Xangai. Enhorabona, Mireia!

Un exemple per a tothom

E

i la Capital de la Cultura Catalana era tot un any d’una exten-sa oferta d’activitats culturals de la ciutat i una oportunitat per

projectar Badalona a Catalunya ha fracassat. Si la Capital de la Cul-tura Catalana era una oportunitat per encetar un debat ciutadà so-bre cap on va la cultura local, la capitalitat ha estat un èxit. Quan esva a anunciar que Badalona seria la Capital de la Cultura Catalana2010 amb el pressupost que hi havia eren faves comptades. Tempsde crisi, temps de contenció i la cultura és el primer que es retalla.D’acord. Benvingut el debat. Aquest any se’ns han presentat nous ele-ments en joc com el Museu Nacional del Còmic i la Il·lustració a laCaci, finalment hem sabut que la Salut acollirà locals d’assaigs, el Cen-tre Cívic del Carme tindrà un paper rellevant dins la cultura del cen-tre i, com a cloenda final, tenim un museu que... ni ens el mereixem.Si Badalona no té pressupost cal cercar altres vies més possibilistesque incentivin la iniciativa privada i facilitin la consecució de pro-jectes pel bon nom de la ciutat i que puguin fer reeixir l’activitat, enmolts casos, amagada que hi ha a Badalona. Dalt la Vila, per exem-ple, està desaprofitada. Tarragona té un dels jaciments romans mésimportants de Catalunya. Badalona també però sota terra. Tarrago-na rep a l’any milers de visitants perquè és capaç d’aglutinar una bonaoferta de restauració, comercial i, fins i tot, hotelera. Qui vindrà no-més a Badalona a veure el Museu i a passejar pel carrer de Mar? Ne-cessitem complementar l’oferta que tenim i Dalt la Vila i el Front Ma-rítim i, més endavant, la Salut... podrien convertir-se en barris ambmolta vida cultural. A veure.

S

L’AGULLÓ SENSE PUNTERIA (o les incompatibilitats de la Carme Martínez)

Us escric aquesta carta perquèm’agradaria comentar-vos laprimera peça que va aparèixera la secció “L’agulló” del LíniaBadalona (número 7 del 16 dedesembre), que fa referència ala Carme Martínez.

En primer lloc, no entenc elqualificatiu de “flamant”, ja quel’interpreto de manera pejora-tiva i burleta. És més flamant laCarme Martínez que qualsevolaltre regidor o regidora del con-sistori de Badalona? És més fla-mant ella que en Mateu Chal -meta (d’ERC), que la RoserCastillo (del PSC) o que enMiguel Jurado (del PP)? És mésflamant perquè formava part dela candidatura d’ICV-EUiA a leseleccions al Parlament de Ca -talunya del passat 28 de no-vembre? O potser ho és perquèquan la veieu passar té una au-reola luminiscent que envolta laseva persona? M’agradaria quem’expliquéssiu l’adjectiu de fla-mant, perquè no l’entenc.

En segon lloc, comenteu quedarrerament se la veu més a ellaque al senyor alcalde, en JordiSerra. No comparteixo tampocaquesta afirmació, perquè si

mireu el Badalona Notícies (dela Televisió de Badalona), perexemple, qui surt sempre a lafoto és l’alcalde. Podríem seguiramb altres mitjans de premsaescrita i continuaríem compro-vant que, qui busca sempre lafoto fàcil, és el senyor batlle. Enqualsevol cas, si teniu la sen-sació que la Carme està molt“visible” darrerament, deu serperquè és una persona compro-mesa, molt activa i que està im-plicada en diferents fronts, combé apunteu.

En tercer lloc, expliqueu quela Carme és la directora de l’Es -cola Artur Martorell, regidorade l’Ajuntament de Bada lona ique forma part de l’asso ciació“Badalona es mou”, tot justacabada de constituir. Us heuoblidat de comentar que tambéha pres part en la campanyaelectoral que ICV-EUiA ha real-itzat arreu del territori catalàarran de la convocatòria de lesrecents eleccions al Parlamentde Catalunya.

Sóc pare d’una nena alumnade l’Artur Martorell i consideroque la Carme és una excel·lentdirectora d’aquest centre. A l’A-juntament de Badalona, el grupmunicipal d’ICV-EUiA està al’oposició. Per tant, a horesd’ara, no és responsable de capregidoria. No sóc militant de

cap partit polític, però segueixola política local sempre que puci considero que aquest grup(amb en Carles Sagués al cap-davant) està desenvolupant unaoposició positiva, valenta icons tructiva, defensant els seusplantejaments de manera ac-tiva als plens municipals. Perúltim, la Carme (com a direc-tora de l’Artur Martorell), for -ma part de “Badalona es mou”,iniciativa de la qual parleuabastament a l’article que apa -reix a la pàgina 13 d’aquest ma -teix número 7 del vostre rota -tiu.

Ser una persona coherent,que pensa i defensa les sevesconviccions i idees en tots elsseus àmbits vitals, és incompat-ible? Incompatible legalment,moralment? Com que l’acusa -ció em sembla prou greu, silegalment existeix algun tipusd’incompatibilitat que siguipunible, us demano que digueuexactament quina és, ja que aixíla coneixerem totes i tots. Encas contrari, i si no argumenteumillor la vostra tesi, haurem depensar que actueu de mala fe,simplement per fer mal o desa-creditar la Carme de manera in-fundada.

Manel CasademuntBadalona

Míriam Gou, estudiant

Roser Salameroadministrativa

Xavier Sorianoadministrador

Vicenta Sanchofotocompositora

Lluïsa Corzodependenta d'òptica

Et sembla bé que obrin els comerços diumenge?

Badalona, Capital

Page 7: Badalona 8

Opinió 7�

La FotoL’agulló

El mirador La lupa

Jordi Alcoverperiodista

líniabadalonaDesembre

201022www.liniabadalona.cat

I ara què?Ja han passat les eleccions al Parlament deCatalunya. Els resultats son prou clars comper no tenir massa dubtes de quina serà laforça política que portarà les regnes delgovern durant els propers quatre anys.

Uns partits en resulten guanyadors id’altres perdedors i ja s’ho faran. Però i lasocietat com a tal què ha de fer en les ac-tuals circumstàncies? Quedar-se de braçosplegats? no prendre iniciatives? ja ens hoarreclaran els politics que per això cobren?

Crec que l’actitud dels ciutadants ha deser activa i queda resumit en l’encertadafrase “Ningú ho farà per nosaltres”. La so-cietat civil ha d’emprendre un camí difícili costerut, cal trencar amb els tòpics: “Es-paña se rompe. Dejémonos de debatesidentitarios. Por la solidaridad entre las re-giones de España” i tants altres. L’electoratdel PSC a les eleccions catalanes deserta/nova a votar perquè no és prou espanyol, enaquestes els que no anaven a votar hananat a votar CiU. L’independència deCatalunya no és viable econòmicament, ensfarien el boicot als productes catalans i se-ria la ruina...i els catalans no ho podriemfer també dels espanyols? Estudis d’econ-omistes seriosos demostren que és possi-ble

La “defensora del Pueblo” sra. MariaLuisa Cava de Llano, serà la del “pueblo es-pañol” no ? recorrent a instàncies del PPi dels sindicats d’extrema dreta multitud

Jordi Lleal i Giralt, Òmnium Cultural al Barcelonès Nord

de lleis del Parlament de Catalunya. El Tri-bunal Constitucional està fent el mateix, unàrbitre triat per un dels contendents,quina neutralitat es pot esperar? “No es-tamos por nacionalismos”...I el nacional-isme espanyol no existeix? o només perquèson “constitucionalistas” ja no ho son?“Dejémonos de cuestiones identitarias” diuel PP, però cuita-corrents presenta recurscontra la prohibició de les curses de brausa Catalunya. Que no defensa qüestionsidentitàries, en aquest cas espanyoles?L’independència de Catalunya és impossi-ble perquè “els altres” no ens la donaran...

I el dret de cuixa? i el dret de votar lesdones? i tants i tants reconeixements queanys fa que es pensava que mai serien re-coneguts i que finalment ho han estat?“Encetar ara el tema de l’independència di-vidirà la societat catalana”. Només això di-videix ? i els de dretes i esquerres, i els con-servadors i els progressistes, i els espany-olistes i catalanistes, i...? Moltes altresqüestions “divideixen” la nostra societat ino passa res de res. Predicar que posar l’in-dependència sobre la taula i parlar-ne ésun perill és la forma de no voler en-frontar-se al problema que tenim i que nopot esperar més. “Catalunya es bilingue”o sigui que han de ser reconeguts el catalài el castellà en un mateix plà. Però amb lallei del cinema que te la voluntat d’anivel-lar els dos idiomes el PP presenta recurs.

La nedadora badalonina més famosa hatornat a triomfar aconseguint quatre me-dalles a la competició de Dubai. Felicitats,campiona!

Mireia Belmonte Xavier G. Albiol Consorci Badalona Sud

El líder del PP badaloní ha proposat al'Ajuntament informar l'Estat dels inmi-grants que hagin delinquit per tal quese'ls consideri no adaptats.

La seva última iniciativa per promoure laintegració dels col·lectius amb proble-mes, un flashmob, ha estat de caire festiui modern.

Semàfors

En què quedem? Amb la llei de comerç quepromou la retolació dels comerços almenys en català, de les cartes dels restau-rants, dels productes que es venen aCatalunya, també la recorren. Tornemi!! areblar el clau, si no és intentar fer-lo entrarper la cabota! Amb els estaments judicialses malda per a que sigui un mèrit per a ...lesplaces de jutges i altre personal quesàpiguen el català correctament. Això nopassa ni molt menys. Que jo sàpiga el PPno ha pres cap iniciativa pel “bilingüisme”als tribunals.. Altre tòpic, els artistes i in-telectuals “d’esquerres/progres” espanyolsestan amb els catalans en qüestions .....oneren quan el Tribunal Constitucional retal-là de forma terrible multitut d’articles del’Estatut, un Estatut emanat al Parlamentde Catalunya i refrendat a les urnes pelpoble de Catalunya? Això sí varen donarsuport al partit “progre” de Catalunya a lesdarreres eleccions, els de ICV-EUiA .Moltesgràcies ¡

Acabaré amb un altre tòpic “No haynada que se parezca más a un español dederechas que un español de izquierdas”.Per això no podem esperar de cap partit“no nacionalista” espanyol cap mena deconsideració, ni comprensió als nostresproblemes i demandes. No ens faran ni cas.

Som-hi doncs, a treballar per l’inde-pendència que ens l’hem de guanyar nos-altres tots solets!

�CAMPANYA A LAXARXA. Ferran Fal-

có ha estrenat blog renovataquesta setmana: www.fer-ranfalco.cat. El candidat con-vergent a l’alcaldia deBadalona comença la sevacampanya 2.0 de cara a lesmunicipals d’aquest mes demaig amb el post “Ara,Badalona, primer”. El líder deCiU recorda que va ser undels primers polítics locals enutilitzar aquesta plataformaper reflexionar sobre temes de ciutat i d’arreu. Una cosa que el dife -rència del blog de l’alcalde, impersonal i, probablement, ni tan solsescrit per ell mateix. La ciutadania té dret a saber què pensa unpolític sobre el seu projecte de ciutat, sobre d’altres propostes i, so-bretot, com veu el país.

�CULTURA DE PAGAMENT. El renovat museu munici-pal de Badalona es va donar a conèixer divendres dins d'u-

na jornada de portes obertes emmarcada dins dels actes de cloen-da de la Capitalitat de Cultura Catalana i, de fet, la jornada de por-tes obertes seguirà fins al dia de reis en els horaris habituals delMuseu. Després, el preu d'entrada serà de pagament: 6 euros peral visitant i de 5 per als Amics del Museu.

al costat del Carrer de la Creu, al Centre

NISSAGA DE PASTISSERSAlgú em pot explicar què ha passat amb laPastisseria París de Badalona? Desprésd’uns quants anys oferint-nos originalspropostes de torrons per Nadal genuïna-ment badalonins (de patates Corominas,d’Anís del Mono, d’orxata)... ha desa-paregut totalment del mapa. El local delcarrer Sant Isidre, al costat de l’estació estàtancat i barrat. El telèfons de la web no res -ponen a cap trucada. Res de res. És unapena pels amants dels dolços aquestesfestes perquè sembla que no podran degus-tar les seves originals propostes. I, parlant,de propostes dolces per Nadal: el llibre delforner badaloní Xavier Barriga: Magdale-nas. Un bon regal per fer una activitat lowcost i en família. Per cert, lloat pel tambébadaloní, el nutricionista Abel Mariné, toti que adverteix que tenen un valor nutri-tiu alt (unes 450 quilocalories per cada 100grams). Llàstima que Barriga hagi mar xata la zona alta de Barcelona a amassar lesseves selectes varietats de pa. Elsbadalonins, però, no ens podem queixar.Tenim forns de pa i pastisseries de granqualitat i els reivindico per Nadal. La ciu-tat té una llarga tradició pastissera i de nis-sagues dividides i barallades de forners ipastissers que, malgrat tot, ens ofereixenproductes ben allunyats de les baguettesxiclet de gasolinera. Aquell pa cruixent, en-farinat, del que un no es pot resistird’escapçar-ne el crostó i rosegar-lo ambaquella trencadissa a la boca. El pa seràsense cap mena de dubte un element queno faltarà a cap llar badalonina durantaquestes festes per acompanyar, en formade torrada, l’aperitiu, per sucar el rostit, oels canelons i, fins i tot, n’hi ha que en men-gen amb l’escudella i amb el torró! Men’oblidava d’una altra tradició dolça quetampoc fallarà a taula, en aquest cas, peldia de Reis: el tortell. És infantil, d’acord,però fa festa: qui li tocarà la fava? Qui escoronarà rei o reina? I... per no parlar deles cristines de pasqua o els xuxos de cre-ma que a Badalona tenen nom propi, elstornemis. Que passeu unes dolces festes!

Page 8: Badalona 8

Opinió8�Desembre

201022líniabadalona www.liniabadalona.cat

Ateneu Gripau Blau: present i futurEncetem amb aquest article la nostracol·laboració amb el setmanari Línia Ba-dalona presentant- vos la nostra entitat,allò que fem i allò que volem aconseguir.

Va ser l'any 92, en ple auge del “volun-tariat olímpic” quan al barri de Morera vamapostar per un altre tipus de voluntariat,molt més compromès i conscient, i vam ti-rar endavant l'Esplai Massagran, donantcontinuïtat a la gran tradició que Badalo-na té en aquest món. Com la resta d'esplais,el nostre objectiu era educar els infants envalors a través de l'associacionisme educa-tiu.

Amb el pas dels anys vam anar ampliantl'entitat, que vam anomenar Gripau Blau,i durant la dècada dels 90 vam veure comnaixien dues noves seccions: el Casal de Jo-ves KAJA, centrat en el foment de la par-ticipació juvenil, i la colla de diables Bufonsdel Foc, dedicada a la promoció de la cul-tura del foc, tant arrelada als Països Cata-lans.

Des de llavors, han estat moltes les per-sones que han passat per l'entitat i han do-nat el seu temps, de forma voluntària i al-truista, per construir un barri, una ciutati un país millor. Sense el seu treball i el seuesforç res del que hem fet no hagués estatpossible.

Durant tot aquest temps també hem tre-

ballat amb més gent del Districte 3, sobre-tot dels barris de Pomar i de Bufalà, aixícom amb la xarxa d'entitats de Badalona,participant en projectes tant engrescadorscom la Festa Major Alternativa i el Consellde la Joventut, plataformes de treball in-terassociatiu que són un molt bon exem-ple de com les entitats, quan treballem uni-des, podem aconseguir tot allò que ens pro-posem.

Actualment la nostra entitat està im-mersa en un procés de redefinició que ensportarà a la creació de l'Ateneu GripauBlau, un concepte molt més dinàmic d'as-sociació, obert a persones de totes lesedats, per tal de treballar des d'una visiólaica i progressista en la construcció d'unbarri i una ciutat millor. Entenem que és

només des d'aquests dos valors, la laïcitati el progressisme, com ho podem aconse-guir en l'actual context de crisi econòmi-ca i en una ciutat multicultural com la nos-tra.

Seguim creient que som la societat ci-vil qui hem de recuperar l'espai públic, quihem de fomentar la cohesió social, qui hemde creure en els valors de l'associacionis-me educatiu per créixer com a persones icom a col·lectiu.

Així, massa vegades hem vist com desde l'administració local es menysté el tre-ball que dia a dia fem tantes i tantes enti-tats per construir una Badalona millor. De-manem des d'aquí més suport a l'Ajunta-ment perquè les entitats puguem seguir ex-ercint el paper que creiem que hem de ju-gar en ple segle XXI. Nosaltres posem lagent, les idees, les ganes de fer-ho, peròl'administració ha de respondre amb el su-port polític i infraestructural necessariperquè tot arribi a bon port.

Per avui ho deixem aquí, renovant lanostra predisposició a treballar colze a col-ze amb totes aquelles persones i entitatsque, com nosaltres, vulguin seguir constru-int la Badalona que somniem.

Marta Hernàndez Ateneu Gripau Blau

La Salut, esperant a Godot

Paradoxalment un barri que ha rebutajuts institucionals de tots tipus i de totesles envergadures com han estat; els pro-grames europeus Urban, les iniciatives dela llei de barris, els plans de desenvolupa-ment local, el pla d’entorn, i el pla catalàde l’esport, mostra unes febleses estruc-turals i uns nivells de conflicte i malestarsocial que han servit a determinats partitspolítics de la ciutat a utilitzar-lo com aaparador de com no es té que administraro intervenir en un territori. Fa menys d’unmes l’anterior secretari per l’ immigracióa Catalunya, el Sr.Oriol Amorós, va anun-ciar un altre inversió considerable de di -ners pel mateix barri i pels mateixosproblemes de sempre. Però com ambtants diners i recursos invertits el barri dela Salut aquest ha continuat degradant-se ?

Els problemes actuals d’aquest barri esremunten als seus orígens, com a conse-

qüència del barraquisme que va instal·lar-se, envoltat d’una manca de condicions devida apropiades, i la posterior transferèn-cia del barraquisme horitzontal al vertical.L’especulació Inmobiliària va estendre uncaos urbanístic, caracteritzat per la preca-rietat i la insalubritat de les construccions,i la manca d’equipaments bàsics. En totaixò, la condició d’immigrants i els con-flictes que es van generar amb la societatd’acollida, per les diferències culturals ieconòmiques van acabar de teixir el sub-strat actual.

Semblava impossible que el barri es de-gradés més, però la insalubritat manti-nguda durant dècades, la pèrdua de lesxarxes socials de proximitat, l’envelli-ment i la degradació continua del barri, laencara existent manca d’equipament so-cials, i la arribada massiva de personesamb més precarietat econòmica, van

Ara, l’alcaldia

El proper dia 22 de maig hi haurà unes al-tres eleccions, les municipals.

A Badalona, encara que el factor tsuna-mi faci avançar l’opció nacionalista i con-servadora que representa CiU, tothom téassumit que el partit que tindrà mésregidors serà l’inmovilista i reaccionari PP.L’esquerra moderada i contradictòriaque representa el PSC, de nou serà casti-gada per un electorat cansat d’un partitmassa distanciat de la classe treballado-ra que diu que vol representar i de la quals’allunya més cada dia per les seves polí-tiques antisocials.

L’altra esquerra, l’esquerra transfor-madora i progressista, que vol ser lacoalició ICV-EUiA no acaba d’assumir laseva responsabilitat i liderar un projected’esquerres que faci recuperar la il·lusióals desafectats d’unes pràctiques polí-tiques que allunyen la ciutadania delspolítics.

Per primera vegada en la història de larecent recuperada democràcia municipal,en una ciutat de l’àrea metropolitana (elcinturó roig), la dreta conservadora podrà,amb el suport del PSC, assumir l’alcaldia.El gran dubte és si les dues forces polí-tiques sumaran la majoria absoluta onecessitaran d’una tercera opció.

Les possibilitats del Partit Popular, en-cara que sigui la força amb més regidors,d’aconseguir l’alcaldia són més que limi -tades. El seu discurs xenòfob i excloentl’allunyen tant de CiU com del PSC.

Difícilment el líder de CiU donarà su-port al candidat del PP, encara que tot éspossible si a Barcelona CiU necessita su-ports per aconseguir l’alcaldia, cosa moltprobable.

Amb un total de 19.155 vots a Badalona,el PSC ha perdut prop de 6.000 vots res -pecte a les anteriors eleccions au-tonòmiques. La força política més vota-da ha estat CiU que passa a ser la primeraamb 25.913 vots, una mica més de 6.000vots.

L’esquerra independentista perd 5punts i puja 5 punts la dreta espanyolista.

A Madrid diuen que ja els va bé un go -vern socio-convergent a Catalunya, aBadalona ja el tenim. La dreta espany-olista està satisfeta amb els resultats i con-fia a recuperar el govern de l’Estat encaraque una alcaldia d’una ciutat important deCatalunya seria una bona referència i unaporta oberta a altres objectius.

Els votants socialistes s’han d’aclarir sivolen un govern d’esquerres a la nostraciutat o continuar de titelles de CiU.

ICV- EUiA no podrà continuar amaga-da en les seves contradiccions i ha delluitar per recuperar el seu espai natural.Badalona podrà continuar sent d’esquer-res si els seus referents històrics as-sumeixen la seva responsabilitat i actuenamb coherència i honestedat, amb laparticipació activa de la majoria social, iprioritzant polítiques socials.

Pedro Jesús Fernández

acabar de consolidar un paisatge urbà, delque mai hauria de ser un barri de la ter-cera ciutat catalana.

A posteriori, i a partir de ben entrats elsanys 90, va començar el desplegament deprogrames, diners i professionals. El casés que, sense aquestes intervencions elbarri i la població que acull estarien encarapitjor, però també és cert que algunesd’aquestes intervencions no han estatmolt encertades i d’altres fins i tot han es-tat pèssimament articulades. Com a pos-sibles causes del fracàs d’aquests pro-grames podríem senyalar com a mésdestacades les següents; implementaciódels programes supeditats a paràmetres dejustificació administrativa i a processosburocràtics que feien inoperant la rea -lització dels projectes; intervencions direc-tives des dels tècnics municipals de lazona, menyspreant el potencial de la so-cietat civil; establiment de polítiques par-al·leles i en ocasions contradictòries ambels programes municipals; tracte de clien-telisme polític i manca de fermesa políti-ca per desenvolupar determinades inter-vencions, però sobre tot; manca de capac-itat per obligar-se a treballar entre l’admin-istració i la societat civil, a partir dels mil-lors arguments, i no de la pressió de la ma-joria o de qui ostenta el poder.

Queda molta tasca a fer en el barri dela Salut, per què aquest barri tingui la dig-nitat que es mereix, però dubtosamentaixò podrà ser a cop d’inventar programesi actuacions que no plantegin una inter-venció integral i permanent en el temps.Les administracions públiques han d’anarde la mà amb la societat civil, treballant deforma horitzontal i sense sentir-se pres-sionats per aquells que lluny d’estimar-seel barri intenten incendiar-lo pel seuprofit. Del contrari, si per a problemes vellapliquem formules velles, potser que a LaSalut s’esperi eternament a Godot.

Salva Periago

Page 9: Badalona 8

9�líniabadalonaDesembre

201022Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] www.liniabadalona.cat

Page 10: Badalona 8

Centre10�

Desembre

201022líniabadalona

El centre Cívic del Carme acolliràuna sala d’art contemporàniaRedacció > El futur centre cívicdel Carme, al carrer Sant Fran-cesc d’Assís, acollirà un centrededicat a les arts plàstiques. Hoha anunciat el regidor de Cultu-ra Mateu Chalmeta en una entre-vista a Televisió Badalona. Chal-meta, ha revelat que la planta bai-xa del nou equipament i, possi-blement, també el pis soterrats’habilitarà com a sales d’exposi-ció. Un àmbit que des del tanca-ment de la sala Badiu 92 del ca-rrer Sant Pere, havia quedat orfea la ciutat. El regidor de culturatambé va explicar que inicial-

ment la sala d’exposicions haviad’anar al Centre Cívic de Can Pe-pus (Pep Ventura), un edificihistòric restaurat amb el Fons Es-tatals d’Inversió Local però el go-vern, finalment, ha optat pelCarme. El Centre Cívic tambéestà previst que aculli difere-rents sales polivalents dedicadesa les arts. Tot i que de momentnomés són intencions per partdel govern municipal s’havia par-lat de sales per l’Escola de Músi-ca de Badalona i, fins i tot, aulesdedicades a l’escola d’adults. Elgovern encara ho ha decidit.

Disseny del futur nou edifici

Badalona no seguirà els pasos de SaltEl ple rebutja que es pugui objectar contra el reagrupament familiar dels nouvinguts incívics

Jordi AlcoverCentre

Foto: Arxiu

El Govern rebutja fer informes desfavorables a immigrants

trangeria la possibilitat que elsconsistoris puguin emetre in-formes contra l'arrelament denouvinguts que hagin infringitles ordenances de civisme ambels vots a favor del PSC i ERC,que governen en aquella ciutatgironina. Només el regidord'ICV es va oposar a la moció aSalt.

seves famílies. Només serien par-tidaris de fer aquest dipus d’infor-mes en cas d’un incomplimentreiterat de les ordenances muni-cipals de Badalona perquè nopuguessin obtenir el certificatd’arrelament.

Salt va aprovar dilluns unamoció demanant a l'Estat queinclogués en el reglament d'Es-

El ple de l’Ajuntament de Bada-lona ha debatut una moció, simi-lar a la que Salt va aprovar el pas-sat dilluns, perquè els Ajunta-ments puguin objectar contral’arrelament i el reagrupament fa-miliar dels nouvinguts incívics.

El líder del partit popular deBadalona, Xavier García Albiol,l’ha portat fins a la sessió plenà-ria d’aquest dimarts però el go-vern ja hi ha posat el fre demà enno estar-hi totalment d’acord.

Per aquest motiu, PSC, CiU iERC van presentar una esmenaa la totalitat per discutir certs as-pectes que suavitzen la iniciativad’Albiol i que es votarien en un al-tre ple.

D’entrada, els diferents grupsde govern rebutgen fer informesdesfavorables a immigrants per-què puguin fer una petició de re-agrupament per reunir-se amb la

Badalona va celebrar el Dia Internacional del MigrantEl passat 18 de desembre es van fer a la plaça de la Vila diversos actes solidaris

en el marc de la campanya Nadal Solidari, que té l’objectiu de difondre els valors de la solidaritat, el consum responsable i la convivència ciutadana. Van organitzar

la Regidoria de Ciutadania i Convivència del consistori badaloní i l’Associació AMICS.

Foto: Arxiu

Page 11: Badalona 8

11�Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] líniabadalonaDesembre

201022www.liniabadalona.cat

Page 12: Badalona 8

Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]�Desembre

201022líniabadalona www.liniabadalona.cat

Page 13: Badalona 8

13�Centre líniabadalonaDesembre

201022www.liniabadalona.cat

La plaça Vella és elprimer mercatd’aquestes dimensions que es va construir aBadalona

Foto: Arxiu

La façana del modernista Mercat Maignon

El Mercat Maignon ajorna el seu tancament fins el dia de cap d’anyA partir del 4 de gener ja es podrà anar a comprar al nou mercat provisional

Jordi Alcover Centre

Any nou, mercat provisional nou.Més o menys podríem dir que perany nou, finalment, estrenarem elmercat provisional – segons lesúltimes previsions – havia d’estarenllestit per a principis de mes.La plaça Vella afrontarà, a partirde llavors, la seva reforma inte-gral. És un edifici modernista quedata de l’any 1889 i, de moment,el consistori no té ni un cèntim apunt per reformar-lo. Tot i estarpressupostada l’obra per 1,7 mil-ions d’euros l’operació es deixaràpel proper mandat.

Mentrestant, durant, aproxi-madament 4 anys funcionarà a laPlaça de les Puntaires el mercatprovisional que disposarà de 21punts de venda i 3 més que sorti-ran a concurs públic propera-ment amb el que es buscarannous operadors. Tal com ha fetpúblic el govern municipal, du-rant el trasllat han caducat algunsdels permisos de paradistes i, al-guns d’aquests, s’han jubilat deix-ant parades buides.

La plaça Vella és el primermercat d’aquestes dimensionsque es va construir a Badalona. Afinals del XIX les condicionshigièniques no eren les òptimes ipoc després de ser construït es vahaver de fer el mercat del Peix enun altre edifici, molt proper de laplaça de les Puntaires on, precisa-ment, anirà el mercat provisional.

Redacció > Com cada any, l’A-juntament de Badalona programaun avançament de la recollidad’escombraries per les festes deNadal. Concretament, en datesassenyalades com la vígilia, el dia24, o la nit de cap d’any, el 31.D’aquesta manera, l’horari derecollida s’avançarà a les 3 de latarda.

Al barri del Centre, on la reco-llida es farà a través del sistemaporta a porta, el procés de reco-llida es farà a partir de les 7 ho-res, el dia de Nadal i l’1 de gener.

Horari de l’AjuntamentAmb motiu de les festes de Na-dal el Departament d'Atenció alCiutadà ubicat a l’edifici munici-pal del Viver farà un horari espe-cial: dijous 23 i 30 de desembre,tardes sense servei. I els dies 24i 31 de desembre i dimecres 5 degener l’horari serà de 9 del matía la una del migdia.

Horari especialde recollida de labrossa per Nadal

Page 14: Badalona 8

Centre14�Desembre

201022líniabadalona www.liniabadalona.cat

Dalt la Vila acull una nova llar per atendre persones sense sostre de la ciutatUn edifici rehabilitat serà la seu de la Llar Sant Josep i d’en Rosés

Mariona SanzDalt la Vila

Les persones amb risc d'ex-clusió social a causa de la mancad'un lloc on viure tenen un nouservei a la seva disposició. Estracta de la Llar Sant Josep ide'n Rosés, un projecte impul-sat per la Fundació PrivadaHospital de la Santa Creu i SantPau i en el qual ha col·laboratl'Obra Social La Caixa.

El centre, que s'ha ubicat enun edifici de finals del segle XIXrehabilitat al carrer Sant Josep ide'n Rosés, consta de més de120 metres quadrats de superfí-cie, dividits en dues habitacionsindividuals, tres de dobles, dosbanys complets, una cuina-menjador i una gran terrassa.

La gestió de la Llar és a càr-rec de la Fundació Mambré, unaFundació fruit de l'impuls dequatre entitats caritatives i reli-gioses que des de l'any 2007 tre-ballen en l'atenció i la integraciósocial de les persones sense llar,mirant de paliar les mancances

de coordinació i de recursos quedificulten l'assoliment d'unasituació millor per aquestes per-sones. Estan orientats a donarresposta a les persones sensesostre en els àmbits residencial ilaboral, un projecte força inno-vador ja que és el primer copque entitats sense ànim de lucreque s'ocupen d'aquest col·lectius'uneixen per formar una xarxad'atenció residencial per a ells.Actualment gestionen més de70 places residencials per a per-sones majors d'edat la reinser-ció social de les quals passa peraconseguir un lloc on allotjar-se

El perfil d'usuaris d'aquestaLlar és el de persones que s'ha-gin quedat sense lloc on viure ique podrien estar en situaciód'aconseguir l'inserció laboral oesperant obtenir una plaça resi-dencial. A banda de l'allotja-ment en si, l'oferta de serveisque s'hi duran a terme contem-pla l'acollida i l'assessoramentacadèmic o laboral. Josep MariaTurull, l'Administrador de laFundació Sant Pau, afirma quel'objectiu és afavorir que els

usuaris es puguin obrir camí a lavida en un ambient laboral oacadèmic, ja que només així po-dran normalitzar-se a nivell ciu-tadà i també humà.

Des de l'Obra Social La Caixa,que ha fet una aportació que hapermès dur a terme el projecte,Inés Jiménez ha manifestat queno van tenir dubtes a l'horad'acceptar el projecte que elspresentava la Fundació Privadade l'Hospital de la Santa Creu ide Sant Pau.

Foto: Arxiu

Vista de la façana de la Llar

L’usuari tipusd’aquesta menad’instal·lacionsés una personaamb risc d’exclusió sociali amb una xarxa familiarinexistent

Page 15: Badalona 8

La Salut15�

Desembre

201022líniabadalona

La Salut es trasllada a l’Edat Mitjana

Mariona SanzLa Salut / Llefià

El passeig de la Salut, així comel carrer Provença del barri deLlefià, van ser aquest passat capde setmana seus d'una FiraMedieval que, segons parau-les dels seus organitzadors, vaser "la més gran que ha acollitmai Badalona". Durant tresdies, de divendres a diumenge,es van instal·lar al llarg d'a-quests dos carrers més de 200parades on es venien productesartesanals.

El primer que cridava l'aten-ció en arribar a l'inici del Passeigde la Salut era una parada on s'hiexhibien diferents espècies d'ausrapinyaires, tals com un falcó, unmussol, una òliba o un corb,entre d'altres. Productes d'ali-mentació com pa casolà, embo-tits, coques i pastissos, fruitssecs o mel van conviure durantaquest cap de setmana amb pa-rades on es venien sabons, am-bientadors, complements o biju-teria.

Paral·lelament es podia veu-re com feia la seva feina un fe-rrer de manera artesana, senseajuda de maquinària, sinó comes feia antigament, degustarmolts dels productes anterior-ment esmentats, o retornar l'e-nergia a un mineral dels que sesolen portar de clauer o en dife-rents peces de bijuteria, i que esdiu que perden el seu magnetis-me quan passen per massamans.

Els passejants van poder veu-re també una exhibició de titellesfets a mà amb fils i fusta, aixícom un espectacle amb les ausensinistrades, que feien peripè-cies com ara obrir amb el bec uncofre per agafar-ne el contingut.La gran majoria de venedors

El barri va acollir aquest cap de setmana una gran Fira Medieval

d'aquestes parades, que veniende diverses parts de Catalunya,anaven vestits com si fossin del'edat Mitjana, col·laborant aixíamb l'ambientació de la Fira,que també venia donada per lamúsica que sonava per tot elcarrer.

La iniciativa d'organitzar unaFira d'aquestes característiquesva venir de la mà de diverses en-titats de la Salut, que van sumaresforços amb l'eix de comer-ciants de Llefià i Juan Valera pertal de neutralitzar el Centre Co-mercial que més repercuteix enla seva clientela, el Màgic Bada-lona. Com ja explicava LíniaBadalona en números anteriors,aquesta és la campanya nadalen-ca per la qual la Salut ha apostatamb més força, promovent acti-vitats com aquesta Fira Medie-val, encenent els llums del carrerfins a un mes abans que Nadal iorganitzant la iniciativa "Nadalal carrer", sota el nom de la quales fan sortejos i descomptes a lesbotigues participants.

El pessebre vivent i diversostallers per a menuts i de sevilla-nes són també activitats ques'han promogut des d'aquestesassociacions i entitats. Recordemtambé que a partir del 2 de generdiversos patges reials passejaranpel Passeig de la Salut per tal derecollir les cartes dels nens alsReis Mags d'Orient.

La Fira Medieval, amb una gran caracteritzaciói

Els Amics de la Salut celebren els 10 anysL’Associació Amics de La Salut va celebrar el seu desè aniversari

amb un sopar de cloenda de les celebracions. Es va fer entrega d'unes plaques commemoratives, es va fer la foto de

família i es va recordar tots els que no van poder ser-hi presents.

Els comerciantspromouen iniciatives que neutralitzinel Màgic com a competència

Foto: Arxiu

Page 16: Badalona 8

16�

LlefiàDesembre

201022líniabadalona

Cavalcada d’època per rebre Ses Majestats

Narcís PresasLlefià / Ciutat

La Cavalcada de Reis 2011 s’ins-pira aquest any en l’època i pro-cedència de Ses Majestats. El dis-seny de les carrosses respon a latradició i a les reminiscències so-cioculturals i històriques de l’è-poca, amb instruments musi-cals, escultures, objectes i simbo-lismes que seran presents en eldisseny de les carrosses, en elvestuari i l’atrezzo de les compar-ses.

Els Reis arribaran a Badalo-na a cavall, acompanyats d’unacomitiva reial amb patges i com-parses. Aniran de l’AvingudaMartí Pujol a l’alçada carrerRector fins al carrer de la Creu,a on seran rebuts per l’alcaldeJordi Serra i el regidor de Cultu-ra, Mateu Chalmeta. Des d’a-quest punt aniran a peu fins a laplaça de la Vila i durant el trajec-te recolliran les cartes dels nens.A la plaça de la Vila hi haurà una

Els Reis d’Orient repetiran enguany pràcticament el mateix recorregut que l’any passat >Ses Majestat arribaran a la ciutat a cavall i la Cavalcada començarà a Llefià

cantada de nadales a càrrec de laCoral de l’escola Mercè Rodore-da, l’alcalde presidirà la rebudainstitucional, i un dels reis faràun discurs als nens. Abans, però,els Castellers de Badalona puja-ran un pilar i l’anxaneta lliuraràa l’alcalde una carta amb tots elsdesitjos dels nens de Badalonaper l’any que ve. Abans de co-mençar la cavalcada, l’alcaldedonarà als Reis el pa, la sal i laclau perquè puguin entrar a to-tes les llars badalonines i puguinrepartir tots els regals durant lanit de Reis.

A dos quarts de 7, a la Ram-bla de la Solidaritat, començaràla Cavalcada. El recorregut i l’ho-rari de pas serà el mateix quel’any passat, excepte el pas perFrancesc Macià i Creu, en comp-tes de Baldomer Solà, AnselmClavé i Martí Pujol. El recorregutserà el següent: Rambla de la So-lidaritat (18,30h), Avinguda dePius XII, Marquès de Sant Mori(18,45h), Salvador Seguí, Don

Pelai (19,15h), Alfons XIII(19,30h), Francesc Macià(19,45h), Creu (20h), FrancescLayret amb plaça de la Vila(20,15h), Prim (20,30h) i final aPrim (20,45h).

En total hi participaran 600persones, 300 voluntaris i 300més de la part tècnica (GuàrdiaUrbana, Protecció Civil, Mossosd’Esquadra, Bombers, tècnics,etc). Les comparses estan forma-des per companyies de teatreprofessionals i per comparsesamateurs provinents de més de25 entitats de la ciutat. Tots elsparticipants artístics estaran di-rigits per especialistes i porten di-versos dies assajant la coreo-grafia.

LA COMITIVALa comitiva reial estarà encapça-lada pel patge anunciador, queavisarà als nens de l’arribada deSes Majestats. Tot seguit, la Ca-rrossa de l’Estel i les tres carros-ses de cada rei, Melcior, Gaspar

Foto: Redacció / Ajuntament

El recorregut i l’horari del pas de la Cavalcada

i Baltasar. A cada una d’aquestestres carrosses hi haurà un rei,dos patges i vuit nens que llen-çaran caramels, que com sempre

seran protagonistes. En total,4.000 quilos de caramels, 500menys que l’any passat. Tots se-ran aptes per a celíacs.

El rei Baltasar a la Cavalcada de l’any passat

Llefià celebra les festes de NadalEl barri s’ha vestit de Nadal aquests dies per celebrar

aquestes dates tan senyalades. Destaquem la celebració del cagatió, al carrer Pérez Galdós,

i la segona fira medieval, a la Rambla de Llefià.

Page 17: Badalona 8

17�Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected] líniabadalonaDesembre

201022www.liniabadalona.cat

Page 18: Badalona 8

18�

Sant RocDesembre

201022líniabadalona

El Consorci Badalona Sud promou la integració a ritme de música i ball

Narcís PresasSant Roc

El flashmob va ser tot un èxit iles 150 persones que van parti-cipar-hi s’ho van passar d’allòmés bé. Però, en realitat, el flas-hmob era el de menys. Allò real-ment important van ser totes lessessions preparatòries i els llaçosd’amistat que s’han teixit arrand’aquesta iniciativa del Consor-ci Badalona Sud, que ha apropata persones de diferents edats i èt-nies amb l’únic objectiu de conèi-xer gent i passar-ho bé de mane-ra sana i alegre.

David Sarroca, dinamitzadordel Servei d’Intervenció Comu-

Dissabte passat van celebrar un flashmob que va reunir 150 persones a Sant Roc > Lainiciativa va ser un èxit i va permetre estrènyer vincles d’amistat

nitària del Consorci, explica queen realitat el flashmob era “unaexcusa” i que allò realment im-portant havien estat els quatremesos de treball previs. Quatremesos quan havien permès queavis i nens, pakistanesos i gitanoscompartissin estones de lleure itreballessin plegats per tirar en-davant junts la iniciativa. Elsassajos, el procés de tria de co-reografia i música, tot tenia el seusentit i la seva importància, tano més que aquest dissabte almatí a la plaça Sant Roc a on vaveure finalment la llum tota lafeina de quatre mesos.

Des del Consorci valoren moltpositivament la mesura. Han

aconseguit ajuntar a personesque fins ara no tenien res encomú. Per exemple, explica enDavid Sarroca, les noies gitanesno tenien cap relació fins araamb els nois pakistanesos, mésenllà de coincidir en alguna bo-tiga o veure’s al carrer però sem-pre sense dir-se res. Ara es conei-xen i han establert amistat. Estracta, explica Sarroca, de “mo-tivar a les persones a partir de co-ses divertides”, com en aquestcas ha estat el flashmob.

La cançó que van cantar i ba-llar els 150 participants va ser“Hei Ya!” del grup Outkast. En laseva elecció també hi ha part dela filosofia que des del servei de

Dinamització i Intervenció Co-munitària del Consorci Badalo-na Sud volen promoure. Van es-collir “Hei Ya!” per votacionsvia Internet. També va servir,doncs, per treballar les noves tec-nologies amb els més petits, i elsmés grans.

Les properes activitats pro-mogudes d’aquest servei delConsorci són un Campus defutbol i una Ludoteca entre elsdies 27 i 31 de desembre. Una deles finalitats és cobrir la franja devacances de Nadal amb activi-tats, per garantir l’atenció i diver-sió dels nens en les hores de lleu-re d’aquestes dates de vacancesescolars.

Foto: Consorci Badalona Sud

Badalonins de diferents cultures i edats participen al flashmob

El flashmob era només una excusa i el més important són els vinclesd’amistat que s’han createntre els 150participants

Activitats de Nadal per a totes les edatsLa XXIII Mostra de Pessebres de Sant Roc es podrà veure

a l’església del barri fins el 30 de gener, i per als més petits del 27 al 31 de desembre la Fundació Ateneu

Sant Roc organitza un casal d’hivern per a infants i joves

Page 19: Badalona 8

Gorg-Progrés19�

Desembre

201022líniabadalona

L’Associació d’Amics de Gorg Mar recapta aliments per més de 700 famíliesLa iniciativa ha comptat amb la col·laboració de les escoles i els botiguers

Daniel Sainz de AjaCentre

Com cada Nadal, l’Associació So-cial d’Amics de Gorg Mar va dur aterme una campanya de re-captació d’aliments amb l’ajudadels veïns del Gorg. Aquest anyhan aconseguit recaptar menjarper més de 700 famílies, unes5000 persones aproximadament.Una xifra que pel president del’associació, Carmelo Rubio, no éssuficient tenint en compte queencara hi ha més famílies que honecessiten.

Aquesta entitat solidària en-trega menjar per unes 500famílies sense recursos tots elsmesos. Els lots que reparteixenels envia el Banc d’Aliments deMercabarna (que disposa de 400tones d’aliments aproximada-ment) i contenen llet, fruita,arròs, verdures, galetes, pasta, olii sucre. Aquesta ocasió, però, l’ob-jectiu era involucrar els veïns delbarri en aquesta tasca. Els com-erços i els col·legis de la zona vanparticipar molt activament en larecolecció d’aliments. L’actitudsolidària dels botiguers, delsalumnes i de les seves famílies vapermetre arribar a una xifra pr-opera als 3.000 quilos. La xifrahagués pogut ser més gran de nohaver estat per la pluja que ahirva obligar ha cancel·lar una ca-dena humana que havia de recap-tar aliments per les botigues delbarri.

Desbordats per la crisiFa tres anys les famílies que re-bien aquesta ajuda no arribavena les 200. Actualment la xifra s’hamultiplicat per quatre com a con-seqüència directa de l’atur. L’As-sociació d’Amics de Gorg Mar, toti haver-se mudat a un local mésgran cedit per l’Ajuntament, estàdesbordada per aquest augmentexponencial de la demana. Pelpresident de l’entitat, CarmeloRubio, fan falta molts més ali-ments per atendre a totes lesfamílies. «Hi ha molta més de-manda que oferta», afirma Ru -bio.

Anys enrere la majoria defamílies que acudien al menjar decaritat eren principalment inmi-grants sense feiena. Amb la crisi,però, cada cop hi ha més autòc-tons beneficiant-se de la solidari-tat d’aquesta entitat. Per accedira l’ajuda cal certificar que lafamília que rebrá aliments no téingressos que li permetin com-

prar menjar. Per fer-ho, una as-sistenta social de l’Ajuntament elsfa un seguiment durant 3 mesos.No obstant això, Carmelo confes -sa que molts cops, ja sigui perquèés la primera vegada que algúacudeix a ells o perquè és moltevi dent que necessita urgentmentel menjar, no demanen cap certi-ficat. Caixes plenes d’aliments al magatzem

Horaris especials del TRAM per aquestes festesEl TRAM modificarà els seus horaris amb motiu de les celebracions de Nadal.

El 24 de desembre els serveis romandran actius fins les 22:30h. El 25 hi haurà horari de dia festiu, però s’allargarà fins les 2h i la nit de Cap d’Any hi

haurà tramvies cada 20 minuts entre les 22h i les 5h.

Foto: Arxiu

Page 20: Badalona 8

20�

Sant Crist · SistrellsDesembre

201022líniabadalona

A principis de novembre, LíniaBadalona va informar sobre laintenció de set associacions delbarri i Iniciativa per Catalunya-Els Verds d'impulsar una en-questa ciutadana entre els veïnsdel barri de Sant Crist de CanCabanyes. Aquesta mesura pio-nera, que va arrencar el passat20 de gener, pretenia que lespersones que viuen al barritinguessin veu i poguessin dir laseva sobre el que creien quefaria més falta de cara a millorarla zona.

El dissabte 11 de desembre elsimpulsors d'aquesta iniciativavan començar a analitzar-ne elsresultats, i passats uns dies jahan pogut discernir cap a ons'orienten les principals reivin-dicacions de la gent del barri. Enprimer lloc, el més reivindicat ésl'àrea bàsica de Salut. Ara perara, Sant Crist no disposa d'un

RedaccióSant Crist

CAP al seu territori, i els veïnshan de desplaçar-se als barriscolindants per ser visitats pel seumetge. Aquesta problemàtica,però, sembla albirar una mica dellum: segons sembla, la Genera -litat té previst encarregar-se dela construcció d'aquest CAP deSant Crist un cop finalitzi laprevista per al CAP de Llefià, elfutur Centre d'Atenció PrimàriaGran Sol. La segona qüestió queels veïns han identificat com a lamés problemàtica és el tema dellateral de l'autopista, que noafecta només el seu territorisinó totes les àrees de la ciutatper on aquesta travessa. En ter-cer lloc vindrien les reclama-cions per aconseguir solucions algran problema que arrossegaaquest barri donada la seva oro-grafia: els veïns voldrien ques'hi instal·lin escales mecà -niques, una cosa que de mo-ment sembla lluny d'aconseguir-se pel cost que suposaria tantd'inversió com de manteniment.

Les queixes que vindrien en lessegüents posicions estarienreferides a aconseguir diferentsequipaments que al barri li man-quen. Segons Manel Garcia,president de l'Associació de

Els veïns de Sant Crist volen un CAP Es publiquen els primers resultats de l'enquesta ciutadana

Jornada esportiva a Can CabanyesEls amants del futbol podran acomiadar les seves vacances nadalenques

a la zona esportiva de Can Cabanyes el dia 8 de gener. S'hi disputaran diversos partits de futbol entre diverses categories del Sistrells C.F.

i equips visitants. A partir de les 9h.

Veïns del barri de Sant Crist,s'han avaluat ja unes sis-centesenquestes, i un cop s'hagi anal-itzat el centenar que manca, lesentitats participants faran unareunió per extreure'n les conclu-

sions definitives i poder-lestraslladar als diferents grupspolítics municipals, donant unaimportància especial al que ac-tualment governa a Badalona, elPSC de Jordi Serra.

Foto: Arxiu

El barri de Sant Crist opina

Page 21: Badalona 8

Lloreda · MontigalàDesembre

201022líniabadalona

21�

BufalàPomarMoreraCanyet

Tallers per a joves a PomarAl Casal Cívic del Pomar proposen per al primer trimestre de 2011 diversostallers per als joves del barri perquè s’ho passin bé. En destaquen un

dedicat a la imatge i el seu tractament, un de construcció d’instruments musicals, un de teatre juvenil, un de ràdio i un altre de DJ’s, aquests dos últims a Ràdio Pomar.

Foto: TV3

Albert Om va presentar La Marató de TV3

La Marató de l’Institut Guttmann

Parlar del tema d’aquesta edició dela Marató, les lesions medul·lars icerebrals adquirides, és fer-ho del’Institut Guttmann. Amb 45 anysd’experiència, és un hospital de re-ferència a nivell internacional enl’àmbit de la neurorehabilitació, ienguany TV3 ha dedicat la sevaMarató solidària a recaptar fonsprecisament per a la investigacióde les patologies neurològiques, laraó de ser de l’institut.

La implicació de l’Institut Gutt-mann ha estat total. Des de fa vuitmesos s’ha bolcat en cos i ànimaen les tasques de sensibilitzacióperquè, no hem d’oblidar, la Ma-rató és una carrera de fons que vamés enllà de les quinze hores te-levisives i hi ha molta feina aldarrere tan o més important.

L’Institut Guttmann s’ha encar-regat de la sensibilització i divul-

La recaptació de la jornada solidària de TV3 va batre un rècord amb 7.385.000 euros alfinal del programa > Enguany estava dedicada a les lesions medul·lars i cerebrals adquirides

Narcís PresasCanyet

gació, amb conferències a escolesi vídeos divulgatius, i han proveïtde continguts el programa, totamb una finalitat clara de fomen-tar la prevenció d’accidents i cai-gudes. En total, s’han celebrat1.300 activitats populars i l’Insti-tut ha ofert els seus professionalsper treballar amb els contingutsdel programa i ha nodrit de testi-monis i familiars.

També ha realitzat una tasca desensibilització als companys pro-fessionals. Els doctors Joan Vidali Montse Bernabeu han impartitxerrades a metges d’altres especia-litats per sensibilitzar-los i fer-losentendre la importància d’un dia-gnòstic precoç.

Com a activitat per recaptarfons, l’Institut Guttmann, la Fun-dació DIR i la Fundació Abertisvan organitzar el dimecres 15 al pa-velló esportiu de l’hospital un ae-ròbic inclusiu amb batukada. Hivan participar 800 persones de to-

tes les edats amb i sense diversi-tat funcional, i per cadascuna laFundació Abertis ha fet una apor-tació econòmica a la Marató. En-tre els participants, pacients, fami-liars i professionals del Guttmann,socis del DIR, associacions, volun-taris i empreses amigues de les en-titats organitzadores.

FONS PER INVESTIGAREls diners recaptats es destinen ala investigació. L’Institut Gutt-mann compta amb un departa-ment de recerca molt important,que actualment està treballantamb 42 projectes a nivell espany-ol i internacional. Per tant, elGuttmann aspira a rebre una partdels 7.385.000 recaptats per finan-çar els seus projectes de recerca i,quan arribi el moment, presenta-rà els projectes a la Fundació de laMarató, que és qui gestiona i re-parteix els fons recaptats entre elsdiversos centres d’investigació.

Les lesions medul·lars i cere-brals afecten el sistema nervióscentral, que és el gran centre pro-cessador del cos. Apareixen demanera sobtada i gairebé el 80%tenen un origen traumàtic. Lescauses més habituals són els acci-dents de trànsit, esportius i labo-rals. Provoquen greus discapaci-tats funcionals i cognitives que po-den condicionar de manera nota-ble la vida d’una persona. Les le-sions a la medul·la poden causarparaplegia i tetraplegia, és a dir, la

pèrdua o disminució de la mobi-litat i sensibilitat per sota de lazona afectada. Les lesions al cer-vell poden afectar greument a lescapacitats físiques, mentals i emo-cionals d’una persona. Amb tot, laintervenció de l’Institut Gutt-mann també va ser clau per am-pliar i donar la importància que lipertoquen als danys cerebrals,perquè en un principi la idea erafocalitzar la Marató d’aquestaedició només amb les lesions me-dul·lars.

Can Bofí Vell serà un viver d’empreses

Al llarg d’aquest 2011 s’instal·la-ran les primeres empreses al fu-tur Viver de la Masia de Can BofiVell, al barri de Montigalà. Aquestviver es finançarà gràcies a unasubvenció de 129.000 euros pro-cedents del Fons Feder (Fons Eu-ropeus de Desenvolupament Re-gionals) i 64.000 euros més grà-cies a la Diputació de Barcelona.Segons les previsions, l’edifici es-tarà enllestit durant el primertrimestres del proper any i les pri-meres empreses es podrien co-mençar a instal·lar a partir del’estiu del 2011.

El nou centre, anirà coordinatamb l’Institut Municipal de Pro-moció de l’Ocupació i donarà ca-buda a empreses dels sectors comel sanitari i el de les energies re-novables. La Masia de Can BofíVell té una superfície total de700 metres quadrats i dins s’ins-tal·laran entre 6 i 10 mòduls de 15

Donarà cabuda a empreses del sector sanitari i de les energies renovablesJordi Alcover Montigalà

metres quadrats. Aquestes sónles intencions inicials del governmunicipal, tot i així, no han tras-cendit els operadors interessats enocupar aquests mòduls.

L’any 2004 quan una escola ta-ller estava acabant de restaurar totl’edifici l’Ajuntament tenia la pre-visió de fer-hi un viver d’empre-ses destinat a les noves tecnologiesper cable.

El consistori pretenia facilitarels primers mesos d’acollida aemprenedors badalonins però,finalment, la iniciativa no va pros-perar.

LLEGENDES DE CAN BOFÍVELLSituada al barri de Montigalà,Can Bofí Vell és un mas fortificatamb una notable torre de defen-sa que data dels segles XVI i XVI.Diverses llegendes documenta-des explicaquen que Cristòfol Co-lom s’hi va aturar quan es dirigiaa Sant Jeroni de la Murtra per vi-sitar els Reis Catòlics.

Millora de l’entrada de la B-20 pel c/ DinamarcaEn aquesta zona, s’ha retirat tot l’arbrat de la mitjana que no era adequat pel lloc on estava i presentava un

cert grau de deteriorament i s’ha revegetat amb palmeres de l’espècie Trachycarpus fortuneii.

El Viver d’empreses clau per la generació de nous llocs de treball

Foto: Arxiu

Page 22: Badalona 8

Cultura22�

Desembre

201022líniabadalona

Foto: Arxiu.

Mariona SanzBadalona

Les millores al Museu van inau-gurar-se per fi el passat diven-dres 17 de desembre, en el marcde l'acte de cloenda de Badalo-na 2010 Capital de la Cultura Ca-talana. Tal com estava previst, ales 17:30 va tenir lloc a la salad’actes del Museu de Badalona elprograma previst per al tanca-ment d'aquesta Capitalitat, ambparlaments de les autoritats ba-dalonines implicades; així comdel president de l’organitzacióCapital de la Cultura Catalana,Xavier Tudela, i del cònsol ma-jor d’Escaldes-Engordany, Anto-ni Martí, el comú andorrà queprendrà el relleu de la capitali-tat de cultura catalana l'any2011. Els ciutadans que no esvan voler perdre l'acte, que va

ser un récord d'assistència, vanpoder veure un audiovisual so-bre les activitats culturals quehan tingut lloc a Badalonaaquest any 2010, i gaudir dedues actuacions musicals.

A continuació es va procedir ala inauguració de l’ampliació delMuseu de Badalona i de la novamuseografia de les Termes i elDecumanus. Després de visionarun vídeo on es mostrava l’evolu-ció de les obres fetes al Museu,les autoritats van visitar les Ter-mes i el Decumanus, recorregutque el ciutadans assistents a l'ac-te van poder realitzar també.

Les obres al Museu, que hahagut d'estar més de mig anytancat, han suposat una inversióde 3.900.000 euros

Els elements més destacatsd’aquesta ampliació i millorasón el nou sistema d’automatis-

mes que s'hi ha instal·lat, dissen-yat per controlar efectes sonorsi d’il•luminació, la retolació perleds i els cartells en Braille, i laincorporació d’una projecció so-bre pantalles panoràmiques, quemostra una recreació virtual dela ciutat romana de Baetulo;així com una ampliació de l'ex-posició permanent de peces ar-queològiques singulars, on ja estrobaven la Venus i la tabulahospitalis, amb d'altres que tam-bé són excepcionals: el cap d’A-gripina, escultura en marbre ce-dida pel Museu d’Arqueologia deCatalunya, i una inscripció d’è-poca medieval que ha estat cedi-da per la parròquia de SantaMaria de Badalona. També esmostren nombroses peces ques'han trobat durant els treballsd'excavació a la zona del metrode Pompeu Fabra.

Vista de les Termes reformades

Donen a la Ciutat dos quadresfets amb punt de coixíRedacció > L’Associació de Pun -taires Montserrat Niubó va rega-lar a l’Ajuntament de Badalonauna reproducció de l’escut de laciutat i una rèplica d’un mosaicromà fets amb punta de coixí. Lapresidenta d’aquesta associació,Caterina Castellà, va entregaraquest present a l’alcalde JordiSerra i al regidor de cultura, Ma-teu Chalmeta, en un acte celebratal Saló de Plens de l’Ajuntament.

El motiu de l’obsequi fou la ce-

lebració de la XXIV Diada de laPuntaire. El quadre de l’escutromandrà a l’Ajuntament i lapeça del mosaic serà entregada alMuseu de Badalona.

Les puntaires van realitzar eltreball de l’escut seguint la tècni-ca emprada a l’Arboç, mentreque el quadre del mosaic van sertreballat amb coixí llarg i rodó.Per fer aquest darrer van emprarcom a model un mosaic de les res-tes de les Termes de Baetulo.

Les Puntaires oferint els quadres a l’Ajuntament

L’Espai Betúlia presenta lesobres literàries guanyadoresRedacció > El darrer dijous 16es van presentar a l’Espai Betú-lia les obres guanyadores delsPremis Literaris Ciutat de Bada-lona que l’Àrea de Cultura i Pa-trimoni Cultural de l’Ajunta-ment va convocar al mes dejuny. Els premiats en les catego-ries de narrativa i narrativa ju-venil van ser, respectivament,Clara Soley amb Enemigues del’ànima (obra que també vaguanyar el 23è Premi LiterariPaïsos Catalans) i Miquel Faña-nàs amb Pavelló Gris.

Els Premis Literaris Ciutatde Badalona es van organitzar aljuny com a motiu de la Nit Lite-rària, una cerimònia situada

L’ampliació del complexe arqueològic ja es pot visitar

dins dels actes de Badalona Ca-pital de la Cultura Catalana2010. Els guanyadors, a mésd’obtenir una recompensa de3.000 (narrativa juvenil) i 4.000euros (narrativa) van tenir l’o-portunitat de que els seus escritsfossin editats.

El dijous anterior, el dia 9,s’havien presentat les obres delsguanyadors dels altres premis li-teraris. Per una banda l’obra Imatarem el morts de DanielNomen que s’havia endut el pre-mi Betúlia de Poesia i, per l’al-tra banda, el guanyador del pre-mi de Teatre Breu Inicia’t, quehavia estat Ivan Vallejo ambl’obra dramàtica Món animal.

Inaugurat l'espai arqueològicdel Museu de Badalona

Foto: Ajuntament

Jornada esportiva a Can CabanyesAl llarg d’aquesta setmana diverses associacions veïnals d’alguns

barris de Badalona van organitzar els seus propis pessebres vivents. Aquesta escena típica del Nadal es va repetir a

Sistrells, Llefià, Lloreda i Sant Roc.

Page 23: Badalona 8

23�

L’Agenda Desembre

201022

PE

NJA

ʼT-E

LA

CA

SA�

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 112 AMBULÀNCIES · Creu Roja 93 464 06 09 · La Pau 93 395 50 61HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital Municipal de Badalona 93 464 83 00 Hospital Universitari Ger-mans Trias i Pujol 93 465 12 00 MOSSOS D’ESQUADRA 088 GUARDIA URBANA 092 93 483 29 01POLICIA NACIONAL 091 93 497 24 60 ATENCIÓ CIUTADANAInformació 93 483 29 20 Defensa del consumidor 93 483 27 43 Ofi-cina de Matriculació escolar 93 483 29 97 Gestió Tributària 93 483 2813 Oficina de Turisme 93 483 29 90 Grua / Dipòsit municipal 93 46009 00 CENTRES CÍVICS I CULTURALSCentre Cívic La Colina 93 383 36 61 Centre Cívic La Morera 93 395 4457 Centre Cívic Torre Mena 93 399 03 11 Centre Cívic Can Cabanyes93 399 35 11 Centre Cívic Dalt la Vila 93 384 44 44 Centre Cívic CanCanyadó 93 464 18 57 Centre Cívic Sant Roc 93 387 06 12 Casal de So-lidaritat Can Pepus 93 460 23 78 BIBLIOTEQUESBiblioteca Can Casacuberta 93 464 34 00 Biblioteca Lloreda 93 387 3175 Biblioteca Pomar 93 395 35 07 Biblioteca Sant Roc 93 460 12 57 Bi-blioteca Llefià "Xavier Soto" 93 383 29 70ALTRES SERVEISConservatori Professional Música 93 389 39 57 Engestur 93 460 84 15Escola de Natura 93 395 01 05 Escola del Mar 93 384 36 74 Institut Mu-nicipal Serveis Personals 93 384 79 79 Institut Municipal PromocióOcupació 93 460 52 00 Museu Municipal 93 384 17 50 Badalona Co-municació SA 93 497 40 00 Reactivació Badalona SA 93 464 80 00 En-llumenat públic-SECE(Avaries) 93 398 76 61 Oficina de Rehabilitaciód'Habitatges 93 483 27 17 Servei de recollida de mobles 901 114 115

TELÉFONS D’INTERÈSESPECTACLESConcert de Cant Coral22 de desembre, a les 18hConcert a càrrec dels alumnesdel Conservatori Església de Santa Maria

Gal·la de Dansa23 de desembre, a les 21:30hEl Jove Ballet Clàssic de Bada-lona organitza aquest acta quedonarà els beneficis a la Funda-ció Pasqual Maragall AlzheimerInternacional. Entrades a laEscola de Dansa Marisa YudesTeatre Zorrilla de Badalona

Teatre: Perfecte25 de desembre, a les 21hEl Círcol Catòlic acull aquestacomèdia, imperfecta, de MarcTorrecillas ambientada a l’any2029.Círcol Catòlic de Badalona

CULTURALL’hora del conte22 de desembre, a les 18hXavier Blanch llegirà el conte‘El nas 365 de l’Home dels Nas-sos’, per infants de 5 a 10 anysBiblioteca Pomar

L’hora del conte23 de desembre, a les 18hLectura del conte infantil ‘El Fa-nalet d’en Fasi’ a càrrec de JoanGiralt i Mª Dolors SabaterBiblioteca Can Casacuberta

Tertúlia literària23 de desembre, a les 19hEs comentarà el llibre L’any de

la serp amb el seu autor MiquelFañanàs. L’obra ens porta a laXina del 89, quan la revolta dela Plaça de Tiananmen, de la màd’un periodista, Oriol Rovira.Biblioteca Can Casacuberta

ESPORTSIII Torneig de Bàsquet Fe-mení Ciutat de Badalona27, 28 i 29 de desembreVuit equips femenins s’enfron-taran en la tercera edició d’a-quest torneig nadalenc. Polies-portiu Municipal La Plana

Futbol: CF Badalona - Ma-llorca B2 de gener, a les 12h. Partit cor-responent a la jornada 19 de la2a Divisió B, grup 3.Camp del Centenari

DKV Joventut – Unicaja2 de gener, a les 18hLa Penya juga el partit de la jor-nada 14 de la Lliga ACBPavelló Olímpic de Badalona

NADALTaller de Fanalets3 de gener, a les 17:25Prepara l’arribada dels ReisMags amb el Taller de FanaletsAvinguda Martí i Pujol, 153

El Patge Reial a Llefià4 de gener L’Associació de Veïns de SantAntoni de Llefià organitzaaquest acte tradicional on els in-fants podran veure els 3 Reisd’Orient. Estació de Metro L10

Cavalcada de la nit de Reis 5 de gener, a les 18.30Tradicional cavalcada dels ReisMags d’Orient pels carrers de laciutat. Rambla de la Solidari-tat – C. Prim

Page 24: Badalona 8

Per a publicitat - 666 65 63 40 - [email protected]�Desembre

201022líniabadalona www.liniabadalona.cat