Bagian-bagian Daun

  • View
    4.040

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Bagian-bagian Daun

8aalanbaalan uaun1 uaun Lenakapuaunvanalenakapmempunval baalanbaalan berlkuL W uplh daun aLau pelepah daun(vooloo%W @anakal daun (lolos%W elalan daun (lomloo%nLh hn plsana uaun @ldak Lenakapuaun Lldak lenakap adalah daun vana hanva Lerdlrl aLas saLu aLau dua darl baalanbaalan daun (pelepah Lanakal helalan daun%Menaenal susunan daun Lldak lenakap ada beberapa kemunaklnan uaun 8erLanakal valLu daun vana hanva Lerdlrl aLas Lanakal dan helalan sa[a nLh nanaka (ArLnarpus lnLeara Merr% 8eruplh/ 8erpelepah valLu daun vana Lerdlrl aLas uplh dan helalan nLh !aauna (Zea mavs L% uaun duduk valLu hanva Lerdlrl aLas helalan sa[a Lanpa uplh dan Lanakal sehlnaaa helalan lanasuna melekaL aLau duduk pada baLana nLh 8ldurl (alLrpls alaanLea 8 8r% uaun memeluk baLana valLu daun vana hanva Lerdlrl aLas helalan sa[a LeLapl panakalnva melebar sehlnaaa panakal daun LerllhaL seperLl memeluk baLana nLh Lempuvuna (Snnhus leraneus L% elalan daun semu /palsu valLu daun hanva Lerdlrl aLas Lanakal sa[a LeLapl Lanakalnva Ladl men[adl plplh sehlnaaa menverupal helalan daunnLh phn Ananla aurlnullfrmls A unn8enLuk uaun8erdasarkan |etak bag|an daun yang me|ebar dapat d|bedakan 4 go|ongan daun ya|tu daun dengan 1 8ag|an yang ter|ebar berada d| tengahtengah he|a|an daunI|ka dem|k|an keadaanya maka akan k|ta [umpa| kemungk|nan bentuk daun sepert| ber|kut 8entuk daun 8u|at/8undar (orb|cu|ar|s) 5er|ng d|[umpa| pada terata| besar (Ne|umb|um ne|umbo Druce) 8entuk daun bangun per|sa| (pe|tatus) Contoh pada daun [arak 8entuk daun Iorong (ova||s atau e|||pt|cus) Contoh pada daun nangka (Artocarpus |ntegra Merr) 8entuk daun meman[ang (ob|ongus) Contoh pada daun sr|kaya (Annona squamosa L) 8entuk daun bangun |anset (|anceo|atus) Contoh pada daun kambo[a (|um|era acum|nata A|t) dan pada daun o|eander (Ner|um o|eander L) 8ag|an yang ter|ebar terdapat d| bawah tengahtengah he|a|an daunDaun yang mempunya| bag|an yang ter|ebar d| bawah tengahtengah he|a|an daunnya d|bedakan men[ad|ke|ompok ya|tu A angka| daunnya t|dak bertoreh 8entuk daun bu|at te|ur (ovatus) Contohnya pada daun caba| raw|t (Caps|cum frutescens L) 8entuk daun seg|t|ga (tr|angu|ar|s) Contohnya pada bunga puku| empat (M|rab|||s [a|apa L) 8entuk daun de|ta (de|to|deus) Contohnya pada daun a|r mata pengant|n (Ant|gonon |eptopus nook et Arn) 8entuk daun be|ah ketupat (rhombo|deus) Contohnya pada daun bengkuang (achyrrh|zus erosus Urb)8 angka| daunnya bertoreh atau ber|ekuk8entuk daun [antung (cordatus) Contohnya pada daun waru (n|b|scus t|||aceus L)8entuk daun g|n[a| atau ker|n[a| (ren|form|s) Contohnya pada daun kak| kuda (Cente||a as|at|ca Urb)8entuk daun anak panah (sag|ttatus) Contohnya pada daun enceng (5ag|ttar|a sag|tt|fo||a L)8entuk daun tombak (hastatus) Contohnya pada daun wewehan (Monochor|a hastata 5o|ms)8entuk daun berte||nga (aur|cu|atus) Contohnya pada daun tempuyung (5onchus asper V|||) 8ag|an yang ter|ebar terdapat d| atas tengahtengah he|a|an daunDa|am ha| yang sedem|k|an kemungk|nan bentuk daun (bangun daun) yang dapat k|ta [umpa| ada|ah* 8angun bu|at te|ur sungsang (obovatus) Contohnya pada daun sawo kec|k (Man||kara kauk| Dub)* 8angun [antung sungsang (obcordatus) Contohnya pada daun s|dagur| (5|da retusa L)* 8angun seg|t|ga terba||k atau bangun pasak (cuneatus) Contohnya pada anak daun semangg| (Mars||ea crenata res|)* 8angun sud|p /spate|/so|et Contohnya pada daun |obak kaphanus sat|vus L)4 1|dak ada bag|an yang ter|ebar atau dar| pangka| sampa| u[ung hamp|r sama |ebarnyaDa|am ke|ompok |n| termasuk daundaun tumbuhan yang b|asanya semp|t atau |ebarnya [auh berbeda [|ka d|band|ngkan dengan pan[angnya daun 8angun gar|s (||near|s) Contohnya pada daun [en|s rumputrumputan (Gram|neae) 8angun p|ta (||gu|atus) Contohnya pada daun [agung (2ea mays L) 8angun pedang (ens|form|s) Contohnya pada daun nanas sebrang (Agave s|sa|ana err Agave canta|a koxb) 8angun paku atau dabus (subu|atus) Contohnya pada daun Araucar|a cunn|ngham|| A|t) 8angun [arum (acerosus) Contohnya pada daun |nus merkus|| Iungh De Vr