BAHAN PRESENTASI AQIDAH

  • View
    110

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of BAHAN PRESENTASI AQIDAH

AQIDAH

AQIDAHOleh: Anugrah Yudhi PratamaAji BrilianMuhammad NazarRyan SeptianMhd. Imran Tanjung1ISTILAH AQIDAH DALAM AL-QURANRUANG LINGKUP PEMBAHASAN AQIDAHAQIDAHPENGERTIAN AQIDAH1. PENGERTIAN AQIDAHSecara etimologis Aqidah berasal dari kata

aqada-ya aqidu- aqdan

yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat.PENGERTIAN AQIDAH SECARA TERMINOLOGIS

Hasan al-Banna dalam Majmu ar-Rasaail :

Aqaid (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun keragu-raguan.

Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Aqidah al-Mukmin :

Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu (yang didengar), dan fitrah. Kebenaran ini dipatrikan dalam hati, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.Beberapa definisi yang terkait dengan aqidah adalah;ImanIman secara bahasa adalah keyakinan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan faith. Menurut pendapat kebanyakan ulama iman adalah apa yang diyakini di dalam hati, diikrarkan melalui lisan, dan diaplikasikan melalui perbuatan. Dari pengertian ini maka tidak salah banyak yang menyamakan antara iman dan aqidah. Namun jika ditelaah lebih dalam sesungguhnya iman, menunjukan keyakinan dalam bentuk yang umum.TauhidTauhid berasal dari kata ahada-yuwahidu yang artinya mengesakan. Sehingga tauhid adalah mengesakan. Secara istilah yang dimaksud tauhid adalah mengesakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan.KalamKalam dalam pengertian bahasa adalah perkataan. Namun secara istilah yang dimaksud adalah ilmu yang membahas mengenai Tuhan, baik sifat dan karakteristiknya. Dalam tradisi barat ilmu kalam identik dengan kata teologi (theology), berasal dari kata theos (Tuhan) dan logos (ilmu), yang berarti ilmu yang membahas mengenai Tuhan.UshuludinUshuludin terdiri dari dua kata, ushul yang artinya dasar dan din yang artinya agama. Maka yang dimaksud ushuludin adalah dasar agama. Dalam pengertian istilah dimaknai sebagai ilmu yang membahas dasar-dasar agama yang tidak lain adalah keimanan.Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami Aqidah secara lebih tepat dan jelas

Pertama, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. Indra dan akal digunakan untuk mencari dan menguji kebenaran, sedangkan wahyu menjadi pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Kedua, keyakinan itu harus bulat dan penuh tanpa keraguan. Oleh karena itu, manusia harus memiliki ilmu sehingga ia dapat menerima kebenaran dengan sepenuh hati setelah mengetahui dalil-dalilnya.

Ketiga, aqidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakini nya. Untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan lahiriah dan batiniah.

Keempat, apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, maka konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya itu.

Karakteristik Aqidah IslamKebenaran aqidah dapat diterima oleh akal dan wahyuAqidah Islam merupakan rangkaian tersistem yang mengikat perbuatan dan keyakinanMenentramkan jiwa bagi yang meyakininyaMenghilangkana keragu-raguan yang ada di dalam pikiran dan hati

2. ISTILAH AQIDAH DALAM AL-QURAN

Dalam Al-Quran secara literal Tidak ada satu ayat pun yang Menunjuk pada istilah aqidah. Namun demikian kita dapatmenjumpai istilah tersebut dalam akar yang sama yaitu, aqadat,kata ini tercantum pada ayat An-Nissa, 4:33

Kata aqadtum tercantum dalam ayat : Al-Maidah, 5:89

Kata uqudut terdapat dalam ayat : Al-Maidah 5:1

Kata uqdah terdapat dalam ayat : Al-baqarah, 2:235

Kata uqadi dijumpai pada ayat : Al-Falaq, 113:4

Derivasi Kata a-q-d3. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN AQIDAH

Menurut hasan Al-Bana ruang lingkup pembasahan aqidah meliputi :

Ilahiah, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengani l ah (Tuhan), seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah,perbuatan-perbuatan (afal) Allah, dan lain-lain

b. Nubuwwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yangberhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk Pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya.

c. Ruhaniah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yangberhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat,jin,iblisSetan dan ruh.d. Samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanyabisa diketahui melalui sami, yakni dalil naqliBerupa Al-Quran dan As-sunnah, seperti alam barzakh,akhirat, azab kubur, dan sebagainya.

Selain hal-hal diatas, pembahasan aqidah bisa juga mengikutisistematika akranul iman(Rukun iman), yaitu:

Iman kepada Allah.

Iman kepada malaikat (termasuk pembahsan tentang makhluk rohani seperti jin, iblis, setan).

Iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar Allah KEPENTINGAN AQIDAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM.Aqidah penting di dalam kehidupan kita kerana dengan memiliki aqidah yang betul, kita memperolehi perkara-perkara berikut :-Kemantapan iman dalam hati dengan menyakini kewujudan Allah dan mentauhidkannya (mengEsakan Allah).

2. Mengenal diri dan memahami matlamat hidup dengan timbulnya beberapa persoalan :Siapakah yang mencipta kita ?Mengapa kita dijadikan ?Apakah hikmah dan rahsia kejadian manusia ?Bagaimana permulaan dan kesudahan hidup kita ?Kemanakah kita akan pergi setelah mati ?Setelah kita mati, adakah kita hidup semula ?

3. Terselamat dan terpelihara dari kesesatan dan kebatilan.4. Aqidah yang benar dan sah menjadi syarat pertama untuk melaksanakan ibadah seperti solat, puasa dan sebagainya. Orang-orang kafir tidak diterima di sisi Allah amalan kebaikan mereka di akhirat.5. Aqidah yang satu dapat menyatukan semua bangsa dan keturunan.

Model-Model KeyakinanPerspektif pembuktian: Ainul yakin, keyakinan yang muncul karena kasat mataHaqul yakin, keyakinan yang muncul karena pembuktian

Perspektif cara meyakiniya: Keyakinan ImiahKeyakinan yang muncul dari kebenaran Ilmiah (fakta)Keyakinan BudayaKeyakinan yang muncul dari budaya dominanKeyakinan EmpirisKeyakinan yang muncul dari pengalamanKeyakinan AsumtifKeyakinan yang muncul dari asumsiKeyakinan naif (mistis)Keyakinan yang muncul dari kenaifan SUMBER-SUMBER RUJUKAN DALAM AJARAN AQIDAH ISLAM.Sumber aqidah yang muktamad yang tidak boleh ditolak dan diingkari ialah :-Al-Quran .Hadis Rasulullah s.a.w. Kededua ini dipanggil sebagai Dalil Naqli .Ijma Ulama dan Muslim.Logik Akal atau Dalil Aqli yang tidak bercanggah dengan Dalil Naqli.

SEKIANDANTERIMAKASIH