Click here to load reader

Bài 2 Cài Đặt Joomla

  • View
    978

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hiểu rõ cách thức thiết lập web server trên máy tính cá nhân để chạy Joomla bằng phần mềm Wampserver; • Hướng dẫn cài đặt website Joomla trên web server được thiết lập trên máy tính cá nhân; • Hướng dẫn khởi tạo và cấu trúc nội dung website Joomla; • Hướng dẫn tạo hệ thống menu và điều hướng website Joomla

Text of Bài 2 Cài Đặt Joomla

  • 1. Bi 2 Ci t Joomla

2. Nhc li bi c Th no l 1 h thng qun tr ni dung? Th no l mt web CMS? Joomla CMS bao gm nhng thnh phn no? Bi 2 - Ci t Joomla 3. Mc tiu bi hc Hiu r cch thc thit lp web server trn my tnh c nhn chy Joomla bng phn mm Wampserver; Hng dn ci t website Joomla trn web server c thit lp trn my tnh c nhn; Hng dn khi to v cu trc ni dung website Joomla; Hng dn to h thng menu v iu hng website Joomla Hiu r cch thc thit lp web server trn my tnh c nhn chy Joomla bng phn mm Wampserver; Hng dn ci t website Joomla trn web server c thit lp trn my tnh c nhn; Hng dn khi to v cu trc ni dung website Joomla; Hng dn to h thng menu v iu hng website Joomla Bi 2 - Ci t Joomla 4. Ci t v s dng Wampserver - WampServer l 1 phn mm ngun m c pht trin bi Romain Bourdon v l phn mm c ci t trn h iu hnh Windows gip to ra web server trn my tnh c nhn lm mi trng chy cc ng dng web c lp trnh bng ngn ng PHP v kt ni vi c s d liu mySQL nh Joomla. - Wampserver l 1 b bao gm: PHP, Apache v mySQL. Phin bn Wampserver 2.0i l phin bn c s dng ph bin nht v kh nng tng thch vi nhiu m ngun. C th ti Wampserver 2.0i ti a ch http://wampserver.com - WampServer l 1 phn mm ngun m c pht trin bi Romain Bourdon v l phn mm c ci t trn h iu hnh Windows gip to ra web server trn my tnh c nhn lm mi trng chy cc ng dng web c lp trnh bng ngn ng PHP v kt ni vi c s d liu mySQL nh Joomla. - Wampserver l 1 b bao gm: PHP, Apache v mySQL. Phin bn Wampserver 2.0i l phin bn c s dng ph bin nht v kh nng tng thch vi nhiu m ngun. C th ti Wampserver 2.0i ti a ch http://wampserver.com Bi 2 - Ci t Joomla 5. Ci t v s dng Wampserver Sau khi ti wampserver 2.0i (file WampServer2.0i.exe) v my, Click p vo file ci t WampServer2.0i.exe tin hnh ci t. Sau khi Click p vo file WampServer2.0i.exe, xut hin mn hnh nh sau, Click vo nt Next: Bi 2 - Ci t Joomla 6. Ci t v s dng Wampserver Tip tc chn I accept the agreement v bm Next. Bi 2 - Ci t Joomla 7. Ci t v s dng Wampserver Chn ni ci t, mc nh C:wamp, khuyn co nn ci t a khng phi a h thng. Trnh trng hp my ci li H iu Hnh, c th chy trc tip lun m khng cn ci t li phin phc, v khng mt d liu: Bi 2 - Ci t Joomla 8. Ci t v s dng Wampserver Nhp email ca bn sau bm Next Bi 2 - Ci t Joomla 9. Ci t v s dng Wampserver Nhn Finish hon thnh qu trnh ci t Bi 2 - Ci t Joomla 10. Ci t v s dng Wampserver Khi ng Wampserver Khi ci t thnh cng hy kch hot biu tng Wampserver trn Desktop, bn s thy mt biu tng hnh trn nh bn gc di tay phi ca mn hnh. Click chut tri vo v chn Start All Services khi ng h thng web server. Bi 2 - Ci t Joomla Khi ci t thnh cng hy kch hot biu tng Wampserver trn Desktop, bn s thy mt biu tng hnh trn nh bn gc di tay phi ca mn hnh. Click chut tri vo v chn Start All Services khi ng h thng web server. 11. Ci t Joomla -Ti gi ci t Joomla phin bn 1.5 ti a ch http://joomla.org - Gi ci t ti v my dng file nn nh dng .zip -Gii nn file va ti v vo trong mt th mc, gi s th mc c tn l duan1. -Sao chp th mc duan1, v dn vo bn trong th mc www (th mc www nm trong th mc ci t wampsever - C th m th mc www bng cch Click chut tri vo biu tng wampserver hnh trn gc di bn tay phi (taskbar) ri chn www directory -Ti gi ci t Joomla phin bn 1.5 ti a ch http://joomla.org - Gi ci t ti v my dng file nn nh dng .zip -Gii nn file va ti v vo trong mt th mc, gi s th mc c tn l duan1. -Sao chp th mc duan1, v dn vo bn trong th mc www (th mc www nm trong th mc ci t wampsever - C th m th mc www bng cch Click chut tri vo biu tng wampserver hnh trn gc di bn tay phi (taskbar) ri chn www directory Bi 2 - Ci t Joomla 12. Ci t Joomla Click chut tri vo biu tng wampserver hnh trn gc di bn tay phi (taskbar) ri chn Localhost, trang ch ca wamp s hin ra nh sau: Bi 2 - Ci t Joomla Click chut tri vo biu tng wampserver hnh trn gc di bn tay phi (taskbar) ri chn Localhost, trang ch ca wamp s hin ra nh sau: 13. Ci t Joomla Ti trang ch ca wampserver (http://localhost) tm n mc Your Projects v Click chut vo mc duan1 tin hnh ci t Joomla vi mn hnh hin ra nh trong hnh, y l bc 1, la chn ngn ng ci t, chn English(US) s dng ting Anh cho phn ci t sau chn Next: Bi 2 - Ci t Joomla 14. Ci t Joomla Bc 2: Kim tra cu hnh h thng, chn Next Bi 2 - Ci t Joomla 15. Ci t Joomla Bc 3: c thng tin bn quyn, chn Next Bi 2 - Ci t Joomla 16. Ci t Joomla Bc 4:Thit lp cc thng s kt ni c s d liu, ri chn Next Bi 2 - Ci t Joomla 17. Ci t Joomla Bc 5: Thit lp thng s FTP, ri chn Next Bi 2 - Ci t Joomla 18. Ci t Joomla Bc 6: Thit lp thng s cu hnh website Joomla, ri chn Next Bi 2 - Ci t Joomla 19. Ci t Joomla Kt thc qu trnh ci t Joomla, trn mn hnh xut hin dng thng bo bng ting Anh yu cu phi xa hoc i tn th mc installation Bi 2 - Ci t Joomla 20. Ci t Joomla Sau khi xa hoc i tn th mc installation, website Joomla c khi to trn web sever ca my tnh c nhn. Chng ta c th truy cp trang Frontend ca web v trang Backend ca web bng cch sau: -Truy cp trang Frontend theo ng dn: http://localhost/duan1 -Truy cp trang Backend theo ng dn: http://localhost/duan1/administrator ng nhp vo trang Backend, s dng User Name mc nh sau khi ci t Joomla l admin, v Password ng nhp l Password khai bo trong bc 6 ca qu trnh ci t Joomla Sau khi xa hoc i tn th mc installation, website Joomla c khi to trn web sever ca my tnh c nhn. Chng ta c th truy cp trang Frontend ca web v trang Backend ca web bng cch sau: -Truy cp trang Frontend theo ng dn: http://localhost/duan1 -Truy cp trang Backend theo ng dn: http://localhost/duan1/administrator ng nhp vo trang Backend, s dng User Name mc nh sau khi ci t Joomla l admin, v Password ng nhp l Password khai bo trong bc 6 ca qu trnh ci t Joomla Bi 2 - Ci t Joomla 21. Ci t Joomla Sau khi ng nhp, mn hnh trang Backend nh sau: Bi 2 - Ci t Joomla 22. Xy dng cu trc ni dung web Joomla Ni dung website Joomla dng cc bi vit c qun l ti mc Content, trong mc Content c cc trnh n: -Article Manager: qun l cc bi vit; -Article Trash: Lu nhng bi vit b xa, nhng bi vit trong mc ny c th c khi phc; -Section Manager: Qun l cc nhm tin (section) - Bn trong nhm tin cha cc chuyn mc (category); -Category Manager: Qun l cc chuyn mc (category), - Bn trong mi chuyn mc l nhng bi vit v mi chuyn mc u nm trong mt nhm tin no . Ni dung website Joomla dng cc bi vit c qun l ti mc Content, trong mc Content c cc trnh n: -Article Manager: qun l cc bi vit; -Article Trash: Lu nhng bi vit b xa, nhng bi vit trong mc ny c th c khi phc; -Section Manager: Qun l cc nhm tin (section) - Bn trong nhm tin cha cc chuyn mc (category); -Category Manager: Qun l cc chuyn mc (category), - Bn trong mi chuyn mc l nhng bi vit v mi chuyn mc u nm trong mt nhm tin no . Bi 2 - Ci t Joomla 23. Cu trc ni dung web Joomla Ni dung website Joomla cc phin bn 1.0 v 1.5 c cu trc 3 tng: Section/Category/Article Ni dung website Joomla cc phin bn 1.6, 1.7, 2.5 c cu trc a tng khng gii hn: Category/.../Category/.../Article. Cc bi vit trong website Joomla c th nm trong 1 chuyn mc nht nh, cng c th nm t do khng thuc chuyn mc no. Cu trc phn tng ni dung website Joomla Ni dung website Joomla cc phin bn 1.0 v 1.5 c cu trc 3 tng: Section/Category/Article Ni dung website Joomla cc phin bn 1.6, 1.7, 2.5 c cu trc a tng khng gii hn: Category/.../Category/.../Article. Cc bi vit trong website Joomla c th nm trong 1 chuyn mc nht nh, cng c th nm t do khng thuc chuyn mc no. Bi 2 - Ci t Joomla 24. H thng iu hng web Joomla H thng iu hng web Joomla c qun l ti mc Menu, vi cc trnh n: -Menu Manager: qun l cc khi trnh n trn website; -Menu Trash: Lu cc trnh n b xa; -Pha di 2 trnh n trn l cc khi trnh n trn website. c im h thng iu hng website Joomla H thng iu hng web Joomla c qun l ti mc Menu, vi cc trnh n: -Menu Manager: qun l cc khi trnh n trn website; -Menu Trash: Lu cc trnh n b xa; -Pha di 2 trnh n trn l cc khi trnh n trn website. Bi 2 - Ci t Joomla 25. H thng iu hng web Joomla Cc loi trnh n Bi 2 - Ci t Joomla Cc loi trnh n 26. Trnh bin tp (Editor) Trnh bin tp WYSIWYG c tch hp sn trong Joomla l Tiny MCE (hnh di). Ngi dng Joomla c th ci thm cc trnh bin tp khc vo Joomla s dng Bi 2 - Ci t Joomla 27. Tng kt bi hc Vi CMS m c th y l Joomla, ngi dng d dng c th khi to mt website trn web server cho d l web server trn domain tht hay trn loclahost. Ni dung ca website Joomla 1.5 c cu trc 3 tng gm Section - Category - Article. Vic khi to v qun l ni dung web Joomla c trin khai ti mc Content Website Joomla c nhiu khi danh mc (menu), mi khi li c nhiu trnh n bn trong, c nhiu loi trnh n khc nhau. Vic qun l cc khi danh mc hay cc trnh n c thc hin ti mc Menu. Vi CMS m c th y l Joomla, ngi dng d dng c th khi to mt website trn web server cho d l web server trn domain tht hay trn loclahost. Ni dung ca website Joomla 1.5 c cu trc 3 tng gm Section - Category - Article. Vic khi to v qun l ni dung web Joomla c trin khai ti mc Content Website Joomla c nhiu khi danh mc (menu), mi khi li c nhiu trnh n bn trong, c nhiu loi trnh n khc nhau. Vic qun l cc khi danh mc hay cc trnh n c thc hin ti mc Menu. Bi 2 - Ci t Joomla