Bai Sua Hoan Chinh

  • View
    3.923

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

Phn I:

C IM KHU VC XY DNG V XUT PHNG N VT SNG1. a cht : Qua thm do ia cht co s liu khu vc xy dng cu co s liu ia cht nh sau: - Lp 1: Set + bn day - Lp 2: Set - Lp 3: set dy - Mt ct ngang sng gn nh i xng nhau. 2. Thu vn : - Mc nc cao nht : 12 m - Mc nc thng thuyn : 7,5 m - Mc nc thp nht : 5 m 3.Cc tiu chun k thut ca cng trnh: - Cu vt sng cp IV c yu cu khu thng thuyn l 40m - Khu cu: Lo = 130 - Kh cu : K = 8 + 1,5x2 (m). - Ti trng thit k : HL-93 + PL = 3,6 kN/m2 II. xut cc phng n vt sng: 1. Gii php chung v kt cu: 1.1 Kt cu nhp: Do sng cp IV yu cu khu thng thuyn l 40m, nn b tr nhp gia ti thiu 40m. Ta b tr nhp thng thuyn di 42m 2. xut cc phng n vt sng: 2.1 Phng n 1: Cu dm 5 nhp gin n BTCT ng lc trc SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C Trang: 1

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

( 2x24m + 42m + 2x24m ) Ta c : p dng cng thc ( 1.1 ) Lott = Lo - 2bm - n.bf Lo = 130m: Khu tnh khng yu cu. Ltto: Khu tnh khng thc t ca cu bf : Chiu di phn tnh khng ng vi mc nc cao nht do tr chim ch. bm : Phn n su ca cng trnh (m, m t hnh nn trc m ,..) vo tnh khng ti mc nc cao nht m tri v m phi tnh ti u kt cu nhp. Ltto= 138- 2x1 - 2x1,6 = 132,8 m Kim tra iu kin:

= max(Ltt o,Lo)

Ltt L0 0

132 ,8 130 138,2

= 2,1 ,

0

0

< 5 00

=> t yu cu . 2.2 Phng n 2: Cu dm lin tc BTCT ( 42m + 50m + 42m ) Ta c : p dng cng thc ( 1.1 ) Ltto = L - 2bm - n.bf Ltto = 134- 2x1 - 2x1,6 = 128,8 m Kim tra iu kin:

= max(Ltt o,Lo)

Ltt L0 0

130-128,8 130

= 0,92 0 0 < 5 0 0 ,

=> t yu cu . 2.3 Phng n 3 : Cu dn thp gin n ( 3 nhp 45m ) Ta c : p dng cng thc ( 1.1 ) SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C Trang: 2

n mn hc : Thit k cu BTCT Ltto = L - 2bm - n.bf Ltto = 135 - 2x1 - 2x1,6 = 129,8 m

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

Kim tra iu kin:

= max(Ltt o,Lo)

tt L0 L0

129,8 - 130 132,8

= 0,15% < 5 0 0 ,

=> t yu cu .

SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C

Trang: 3

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

Phn II

THIT K S B CC PHNG N 1 Thit k cu BTCT dm gin n ng sut trc Nhp ( 2x24m + 42m + 2x24m )A. Tnh ton nhp 42m I. Xc nh mt ct ngang cu : 1. Mt ct ngang : Cu to mt ct ngang nh hnh v :1 2

MA CA 2 : 2 NGANG NH CA T T P U6000

1 2

MA CA 1 : 1 NGANG GOI CA T T U6000

Va h sn pha la c n n b= 200 m m

1,5%

1,5%

1200

2400

2400

2400

2400

1200

-

Chiu rng phn xe chy 8 (m) Chiu rng phn ngi i b 2x1,25 (m)

- B tr l ngi i b cng mc vi mt ng xe chy ta dng vch sn phn ln rng 20 cm. Chiu rng ct lan can l : 50 cm Chiu rng bn mt cu xc nh : Bmc = 8 + 2x1,25 + 2x0,5 + 2x0,2 = 12 (m) 2. Dm ngang v bn mt cu : 2.1. Dm ngang : 2.1.1. Chn s dm ngang : SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C Trang: 4

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

Dm ngang c b tr ti v tr : hai u dm cu, L/4, L/2 S lng dm ngang : Nn= (Nb - 1) x 5 = 20 dm + Nn : l s dm ngang + Nb : l s dm ch

110

1190

120

150

1800 2200gia dm

1750u dm

2.1.2. Tnh ton thng s s b : Cc thng s dm ngang c th hin hnh trn - B dy dm ngang l 20cm - Din tch mt ct ngang dm ti v tr nhp dm : 3,318m2 - Din tch mt ct ngang dm ti v tr u dm : 3,248m2 - Th tch 1 dm ngang ti v du dm : 3,248x 0,2 = 0,6496 m3 - Th tch 1 dm ngang ti v nhp dm : 3,318x 0,2 = 0,6636 m3 => Tng th tch dm ngang : 0,6636x12 + 0,6496x8 = 13,16 m3 - Hm lng ct thp theo th tch trong dm ngang l khb = 2% - Suy ra : th tch ct thp : Vshb = khb.Vhb = 0,02x13,16 = 0,2632 m3 - Khi lng ct thp trong dm ngang: Gshb = Vshb.s=0,2632x7,85 = 2,066 T - Th tch b tng trong dm ngang : Vchb = VhbVshb = 13,162,066 = 11,094 m3 - Khi lng b tng trong dm ngang : Gchb = Vchb.c= 10,976x2,4 =26,625 T - Khi lng ton b dm ngang l: Ghb = Gshb+Gchb = 2,066+26,625 = 28,69 T SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C Trang: 5

1667

34

1600

120

1550

n mn hc : Thit k cu BTCT 2.2. Bn mt cu : 2.2.1. Chn kch thc: - Chiu di trung bnh ca bn : hf =20 cm - Lp btng nha : 7cm

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

- Lp phng nc : chng thm t trn mt cu xung kt cu bn di dy 0,4cm - Lp m : dng to dc ngang 1,5%, dy trung bnh 5cm 2.2.2. Tnh ton cc thng s s b : - Th tch bn mt cu : 0,2x42x12 = 90,72m3 - Dung trng ca btng nha l : 2,25 T/m3 - Dung trng ca ct thp l : 7,85 T/m3 - Th tch ca lp BT nha : Vas=Abmc .L=0,07x11x42 = 32,34 m3 - Khi lng lp BT nha Gas=Vas x 2,25 = 72,765 T - Th tch bn mt cu : 0,2x42x12 = 90,78m3 - Khi lng bn mt cu : 97,78x2,4=234,528 T - Khi lng lp phng nc dy 0,4cm: 0,004x42x12x1,5 = 3,024 T. - Khi lng lp to dc 1,5% : 0,05x11x42x2,2 = 50,82 T => Khi lng lp ph mt cu : 126,6 T 3. Tm an

- Cu to tm an nh hnh v. - Khi lng 1 tm an BTCT: 1,8x 0,08 x 1 x 2,5 = 0,36T SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C Trang: 6

80

1800

10 00

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

- Trng lng tm an cho nhp 42 m: 42 x 4 x 0,36= 60,48T 4. Lan can tay vn : V khng dng dy phn cch phn cch phn ngi i b vi phn xe chy nn ta thit k lan can tay vn c th chu c lc va p ca xe vo. Cu to v kch thc nh hnh v bn di. (n v cm)190

600

500

R3 10

500

+ Vi din tch phn b Ab = 0,182m2 , lin tc 2 bn cu + Din tch phn tr :At = 0,6m2 ,cc tr cch nhau 2m, tng s lng l 21 tr + Th tch b tng Vbt =0,182.2.42+0,06.21.2 = 17,8 m3 + Hm lng ct thp trong lan can chim kp = 1,5 % + Ta c th tch ct thp trong lan can : Vsp = Vp.kp = 17,8.1,5% = 0,267m3 + Khi lng ct thp trong lan can l: Gsp = Vsp.s = 0,267.7,85 = 2,09 T +Th tch BT trong lan can: Vcp = Vp Vsp = 17,8 0,267 =17,533 m3 + Khi lng BT trong lan can: Gcp = Vcp.c = 17,533.2,4 = 42,08 T + Vy, khi lng ton b lan can l: Gp = Gsp + Gcp = 42,08+ 2,09 = 41,17 T 5. Tnh ton dm ch 5.1 S dm ch : SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C Trang: 7

190

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

Chn s dm ch l Nb = 5 dm, khong cch c dm ch tnh theo cng thc sau : S Suy ra : chn phn cch hng 5.2 Chiu cao dm ch : - Chiu cao dm ch c xc nh theo tiu chun AASHTO : = = 2,4 m

Sk = = 1,2 m .

ddc =

x42 = 1,9 m

Kch thc dm ch c th hin hnh di : n v ( cm ) `4200 230 950 1908 0 6 0 12 12 8 0 6 0 8 11 25 20 190 2 0 6 6 0 6 0

Gia dm 4.3 Tnh cc thng s s b : - Din tch mt ct ngang gia dm : Ag = 0,6469m2

u dm

8

SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C

Trang: 8

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

- Din tch mt ct ngang ti u dm : Ag = 1,167 m2 - Th tch b tng ti v tr 2 u dm : 1,167x2,3x2 = 5,3682 m3 - Th tch b tng hai on vut u dm : x 0,95 x 2 = 1,723m3

- Th tch b tng ti v tr gia dm : 0,6469 x 35,5 = 22,964 m3 => Tng th tch b tng 1 dm : 5,3682 + 1,723 + 22,964 = 30,055 m3 Trong dm chnh th lng thp chim khong 210kg/m3 Suy ra : khi lng thp trong 1 dm ch : 30,055 x 0,21 = 6,311 T - Th tch ca thp trong dm : 6,311/7,85 = 0,8 m3 Suy ra th tch thc ca btng : 30,055 0,8 = 29,255 m3 - Khi lng thc ca btng : 29,255x2,4 = 70,212 T Suy ra khi lng 1 dm ch : 70,212+6,311 = 76,523 T => Khi lng 5 dm ch l : 76,532x5= 382,61 T B. Tnh ton nhp 24m 1. Tnh dm ngang : - Dm ngang c b tr ti v tr u nhp v gia nhp, s dm ngang l 12 dm - B dy dm ngang l 20cm - Din tch mt ct ngang dm ti v tr nhp dm : 2,657m2 - Din tch mt ct ngang dm ti v tr u dm : 2,708m2 - Th tch 1 dm ngang ti v nhp dm : 2,75x0,2 = 0,531 m3 - Th tch 1 dm ngang ti v u dm : 2,631x 0,2 = 0,541 m3 => Tng th tch dm ngang : 0,541 x8 + 0,531x4 = 6,45 m3 - Hm lng ct thp theo th tch trong dm ngang l khb = 2% - Suy ra : th tch ct thp : Vshb = khb.Vhb = 0,02x6,45 = 0,129 m3 - Khi lng ct thp trong dm ngang: Gshb = Vshb.s=0,129x7,85 = 1,012 T - Th tch b tng trong dm ngang : Vchb = VhbVshb = 6,45 0,129 = 6,321m3 SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C Trang: 9

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

- Khi lng b tng trong dm ngang : Gchb = Vchb.c= 6,321x 2,4 =15,17 T - Khi lng ton b dm ngang l: Ghb = Gshb+Gchb = 1,012+15,17 = 16,182 T 2. Bn mt cu, lp ph mt cu v lan can tay vn : 2.1. Bn mt cu, lp ph mt cu - Th tch bn mt cu : 0,2x24x12 = 51,86 m3 - Khi lng bn mt cu : 51,86x2,4=124,44T - Th tch ca lp BT nha : Vas=Abmc .L=0,07x11x24= 18,48 m3 - Khi lng lp BT nha Gas=Vas x 2,25 = 41,58 T - Khi lng lp phng nc dy 1 cm: 0,004x24x12x1,5 = 1,728 T. - Khi lng lp to dc 2% vi chiu dy trung bnh 5cm: 0,05x11x24x2,2 = 29,04T. = > tng khi lng lp ph mt cu : 72.34T 2.2. Lan can tay vn. + Vi din tch phn b Ab = 0,182m2 , lin tc 2 bn cu + Din tch phn tr :At = 0,6m2 ,cc tr cch nhau 2m, tng s lng l 12 tr + Th tch b tng Vb=0,182x2x24+0,06x12x2 = 10,176 m3 + Hm lng ct thp trong lan can chim kp = 1,5% + Ta c th tch ct thp trong lan can : Vct = Vp.kp = 10,176x1,5% = 0,152m3 + Khi lng ct thp trong lan can l: Gct = Vct.s = 0,152x7,85 = 1,198 T +Th tch BT trong lan can: Vbt= Vb Vct = 10,176 0,152 =10,08 m3 + Khi lng BT trong lan can: Gbt = Vbt.c = 10,176x2,4 = 24,42 T + Vy, khi lng ton b lan can l: Gp = Gsp + Gcp = 25,618 T 3. Tm an

SVTH : Nguyn V c Chc Lp : 06X3C

Trang: 10

n mn hc : Thit k cu BTCT

GVHD : Th.s Nguyn HongVnh

- Cu to tm an nh hnh v. - Th tch 1 tm an BTCT: 1,8 x 0,08 x 1 x 2,5= 0,36 T - Khi lng tm an cho nhp 24 m: 24 x 4 x 0,36= 34,56 T 4. Tnh dm ch : 4.1 Chiu cao dm ch : - Chiu cao dm ch c xc nh theo tiu chun AASHTO : ddc = Chn ddc = 1,45m 4.2 Thng s s b : - Din tch mt ct ngang gia dm : Ag = 0,556m2 - Din tch mt ct ngang ti u dm : Ag = 0,896 m2 - Th tch b tng ti v tr 2 u dm : 0,896.(1,45+0,3).2 = 3,136m3 - Th tch b tng hai on vut u dm : x 1,45/2 x 2 = 1,052m3 x24 = 1,411 m

- Th tch b tng ti v tr gia dm : 0,556 x 19,65 =10,92 m3 => Tng th tch b tng 1 dm : 15,108m3