Bai Thuc Hanh INTERNET

  • View
    359

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Bai Thuc Hanh INTERNET

Bi thc hnh INTERNET S dung trinh duyt Web Microsoft Internet Explorer va cng cu tim kim Google1.1. Mc tiu Giup hoc vin cung c lai cac ky nng, thao tac duyt Web Giup hoc vin lam quen va s dung cng cu tim kim Google tim kim va chon loc thng tin trn mang Internet 1.2. bi Truy cp mt trong cc website sau. www.bacgiang.gov.vn www.moet.gov.vn www.cpv.org.vn www.baobacgiang.com.vn www.laodong.com.vn www.hut.edu.vn

1.3. Tim hiu cac thng tin chung v website Yu cu y la website cua c quan/ t chc / ca nhn nao? S giy phep cua B Vn hoa Thng tin cp cho website (nu co) va ngay cp Cc bc thc hin: Bc 1 Khi ng chng trinh t man hinh nn

hoc thanh Quick Launch

1

Bc 2 Go ia chi cua mt trong cac trang web a cho vao thanh ia chi. Vi du www.bacgiang.gov.vn . Nhn nut Enter.

Bc 3 Giao din khi trang web tai xong

Thanh trang thai khi trang web tai xong

Bc 4 Thng thng, thng tin chung cua website t u trang hoc cui trang chu. S dung thanh cun ta tim thy cac thng tin cua website

1.4. oc tin bai Yu cu oc mt s tin bai tuy thich. Lu tin bai vao danh muc Favorites Lu tr tin bai di dang tp tin .htm Thu thp 5 tiu tin bai trong 5 chuyn muc khac nhau cua website. Tiu muc , chuyn muc va tn tac gia cua mi tin bai o.

2

Cc bc thc hin: Bc 1 : Truy cp vao chuyn muc/tiu muc oc tin bai trong chuyn muc nao, r chut trai ti mt chuyn muc o. Mui tn se chuyn sang hinh ban tay va tn chuyn muc i mau. Sau o nhp chut trai . Tip tuc nhp vao cac tiu muc (nu co).

Bc 2 : oc tin bai Chon 1 tin bai mun oc. Co 2 cach oc toan b ni dung cua tin bai: Nhp chut trai vao tiu tin bai hoc lin kt [Chi tit]. Ca s vi trang hin hanh se chuyn sang trang tin bai.

Nhp phai vao tiu (hoc lin kt [Chi tit]). Chon muc Open new Window. Tin bai se m ra trn ca s mi.

3

Bc 3 : Lu tin bai vao danh sach Favorites Nhp chut trai vao muc Favorites trn thanh thc n (menu), chon Add to Favorites

Chng trinh se xut hin thng bao

i tn trang web trong muc Favorites (nu cn) Nhp chon muc Make available offline nu mun oc trang nay khi may tinh khng kt ni ti Internet Nhp OK. Kt qua : trong muc Favorites trn thc n menu xut hin thm 1 dong cha lin kt ti trang tin.

4

Bc 4 : Lu tr tin bai di dang tp tin .htm Nhp chut trai vao muc File trn thanh thc n (menu, chon Save as. Mt ca s trinh duyt tp tin se hin ra. Chon th muc lu tr. t lai tn file nu cn. Nhp Save.

Bc 5 : Thu thp 5 tiu tin bai va tn tac gia Co th s dung mt trong cac cach sau thu thp tiu va tn tac gia: Thu thp ngay trong qua trinh oc tin bai. S dung cac nut Back va Forward trn thanh cng cu

Thu thp trong danh sach Favorites (s dung nut Favorites trn thanh cng cu) Thu thp trong danh sach cac trang a duyt (s dung nut History trn thanh cng cu).

5

Xut hin khung bn tay cha danh sach cac trang web a duyt. Nhp vai 1 dong tuy chon

1.5. Tim kim thng tin Yu cu S dung Google, tim trong website www.bacgiang.gov.vn cac thng tin v ky thi tt nghip THPT va b tuc THPT nm 2008 Cac bc thc hin Bc 1 : Xac inh t khoa va cu phap T khoa : tt nghip THPT, b tuc THPT, 2008 Cu phap : [t khoa 1 + t khoa 2 ++t khoa n] ,[t khoa site:abc] Cu lnh y u: tt nghip THPT + b tuc THPT + 2008 site:www.bacgiang.gov.vn Bc 2 : M ca s trinh duyt mi S dung biu tng trn man hinh nn hoc trn thanh Quick Launch Bc 3 : Vao website tim kim cua Google Go ia chi www.google.com.vn vao thanh ia chi.

6

Bc 4 : Thc hin cu lnh tim kim Go cu lnh sau vao khung nhp tt nghip THPT + b tuc THPT + 2008 site:www.bacgiang.gov.vn Go Enter hoc nhp nut Tim kim vi Google

Bc 5 : Duyt kt qua Thc hin tng t nh duyt tin bai

S dung nut Back quay lai trang kt qua (nu cn) S dung nut Tip, Trc, cac s cui trang kt qua chuyn qua lai gia cac trang kt qua

7

S dung dich vu th in t Yahoo! Mail2.1. Muc tiu Giup hoc vin lam quen va bit cac s dung dich vu th in t bao gm mt s thao tac c ban sau: Lp mt hom th mi Soan thao va gi th M mt bc th nhn c 2.2. bai Tim hiu, khai thac cac chc nng c ban cua dich vu th in t Yahoo! Mail 2.3. Tao hom th in t mi Yu cu Hay tao mt hom th in t mi vi dich vu th in t min phi cua Yahoo! Mail Cac bc thc hin Bc 1 : Truy cp vao website dich vu Bt mt ca s trinh duyt mi Go ia chi www.mail.yahoo.com.vn vao thanh ia chi Ca s trinh duyt t ng chuyn sang ng nhp vi ia chi https://login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=vn&.src=ym

Bc 2 : Xin ng ky mt hom th in t mi Do chung ta cha co hom th cua minh nn bo qua khung ng nhp

8

Nhp vao lin kt ng ky goc trn bn trai

Trinh duyt se chuyn sang trang khai bao thng tin cn thit lp mt hom th mi

Bc 4 : Khai bao thng tin ca nhn Khai bao thng tin ca nhn. Cac muc cn nhp bao gm:

Khi chung ta nhp vao khung nao, trang web se hin thi y nghia cua thng tin cn nhp. Nu nhp ung se xut hin biu tng nhp sai. va nguyn nhn. . Ngc lai se cho bit chung ta

9

Bc 4 : ng ky tn hom th

Khao bao tn hom th (Yahoo! ID v Email). Chi s dung ch cai, ch s va du gach di _. Khng phn bit ch hoa ch thng. Thng thng trang web se cho mt s gi y. Chung ta co th s dung nhng gi y o hoc t t tn hom mail.

Nu t ng ky tn, nhp nut Kim tra kim tra xem tn hom mail o a co ai ng ky cha. Nu a co, trang web xut hin thng bao li

Ngc lai, tn hom mail se c chp nhn Bc 5 : Tao mt khu bao v Mt khu giup ta bao v hom th khng bi oc trm. Vi vy t mt khu vi mc u manh (3-4 vah xanh) va d nh vi ban thn, kho nh vi ngi khac. Lu y : Tt b go ting Vit khi nhp mt khu Nn s dung mt khu t 6-10 ky t Nn s dung ng thi ch vit hoa, vit thng va s. Tranh dung thng tin ca nhn (s in thoai, tn, ngay sinh) cua ban thn va ngi thn la mt khu Tranh s dung cac t ph bin trong t in Tranh ghi mt khu ra giy Tranh anh mt mt khu. Nu khng co mt khu se khng truy cp c vao hom th. Vic xin cp lai kha phc tap. Nhp mt khu 2 ln.

10

Bc 5 : Khai bao thng tin khi phuc mt khu khi anh mt Bo qua muc Email Thay Th Khac nu cha co mt hom th nao. Chon Cu Hoi Bao Mt va tra li cu hoi o. Cn nh va gi mt 2 thng tin nay

Bc 6 : Nhp ma s giup Yahoo! chng tinh trang th rac

Nhp chinh xac cac ky t a oc c trong hinh. Nu khng oc c cac ky t trong hinh, nhp thay hinh khac.

11

Bc 7 : Hoan thanh ng ky Xac nhn vic lp hom th. oc cac iu khoan cua Yahoo! trong cac lien kt nu cn. Nhp nut Lp Tai Khoan hoan tt.

Hom th se c tao, trinh duyt se chuyn sang trang chao mng. Nu mun s dung ngay nhp vao Tip tuc. Ngc lai co th tt ca s trinh duyt hoc chuyn sang trang bt ky. 2.4. Soan thao va gi mt bc th Yu cu: Soan thao mt bc th vi ni dung tuy y. Gi bc th cho ngi bn canh. Cac bc thc hin Bc 1 : ng nhp Go ia chi www.mail.yahoo.com.vn vao thanh ia chi Nhp thng tin ng nhp trn trang ng nhp Go Enter hoc nhp nut ng nhp

12

Bc 2 : Soan thao mt bc th Nhp vao nut soan th Bt u soan thao th .

Ni dung th

Kham pha cac inh dang font ch bc th thm sinh ng Bc 4 : inh kem tp tin (nu cn) Nhpvao nut nu mun inh kem tp tin theo th. Nhp vao nut Browse chon tp inh kem. Yahoo! cho phep inh kem ti a 5 tp, mi tp tin co kich thc khng qua 10 MB. Sau khi chon xong, nhp

13

Khi tp tin c inh kem thanh cng, thng bao se xut hin. Nhp

Th co tp tin inh kem se cha biu tng

Bc 3 : Gi bc th in tn ngi nhn (bt buc) va tiu (tuy chon) cho bc th. Nhp nut Gi nu mun gi. Nhp Lu lai di dang Th Nhap nu mun soan thao sau. i khi Yahoo! yu cu ta nhp ma s xac nhn tranh tinh trang th rac. Th hin yu cu va nhp nut Tip Tuc

14

Nu gi thanh cng se co thng bao xut hin. Th a gi c lu tai muc Cac Th a c Gi i

Bc 5 : ng xut nu cn Nu khng tip tuc s dung hom th, nn ng xut am bao an toan thng tin. Nhp vao ng xut ng xut khoi hom th.

2.5. oc th nhn c Yu cu: Kim tra xem co th mi hay khng? oc th mi. Cac bc thc hin Bc 1 : ng nhp vao hom th Bc 2 : Kim tra th mi Th mi c t trong Hp th. Nu co th mi, Yahoo! Mail se co thng bao

15

Bc 3 : oc th Nhp vao . Trong hp th, th cha oc c t m. Mi bc th se co cac thng tin i kem : ngi gi, tiu , ngay gi, kich thc, ky hiu co tp tin inh kem Chon 1 bc th va m no ra theo 1 trong 2 cach nh khi duyt cac lin kt trong trang web.

Bc 4 : Tai v tp tin inh kem (nu co) Nhp vao tn file i kem biu tng

Nu co thng bao sau xut hin, tp tin co th khng cha virus Trinh duyt xut hin ca s cho phep tai v tp tin inh kem.

Nu mun m lun th bn nhn nt Open, nu mun ghi ln cng ca bn th bn nhn nt Save, nhn Cancel nu bn mun hu b hnh ng ny. Khi nhn nt Save, mt hp thoi hin ln ch ra v tr lu tp nh km trn cng ca bn. Chn v tr lu tp v nhn Save. Bc 5 : ng xut (nu cn)

16

2.6. Bai luyn tp 1. Tim kim cac thng tin v ky thi ai hoc, cao ng khi A nm 2008 trn Internet. 2. S dung th in t gi cu tra li v cho giang vin. 3. Khuyn khich s dung cac chc nng cp cao khac trong Yahoo! Mail

Thc hnh lt web (s dng Internet Explorer)2. Vo a ch http://www.mic.gov.vn/ , lt xem tin tc v s kin lin quan n hot ng bu chnh vin thng; g vo t kha vinasat, thng mi in t trong Tm kim c thng tin lin quan n Vinasat v thng mi in t tng ng. 3. Vo a ch http://www.vnpt.com.vn/ , xem thng tin lin quan n tin tc v s kin, sn phm, dch v, h tr khch hng, khuyn mi v vn bn; - Lu trang web gii thiu dch v v gi cc G-phone (chn menu File > Save as, ri chn th mc cha file ny), ri m file va lu; Copy ni dung trang web gii thiu dch v v gi cc G-phone vo MS Word. - Lu ni dung cc trang tin lin quan n dch v Internet trong mc Dch v ca VNPT ( bao gm gi cc), v c hiu nhng thng tin lin quan, nu khng hiu thut ng/ t vit tt th vo www.google.com.vn tm hiu thm. - Lu ni dung cc trang tin lin quan n dch v trn nn NGN trong mc Dch v ca VNPT ( bao gm gi cc), v c hiu nhng thng tin lin quan, nu khng hiu thut ng/ t vit tt th vo www.google.com.vn tm hiu thm. - Lu 3 hnh trn trang web vo a trn my (click phi chut ln hnh cn lu, chn Save picture as , chn th mc cha file hnh), ri m cc hnh ny. - T trang web ca VNPT anh/ch n cc lin kt n Cng on BVN, Vin chin lc BCVT,