BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru

Embed Size (px)

Text of BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru

 • VETERINRN A FARMACEUTICK UNIVERZITA BRNO

  FAKULTA VETERINRN HYGIENY A EKOLOGIE

  stav veejnho veterinstv, ochrany zvat a welfare

  BAKALSK PRCE

  Metodick nvod pro studenty

  oboru Bezpenost a kvalita potravin

  Prof. MVDr. Vladimr Veerek, CSc., MBA Doc. Ing. Eva Voslov, Ph.D.

  BRNO 2014

 • Tato skripta jsou spolufinancovna z Operanho programu Vzdlvn pro konkurenceschopnost:

  Inovace bakalskho a navazujcho magisterskho studijnho programu v oboru Bezpenost

  a kvalita potravin

  (reg. . CZ.1.07/2.2.00/28.0287)

 • VETERINRN A FARMACEUTICK UNIVERZITA BRNO

  FAKULTA VETERINRN HYGIENY A EKOLOGIE

  stav veejnho veterinstv, ochrany zvat a welfare

  BAKALSK PRCE

  Metodick nvod pro studenty

  oboru Bezpenost a kvalita potravin

  Prof. MVDr. Vladimr Veerek, CSc., MBA Doc. Ing. Eva Voslov, Ph.D.

  BRNO 2014

 • 5

  Obsah

  1. Bakalsk prce . 6

  1.1. Bakalsk prce . 6

  1.2. Tma bakalsk prce 6

  1.3. Charakter bakalsk prce . 7

  1.4. Pihlen studenta ke zpracovn bakalsk prce 7

  1.5. Vedouc bakalsk prce 8

  1.6. Zpracovn bakalsk prce ... 8

  1.7. Odevzdn bakalsk prce 8

  1.8. Oponentsk posudek na bakalskou prci . 9

  1.9. Obhajoba bakalsk prce . 9

  1.10. Zveejovn bakalskch prac 10

  2. Formln prava bakalsk prce .. 11

  2.1. Formln prava knin vazby 11

  2.2. Formln prava textu . 11

  2.3. Formln prava tabulek . 12

  2.4. Formln prava graf 12

  2.5. Formln prava fotodokumentace . 14

  2.6. Formln prava obrzk 15

  3. Obsahov prava bakalsk prce . 16

  3.1. Strana knin vazby . 16

  3.2. Strana titulnho listu 16

  3.3. Prohlen studenta . 16

  3.4. Podkovn . 17

  3.5. Obsah bakalsk prce .. 17

  3.6. Kapitola vod 18

  3.7. Kapitola Literrn pehled .. 18

  3.8. Kapitola Materil a metodika . 22

  3.9. Kapitola Vsledky .. 24

  3.10. Kapitola Diskuze 25

  3.11. Kapitola Zvr 26

  3.12. Seznam literatury 27

  3.12.1. Zkladn pravidla pro vytven bibliografickch citac 27

  3.12.2. Pravidla a prvky bibliografick citace 28

  3.12.3. Pklady bibliografickch citac . 30

  3.13. Abstrakt a klov slova . 36

  3.14. Seznam ploh . 37

  3.15. Prohlen autora a Potvrzen autora .. 39

  4. Etika psan bakalsk prce ... 40

  4.1. Etika prce s pokusnmi zvaty . 40

  5. Literatura . 41

  6. Plohy . 42

 • 6

  1. Bakalsk prce

  1.1. Bakalsk prce

  Student v prbhu studia pln studijn program, jeho soust je absolvovn vuky

  pedepsanch pedmt a jejich zakonovn zpotem a zkoukou. Absolventy studia

  bakalskho studijnho programu se studenti stvaj po vykonn sttn zvren zkouky,

  jej povinnou soust je obhajoba bakalsk prce. Bakalsk prce m charakter odborn

  kvalifikan prce, kterou student bakalskho studijnho programu prokazuje odbornou

  rove v oblasti zvolenho oboru. Bakalsk prce mus splovat uren obsahov i formln

  nleitosti a bt odevzdna v urenm termnu.

  Harmonogram zpracovn bakalskch prac na FVHE VFU Brno

  Postup Odpovdnost Termn

  Pedn nvrh tmat (tmata navrhuje

  vedouc prce, student me vedoucmu

  prce navrhnout vlastn tma).

  Pednosta stavu 30. duben

  (v 2. semestru studia)

  Zveejnn tmat vyvenm na informan

  tabuli pslunho stavu, na nstnce

  studijnho oddlen a na webov strnce

  FVHE.

  Pednosta stavu

  Studijn oddlen

  30. erven

  (v 2. semestru studia)

  Pihlaovn student ke zpracovn prce. Student 31. jen

  (v 3. semestru studia)

  Pedn vyplnnho a vytitnho formule

  ze STAG ZADN BAKALSK

  PRCE na studijn oddlen. Formul mus

  bt opaten originlnm raztkem a podpisy

  (vetn podpisu studenta), mus obsahovat

  tma prce v J a AJ, jmno vedoucho

  prce, zsady pro vypracovn a seznam

  literatury.

  Pednosta stavu 30. listopad

  (v 3. semestru studia)

  Zadn oponent pro prci do STAG. Pednosta stavu 31. prosinec

  (v 5. semestru studia)

  Odevzdn prce v titn podob na stav

  a v elektronick podob do STAG.

  Student 31. bezen

  (v 6. semestru studia)

  Zadn a kontrola daj ve STAG. Pednosta stavu 15. duben

  Zajitn posudk. Pednosta stavu 15. kvten

  Vyzvednut posudk na stavu. Student 15. 31. kvten

  Pedn prac a posudk na studijn oddlen. Pednosta stavu 31. kvten

  Obhajoba prce ped odbornou komis. Student erven

  (v 6. semestru studia)

  1.2. Tma bakalsk prce

  Tma bakalsk prce mus bt zameno do oblasti zamen bakalskho studijnho

  programu. Tma bakalsk prce by mlo bt aktuln. Pouze eenm aktuln problematiky

  me student bakalskho studijnho programu prokzat schopnost samostatn eit

  pslunou problematiku v souvislostech souasnho odbornho poznn. Tma bakalsk

  prce by mlo bt zvoleno z oblasti aktuln innosti stavu nebo kliniky, na kter je

  bakalsk prce zpracovvna. Je-li tematika zvolena obsahov vzdlen od aktuln odborn

  nebo vdeck innosti stavu nebo kliniky, je jej zpracovn velmi obtn realizovateln

 • 7

  zejmna v sti zskvn podklad pro zpracovn bakalsk prce. Tma bakalsk prce

  by mlo bt zvoleno realisticky. Je-li tmatika zvolena pli iroce, tvr naplnn celho

  obsahu tmatu me bt objemov tak rozshl, e peshne relnou schopnost studenta celou

  problematiku zpracovat. Obdobn, je-li zvolen problematika nad rmec technickch

  monost stavu nebo kliniky, nelze bakalskou prci reln dokonit, nap. z dvodu

  nedosaitelnosti materilu, pstrojovho vybaven, ppadn dalch nleitost potebnch

  pro zskn podklad pro zpracovn bakalsk prce.

  Volb tmatu bakalsk prce je teba vnovat velkou pozornost. Je-li tma bakalsk

  prce zvoleno pimen, je sestavovn bakalsk prce efektivn a vede ke splnn elu

  bakalsk prce. Nen-li tma bakalsk prce zvoleno pimen, vyvstvaj v prbhu

  sestavovn bakalsk prce problmy aktulnosti, zskvn podklad, rozshlosti

  zpracovvanho tmatu, technickch monost een zvolen problematiky, ppadn dal.

  Sestavovn bakalsk prce je pak neefektivn a nevede ke splnn elu bakalsk prce.

  Tmata bakalskch prac a pslun vedouc tchto prac navrhuj pednostov stav

  Fakulty veterinrn hygieny a ekologie v potech stanovench dkanem Fakulty veterinrn

  hygieny a ekologie. Student me navrhnout vedoucmu prce sv tma bakalsk prce,

  zpracovn bakalsk prce na toto tma je vak podmnno souhlasem vedoucho prce.

  Zveejnn tmat je po schvlen dkanem provedeno vyvenm na informan tabuli

  pslunho stavu, na nstnce studijnho oddlen a na webov strnce Fakulty veterinrn

  hygieny a ekologie.

  1.3. Charakter bakalsk prce

  Bakalsk prce by mla mt charakter prce experimentln nebo prce hodnotc,

  ppadn prce kompilan.

  Experimentln prce tvrm zpsobem zpracovv daje zskan vlastnm

  experimentem, kter smuje k potvrzen nebo vyvrcen urit hypotzy, k vyhodnocen

  vsledk a dovozen zvr o tto hypotze (nap.: Biochemick zmny plazmy u kapra

  obecnho po subchronickm psoben atrazinu).

  Hodnotc prce tvrm zpsobem zpracovv daje zskan vlastn innost nebo

  z jinch zdroj, nap. ve spoluprci s jinmi pracoviti, vyhodnocuje je a dovozuje z nich

  zvry (nap.: Nejastj nlezy pi prohldce prasat ve vybranm provozu jatek v obdob let

  2000 2015 z pohledu bezpenosti potravin).

  Kompilan prce podv souhrnn pehled o poznatcch v urit oblasti zskanch

  jinmi autory a je doplnna o vlastn nzory a zvry studenta (nap. Vyuit sorbent ve

  viv zvat).

  1.4. Pihlen studenta ke zpracovn bakalsk prce

  Student je povinen se pihlsit ke zpracovn bakalsk prce na vybran tma

  k pslunmu vedoucmu prce nejpozdji do 31. jna ve tetm semestru bakalskho

  studia. V ppad, e tma je ji obsazeno jinm studentem, je povinen pihlsit se ke

  zpracovn bakalsk prce na jin tma a tomuto tmatu odpovdajcmu vedoucmu prce.

  Soust zadn prce je pesn nzev prce v etin a anglitin, zsady pro

  vypracovn prce (postup) a seznam vhodn literatury. Formul zadn prce je podepsn

  studentem, pednostou stavu, na kterm bude prce zpracovvna, a dkanem fakulty.

  V odvodnnch ppadech lze tma bakalsk prce zmnit i po pihlen se na urit

  tma. V takovm ppad je nutn vyplnit formul Zmna tmatu bakalsk prce, kter je

  dostupn ke staen na internetovch strnkch fakulty v sti Formule pro zvren prce.

  Vzor formule je uveden v ploze. Podmnkou proveden zmny je souhlas potvrzen

  podpisem vedoucho prce, studenta, pednosty stavu a prodkana fakulty.

 • 8

  1.5. Vedouc bakalsk prce

  Bakalsk prce me bt zpracovvna na stavech Fakulty veterinrn hygieny

  a ekologie nebo stavech a klinikch Fakulty veterinrnho lkastv nebo Fakulty

  farmaceutick zabezpeujcch integrovanou vuku, vzkumnm stavu, sttnm veterinrnm

  stavu, ppadn pracoviti obdobnm.

  Vedoucm bakalsk prce je pednostou pslunho stavu stanoven akademick

  pracovnk VFU Brno na rovni profesora, docenta, odbornho asistenta nebo asistenta.

  V ppad, e je prce zpracovvna na pracoviti mimo VFU Brno, je pracovnk danho

  pracovit mimo VFU Brno, pod jeho vedenm je prce zpracovvna, jmenovn vedoucm

  prce specialistou.

  Vedouc bakalsk prce studenta vede v oblasti metodiky zpracovvn bakalsk

  prce. V osob vedoucho prce m student bakalskho studijnho programu podporu

  odborn autority vybaven teoretickmi znalostmi a praktickmi zkuenostmi v danm oboru

  vetn veden bakalskch prac. Vedouc bakalsk prce vhodnm metodickm vedenm

  usmruje studenta tak, e zpracovn bakalsk prce je efektivn, nen zateno

  nadbytenm hlednm a ovovnm postup zpracovvn bakalsk prce, nen zateno

  obsahovmi a