Ban Hoan Chinh

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 5/25/2018 Ban Hoan Chinh

  1/43

  TRNG I HC M - A CHTKHOA CNG NGH THNG TIN

  ------

  BI TP LNMn hc: Qun tr d n Cng ngh thng tin

  ti:Phn mm qun l lp k hocho to tn ch..

  Gio vin hng dn: Ths: Dng Th Hin Thanh.

  Nhm sinh vin thc hin: Ng Vn Nguyn(M sv: 1021050278)-NTo Khc Tun(M sv: 1021050328) Th an(M sv: 1021050279)on Th Duyn(M sv: 1021050273)Khut Th Duyn(Msv: 1021050235)

  H Ni 2013

 • 5/25/2018 Ban Hoan Chinh

  2/43

  Phn mm qun l lp k hoc o to tn ch

  3

  MC LC

  BNG PHN CNG CNG VIC:......................................................................................... 4

  LI NI U............................................................................................................................ 5

  PHN 1: XC NH V TM HIU NI DUNG D N..................................................... 7I. Xc nh, tng quan v d n:......................................................................................... 7

  II. Ni dung ca d n...................................................................................................... 8

  2.1. Cc chc nng:......................................................................................................... 8

  2.2. Cc yu cu............................................................................................................. 13

  PHN 2: TCHC LP K HOCH QUN L D N.................................................. 15

  I. MC TIU V XUT GII PHP...................................................................... 15

  1. Mc tiu.................................................................................................................. 15

  2. xut gii php.................................................................................................... 17

  II. LA CHN CNG NGH V C LNG CHI PH, TI NGUYN................. 20

  1. La chn cng ngh............................................................................................... 20

  2. c lng chi ph................................................................................................... 22

  3. Ti nguyn .............................................................................................................. 30

  III. LCH TRNH THC HIN V T CHC THC HIN.......................................... 32

  1. Lp k hoch........................................................................................................... 32

  2. Lch trnh thc hin................................................................................................ 35

  3. T chc thc hin................................................................................................... 38

  IV. QUNL RI RO....................................................................................................... 39

  1. Lp khoch qun l ri ro .................................................................................... 39

  2. Phn tch ri ro ....................................................................................................... 40

  3. Phng nga, hn chv gim st ri ro:................................................................. 41

  PHN 3: KT LUN V TI LIU THAM KHO ............................................................. 42

  I. KT LUN.................................................................................................................... 42

  II. TI LIU THAM KHO.......................................................................................... 43

 • 5/25/2018 Ban Hoan Chinh

  3/43

  Phn mm qun l lp k hoc o to tn ch

  4

  BNG PHN CNG CNG VIC:

  STT SINH VIN CNG VIC KT QU EMAIL

  1. Ng Vn Nguyn;Msv:

  1021050278; SVLp cng nghphn mm K55

  Tm hiu ni dung, lit k cc chcnng ca phn mm.

  c lng chi ph(gi, thi gian) Lch trnh thc hin. To lch trnh thc hin, Uc lng

  chi ph, thi gian trong MS.Project. Lm bo co + Slide trnh by.

  Hon thnh Email:ngocongnguye

  n2805.vn@gmail.comST:09.888.679.10

  2. o Khc Tun;Msv:1021050328;SV Lp: Cngnghphn mm

  xut gii php Lch trnh thc hin. Tm hiu ni dung, lit k cc chc

  nng ca phn mm. To lch trnh, ti nguyn trong

  phn mm MS.Project. Lm bo co + Slide trnh by.

  Hon thnh Daotuankhac4

  8

  @gmail.comST:0168.5212.533

  3. Than;Msv:

  1021050279;SV Lp Tin kinhtk55

  Xc nh mc tiu Tchc thc hin Tm hiu ni dung, lit k cc chc

  nng ca phn mm. Uc lng chi ph, thi gian trong

  phn mm MS.Project. Lm bo co + Slide trnh by.

  Hon thnh Dandannd92@gmail.comST:

  01635.989.608

  4. Khut ThDuyn;Msv:1021050325;SV Lp: Cng

  nghphn mmk55

  La chn cng ngh Tchc thc hin. Tm hiu ni dung, lit k cc chc

  nng ca phn mm

  To lch trnh trong phn mmMS.Project. Lm bo co + Slide trnh by.

  Hon thnh Sinhviencongnghe9x@gmail.comST:

  01665.937.193

  5. on ThDuynMsv: 1021050273SV Lp: Tin kinhtk55

  Tchc thc hin. La chn ti nguyn trn phn

  mm MS.Project Tm hiu ni dung, lit k cc chc

  nng ca phn mm Qun l ri ro Lm bo co + Slide trnh by.

  Hon thnh Duyendoan189192@gmail.comST:01667.648.375

  BNG CH THCH K HIU VIT TTSTT K hiu Ni dung k hiu

  1 H, C,

  TCCN

  i hc, Cao ng, Trung cp chuyn nghip

  2 GD&T Gio dc v o to

  3 TBXH Thng binh x hi

  4 1 thng lng c quy nh bng 30 ngy.

  mailto:.vn@gmail.commailto:.vn@gmail.commailto:Sinhviencongnghe9x@gmail.commailto:Sinhviencongnghe9x@gmail.commailto:Sinhviencongnghe9x@gmail.commailto:Sinhviencongnghe9x@gmail.commailto:Sinhviencongnghe9x@gmail.commailto:Sinhviencongnghe9x@gmail.commailto:.vn@gmail.commailto:.vn@gmail.com
 • 5/25/2018 Ban Hoan Chinh

  4/43

  Phn mm qun l lp k hoc o to tn ch

  5

  LI NI U

  Chuyn i t o to theo hc ch nin ch sang o to theo hc ch tn ch ang

  l mt yu cu bc thit i vi tt c cc trng i hc v Cao ng ca nc ta.

  M hnh o to ny t r nhiu u im, tuy nhin vic p dng n cng t ra

  nhiu vn phi gii quyt. Mt trong nhng vn l cn phi ng dng Cng

  ngh thng tin, c th l phi c mt chng trnh Qun l o to.

  o to theo h thng tn ch to iu kin tt nht cho s pht trin nng lc ca

  ngi hc. Trong o to theo hc phn nin ch, sinh vin phi hc theo tt c

  nhng g Nh trng sp t, khng phn bit sinh vin c iu kin, nng lc tt, hay

  sinh vin c hon cnh kh khn, nng lc yu. Ngc li, o to theo H thng tnch cho php sinh vin c th ch ng hc theo iu kin v nng lc ca mnh.

  Nhng sinh vin gii c th hc theo ng hoc hc vt k hoch hc tp ton kha,

  k hoch hc tp tng hc k theo gi ca Nh trng, tt nghip theo ng thi

  gian chun ca chng trnh hoc sm hn. Nhng sinh vin bnh thng v yu c

  th ko di thi gian hc tp trong trng v tt nghip mun hn. V th, vic t chc

  o to i hi phi rt khoa hc, chnh xc, mm do v linh hot

  o to theo hc ch tn ch l phng thc o to tin tin trn th gii vi hng

  lot cc u th nh: mm do; tnh ch ng cao ca ngi hc; hiu qu cao; p ng

  nhu cu a dng ca ngi hc. Vic p dng hc ch tn ch vo o to lm ny sinh

  mt lot vn qun l lin quan n ton bcc phng din ca o to. l cc

  vn v: qun l mc tiu o to; qun l ni dung v chng trnh o to; qun l

  hot ng dy ca ging vin; qun l hot ng hc ca sinh vin; qun l c s vt

  cht, ti chnh phc v dy hc; qun l mi trng o to; qun l cc hot ngphc v o to v m bo cht lng o to.

  tm hiu v khm ph c cc u th trn, c th t chc qun l mt d n

  cng ngh thng tin, mt cng vic v cng quan trong trong vic thc hin cc d n

  cng ngh thng tin sau ny, chng em chn ti Qun l d n cho phn mm

  qun l lp k hoch o to tn ch lm bi tp ln cho mn Qun l d n cng

  ngh thng tin vi mc ch: Bit xc nh quy trnh thc hin mt d n phn mm,

  tnh ton c lng xem mt phn mm c c kh thi hay khng... Chng em s

 • 5/25/2018 Ban Hoan Chinh

  5/43

  Phn mm qun l lp k hoc o to tn ch

  6

  trnh by nhng ni dung nh sau:Xc nh mctiu, xut gii php, la chn cng

  ngh, uclng chi ph (gi, thi gian), c th phn mm MS.Project(lch trnh thc

  hin, t chc thc hin, qun l ri ro)...

 • 5/25/2018 Ban Hoan Chinh

  6/43

  Phn mm qun l lp k hoc o to tn ch

  7

  PHN 1: XC NH V TM HIU NI DUNG DN

  I. Xc nh, tng quan v d n:Tn d n Qun l d n: phn mm qun l lp k hoch o to tn

  ch

  Gio vin Ths: Dng Th Hin Thanh.

  n v thc hin Nhm sinh vin Khoa Cng ngh thng tin H M a

  Cht

  Cp d n Gio vin b mn: Ths.Dng Th Hin Thanh.

  Ngy bt u d

  n

  11/11/2013 Ngy kt thc d

  n(d kin)

  17/09/2014

  Mc ch d n Hc cch qun l mt d n cng ngh thng tin thng qua

  d n c cho: d n qun l phn mm lp k hoch o

  to tn ch.

  Phm vi thc

  hin

  Qun l vic xy dng d n:

  - Xc nh mc tiu.

  - La chn cng ngh, gii php.

  - c lng chi ph, thi gian, ti nguyn.

  - Lch trnh thc hin v t chc thc hin.

  - Qun l ri ro.

  S ngi tham

  gia

  Nhm sinh vin gm 5 ngi:

  1. Ng Vn Nguyn.

  1. o Khc Tun.

  2. Th an.

  3. on Th Duyn.

  4. Khut Th Duyn.

 • 5/25/2018 Ban Hoan Chinh

  7/43

  Phn mm qun l lp k hoc o to tn ch

  8

  II. Ni dung ca d n.2.1. Cc chc nng:

  c c mt h thng o to chuyn nghip, y , mm do hp l th

  chng ta phi xc nh trong h thng cn c nhng ni dung g, c chng ch nngg, sau y l cc chc nng cn thit ca phn mm lp k hoch o to tn ch.

  a. Phn h Lp k hoch o to v xp thi kha biu

  i.Xy dng chng trnh o to, lpk hoch o to, qun l chng trnh o

  to / k hoch o to:

  Xy dng chng trnh o to khung cho cc ngnh, cc kha hc v h o

  to.

  Phn b chng trnh o to n tng hc k cho cc ngnh, cc kha hc

  v cc h o to.

  Lp k hoch o to tng th ton trng v chi tit cho cc ngnh, cc kha

  hc, cc lp nin ch v cc lp tn ch.

  Cho php thit lp cc rng buc v cc iu kin hc nh: iu kin tin

  quyt, hc trc, hc song hnh, thay th hc phn, thit lp cc nhm hc

  phnt chn hoc bt buc. Qun l s liu sinh vin ca cc ngnh hc, sinh v