of 33 /33
Banghay Aralin sa Makabayan (Ikaapat na Markahan) Aralin 85 I. Layunin Nakikilala ang mga karapatang tinatamasa ng mga batang Pilipino Nailalarawan kung paano tinatamasa ang karapatan ng mga batang Pilipino Naipahahayag ang damdamin tungkol sa isang pangyayari Pagpapahalaga: Maging mapagpasalamat II. Paksang-aralin: Pagkilala sa Mga Karapatang Tinatamasa ng Batang Pilipino Sanggunian: Pagsibol ng Lahing Pilipino; TX ph. 138 - 141; TM ph. 111 - 1 117 PELC 1.1 - 1.2 Kagamitan: Mga larawan ng mga batang pinakakain, binibihisan at naglalaro sa loob ng bahay III. A. Pamamaraan: Ituro ang isang awit tungkol sa kalikasan. (Himig: London Bridge) Mangagpunas ng mukha, ng mukha, ng mukha Mangagpunas ng mukha, mga bata. Mangagsuklay ng buhok Magsipilyo ng ngipin Magsipalit ng damit Tanungin ang mga bata tungkol sa awit. Anu-ano ang ginagawa ninyo sa mukha, buhok at ngipin? Ito ba ay ginagawa ninyo? Sino ang gumagawa nito sa inyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan tinatamasa ng batang Pilipino

Banghay Aralin Sa Makabayan

  • Author
    monving

  • View
    1.036

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lesson plan

Text of Banghay Aralin Sa Makabayan

Banghay Aralin sa Makabayan(Ikaapat na Markahan)

Aralin 85I. Layunin Nakikilala ang mga karapatang tinatamasa ng mga batang Pilipino Nailalarawan kung paano tinatamasa ang karapatan ng mga batang Pilipino Naipahahayag ang damdamin tungkol sa isang pangyayari

Pagpapahalaga: Maging mapagpasalamat

II. Paksang-aralin: Pagkilala sa Mga Karapatang Tinatamasa ng Batang Pilipino

Sanggunian: Pagsibol ng Lahing Pilipino; TX ph. 138 - 141; TM ph. 111 - 1 117PELC 1.1 - 1.2Kagamitan:Mga larawan ng mga batang pinakakain, binibihisan at naglalaro sa loob ng bahay

III. A. Pamamaraan:Ituro ang isang awit tungkol sa kalikasan.(Himig: London Bridge)

Mangagpunas ng mukha, ng mukha, ng mukhaMangagpunas ng mukha, mga bata.Mangagsuklay ng buhokMagsipilyo ng ngipinMagsipalit ng damit

Tanungin ang mga bata tungkol sa awit.Anu-ano ang ginagawa ninyo sa mukha, buhok at ngipin? Ito ba ay ginagawa ninyo?Sino ang gumagawa nito sa inyo?

B. Panlinang na Gawain:1. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan tinatamasa ng batang Pilipino

2. Paglalarawan ng mga bata sa nakitang larawan. Pagsasabi ng mga bata.a. Karapatang isilangb. Karapatang maging isang mamamayang Pilipinoc. Karapatang alagaan at mahalind. Karapatang isilang at iba pa.

3. Pagtatalakay: Paano tinatamasa ng mga batang Pilipino ang kanilang karapatang maging malusog? Atbp. Bakit kailangan bigyan ng gatas, itlog at mga prutas ang mga bata?C. Pangwakas na Gawain:1. Paglalahat: Anu-ano ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino?

2. Pagpapahalaga Ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino ay dapat ipagpasalamat.

IV. Pagtataya o Pagbibigay-halaga:Piliin ang titik ng wastong sagot:1. Pinag-aaral tayo ng ating mga magulang upang tayo aya. matutong sumulat at bumilangb. matuto ng masamang gawainc. makaiwas sa trabaho sa bahay

2. Kailangan natin ng maayos na pagkain, damit at tirahan upang tayo aya. lumaki ng malusog at ligtas sa mga sakitb. lumaking pangit, marumi at matakawc. lumaking nakikipag-away sa mga kapwa bata

V. Takdang Aralin Gumupit ng mga larawan ng mga karapatang tinatamasa ng bata.

Aralin 86I. Layunin: Nagkakaroon ng kamalayan sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan, mag-anak at ibang ahensya sa pagtugon sa mga kailangan ng mga batang Pilipino Nakikillala ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan, mag-anak at iba pang ahensya sa pagtugon sa mga kailangan ng mga Pilipino.

Pagpapahalaga: Pagtulong sa kapwa

II. Paksang-aralin: Mga Tulong na Ibinibigay ng Pamahalaan sa Pagtugon ng Kailangan ng Bata

Sanggunian:TX - Sibika at Kultura pp. 159-163Pagsibol ng Lahing Pilipino pp. 145-151PELC 2.1

Kagamitan: Mga larawan ng iba't-ibang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kailangan ng bata

III. A. Pamamaraan:Balik-aral: Anu-ano ang mga karapatan ng mga batang Pilipino?B. Paglalahad Ipakita ang isang larawan na ang mga bata ay ginagamot ng doctor at ito ay binibigyan ng gamut, injection para sa ikabubuti ng bata.

Talakayin ito at ilahad pa ang iba pang larawan ahensiya ng pamahalaan na tumutulong sa kailangan ng mga batang Pilipino.

Talakayan sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kailangan ng bata.

C. Paglalahad Anong mga sentro ng pamahalaan na tinuturuan kayo o tayo ng sumulat, sumayaw atbp.

D. Pagpapahalaga Anong magandang ugali ang natutuhan natin dito? Maging matulungin sa kapwa.

IV. Pagtataya: Anu-ano ang mga tulong o paglilingkod na makukuha sa mga health centers at paaralan?

V. Takdang Aralin Gumupit ng mga larawan ng ahensiya ng pamahalaan na nagpapakita ng tulong sa kailangan ng bata.

Aralin 87I. Layunin: Natutukoy ang proyekto ng pamahalaan, kamag-anak at iba pang ahensiya para sa mga bata

Pagpapahalaga: Pagkilala sa tungkulin ng pamahaaan sa pangangalaga ng kalusugan ng batang Pilipino

II. Paksang-aralin: Proyekto ng Pamahalaan para sa mga Bata

Sanggunian:TX - Sibika at Kultura pp. 159 - 165Pagsibol ng Lahing Pilipino pp. 146 - 151PELC 2.1.1

Kagamitan:Mga larawan ng sentro ng pamahalaan sa pag-aalaga ng bata, batang kumakain sa sentrong pangnutrisyon sa paaralan, batang binabakunahan, batang inieksamin ng doctor at batang binubunutan ng ngipin atbp...

III. A. Pamamaraan:1. Basahin ang awit na patula:Proyekto Para Sa BataHimig: Maliit na Gagamba

Karapata't kailanganIba-iba ngang tunayIto'y natutugunanNg pamahalaanAnu-ano ang tulong ng pamahalaanNagtatayo ng sentro ng pangkalusuganGumagawa ng parke, mga palaruanGayundin ng aklatan, mga paaralanTulong ng pamahalaanDapat pasalamatanAng tulong ng pamilyaAt ilang pangkat pa.

2. Balik-aral Pagbabalik-aralan ang mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan para sa bata.

B. Panlinang na Gawain1. PangganyakInaalagaan ng ating pamahalaan ang kalusugan ng mga bata. Gusto ba ninyong malaman ang ginagawa ng pamahalaan para sa kalusugan nila?

2. Paglalahad: Ipakita ang mga larawan Ipakita ang sentro ng pag-aalaga ng bata at batang kumakain sa sentrong pangnutrisyon sa paaralan at may mga samahan rin tumutulong upang maibigay ang kailangan ng bata.

3. Pagtatalakay: Basahin o ipabasa ang aklat pp. 159-165 o 146 - 151.

a. Anu-ano ang ibinibigay ng pamahalaan sa paaralan para sa kalusugan ng mga bata? (tinapay at gatas)b. Ano ang pinatago ng pamahalaan sa pag-aalaga sa mga bata? (sentro ng pag-aalaga ng bata)c. Anu-ano ang mga tulong na naibibigay ng mga samahan ng doktor, nars at dentista para sa mga bata? (inieksamin at binabakunahan sila ng doktor at nililinis at binubunot naman ng dentista ang kanilang mga sirang ngipin na walang bayad)

C. Pangwakas na Gawain1. PaglalahadAng pamahalaan ay nagpapatayo ng Sentro ng Pag-aalaga ng bata, nagbibigay ng pagkain at gamut at nagpapadala ng mga samahan ng doctor, nars at dentist upang papangalagaan ang kalusugan ng mga batta. (Ano ang itinuro ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga bata.)

2. PagpapahalagaBakit kailangang maging malusog tayo?(Upang magkaroon ng lakas na mapaunlad ang sarili at makatulong sa pamayanan)

IV. Pagtataya:Sagutin ang mga tanong.1. Anu-ano ang mga ibinibigay ng pamahalaan sa paaralan para sa mga bata?2. Anong sentro ang nag-aalaga sa mga batang kulang sa timbang?3. Bakit binabakunahan ang mga bata?4. Anoa ng ginagawa sa atin ng doctor, nars at dentist?5. Bakit kailangan natin ang doctor? Nars? Dentista?

V. Takdang AralinPiliin ang titik ng tamang sagot.1. Si Mila ay maysakit, siya ay dapat dalhin saa. Sentrong pangnutrisyonb. Sentro ng Kalusuganc. Sentro ng Pag-aalaga ng bata

2. Ang mga batang kulang sa timbang ay pinakakain saa. Sentrong pangnutrisyonb. Sentro ng Kalusuganc. Sentro ng Pag-aalaga ng bata

3. Ang proyekto ng pamahalaan na nag-aalaga sa ngipin ng bata ay ginagampanan nga. Narsb. Doktorc. DentistaAralin 88I. Layunin:a. Nasasabi ang ginagawang pag-aalaga ng mga kamag-anak sa bata

Pagpapahalaga:Pagkilala sa tungkulin ng mag-anak na alagaan ang bata.(Mapagkalinga)

II. Paksang-aralin:Pag-aalaga ng mga Kamag-anak sa Bata

Sanggunian:TX Sibika at Kulturapp. 124-125Pagsibol ng Lahing Pilipinop. 146PELC 2.1.2Kagamitan:Mga larawan na nagpapakita sa pag-aalaga ng bata, pinapakain, pinapaliguan, nilalaro, pinapatulog, binabantayan para maiwasan ang sakuna.III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Isasadula ng isang bata na humihingi ng tulong sa kanyang lola.Halimbawa:Masakit ang tiyan, ginugutom2. Pagbalik-aralan ang proyekto ng pamahalaan na tumutulong sa bata. Saan iniwan ng mga magulang na nagtatrabaho ang bata. Ano ang iba pang tulong na ginagawa ng pamahalaan upang maging malakas at malusog ang mga bata sa paaralan? Bibigyan sila ng gatas at tinapay, binabakunahan at nililinisan ang kanilang mga ngipin.

B. Panlinang na Gawain1. PagganyakSino sa inyo ang may mga magulang na nagtatrabaho sa labas ng bahay? Sino ang nag-aalaga sa inyong mga maliliit na kapatid habang wala sila?

2. Paglalahad:a. Ipakita ang mga larawan sa pag-aalaga ng bata. Ipaliwanag ng guro ang mga larawan.b. May mga pook na walang sentro sa pag-aalaga ng mga bata. Iniiwan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang mga kamag-anak.c. Ito ang ginagawa ng mga kamag-anak sa pag-aalaga sa bata pinapakain, pinapaliguan, nilalaro, pinapatulog at binabantayan para maiwasan ang sakuna.

3. Pagtatalakay:a. Sino ang nag-aalaga sa bata kung wala ng kanyang mga magulang? (lola, pinsan atbp)b. Anu-ano ang ginagawang pag-aalaga ng mga kamag-anak sa bata? (pinapakain, pinapaliguan atbp)

C. Pangwakas na Gawain1. PaglalahatAng bata ay pinapakain, pinapaliguan, pinapatulog at binabantayan kung wala ang kanyang mga magulang. (Anu-anong pag-aalaga ang ginagawa ng mga kamag-anak sa bata?)2. PagpapahalagaAnong katangian ang ipinakikita ng mga kamag-anak na nag-aalaga sa mga maliliit na kapatid ninyo?

IV. Pagtataya:Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.1. Basa ng ihi ang bunso mong kapatid, ano ang inyong gagawin?a. Pabayaan ang batab. Palitan ang lampinc. Pagalitan ang bata

2. Umiiyak ang pinsan mong babae. Ano ang iyong gagawin?a. Papaluinb. Sisigawanc. Aalamin ang dahilan ng pag-iyak at tulungan

3. Nilalagnat ang bata na iniwan kay Lola Sela. Ano ang dapat niyang gawin?a. Paliguan ang batab. Bigyan ng laruan ang batac. Dalhin ang bata sa doctor

V. Takdang AralinLagyan ng tsek ang salitang nagsasabi ng wastong pag-aalaga sa bata._________pinaliliguan_________pinapakain_________pinapalo_________nilalaro_________pinaiiyak

Aralin 89I. Layunin:b. Naisasagawa nang maluwag sa kalooban ang mga tungkulin bilang isang Pilipinoc. Nakikilala ang mga tungkulin ng batang Pilipino

Pagpapahalaga:Pagkilala sa responsibilidad sa tahanan, paaralan, pamayanan

II. Paksang-aralin:Yunit IIIPagkilala sa mga Tungkulin ng Batang Pilipino

Sanggunian:TX Sibika at Kulturapp. 130-138Pagsibol ng Lahing Pilipinopp. 136-170Manual pp. 125-131PELC BI 1.1Kagamitan:Mga larawang nagpapakita ng mga tungkulin ng batang Pilipino sa tahanan, paaralan at pamayanan.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Pambungad Bigkasin ang awit na patula.Tayo ng Mag-aralTayo na mag-aralHuwag tayong magpabayaPagkat karunungan ayKayamanan at biyayaNa walang kapantayDitto sa balat ng lupaAng dunong at dangalAt hiyas pa ng paglaya.

2. Balik Aral:a. Kanino iniiwan ng mga magulang ang kanyang mga anak kung silay nagtatrabaho? (sa kamag-anak)b. Sinu-sinong kamag-anak ang maaaring mag-alaga sa bata?(lola, pinsang babae, tiya)c. Paano nila ito inaalagaan? (pinapakain, nilalaro, pinapatulog, binabantayan para maiwasan ang sakuna)

B. Panlinang na Gawain1. Pangganyak Maraming mga bagay an gating tinatamasa sa ating buhay kaya, may mga tungkulin din tayong dapat tuparin. Alam ba ninyo kung ano ito?

2. Paglalahada. Magpakita ng larawan ng isang batang tumutupad s autos ng ina.Ipasabi ang tungkulin ng batang Pilipino sa tahanan.b. Ipakita ang larawan ng isang batang tumutulong sa paaralan. Sabihin, ito ay nagpapakita ng tungkulin ng batang Pilipino sa paaralan.c. Ipakita ang mga larawang nagpapakita ng tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan (tungkulin sa pamayanan)

3. Pagtatalakay:Pabuksan ang aklat at suriin ang larawand. Paano sila gumagawa?e. Saan ito ginagawa?

C. Pangwakas na GawainMagbuo ng pahayag tungkol sa aralin.1. PaglalahatBigkasin ng sabay-sabay o isahan.Ang batang Pilipino ay may tungkulin sa tahanan, sa paaralan at sa pamayanan.

2. PagpapahalagaAno ang dapat nating gawin sa tahanan, paaralan at pamayanan?Anong uri ng bata ang tumutupad sa kanyang tungkulin?(Kumikilala sa kanyang tungkulin sa kapwa.)

IV. Pagtataya:Basahin at bilugan ang titik ng tamang sagot.1. Si Lito ay inutusan ng ina na bumili ng patis. Tinutupad niya ang tungkulin saa. Pamayananb. Paaralanc. Tahanan2. Naglilinis at nagwawalis sa silid aralana. Pamayananb. Tahananc. Paaralan3. Tumutulong si Pepe sa pagpapaganda ng barangay. Tinutupad niya ang tungkulin saa. Pamayananb. Tahananc. Paaralan4. Nagdidilig ng halaman si Rosa sa kanilang bakuran. Tungkulin niya ito saa. Tahananb. Pamayananc. Paaralan5. Sumusunod si Ana sa mga tuntunin ng barangay. Tungkulin niya ito sa a. Pamayananb. Tahananc. Paaralan

V. Takdang AralinMagsulat ng tatlong bagay na ginagawa mo sa pagtulong mo sa tahanan.1.2.3.

Aralin 90I. Layunin:Natatalakay ang kahalagahan ng pagtupad ng mga bata sa kanilang tungkulin.

Pagpapahalaga: Matapat na pagtupad sa mga tungkulin

II. Paksang-aralin:Pagtupad ng mga Bata sa kanilang Tungkulin

Sanggunian: TX Sibika at Kulturapp. 131 138Manual pp. 96-105Pagsibol ng Lahing Pilipinopp. 156-170Manual pp. 125-131PELC B 1.2Kagamitan:Larawan, poster ng masayang mag-aaral, malinis at maayos na bahay, paaralan, pamayanan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Pambungad Ipaawit ang gumawa tayo.Himig: Magtanim ay di Biro

Maglinis ay di biroMaghapong nakayukoAng damoy inaalisSa umaga pagkasingMaligo at kakainAng kalaroy tatawaginSisimulan ang GawainHalina, halinaMga kasamaSa Plasa tayo ay pumuntaMagtulungan at magsama-samaAng barangay natiy gaganda2. Balik Aral:Anu-ano ang mga tungkulin ng batang Pilipino sa bahay? Sa paaralan? Sa pamayanan?

B. Panlinang na Gawain1. Pagganyakf. Sino sa inyo ang nagmamano sa matatanda?g. Bakit kayo nagmamano?h. Sino naman ang tumutulong sa tahanan?i. Bakit dapat tumutulong sa tahanan?

2. Paglalahad:Ipakita at ipasuri ang bawat larawan.Pag-usapan ang bawat isa.a. Larawan ng masayang mag-anak Sa palagay ninyo, bakit masaya ang mag-anak na ito?b. Larawan ng malinis at maayos na bahay, paaralan at pamayanan Ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? Bakit nagging malinis at maayos ang lugar na ito?c. Sino ang nakakuha ng mataas na marka sa klase?Bakit mo nakuha ang mataas na marka?

3. Pagtatalakay:Talakayin ang kahalagahan ng pagtupad ng tungkulin sa tulong ng poster o larawan.j. Bakit naging masaya ang mag-anak?(Tinutupad ng mga bata ang kanilang tungkulin)k. Bakit laging maayos at malinis ang paaralan?(Sinusunod ng mga bata ang mga tuntunin sa paaralan)l. Bakit laging payapa ang pamayanan?(Sinusunod ang mga batas ng tuntunin sa pamamayan)

C. Pangwakas na Gawain1. Pagbubuo ng pangkalahatang pahayagSa pagtupad ng mga tungkulin, naging maayos, malinis at payapa ang tahanan, paaralan at pamayanan.2. Pagpapahalagaa. Ano ang gagawin ninyo upang maging maligaya ang inyong mag-anak?b. Ano naman ang dapat gawin upang maging maayos at mapayapa ang tahanan, paaralan at pamayanan natin?c. Ano ang gagawin ninyo upang kayoy maging matagumpay sa inyong pag-aaral? IV. Pagtataya:Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel.1. Bawat tahanan ay may tuntunin. Ano ang tungkulin ng mga bata dtto?a. sundin ang tuntuninb. ipagwalang-bahala ang mga itoc. kalimutan ang mga ito2. Ano ang mangyayari sa inyo kung mag-aaral kayo nang mabuti?a. magiging malusog b. magtatagumpay sa pag-aaral c. mabubusog3. Kung lahat tayo ay magtutulungan sa paglilinis ng ating paligid, anong mangyayari sa pamayanan?a. magiging malinis at maayos b. magiging marumi at maguloc. magiging sanhi ng pagkakasakit4. Kung minamahal mo at iginagalang ang iyong magulang at kapatid, ang iyong mag-anak aya. magiging magulo b. magiging malungkot c. magiging masaya5. Kung lahat ng tungkulin ay tinutupad, ang lahat ng gawain ay magiginga. Maayos b. malungkot c. magulo

V. Takdang AralinIulat bukas kung paano nakatulong sa iyong kaklase o kapwa bata.Aralin 91I. Layunin:m. Naipakikita ang mga kanais-nais na kilos sa pagtupad ng tungkulin ng batang Pilipino sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kagamitan at kasangkapan sa paaralan na makatutulong sa ibang bata. Pagbabahagi ng natutuhan sa kapwa bata.

Pagpapahalaga:Pagbibigayan

II. Paksang-aralin:Mga Tungkulin Natin

Sanggunian:TX Sibika at Kulturapp. 130Pagsibol ng Lahing Pilipinopp. 125PELC 1.3Kagamitan:Larawan, poster ng ibat ibang tungkulin ng batang Pilipino

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. PambungadMagbigay ng tula, awit, sayaw, balita sa mga bata.

2. Balik Aral:Anu-ano ang mga tungkulin natin sa tahanan, paaralan at pamayanan?

B. Panlinang na Gawain1. PangganyakIpakita ang mga larawanAno ang dapat nating gawin sa mga kagamitan sa paaralan matapos nating gamitin?(Dapat nating ibahagi sa ibang bata)

2. Paglalahad:Ipabasa ang pp. 134-137n. Hayaang magbigay ang mga bata ng mga palagay sa ipinahihiwatig ng bawat larawan.o. Ipaalam sa mga bata kung bakit dapat ibahagi ang mga kagamitan at kasangkapan sa ibang mga bata.p. Ipasadula ang pamamahagi ng mga kagamitan at kasangkapan sa paaralan.

3. Pagtatalakay:Pag-usapan ang pagsasadula na ipinakita ng mga bata.a. Anu-ano ang mga kagamitan at kasangkapan na makikita sa paaralan?b. Sino ang may-ari ng mga kagamitan at kasangkapang ito?c. Ano ang dapat gawin sa mga kagamitan at kasangkapang ito?d. Ano pa ang ibang bagay na dapat nating ibahagi sa ibang bata maliban sa kagamitan at kasangkapan? (Ibahagi natin an gating natutuhan)

C. Pangwakas na Gawain1. PaglalahatAng pagtupad sa Gawain ay gawaing kanais-nais sa tungkulin.

2. Pagpapahalagaa. Ano ang gagawin ninyo upang maging maligaya ang iyong mag-anak?b. Ano ang dapat gawin upang maging maayos, malinis at mapayapa, ang tahanan, paaralan at pamayanan natin?

IV. Pagtataya:Isulat kung tama o mali ang pangungusap.____________1. Bawat tahanan ay may tuntuning dapat sundin.____________2. Magtatagumpay ka sa pag-aaral kung mag-aral ka ng mabuti.____________3. Magiging makalat at magulo ang paligid kung magtutulungan tayo sa paglilinis.____________4. Kung nagbibigay ka ng kagamitan sa kapwa ay magiging masaya.____________5. Magiging masaya ang mag-anak kung sila ay nagbibigayan.

V. Takdang AralinMagbigay ulat sa mga bagay na maaaring ibigay o ibahagi sa kapwa bata.

Aralin 92I. Layunin:q. Naipakikita ang mga kanais-nais na kilos sa pagtupad ng tungkulin ng batang Pilipino sa pamamagitan ng Pagkilala at paggalang sa mga nakatatanda at mga taong tumutulong sa pamayanan. Pagkilala at paggalang sa mga may kapangyarihan

Pagpapahalaga:Paggalang sa nakatatanda/taong may kapangyarihan

II. Paksang-aralin:Paggalang sa Nakatatanda at mga Taong Tumutulong sa PamayananSanggunian:TX Sibika at Kulturapp. 135Pagsibol ng Lahing Pilipinopp. 156-170PELC 1.3Kagamitan:Larawan (dentista, doctor, magsasaka, guro, pulis, atbp)

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. PambungadIparinig at ipaawit ang awiting Anak ni Freddie Aguilar.

2. Balik Aral:Ipakilos sa mga pangkat ng mga mag-aaral ang pagbabahagi ng mga kagamitan at kasangkapan sa paaralan.

B. Panlinang na Gawain1. PangganyakAnong aral ang makukuha ninyo sa awiting Anak? (Ang mga magulang ay nagmamahal sa anak)

2. Paglalahad:r. Ipabasa ang teksto pp. 138-139s. Ipasuri ang mga larawant. Patnubayang masabi ng mga bata ang tungkulin sa paggalang sa mga matatanda at paggalang sa mga taong tumutulong sa pamayanan.

3. Pagtatalakay:u. Papaglaruin ang mga bata ng bahay-bahayanv. Tumawag ng mga bata na magsasakilos ng Gawain ng tatay, nanay at anak.w. Masdan at bigyang diin ang kilos na nagsasaad ng paggalang sa bawat kasapi ng mag-anak.x. Ipasakilos din ang paggalang sa mga taong nakakatulong sa pamayanan tulad ng dentista, doctor, magsasaka, guro, pulid atbpy. Nagtalakayan sa pinakitang dula-dulaan. Maaaring magbigay sa ibang mga bata ng kanilang ideya kung paano nila ipinakikita ang pagmamahal sa magulang at ang paggalang sa mga taong nakatutulong sa pamayanan.C. Pangwakas na Gawain1. PaglalahatAno ang tungkulin ng mga bata sa kanilang mga magulang at mga taong nakakatulong sa pamayanan?

(Ang mabuting batang Pilipino ay kumikilala sa ginagawa ng kanyang mga magulang at mga taong nakatutulong sa pamayanan)

2. PagpapahalagaAno ang mahalagang ugaling ipakita ng mga anak sa kanilang magulang at mga tanong nakakatulong sa pamayanan?(Anog paggalang ng mga bata sa magulang at mga taong nakakatulong sa pamayanan.)

3. Karagdagang PagsasanayPangkatin ang mga bata sa tig-apat. Ipasabi sa bawat pangkat ang mga tungkulin na dapat nilang gampanan sa kanilang mga magulang at sa mga taong nakatutulong sa pamayanan.

IV. Pagtataya:A. Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Sino ang nagmamahal at nag-aalaga sa atin mula ng tayo ay maliit pa hanggang ngayon?a. kapatidb. guroc. magulang2. Alin ang itinuturo ng ating mga magulang?a. mabuting pag-uugalib. pagwawalang-bahalac. pagpapabaya sa pag-aaral3. Ano ang dapat ipakita sa ating mga magulang?a. pagsunod sa kanilab. paggalang sa kanilac. titik a at b4. Sino ang taong tumutulong sa mga taong maysakit?a. gurob. pulisc. doctor5. Ano ang dapat nating ipakita sa mga taong tumutulong sa pamayanan?a. igalang at pahalagahanb. ipagwalang-bahalac. huwag tulungan

B. Pampayamang Gawain:Ipahula sa mga bata kung sino ang ipinakikita sa kilos (pulis, doctor, guro atbp)

V. Takdang AralinAlamin ang iba pang taong tumutulong sa pamayanan at ang kanilang gawain.

Aralin 93I. Layunin:z. Naipakikita ang mga kanais-nais na kilos sa pagtupad ng tungkulin ng batang Pilipino sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin at batas sa tahanan, paaralan at pamayanan

Pagpapahalaga:Pagkilala sa kahalagahan ng mga batas at tuntunin

II. Paksang-aralin:Mga Batas at Tuntunin sa Tahanan, Paaralan at PamayananSanggunian:Pagsibol ng Lahing Pilipino pp. 156-170 Manual pp. 125-130PELC 1.3Kagamitan:Larawan, poster ng mga taong tumutulong sa pamayanan (pulis, doctor, guro, mag-anak)Plaskard ng mga batas at tuntunin

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. PambungadAwit: Karapatan at TungkulinAtin Cu Pung Singsing

Karapatan natin katumbas tungkulinDapat isaisip, dapat na tuparinSa ating tahanan may mga tuntuni nKahit sa paggising, maging sa pagkain

At sa paaralan maagang pumasokMag-aaral ng leksyon, maupong maayosAklat na hiniram, bolpen, papel at lapisDapat isauli sa tamang may-ari

At sa pamayanan tumulong ka namanPagpapanatili nitong kalinisanGamiting maayos parket palaruanSa luntiang damo h'wag na h'wag dumaan

Kapag tinupad mo ang tungkuling itoIkaw ay sasaya iwas pa sa guloKaya dapat gawin, maging masunurinTupdin ang tungkulin, karapata'y tamasin2. Balik Aral:a. Sino ang puno ng ating mag-anakb. Ano ang ginagawa ng ating mga magulang?c. Anu-ano ang ibinibigay sa atin ng ating mga magulang?d. Ano ang ibinibigay sa atin ng ating mga magulang?B. Panlinang na Gawain1. Pangganyak- Magpakita ng larawan tulad ng pulis, dentista, atbp.- Pumili ng isang larawan a. Bakit mo napili ito? b. Ipaisip kung ano ang mga tungkulin ang dapat nilang gampanan.

2. Paglalahad: Sa pamamagitan ng larawan ilahad sa mga bata ang ilang mga tuntunin at batas saa. Tahanan. b. Paaralan. c. Pamayanan Ipangkat ang mga mag-aaral sa tatlo Maghanda ng tatlong sobre na naglalaman ng mga pirasong papel na may nakasulat na mga tuntunin sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Bawat pangkat ay papiliin ang isang sobre. Ipakilos sa mga pangkat ang mga tuntuning kanilang ginagawa sa tahanan, paaralan, at pamayanan.

3. Pagtatalakay: Pag-usapan ang pagsasakilos na ginawa ng bawat pangkat. Magpabigay ng puna kung ano ang maaaring gawin. Magbigay ng konklusyon ang mga bata tungkol sa kahalagahan ng pagtupad ng mga tuntunin at batas.

C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahata. Bilang isang mabuting batang Pilipino ano ang dapat gawin sa mga tuntunin at batas? (Ipatupad)

b. Paano natin isasagawa ang mga batas at tuntunin sa tahanan, paaralan at pamayanan? (Maluwag sa kalooban)

2. Pagpapahalaga Ano ang ugali ng mabuting batang Pilipino na dapat nating panatilihin?

(Ang mabuting batang Pilipino ay nagpapahalaga sa mga batas at tuntunin na makabubuti sa pamayanan)

IV. PagtatayaPanuto: A. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel1. Ano ang tungkulin natin sa tahanan?a. pagtulong sa mga gawaing bahayb. pagkain, pagtulog at paglalaroc. pag-iwas sa mga trabaho

2. Paanong sinusunod ng mabuting batang Pilipino ang utos ng mga magulang?a. Nakasimangotb. Masaya ang mukhac. Pag-iwas sa mga trabaho

3. Alin sa sumusunod ang tuntunin sa paaralana. Paglilinis ng sillid-aralanb. Pagsunod sa utos ng mga magulangc. Paghuhugas ng plato

4. Sino ang tumutulong sa atin sa pagbasa at pagsulat?a. Doktor b. Pulisc. Guro

5. Alin sa sumusunod ang tuntunin at batas sa pamayanan?a. Pagmamahal sa magulangb. Pag-aaral ng mabutic. Paglilinis ng kapaligiran

B. Panuto Isulat sa puwang ang T kung tungkulin sa tahanan P kung sa paaralan at PM kung sa pamahalaan. _______ 1. Pumasok sa takdang-oras araw-araw. _______ 2. Sumunod sa mga batas-trapiko. _______ 3. Bantayan ang bunsong kapatid habang wala ang nanay. _______ 4. Tulungan ang nanay sa paglilinis at pag-aayos ng mga kasangkapan. _______ 5. Tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa loob at labas ng silid aralan.

V. Takdang Aralin Sumulat ng batas at tuntuning sinusunod saTahanan: Tumulong sa mga gawaing bahay. Paaralan: Pumasok ng maaga at takdang oras. Pamayanan: Linisin at ayusin ang paligid.

Aralin 94I. Layunin: Naisasagawa nang may katapatan ang mga tungkulin ng isang batang Pillipino na katumbas ng mga karapatang tinatamasa.

Pagpapahalaga: Maging Matapat sa Tungkulin

II. Paksang - aralin: Karapatan sa mga tungkulin bilang katumbas sa karapatang tinatamasaSanggunian:PELC - CPagsibol ng Lahing Pilipino pp. 125-131Sibika at Kultura pp. 170-182Kagamitan:Larawan, poster (mga batang tumutupad ng tungkulin sa pamayanan)

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Ipalaro ang "Anh Sabi ni Pedro"2. Balik Aral: Anu-ano ang mga tungkulin ninyo sa tahanan, paaralan at pamayanan?B. Panlinang na Gawain1. Pangganyak Paano ninyo iingatan ang inyong anak?2. Paglalahad: Ipakita ang mga larawan ng mga batang nagpapakain ng bagay at nagpapatuka ng manok Talakayin ang tapat na pagsasagawa ng mga tungkuling ito.C. Pangwakas na Gawaiin1. Paglalahata. Paano mong isinasagawa ang mga gawain o mga tungkulin mo?b. Tapat tayo sa ating mga tungkulin? (Gawin nating mabuti at maayos ang ating mga tungkulin)2. Pagpapahalaga Ano ang ipinapakita ng maayos na gawain (katapatan sa pagtupad ng tungkulin)

IV. Pagtataya: Piliin ang mukha na magpapakita kung ano ang damdamin mo. Isulat ang titik sa puwang. A B_______ 1. Tinuruan mo ang iyong kaklase._______ 2. Tumulong ka sa paglilinis ng silid-aralan. _______ 3. May nagtapon ng basura sa palaruan. _______ 4. Ibinabahagi mo ang iyong laruan sa kapwa bata. _______ 5. Pinipigil ang isang bata sa paggamit ng swing.

V. Takdang Aralin Maghanap ng mga larawang nagpapakitang mga gawaing makabubuti sa tahanan, paaralan at pamayanan.

Aralin 95I. Layunin: Naisasagawa nang maluwag sa kalooban ang mga tungkulin bilang isang Pilipino. Pagpapahalaga: Ang kahalagahan ng Pagtupad sa mga tungkulin bilang isang batang Pilipino.

II. Paksang-aralin: Mga Tungkulin ng Batang Pilipino

Sanggunian:PELC E - 1Batayang Aklat, Pagsibol ng Lahing Pilipino, pah. 156Kagamitan: Mga larawan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Tanungin ang mga bata kung anu-ano ang ginagawa nila sa bahay. 2. Magpakita ng mga larawan ng mga gawain/tungkulin ng mga batang Pilipino. B. Pagganyak1. Patingnan muli ang tulong na ibinibigay ng mag-anak at pamayanan o pamahalaan upang maibigay ang mga karapatan ng mga bata. Itanong: Sa palagay ninyo, paano kaya tayo makapagpapasalamat sa kanila? (Magbibigay ng kani-kanyang palagay ang mga mag-aaral)C. Panlinang na Gawain1. Isa-isang ipalarawan at talakayin ang mga tungkulin ng mga bata sa bawat larawan.2. Pag-usapan kung bakit tungkulin nating alagaan ang ating sarili. 3. Isa-isahin ang mga kabutihan ng pag-iingat sa sarili.D. Pangwakas na Gawain1. Paglalapat Nagagawa nyo ba nang maluwag sa kalooban ang inyong mga tungkulin? Bakit? Magpakita ng mga larawan at ipapili sa mga bata ang mga larawang nagpapakita ng mga tungkulin ng isang Pilipino.

IV. Pagtataya:Lagyan ng / ang tamang sagot.1. Narumihan ang damit mo sa paglalaro.Ano ang gagawin mo?_______ Huhubarin at magpapalit ako ng malinis_______ Pababayaan ko na lang ito.2. Galing ka sa paaralan. Dinatnan mo ang iyong Nanay sa bahay. Ano ang gagawin mo?______ Hihingi ako ng pera______ Magmamano ako. 3. Dumating ang Tatay mo galing sa trabaho. Ano ang gagawin mo?______ Huhubarin ang sapatos niya at iaabot ang tsinelas. ______ Itatanong ko kung ano ang pasalubong niya.

V. Takdang Aralin Magpagawa ng poster na nagpapakita ng tungkulin ng isang Pilipino. Aralin 96I. Layunin: Nakikilala ang mga tungkulin ng batang Pilipino.Pagpapahalaga:Ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin bilang isang batang Pilipino

II. Paksang aralin:Mga Tungkulin ng Batang Pilipino

Sanggunian:Pagsibol ng Lahing Pilipino, p. 156-170TM p. 125-131 PELC E 1.2Kagamitan:Mga larawan ng mga barang nasa simbahan, paaralan, tahanan, parke

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawaina. Balik-aral Magbalik-aral tungkol sa pagsasagawa ng mga tungkulin nang maluwag sa kalooban.b. Pagganyak: Magpakita ng mga larawan na nagpapakita ng tungkulin ng mga batang Pilipino.

Itanong: Nagagawa nyo rin ba ang mga tungkulin kagaya ng ipinakikita sa larawan?

B. Panlinang na Gawaina. PangganyakMagkaroon ng talakayan tungkol sa mga ipinakitang larawan na nagpapakita ng tungkulin ng batang Pilipino.(sa paaralan, tahanan, simbahan, pamayanan)

Mga Tungkulin ng Batang PilipinoIguguhit ng guro ang larawan ng batang Pilipino kagaya ng nasa ibaba.

Hayaang iguhit ng mga bata ang kanilang tungkulin bilang isang batang Pilipino at isulat ang mga ito.

C. Pangwakas na Gawaina. Paglalahat Bakit kailangan ninyong makilala o malaman ang inyong mga tungkulin bilang isang batang Pilipino?

b. PaglalapatGawin sa pisara o tsart ang mga inihandang pagsasanay ng guro. Ipasagot ang mga ito.

Halimbawang Katanungan. Pumasok ba ako sa tamang oras?Inililigpit ko ba ang mga gamit ko?

IV. PagtatayaIdikit ang mga larawan ng ibat ibang tungkulin sa tamang hanayTahananPaaralanSimbahanPamayanan

V. Takdang AralinIsulat ang mga tungkulin na ginagampanan ng isang Pilipino.

Aralin 97I. Layunin: Naiisa-isa ang mga tungkulin sa tahanan

Pagpapahalaga: Ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin bilang isang batang Pilipino

II. Paksang -aralin: Mga Tungkulin ng Batang Pilipino sa Tahanan

Sanggunian:Batayang Aklat: Pagsibol ng Lahing Pilipino pah. 157-158PELC 1.3Kagamitan:Larawan na nagpapakita ng tungkulin sa tahanan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Balik-aral Muling pag-usapan ang mga tungkulin ng isang batang Pilipino.2. Pagganyak: Ganyakin ang mga bata na magkuwento ng kanilang mga ginagawa sa bahay tuwing Sabado at Linggo. B. Panlinang na Gawain1. Pangganyak Ipakita ang mga larawan at magkaroon ng talakayan sa mga ito. 1. Larawan ng batang nagwawalis2. Larawan ng batang naghuhugas ng plato3. Larawan ng batang nagdidillig ng halaman4. Larawan ng batang nagpapaalam5. Larawan ng batang nagpapakita ng paggalang sa mga magulangMga Tungkulin sa Tahanan Sa mga larawang tinalakay, sabihin ang mga tungkulin ng isang batang Pilipino sa tahanan. (Isulat ng guro ang sagot ng mga bata.)C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahat Sa inyong munting kakayahan, anu-ano pang mga tungkulin ang kaya ninyong gampanan sa tahanan?

2. Paglalapat Isulat sa kwaderno ang inyong gagawin sa ganitong pagkakataon. 1. Maraming ginagawa ang nanay. Umiiyak ang bunsong kapatid. 2. Dumating ang lolo at lola mo galing sa lalawigan. 3. Nag-aayos ng mga sirang kagamitan ang tatay mo.

IV. Pagtataya: Tama o Mali______ 1. Natutulog ako habang naglilinis ang mga kasambahay. ______ 2. Nagpapaalam ako tuwing umaalis ng bahay. ______ 3. Sumusunod ako sa utos ng aking mga magulang. ______ 4. Pinaiiyak ko lagi ang aking bunsong kapatid. ______ 5. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay.

V. Takdang Aralin Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng tungkulin sa tahanan. Aralin 98I. Layunin: Naiisa-isa ang mga tungkulin sa paaralan

Pagpapahalaga: Ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin bilang isang batang Pilipino

II. Paksang-aralin: Mga Tungkulin ng isang Batang Pilipino sa Paaralan

Sanggunian:Batayang Aklat: Pagsibol ng lahing Pilipino, pah. 159 - 162PELC 1.4Kagamitan:Mga larawan na nagpapakita ng tungkulin sa paaralan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Balik-aral Pagbalik-aralan ang mga tungkulin ng batang Pilipino sa tahanan. 2. Pagganyak: Itanong kung ano ang ginagawa nila sa loob at labas ng silid-aralan. Itala ang mga sagot sa pisara.

B. Panlinang na GawainBigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makalahok sa iba't ibang gawain tulad ng paglilinis ng pisara, pag-aayos ng kanilang upuan, o pagsusunod-sunod ng mga aklat sa istante o kabinet. Pabigyang-pansin sa kanila ang mga kabutihang naidudulot ng pagtupad sa mga tungkulin.

C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahat Anong kabutihang naidudulot ang pagtupad sa mga tungkulin sa paaralan?2. Paglalapat Pasalitang gawainAno ang gagawin sa ganitong pagkakataon?1. Nakita mong maraming dalang aklat ang iyong guro. 2. Maaga kang pumasok sa silid-aralan. Nakita mong maraming nakakalat n papel. 3. May napulot kang aklat sa paaralan.

IV. Pagtataya:Piliin ang tamang sagot. 1. Kumakain ka ng saging sa kantina. Saan mo itatapon ang balat ng saging?a. sa sahigb. sa lupac. sa basurahan d. kahit saan2. Nabasag mo ang plorera ng iyong guro. Ano ang gagawin mo?a. iiyak ako b. ipagtatapat ko c. ipagwawalang-bahala ko d. hindi na ako papasok

V. Takdang Aralin Gumupit ng larawang nagpapakita ng pagganap sa tungkulin sa paaralan.Aralin 99I. Layunin: Naiisa-isa ang mga tungkulin sa pamayanan

Pagpapahalaga:Ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin bilang isang batang Pilipino.

II. Paksang-aralin:Mga Tungkulin ng Batang Pilipino

Sanggunian:Batayang Aklat: Pagsibol ng Lahing Pilipino, pah. 163 168Kagamitan:Mga larawan o poster

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Pag-usapang muli ang mga maaaring mangyari kung susundin o hindi susundin ang mga itinakdang tuntunin sa tahanan at sa paaralan. Iugnay ang ganitong pangyayari sa pamayanan.

2. Pagganyak:Patnubayan ang mga bata na pansinin ang anyo ng paligid. Itanong kung malinis ito o marumi, maayos o magulo.

B. Panlinang na Gawain1. PangganyakIpakita ang mga sumusunod na larawan1. Larawan ng pagtawid sa daan na ginagamit ang tawiran ng tao.2. Larawan ng tamang pagtatapon ng basura.3. Larawan ng pagsunod ng mga babala.4. Larawan ng malinis na daan at parke

Ipasuri ang bawat larawan at magkaroon ng talakayan tungkol sa mga ito.

C. Pangwakas na Gawain1. PaglalahatBakit kailangan nating sumunod sa mga babala at batas pantrapiko? Bakit kailangan gampanan ninyo ang mga tungkulin sa pamayanan? Paano maipapakita ang pagmamahal ninyo sa pamayanan?

2. Paglalapat sa dalawa ang mga bata. Hayaang maghanda ang unang pangkat ng mga larawan tungkol sa batas at tuntuning pantrapiko.

Ang ikalawang pangkat naman ay magpapakita ng tungkuling dapat gampanan ng mga bata upang makatulong sa kaayusan at kalinisan ng pamayanan.

IV. Pagtataya:Isulat ang T kung tungkulin sa tahanan, P kung sa paaralan at PM kung sa pamahalaan.1. Pumasok sa takdang oras araw-araw.2. Sumunod sa mga batas-trapiko.3. Tulungan ang tatay sa pag-aayos ng mga sirang kagamitan.4. Tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa loob at labas ng silid-aralan.5. Bantayan ang bunsong kapatid habang wala ang nanay.

V. Takdang AralinIpapili ang bilang ng tamang sagot.a. Alin ang mabuting gawin upang maging malinis ang pamayanan?1. panggawa ng bunot2. panggawa ng babala3. paggawa ng walis4. paggawa ng basurahan

b. Sino ang nagpapatupad ng batas-pantrapiko?1. pulis3. Alkalde2. guro4. magulang

c. Bakit dapat sundin ang mga tuntunin sa pamayanan?1. Upang makilala ang pamayanan2. Upang magkaroon ng kaayusan sa pamayanan.3. Upang dumami ang pulis sa pamayanan.4. Upang manalo sa paligsahan ang pamayanan.