Click here to load reader

Bao Cao KT-XH Thua Thien Hue 2014

  • View
    218

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 chỉ đạo các ngành, các cấp quyết liệt thực hiện các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2014. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước chưa thực sự ổn định vững chắc; việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 trái phép vào trong thềm lục địa của Việt Nam trên biển Đông đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư của cả nước, tác động không thuận đến kinh tế của tỉnh. Song, dưới sự hỗ trợ của Trung ương, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 đã có chuyển biến tích cực; tăng trưởng kinh tế dự ước đạt 8,23%, mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng cao hơn mức tăng 7,89% của năm 2013.

Text of Bao Cao KT-XH Thua Thien Hue 2014

Bo co kt qu giao ban sn xut, kinh doanh, xut nhp khu, u t v tnh hnh kinh t - x hi thng 02, 02 thng u nm

Y BAN NHN DN

TNH THA THIN HUCNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

S: 186 /BC-UBNDTha Thin Hu, ngy 05 thng 12 nm 2014

BO CO

Tnh hnh thc hin nhim v nm 2014

D kin k hoch pht trin kinh t - x hi nm 2015

Phn I

NH GI KT QU THC HIN NHIM V PHT TRIN KINH T - X HI NM 2014

Thc hin Ngh quyt s 01/NQ-CP ngy 02/01/2014 ca Chnh ph, v Ngh quyt ca Tnh y, HND tnh v nhim v pht trin kinh t - x hi nm 2013, UBND Tnh ban hnh Quyt nh s 2813/Q-UBND ngy 24/12/2013 ch o cc ngnh, cc cp quyt lit thc hin cc gii php thc hin K hoch pht trin kinh t - x hi (KTXH) nm 2014. Trong bi cnh kinh t th gii phc hi chm, kinh t trong nc cha thc s n nh vng chc; vic Trung Quc a gin khoan HD-981 tri php vo trong thm lc a ca Vit Nam trn bin ng nh hng xu n sn xut kinh doanh v mi trng u t ca c nc, tc ng khng thun n kinh t ca tnh. Song, di s h tr ca Trung ng, lnh ch o ca Tnh y, Hi ng nhn dn, y ban nhn dn tnh v n lc phn u ca ton ng, ton qun, ton dn, tnh hnh kinh t - x hi ca tnh Tha Thin Hu nm 2014 c chuyn bin tch cc; tng trng kinh t d c t 8,23%, mc d cha t k hoch nhng cao hn mc tng 7,89% ca nm 2013.

D c c 08/13 ch tiu ch yu t v vt k hoch ra, c th nh sau:SttCh tiu ch yuKH nm 2014c TH nm 2014

IKinh t

1Tc tng trng kinh t (GRDP) (%)98,23

Tr.: - Dch v (%)10,79,12

- Cng nghip-Xy dng (%)8,97,7

- Nng Lm Ng nghip (%)1,85,66

2Tng sn phm trong tnh bnh qun u ngi (GDP) (USD)2.0001.750

3Gi tr xut khu (triu USD)580622

4Tng vn u t ton x hi (T ng)15.20014.700

5Thu ngn sch Nh nc (T ng)4.755,64.652,2

IIX hi

6Gim t sut sinh ()0,20,2

T l tng dn s t nhin (%)1,11,1

7T l tr em di 5 tui b suy dinh dng (%)1413

8T l h ngho gim cn (%)5,35,3

9T l lao ng c o to ngh (%)5454

10To vic lm mi (nghn ngi)1616

IIIMi trng

11T l h nng thn s dng nc sach (%)6868

12 che ph rng (%)

- Trng mi (ha)57,3

4.30056,9

4.300

13T l cht thi rn th c thu gom (%)9595

I. TNH HNH KINH T X HI NM 20141. Tnh hnh sn xut, kinh doanh

1.1. Lnh vc dch vHot ng du lch kh si ni. c bit t chc thnh cng Festival Hu 2014 vi nhiu hot ng trng by, trin lm, hi tho, hi thi, cc chng trnh l hi, ngh thut c sc. Cc a phng duy tr t chc nhiu hot ng vn ha cng ng to chui s kin hp dn nh: L hi Sng nc Tam Giangti huyn Qung in, Festival Thun An bin gi; L hi Lng C Vnh p th gii... Tip tc thc hin cc hot ng xc tin, qung b v pht trin a dng tour tuyn, sn phm du lch, y mnh lin kt pht trin du lch gia cc a phng trong vng; nh , thu ht lng ln khch du lch n Hu. D c tng lt khch lu tr n Hu nm 2014 t 1.840 nghn lt, tng 4%; trong , lt khch quc t t 780,3 nghn lt, tng 4%. Doanh thu cc c s lu tr t 1.500 t ng, tng 14,9%. Hot ng thng mi, qun l th trng: tng cng qun l iu hnh bnh n gi, n nh th trng; chn chnh hot ng cc ch; gim st cht ch cc doanh nghip tham gia bnh n gi, d tr y lng hng ha v t chc cc im bn hng bnh n theo cam kt; m rng mng li phn phi, nht l cc im bn hng bnh n gi n cc vng nng thn, vng su...; nh vy, gi c nhiu mt hng trong nhng thng u nm ch tng nh, khng c t bin v gi. Tc tng gi tiu dng gim mnh t mc hn 8% (nm 2013) xung cn hn 2%; ch s gi thng 11 so vi cui nm trc ca nm 2014 t mc tng thp nht so vi mc tng cng k ca nhiu nm trc . Tng mc bn l hng ha c t 21.485 t ng, tng 12,87%.Cng tc qung b xc tin thng mi, u t c ch trng, t chc, tham gia nhiu hi ngh, hi tho xc tin, giao lu i thoi nh: Hi ngh xc tin du lch ti thnh ph H Ch Minh; hi ngh lin kt pht trin du lch ba a phng Tha Thin Hu - Nng - Qung Nam; ta m qung b Festival Hu 2014; hi ch thng mi quc t Festival Hu 2014; hi tho kinh t hi nhp v kt ni C hi kinh doanh cho cc doanh nghip; phi hp t chc hi tho chin lc pht trin cng nghip du thuyn Vit Nam ti thnh ph Hu... Cc a phng cng y mnh xc tin, qung b thng mi, gii thiu cc sn phm truyn thng thng qua cc hi ch, l hi...

Trong nm 2014, tnh Tha Thin Hu c nhiu on tham d nhiu hot ng xc tin u t, qung b du lch ti cc th trng trng im: Thi Lan, Lo, Nht Bn, Hn Quc, Hi ch du lch quc t (WTM-2014) ti Anh... v tnh phi hp vi VCCI, i s qun cc nc n , Nam Phi, Thi Lan, ADB, WB t chc nhiu Hi tho gii thiu th trng xc tin thng mi.Hot ng xut khu: Gi tr xut khu c t 622 triu USD, tng 14% v vt 7% so vi k hoch. Cc nhm hng xut khu ch yu: Hng dt may t 482 triu USD, chim 77,5% trong tng gia tri xut khu, tng 13% so cng k; sn phm bng g 78,5 triu USD, chim 12,6%, tng 6,6%; thy sn 27,3 triu USD, chim 4,4%, tng 92,8%... Hoa K vn l th trng c kim ngch cao nht trong tng kim ngch xut khu, chim 50,6%; Nht Bn chim 10%, Trung Quc chim 8,5%. Gi tr nhp khu c t 392 triu USD, xp x nm trc; cc nhm hng nhp khu ch yu l vi v ph liu may mc, bng x, si dt.

Hot ng tn dng ngn hng: a dng ha cc hnh thc huy ng thc y tng trng ngun vn, tng kh nng thanh khon; n cui thng 10/2014, tng ngun vn huy ng t 23.300 t ng, tng 9,1% so vi u nm. Tng d n cho vay c t 22.400 t ng tng 11,4% so vi u nm; trong , d n cho vay mt s lnh vc u tin nh sau: Cho vay pht trin nng nghip, nng thn t 4.900 t ng, tng 3,6% so vi u nm; cho vay sn xut kinh doanh hng xut khu t 1.510 t ng, tng 7,2%,... Doanh s chi tr kiu hi nm 2014 c t 160 triu USD, gim 5,2%.

trin khai Chng trnh kt ni Ngn hng - Doanh nghip tho g kh khn cho cc doanh nghip; tip tc thc hin k hoch x l n xu; thng xuyn theo di, n c, tch cc thu hi n xu, x l ti sn m bo, c cu li n v bn n xu cho cng ty Qun l ti sn ca cc TCTD Vit Nam (VAMC),... Song, n xu vn chim t l 3,67% trong tng d n.

Cc lnh vc dch v khc tng kh: Doanh thu vn ti bc xp c t gn 1.700 t ng, tng 12,2% so vi cng k. Doanh thu vin thng, truyn hnh cp nm 2014 c t 1.700 t ng, tng 20,6%; doanh thu ngnh bu chnh t 71 t ng, tng 1,04%. 1.2. Lnh vc Cng nghip

Tnh hnh sn xut cng nghip chuyn bin kh quan; ch s sn xut (IIP) tng r rt qua tng qu. c c nm 2014 ch s sn xut tng 9,7%, cao hn nhiu so vi mc tng 7,2% ca nm 2013 v so vi mc d kin k hoch 7%; y cng l mc tng kh tt so vi mc tng d c ca ton quc (6,7%). C c kt qu ny l nh vo tng trng mt s ngnh cng nghip nh sn xut si (tng 24,1%), may (tng 13,8%), ch bin thc phm (tng 37,51%), c bit sn xut bia tng 11,68% l mc tng kh n tng v trong 6 thng u nm tng trng ngnh bia vn cn m hn 5%; sn xut xi mng tng trng m trong nhiu nm, n nay c du hiu phc hi; men Frit trong nhiu thng trc y gim so cng k nhng nay tng tr li nh a vo hot ng Nh my ch bin men Frit ca Cng ty Vitto.

Cc sn phm cng nghip ch yu tng kh: tm ng lnh 2.823,7 tn, tng 4,35 ln; bia lon Huda 89,5 triu lt, tng 26,78%; si cc loi 53.368,3 tn, tng 24,05%; qun o lt 247 triu ci, tng 14,45%; xi mng 1.194,9 ngn tn, tng 5,94%; men frit 51.941 tn, tng 7,26%; b tng ti 107,5 ngn m3, tng 11%; t ng mi 37 chic, tng 23,33%; in thng phm 957 triu kwh, tng 17,03%...

Cc sn phm gim so cng k: Qung Inmenit t 25.128 tn, gim 27,22%; qung Zincol, rutin 16.542 tn, gim 24,71%; xy dng 907 ngn tn, gim 13,02%; gch xy 149,2 triu vin, gim 14,15%; dm g 575,3 ngn tn, gim 9,32%; in sn xut 849,3 triu kwh, gim 3,54%...1.3. Tnh hnh hot ng trong cc khu cng nghip, khu kinh t

Cc khu cng nghip: cp mi 06 Giy chng nhn u t trong nc, 02 Giy chng nhn u t nc ngoi, vi tng vn u t 2.078 t ng; ly k n nay, cc khu cng nghip thu ht c 91 d n u t vi tng vn ng k 18.372,1 t ng; vn thc hin c t 10.454 t ng, bng 57,4% so vn ng k. Gi tr sn xut cng nghip v doanh thu khu cng nghip tng lin tc, n nay chim n 45% gi tr sn xut ton tnh v 25% v np ngn sch.Khu kinh t Chn My - Lng C: thu ht 03 d n u t trong nc, vn ng k 193 t ng; nng tng s d n u t cn hiu lc ln 36 d n, tng vn u t ng k 38.057 t ng. n thi im hin ti, tng vn thc hin ca cc d n t 5.540 t ng, trong vn thc hin ca cc d n u t trong nc l 1.290 t ng, cc d n u t nc ngoi l 4.250 t ng (tng ng 215 triu USD). Cng Chn My n 120 lt tu cp cng, trong c 23 lt tu du lch; khch du lch qua cng t 34.000 lt khch, lng hng qua cng c t 750.000 tn. Khu du lch Laguna tip tc pht huy vai tr im nhn dch v du lch cao cp ca tnh; n khong 65.000 lt khch, tng 14% so cng k, trong khch quc t chim 75%.Khu kinh t ca khu A t T Vng: hon thnh xy dng Trm lin kim ca khu A t - T Vng v ng t ca khu A t n ng H Ch Minh.

1.4. Lnh vc nng lm ng nghip c nt tin b, gp phn ci thin mc ng gp vo mc tng GRDP tnh t mc ng gp m (nm 2013) ln n 0,68 im phn trm.Trng trt: Cy la c ma c hai v ng Xun v H Thu vi nng sut ln u tin chm mc 60,5 t/ha v 58,5 t/ha ln lt i vi hai v, nng sn lng la c nm t 316.920 tn, tng 11,3% so vi nm 2013. Tng din tch gieo trng cy hng nm c t 77.495 ha, gim 1,1%; trong , din tch la 53.717 ha, tng 0,1%, cy cao su t 9.412 ha, tng 1,7%. Vic ng dng cc tin b khoa hc k thut, cng ngh sinh hc vo sn xut c y mnh, mang li hiu qu kinh t kh, ci thin thu nhp ngi dn vng nng thn.Chn nui tng bc chuyn bin theo hng chn nui gia tri, trang tri, hnh thnh vng nguyn liu phc v sn xut cng nghip. Pht trin n b theo hng lai ha, n ln theo hng nc ha. trin khai nghim tc cc bin php phng chng dch bnh va i rt cho gia sc, gia cm, c bit khoanh vng x l trit bnh l mm long mng hai x ca Qung in v Phong in, khng xy ra dch bnh. Thi im 01/10/2014, tng n tru t 21.594 con, tng 0,3% so vi cng k; n b 22.377 con, tng 6,4%; n ln 201.708 con, tng 1,4%, n gia cm 2.167,6 nghn con, tng 1,9%.

D c nm 2014, tng n gia sc gia cm phc hi vi mc tng kh. Tng n tru t 21.700 con, tng 0,7%; n b 21.400 con, tng 1,6%; ring n ln tng mnh (12,1% vi 223.000 con), n gia cm 2.300 nghn con, tng 8,1%.

Lm nghip: Din tch rng trng c t 4.300 ha, tng 0,3%; chm sc rng 13.416 ha, gim 0,4%. Sn lng g khai thc t 254.048 m3, tng 31,2%; trong , g nguyn liu giy 226.874 m3, tng 32,3%. T u nm n nay c 526 v vi phm lm lut, gim 6% so cng k; tng s v x l l 554 v, tch thu 661 m3 g quy trn, thu np ngn sch Nh nc hn 3.930 triu ng.

Thu sn: Cc a phng t chc tt quy trnh nui trng, kim dch tm ging, th nui ng khung lch thi v, ng mt , p dng hnh thc nui xen ghp a dng