baocao marketleader ele

  • View
    281

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

TRNG I HC THNG MI KHOA TING ANH B MN THC HNH TING ANH ---- ----

BO CO THU HOCHV vic: Nghin cu v nh gi gio trnh Market Leader (Elementary) Tc gi: David Cotton, David Falvey, Silmon Kent

Ging vin tp s: Hong Th Anh Th Ging vin hng dn: Phm Xun H

H Ni, thng 3, nm 20111

NI DUNG

I.II.

L do vit nghin cu v nh gi gio trnh Market Leader Elementary Tng quan v gio trnh Market Leader 1. B gio trnh Market Leader2.

Mc tiu b gio trnh Market Leader

3. Tng quan mt chng trong sch bi hcIII. IV.

Ni dung chnh ca gio trnh Market Leader Elementary nh gi gio trnh Market Leader Elementary 1. u im 2. Nhc im

V. VI.

i tng v phng php ging dy Kt lun

2

L do vit nghin cu v nh gi gio trnh Market Leader Elementary Thc tin cho thy, hc ting anh l mt nhu cu tt yu trong cng cuc i mi, dng xy t nc v hi nhp kinh t th gii. Ting anh khng nhng l phng tin hc hi, nghin cu m cn l phng tin giao tip quc t hiu qu. p ng i hi ca thc tin, cc bn sinh vin u khng ngng trau di, tch ly vn kin thc ting anh ngay t nhng ngy u bc chn vo ging ng i hc. Trong s nhng bn sinh vin y, khng th khng nhc ti sinh vin trng i hc Thng mi. Vi h, ting anh l cng c tin quyt trong giao tip thng mi quc t, l chic cha kha m ca cnh ca hi nhp, chp cnh cho c m kinh doanh, v su xa hn na, cng ting anh, h gp mnh vo i ng ngun nhn lc cht lng cao ca t nc, xy dng t nc ngy mt mnh giu. Market leader l b gio trnh ni ting, c chn lc trong hng trm gio trnh c p dng vo vic ging dy ngoi ng ti trng i hc Thng Mi. L mt gio vin ngoi ng ca trng, thc tin dy v hc i hi ti phi khng ngng hc hi, nng cao kin thc chuyn mn v nghip v mi ngy. Trong mt lot sch cn tham kho, nghin cu, ti chn b sch Market leader u tin, v trc ht phi k n Market Leader Elemantary. B sch khng nhng trc tip gip ti c kin thc v phng php trong mi ln ln lp m cn gip ti m rng tm nhn v hiu bit v th gii kinh doanh, p ng nhu cu ging dy ting anh ti trng i hc thng mi.I.

Tng quan v gio trnh Market Leader 1. B gio trnh Market Leader. B gio trnh Market Leader (ML) do Pearson & Longman xut bn, c bin

son bi cc tc gi, David Falvey, Simon Kent, David Cotton, l nhng ngi c nhiu kinh nghim ging dy ting Anh thng mi v ting Anh chuyn ngnh. C ba ng hin ang l ging vin ti London Metropolitan University. B gio trnh ML c 5 cp dnh cho ngi ting hc ting Anh t trnh s cp n nng cao (Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate and3

Advanced). B sch l s la chn ca cc doanh nhn, ngi chun b bc chn vo kinh doanh v cc sinh vin nghin cu ting anh thng mi. y l b gio trnh tng i mi v y nhm a thc tin ca th gii kinh doanh quc t vo lp dy ting Anh. Gio trnh ny c xy dng gn lin vi t Thi bo Ti chnh (the Financial Times) - mt trong nhng ngun cung cp thng tin chuyn nghip hng u trn th gii nhm m bo mc rng ri v tnh xc thc ca ni dung kinh doanh. Mt b gio trnh bao gm: Course Book (sch hc chnh trn lp), Practice File cung cp cc bi tp b tr cho vic hc trn lp cng nh t hc nh , Teachers book vi phn hng dn cch trin khai cc hot ng chnh trn lp, ngoi ra c thm cc bi c hiu b tr v cc hot ng rn luyn k nng giao tip c bn photo km theo, Test File vi 5 bi kim tra trnh ngi hc trong c mt bi kim tra u k, ba bi kim tra gia k v mt bi kim tra cui k. Ti liu nghe gm c bng cassette v a CD. Mi gio trnh gm 12 bi vi cc ch nhn c s quan tm to ln t th gii kinh doanh vi mt cch tip cn da trn c s cng vic. ng vai, nghin cu tnh hung l nhng c im thng thng ca mi chng. Sut trong qu trnh hc ngi hc c khuyn khch s dng kinh nghim v kin ca ring h nhm gip ngi hc tham gia vo qu trnh hc mt cch ti a.2.

Mc tiu b gio trnh Market Leader

Kt thc kha hc, ngi hc s nng cao r rt kh nng giao tip ting anh trong nhiu tnh hung kinh doanh c th. Vi cc sinh vin chuyn ngnh, h khng nhng nng cao k nng giao tip cn thit trong mi trng kinh doanh m cn c m rng kin thc thc t. Giao tip t tin v thnh tho s l mt c hi ln cho s thnh cng trong s nghip sau ny.3.

Tng quan mt chng trong sch bi hc (Course Book)

Mt chng hc in hnh bao gm nhng phn sau: 3.1 Khi ng (Starting up)4

Ngi hc c dp suy ngh v ch ca chng v trao i tng v kin vi nhau v vi gio vin. C nhiu hot ng th v nh tr li cu hi ngn v in s . Trong phn ny ngi hc c khuyn khch dng n kinh nghim sng v kinh doanh ca mnh. 3.2 T vng (Vocabulary) T vng kinh doanh cn thit c trnh by v s dng thnh tho qua nhiu loi bi tp sng to v th v. Ngi hc hc t mi, cm t v t kt hp v lm bi tp s dng lng t vng bit v va mi hc. 3.3 c hiu (Reading) Ngi hc c nhng t liu kinh t thng mi tht s c bin tp li cho ph hp v th v. Nhng bi c ny trch t t Thi bo Ti chnh (The Financial Times) v nhng ngun thng tin kinh doanh khc. H pht trin k nng c v c c ngun t vng kinh doanh cn thit. Nhng bi c cung cp ng cnh thc hnh ting v tho lun. 3.4 Nghe hiu (Listening) Cc bi nghe da trn phng vn nhng doanh nhn v chuyn gia trong lnh vc ca h. Ngi hc pht trin k nng nghe nh on trc, nghe ly chi tit v ghi chp thng tin. 3.5 Cng c kin thc (Language focus) Trng tm phn ny l mc chnh xc v kin thc v ng php cn thit. Nu ngi hc bit ng php th phn ny c xem nh kim tra nhanh qua. Nu cn gii thch thm th ngi hc dc trong phn tham kho ng php (Grammar Reference) cui sch bi hc (Course Book). 3.6 K nng (Skills) Phn ny gip ngi hc pht trin k nng giao tip trong cc lnh vc kinh doanh cn thit nh thuyt trnh, cuc hp, thng thuyt, in m v ting Anh giao tip. Phn ny c mt hp ngn ng hu ch (a Useful Language box) ngi hc c s h tr v cc cm t cn thit lm cac bi tp ng vai. 3.7 Nghin cu tnh hung (Case studies)5

Mi chng kt thc l nghin cu tnh hung lin kt vi ch ca chng. Cc nghin cu tnh hung da trn cc vn hay cc tnh hung c tht trong kinh doanh ngi hc thch th v tch cc tham gia. H s dng k nng ngn ng v giao tip hc c trong chng hc. in hnh l ngi hc s tham gia tho lun cc vn trong kinh doanh v kin ngh nhng gii php thng qua hot ng nhm tch cc. Mi mc nghin cu tnh hung (Case studies) kt thc l bi tp vit thc t. Nhng bi tp phn nh th gii th tn thng mi tht s v cng s gip ngi hc chun b cc k thi ting Anh thng mi. Cc bi mu v loi bi vit c cung cp trong mc Writing File cui sch bi hc (Course Book). III. Ni dung chnh ca gio trnh Market Leader Elemantary.

6

7

II.

nh gi v gio trnh Market Leader8

III.

nh gi gio trnh Market Leader Elemantary

1. u im Sau khi c v nghin cu gio trnh, ti nhn thy gio trnh c mt s u im nh sau: Th nht, gio trnh p ng mc tiu gio dc, chng trnh gio dc v nhu cu ca ngi hc. Gio trnh cung cp mt lng kin thc nht nh v kinh doanh, cc k nng cn thit gii quyt nhng vn quen thuc trong cuc sng cng nh trong cng vic. y l ngun ti liu tham kho v nghin cu hu ch cho sinh vin v gio vin. Th hai, gio trnh l mt b sch gm c sch hc trn lp, sch hng dn hot ng ging dy, sch bi tp lm thm, ph lc cc hat ng trn lp, bng a nghe. Tt c to nn mt tng th hi ha v phong ph, p ng mi mt ca nhu cu hc tp v ging dy. Ni dung mi bi u c cu trc nh nhau vi tng phn r rng, d theo di. Khng nhng th, cc tnh hung a ra rt a dng, thc t, gip ngi hc c th p dng linh hat trong cng vic. Cc ch tho lun trong mi bi hc rt cp nht, thng tin c ly t tp ch Financial Times, mt tp ch uy tn trong ngnh thng mi nn gy hng th cho ngi hc. i vi cc thy c gio, nht l nhng ngi khng c kinh nghim dy ting Anh Thng Mi, nhng ngi lo lng vic thiu kin thc v th gii kinh doanh v v cc ch trong gio trnh. ML cung cp s h tr ti a. Phn tm tt kinh doanh (Business Briefs) u mi chng hc trong sch gio vin (Teachers Resource Book) cung cp mt ci nhn tng quan v ch kinh doanh, cc thut ng chnh v a ra cc ta trang web v sch tham kho thm. Th ba, gio trnh gip ngi hc b sung kin thc v nng cao nhiu k nng khc nhau. Phn ng php n gin v c bn, ph hp vi trnh s cp. Phn t vng phong ph, phng php ly ngi hc lm trung tm, m rng khng ngng vn t c nhn ca ngi hc. Gio trnh cng khng qun cp n luyn pht m9

vi y cp bc: m ri, trng m ca t, ca cu, ng iu. Bn k nng: nghe, ni, c, vit u c hng dn c th. Ngai ra, ngi hc cn c luyn tp, lm quen vi k nng cn thit cho kinh doanh nh: gi in thoi, m phn, thuyt trnh, gii thiu sn phm, phng vn, v.v Cui cng, y l mt gio trnh mi, khng nhng hin i c v ni dung m cn v phng php dy hc. Gio trnh p dng gio hc php hin i, l dy v hc ngoi ng ly ngi hc lm trung tm, vi mc ch giao tip thng qua cc tnh hung v chc nng ngn ng. 2. Nhc im Bn cnh nhng u im nu trn, khi p dng vo ging dy trng i hc, gio trnh cn th hin nhng mt tn ti sau: Th nht, gio trnh c gng tip cn i tng ngi hc khu vc chu , vi nhiu v d v vn ha, hnh nh, tn ngi, a danh Hong kong v Tokyo; tuy nhin, p dng vo thc tin Vit Nam vn c nhiu ci khc. Ngi hc nhiu lc cn thy xa l bi s pht trin kinh t ca Nht Bn v Trung Quc. Vy nn, vai tr ca ngi gio vin trong vic vn dng vo thc tin nc ta l rt to ln, to ng lc thc y s tch cc ca ngi hc. Th hai, mc d cc tnh hung trong phn Case study rt hay v gn vi thc t nhng kh kh so vi trnh ca ngi hc. Cn phi c kin thc ng php v t vng nht nh mi c th hiu v thc hnh tt cc tnh hung . Thm na, l gio trnh pht trin k nng giao tip, Market Leader phi c ging dy trong nhng lp hc ngoi ng l tng (khong 20 sinh vin) th mi pht huy c hiu qu dy v hc. Tuy nhin, trn thc t, cc lp hc ca nh trng li c qu ng sinh vin (trn 40 sinh vin / lp) nn vic dy v hc nghe, ni l rt kh khn cho c gio vin v sinh vin.

10

Nhng nhc im trn cho thy vic p dng gio trnh Market Leader vo ging dy cc lp ng sinh vin ca trng i hc Thng Mi l cha ph hp. Tuy nhin, gio trnh l ngun tham kho rt c ch cho cc gio vin lm cho bi ging phong ph v a dng hn. V. i tng v phng php ging dy ca gio trnh 1. i tng Gio trnh Market Leader c thit k cho i tng c trnh ting Anh s cp tr ln. Nu p dng vo ging dy trong cc trng i hc, cao ng thuc khi kinh t th c th dy cho sinh vin t nm th nht cung cp cho h vn kin thc cn bn v t vng v ng php, sau pht trin thm cc k nng v nghe, ni, c, vit v cc k nng cn thit khc trong cng vic kinh doanh thng mi. Ngoi ra, cng c th p dng ging dy cho cc cn b, nhn vin lm vic trong cc lnh vc kinh t, thng mi, ti chnh, truyn thng, dch v, hoc ging vin cc trng khi kinh t, thng mi, ti chnh v cc i tng khc c quan tm n kin thc chuyn ngnh kinh t. 2. Phng php ging dy Phng php ging dy