Baocao tot nghiep

  • View
    907

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTin Khoa C Kh PHN 1: TNG QUAN A. TNG QUAN V NHM B MTSau khi gia cng, b mt ca chi tit khng bng phng mt cch tuyt i, ngha l khng t c b mt hnh hc l tng. nu quan st b mt ca chi tit di knh hin vi, s thy c nhng mp m do vt dao gia cng lu li trn b mt ca chi tit.Nhm b mt l tp hp nhng mp m c bc tng i nh trn b mt thc ca chi tit c xt trong phm vi chiu di chun. m Hnh v phng to prfin ca b mt chi tit trong gii hn chiu di chun l. ng trung bnh (m) ca prfin c xc nh sao cho tng din tch cc phn li bng tng din tch cc phn lm: F1 + F3 ++Fn-1 = F2 + F4 ++ Fn Nhm b mt c nh gi theo cc thng s sau: a) Trung bnh sai lch s hc bin (prfin), Ra: Ra l trung bnh cng nhng gi tr tuyt i ca nhng sai lch bin (Yi) so vi ng trung bnh.N 1Ra = N Yii =1L Y1 F3Y1F1YnFn-1 Y2m F2 F4 Fn Lp 5-LTCNCK

2. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Khb) Chiu cao cc i ca bin (prfin), Ry: Ry l tng chiu cao nh cao nht t hng trung bnh Yp v chiu su ca y thp nht t ng trung bnh.Ry = Yp + Yvc) cao mi im ca nhm, Rz: Tng chiu cao trung bnh nm nh cao nht v su trung bnh nm y thp nht c o t mt hng song song vi ng trung bnh.1 5 1 5Rz = Ypi + Yvi5 i =15 i =1Lp 5-LTCNCK 3. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Khd) Sai lch tiu chun ca bin (prfin), RqRq l cn bc hai trung bnh cng bnh phng lch bin dng Yi so vi ngtrung bnh.11 N2 Rq = N Yi i =12 nhm b mt:Nhm b mt c th hin bng nhm b mt. Theo TCVN 2511: 1995 quynh 14 cp nhm v tr s ca cc thng s nhm Ra v Rz (xem trong bng 11- 6trong sch nhm v dung sai lp ghp). Tr s nhm cng b th b mt cng nhn.Vic chn ch tiu Ra v Rz l ty theo cht lng yu cu ca b mt v c tnh ktcu ca b mt. Trong sn xut thng dng ch tiu Ra nh gi cc b mt c nhm trung bnh. i vi nhng b mt c nhm qu th hoc rt tinh th dng chtiu Rz, v n nh gi chnh xc hn.Ty theo iu kin lm vic v tnh cht s dng ca cc b mt chi tit m xcnh cp nhm. Cc b mt tip xc yu cu thng s nhm c tr s b, cc b mtkhng tip xc yu cu thng s nhm c tr s ln. chnh xc ca kch thc cngcao, yu cu thng s nhm c tr s cng b.Cc b mt chi tit c nhm khc nhau, i hi cc phng php gia cng khcnhau. B mt c tr s nhm cng b i hi gia cng cng tinh vi.Lp 5-LTCNCK 4. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C KhB. TNG QUAN V MY SJ-3011.1i cng v my SJ-301 My SJ-301 l loi my o nhm bng u kim, c pht trin cho vic s dng phn xng. My c kh nng xc nh kt cu b mt vi nhng thng s khc nhau ph hp vi cc tiu chun quc gia khc nhau v tiu chun quc t. Kt qu o c hin th qua mn hnh hoc c in ra giy. Nguyn tc o ca my:Mt mi d s c ko mt on nh trn b mt ca chi tit. nhm ca mt phngc xc nh t s thay i v tr theo chiu thng ng ca mi d khi u d i ngangqua mt phng. Kt qu o s c hin th trn mn hnh.Lp 5-LTCNCK 5. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh1.2 Cc b phn ca my:- Ti eo my- Bt n- Cun giy in- B chuyn i ngun- Dy ngun (b chuyn i)- Ming dn bo v panel cm ng- Vt o mu- B chuyn i ngun- h tr (1 cp)- Sch hng dn- Hng dn s dng nhanh.Lp 5-LTCNCK 6. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh1.3 Nhng nt chnh ca my:1. Nh v d vn chuyn: my SJ-301 nh (khong 1.4kg), v c th vn chuyn ddng. My c kch c ca 1 chic my tnh xch tay. Vi ti eo, my c th cmang trn vai.2. Phm vi o rng v mt danh sch cc thng s nhm di: My SJ-301 cphm vi o ln nht khong 350 micromet (t -200 n 150 micromet) v h trnhng thng s b mt khc nhau cho vic nh gi kt cu b mt.3. Chc nng t ng duy tr ngun in.4. Thng tin o lng c hin th trn mn hnh.5. D dng thao tc trn panel cm ng.6. C b nh trong v th nh ngoi lu tr nhng iu kin o v cc d liu.7. My in tch hp bn trong s ghi li cc kt qu o.8. Cha nhng qu trnh thc hin chc nng thng k.9. Thch hp vi nhng tiu chun kt cu b mt khc nhau nh JIS-B-0601-2001,JIS-B-0601-1994, JIS-B-0601-1982, DIN, ISO v ANSI.Lp 5-LTCNCK 7. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTinKhoa C KhLp 5-LTCNCK 8. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh PHN 2: BNG PHM V PANEL CM NGCA MY J-301 My SJ-301 c thao tc vi cc phm bm trn mn hnh v Panel cm ng.2.1 Chc nng ca cc phm bm Gm c cc nt: o, dng o, in, gi ch o, xut d liu v nhng thao tc khc c thc hin vi cc phm bm. Mi phm c mt chc nng ring.Lp 5-LTCNCK 9. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh Nt [PRINT]: in kt qu o ra giy Nt [FEED]: np giy in vo khay Nt [CONDITTION READ]: gi cc ch o c lu tr trong b nh camn hnh. Nt [DATA]: a d diu n b x l, v c lu tr trong th nh+ Xut d liu SPC: kt ni b x l d liu vi my SJ-301 trc. Sau thit lp chcnng ca phm [DATA] cho ch xut d liu SPC.+ D liu SPC bao gm cc gi tr thng s c hin th trn mn hnh. Nhng thng sxut d liu SPC phi dng thp phn, ngoi ra my s bo li.Nt [START/STOP]: bt u/kt thc vic o.Lp 5-LTCNCK 10. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh2.2 Bng iu khin cm ng Thit lp ch o, thng k, ch in v nhng thit lp khc c ci t thng qua bng iu khin cm ng. S dng bng iu khin cm ng:Cc nt c chc nng khc nhau s c hin th trn bng iu khin cm ng.C th dng tay hoc vit thao tc trn mn hnh.Ch : Cn thc hin theo hng dn bng iu khin cm ng khng b h hi do:+ Khng nhn vo bng iu khin cm ng qu mnh.+ Khng thao tc nhng vt c u sc nhn.+ Khng bm vo bng iu khin cm ng vi ngn tay b bn. Ch nn dng btn. t bt n vo ch ct gi khi khng dng n. Gi cn thn bt n trongngn khi khng s dng trong thi gian di.Lp 5-LTCNCK 11. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh Nt ti hoc hy b ni dung ci t Mn hnh XX: Vic ci t ni dung s c ti hoc hu b vi nt [ENTER] v [ESC], nt [HOME] ti vic thit lp iu kin v quay tr li mn hnh chnh. Ca s XX: Ni dung ci t s c ti bng cch bm vo thanh tiu pha trn ca ca s. Ca s bo li: hin th thng tin bo li nu c li xy ra trong sut qu trnh. ng li, bm [OK].Lp 5-LTCNCK 12. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh Nhp vo cc gi tr s: Cc i tng gi tr s c yu cu nh l ci t ch o. Vic nhp vo cc gi tr s c thc hin vng d liu. Phm vi cho php ca gi tr s t 0.01-999.9 Nt [BS] s xa 1 s mi ln bm vo, trong khi nt [AC] xa tt c cc s trong 1 ln bm. Sau khi nhp xong, kim tra li , sau nhn nt [ENTER] -> Gi tr s nhp vo s c ti. Nhn nt [ESC] thay cho vic hu cc gi tr nhp vo, mn hnh n v c phc hi, vn gi li cc gi tr s trc . Nhp vo cc k t: Trong my SJ-301, dy cc k t nh tn tp tin c ghi li v nhng ch thch c nhp vo trn mn hnh ring.Ch : - Tn tp tin khng bao bm cc k t: - S lng k t cho php nhp vo nh sau: + Ch o: 8 k t + Tp tin ch thch: n 25 k t + Tp tin d liu o: 8 k t ( 5 k t khi nt [DATA] c s dung)Lp 5-LTCNCK 13. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh+ Ch thch v tp tin d liu o: 25 k t+ Tp tin thng k: 8 k t+ Ch thch v tp tin thng k: 25 k t+ Ghi nh c ghi vo ti liu: 10 k t.Ch : Nhiu k t c gn cho mi nt. S ln bm nt cn nhp vo 1 k t datrn v tr ca n trn nt.V d: Nt [STU/2]: nhn 1 ln, sau nhn nt [ ], k t "S" s c nhp vo, v k t tip theo c th c tip tc. K t nhp vo c th c xa bng nt [BS] Nt [AC] xa ton b cc k t cng 1 lc. Mun nhp s, nt [NUMERIC] mt ln, sau bm nt s.Lp 5-LTCNCK 14. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh2.3 Mn hnh chnh ca bng iu khin cm ngKhi ngun in ca my SJ-301 c bt ln mn hnh chnh s c hin th trnPanel cm ng. Chc nng ca mn hnh chnh:Cho bit cc thit lp ch o, v tr ca u d, gi tr thng s o. Mn hnh baogm cc nt di chuyn thay i ca s mn hnh, thay i thng s hin th, lu trd liu. Chc nng ca mn hnh chnh th 2:Mn hnh chnh th 2 xut hin khi nt [SHIFT] c nhn vo. Hin th lng pin cn li:Mt biu tng cho bit lng pin cn li s c hin th trn panel cm ng. Trongkhi pin c sc in, mt biu tng cho bit vic sc in ang xy ra s c hinth.Qua b chuyn i ngun xoay chiu, pin s c t ng sc cung cp cho vic tiuth.Lp 5-LTCNCK 15. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh* Quan trng: Lun tun theo nhng ch dn sau: - Khi lng pin cn li h xung gia 20-40% th cm b chuyn i ngun xoay chiu ngay khi c th. Khi pin s c sc. - Cm b chuyn i ngun ngay lp tc khi lng pin cn li gn mc 0%. D liu o c c th b mt.Lp 5-LTCNCK 16. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh2.4 Danh sch nhng biu tngNhng biu tng sau y c s dng trong bng cm ng biu th chcnng/ ngha ca nhng nt nhn. Danh sch nhng biu tng s c trnh by. IconChc nng m t c bao bi du ngoc ng trng thi. Ch bo phm vi ngun pin gn sn c gii phng. Ch bo trng thi ngun pin gn sn c np. Nhng s chuyn ng ti mn nh HOME (th) 2. Nhng s chuyn ng ti mn nh Ti nh Thay i mn hnh nhng tham s Nhng s truy nhp ti mt th k c ct gi hay gi l d liu. Nhng s chuyn ng ti mn nh mt ct chnh xc Nhng s chuyn ng ti mn nh HOME. Ct gi hay gi ra nhng iu kin php o. t mt tc o lng. Nhng s ng cng hnh trnh i/v Ct gi d liu. Gi l d liu. La chn b nh trong nh mt mi trng ct gi hay ti d liu. Nhng ch s thay th cho cc k t c tnh c nhp vo trn cc k t nhp vo mn nh. Bng ch ci nhp vo nt Nt u vo S Ti ni dung ci t Hy b ni dung ci t Thay i s phng i mn hnh ca mt mt ct chnh xc Cun mt mn hnh mt ct chnh xcLp 5-LTCNCK 17. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh S dng chc nng cai tr s phn tch b phn mt mt ct chnh xc Trnh by ton b mt ct chnh xc Thay i s phng i mn hnh thng ng mt mt ct chnh xc Thay i s phng i mn hnh nm ngang mt mt ct chnh xc Thc hin s chnh tm mt mn hnh mt ct chnh xc Cun mt mn hnh mt ct chnh xc v bn tri Cun mt mn hnh mt ct chnh xc bn phi Di chuyn con tr v bn tri khi chc nng cai tr c s dng Di chuyn con tr bn phi khi chc nng cai tr c s dng Nhng s chuyn ng ti mn nh biu t nhng iu kin bn in Nhng s chuyn ng ti mn nh kt qu thng k Ngy thng/ thi gian nhng tp hp Ci t chc nng cha kha D liu Ci t iu kin RS-232C La chn chc nng bo tr Nt ci t gic ng t ng t kiu lu tr bn in t phng hng bn in trn giy ti " Chn dung ". t phng hng bn in trn giy ti " Phong cnh ". In n mt mt ct chnh xc trn giy my in nh dng mt th k c Xa mt h s trong mt th k c. Th LCDLp 5-LTCNCK 18. Trng H in lc H niSV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh N trnh mt trc iu khin nt chn cc tham s (cn iu chnh) Nt li thot mt trcLp 5-LTCNCK 19. Trng H in lc H ni SV/.Nguyn NgcTinKhoa C Kh PHN 3: CI T CHO MY SJ-3013.1 Ci t Nhng thng s ci t sau phi c tin hnh trc khi thc hin vic o c vi my SJ-301- Lp t b d vi u d.- Lp t cun giy in.- Gn ming bo v mn hnh.- Bt b cung cp ngun- Ci t ngn ng, ngy v n v o.- Lp my do vo ti eo.3.2 Ni v tho ri b o: Ni v tho ri u d:My SJ-301 gm c mn hnh, b d v u d c ng gi ring bit. Kt ni 3b phn li vi nhau bng dy cp kt ni.Ch :Lun lun gi phn thn ca u d trong khi ni hoc tho ra. Nu mi d bchm vo khi ni hoc tho ra, b d c th b h hi.ng bao gi chm vo mi d, chng c th