Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Państwa członkowskie analizują procedury i formalności dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności usługowej. W przypadku gdy procedury i formalności poddawane analizie na mocy niniejszego ustępu nie są wystarczająco proste, państwa członkowskie upraszczają je. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotyczca usug na rynku wewntrznym, opublikowan w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068.art. 5 ust. 1Pastwa czonkowskie analizuj procedury i formalnoci dotyczce podejmowania i prowadzenia dziaalnoci usugowej. W przypadku gdy procedury i formalnoci poddawane analizie na mocy niniejszego ustpu nie s wystarczajco proste, pastwa czonkowskie upraszczaj je.

 • Bariery w usugach geodezyjnych w Polsce

  1. Zgaszanie prac geodezyjnych organom Pastwa.

  2. Przekazywanie wynikw prac geodezyjnych organom Pastwa bez odszkodowania oraz zatwierdzanie przez te organy produktw i usug przeznaczonych dla Zleceniodawcw.

  Procedury te nie istniej w pozostaych pastwach Unii Europejskiej !!!

 • Polska KonstytucjaArt. 20 Spoeczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoci dziaalnoci gospodarczej, wasnoci prywatnej oraz solidarnoci, dialogu i wsppracy partnerw spoecznych stanowi podstaw ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 21 ust. 2 Wywaszczenie jest dopuszczalne jedynie wwczas, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za susznym odszkodowaniem.

 • rda barier

  1. Obowizek zgaszania prac geodezyjnych ma swoje rdo w roku 1939. Zosta on wprowadzony na 3 tygodnie przed wybuchem II Wojny wiatowej, w celu przeciwdziaania niemieckiej agenturze i dywersji. Obowizek ten w czasie synnej bitwy o handel zosta przez komunistw zaadoptowany do potrzeb gospodarki nakazowo rozdzielczej, realizujcej plan 3 letni (lata 1946 - 1948). W tym okresie sektor pastwowy w geodezji by bardzo saby, bowiem zosta on utworzony dopiero dla realizacji planu 6 letniego (lata 1949 1955)

  2. Obowizek przekazywania wynikw prac geodezyjnych zosta wprowadzony w 1947 roku. Logika systemu nakazowo - rozdzielczego uzasadniaa zgaszanie prac geodezyjnych, wykonywanie ich wedug uniwersalnych wymogw technicznych i skadowanie wynikw pomiarw w jednym miejscu. W systemie tym, bowiem Pastwo okrelao zadania do wykonania w geodezji, wykonywao je i gromadzio ich wyniki.

 • Spoeczna gospodarka rynkowaTermin ten jest doktryn ekonomiczn opozycyjn nie tylko wobec systemu nakazowo rozdzielczego, ale take wobec interwencjonizmu pastwowego. Podstaw tej doktryny jest wasno prywatna i rynek maksymalnie wolny i konkurencyjny. Rynek ten nie jest zawaszczony lub zdominowany przez adn si lub partykularn grup interesw jak pastwo, grupy monopolistyczne czy zwizki zawodowe. Taki rynek nie jest niczyj wasnoci. Jest on czynnikiem obiektywnym, sucym caemu spoeczestwu. Jego cechami s:

  1. wasno prywatna,2. wolno wyboru w podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych,3. prawo do kierowania si wasnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych, posiadania kapitau i zakadania podmiotw gospodarczych, swobodnego przepywu kapitau, swobodnego ksztatowania ceny, swobodnego przepywu siy roboczej itp.4. brak lub minimalna ingerencja pastwa w procesy gospodarcze.

  Zadaniem pastwa jest ochrona adu gospodarczego po przez tworzenie prawa chronicego pen wolno gospodarcz i konkurencj. W tym celu pastwo nie zawaszcza rynku po przez wasne biece ingerencje. Przy zastosowaniu narzdzi ekonomicznych pastwo nie dopuszcza do powstawania gbokiej polaryzacji spoeczestwa, utrzymuje wysokie tempo wzrostu gospodarczego z rwnoczesnym zachowaniem wiadcze spoecznych na wysokim poziomie. Spoeczna gospodarka rynkowa realizuje ide Tak duo pastwa ile jest niezbdne, tak mao pastwa jak to jest moliwe.

 • Implementacja dyrektywy usugowej do prawa polskiego.Implementacja dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dokonana zostaa ustaw z dnia 4 marca 2010 r, o wiadczeniu usug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opublikowan w Dzienniku Ustaw nr 47 poz. 278.

  Organ pastwa polskiego jakim jest Gwny Geodeta Kraju w procesie legislacyjnym nie wykona obowizku wynikajcego z art. 5 ust. 1 wymienionej dyrektywy.

 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunau Sprawiedliwociw wietle orzecznictwa Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci, jeli dane pastwo nie dokona implementacji, obywatel ma prawo powoywa si bezporednio na dyrektyw wobec wszelkich przepisw prawa krajowego niezgodnych z dyrektyw.

 • KonsekwencjeW przypadku dalszego utrzymywania barier w wykonywaniu usug geodezyjnych pojedynczy obywatel kadego pastwa Unii Europejskiej moe zaskary przepisy polskiego prawa geodezyjnego i kartograficznego do Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci.

  Problem niezgodnoci polskiego prawa geodezyjnego z prawem Unii Europejskiej by omawiany na Zgromadzeniu Generalnym CLGE na Malcie. Sprawa ta bya take przedmiotem wystpienia w roku 2009, Prezydenta CLGE do Polskiego Ministra Spraw Wewntrznych.

 • Rozwizanie problemuW ramach prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Sprawiedliwoci oraz poprzez aktywne kontakty organizacji samorzdu gospodarczego przedsibiorcw geodezyjnych, z komisjami sejmowymi, naley dokona:

  1. zniesienia obowizku zgaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania ich wynikw do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,2. zniesienia upowanienia do ustalania standardw technicznych przez ministra,3. likwidacj uprawnie zawodowych w dotychczasowej formie,4. zniesienie administracyjnego zatwierdzania rozgranicze nieruchomoci,5. zniesienie administracyjnego zatwierdzania podziaw nieruchomoci,6. otworzenie rynku prac scaleniowo-wymiennych dla sektora prywatnego,7. ustalenie e tre mapy do celw projektowych ustalana jest po przez standardy techniczne, ustalane w trybie przepisw o normalizacji,

 • Rozwizania szczegoweSzczegowe rozwizania zawiera spoeczny projekt ustawy opracowany przez Federacj Organizacji Przedsibiorcw Geodezyjnych z dnia 6.02.2008 r.

 • Gdzie jest tekst projektu ?www.gig.org.pl/index.php

  www.geodezja-szczecin.org.pl/stara_strona/aktyprawne/PG_tekst_ostateczny.pdf

 • Jakie organy Pastwa otrzymay spoeczny projekt ustawy.1.Spoeczny projekt ustawy zosta przy pimie Federacji Organizacji Przedsibiorcw Geodezyjnych z dnia 26.03.2008 r, przekazany Sekretarzowi Stanu w ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, Tomaszowi Siemoniakowi.

  2. W wyniku inicjatywy Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej Przyjazne Pastwo Federacja Organizacji Przedsibiorcw Geodezyjnych przy pimie z dnia 16.03.2009 r, przekazaa wspomniany wczeniej projekt Prawa geodezyjnego.

  3. Wszystcy czonkowie sejmowej komisji gospodarki w lutym 2010 roku otrzymali materiay zawieray zwierajce propozycje deregulacyjne wynikajce ze spoecznego projektu ustawy prawo geodezyjne.