Click here to load reader

Barnavårdsföreningen Årsberättelse | Vuosikertomus 2012 · PDF file n Lapsiystävällisempi yhteiskunta JärJeStön arVot n Lapsen etu n arvostus n Luottettavuus n Turvallisuus

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Barnavårdsföreningen Årsberättelse | Vuosikertomus 2012 · PDF file n...

 • Barnavårdsföreningen Årsberättelse | Vuosikertomus 2012

  Barn avård

  sfö ren

  in g en

  Årsberättelse | Vuosikertom us 2012

 • Barnavårdsföreningen Årsberättelse | Vuosikertomus 2012

 • © 2013 Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Ansvarig utgivare: Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

  Arbetsgruppen: Anna Alenius (red.), Lena Granqvist, Elisabeth Grönroos, Tommi Hiltunen

  Grafisk form: Oy Graaf Ab

  Tryck: Waasa graphics

  Barnavårdsföreningen i Finland Stenbäcksgatan 7 B 00250 Helsingfors 09 3294 511 bvif.fi

 • VuOSikErTOmuS 2012 § 3

  innehåll Verksamhetsledarens hälsning . . . . . . . . . . . . . . . 5 Barnavårds föreningen i Finland r.f. . . . . . . . . . . . . . 6 Styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Personalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Föreningsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Föreningens verksamhetsformer . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Familjearbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Stöd av föräldraskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Stödgruppsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Vi i klassen-projektet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Lägerverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Habiliterande verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Vård utom hemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Dagvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Dagvård och eftisverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Föreningens 16 enheter i siffror . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Sisältö Toiminnanjohtajan tervehdys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Suomen Lastenhoitoyhdistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hallitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Henkilöstö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Järjestötyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Yhdistyksen toimintamuodot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Perhetyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Vanhemmuuden tukeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pidetään huolta lapsista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vertaistuellinen ryhmätoiminta . . . . . . . . . . . . . . . 25 Lomatoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kuntouttava toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Sijaishuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ”mulla on nyt taas isoveli!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Päivähoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Päivähoito ja iltapäivähoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  Talous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Yhdistyksen 16 yksikköä lukuina . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  ku VA

  JO uk

  O kE

  Sk i-S

  än TT

  i

 • 4 § ÅrSBEr äT TELSE 2012

  ku VA

  JO uk

  O kE

  Sk i-S

  än TT

  i

 • VuOSikErTOmuS 2012 § 5

  n Barnavårdsföreningens grundare Anna af Schultén sade i sitt andliga testament 1939 att ”det gäller för föreningens sty- relse att aldrig glömma att stillastående är tillbakagång, redan därför att den omgivande världens oavbrutna frammarsch lämnar de orörliga bakom sig”. Dessa kloka ord vill jag värna om och hålla i tankarna då jag leder vårt lands äldsta barnskydds- organisation, vår förening.

  Att arbeta för barn och barnfamiljer kräver målmedvetet arbete och en stark tro på arbetets påverkan, men också mod. under året fick även BF känna av den globala ekonomiska regressionen och vi har fått jobba hårt för vårt arbete med barn och deras familjer. under ekonomiskt kärva tider gäller det för en förening inom den tredje sektorn att vara om möjligt ännu mer målmedveten, stark och modig.

  Barnavårdsföreningen har trots ekonomiska utmaningar lyckats utveckla och föra arbetet framåt. Vårt arbete har möjlig- gjorts tack vare bidrag från Stiftelsen Brita maria renlunds minne, Stiftelsen Barnens Dag, Penningautomatföreningen rAY och Päivikki ja Sakari Sohlbergs stiftelse. Till vår stora glädje har föreningen även uppgjort avtal om köp med kommuner. Dess- utom har BF mottagit bidrag från privatpersoner som kommit till stor hjälp för vårt arbete.

  under året fastslogs föreningens värdegrund, mission, vision och strategi för åren 2012–2015. Det känns bra att arbeta i en organisation där värdegrunden genomsyrar hela organi- sationen, en organisation vars vision är ambitiös men dock uppnåelig. missionen en bra barndom, ett starkare föräldraskap och ett barnvänligare samhälle är något vi alla BF:are står stolta bakom och jobbar målmedvetet för.

  Barnavårdsföreningen utvecklas och fortsätter jobba profes- sionellt tack vare engagerad och yrkeskunnig personal. Genom att vara en bra arbetsgivare lyckas vi rekrytera kunnig personal, genom att erbjuda anställda möjligheter till personlig utveckling lyckas vi hålla arbetsglädjen uppe och genom motiverad perso- nal kan vi erbjuda landets bästa service för barn och familjer på svenska och finska.

  min tro på föreningen är stark och jag ser fram emot ett nytt verksamhetsår då föreningen fyller 120 år.

  med vänlig hälsning

  Verksamhetsledarens hälsning

  Pia Sundell

  n Yhdistyksen perustaja Anna af Schultén sanoi henkisessä testamentissaan vuonna 1939: ”Järjestön hallituksen tulee aina muistaa, että paikalle jääminen on yhtä kuin taantumista, jo siksi että ympäröivän maailman jatkuva eteenpäin meneminen jättää liikkumattomat taakseen”. näitä viisaita sanoja pyrin noudattamaan johtaessani maamme vanhinta lastensuojelujär- jestöä, meidän järjestöämme.

  Työskentely lasten ja lapsiperheiden hyväksi edellyttää päättäväistä työskentelyä ja vahvaa uskoa työn vaikuttavuu- teen, mutta myös rohkeutta. Globaalin taantuman vaikutukset ovat tuntuneet myös meillä ja olemme saaneet tehdä lujasti töitä, jotta työmme lasten ja perheiden parissa olisi mahdol- lista. Taloudellisesti haastavien aikojen vallitessa, kolmannen sektorin järjestön on oltava entistä vahvempi, päättäväisempi ja rohkeampi.

  Barnavårdsföreningen on taloudellisista haasteista huolimatta pystynyt kehittämään ja viemään sosiaalityötä eteenpäin. Työmme on mahdollistunut Brita maria renlundin säätiön, Lasten Päivän säätiön, raha-automaattiyhdistys rAY:n ja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä saamien tukien johdosta. Suureksi iloksemme järjestö onnistui myös laatimaan ostopalvelusopimuksia kuntien kanssa. näiden lisäksi BF on vastaanottanut lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä, mikä on ollut suureksi hyödyksi työmme toteuttamisessa.

  Vuoden aikana määriteltiin järjestön arvot, missio, visio sekä strategia vuosille 2012–2015. Tuntuu hienolta työskennellä yhteisössä jossa arvot ohjaavat toimintaa läpi koko organisaa- tion, organisaatiossa, jossa visio on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa. missiomme on työskennellä hyvän lapsuuden, vahvemman vanhemmuuden ja lapsiystävällisemmän yhteis- kunnan puolesta. Tätä toiminta-ajatusta vaalimme ja viemme määrätietoisesti eteenpäin koko henkilöstön voimin.

  Barnavårdsföreningen kehittyy ja jatkaa ammatillisesti työtään sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön ansiosta. Olemalla hyvä työnantaja onnistumme rekrytoimaan osaavaa henkilöstöä. Tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuksia henki- lökohtaiseen kasvuun ylläpidämme työiloa ja motivoituneen henkilökunnan ansiosta pystymme tarjoamaan maan parhaita palveluja lapsille ja perheille, sekä suomen että ruotsin kielellä.

  minulla on vahva usko järjestöömme ja odotan innolla tule- vaa toimintavuotta, jolloin järjestö viettää 120-vuotis juhliaan.

  Ystävällisin terveisin

  Toiminnanjohtajan tervehdys

 • Barnavårds föreningen i Finland r.f.

  Suomen Lastenhoitoyhdistys

  n Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Suomen lastenhoi- toyhdistys, perustettiin 1893 ja on Suomen vanhin lastensuo- jeluyhdistys. Yhdistys (BF) työskentelee lapsen parhaaksi, lasta kunnioittavalla, tasa-arvoisella ja ammattitaitoisella tavalla. BF seuraa aktiivisesti yhteiskunnan kehitystä ja on valmis ennakkoluulottomasti kehittämään työtään lasten ja perheiden tarpeita vastaavaksi.

  Yhdistys tarjoaa lastensuojelua, päivähoitoa, perhetyötä, kuntoutusta sekä tiedotusta ja koulutusta sosiaali- ja tervey- denhuollon alalla. kohderyhmänä ovat ruotsin- ja suomenkieli- set lapsiperheet, lapset ja nuoret sekä alan ammattihenkilöstö.

  Luomme toiminnallamme paremmat edellytykset hyvälle ja turvalliselle lapsuudelle mahdollisimman monelle lapselle. Tuemme lapsiperheiden arkea vahvistamalla vanhemmuutta.

  Helsingissä toimintaan kuuluu kuusi päiväkotia, kolme iltapäiväkerhoa, Adhd-keskus, T