Basme populare romanesti - cdn4. populare آ  tm bra Radulescu n Photography & Digital Artwork

 • View
  24

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Basme populare romanesti - cdn4. populare آ  tm bra Radulescu n Photography & Digital Artwork

 • fdas'9e popUlaFe

  /\ I'oroiioesti

  Editura Astro

  Ir

 • fti, sdrutatu-s-au Triqti-Copil strAnsu-s-au in brale,. rogu-te,

  atAta amar de weme. $i-apoi rga-i tinerelea asta, bat-o s-o

  I acolo petrecAnd, ca-n we- v-am spus povestea lui Triqti-

  CUPRINS

  Greuceanu / 3 inqir-te m[rg[rite cu dalbe flori aurite / 14

  FIt-Frumos cu plrul de aur / zo Luceafirul de sear[ qi Luceaf5rul de zi I SS

  Omul de piatr[ / 48 Frumoasa lumii / 57

  Povestea Florii Soarelui / 73 C5lin Nebunul / 8r

  Voinicul $arpe qi fata de imp[iat / 93 Tei-Leg[nal I to6 Sur-Vultur I tt5

  Tinerele f[r[ b[trAnele qi via![ flr[ de moarte / Ion cel s[rac qiZdnalacului I tS6

  Ionicd Flt-Frumos I t5z Povestea lui Furga-Murga I t6S

  Cei doi bdieti p[r[si1i I tZg TriEti-Copil gi Inia Dinia / r9r

  125

  I

  l F

  t

  203

 • tm bra Radulescu n Photography & Digital Artwork

  fintecii Nafionale a Romffniei ileqti ' seleclia texte: Daniela Dumitrescu. - r, 2015

  148-91-5

  r (anto1og.)

  ,trr. 374,

  451

  E

  fi.ro )

  Greuceanu (cules de Petre Ispirescu)

  A fost odatl ca niciodatfl. A fost un implrat qi se numea implratul Roqu. El era

  foarte mAhnit cd, in zilele lui, niqte zmei furaserl soarele qi luna de pe cer.

  Trimise deci oameni prin toate ![rile qi r[vaqe prin orage, ca se dea de gtire tuturor c[ oricine se va gisi s[ scoa![ soare]e gi luna de la zmei, acela va iua pe fiic[-sa de nevastl qi inc[ jumltate din imp[r[lia lui, iar[ cine va umbla qi nu va izbAndi nimic, acela sX qtie c[ i se va t[ia capul.

  Mulli voinici se potricliiserfl semelindu-se cu uqurin- ![ c[ va scoate Ia capdt o asemenea insXrcinare; qi cAnd la treab[, hA1 in sus, hAtr in jos, da din col! in col1 qi nu qtia de unde s-o inceapd gi unde s-o sfArqeascl, vezi c[ nu toate muqteie fac miere. implratul ins[ se {inu de cuvAnt.

  Pe wemea aceea, se afla un viteaz pre nume Greucea- nu. Auzind qi el de f[glduinla implrlteasc[, ce se gAndi, ce se rlzgAndi, c[ numai iqi lu5 inima in dinli, incumetAn- du-se pe ajutorul lui Dumnezeu qi pe voinicia sa, qi plecl ;i el la implratul sI se inchine cu slujba. Pe drum se intAl- ni cu doi oameni pe cari slujitorii impdrlteqti ii ducea la implratul ca s5-i taie, pentru ci fugiser[ de la o b5t5]ie ce o a\,'r.lsese implratul acesta cu niqte gadine. Ei erau triqti, ciefii oameni, darl Greuceanu ii mAngAie cu niqte vorbe a5a de dulci, incit le mai veni nilic[ inim[, c[ era qi meqter la cuvAnt Greuceanu nostru.

  El iqi puse nldejdea in intAmplarea aceasta qi iqi zise: jmi voi incerca norocul. De voi izbuti s[ induplec pe im- p5.ratul a ierta pe aceqti oameni de la moarte, md voi incu-

  3

 • I ?8ugls e[ nps-e]Eq rS uldeerp e1 pande Lrnu: B Pc PzPeuulesul ElsBecB Ecpuls lern nu qs lrur8nr iq1[nc rsp8 u.t tS lgtul rs,'rou u1p u1ecy" :Preslz rS lugupd u1

  lplr. ',,tpra1d alsa Ia u1p Inun Pc a1lS es g ro.\ aleplusuq pugc PrEl itulgtug tutu nun apfeppu pturl IElu Es 'lq8reu ad Eq puvc tcun$' :pugclz p.rasalafug es 15 durl gS1 'rf"rpdsep es B-p alulBu IBIAI

  'tdoc alSu

  *grqq as ac pdnp 'pni.rpdsep as todu tS lnru u1p pcprplsnt o prncpJ iS pq.rur ad pr pre :rrruc Bepc ncPJ es Il ac pugd'p8un1 re&rau nps-atrBq rS nueacnet3 EJeI

  'coJ uI aruluJnc PrPJ Btrsace indlqc S enz elruSnc BzJB ES rcunrod rodu 'reg nrreeenarC pl pd1qc nag 15 gandu es m1 mlnrreernarg uareaald pdnp prupul

  Es-alBr; rS nuuacnerg 'lncpJ aP Era ec Ba ialz B^algc prluqlpo es aa PdnP 't$ ryqug upd-lnJnuC nc nuuacneJC EJEtuPc e $dou tarl rS a[z IarI'prlsodod rS prFrdo 6 ura 'lugurpd ad ap .ialSaru aJetu IEru IeJ

  1nrJ ap aluq EJa aJEc nc 'rnplugtugd-p.t uud 'pleppdap 'p8unl eiuc asJalrr 'osraur Bry ed tS psugp m Enl nuuacnarg

  ' a.rapur.rde.rlul ElsEecE ulP

  I Ers ?r 'pce; ps eulq e gc tsp8 ec lol elut Bl p rS agz B^elgc elsad rS 'p.r1olur ag

  'PaIu EIoA-Eunq ep nBI IIul Iec el arnp IoA nu pugd uspl io^ Ptu nu *u ap :erqc 'alerpdul eluPtu 'el.f -

  :3S3CIU

  no nu?aJnarg 'psugp ep ailAoJoA Jola) ugdurr e argJploi{ PcluJo}e}s puEzEA

  v 'slJcs alsa nu eJIurUEd aurtu u1 leaur urfprgdutg

  RlBo+ nrluad uun eg PS rol alau e[cunro4 '1darp nI] Ps ssal -oA Bc mluad Ietunu rS reurnu ta 'e,t'ac11e nrluad nu BlsBaJe r$ 'eau Barurploq ulp EUIa orcru 'plor olclu qurli{Ds PS 1od nu 'plu.rpdrur asundsg.r 'auaanalg naru pBe:rq - 'ro1n[u ap Eugur o ]tu-Ep rS .tqsopru Ig rB(I 'Pieauzprpul rol E]

  -qoJosau nrluad 'taurz ap rleualsalq race arl tsdapad ealnd u ruaBunlu BS nazaulunq Ep BA JEop-JEop '1neo"rou na rS aJeJur lur-ps uIoA IJ Ju-lru rS 'teutz ap rJBrllgl JolsaJE EaJEln

  -pr nrlul ecnp Rru e la8na 'auluuoq allrHIAI '.. IS 'EJ elrprt1 erlpc ]mEJ nE ac aialupup8al pcseauqdapul rS-ps lnlnd nu*u

  EcpullJ'1unul nu euuolu nc Pc nlls rS 'la? ad ap ttdp.lq u-a{

  arec ad eunl rS elaruos Iaulz B[ ap E]uoos Ps EI BITEIAI eJ]k?

  1e8a1 nu-s IcIuroA Ii1n6 'ufprpdul ratrsacu IB unucs Inleu -Iunl ad ruu iilnu mlul q$arp.rl ps 'auruuoq allrpl [ -

  :aJuolEIuJn alac osuoJalur

  rnl alelurrrnc nc qr8 '1n1erpdurl El PrEo unop E pug8raru 'nuuecnetg rS 'unq uluas ldarp Enl o Epugqzl BlsBacV

  'grncp; tS eo

  uaac 'ppugclzl ul Rpugqzl urp p8rearu ES uc lnsugp nrluad nazeuun( rnl u8n.r JoA es rol e[ern E]uo] Ec g.nnpp8g 11 ii Brurul pleol up nueacneJ5 rnl plunflnl41 'aual I-ES }n'JEJ e-l tgcui 'u1g1e-.qu1 pugd lnlerpdrui ed r1s11tpur e nuuacll _arc Ec Errzn, puee arrnenq ap ruerus;

  5i;-lf,[fr,]lo_**_ JB-s ap orunl q Inl BzeA $ EA eJBIu IELu Ec 13 '1ptu rcur t$ndns Iop Eqlu Es Inl IJ ru-l soloJ ep IBur Ec iruauruo tacu ad eruollt -o Es g ;u ldarpau ad pc nza;c p1u.rpdu4 tS 19cu1 'us ua.rtq -rol uI asnd SnSelSaru u191u 13 aseocs ppp 15 eunq alull -nc uSu 'qsa.l.od rI €elgle 'plerpdur u1 as-npuuSflgul

  'pcsealprpdul Eeuno u1 a8unf

  -e 'apru 'apru 'ealseJe uc alaun rS-npur:ogod'1a;1se r$ ',,eJucJa?ur o EaEJ ES BAeuIc EcrJls nu PlBporelu ineut lncor

  -ou ul ag Es u]ry']$e^ UIB epun ap alnp Io^ EI/il i€unq alBlEtt -Es 'nu ap EJBI leqea4 PU€I€ao nc rS zaurcrEsui Eru Es elaui

 • )ez ii cu cealalte treabS: iard de nu, s[- duce oe unde am venit. Asta s[ fie in no- i nu stricd ciner-a si faci o incercare". indu-;i unele ca acestea, aide, aide, a- iriteasc[. la impiratul, atitea ii povesti, aqa cu- scoase qi atAta meqtequg puse in vor- plratul crezu c[ pe nedrept ar fi s[ o- ni; ci mai de folos i-ar fi lui s[ aib[ doi { mai mare va fivazalui in lume de s-ar popor. oamenii de bucurie cAnd auzirl c[ Gre- p imp[ratul pAn[ intr-atAta, incAt l-a Itumird iui Greuceanu din toat[ inima ati riala lor se vor ruga lui Dumnezeu I meargS. din izbindl in izbflnd5., ceea

  li o iuf, drept semn bun, qi Greuceanu, ari la imp5.ratul, grfli cu cuvintele lui iloare: nne. s[ tr[ieqti intru mu\i ani pe lumi- stei imp[r[!ii. Mul1i voinici s-au legat coati de 1a zmei soarele qi luna pe care r, qi stiu c[ cu moarLe au murit, fiindc[ lepiineascl leglmintele ce au flcut cdtre irite Doamne, cuget a m[ duce intru c[- ari de zmei, qi mi-ar fi voia s[-mi incerc rdoar va da Dumnezeu s[ ajungem a eei blestemali de zmei, pentru nesocoti- lar fii milostiv qi d[-mi o mAn[ de ajutor. t Greucene, rS.spunse imp[ratu1, nu pot oti. nicio cirtl din hotlrArea mea. $i altceva. ci numai gi numai pentru c[ vo- rmncile mele voi s[ fie una pentru toatfl nine p[rtinire nu este scris.

  VdzAnd statornica hotlrAre a implratului qi dreptatea celor vorovite de dAnsul, Greuceanu cuvAnt[ cu glas voi* nicesc:

  - Fie, mXrite imp[rate, chiar de ag gti c[ voi pieri, tot nu md voi l[sa pAn[ nu voi duce la caplt bun sarcina ce imi iau de bun[-voia mea.

  Se invoir[, qi peste cAteva zile qi plec[, dup[ ce puse la cale tot ce g[si c[ e bine s5. fac[, ca sX scape cu fala curatfl din aceast[ intreprindere.

  Greuceanu Iu[ cu dAnsu] qi pe fratele slu qi merse, merse, merse cale lung[, deplrtat[, pf,n[ ce ajunse la Fau- rul-pdmAntului, cu care era frate de cruce. Acest faur, fiind cel mai mare megter de pe plmAnt, era qi nlzdrlvan. Aici se oprir[ qi poposir[. Trei zile qi trei nopli au stat inchiqi intr-o c[mard Greuceanu cu Faurul-plmAntului qi se sf[tuirfl.

  $i, dup[ ce se odihnir[ cAteva zile qi mai pllnuir5' ce* ea ce era de flcut, Greuceanu qi frate-s5u o luarl la drum"

  indat[ dupi plecarea Greuceanului, Faurui-p5mAntu- 1ui se apuc[ qi flcu chipul iui Greuceanu numai qi numai din fier, apoi porunci s5. arz[ cuqnila ziua qi noaptea qi s[ lind chipul acesta f[r[ curmare in foc.

  Iar[ Greuceanu qi frate-s[u merser[ cale lung[, qi mai lung[, pAnI ce li se f[cu calea cruci; aici se oprir[, se a$eza- ri pe iarb[ qi f[curi o gustlric[ din merindele ce mai aveau, ;i apoi se desp[r!ir[, dup[ ce se imbr[liqarfl, qi plAnserfl ca :riqte copii.

  Mai nainte d-a se desp[4i, iqi implrtir[ cAte o basma ;i se inleleserX zicAnd: ,,Atunci cAnd basmalele vor fi rupte pe margini, s[ mai trag[ nddejde unu] de altul c[ se vor

  =ai intAlni; iard cAnd basmalele vor fi rupte in mijioc, s5" se gtie c[ unu] din ei este pierit". Mai infipserl qi un culit :: pS.mAnt qi ziserX: ,,A.cela din noi, care s-ar intoarce mai rtAi gi va glsi culitul ruginit s[ nu mai aqtepte pe celXlalt, i-indc[ aceasta insemneazl c[ a murit". Apoi Greuceanu apucd la dreapta qi frate-s[u la stAnga.

  5