Bayaran Dalam Kontrak

  • View
    336

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kontrak

Transcript

Slide 1

BAYARANBagiKONTRAK kerjaKursus pentadbiran kontrak siri ke-2TAJUK SYARAHAN2Bayaran Dalam Kontrak

Dokumen Kontrak / Syarat Kontrak

Nilai bayaran minimum

Tempoh masaa. Kaji peruntukan:

Pegawai Pengesyor / PelulusPendahuluan

Interim/Kemajuan

MuktamadPENGENALAN1Apakah tujuan bayaran disediakan kepada pihak Kontraktor?

Untuk membantu Kontraktor membiayai kos operasinya;

Sebagai obligasi & tanggungjawab Kerajaan di bawah Syarat-syarat Kontrak 4PerkaraSyarat-syarat Kontrak203/203A(Rev. 1/2010)DB(Rev. 1/2010)KlausaKlausa1. Advance Payment69572. Interim Payment2853PENGENALAN14BAYARAN WANG PENDAHULUANi. PengenalanKemudahan khas kepada Kontraktor yang diperuntukkan di bawah Peruntukan Khas Syarat-syarat Kontrak:

Tender: SPP 5/2007Sebut Harga: SPP 5/2009 bagi nilai melebihi RM200,000 hingga RM500,000

Dibayar oleh Kerajaan untuk membiayai kos operasi Kontraktor sebelum memulakan kerjanya berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan2BAYARAN WANG PENDAHULUANii. Syarat-syarat Kontrak

Maksudnya:

25% daripada Nilai Harga Pembina tertakluk RM10 juta2Amaun yang layak

Kontraktor Utama:Sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builders work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah Subkontraktor Dinamakan (NSC):Sehingga 20% daripada nilai kontrak NSC atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah Jaminan bagi Kontraktor Utama & setiap NSC hendaklah dibuatsecara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan 7BAYARAN WANG PENDAHULUANii. Syarat-syarat Kontrak27Contoh Kerja PembinaHarga Kontrak:

P.C. Sum (-)

Prov Sum (-)----------------------Harga Pembina----------------------Amaun yg layak:25% Harga PembinaRM25,000,000.00

RM7,000,000.00 (-)*

RM3,000,000.00 (-)*----------------------------RM15,000,000.00 ----------------------------25% drpd RM15,000,000.00 = RM3,750,000.00* Tidak termasuk % Keuntungan & Layanan8BAYARAN WANG PENDAHULUANii. Syarat-syarat Kontrak28BAYARAN WANG PENDAHULUANiii. Dokumen Yang DiperlukanBayaran Wang PendahuluanSST ditandatangani & disaksikanBP dikemukakan(atau WJP, hanya Kontraktor Utama)Polisi-polisi insurans telah dikemukakan Jaminan bagi bayaran pendahuluandikemukakan & ikut nilai Tidak lewat daripada 3 bulanselepas penyerahan tapak2BAYARAN WANG PENDAHULUANiv. Semakan Dokumen

Dikemukakan dalamRM dari bank atauInstitusi kewangan ygdibenarkan olehPerbendaharaansama ada dlm bentuk;

tidak boleh batal(irrevocable); dan

yang sama nilainya dengan bayaranpendahuluan.

a.2BAYARAN WANG PENDAHULUANiv. Semakan Dokumen

Semak:Jaminan yg dikemukakanRujukan surat SSTTarikhAmaun yg dipohonAmuan tanggunganb.2BAYARAN WANG PENDAHULUANv. Semakan DokumenSemak:Tarikh kuatkuasa = meliputi tempoh kontrakTarikh diturunkan t/tgnNama & Jawatan PenjaminCop BankNama SaksiDuti setem dibayar

b.2BAYARAN WANG PENDAHULUANiv. Semakan Dokumen

Sediakan:Surat Pengesahan BankSemak pengesahan tsbDisahkan oleh Ibu PejabatBank berkenaanPengesahan bank hendaklahbukan orang yang sama yangmenandatangani JaminanLaksanakan sebelum bayarandibuatc.2

BAYARAN WANG PENDAHULUANiv. Semakan DokumenKontraktorMohon bayaranpendahuluan

PegawaiAgensiPengesahan

e.2BAYARAN WANG PENDAHULUANiv. Semakan Dokumen (Sebut Harga)KontraktorMohon bayaranpendahuluan

PegawaiAgensiPengesahan

Syarat:Nilai > RM200,000;Tempoh siap > 3 bulan;

Tatacara:Mohon dalam tempoh 1 bulan;Inden Kerja dikembalikan;Insurans dikemukakan;BP dikemukakan;Jaminan Wang Pendahuluan dikemukakan

2BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANi. Formula Bayaran Balik (Kontraktor Utama) AD =200 ------- % P B

Di mana:D =Potongan kumulatif yang perlu dibuat dalam setiap Sijil Perakuan InterimA =Amuan Wang Pendahuluan yg telah dibayarB = Nilai Kerja PembinaP = Nilai kerja pembina termasuk 90% bahan tak pasang (% > 25% of B)3

Amaun bayaran balikdibawa ke JKR66Amaun terdahuluAmaun semasaAmaun terkumpulBAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANi. Formula Bayaran Balik (Kontraktor Utama) - Contoh3BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANii. Formula Bayaran Balik (NSC) AD =200 ------- % P B

Dimana:D =Potongan kumulatif yang perlu dibuat dalam setiap Sijil Perakuan InterimA =Amuan Wang Pendahuluan yg telah dibayarB = Nilai Kontrak NSCP = Nilai kerja NSC termasuk 90% bahan tak pasang (% > 25% of B)

3Boleh dilanjutkan 3 bulanTEMPOH TANGGUNGANKECACATAN (TTK)K = 12 bulanPSKTAMATTTKTEMPOH BON PELAKSANAAN TAMAT 12 BULAN SELEPAS TAMAT TTKTEMPOH SIAP KERJA = 24 bulan TMT25%75%TEMPOH SAH LAKU JAMINANWANG PENDAHULUAN MulaSehingga 19KEMAJUANDB = 24 bulanBAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANiii. Tempoh Bayaran BalikK = KonvensionalDB = Reka & Bina319

Projek tidak siap dalamtempoh kontrak asal3 bulanTambahan keperluan mengemukakan Bonbaru jika tempoh Jaminan yang dilanjutkan> tempoh lanjutan yang diperuntukandalam Jaminan12Rampas BAKI Bayaran Pendahuluan yangbelum dibayar balik dalam tempoh sah lakuJaminanTarikh SiapKontrak Asal20Nilai bon baru mesti mengikut nilai baru, tempoh baru & baki bayaran pendahuluan yang belum dibayar balik

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANiv. Bayaran Balik Belum Selesai?32021BG segera dirampas sekiranya tiada tindakan pembaharuan ke atas BG diambil

Melaporkan secara bertulis kpd Bank Negara sekiranya pihak bank tidak memberi kerjasama bagi perkara di atasMenghantar peringatan pembaharuan kepada Kontraktor 3 bulan sebelum tamat sah laku BGMenghantar peringatan rampasan BG kepada Kontraktor 1 bulan sebelum tamat tempoh sahlaku BGBAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANv. BG Hampir Luput?322S:Bolehkah tempoh bayaran balik wang pendahuluan dipanjangkan sehingga kemajuan kerja mencapai 80% (peruntukan kontrak 75%)?

J:Amalan ini tidak dibenarkan kerana tidak sejajar dengan peruntukan kontrak dan SPP 5/2007.

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANvi. Isu & Masalah (1)323S:Kontrak telah dilanjutkan dan sebanyak 50% bayaran balik telah dibuat. Bolehkah kontraktor mengemukakan lanjutan jaminan bank wang pendahuluan mengikut nilai baki yang belum dibayar balik?J:Dibenarkan selama mana tempoh jaminan yang dilanjutkan itu meliputi tempoh lanjutan masa yang diluluskan/ jangkaan siap projek (LAD) serta meliputi nilai baki bayaran yang belum di bayar balik. S:Bila sepatutnya bon wang pendahuluan dirampas? Dalam tempoh sahlaku Apabila kontrak dimansuhkan.Apabila PP berkeyakinan bahawa bayaran balik wang pendahuluan tidak mungkin dapat dibuat sepenuhnya dalam tempoh sah laku dan kontraktor gagal melanjutkannya. BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANvi. Isu & Masalah (2)324S:Bagaimanakah mengatasi masalah bon palsu?Pastikan pengesahan dengan IP dan bukannya Cawangan bank/insurans penjamin.Pastikan pengesahan bon dilakukan dengan pegawai yang berlainan dari pegawai penandatangan asal.S:Bolehkah nama Subkontraktor domestik dimasukkan bersama dengan Kontraktor Utama dalam borang jaminan wang pendahuluan? J:Kaedah ini tidak dibenarkan bagi mengelakkan komplikasi dalam pentadbiran kontrak kerana kontrak adalah antara Kerajaan dan Kontraktor UtamaBAYARAN BALIK WANG PENDAHULUANvi. Isu & Masalah (3)3

Sessi Soal JawabBAYARAN WANG PENDAHULUAN3BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)i. PengenalanBayaran Interim:Obligasi Kerajaan/Hak KontraktorProsedur & Tatacara PenyediaanKuantum/AmaunPotongan/KuranganTempoh/MasaMenunaikan PerakuanBayaran 4BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)iv. Kaedah Tuntutan Bayaran (COC 203) Sebelum Addendum 1

4

Kontraktor(Setiap Bulan)Kerja telahcapai nilai minimum

P.P.(Wajib)Sediakan

Nilai Kemajuan

Syor & LulusBayaran1Kerja siap sempurna;Bahan tak pasang;VOP;Capai nilai minimum14 hariTerima Bayaran30 hari (Peruntukan Kontrak)

14 hari (Surat Pekeliling)BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)iv. Kaedah Tuntutan Bayaran (COC 203) Sebelum Addendum 14BAYARAN INTERIM ii. Syarat-syarat Kontrak 203 (Klausa 28-Addendum 1)

4BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN) ii. Syarat-syarat Kontrak 203 (Klausa 28-Addendum 1)

4BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN) ii. Syarat-syarat Kontrak 203 (Klausa 28-Addendum 1)

4

Kontraktor(Setiap Bulan)KemukakanTuntutan

P.P.Tempoh14 hari

Nilai Kemajuan

Syor & LulusBayaranKontraktor(Setiap Bulan)TIDAK KemukakanTuntutan12Kerja siap sempurna;Bahan tak pasang;VOP;Capai nilai minimumTerima BayaranBAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)iii. Kaedah Tuntutan Bayaran (COC 203)

430 hari (Peruntukan Kontrak)

14 hari (Surat Pekeliling)

Tetapkan tarikh& formatP.P.Wakil P.P. Utama/PakarPerundingNSCKontraktor

NSCKontraktorPemegangHak(jika ada)BayarterusBayarPembekalSub-kontraktorDomestikPenilaiandi tapak12Pengesahan KerjaOleh WPP Pakar31Keutamaan bayaran sekiranya jumlah bayaran tidak mencukupi.BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)v. Prosedur & Penyediaan Bayaran

4Persiapan untuk menyediakan penilaian tapak

Fahami skop projek sebagaimana dalam dokumenKaji butir-butir kontrak, diantaranya:

a. Kerja Awalan

b. Kerja Cerucuk

c. Kerja Bangunan

d. Kerja Luar Bangunane. Wang Kos Primaf. Wang PeruntukanSementara

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)v. Prosedur & Penyediaan Bayaran4Bil.Butiran PreliminariesKos PermulaanKos SelenggaraKos AkhirASite Office60%30%10%BInsurances100%CCleaning upon completion100%Bagaimana cara untuk membayar Kerja Preliminaries?BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)v. Prosedur & Penyediaan Bayaran4Bahan-bahan binaan yang tak pasang?Bahan yang dihantarkan ke tapak bagi maksud kerja atau diletakan di tapak berdampingan dengannyaKuantiti yang munasabah dan sempurnaDihantar tidak terlalu awalDilindungi dari cuaca, kerosakan atau kemerosotanJumlahnya di bayar sehingga 90% dari bahan-bahan yang berada di tapak pada masa penilaian

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)v. Pro