BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID PUSAT MEL ?· 2015-06-04 · BORANG PT 2015 Tarikh terima 1 Tarikh terima…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

BBOORRAANNGG PPTT 22001155

Tarikh terima 1 Tarikh terima 2

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

BAYARAN POS JELAS POSTAGE PAID

PUSAT MEL NASIONAL SHAH ALAM MALAYSIA NO. WP0218

Jika Tidak Sampai, Kembalikan Ke: PUSAT PEMPROSESAN MAKLUMAT LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA MENARA HASIL NO. 3, JALAN 9/10, SEKSYEN 9 KARUNG BERKUNCI 221 43659 BANDAR BARU BANGI SELANGOR

No. Rujukan (No. Pendaftaran) : No. Cukai Pendapatan : Tarikh :

PERINGATAN PENTING 1) Tarikh akhir pengemukaan borang dan bayaran baki cukai kena dibayar: Dalam tempoh 7 bulan dari tarikh tutup akaun

a) Penalti di bawah subseksyen 112(3) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967 akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang Nyata sebelum atau pada tarikh akhir pengemukaan.

b) Kenaikan cukai 10% di bawah subseksyen 103(3) ACP 1967 akan dikenakan sekiranya gagal membayar cukai atau baki cukai kena dibayar sebelum atau pada tarikh akhir pengemukaan. Jika cukai atau baki cukai masih tidak dibayar dalam tempoh 60 hari daripada tarikh kenaikan cukai di atas, kenaikan cukai 5% di bawah subseksyen 103(4) ACP 1967 akan dikenakan ke atas cukai atau baki cukai tersebut.

2) Sebelum mengisi borang ini, sila rujuk Nota Penerangan yang boleh diperoleh di Portal Rasmi LHDNM, http://www.hasil.gov.my. 3) Semua ruangan yang berkaitan perlu diisi dengan HURUF BESAR dan menggunakan pen mata bulat berdakwat hitam. 4) CARA PEMBAYARAN

a) Pembayaran boleh dibuat di: i) Bank - Maklumat pembayaran melalui bank boleh diperoleh di Portal Rasmi LHDNM, http://www.hasil.gov.my ii) LHDNM - ByrHASiL melalui FPX (Financial Process Exchange) di Portal Rasmi LHDNM, http://www.hasil.gov.my

- Kaunter bayaran LHDNM di Semenanjung Malaysia (Pusat Bayaran Kuala Lumpur), Sabah dan WP Labuan (LHDNM Cawangan Kota Kinabalu) dan Sarawak (LHDNM Cawangan Kuching) atau melalui pos. Cek, kiriman wang dan draf bank hendaklah dipalang dan dibayar kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Gunakan Slip Pengiriman Bayaran (CP207) yang boleh diperoleh di Portal Rasmi LHDNM, http://www.hasil.gov.my apabila membuat bayaran.

Bayaran melalui pos hendaklah dihantar secara berasingan daripada borang. Bayaran secara TUNAI tidak boleh dibuat melalui pos. iii) Pos Malaysia Berhad - Kaunter dan Pos Online

b) Sila catatkan nama, alamat, nombor telefon, nombor cukai pendapatan, tahun taksiran, kod bayaran dan di belakang instrumen bayaran.

5) Mengikut seksyen 89 ACP 1967, pertukaran alamat hendaklah dimaklumkan kepada LHDNM dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pertukaran alamat. Makluman boleh dibuat melalui e-Kemaskini atau dengan menggunakan Borang CP600B (Borang Pemberitahuan Pertukaran Alamat) yang boleh diperoleh di Portal Rasmi LHDNM, http://www.hasil.gov.my

6) Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:- Talian Bebas Tol: 1-800-88-5436 (LHDN) Panggilan Dari Luar Negara: 603-77136666

MAKLUMAT ASAS

1 Nama Perkongsian Liabiliti Terhad

2 No. Cukai Pendapatan PT 3 No. Rujukan (No. Pendaftaran)

4 No. Majikan E 5 Tarikh Mula Beroperasi (hh/bb/tttt)

6 Tempoh Perakaunan Dari (hh/bb/tttt) 7 Tempoh Asas Dari (hh/bb/tttt)

Hingga (hh/bb/tttt) Hingga (hh/bb/tttt)

8 Negara Mastautin (Gunakan Kod Negara)

9 Perkongsian Liabiliti Terhad dengan sumbangan modal berjumlah RM 2.5 juta dan kurang pada permulaan tempoh asas 1 = Ya 2 = Tidak

BAHAGIAN A: MAKLUMAT PEKONGSI

A1 Nama Pekongsi : A2 No. Pengenalan / Pasport / Pendaftaran Pekongsi :

A1a Pekongsi I A2a Pekongsi I

A1b Pekongsi II A2b Pekongsi II

A1c Pekongsi III A2c Pekongsi III

BAHAGIAN B: PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN, PENDAPATAN BERCUKAI & CUKAI KENA BAYAR RM Sen

B1 Agregat Pendapatan Berkanun Perniagaan B1 .00

B2 Tolak : Rugi perniagaan bawa hadapan (Terhad kepada B1) B2 .00

B3 JUMLAH (B1 B2) B3 .00

Pendapatan Berkanun Lain:

B4 Dividen B4 .00

B5 Faedah dan diskaun B5 .00

B6 Sewa, royalti dan premium B6 .00

B7 Pendapatan lain B7 .00

B8 PENDAPATAN AGREGAT ( B3 hingga B7 ) B8 .00

B9 Tolak : Rugi perniagaan tahun semasa (Terhad kepada B8) B9 .00

B10 Derma / hadiah / sumbangan yang diluluskan B10 .00

B11 Zakat perniagaan (terhad kepada 2.5% pendapatan agregat di B8) B11 .00

B12 PENDAPATAN BERCUKAI [ B8 ( B9 hingga B11 ) ] (Isi 0 jika nilai negatif) B12 .00

B13 Pecahan Pendapatan Bercukai Kadar (%) Cukai Pendapatan

B13a .00 20 B13a .

B13b .00 25 B13b .

B13c .00 B13c .

B13d .00 B13d .

B13e .00 B13e .

B14 JUMLAH CUKAI PENDAPATAN DIKENAKAN ( B13a hingga B13e ) B14 .

B15 Tolak: Seksyen 110 (lain-lain) . Seksyen 132 dan 133 . B15 .

B16 CUKAI KENA DIBAYAR ( B14 - B15 ) B16 .

B17 Atau CUKAI KENA DIBAYAR BALIK ( B15 B14 ) B17 .

B18 Bayaran ansuran yang telah dijelaskan B18 .

B19 Baki cukai kena dibayar ( B16 B18 ) / Cukai terlebih bayar ( B18 - B16 ) B19 .

(Tandakan X jika cukai terlebih

bayar)

AKUAN OLEH PEGAWAI PEMATUHAN

Saya No. Pengenalan / Pasport (Potong yang tidak berkenaan)

dengan ini mengakui bahawa borang nyata ini mengandungi maklumat yang benar, lengkap dan betul mengenai cukai pendapatan perkongsian liabiliti terhad ini seperti mana yang dikehendaki di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

Tandatangan

Tarikh

Tarikh Terima (1) Tarikh Terima (2)

BORANG NYATA PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD DI BAWAH SEKSYEN 77A AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967 PT Borang

CP3PT Pin.2015 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

1

BAHAGIAN C: MAKLUMAT KEWANGAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD [ PERNIAGAAN UTAMA ]

C1 Nama Perniagaan

C2 Kod Perniagaan

C2A Jenis Aktiviti Perniagaan

Aset Tetap :

C3 Jualan / Perolehan

. 00 C30 Kenderaan . 00

TOLAK : C31 Loji dan Jentera . 00

C4 Stok Awal

. 00 C32 Tanah dan Bangunan . 00 C5 Belian

. 00 C33 Aset Tetap Lain . 00

C6 Kos Pengeluaran

. 00 C34 JUMLAH ASET TETAP . 00

C7 Stok Akhir

. 00 C35 Jumlah kos aset tetap yang diperoleh dalam tempoh asas

. 00

C8 Kos Jualan

. 00 C36 Pelaburan . 00 C9 UNTUNG / RUGI KASAR ( C3 C8 )

. 00 Aset Semasa :

C37 Penghutang Dagangan . 00

C10 Keuntungan Pertukaran Wang Asing

. 00 C38 Penghutang Lain . 00 C11 Pendapatan Perniagaan Lain

. 00 C39 Stok . 00

C12 Pendapatan Lain

. 00 C40 Pinjaman kepada Pekongsi . 00 C13 Keuntungan Tidak Dikenakan Cukai

. 00 C41 Baki Tunai dan Baki di Bank . 00

PERBELANJAAN

C14 Faedah

. 00 C42 Aset Semasa Lain . 00

C15 Bayaran profesional, teknikal, pengurusan dan kos guaman

. 00 C43 JUMLAH ASET SEMASA . 00

C16 Bayaran fi teknikal kepada penerima bukan pemastautin

. 00 C44 JUMLAH ASET ( C34 + C36 + C43 )

. 00

C17 Bayaran Kontrak

. 00 LIABILITI DAN MODAL PERKONGSIAN C18 Gaji dan Upah Selain Pekongsi

. 00 Liabiliti Semasa :

C18a Gaji dan Upah Pekongsi

. 00 C45 Pinjaman dan Overdraf . 00 C19 Royalti

. 00 C46 Pemiutang Dagangan . 00

C20 Sewa / Sewa Pajakan

. 00 C47 Pemiutang Lain . 00 C21 Penyelenggaraan dan Pembaikan

. 00 C48 Pinjaman Daripada Pekongsi . 00

C22 Penyelidikan dan Pembangunan

. 00 C49 Liabiliti Semasa Lain . 00 C23 Promosi dan Pengiklanan

. 00 C50 JUMLAH LIABILITI SEMASA . 00

C24 Perjalanan dan Penginapan

. 00 C51 Liabiliti Jangka Panjang . 00 C25 Kerugian Pertukaran Wang Asing

. 00 C52 JUMLAH LIABILITI . 00

C26 Perbelanjaan - Perbelanjaan Lain

. 00 Modal Pekongsi : C27 JUMLAH PERBELANJAAN

. 00 C53 Sumbangan Modal . 00

C28 UNTUNG / RUGI BERSIH

. 00 C54 Akaun Pengasingan Untung / Rugi . 00

C29 Perbelanjaan Yang Tidak Dibenarkan . 00 C55 Akaun Rizab . 00

C56 Jumlah Modal . 00

C57 JUMLAH LIABILITI DAN MODAL . 00

Nama No. Cukai Pendapatan : PT

2

BAHAGIAN D: PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN BELUM DILAPORKAN

Jenis Pendapatan Tahun Taksiran Amaun

D1 .00

BAHAGIAN E: MAKLUMAT CUKAI PEGANGAN

Seksyen Jumlah Kasar Dibayar Jumlah Cukai Yang Dipegang Dan

Diremit Kepada LHDNM Jumlah Bersih Dibayar

E1 107A . . .

E2 109 . . .

E3 109A . . .

E4 109B . . .

E5 109F . . .

BAHAGIAN F: MAKLUMAT LAIN

F1 No. Telefon F2 Alamat Laman Sesawang (jika ada)

F3 Nama Bank F4 No. Akaun Bank

Nota : Isikan nama bank dan no. akaun bank bagi tujuan bayaran balik cukai pendapatan secara elektronik

F5 Telah melupuskan aset di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976