of 32 /32
2 Interview vertrouwenscontactpersonen 4 Spelers geselecteerd voor Oost - 19 DVO+ team bestaat 1 jaar De Bazuin Magazine voor en door ckv DVO Bennekom 35e jaargang nummer 2 - november 2011

Bazuin Magazine 2 2011-2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bazuin Magazine

Text of Bazuin Magazine 2 2011-2012

Page 1: Bazuin Magazine 2 2011-2012

2

Interview vertrouwenscontactpersonen

4 Spelers geselecteerd voor Oost - 19

DVO+ team bestaat 1 jaar

De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 35e jaargang nummer 2 - november 2011

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:52 Pagina 1

Page 2: Bazuin Magazine 2 2011-2012

Colofon

De Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

Redactie

Gea BurgsteijnGeertje van DusschotenJoke Veenendaal© Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

Dagelijks bestuur

Matthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretarisKees Mak, penningmeester

Sponsors

PraxisIntersport Van WonderenWolverine Tube Europe BVRabobank BennekomJillis Baggerman makelaardijAuto van de Weerd BVAdministratiekantoor WienEquus Acc. en bel. Adv.Gibo groep Acc. en bel. Adv.Eijgenraam MannenmodeKapsalon Widy, by EverlineAH BennekomBax & van BeekBel CompanyEye Wish GroeneveldHartman tweewielersBDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.Transus Technology B.V.Van Putten/Van ApeldoornACV Bedrijven B.V.Porto 100Drukkerij ModernDe KaasjagerBennekomse ApotheekDe Nooij PompinstallatiesComputicationJust for FeetE.S.A. badkamersBril 29Installatiebedr./showr.shop Van GinkelWerkman en de JongGroveko schoonmaakartikelenCarwash en Cleaning Janssen & Zn

Website: www.dvo-korfbal.nl

Contributie zie pag. 12

2

Foto omslag: Selectie DVOfoto: Marco Spelten

Commandeursweg 2aPostbus 406720 AA Bennekomtel. 0318-419996 fax. 0318-418961 [email protected]

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:52 Pagina 2

Page 3: Bazuin Magazine 2 2011-2012

3

KOPIJ

Inleveren kopij voor het eerst volgendeBazuin Magazine, uiterlijk zondag 15 januari 2012 voor 22.00 uur naar:[email protected]

Van de redactie

De maand november staat voor de deur,nog een paar weken en het is het alweerNieuwjaar 2012.

Maar er komen mooie weken aan wat hetkorfbal betreft, we gaan weer in de zaalkorfballen, er zullen weer heel wat wed-strijden worden gespeeld. Voor alle teamseen fijne competitie toegewenst metweinig blessures. De selectie traint alweken in de zaal, en zijn klaar voor dekorfbal leaguewedstrijden, maar nietalleen de selectie maar alle supporterskunnen haast niet wachten dat er weerwedstrijden in de hal beginnen. Wij zijn erklaar voor.

Alle spelers die zijn geselecteerd voorOost gefeliciteerd veel succes met dewedstrijden.

Op vrijdag 28 oktober was het een gezelligespanning in het clubhuis daar was een FiFa2011xBox toernooi, de winnaars staan opde DVO site.

Het zaalprogramma staat in deze uitgaveen ook op de DVO site zodat je weet wan-neer en hoe laat je moet spelen. Nog eveneen tip, als je bij DVO 1 gaat kijken vergeetje korfbal pasje niet!!! Want zonder pasjekun je niet naar binnen. Wij hopen opmooie wedstrijden en vak D ook succes,alle supporters laat je weer horen!

Ook staat er een interview met de vertrou-wenspersonen binnen DVO, Bianca Laisinaen Wim Verweij, in deze Bazuin. Zeer demoeite waard om eens te lezen en ook degedragsregels daarover in acht te nemen.Bij twijfel over bepaalde situaties kan jealtijd contact met hen opnemen vooradvies hoe en wat te doen.

Voor alle geblesseerde spelers en anderezieken beterschap en dat je weer snelopgeknapt mag zijn.

Gerbert van Grootheest en Merel Visscherfeliciteren wij met de geboorte van hunzoon Melle.Ook Roy en Marscha Rutenfrans methun zoon Tobin.Veel plezier en geluk met hen.

Wilco, Jaap en Jan Sjouke van den Bos.

Van de voorzitter

Nog steeds scheidsrechters tekortOp dit moment volgen we de verrichtingen van het Nederlands team bij het WK in China.Onwaarschijnlijk hoge uitslagen. Vandaag had Nederland weer een record terug gepakt vanBelgië die het gepresteerd hadden om maar liefst 56 keer te scoren in een wedstrijd op hetWK. Nederland ging er dunnetjes over heen met 60 scores (waarvan 4 van onze Jos Rozeboomdie slechts een gedeelte van de wedstrijd speelde). Zouden we een finale wedstrijd krijgenmet ook zoveel doelpunten? Waarschijnlijk niet aangezien de verdediging dan toch wel watbeter zal zijn. Korfballen is aanvallen, maar ook verdedigen! Als je als speler maar 1 ding goedkan kom je er niet. Je moet meer kunnen!

Over records gesproken: gaan we in het komend zaalseizoen ook allemaal records zien bijDVO? Wat zijn eigenlijk de records bij DVO? Aantal ongeslagen wedstrijden, meeste doel-punten in een wedstrijd, grootste verschil ten opzichte van de tegenstander, best scorendeheer, best scorende dame, beste verdedigers, meeste aantal kampioenen in een seizoen? Weeteigenlijk niet of er iemand bij DVO is die dat soort zaken heeft bijgehouden. Mocht je recordsweten laat het me dan weten, dan kunnen we deze in de volgende Bazuin opnemen.

De competitie in de zaal begint. De TC heeft met heel veel moeite een trainingschema inelkaar gezet waar zoveel mogelijk aan ieders wensen wordt voldaan. Het was een heel ergmoeilijke puzzel. We willen meer trainen maar de ruimte is beperkt. Ook de inzetbaarheid vantrainers maakt het moeilijk omdat deze ook niet zo maar op ieder uur van de dag naar DVOkunnen komen. Het is in ieder geval gelukt; Dank!! Alle teams wil ik veel succes toewensen inde zaal.

Ook een woord van dank aan de scheidsrechters. Ik heb weer heel veel emails voorbij zienkomen. ‘Wie kan dan die en die (oefen-)wedstrijd fluiten?’ en zeker in de oefenperiodes wordter veel van ze gevraagd. Een tegenstander regelen voor een wedstrijd is gemakkelijker daneen scheidsrechter. Helaas hebben we nog steeds een tekort aan scheidsrechters enbeoordelaars. De scheidsrechterscommissie heeft al wel heel veel progressie geboekt in deafgelopen jaren, maar we zijn er nog niet. Denk er eens over na! Persoonlijk heb ik het ideedat de sfeer rondom de wedstrijden steeds beter wordt en dat het als scheidsrechter daardoorook leuker en gemakkelijker wordt om te fluiten. Dat moeten we volhouden. Het heeft hele-maal geen zin om te schelden/mopperen op een scheidsrechter. Het werkt vaak averechts(weet ik uit eigen ervaring ?). Ook alle scheidsrechters dit zaalseizoen veel succes en plezier!

Ik wil alle vrijwilligers ook vanaf deze plaats bedanken. Iedere keer als ik weer op het veld ofin de zaal kom, zie ik heel veel inzet! Het is gewoon geweldig om te zien hoe goed alles welniet draait. Dank!

Iedereen weer veel succes toegewenst!

Groet, Matthijs Soede

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:52 Pagina 3

Page 4: Bazuin Magazine 2 2011-2012

vonden plaats in het Stayokay-hotel inDoorwerth. "Dit zijn niet de overnachtingenzoals ze horen bij een schoolkamp" verteltJeroen later in de week. "Je bent gek als jehet laat maakt want de volgende ochtend ishet gewoon om acht uur ontbijten en staat

er weer een zware training ophet programma waarin allerleivariaties van het korfbalspelle-tje worden getraind."

Woensdagochtend na hetvroege ontbijt volgt inderdaadeen zware kracht- en ochtend-training. Na de lunch kwamhet rustige en rust gedeeltevoordat ze 's avonds naarBennekom vertrekken vooreen oefenwedstrijd tegenDVO2/A1 van drie keer eenhalf uur.

In het rustgedeelte moesten zenadenken over hun sport-

profiel en bedenken wat voor een korfballerze eigenlijk willen zijn en uitstralen. Ook eenstukje sportbeleving dat wordt opgepakt,daarna volgde een lang blok met vaktrai-ningen.

De wedstrijd met Oost tegen DVO is natuur-lijk een speciale. In een behoorlijk volle eigenDVO-hal staan ze opeens als tegenstanderstegen hun eigen DVO. De hele Oost-selectieop Jessica na krijgt speeltijd. Voor Jessica ishet balen, zij heeft rust voorgeschrevengekregen en moet op de bank blijven. MetJessica wordt voorzichtig omgegaan omoverbelasting te voorkomen. Niet korfballenvoor haar is een grote straf. Ze sport eigen-lijk de hele week. Als ik vraag naar haar aan-tal sporturen kan ze dat niet eens vertellen,zoveel zijn het er. Ze zit dan ook op de HANbij het CIOS. Een school waar alles draait omsport en topsport volop wordt gestimuleerd.Jessica draait zelfs mee in een commercial

strijdend om een plekje in ons eerste teamdat weer een uniek seizoen in de Korfbal-league tegemoet zal gaan. Tim Danen enJeroen Jansen beide eveneens 16 jaar oudspelen allebei in de A-junioren. Tim zit inVWO-5 en Jeroen op het CIOS en ja ze

hebben ook nog tijd voor school.Alle vier zijn ze dit seizoen dus geselecteerdvoor de selectie Oost onder de 19 jaar vantrainer/coach Ruben Boode. Deze heeft zijnselectie opgeroepen voor een driedaagse

trainingsstage in de Herfstvakantie. Geenvervelende manier om je Herfstvakantie meedoor te komen vinden ze, doen wat je eigen-lijk het liefste doet KORFBALLEN.

Op dinsdag komt de selectie bijeen om dehele dag een toernooi te spelen tegen deandere regioteams in Dordrecht. Zo leren zehun teamgenoten nog beter kennen al hoe-wel Jessica en Romy de meeste al kennenvanuit het vorige seizoen.

Na het toernooi volgt er een verrassing engaat de selectie ‘s avonds in Ede naar de filmen daarna op tijd naar bed en ook echt slapen.De overnachtingen tijdens dit trainingskamp

4

Een klein bericht op onze website inseptember - "4 spelers geselecteerd voorOost -19. DVO feliciteert Jeroen Jansen,Jessica Lokhorst, Romy Teunissen en TimDanen". Daarbij een foto van vier bezwete engelukkige koppen.

Gelukkig staat er welvaker zo'n bericht oponze site en het is danbijna ook normaal dat eraltijd wel ergens DVO-ers geselecteerd wordenvoor de verschillenderegionale of landelijkeselectieteams. "Onze"WK-ganger Jos is ernatuurlijk ook zo één.Toch blijft het volgensmij iets bijzonders endaarom ging ik hetgesprek aan met ditgeselecteerde viertal omiets meer te weten tekomen over hun korfbal belevenissen.

Allereerst over wie hebben we het eigenlijk.Jessica Lokhorst (18) is de oudste van het stelen kan qua leeftijd nog net meedoen. Ze is

begonnen met korfballen bij SSS en heeft inde B de overstap naar Bennekom gemaakt.Spelen voor de selectie van Oost is voorJessica eigenlijk de opmaat naar nog eenstapje hoger, het spelen met Oranje onderde 19 jaar waarmee ze vorig seizoen al eenkeer wereldkampioen werd.

De andere drie zijn ras-DVO-ers waarbijRomy Teunissen en Tim Danen het korfballenmet de paplepel ingegoten hebben gekregen.Romy, 16 jaar, doet dit jaar Havo-examen endebuteerde al weer enige tijd geleden alsjongste DVO-dame in ons eerste en heeftook al voor de diverse selectieteamsgespeeld. Net als Jessica is ze momenteel

4 Spelers geselecteerd voor

Oost - 19door Nico UtensFoto’s oa Hans Teunissen en Annemieke Dijkstra

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:52 Pagina 4

Page 5: Bazuin Magazine 2 2011-2012

5

van de school waar ze al schietend op eenpaal te zien is voor het schoolgebouw. Snelen op tijd weer fit zijn is nu haar eerste doel.

Romy, Tim en Jeroen spelen in het blauw/geel/zwart tegen het hun zo vertrouwdegroen wit. Voor Romy is het spelen tegen despelers uit de selectie wel normaal maar voorJeroen en Tim niet. Ze staan eigenlijk voorhet eerst tegen senioren en Jeroen treftBenjamin en Tim komt tegen Jan Anne telopen. Ze doen het goed, draaien mee in hetvak en weten te scoren, maar hun tegen-standers ook. Het is een gelijk opgaandewedstrijd welke DVO uiteindelijk winnendafsluit.

Trainer/coach Ruben sprak ik zaterdags na dewedstrijd toevallig in ons clubhuis nog evenvoordat hij richting Duitsland vertrekt metde Oost-selectie. Hij is uitermate tevredenover de oefenwedstrijd van woensdagavond."Er werd goed gekorfbald in een leuke enopen wedstrijd waarbij DVO Oost ook echtliet korfballen. Niet dat er boven-op-gezit enfysieke geduw en getrek dat wat we ook nogwel eens meemaken van ploegen die juistextra willen presteren tegen een selectie-team. Ik heb de trainer van het tweede dan

ook gecomplimenteerd met hun wijze vanspelen. Volgend jaar graag weer". Vooral wasRuben erg te spreken over de jonge mannendie voor het eerst meedraaiden en goed hunweg wisten te vinden en zeker niet onder-deden bij de rest.

Als Oost woensdagavond laat in Doorwerthterug komt mogen ze één biertje drinkenvoordat ze moe plat gaan. "Die hadden weook echt verdiend" vertelt Jeroen lachend.Donderdag volgt weer een intensieve trainingwaarna het stagekamp wordt afgesloten meteen "tot zaterdag" want dan spelen ze tegenDuitsland.

Ze zijn uitgenodigd om de "uitzwaaiwedstrijd"tegen het nationale team van Duitsland inLünen te komen spelen. Duitsland is klaarmet de voorbereiding voor het WK in China,wil nog één wedstrijd vertrouwen op doenen zal een dag later in het vliegtuig stappen.Na het spelen van de volksliederen zet Oostechter gelijk de toon. Het staat de helewedstrijd een paar doelpunten voor tot aande laatste minuut waarin Duitsland gelijkkomt. Een benutte strafworp in de laatsteminuut zorgt voor een overwinning op WK-ganger Duitsland. Dit zegt wel iets over hetniveau van Duitsland maar ook over hetniveau van deze jonge gasten.

Jessica zal ook later vertellen dat Duitslandtotaal geen rol van betekenis zal spelen ophet WK. "Het gaat weer tussen Nederland enBelgië en de strijd om de derde en vierdeplek gaat tussen Chinees Taipee en Engeland"voorspelt ze. Ze is wel onder de indruk vanhet Engelse spel waartegen ze al wel eensheeft gespeeld met jong-Oranje.

Jeroen die in de basisopstelling mag beginnenis nog onder de indruk van het Wilhelmus.Gewaarschuwd door hun coach dat decamera's op hun gericht zouden zijn zong hij

uit bijna volle borst mee. "Zo hoort het ook"vindt hij. Tim die de tweede helft mag inval-len heeft volop genoten van deze week enveel geleerd vertelt hij. "Dit smaakt wel naarmeer". Als ik vraag waar hij later wil eindigenis hij voorzichtig "zo hoog mogelijk". Jeroenis duidelijker "DVO 1 en Oranje". Of ze elkaarals concurrenten zien is moeilijk. Je guntelkaar natuurlijk het beste en hoogste zijn zemet elkaar eens waarna Jeroen snel en eerlijkaanvult dat hij toch het liefst zelf het hoogstzal willen spelen."

Bij de dames is dit toch net iets anders als zein de luie stoelen in de vergaderkamer zittenen vertellen. Ze hebben net het eerste

trainingsuur gehad en genoten van een doorde moeder en zus van Benjamin heerlijkgemaakte pastamaaltijd. "Vriendschap gaatboven korfballen" vertelt Romy en dat wordtdoor Jessica gelijk bevestigd. Ze spelen danook al jaren samen en vinden dat ze best inéén team en ook nog in één vak samen kun-nen spelen, dus Jacko het is aan jou. Romygunt Jessica in ieder geval een vaste plek.Zelf twijfelt ze nog of ze dit jaar al zo ver isom een vaste basisplek te kunnen veroveren"en ik ben pas 16" zegt ze.

Spannend vinden ze allebei wat ze later in deweek te horen zullen krijgen. Dinsdagavondhebben ze namelijk voor de veranderingweer eens getraind, niet met DVO, niet voorOost maar voor de selectiekeuze van Oranjeonder de 19 jaar in Zeist. "Het zou mooi zijnals we daar allebei voor uitgenodigd zullenworden" vertelt Romy. Later in de week ver-schijnt er een berichtje op onze site: DVOspelers in voorlopige selectie NederlandsTeam onder 19. Het is de vriendinnen gelukt.

Waar dit zal eindigen? Over vijf jaar in éénvak van Jessica, Romy,Tim en Jeroen in DVO1? "Dat kan natuurlijk niet" is de snellereactie van Jeroen, "we zijn toch allemaal

aanvallers!". Ach natuurlijk, ik heb niet infuncties gedacht, dom van mij maar ja in hetelfde kennen we dit ook niet.

Jessica, Romy, Tim en Jeroen en natuurlijk aldie andere DVO-geselecteerden ga zo dooren laat zien dat we in Bennekom echt kun-nen korfballen, succes.

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:52 Pagina 5

Page 6: Bazuin Magazine 2 2011-2012

valt, zodat hij snel weer kan aansluiten bij degroep. De eerste wedstrijd van dit seizoenstaat er gelijk een belangrijke wedstrijd ophet programma. Zaterdag 26 november krijgtDVO 1 promovendus DeetosSnel/Volhuis opbezoek. DeetosSnel wist zich vorig seizoen inde Hoofdklassefinale knap te plaatsten voorde Korfbal League. De ploeg van Riko Kruitzal er, met de terugkomers Johannis Schot enRaymond Witvliet, op gebrand zijn te latenzien dat ze thuis horen in de Korfbal League.In een oefenwedstrijd tegen het Nederlandsteam wisten de Dordrechters in ieder gevalal voor een stuntje te zorgen: in eigen halwerd het 22-22. Een oefenwedstrijd is echterwel wat anders dan een ‘echte’wedstrijd…Het tweede team krijgt in de eer-ste wedstrijd het gepromoveerde OVVO 2 opbezoek. Deze ploeg komt op het veld uit inde andere reserve Hoofdklasse en staat daar,evenals DVO 2, op de eerste plaats. HetMaarssense team heeft nog geen wedstrijdverloren.

Na de eerste wedstrijd wacht gelijk de eerstedoordeweekse wedstrijd: op woensdag reistDVO af naar Driebergen om de strijd aan tegaan met Dalto. Een paar dagen later trektNic./Alfa-college vanuit het verre Groningenrichting Bennekom. De eerste week kan dusmeteen al een beslissende week worden voorDVO. Er zullen gelijk punten gepakt moetenworden om een mooi zaalseizoen tegemoette gaan. De druk staat er op, wij zijn er klaarvoor. Bijna dan ;-)

Amy Mooi

schrijven is het nog een kleine maand voor-dat de Wereldtickets Korfbal League echtvan start gaat. De eerste oefenwedstrijdtegen VADA werd wel gewonnen, maar ookin deze wedstrijd was het spel nog niet omover naar huis te schrijven. Gelukkig staan ernog voldoende oefenwedstrijden op het pro-gramma om de vorm te pakken te krijgen.Verder is het de aankomende weken wach-ten op het fit worden van Hester en Jessicaen de terugkeer van Jos (hopelijk met dewereldbeker) uit China. Daarnaast moetenwe hopen dat de blessure van Maarten mee-

Korfbal League jaar twee

6

Nu de dagen korter worden en de tempera-tuur zakt, is iedereen blij het veld te kunneninwisselen voor de zaal. Ook de selectie kijktreikhalzend uit naar het begin van de zaal-competitie, want de Korfbal League wacht!

VeldTijdens de veldcompetitie heeft DVO echternog niet laten zien klaar te zijn voor deLeague. Na een goed begin (winst opExcelsior en De Meervogels), kende de com-petitie net als vorig seizoen een moeizaamvervolg. Het draaide nog niet en Unitas,KCC/Hijbeko en Die Haghe wisten alle driete profiteren van het zoekende spel vanDVO. Gelukkig herpakten de Groen Wittenzich enigszins en wisten zij tegen Rohda welde winst te pakken. De laatste wedstrijd,tegen SKF, was opnieuw geen goede wed-strijd, maar een opleving van 10 minuten(direct na rust) was voldoende om de puntentoch in de wacht te slepen. Hierdoor staatDVO nu op de vierde plaats in HoofdklasseB, met drie punten achterstand op koploperKCC. De veldcompetitie is nog niet helemaalverloren, maar het zal opnieuw lastigworden.

Waar het vlaggenschip worstelde met devorm, deed het tweede team wel goedezaken. Wedstrijd op wedstrijd werd gewon-nen en pas in de laatste wedstrijd werden deeerste punten verloren. De koppositie in dereserve Hoofdklasse B werd echter niet uithanden gegeven: DVO 2 staat op de gedeel-de eerste plaats met Excelsior 2. Nummerdrie Rohda heeft maar liefst 4 punten achter-stand op de koplopers. Er kunnen nog mooiedingen gaan gebeuren!

Wereldtickets Korfbal LeagueDe vele ‘zaaluren’ die DVO al gemaakt heeft(tijdens de veldcompetitie trainde de selectieal in de zaal), moeten zich dit zaalseizoenweer gaan uitbetalen. Op het moment van

ACV nieuwe Silver Sponsor DVO (Afvalcombinatie De Vallei)

ACV is de nieuwe naam voor de vertrouwde afvalinzamelaar in de gemeenten Ede, Renkum,Veenendaal en Wageningen. ACV is nu ook Silver Sponsor bij DVO! Hieronder een stukje overACV. ACV is ontstaan in 1999 toen de activiteiten voor de gemeenten Ede en Wageningen, enlater werden ook Renkum (2001) en Veenendaal (2008) samengevoegd in één organisatie:Afvalcombinatie De Vallei. Een zelfstandig opererend bedrijf met een schat aan ervaring ophet gebied van afvalinzameling, straatreiniging, het kolken van riolen, gladheid- en ongedier-tebestrijding. Sinds 1999 zijn ook de kringloopwinkels in Ede en Barneveld en vanaf 2010 ookde kringloopwinkel in Veenendaal toegevoegd, onder de naam Restore Kringloop.

Duurzame toekomstAfvalcombinatie De Vallei is het jaar 2011 ingegaan als ACV. Deze naamswijziging is eenlogische stap die past bij de toenemende verschuiving van afval naar recycling. Het ACV-logosymboliseert onze bijdrage aan het recyclingproces en geeft tegelijkertijd onze regionalefocus weer. Van hieruit willen we bijdragen aan een duurzame toekomst. Ook RestoreKringloop is een bedrijf met een duurzame missie, bewust van maatschappelijke verantwoor-delijkheid en gespitst op vernieuwing om hergebruik te stimuleren. Hergebruik dat werk- enscholingsmogelijkheden biedt aan mensen met een arbeidsbeperking.

OrganisatiestructuurACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen. De aandelenzijn in het bezit van de gemeente Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal. ACV Gemeentenvoert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit en ACV Bedrijven verzorgt de com-merciële activiteiten van de groep. Ook Restore Kringloop met winkels in Barneveld, Ede enVeenendaal maakt onderdeel uit van ACV. In totaal biedt ACV werk aan meer dan 200 mede-werkers en vrijwilligersVanuit de sponsorcommissie welkom aan ACV: We zijn erg blij met deze nieuwe Silver Sponsor

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:53 Pagina 6

Page 7: Bazuin Magazine 2 2011-2012

In het scholenproject hebben we ook naar detoekomst gekeken. Iedere basisschool krijgteen korfbalpaal met twee manden zodat dejeugd kan korfballen op het schoolplein,hierdoor in aanraking komt met deze sporten misschien in de toekomst met DVO kam-pioen van Nederland kan worden. Vrijdag 4november was het zover de 1e korfbalpaalwerd aangeboden aan de Wilhelminaschool.Om 10 uur verzamelden alle kinderen metleerkrachten van de school zich rondom dekorfbalpaal op het plein voor de school. Na toespraken van meester Roel Kieft, dedirecteur mevrouw Kloosterman en de voor-malig voorzitter van de st. DVO hal, Jaap vanden Bos, werd de korfbalpaal overgedragenaan de Wilhelminaschool, nadat mevrouwKloosterman een doelpunt gemaakt had. Nadeze korte ceremonie werd er direct enthou-siast gebruik gemaakt van de korfbalpaal.

Er wordt gewerkt aan de aankleding van o.a.de gang in de hal. Deze wordt `opgepimt `met fotolijsten met daarin door jullie zelfgekozen foto’s . Maar nu de realiteit we staan weer voor eenuitdaging. Zowel de club als de stichtingDVO hal gaan vanaf november weer de zaalin. Met korfbalplezier voor de kleinsten t/mDVO 1 incl. ALLE SUPPORTERS. Om dewedstrijden rondom DVO 1 goed te latenverlopen zijn er (meer) beheerders enEHBO’ers nodig. Willen jullie ook meemakenwat het is om achter de schermen dehecthiek van een wedstrijd mee te makenkom gerust eens praten met de beheerdersvan de DVO hal . Beheerders die op eendoordeweekse avond willen helpen zijn ookZEER WELKOM.

Ik wens de vrijwilligers, spelers en suppor-ters een fijne zaalcompetitie in onze hal toe,met veel KORFBALPLEZIER.

Namens de stichting DVO hal, HerbertOostendorp

7

Uit het nestkastje

Terwijl mezen inhet najaar dewarmte van denestkast en derust opzoeken,worden korf-ballers juist ergactief. Het lijktwel alsof zij erbinnen, in dewarmte van dezaal, graag eenflink schepjebovenop doen.

Zo zitten bij het eerste team in plaats vanéén trainer plotseling drie trainers op debank en zijn de uitgekozen vogels die om deplekjes strijden bijna elke dag wel op despeelvloer te vinden. Maar zij zijn niet alleen.Veel jongere DVO-vogels, vaak nog in degroei, doen hun best om hun grote voorbeel-den te volgen en doen ineens ook meer danhet gewone. Ook zij gaan voor de meestaansprekende plaatsen op de stok. Een enke-le meer bijzondere vogel, ook weer bij heteerste team, is zelfs uit een soort zomerslaapontwaakt. Hij probeert aan te haken bij hetsterrenensemble dat eind november tegende grote ploegen gaat aantreden. Zoveelinspanningen zijn ook anderen opgevallen.De keurmeesters van de korfbalsport hebbeneen heel bosje DVO-mezen geselecteerd ommet meesjes van andere clubs tegen groep-jes andere vogels te spelen die op hun beurtook weer uitgekozen zijn. Als ik goed geteldheb zijn er zeker dertien DVO-mezen die afen toe gaan uitvliegen en dan buiten heteigen DVO-territorium mogen trainen enspelen. Al deze geluksvogeltjes worden ingedachte weer aangevoerd door Jos, ‘onzeeigen trekvogel’, de beste groenwitte korf-baller ooit. Hij speelt als ‘grote roerganger’voor alle DVO-ers helemaal in China. Eenland dat te ver weg ligt om er helemaal opeigen wieken naar toe te vliegen. Ook in dewandelgangen en op de tribunes is er meergefladder. Meer gewichtigheid en stilgeschuif bewaken vooral het eigen territori-um. De sporthal zelf wordt steeds verder volgetimmerd met reclameborden. Nieuwestoelen op de tribune voor sponsors enwinkeliers zorgen voor een meer plezierigeontvangst. Voor de speciale mezen van vak-Dkomt zelfs een eigen reclamebord. En in degrote wandelgang naar de tweede zaal is volmet DVO foto’s te hangen met die van deoude glorie helemaal voorop. Een mooieherinnering aan de topleague van weleer,toen het allemaal lukte en een keer de vierdepositie werd behaald. Overal worden verenopgeschud en andere dingen die ook moetengebeuren af en toe voor even vergeten.Iedereen is gericht op de dingen die gaankomen. Als de lampen aan zijn is alles fijn.

Piet de Koolmees

Als nieuwe voorzitter van de stichting DVOhal zal ik me even voorstellen mijn naam isHerbert Oostendorp bijna 60 jaar jong, ikkorfbal sinds mijn jeugd bij DVO, getrouwdmet Jeanette en we hebben 2 kinderenOscar en Vicky. In het verleden diversefuncties vervuld bij DVO.

Samen werken aan de toekomstHiermee eindigde ik het stukje dat ikgeschreven heb i.v.m. het 25 jarig bestaanvan de st. DVO hal. “Wat is de toekomst”morgen, overmorgen, maar volgens mijvandaag al en wat heeft dat te betekenenvoor de DVO hal. “Regeren is vooruit zien” Ermoet dus vooruit gekeken worden. Welkegrote uitgaven zijn wanneer te verwachten.Te denken aan een nieuwe vloer, de verlich-ting zal een keer aangepast moeten worden,rekening houdende met stijgende energie-prijzen. Wat is er verder mogelijk op hetgebied van energiebesparing, (zeer kost-bare)zonnecollectoren op het dak????? Watkunnen wij hierin voor anderen betekenen ,wellicht zijn er lezers onder u met een goedidee, of kunnen zij anderszins iets beteke-nen.

VrijwilligersHoe zit het met al onze vrijwilligers?

Kunnen we het allemaal nog aan met de

bestaande hoeveelheid vrijwilligers?

Onderhoud en schoonmaak wordt overdaggedaan, kijk je naar de maatschappij dan is tevoorzien dat er over een aantal jaren mindervrijwilligers zijn tijdens de dag uren, omdater langer doorgewerkt moet worden en dementaliteit van de maatschappij veranderd.Het bestuur van de stichting DVO hal wil hetwerk, zoveel mogelijk, met vrijwilligers doen.Als bestuur van de st. DVO hal willen we hetwerk voor nu en in de toekomst ook zo goedmogelijk doen, dus…….., een verzorgde enschone accommodatie. Voor een netteaccommodatie heb je MEER nodig dan eenbestuur en beheerders ZONDER DE MEDE-WERKING VAN DE GEBRUIKERS is dit allesniet mogelijk. Dat houdt in, dat ALLESOPGERUIMD wordt. Het kan zijn, datbepaalde zaken anders geregeld zoudenmoeten kunnen worden. Schroom niet enmeldt het bij het bestuur van de St. DVO hal,te weten [email protected]. Er is altijdeen luisterend oor en denken in mogelijkhe-den! Ter informatie, bestuur st. DVO hal ver-gadert de 1e dinsdag van de maand. Kortomwij als stichting DVO hal doen ons best omte waarnemen en in te spelen op wensen. Ditalles kost van de vrijwilligers, heel veel ener-gie en vrije tijd en dan praten we nog nietover geld. Kortom er ligt een grote uitdaging,en daar gaan we voor.

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:53 Pagina 7

Page 8: Bazuin Magazine 2 2011-2012

8

TC nieuws

Allereerst willen we Wout Hagenbeekbedanken voor zijn inzet in de TC. Het isvoor hem niet meer haalbaar om zijn werk enzijn andere DVO functies te combineren metde TC. We hebben inmiddels een opvolgervoor hem kunnen vinden. Bram Visscher gaatde junioren coördineren. Hij zal de A6, A5,A4 en de A3 op zich nemen. Wij zullen hemde komende tijd inwerken. Tot die tijd kun jemet vragen bij [email protected] terecht ofeven een belletje naar Nick Rijken doen. Wezijn nog opzoek naar een coördinator voorde E of de F. Mocht je hier interesse in hebbenneem dan contact op met Nick Rijken.

Trainingschema:

Het trainingsschema voor de zaal staat erweer. Zoals elk jaar is het een leuke klus voorde TC om het trainingsschema voor iederswensen in te vullen. We moeten de grotetaart met de hele club delen. Als club groeienwe ook verder met het aantal teams. Vorigjaar hadden we in totaal 48 teams in de zaaldit jaar 51 teams. De STD heeft ten opzichtevan vorig jaar 1 uur minder en op de maan-

Maandag 16.00 16:45 17.00 18.00 19:15 20.00 20:45 22:15 22.30

DVO-Hal IDVO-Hal IIJ. vd Bos Zaal

Dinsdag 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30 21.15 22:15 22.30

DVO-Hal IDVO-Hal IIJ. vd Bos ZaalExtern Plantanenweg

Woensdag 15:30 16.30 17:30 18:30 19:30 20:30 21.00 21:30 22:00 22.30

DVO-Hal IDVO-Hal IIJ. vd Bos Zaal IJ. vd Bos Zaal II

Donderdag 16.00 16.30 17.00 17:30 18:00 18.30 19.30 20:45 21.30 22.30

DVO-Hal IDVO-Hal IIJ. vd Bos Zaal 1J. vd Bos Zaal 2Extern Plantanenweg

Vrijdag 15:45 16.00 16.30 17.00 17.15 17:30 18.00 18:30 19:15 19:45 20:30 21.30 22.30DVO-Hal IDVO-Hal IIJ. vd Bos Zaal

Sen 8/9 en Sen 10/11 wisselen halverwege de zaal competitie van uur. Dit gebeurt vanaf 1 januari 2012.

B breedte - extraC breedte - extra

Sen 7

G-team

Sen 1 en 2 Recreanten

Midweek

VolleybalSen 6

B3

B5Sen 11B4

Volleybal

C2 S1/2 en A1Sen 1 en 2 Sen 3

Sen 4

Sen 1 en 2

B1

F2 G-team F1

Sen 9

DVO TT 1C4

E2E1

C5C3

A1DVO TT 1

B2A3

S1/2 en A1

Zaalschema 2011 - 2012 (versie 8 november 2011)

B1

SHS

C2

C1

E3

DVO TT 1A2

D5

D1D2

A4

WelpenInstroom F t/m gr 4 A3C1D breedte - extra

DVO+ team

D2 S4

Volleybal

D6

E1

F extra A Breedte - extra

E extraInstroom D gr 5-8

A1B2

D1

A5

A2

Sen 3 TrimmersVolleybal

D4 A6E4

D3Sen 8

Volleybal

G-team

Sen 5

Sen 10

Sen 1 en 2

dag betere tijden voor andere teams. We zijndit jaar met 3 teams extern gaan trainen teweten de E1 en de D1 die beiden 2 x in deweek trainen. 1 x extern en 1 x in de DVO hal.De C4 traint ook extern maar dit is eenuitzonderlijk geval. De trainers waren helaasniet eerder beschikbaar dus hebben we voordeze optie gekozen in overleg met trainersen begeleiders. Waar we vorig jaar een aantalkeren om 16:00 moesten beginnen doen wedat dit jaar 1 x omdat de trainer dit zelf hadaangevraagd. Vorig jaar trainden we op vrij-dag nog in de Soetendaal met de A Breedte– extra kunnen we dat dit jaar in de DVO haldoen.

Mentoren:

We zijn in de zaal begonnen met mentorenvoor de D-E-F. Nog niet alle teams hebbeneen mentor, maar daar zullen we wel naarstreven. De bedoeling is dat de mentoren detrainers begeleiden en de trainers er uitein-delijk beter van worden. Ze gaan een aantaltrainingen en wedstrijden bekijken en zullendaar met de trainers over hebben. De trainerskunnen ook bij hun terecht met vragen als zeergens tegen aanlopen. Op deze manier

Door een ongeluk met de brommer kan Arien Landman voorlopig niet korfballen en in zijnfunctie als bondsscheidsrechter geen wedstrijden fluiten voor DVO, wij wensen hem veelsterkte en een voorspoedige revalidatie. In een duel is Maarten Roseboom vol op z'n kniegevallen en ook hij kan pas weer korfballen als hij hersteld is. Dan even terug naar zaterdag 8 oktober, 's middags half vier; een mooi tijdstip om een lekker potje te gaan korfballen. De weersom-standigheden doen denken aan een toernooi in (pak hem beet) augustus en niet aan een herf-stige zaterdag. In Bennekom ontvangt DVO A1 de talenten van KCC A1 uit Kapelle. Deze wed-strijd heeft alles wat onze sport zo mooi maakt: tactiek en techniek, vermogen en onvermo-gen. Maar vooral het talent en de motivatie vechten om de eer. In deze beleving gaat Janinevan Schie op haar manier met beide handen voor elke kans, elke afvang en in elk duel. Het isjuist en vooral daarom zo zuur dat Janine in een aanval op volle kracht naar binnen draaide enterug wil knallen om het schot te nemen. In een fractie gebeurt dat wat haar seizoen directbeëindigd, een afgescheurde kruisband. Janine, ik wens je namens de vereniging een voor-spoedig herstel en een voortvarende revalidatie. Ik weet zeker dat je bij terugkomst volledigvoor je kans gaat, niet alleen met beide handen maar vooral met hart en ziel. Tot die tijdhopen we je vaak bij D.V.O. te zien!

Ben Delsman

willen we ook aandacht voor de “GroeneDraad” krijgen onder de trainers.

Ballen:

Alle senioren, junioren en aspiranten teamshebben de mogelijkheid gehad om 2 ballente krijgen om mee te nemen naar uitwed-strijden. Er worden geen K5 ballen meermeegegeven naar uitwedstrijden en door deweeks is het VERBODEN om ballen mee tenemen voor de zaterdag of andere activitei-ten. Het is niet de bedoeling dat we metdeze bal onze wedstrijden zullen spelen. Bij DVO krijg je de KL bal van vorig jaar ommee te trainen en te spelen.

Kerstclinic:

Dit jaar organiseren we weer een “kerstclinic”die door de sterspelers van de selectiegehouden wordt. Het zal alleen dit jaar een“Nieuwjaarsclinic” worden. Deze wordtgehouden op woensdag 4 januari. De tijdenzijn 10.00 tot 11.15 E en F, 11.45 tot 13.15 D envan 14.00 tot 15.30 C en B.

Sportieve groet, TC DVO

In de ziekenboeg:

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:53 Pagina 8

Page 9: Bazuin Magazine 2 2011-2012

Bouw- en Onderhoudsbedrijf

E.J. MeursDriestweg 86721 NE Bennekomtelefoon (0318) 41 95 31

not

aris

sen

Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:Locatie Ede Locatie Bennekom Locatie Lunteren Locatie WageningenStationsweg 36 Edeseweg 52 Dorpsstraat 22 Gen. Foulkesweg 45Postbus 94 Postbus 82 Postbus 110 6703 BM Wageningen6710 BB Ede 6720 AB Bennekom 6740 AC LunterenTel.: 0318 - 685 685 Tel.: 0318 - 41 81 81 Tel.: 0318 - 48 31 51 Tel.: 0317 427 00Fax: 0318 - 616 364 Fax: 0318 - 413 537 Fax: 0318 - 485 078 Fax: 0317 427 424

E-mail: [email protected] Web: www.notaris.com/

VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

SIGARENMAGAZIJNHANS MEKKING

Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62Staatsloten bij ons verkrijgbaar

Gas - Water - Sanitair – Centrale verwarming – Dakbedekking – Zinkwerk

Silver Sponsor

tuincentrumHANSROZEBOOM

bruidsboeketten - bloemarrangementenkamerplanten - snijbloemen

afd. potterie

bloemsierkunstHANSROZEBOOM

ONTWERPONDERHOUDAANLEG VAN TUINEN

Van Balverenweg 50Tel. 41 80 766721 ZW Bennekom

Plantsoen 5, 6701 AV WageningenTel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

van der zandtK e u k e n - i n t e r i e u r s

Silver Sponsor

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:53 Pagina 9

Page 10: Bazuin Magazine 2 2011-2012

Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB BennekomTel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

Brinkstraat 76721 WR BennekomTel. (0318) 41 80 22

Behandeling volgens afspraak

- Gediplomeerd STIVAS A, B en B nieuwe stijl

- Lid ANBOS- Lid WEVOS

Heidelaan 146721 CL BennekomTel. (0318) 41 51 98

Edeseweg 109, Bennekomtel. (0318) 41 81 18www.makelaardijjacobs.nl

Stadsbrink 30WageningenTel: 0317-414981

www.vermeulenwoninginrichting.nl

AannemersbedrijfM. van Beek

[email protected]

Voor al uw:• Verbouwingen• Renovatie• Onderhoudswerkzaamheden• Kunststof kozijnen• Isolerende beglazing• Nieuwbouw• Machinale houtbewerking• Inbraak preventie• Keukens en badkamers• en allerhande werkzaamheden

Adres: Molenstraat 51, 6721 WK BennekomPostadres: Laarweg 1, 6721 DA BennekomTelefoon: 0318 - 416053Fax: 0318 - 413955

Bakkerij ten Veen“De echte warme bakker in het binnenveld”

Dijkgraaf 24, 6721 NK BennekomTel. 0318-414451

Eikenlaan 5, 6721 DM BennekomTel. 0318-419407

www.bakkerijtenveen.nlDiverse soorten groot en klein brood, streekproducten,gesorteerd gebak, taarten en belegde broodjes

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:53 Pagina 10

Page 11: Bazuin Magazine 2 2011-2012

11

DECEMBER

2 Tessa van Roekel4 Martin Boerma5 Sinterklaas

Willemina van den Top6 Martin Spaan

Arjen van Zwieten7 Nicole Alberts

Aris van DusschotenHerbert Oostendorp

10 Esther van BeekLeon BorgersMaarten van Roekel

11 Stijn AartsCornelle DatemaBen DelsmanNico Veenendaal

12 Jan AalbersArjen LutgendorfDemi SmitCarola v Steenbergen

13 Sanne ter BeestBert Jan Piek

14 Megan Muriel KellerGerard LedderMarijn Soede

15 Wilma Wichards17 Jarno Welgraven18 Jan Sjouke vd Bos

Sara van den BrinkGerbert v.GrootheestStefanie Prins

19 Johan van der MadeEline SchipperMariska van Stein

20 Femke van GeenhuizenErik Kunst

21 Tijs SchoutenLeen Welgraven Marry v.d.Wielen

22 Laura AlbertsRuud Ansink

24 Sanne van Ginkel25 Niek van Maurik29 Arjan v.d. Heuvel30 Joey Borgers

Mees van de GoorberghMariëlle van den BergVictor Veenendaal

31 Joke RoseboomHenny RozeboomWouter Rozeboom

JANUARI

2 Iwan van den BergBart van den Hul

3 Erika BuitenhuisMonique GerritsenEvert HoutrietJanny van den Hul

Christian v. Zwieten4 Bart Koppejan

Tara Rigter5 Nienke vd Wal6 Jack van der Zee8 Wilco v.d. Bos

Jitte Utens9 Mike Keizer

Willem PaapstLieke Timmer

10 Gerbert Monteba11 Willem Jan Koppelaar

Erik Visser12 Jos van Ginkel

Bastiaan PiekElna de Visser

13 Iris ElbertsenEdward de Graag

15 Erik van BurenAnnetlotte RoozenboomAnton van SteenbergenDolf TeunesenEllen VisserLizette van Zalinge

16 Jetty van DusschotenSjoerd Koudijs

17 Dennis BruntWouter van der GardeChris van HarenMarie Rijken

18 Kelly van Aalten20 Kees Mak

Jurian de Vos21 Jelle van der Molen

Sandra RozeboomEsmee van SchuppenSanne Teunissen

22 Martijn KatsFleur KoolstraEva Schootstra

23 André van GrootheestNynke Kreeft

24 Mirjam van BeekEvelien van Roekel

25 Corianne AlbersLineke OostendorpBep Welgraven

26 Rini Kreeft27 Jos Roseboom

Thea RuijschMarjolein Schipper

28 Marko van den BornEsther BrandseLars van NielenRémon Smit

29 Kelly Verhoef30 Bram van de Hul31 Cobi Teunesen

Bettie van Roekel

Verjaardagskalender

Ledenadministratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:Wij wensen jullie een heel prettige tijd bij DVO.

Senioren: Jasper Broenink, Mike KeizerJunioren: Timo Staal, Wesley van der CraatsAspiranten: Jennifer HeikampPupillen: Jasmijn Heitink, Jonathan Koppel, Michelle Breurman, Julia Stevens, Mees Kruit, Bjorn HenriksenWelpen: Sanne en Eline van den Brink, Maarten Hartman, Luuk WiersmaRecreanten: Wim Jansen, Martin Jansen+ korfbal: Ricardo Helsemans, Rémon SmitDiversen: Christine Verhoef, Jeanette Semmelink, Gert Kreeft, WimTreur, Marleen van der Deijl, Marja van Haren, Ans Mussche, Marijkevan Doorn, Jan Willem van Mierlo, Marcel van den Hul, RonaldBrandsma

De volgende leden hebben bedankt:

Junioren: Gerben Dreschler Dienke Stomph, Merel van DusschotenAspiranten: Renée Jacobs, Kirsten Schrauwen, Doortje KuiperPupillen: Noa en Severa BlanksmaWelpen: Jade Heitink+ korfbal: Nick Ackerman

Lia Mak

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 11

Page 12: Bazuin Magazine 2 2011-2012

12

BestuurVoorzitter Matthijs Soede, T: 06-44202544, e-mail: [email protected] Ben Delsman, T: 06-14758900, e-mail: [email protected] Kees Mak, T: 0318-415527, e-mail: [email protected]

St. Topkorfbal DVOVoorzitter Jeannette Teunissen, T: 0318-417905, e-mail: [email protected] lid Jan Pieter van de Dijk, T: 06-47428714

St. DVO-halVoorzitter Jaap van den Bos, T: 0318-416739, [email protected] Jaap van Roekel, T: 0318-418543 M 06-46257175, [email protected]

Sponsorcommissie DVOVoorzitter Hamke Meijer, T: 06-53680555, e-mail: [email protected]

DVO+Begeleiding Gea van de Peppel, e-mail: [email protected]

Ic-commissie e-mail: [email protected], www.dvo-korfbal.nl

Redactie De BazuinRedactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom

T: 0318-416400, e-mail: [email protected]

Technische CommissieVoorzitter: Nick Rijken, T: 06-25433487, e-mail: [email protected] Sen Emilie v.d. Brink, T: 416354, e-mail: [email protected]

Jeugd Technische Commissie e-mail: [email protected]: Martin Koenders, T: 06-53336719, e-mail: [email protected]

D.V.O. scheidsrechterscommissie: e-mail: [email protected]: Jaap van Roekel, T: 0318-418543 of 06-46257175, [email protected] Secretaris: Jan Frans de Leeuw, T: 0318-301231, e-mail: [email protected] Contactpers. KNKV: Wim van de Born, T: 0318-419398 of 06-21544060, e-mail: [email protected]

Schoolkorfbalcommissie:Secretaris: Mieke Welgraven, T: 0318-416816, e-mail: [email protected]

Leden- en contributieadministratie, sportkledingverkoopSecretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T: 0318-415527,

[email protected]

Vertrouwenspersonen Bianca Laisina en Wim Verweij, e-mail: [email protected]

RecreantencommissieVoorzitter Daniëlle Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T: 0318-621893Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T: 0317-422611,

[email protected] voorzitter Jan Willem van Mierlo, T: 0318-621553, e-mail: [email protected] Nicolette Borgers, T: 0318-589666, [email protected]

Vrijwilligerscommissiee-mail: [email protected]

JuniorenVoorzitter Wout Hagenbeek, T: 0318-413270, [email protected] Paul Constant, T: 0318-413094, [email protected] Astrid Huis in ’t Veld, e-mail: [email protected]

AspirantenVoorziter Marten v.d. Brink, T: 413825, e-mail: [email protected] Peter de Kiewit, T: 416353, e-mail: [email protected] Gea van de Peppel, T: 630756, e-mail:[email protected]

Pupillen commissieVoorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T: 0318-416354, [email protected] Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T: 0318-414704, [email protected] Mieke Welgraven, Halderweg 107, T: 0318-416816, [email protected]

WelpenBegeleidster Manon van der Lans, T: 842668, e-mail: [email protected]

ClubhuiscommissieVoorzitter Berjo Evers, T: 0318-621511, e-mail: [email protected] vacantPenningmeester Kees Roseboom, T: 0318-416215, e-mail: [email protected] T: 0318-419093, e-mail: [email protected]

Namen en adressenlijst Geboren

Melle William

Op 23 september 2011Trotse ouders zijn:Gerbert van Grootheest en Merel VisscherWilhelminapark 64, 3581 NP Utrecht

Tobin

Op 3 november 2011Trotse ouders zijn:Roy & Marcha RutenfransAnna van Burenlaan 78, 6713 NL Ede

Gevonden voorwerpen

Aan alle spelers/speelsters van DVO en ookaan alle ouders. We hebben nog steeds eenaantal kledingstukken, zoals trainingsjacks,trainingsbroeken, jassen e.d. liggen in halvan het clubhuis. Deze liggen in bakken in dehoek, tegenover het damestoilet. Kom eenslangs en kijk of er nog wat voor U, uw zoonof dochter bij zit. Iedere zaterdag vanaf09.00 uur.

De beheerder, Cees Engelen

Website: www.dvo-korfbal.nl

Contributie Incasso DVO Bank/giroper maand per kwartaal

Welpen € 8,40 € 25,20Pupillen € 11,35 € 34,05Aspiranten € 14,00 € 42,00Junioren € 15,60 € 46,80Senioren € 19,75 € 59,25Recreanten € 9,20 € 27,60Alleen zaal € 15,00 € 45,00Trainend lid € 9,20 € 27,60G-Korfbal € 9,20 € 27,60Overig lid € 4,60 € 13,80

Te voldoen op Postbanknummer 1514215t.n.v. DVO contributieAlle bedragen zijn incl. € 4,60 basisbedrag.

Tips over digit@@l aanleveren

kopij en foto’s:

[email protected]

www.dvo-korfbal.nl

rubriek “Interactief”

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 12

Page 13: Bazuin Magazine 2 2011-2012

Molenstraat 49 6721 WK Bennekom 0318 - 413 793

Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen metShowroomshop van Ginkel

Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

Silver

Sponsor

de volledige kaasboetiekmet voortrèffelijke kwaliteit

kaasVRIJDAG’S BIJ U OP DE MARKT !Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

nu ook vrijdagavond geopend

AAddvveerrtteerreenn vvaalltt oopp!!

Neem contact op met

Joke Veenendaal

voor de mogelijkheden.

Telefoon (0318) 416400

Dorpsstraat 44 - Bennekom

Verstand van zaken en persoonlijke aandacht

• Verzekeringen • Hypotheken • Financiële diensten • Pensioenen

Edeseweg 28c Bennekom tel 0318 - 417866www.vanbeek-advies.nl Email: [email protected]

Silver

Sponsor

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 13

Page 14: Bazuin Magazine 2 2011-2012

AutoschadeKAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOM

TEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

• remmentestbank metweegsyteem

• 4-wieluitlijning• plaatwerk

• autoruiten• richtspecialist

• schadetaxaties• modernemilieuvriendelijke

spuitcabine

PROFILE ®

REPAIRCARAVANWANDHERSTEL®

Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud,schade-reparatie en focwa-garantiekeuring.

Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

Bij ons kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan:– Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en ’s avonds– Aerofit– Rugschool– IF sauna– Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen– Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar– Vrij zwemmen, overdag en ’s avonds (watertemperatuur 33 °C)

SLENDER FIT Introducé 4 x voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,-Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterkenter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat,zoals reuma en arthrose. U beëindigt dit programma met een massage op de HYDROJETmassagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest.

INFO: Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

Faunaland WolfDe Dierenspeciaalzaak

Dorpsstraat 96721 JH Bennekom

0318-416202

Dorpsstraat 2 – Bennekom0318 430158

Informeel en verzorgdVoor lunches en diner

Ook voor feestjes en vergaderingen!

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 22.30 uur

www.het-oudepostkantoor.nl

Jan van den Brink

GRINTWEG 255WAGENINGENTEL. (0317) 41 11 83

WASAUTOMATEN - KOELKASTENDIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS

EIGEN

SERVICE

DIENST

www.transus.nl SilverSponsor

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 14

Page 15: Bazuin Magazine 2 2011-2012

15

zaterdag, 12 november 2011DVO 3 - Nic./Alfa-college 3 20:00 DVO-halOVVO/De Kroon 3 - DVO 4 19:30 OVVO-halDVO 5 - Dalto 5 21:20 DVO-halVIKO 2 - DVO 6 14:20 HelsdingenDVO 7 - SSS 3 17:10 DVO-halDVO A1 - Nieuwerkerk A1 18:30 DVO-halDe Meervogels A1 - DVO A2 17:15 De Veur ZoetermeerDVO A3 - DOT (O) A1 15:00 t Riet EdeSKF B1 - DVO B1 14:00 SKF-halWageningen B1 - DVO B2 15:00 OlympiahalDVO C1 - SKF C1 13:00 DVO-halRigtersbleek C1 - DVO C2 13:10 DiekmanhalDindoa D1 - DVO D1 10:50 Dindoa-halAltius 1 - DVO 11 17:00 KerkelandenDVO 8 - Dindoa 7 16:10 t Riet EdeDVO 9 - Wageningen 10 17:20 t Riet EdeODIK 7 - DVO 10 15:10 Veluwehal (b)DLKV A1 - DVO A5 12:55 De MuizenbergDVO A6 - De Hazenkamp A1 16:00 DVO-halDVO B3 - Arena B1 14:00 t Riet EdeDVO B4 - VIKO B1 15:00 DVO-halDVO B5 - Activitas B2 14:00 DVO-halHuizen C2 - DVO C4 13:00 Sportcentrum De MeentWageningen C4 - DVO C5 13:30 De AanloopDVO D2 - KVZ D2 12:00 DVO-halDVO D3 - EKCA/ImpactPersoneel D1 11:00 DVO-halAntilopen D3 - DVO D4 10:05 De KorfDVO D5 - Activitas D1 10:00 DVO-halWageningen D6 - DVO D6 11:30 De AanloopDalto E1 - DVO E1 09:00 HoenderdaalDVO E2 - Wageningen E1 09:00 DVO-halSpirit (Vo) E3 - DVO E3 09:00 t TrefpuntAnimo E3 - DVO E4 09:00 De RandhorstDVO F2 - Tiel ‘72 F2 10:00 JaapvandenBos-zaal

zaterdag, 19 november 2011DOS’46/Engeldot 3 - DVO 3 20:15 De EendrachtDVO 4 - MIA 2 20:00 DVO-halOA/Hotel Warnsborn 3 - DVO 5 16:00 Valkenhuizen (4)DVO 6 - Tiel ‘72 2 21:15 DVO-halTelstar 4 - DVO 7 19:00 De SlagDOS’46/Engeldot A1 - DVO A1 18:45 De EendrachtDVO A2 - Blauw Wit (A) A1 18:50 DVO-halOEC A1 - DVO A3 14:30 De Braak (oec)DVO B1 - Dalto B1 17:50 DVO-halDVO B2 - Korbis B1 16:50 DVO-halDSC C1 - DVO C1 12:00 De Vijfkamp (dsc)DVO D1 - Duko/CargoTeam D1 12:50 DVO-halSkunK 2 - DVO 9 12:15 Gymnasion (1)DVO G1 - KVZ G1 15:50 DVO-halSKF A4 - DVO A6 16:10 SKF-halKoveni B1 - DVO B3 13:20 t VeerhuisTiel ‘72 B2 - DVO B5 11:30 BetuwehalVictum/IGCN C3 - DVO C3 13:50 WeteringhoekDVO C4 - HKC (U) C1 14:50 DVO-halDVO C5 - Telstar C3 13:50 DVO-halWageningen D2 - DVO D2 10:40 De AanloopSKF D2 - DVO D3 10:00 SKF-halDVO D4 - SKF D3 11:50 DVO-halReehorst ‘45 D4 - DVO D5 13:00 De ReehorstDVO D6 - SKF D4 10:50 DVO-halDVO E1 - Tiel ‘72 E1 09:55 DVO-halSparta (N) E2 - DVO E2 10:40 WatergoorDWS E2 - DVO E3 10:00 t KamphuisDVO E4 - Victum/IGCN E4 09:00 DVO-halDVO F1 - Wageningen F1 10:00 JaapvandenBos-zaalFortissimo F2 - DVO F2 09:00 Het Heem

zaterdag, 26 november 2011DVO 1 - DeetosSnel/Volhuis 1 19:30 DVO-halDVO 2 - OVVO/De Kroon 2 17:45 DVO-halDVO 3 - Drachten/Van der Wie 2 14:45 DVO-halDVO 4 - SDO (K) 3 17:15 De ReehorstAmicitia 2 - DVO 5 18:15 De StamperViking 2 - DVO 6 18:30 Mariënhoeve WestDVO A1 - Fortuna/MHIR A1 16:15 DVO-halTempo A1 - DVO A2 17:00 Limeshallen, Alphen ad Rijn OA/Hotel Warnsborn B1 - DVO B1 11:00 Valkenhuizen (5)Victum/IGCN B1 - DVO B2 15:00 WeteringhoekDVO C1 - Albatros C1 12:15 DVO-halSteeds Hooger C1 - DVO C2 12:00 ZuiderparkOA/Hotel Warnsborn 5 - DVO 11 17:20 Valkenhuizen (4)DVO 10 - De Corvers 3 20:50 DVO-halDVO A4 - DKOD A1 16:00 De ReehorstDVO B3 - Hemur Enge B1 15:00 De ReehorstDVO B4 - SKF B4 13:20 DVO-halDVO B5 - Hemur Enge B2 14:00 De ReehorstDVO C3 - SKF C3 11:10 DVO-halRDZ C2 - DVO C4 13:00 DijnselburgRegio ‘72 C2 - DVO C5 13:30 De WiekenDOT (O) D2 - DVO D3 12:00 Rusheuvel (dot)DVO D5 - EKCA/ImpactPersoneel D2 10:00 DVO-halSKF E1 - DVO E1 10:00 SKF-halDVO E2 - RDZ E1 09:00 DVO-halViking E2 - DVO E4 12:00 Mariënhoeve WestWoudenberg F1 - DVO F1 09:00 De Camp (de vallei)DVO F2 - Tweemaal Zes F2 10:00 JaapvandenBos-zaal

woensdag, 30 november 2011Dalto 1 - DVO 1 20:30 HoenderdaalDalto 2 - DVO 2 18:45 Hoenderdaal

zaterdag, 3 december 2011DVO 1 - Nic./Alfa-college 1 19:30 DVO-halDVO 2 - Nic./Alfa-college 2 17:40 DVO-halDe Hoeve 2 - DVO 3 18:35 De DukerAnimo 2 - DVO 4 19:40 De RandhorstDVO 5 - Antilopen 3 16:00 t Riet EdeDVO 6 - Arena 2 17:15 t Riet EdeSynergo 5 - DVO 7 15:30 De DreefSporting Delta A1 - DVO A1 18:30 DeltahalDVO A2 - Pernix A1 16:15 DVO-halWageningen A2 - DVO A3 12:30 De AanloopDVO B1 - Telstar B1 15:05 DVO-halDVO B2 - GKV (G) B1 15:00 t Riet EdeReehorst ‘45 C1 - DVO C1 11:30 De PeppelDVO C2 - Sparta (Zw) C1 14:00 DVO-halDVO D1 - Reehorst ‘45 D1 13:00 DVO-halDVO 11 - Het Bosch 1 20:50 DVO-halSKF 6 - DVO 8 21:35 SKF-halViking 4 - DVO 9 16:00 Mariënhoeve WestWoudenberg 6 - DVO 10 15:30 De Camp (de grift)SKF A3 - DVO A4 18:00 SKF-halKesteren B1 - DVO B3 18:00 De LeedeVictum/IGCN B4 - DVO B4 17:55 WeteringhoekZetten B1 - DVO B5 13:50 De WanmolenKoveni C1 - DVO C3 11:00 t VeerhuisDVO C5 - Reehorst ‘45 C2 14:00 t Riet EdeSteeds Hooger D1 - DVO D2 13:40 ZuiderparkDVO D4 - Arena D1 12:00 DVO-halDVO D6 - Zetten D2 11:00 DVO-halWageningen E1 - DVO E2 10:40 De AanloopDVO E3 - DWS E1 10:00 DVO-halDVO E4 - Woudenberg E3 09:00 DVO-halDVO F1 - SKF F1 10:00 JaapvandenBos-zaal

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Wedstrijdprogramma zaal 2011-2012

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 15

Page 16: Bazuin Magazine 2 2011-2012

16

zaterdag, 10 december 2011KZ/Hiltex 1 - DVO 1 20:00 De Sprong, Koog ad ZaanKZ/Hiltex 2 - DVO 2 18:30 De Sprong, Koog ad ZaanDe Meeuwen 3 - DVO 3 19:30 MeeuwenDVO 4 - Nieuwerkerk 4 17:35 De ReehorstRheko 2 - DVO 5 17:50 De HangmatTelstar 3 - DVO 6 18:00 De SlagDVO 7 - DWS 2 16:25 De ReehorstHoogkerk A1 - DVO A1 18:15 HoogkerkDVO A2 - Antilopen A1 17:50 DVO-halRust Roest A2 - DVO A3 13:20 De Lievendaal (rust roest)De Meeuwen B1 - DVO B1 16:00 MeeuwenFortissimo B1 - DVO B2 12:00 Het HeemDVO C1 - GKV (G) C1 14:40 DVO-halDVO C2 - Blauw Zwart C1 13:40 DVO-halKVZ D1 - DVO D1 12:40 Hanzehal (1)Synergo 7 - DVO 11 15:40 De DreefDVO 8 - Wolderwijd 2 19:00 DVO-halDVO 9 - Kesteren 2 21:20 DVO-halDVO 10 - Hemur Enge 3 20:10 DVO-halDVO A4 - Wesstar/Total Projec A1 16:40 DVO-halDVO A5 - Rivalen A1 15:15 De ReehorstDe Maaskanters A1 - DVO A6 13:00 De KreekVictum/IGCN B3 - DVO B3 14:50 WeteringhoekDVO B4 - Fortissimo B2 15:40 DVO-halViking B4 - DVO B5 13:00 Mariënhoeve WestDVO C3 - Animo C2 14:15 De ReehorstDVO C4 - Tweemaal Zes C3 12:40 DVO-halDVO D2 - DKOD D1 11:40 DVO-halKesteren D1 - DVO D3 14:00 De LeedeDVO D4 - Hemur Enge D1 10:40 DVO-halWageningen D5 - DVO D5 12:30 De AanloopZetten D2 - DVO D6 11:00 De WanmolenDVO E1 - Woudenberg E1 09:50 DVO-halAntilopen E2 - DVO E2 10:10 De KorfMIA E3 - DVO E3 10:00 Fit Academie Bokkeduinen DVO E4 - Wageningen E2 09:00 DVO-halTiel ‘72 F1 - DVO F1 12:45 WestroyenhalDVO F2 - Victum/IGCN F2 10:00 JaapvandenBos-zaal

zaterdag, 17 december 2011DVO 1 - PKC/Hagero 1 19:30 DVO-halDVO 2 - PKC/Hagero 2 17:45 DVO-halDVO 3 - DOS Kampen/Veltman 2 14:45 DVO-halRDZ 2 - DVO 4 16:00 DijnselburgDVO 5 - SKF 4 13:25 DVO-halHKC (U) 4 - DVO 6 19:40 HoogravenDVO 7 - OA/Hotel Warnsborn 4 20:50 DVO-halDVO A1 - KVS A1 16:15 DVO-halRust Roest A1 - DVO A2 15:15 De Lievendaal (rust roest)DVO A3 - DKB A1 12:15 DVO-halFortuna/MHIR B1 - DVO B1 16:30 Fortuna-halIJsselvogels B1 - DVO B2 15:10 ZuidplasDVO C1 - Oranje Wit (D) C1 10:00 DVO-halAtalante C1 - DVO C2 13:45 ZuiderparkDKOD 3 - DVO 11 17:00 De RijnkomAtalante G1 - DVO G1 17:00 ZuiderparkNoviomagum A1 - DVO A4 10:15 Ark van OostEerbeek/Turbulas A2 - DVO A5 13:00 De BhoeleDVO A6 - Tiel ‘72 A2 11:05 DVO-halVIKO B1 - DVO B4 11:30 HelsdingenHemur Enge B2 - DVO B5 13:00 De PloegDKOD C1 - DVO C4 15:00 De RijnkomRDZ D1 - DVO D4 13:00 DijnselburgAnimo D2 - DVO D6 13:20 De RandhorstViking E1 - DVO E1 11:00 Mariënhoeve WestDVO E3 - Sparta (N) E4 09:00 DVO-halDVO F1 - VIKO F1 10:00 JaapvandenBos-zaalSynergo F1 - DVO F2 11:15 De Dreef

zaterdag, 24 december 2011DVO 11 - Dalto 8 12:00 DVO-halDVO 8 - De Meeuwen 6 14:30 DVO-halDVO 9 - Reehorst ‘45 2 13:15 DVO-halKVZ A4 - DVO A5 14:10 Hanzehal (2)DVO B3 - Nova B2 11:00 DVO-halDVO B5 - Zetten B1 10:00 DVO-halDVO D3 - Zetten D1 09:00 DVO-hal

zaterdag, 7 januari 2012Fortuna/MHIR 1 - DVO 1 18:00 Fortuna-halFortuna/MHIR 2 - DVO 2 19:30 Fortuna-halROG 2 - DVO 3 14:30 BeyumDVO 4 - Fortissimo 2 21:20 DVO-halODIK 2 - DVO 5 17:35 Veluwehal (a)DVO 6 - Revival 2 15:25 De ReehorstWoudenberg 3 - DVO 7 19:00 De Camp (de grift)KZ/Hiltex A1 - DVO A1 14:30 Het Trias, KrommenieDVO A2 - OVVO/De Kroon A1 14:15 De ReehorstNKV A1 - DVO A3 15:30 De Hongerman (nkv)DVO B1 - Groen Geel B1 18:00 DVO-halDVO B2 - Nova B1 17:00 DVO-halHKC (Ha) C1 - DVO C1 14:10 De WielewaalDVO C2 - KVZ C2 16:00 DVO-halWageningen D1 - DVO D1 12:30 De AanloopDVO 11 - Altius 1 20:10 DVO-halODIK 5 - DVO 8 14:00 Veluwehal (a)Tiel ‘72 5 - DVO 9 16:45 WestroyenhalDVO 10 - ODIK 7 16:35 De ReehorstDVO G1 - Atalante G1 14:00 DVO-halDVO A5 - SEV (Z) A1 19:00 DVO-halAnimo A3 - DVO A6 16:00 De RandhorstArena B1 - DVO B3 15:30 t GastlandSGV B1 - DVO B4 14:00 Interwey (1)Animo B2 - DVO B5 14:00 De RandhorstDVO C3 - Fortissimo C2 15:00 DVO-halDVO C4 - Dalto C4 13:00 DVO-halDVO C5 - SKF C7 12:00 DVO-halReehorst ‘45 D2 - DVO D2 13:30 De PeppelDVO D3 - Wageningen D4 11:00 DVO-halTiel ‘72 D2 - DVO D5 10:30 BetuwehalDVO E1 - OA/Hotel Warnsborn E1 10:00 DVO-halSpirit (Vo) E2 - DVO E2 10:00 t TrefpuntODIK E3 - DVO E3 10:00 Veluwehal (b)DVO E4 - Tiel ‘72 E3 09:00 DVO-halFortissimo F1 - DVO F1 09:00 Het HeemDVO F2 - Huizen F1 10:00 JaapvandenBos-zaal

zaterdag, 14 januari 2012DVO 1 - Blauw Wit (A) 1 19:30 DVO-halDVO 2 - Blauw Wit (A) 2 17:45 DVO-halNic./Alfa-college 3 - DVO 3 11:45 Alfa CollegeDVO 4 - OVVO/De Kroon 3 16:30 DVO-halDalto 5 - DVO 5 13:40 HoenderdaalDVO 6 - VIKO 2 20:45 DVO-halSSS 3 - DVO 7 16:15 OlympiahalNieuwerkerk A1 - DVO A1 14:10 De Kleine VinkDVO A2 - De Meervogels A1 16:30 De ReehorstDOT (O) A1 - DVO A3 15:20 Mondriaan (dot)DVO B1 - SKF B1 14:10 DVO-halDVO B2 - Wageningen B1 15:30 De ReehorstSKF C1 - DVO C1 13:00 SKF-halDVO C2 - Rigtersbleek C1 13:05 DVO-halDVO D1 - Dindoa D1 12:00 DVO-halDe Meeuwen 6 - DVO 8 20:50 MeeuwenWageningen 10 - DVO 9 16:00 De AanloopHKC (U) 6 - DVO 10 11:15 HoogravenKVZ G1 - DVO G1 10:00 Hanzehal (3)DVO A4 - Rheko A2 17:40 De ReehorstDVO A5 - KVZ A4 15:15 DVO-halDe Hazenkamp A1 - DVO A6 11:45 Meijhorst

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 16

Page 17: Bazuin Magazine 2 2011-2012

17

RDZ E1 - DVO E2 12:00 DijnselburgDVO F1 - Woudenberg F1 10:00 JaapvandenBos-zaalTweemaal Zes F2 - DVO F2 11:30 De Vierstee (veld 2 gymzaal)- zaterdag, 4 februari 2012DVO 3 - De Hoeve 2 19:40 DVO-halDVO 4 - Animo 2 18:20 DVO-halAntilopen 3 - DVO 5 19:50 De KorfArena 2 - DVO 6 14:00 t GastlandDVO 7 - Synergo 5 20:20 t Riet EdePernix A1 - DVO A2 18:00 De Zijl, LeidenDVO A3 - Wageningen A2 17:10 DVO-halGKV (G) B1 - DVO B2 14:55 Van RappardhalDVO C1 - Reehorst ‘45 C1 12:00 DVO-halSparta (Zw) C1 - DVO C2 13:30 WindesheimReehorst ‘45 D1 - DVO D1 11:30 De PeppelDalto 8 - DVO 11 18:25 HoenderdaalDVO 8 - SKF 6 20:55 DVO-halDVO 9 - Viking 4 18:00 t Riet EdeDVO 10 - Woudenberg 6 19:10 t Riet EdeDVO G1 - KVZ G1 15:00 DVO-halDVO A4 - SKF A3 16:00 DVO-halDSC A2 - DVO A6 12:15 De Vijfkamp (dsc)DVO B3 - Kesteren B1 14:00 DVO-halDVO B4 - Victum/IGCN B4 17:00 t Riet EdeDVO B5 - Tiel ‘72 B2 13:00 DVO-halDVO C3 - Koveni C1 11:00 DVO-halReehorst ‘45 C2 - DVO C5 14:30 De PeppelDVO D2 - Steeds Hooger D1 10:00 DVO-halTiel ‘72 D4 - DVO D6 11:30 BetuwehalOA/Hotel Warnsborn E1 - DVO E1 10:25 Valkenhuizen (4)DVO E2 - Antilopen E2 09:00 DVO-halDWS E1 - DVO E3 11:00 t KamphuisWoudenberg E3 - DVO E4 10:00 De Camp (de vallei)SKF F1 - DVO F1 09:00 SKF-hal (veld 1f2)

zaterdag, 11 februari 2012DeetosSnel/Volhuis 1 - DVO 1 20:00 DeetosSnel-halOVVO/De Kroon 2 - DVO 2 16:30 OVVO-halDVO 3 - De Meeuwen 3 18:45 DVO-halNieuwerkerk 4 - DVO 4 17:15 De Kleine VinkDVO 5 - Rheko 2 21:15 DVO-halDVO 6 - Telstar 3 20:05 DVO-halDWS 2 - DVO 7 18:15 Veluwehal (a)DVO A1 - Hoogkerk A1 17:20 DVO-halAntilopen A1 - DVO A2 17:05 De KorfDVO A3 - Rust Roest A2 16:00 DVO-halDVO B1 - De Meeuwen B1 13:50 DVO-halDVO B2 - Fortissimo B1 12:50 DVO-halGKV (G) C1 - DVO C1 14:00 Van RappardhalBlauw Zwart C1 - DVO C2 13:30 n DikkenDVO D1 - KVZ D1 10:50 DVO-halHet Bosch 1 - DVO 11 16:40 De LindeKesteren 2 - DVO 9 19:10 De LeedeHemur Enge 3 - DVO 10 15:00 De PloegAtalante G1 - DVO G1 16:00 ZuiderparkReehorst ‘45 A1 - DVO A4 12:30 De ReehorstRivalen A1 - DVO A5 14:15 BeumerskampDVO A6 - De Maaskanters A1 14:50 DVO-halActivitas B1 - DVO B4 13:00 De LeedeDVO B5 - Animo B2 11:50 DVO-halSteeds Hooger C2 - DVO C5 09:00 ZuiderparkKVZ D2 - DVO D2 10:00 Hanzehal (3)Zetten D1 - DVO D3 11:00 De WanmolenArena D1 - DVO D4 12:30 t GastlandDVO D6 - Reehorst ‘45 D3 09:50 DVO-halDVO E3 - DWS E2 09:00 DVO-halWageningen E2 - DVO E4 14:00 OlympiahalDVO F1 - Tiel ‘72 F1 10:00 JaapvandenBos-zaalVictum/IGCN F2 - DVO F2 09:00 Weteringhoek (veld 1f1)

DVO B5 - SKF B5 14:30 De ReehorstDOT (O) C1 - DVO C3 13:00 Mondriaan (dot)ODIK D1 - DVO D2 09:00 Veluwehal (a)EKCA/ImpactPersoneel D1 - DVO D3 13:00 ElderveldDVO D4 - Victum/IGCN D2 11:00 DVO-halActivitas D1 - DVO D5 17:00 De LeedeDVO D6 - Wageningen D6 10:00 DVO-halDVO E1 - Dalto E1 09:00 DVO-halODIK E2 - DVO E2 12:05 Veluwehal (b)Tiel ‘72 F2 - DVO F2 13:45 Westroyenhal

zaterdag, 21 januari 2012DOS’46/Engeldot 1 - DVO 1 19:15 De EendrachtDOS’46/Engeldot 2 - DVO 2 17:30 De EendrachtDVO 3 - DOS’46/Engeldot 3 19:50 DVO-halMIA 2 - DVO 4 18:20 Fit Academie Bokkeduinen DVO 5 - OA/Hotel Warnsborn 3 17:20 t Riet EdeTiel ‘72 2 - DVO 6 19:05 WestroyenhalDVO 7 - Telstar 4 21:05 DVO-halDVO A1 - DOS’46/Engeldot A1 18:20 DVO-halBlauw Wit (A) A1 - DVO A2 15:35 Blauw-Withal, AmsterdamDVO A3 - OEC A1 16:10 t Riet EdeDalto B1 - DVO B1 15:00 HoenderdaalKorbis B1 - DVO B2 17:00 De DreefDVO C1 - DSC C1 15:00 DVO-halWageningen C2 - DVO C2 16:00 OlympiahalDuko/CargoTeam D1 - DVO D1 10:00 EndesprongDVO 11 - Synergo 7 17:00 DVO-halWageningen A3 - DVO A5 16:30 De AanloopDVO A6 - SKF A4 15:00 t Riet EdeDVO B3 - Koveni B1 16:00 DVO-halDVO B4 - Kesteren B2 14:00 t Riet EdeActivitas B2 - DVO B5 13:00 De LeedeDVO C3 - Victum/IGCN C3 14:00 DVO-halHKC (U) C1 - DVO C4 10:15 HoogravenTelstar C3 - DVO C5 16:00 De SlagDVO D2 - Wageningen D2 13:00 DVO-halDVO D3 - SKF D2 12:00 DVO-halDVO D4 - Antilopen D3 11:00 DVO-halDVO D5 - Reehorst ‘45 D4 10:00 DVO-halTiel ‘72 E1 - DVO E1 12:45 WestroyenhalDVO E2 - Sparta (N) E2 09:00 DVO-halAntilopen E3 - DVO E3 09:05 De KorfVictum/IGCN E4 - DVO E4 10:00 WeteringhoekWageningen F1 - DVO F1 12:00 OlympiahalDVO F2 - Fortissimo F2 10:00 JaapvandenBos-zaal

zaterdag, 28 januari 2012DVO 1 - TOP/Wereldtickets.nl 1 19:30 DVO-halDVO 2 - KVS 2 17:40 DVO-halDrachten/Van der Wie 2 - DVO 3 18:00 Korfbalhal DrachtenSDO (K) 3 - DVO 4 19:10 De Schulenburch KamerikDVO 5 - Amicitia 2 16:20 DVO-halDVO 6 - Viking 2 15:10 DVO-halFortuna/MHIR A1 - DVO A1 17:45 Fortuna-halDVO A2 - Tempo A1 14:00 DVO-halDVO B1 - OA/Hotel Warnsborn B1 13:00 DVO-halDVO B2 - Victum/IGCN B1 12:00 DVO-halAlbatros C1 - DVO C1 16:00 DevelsteinhalDVO C2 - Steeds Hooger C1 11:00 DVO-halDVO D1 - De Meeuwen D1 09:00 DVO-halDVO 8 - MIA 5 20:50 DVO-halDe Corvers 3 - DVO 10 17:10 KerkelandenDKOD A1 - DVO A4 15:00 De RijnkomVictum/IGCN A3 - DVO A6 13:40 WeteringhoekHemur Enge B1 - DVO B3 14:00 De PloegSKF C3 - DVO C3 13:00 SKF-halDVO C5 - Regio ‘72 C2 10:00 DVO-halDKOD D1 - DVO D2 14:00 De RijnkomEKCA/ImpactPersoneel D2 - DVO D5 13:10 ElderveldSKF D4 - DVO D6 11:00 SKF-hal

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 17

Page 18: Bazuin Magazine 2 2011-2012

18

woensdag, 15 februari 2012DVO 1 - Dalto 1 20:30 DVO-halDVO 2 - Dalto 2 18:45 DVO-hal

zaterdag, 18 februari 2012Nic./Alfa-college 1 - DVO 1 20:00 Alfa CollegeNic./Alfa-college 2 - DVO 2 18:15 Alfa CollegeDOS Kampen/Veltman 2 - DVO 3 18:45 De ReeveDVO A1 - Sporting Delta A1 18:30 DVO-halTelstar B1 - DVO B1 12:00 De SlagDVO C2 - Atalante C1 15:00 De ReehorstDe Meeuwen D1 - DVO D1 13:00 MeeuwenDVO 11 - DKOD 3 17:15 De ReehorstDindoa 7 - DVO 8 18:00 Dindoa-halDVO 9 - SkunK 2 19:50 DVO-halDVO 10 - Huizen 4 21:00 DVO-halDVO A4 - Reehorst ‘45 A1 17:10 DVO-halDVO A5 - Wageningen A3 16:00 DVO-halDVO A6 - Victum/IGCN A3 16:00 De ReehorstNova B2 - DVO B3 14:25 HF Witte CentrumKesteren B2 - DVO B4 17:00 De LeedeAnimo C2 - DVO C3 16:00 De RandhorstDVO C4 - RDZ C2 14:00 De ReehorstDVO C5 - Wageningen C4 15:00 DVO-halDVO D2 - ODIK D1 14:00 DVO-halDVO D3 - Kesteren D1 13:00 DVO-halVictum/IGCN D2 - DVO D4 11:50 WeteringhoekDVO D5 - Wageningen D5 12:00 DVO-halDVO E1 - SKF E1 11:05 DVO-halDVO E2 - Spirit (Vo) E2 10:00 DVO-halDVO E3 - Spirit (Vo) E3 09:00 DVO-hal

zaterdag, 25 februari 2012DVO 1 - KZ/Hiltex 1 19:30 DVO-halDVO 2 - KZ/Hiltex 2 17:45 DVO-halDVO 11 - OA/Hotel Warnsborn 5 17:50 De ReehorstDVO 8 - ODIK 5 15:30 De ReehorstDVO 9 - Tiel ‘72 5 20:50 DVO-halDVO A5 - DLKV A1 16:40 De ReehorstDVO A6 - DSC A2 16:15 DVO-halDVO B3 - Victum/IGCN B3 13:00 DVO-halDVO B4 - Activitas B1 12:00 DVO-halDVO B5 - Viking B4 15:05 DVO-halTweemaal Zes C3 - DVO C4 16:00 De ViersteeSKF D3 - DVO D4 12:00 SKF-halDVO D5 - Tiel ‘72 D2 11:00 DVO-halDVO D6 - Tiel ‘72 D4 14:00 DVO-halDVO E1 - Viking E1 10:00 DVO-halDVO E3 - MIA E3 09:00 DVO-hal

zaterdag, 3 maart 2012PKC/Hagero 1 - DVO 1 15:30 PKC-hal (hal 1)PKC/Hagero 2 - DVO 2 13:45 PKC-hal (hal 1)DVO 4 - RDZ 2 21:20 DVO-halSKF 4 - DVO 5 20:10 SKF-halDVO 6 - HKC (U) 4 20:10 DVO-halOA/Hotel Warnsborn 4 - DVO 7 15:15 Valkenhuizen (4)KVS A1 - DVO A1 15:40 De Blinkerd Scheveningen DVO A2 - Rust Roest A1 19:00 DVO-halDKB A1 - DVO A3 13:20 Naestenbest (dkb 1)DVO B1 - Fortuna/MHIR B1 18:00 DVO-halDVO B2 - IJsselvogels B1 17:00 DVO-halOranje Wit (D) C1 - DVO C1 15:00 Oranje WithalDVO C2 - Wageningen C2 16:00 DVO-halMIA 5 - DVO 8 20:00 Fit Academie Bokkeduinen Reehorst ‘45 2 - DVO 9 16:00 t Riet EdeKVZ G1 - DVO G1 13:00 Hanzehal (2)Wesstar/Total Projec A1 - DVO A4 11:15 De PalsTiel ‘72 A2 - DVO A6 15:40 WestroyenhalSKF B4 - DVO B4 18:00 SKF-halSKF B5 - DVO B5 17:00 SKF-hal

DVO C3 - DOT (O) C1 15:00 DVO-halDVO C4 - DKOD C1 14:00 DVO-halDVO C5 - Steeds Hooger C2 13:00 DVO-halDVO D3 - DOT (O) D2 12:00 DVO-halDVO D4 - RDZ D1 11:00 DVO-halKeizer Karel D1 - DVO D5 11:00 MeijhorstDVO D6 - Animo D2 10:00 DVO-halWoudenberg E1 - DVO E1 10:00 De Camp (de vallei)Sparta (N) E4 - DVO E3 09:00 WatergoorDVO E4 - Animo E3 09:00 DVO-halVIKO F1 - DVO F1 09:30 HelsdingenDVO F2 - Synergo F1 10:00 JaapvandenBos-zaal

zaterdag, 10 maart 2012DVO 1 - Fortuna/MHIR 1 19:30 DVO-halDVO 2 - Fortuna/MHIR 2 17:45 DVO-halDVO 3 - ROG 2 14:45 DVO-halFortissimo 2 - DVO 4 18:05 Het HeemDVO 5 - ODIK 2 13:15 DVO-halRevival 2 - DVO 6 18:10 Veluwehal (a)DVO 7 - Woudenberg 3 20:50 DVO-halDVO A1 - KZ/Hiltex A1 16:15 DVO-halOVVO/De Kroon A1 - DVO A2 17:05 OVVO-halDVO A3 - NKV A1 12:00 DVO-halGroen Geel B1 - DVO B1 17:25 Groen-GeelhalNova B1 - DVO B2 14:15 HF Witte CentrumDVO C1 - HKC (Ha) C1 11:00 DVO-halKVZ C2 - DVO C2 11:20 Hanzehal (2)DVO D1 - Wageningen D1 10:00 DVO-halWolderwijd 2 - DVO 8 16:50 De HorstHuizen 4 - DVO 10 16:00 Sportcentrum De MeentRheko A2 - DVO A4 13:30 De DumpelSEV (Z) A1 - DVO A5 10:30 De PolFortissimo B2 - DVO B4 10:00 De BosrandFortissimo C2 - DVO C3 09:00 De BosrandDalto C4 - DVO C4 09:00 HoenderdaalSKF C7 - DVO C5 12:00 SKF-halWageningen D4 - DVO D3 13:30 De AanloopHemur Enge D1 - DVO D4 12:00 De PloegReehorst ‘45 D3 - DVO D6 15:10 De ReehorstDVO E3 - ODIK E3 09:00 DVO-halTiel ‘72 E3 - DVO E4 12:45 WestroyenhalDVO F1 - Fortissimo F1 10:00 JaapvandenBos-zaalHuizen F1 - DVO F2 10:00 Sportcentrum De Meent

zaterdag 17 maart 2012Blauw Wit (A) 1 - DVO 1 20:00 Blauw-Withal, AmsterdamBlauw Wit (A) 2 - DVO 2 18:15 Blauw-Withal, Amsterdam DVO 10 - HKC (U) 6 20:30 DVO-halDVO G1 - Atalante G1 14:00 DVO-halDVO A4 - Noviomagum A1 19:20 DVO-halDVO A5 - Eerbeek/Turbulas A2 18:10 DVO-halDVO A6 - Animo A3 17:00 DVO-halDVO B4 - SGV B1 16:00 DVO-halDVO C4 - Huizen C2 15:00 DVO-halDVO D2 - Reehorst ‘45 D2 13:00 DVO-halDVO D5 - Keizer Karel D1 12:00 DVO-halDVO E2 - ODIK E2 11:00 DVO-halDVO E3 - Antilopen E3 10:00 DVO-halDVO E4 - Viking E2 09:00 DVO-hal

zaterdag, 24 maart 2012DVO 1 - DOS’46/Engeldot 1 20:00 DVO-halDVO 2 - DOS’46/Engeldot 2 18:15 DVO-hal

zaterdag, 31 maart 2012TOP/Wereldtickets.nl 1 - DVO 1 20:00 De Wasbeek (de korf)KVS 2 - DVO 2 16:45 De Blinkerd Scheveningen

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 18

Page 19: Bazuin Magazine 2 2011-2012

T h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c e

• Persoonlijk en deskundig advies

• Goede diagnose middels 3 stappen

• Individuele aanpassingen • Pasvormgarantie

Sportschoenenspeciaalzaak en Sportpodologisch centrum

Boogstraat 3, Ede Tel (0318) 69 31 89

Schoolstraat 336721 CR BennekomTel. (0318) 41 69 62

HEIDA

DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

CHINEES INDISCH RESTAURANTGEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR

’s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

M.C. Lee (Charly)

Oude Bennekomseweg 80Tel.: (0317) 41 27 00Wageningen

Silver Sponsor

Bloemenkiosk

voor kwaliteit vanBloemen en Planten

Standplaats:Dorpsstraat 55“C1000 Snetselaar”

Iedere vrijdag in BennekomZaterdags in Ede

(033) 2 98 56 02

APK REPARATIE ONDERHOUDBANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

Tevens leveren wij alle merken auto’s, nieuw en gebruikt

www.ottink.nlKelvinstraat 10 Nude 23II

6716 BW Ede 6702 DJ WageningenTel. (0318) 64 63 00 Tel. (0317) 62 10 05

“In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

Dorpsstraat 336721 JJ Bennekom

Telefoon (0318) 43 00 04

Groveko B.V.SCHOONMAAKARTIKELEN.NL Silver

Sponsor

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 19

Page 20: Bazuin Magazine 2 2011-2012

Sterk in

Pompinstallaties

- Pompgemalen voor riool-,

drainage- en regenwater

- Riolering buitengebieden

- Individuele behandeling

afvalwater (IBA)

- Waterwinning en behandeling

- Besturing en telemetrie

Bezoekadres:

Voltastraat 76716AJ EdeNederland

+31(0)318 49 32 10+31(0)318 41 76 [email protected]

T

F

I

E

Kronenburgsingel 60-216831 GX ArnhemTel: 026-3233353

Pizza - Express De KorenbloemKorenlaan 17 - 19

Afhaal & Bezorgservice

0318430088

Buiten Bennekom rekenen wij € 1,20 bezorgkosten.Betaling op maat.

Bezorgers hebben maximaal € 15,- wisselgeld bij zich.

Pizza - Express Cafetariamaandag - gesloten maandag - geslotendi t/m za - 16.00 tot 22.00 uur di t/m za - 12.00 tot 23.00 uurzondag - 16.00 tot 20.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

Silver Sponsor DVO

Alleen op demarkt

Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uurWageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

“de kaasjager: J.C. OskamReehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

Lindelaan 1Bennekom(0318) 41 44 87

GazelleBatavusGiant

Gas - Water - CV

Kaardebol 5, BENNEKOMTel. (0318) 41 46 12

• MAKELAARDIJ O.Z.• HYPOTHEKEN• TAXATIES

Edeseweg 61Postbus 67, 6720 AB BennekomTel. 0318 - 43 00 43Fax 0318 - 41 86 27

Email: [email protected]: barneveld-schuurman.nl

Dorpsstraat 16, BennekomTelefoon (0318) 419800

[email protected]

Silver Sponsor

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:54 Pagina 20

Page 21: Bazuin Magazine 2 2011-2012

horende procedures zijn nu vastgesteld. Hetdaarbij horend gedragsreglement bestaat uituitgangspunten, geen strikte regels want datkan niet. Het is en blijft een levend docu-ment. Dit vinden wij belangrijk omdat weconstant te maken blijven hebben met maat-schappelijke ontwikkelingen. Kort gezegd: dewereld verandert en dus ook hoe we metelkaar omgaan. Betekent wel dat je ercontinu alert op moet blijven. We willen hetgesprek blijven aangaan binnen de verenigingen waar nodig dus ook het gedragsreglementaan kunnen passen.”

Duidelijk verhaal, maar welke rol neemt devertrouwenscontactpersoon (VCP) hierin in?“De VCP is een belangrijke speler voor onzevereniging binnen het beleid. Enerzijds zijnWim en Bianca adviserend naar het bestuurover het beleid omtrent omgangsvormen. Enals er een incident is waar het bestuur actiemoet nemen, horen we dat ook, mits natuur-lijk het betreffende lid daar om vraagt.Daarnaast hebben Bianca en Wim natuurlijkook een functie als neutrale personen voorleden en ouders die vragen hebben of ergensmee zitten”, vertelt Rik. “Dat klopt”, neemtBianca over. “Maar wij zijn vooral neutraal ,een luisterend oor, bij wieleden en oudershun verhaal kwijt kunnen. Eerst vulden wijde functie als VCP zelf in en waren we vooralintern gericht, maar nadat wij de cursus bijhet NOC*NSF hebben gevolgd zijn wij onsbewuster geworden van onze rol.”

Wat is die rol dan volgens het NOC*NSF?“Als VCP bij een vereniging moet je vooralobjectief en neutraal blijven en niet zoekennaar een oplossing of een waardeoordeelgeven. Je fungeert eigenlijk als eersteopvang voor leden en ouders als ze over ditonderwerp willen praten”, vertelt Wim. “Jebent vooral bezig met het aanhoren van het

gebied. Toen hebben Rik en Ben (bestuurs-leden) een eerste concept beleid en functie-profiel gemaakt. De KNKV (korfbalbond red.)was wel geïnteresseerd en verwees ons doornaar NOC*NSF. Daar vonden we voorbeeldenvan beleid en hebben we het conceptontwerpopgesteld.”

Waarom een conceptontwerp en niet directhet beleid laten vaststellen door hetbestuur?“Het leek ons juist erg goed om de mensenbinnen de vereniging te betrekken bij hetopstellen van het beleid en de regels diehierbij komen kijken”, licht Wim toe. “Metnieuw beleid, en zeker wanneer we het overdit onderwerp hebben, is het belangrijk omvoldoende draagvlak te hebben binnen devereniging.” Rik vult aan: “DVO is een grotevereniging, waar veel vrijwilligers en ledenbij betrokken zijn. Wij hebben er daaromvoor gekozen om beleid over een belangrijkonderwerp als dit gezamenlijk met de ver-schillende commissies op te stellen. Juist bijdit onderwerp was het belangrijk niet alsbestuur regels vast te stellen, maar om ingesprek te gaan met de leden via verschillen-de commissies. En dan niet met regels, maarvooral met vragen. Doordat het een onder-werp is dat binnen iedere commissie welraakvlakken heeft, vonden wij het belangrijkdat iedereen zijn of haar ideeën hieroverkenbaar moest kunnen maken. Vandaar datwe in combinaties van twee personen (eenvertrouwenscontactpersoon en eenbestuurslid) langs een aantal commissies zijngegaan. Vervolgens zijn met de reacties van-uit de commissies gedragsregels opgestelddie in de LedenVergadering zijn vastgesteld.”

En heeft dit zijn meerwaarde bewezen?“Jazeker!” zegt Bianca resoluut. “Niet alleenkregen we door deze rondgang de gelegen-heid om het beleid vorm te geven, maar ookhadden we direct een podium om onszelf ende procedures te presenteren. Je kan welstellen dat dit heeft geresulteerd in een vlie-gende start voor het beleid en de uitvoeringhiervan.” Wim valt Bianca bij: “Na de rond-gang bij de commissies en de invoering vanhet beleid kregen we meteen al vragen. Datwas een bevestiging voor ons dat we er goedaan hebben gedaan dit onderwerp binnen devereniging aan te kaarten.”

En nu is het beleid dus klaar?“Ja en nee”, zegt Rik. “Het beleid rondomongewenste omgangsvormen en de daarbij

Sinds het seizoen 2009/2010 zijn er binnen korfbalvereniging DVO Bennekom twee vertrou-wenscontactpersonen actief. De vereniging is zelf trots op het beleid dat zij heeft opgezett.a.v. ongewenste omgangsvormen en het functioneren van de vertrouwenscontactperso-nen. Over de redenen om deze personen aan te stellen, het beleid dat de vereniging voertmet betrekking tot dit onderwerp en de toegevoegde waarde voor de vereniging in dit arti-kel een interview met Rik Bijl (bestuurslid DVO Bennekom), Bianca Laisina en Wim Verweij(vertrouwenscontactpersonen binnen DVO Bennekom).

21

Een vertrouwenscontactpersoon, een aanwinst voor iedere sportvereniging!

Wat is de reden geweest dat DVO gestart ismet beleid rondom ongewenste omgangs-vormen?“Dat was volgens mij naar aanleiding van eenvraag van Bianca”, begint Rik zijn verhaal.“Bianca kwam met een vraag bij het bestuurhoe gaat de vereniging om met een poten-tieel incident op het gebied van seksueleintimidatie. Dat was even slikken, wij haddenvanuit het bestuur geen procedures of regelshieromtrent en zijn hier toen binnen hetbestuur actief mee gestart. Landelijk warener in de sportwereld een paar ernstige inci-denten geweest, dus we vonden wel dat weer iets mee moesten doen” Bianca vult nogeven aan: “Voor de duidelijkheid ging hetniet om een concreet incident. Vanuit mijnwerk ben ik veel bezig met dit soort inciden-ten als zedenrechercheur. Aangezien ik hierbij de vereniging mijn kinderen heb rond-lopen, was ik wel benieuwd of de verenigingvoorbereid was op dergelijke incidenten.Vandaar dat ik de vraag heb neergelegd bijhet bestuur en hier zitten we nu…”

De aanleiding is duidelijk, maar op hetonderwerp ligt binnen de maatschappij nogsteeds wel een taboe. Het lijkt me eenmoeilijk onderwerp om binnen een sport-vereniging bespreekbaar te maken. Hoe hebben jullie dit aangepakt?“Dat het een moeilijk onderwerp is ombespreekbaar te maken binnen een sport-vereniging, daar waren wij ons van bewust”,vertelt Rik. “Daarom hebben wij als vereni-ging ook besloten om ons niet te gaan richtenop seksuele intimidatie alleen, maar juist denadruk te leggen op de manier waarop wemet elkaar omgaan. Het accent moet eigen-lijk liggen op de vraag hoe we wel met elkaaromgaan, in plaats van wat te doen als er ietsmisgaat. Korfbal is een sport waarbij jongensen meiden, mannen en vrouwen, ouderen enkinderen vanaf jonge leeftijd veel met elkaaromgaan. Misschien zijn we daardoor extrakwetsbaar. En we zijn ook nog eens een grotevereniging, dus je hebt niet altijd zicht opwat er gebeurt. Wij vinden het dan ook be-langrijk om als vereniging aan te geven hoewe binnen de vereniging met elkaar omgaan.Daarnaast heeft deze bredere insteek eenminder negatieve lading, waardoor hetonderwerp beter bespreekbaar is.” Biancavult aan: “Vervolgens zijn we gaan zoekennaar bestaand beleid, want goed gejat isbeter dan slecht bedacht. Toen we de bonden andere korfbalverenigingen benaderden,bleek dat nog nergens echt beleid was op dit

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:55 Pagina 21

Page 22: Bazuin Magazine 2 2011-2012

22

zijn goed bezig en nu moeten we het beleidvoortzetten en zorgen dat iedereen ervan opde hoogte is en blijft. Door publicaties op dewebsite en in het clubblad, alle teams langs-gaan met ons verhaal en bijvoorbeeld posterste verspreiden binnen de club kunnen we ditbereiken. Hiervoor gaan we ons dit seizoenook inzetten!”

Tot slot. Hebben jullie nog tips voorverenigingen die graag willen starten met ditonderwerp?“Wees niet bang om het onderwerpbespreekbaar te maken en ga vooral samenhiermee aan de slag. Door samen bezig tezijn ontstaat er vanzelf draagvlak voor hetbeleid, zoals dat bij ons en andere verenigin-gen is gebeurd. Kom gerust een keer langsom met ons hierover te praten en te kijkenhoe het in de praktijk in zijn werk gaat”, zegtBianca. Wim vult aan: “Je moet het gewoondoen. Het is belangrijk dat er aandacht voordit onderwerp komt. Je staat er niet alleenvoor!”. Rik besluit: “Ga er samen mee aan deslag, want een VCP is voor iedere verenigingeen aanwinst!”

doet te praten. Men kan ons aanspreken opde club of een e-mail sturen naar ons.Vervolgens zullen wij dan binnen 5 dagencontact opnemen om een persoonlijkgesprek te plannen. Dat gesprek voeren wein principe met z'n tweeën.” Wim: “Juist zo’npersoonlijk gesprek vinden we belangrijk,omdat je dan juist het luisterende oor kanzijn en dan ook de non verbale communicatie(waar je ook veel uit kan halen) kunt zien. Opdeze manier kunnen wij in onze ogen onzefunctie het beste uitvoeren.”

Duidelijk verhaal, maar zijn er ook zaken dienog verbeterd kunnen worden binnen DVO?“Je kunt nooit achterover leunen en zeggen:Het beleid is er, dus we zijn klaar”, verteltRik. “Je moet constant, of in ieder geval jaar-lijks, bezig blijven met het uitdragen van hetbeleid en de zichtbaarheid blijven vergroten,zodat je het draagvlak behoudt. Je ziet dat jehiermee juist preventief grote stappen kuntzetten en dat is wat we natuurlijk willen.Voorkomen is beter dan genezen. En als heteen keer misgaat moet en de mensen de wegweten te vinden!” Bianca vult Rik aan: “We

verhaal en het informeren van de persoonover de mogelijke vervolgstappen die hij ofzij kan nemen. Daarnaast ben je natuurlijkook constant bezig met preventieve activitei-ten.” Bianca vervolgt: “Ik ben blij dat ik deopleiding tot VCP heb gevolgd. Vanuit mijnwerk ben ik een andere rol gewend en hetwas daarom voor mij erg verhelderend watde bedoeling is van de VCP. Ik vond hetbijvoorbeeld moeilijk om te bepalen waar degrenzen liggen voor jou als VCP in het heleproces. Dat is tijdens de opleiding duidelijkgeworden en ik raad daarom iedereen ookaan om de opleiding tot VCP te volgen, als jeaan de slag gaat als VCP!”

Leg eens uit..“De opleiding tot VCP laat je zien dat je erniet alleen voor staat. Je functieomschrijvingwordt een stuk duidelijker en je krijgt inzichtin het hele netwerk dat er is om jou en deleden en ouders die hiermee te maken hebbenkunnen helpen.” Wim vult aan: “Voor mij washet ook een goede stap om de opleiding tevolgen. Ik heb gesprekstechnieken aange-scherpt en gemerkt dat het pas echt gaatleven als je ermee bezig gaat. Je wordt jebewust van je rol en dat gaf voor mijzelf veelduidelijkheid! Ik merk wel dat het daarnaastook belangrijk is dat mensen zich voor eenlangere tijd als VCP verbinden, anders krijgje constant een ander gezicht en dat wektniet het vertrouwen binnen een vereniging.”

En hoe gaat dit nu in de praktijk?“Gelukkig worden we gevonden door oudersen leden!” zegt Wim. “Het is fijn om samenmet Bianca een team te vormen. We merkendat we elkaar goed aanvullen en dat hetzowel voor ons als voor de leden en oudersprettig werkt. Ik ben wat naïef in de meestegevallen en ga uit van het goede, terwijlBianca vanuit haar werk wat meer achter-dochtig en bewust is. Dat werkt erg goed!”Bianca knikt instemmend: “Het is inderdaadideaal om als team te kunnen opereren en deverschillen tussen ons zijn alleen maar eenvoordeel. Ook de combinatie van een man eneen vrouw is ideaal. Een voorwaarde in desituatie als de onze, dat je samen dezeverantwoordelijke functie vervult, is wel datje elkaar volledig moet vertrouwen. Dat is inons geval zo!”

Hebben jullie ook een praktijkvoorbeeld?“Wij geven geen praktijkvoorbeelden. Puur omdat wij vinden dat verhalen ons invertrouwen verteld worden en wij datvertrouwen niet willen beschamen!” zegtBianca resoluut.

Dat is natuurlijk begrijpelijk. Maar kun jeeens uitleggen hoe het proces gaat, wanneeriemand een vraag of klacht heeft?“Laat ik eerst even zeggen dat wij binnenDVO ervoor hebben gekozen voor een per-soonlijke benadering” legt Bianca uit. “Wijvinden het belangrijk om in een neutraleomgeving met de persoon die een melding

Vertrouwenspersonen (gedragsregels)

Sinds september 2009 kent onze vereniging in Bianca Laisina en Wim Verweij tweevertrouwenscontactpersonen, elders in de blad vind je een uitgebreid interview. Vanaf datmoment zijn zij met Rik Bijl (bestuurslid en vice-voorzitter) en/of Ben Delsman (secretaris) decommissies langsgegaan waaruit een achttal gedragsregels uit voortgekomen. Deze zijn vast-gelegd in het jaarverslag en in de laatste ledenvergadering bekrachtigd door de leden en dusvanaf dat moment geldig. Deze mogen bij ieder lid als bekend worden verondersteld, dus waarschijnlijk ten overvloedemaar toch nog een keer voor de volledigheid:1. zorg voor een veilige omgeving waarin iedereen zich veilig voelt;2. ga met respect met elkaar om, dat wil zeggen: laat de ander in zijn/haar waardigheid en

dring niet verder in het prive-leven van de ander dan strikt noodzakelijk;3. onthoud je van elke vorm van (sexueel) misbruik of intimidatie, dit geldt ook voor verbale

uitingen;4. wees alert op de mogelijkheid van ongewenste intimiteiten;5. voorkom verdenkingen: vermijd zoveel mogelijk fysiek contact als je niet zeker weet dat

dit gewenst is in het algemeen en vermijd dit hoe dan ook met minderjarigen;6. voorkom misverstanden: ga nooit alleen op met een minderjarige in een afgesloten ruim-

te. Als dit niet anders kan geef dit dan vooraf door ouders/trainers/teamleiders van debetrokkene en laat in alle gevallen de deur open: zoek een ruimte op met ramen en sluitde gordijnen niet;

7. voorkom geruchten: voer 1-op-1 besprekingen in een ruimte die voor iedereen toegankelijken zichtbaar is, er is altijd wel ergens een rustige hoek in (bijvoorbeeld) het clubhuis;

8. voorkom wantrouwen: maak afspraken zoveel mogelijk op de vereniging en daarbuitenalleen in overleg met de ouders/verzorgers (met jeugdleden).

Als je een melding wilt doen of Wim en Bianca wilt spreken dan werkt het als volgt. Je kunteen van hen natuurlijk altijd aanspreken en per mail zijn ze bereikbaar op het adres [email protected] (zie ook het colofon op bladzijde 12). Er volgt binnen drie werk-dagen een reactie met een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek kun je aangeven watje kwijt wilt en spreek je met Bianca en Wim af of er een vervolg komt en wat de vervolgstap-pen zijn. Wim en Bianca leggen de zaak dan binnen het bestuur neer bij de twee personen diedeze discipline in hun portefeuille hebben, voor dit seizoen zijn dat Rik Bijl (vice-voorzitter enalgemeen bestuurslid) en Ben Delsman (secretaris). Jouw melding is dan bekend bij vierpersonen, deze bespreken de zaak en er komt dan een voorstel met een plan van aanpakwaarbij jouw wil leidend is. De rest van het bestuur wordt op dat moment nog niet geïnfor-meerd. Wanneer je akkoord gaat met het voorstel gaan we in overleg wie er al dan niet op dehoogte worden gesteld. Pas als de vervolgstappen met zich meebrengen dat het algemeenbekend wordt worden de overige bestuursleden op de hoogte gebracht. Nogmaals, wensenzijn leidend.

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:55 Pagina 22

Page 23: Bazuin Magazine 2 2011-2012

Silver SponsorDVO

bij een vollespaarkaart

€ 5,=korting!!

• fournituren

• Lederwaren

• Sleutels

• Graveren

• Klein orthopedie

• Podologie(volgens afspraak)

Gediplomeerd, gecertificeerd en erkendvoor reparatie van alle merken schoenen.

Brinkstraat 1, Bennekomtel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

Ontwerp-, aanleg- enonderhoud van tuinen!

Langenhorst 82 - 6714 LT EdeTelefoon (0318) 41 96 93

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:55 Pagina 23

Page 24: Bazuin Magazine 2 2011-2012

KKOOOOPP bbiijjoonnzzee

ssppoonnssoorreenn

Werkman en De Jong is hét Werving & Selectiebureau voor toonaangevende bedrijven in de Valleiregio.

Wij zijn werkzaam in diverse branches voor uiteenlopende functies van MBO+ tot en met Academisch niveau.

Informatie over onze activiteiten en vacatures vindt u op: www.werkmanendejong.nl

Werkman en De Jong | Stationsweg 19 | 6711 PJ Ede | 0318 – 687 250 | [email protected]

‘Vind de baan van je dromen

en steun tegelijkertijd jouw club!’

Voor uw complete badkamer

Hoflaan 166715 AJ Edewww.esa-badkamers.nl

Rinie ElbertsenTelefoon 06 - 10 977 473

Gerrit-Jan StunnenbergTelefoon 06 - 10 977 711

Boekhandel Novita VOFDorpsstraat 41, 6721 JJ Bennekom

telefoon 0318-414326e-mail: [email protected]

www.boekhandelnovita.nl

De banketbakkerijmet een wereld’s tintje

Nassaulaan 276721 DW Bennekom

Telefoon (0318) 41 44 80Fax (0318) 41 42 56

Specialiteit: Eetbare foto’s en logo’sop ieder gewenste lekkernij

http://www.gebak.net [email protected]

H.A.C.C.P. gecertificeerd

SilverSponsor

Silver Sponsor

SilverSponsor

Silver Sponsor

Bazuin_nr_2 18-11-2011 10:36 Pagina 24

Page 25: Bazuin Magazine 2 2011-2012

25

Supportersvereniging

Het zaalseizoen is weer begonnen, en dat betekent natuurlijk dat het lekker warm is met trai-nen, maar ook dat we met Vak-D er volop tegenaan gaan! Omdat er qua leden nogal wat wijzi-gingen in de Supporters Vereniging staan hieronder alle leden met hun functie.Bovenste rij van links naar rechts:

Niels: Manusje-van-alles. Kom je 3 paar handen te kort? Hij heeft ze voor je!Sjoerd: Verloting/taakverdeling. Als je een mooie prijs wil winnen, moet je bij deze man zijn! Stefan: Adviserend lid. Deze jongen blijkt een helder licht te zijn en vele goede ideeën te heb-ben.Coen: Sponsoring. Niemand kan Coen weerstaan wanneer hij zijn charmes in de strijd gooit!Onderste rij van links naar rechts:Bart: Bussen. Zonder Bart zouden we naar geen enkele uitwedstrijd van het eerste kunnen.Danny: Voorzitter. Net zoals vorig jaar gaat hij gestaag hiermee door.Willem: Assistent PR. Stukjes schrijven, knippen, plakken, schilderen, hij kan het allemaal!Thomas: PR/eindredactie. Deze kerel is verantwoordelijk voor alle spelfouten in dit artikel.Tim: Secretaris/inventaris. Tim kan schrijven als de beste en meer truien tellen dan menigman bij elkaar!

Er ontbreken:Arien: Penningmeester. Zoals al vele jaren zorgt Arien ervoor dat er geen centjes kwijtrakenen dat het geld goed besteed wordt.Rick: Adviserend lid. Dankzij zijn vele connecties zijn we altijd van de laatste nieuwtjes op dehoogte.Jansen: Erelid. Ook al is hij er bijna nooit bij, dankzij hem is de SV groot geworden.We hopen dat we dit seizoen weer met zijn allen volop kunnen schreeuwen, zingen, roepen,dansen enz. zodat het eerste optimaal presteert! Voor alle uitwedstrijden worden er natuurlijkweer bussen geregeld, dus houd de deur van de kantine naar de hal in de gaten, want daarkomen de inschrijflijsten voor de bussen. Verder verwelkomen wij DVO’s officiële 2e suppor-ters vereniging: Vak MAX! We zullen zeker met deze vereniging samenwerken om onder ande-re onze toch al prachtige liederen naar een muzikaal hoogtepunt te brengen! Het belooft almet al weer een spectaculair seizoen te worden en we zullen met zijn allen zorgen voor eentopsfeer in de hal!

Tot in Vak-D! X, De SV

Korfbal High School c.k.v. DVO Bennekom“accent op talent: goed leren met sport combineren”

Sinds dit seizoen doet de korfbalverenigingc.k.v. D.V.O. mee met de sport high schoolEde, een samenwerking tussen het PallasAthene College in Ede en sportverenigingenin de Gelderse Vallei. Het Pallas Athene College kent in haarlessentabel sinds 2001 de accenturen, tijdensdeze accenturen kiest een leerling een vande volgende profielen: expressie, research ofeen algemeen sportprofiel. Voor degene die

niet kunnen kiezen is er het Atheneprofiel,een combinatie van de drie eerder genoemdeprofielen.Sinds 2010 kent het Pallas AtheneCollege ook het profiel Sport High school.Een uniek initiatief dat sporttalenten in staatstelt school en sport te combineren. Dit ini-tiatief wordt ondersteund door SportserviceEde, Olympisch Netwerk, de Gelderse SportFederatie en Topsport Gelderland. Het mottovan het Pallas Athene College is hierbij: "goed leren met sport combineren".

Leerlingen volgen het gehele schooljaar tweekeer per week een "blokuur" training in hunfavoriete sport bij hun vereniging, sinds ditseizoen kan er ook gekozen worden voorkorfbal. Deze lesuren worden gegeven bijD.V.O. in Bennekom en wordt verzorgd doorervaren korfbaltrainers uit de regio. Voorkinderen is dit een uitgelezen mogelijkheidhun favoriete sport te combineren metschool. Eigenlijk leren ze twee carrières tecombineren. Veel sporten en studeren ver-eist planning en communicatie en doorzet-tingsvermogen. Met name dit laatste aspectwordt als zeer belangrijk beschouwd bijtalentontwikkeling. Voor de regionale korf-balverenigingen is dit een methode hetallerbeste korfbaltalent naar boven te halenen te ontwikkelen. Op deze manier kunnentalenten zelf hun ontwikkeling ter handnemen zonder dat dit ten koste hoeft tegaan van de club waar ze nu spelen.

De deelnemers binnen D.V.O. zijn; Laura vander Zee, Megan Keller, Laura Laisina, Saskiavan der Zee, Marieke Hofman, Boyd Keller,Wisse Oude Lansink en Job Delsman.Incidenteel volgen andere aspiranten een"snuffelles". De kinderen zijn tot op hedenheel enthousiast over de lessen en deopkomst is dan ook optimaal. Het leukst isnatuurlijk dat de trainingen gegeven wordenonder schooltijd. Maar zeker net zo leuk is

dat iedereen even fanatiek is om veel teleren. Omdat de groep klein en overzichtelijkis kan er veel persoonlijke aandacht wordengegeven. Omdat het voor de kinderen veelaleen verdubbeling is van het aantal trainings-uren wordt er veel aandacht aan gerichtetechniek-, coördinatie- en krachttrainingbesteed. Het trainingsprogramma is hieropgebaseerd en intensieve, conditioneel belas-tende trainingen zijn vooralsnog beperkt.Naast de vier uur specifieke training bij

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:55 Pagina 25

Page 26: Bazuin Magazine 2 2011-2012

26

DVO+ team bestaat 1 jaar, de stand van zaken

Het DVO+ team bestaat alweer een jaar. Aanhet eind van het vorig seizoen zijn er tweekinderen naar een gewoon team gegaan endat gaat goed. Ze spelen wedstrijden en kun-nen dat prima aan. Voor ons is dat fijn om teweten….. we hebben de juiste keuze gemaakten hebben geprobeerd om de overgang zogoed mogelijk te laten verlopen. We hebbende eerste trainingen bezocht van deze kinde-ren en contact gelegd met de trainers enbegeleiders. Ook aan het eind van dit seizoengaan we weer kijken of er kinderen zijn diemogelijk die overstap kunnen en willenmaken. En ook die willen we met de nodigebegeleiding de stap laten zetten. Verdermerk ik dat er in de regio van alles gebeurtvoor kinderen met autisme. Er komen meerinitiatieven om deze groep te laten sporten.Wij hebben dan ook voor het eerst geenwachtlijst. Er zou zelfs nog één kind kunnenaansluiten bij ons team. Wij als trainersgroepvinden negen kinderen eigenlijk wel eenmooi aantal. Ook wordt ik de laatste wekenwel eens aangesproken: dat een gewoonteam voor een enkel kind net wel of net niethaalbaar is en of wij dan nog een plekjehebben als het echt niet gaat. Dus de keuzeom niet regionaal te gaan werven en maargewoon even af te wachten is dan snelgemaakt. Want voor de kinderen die hetbinnen DVO het niet gaan redden, daar wil jegeen “nee” tegen zeggen. Tot januari wachtik maar even af en maak dan de balans weerop.

Ook dit jaar was het weer spannend of wegenoeg trainers kregen die ons wilden helpen.Gelukkig zijn er twee nieuwe mensen: MarkMoolhuijzen (is ook initiatiefnemer van het+-team) en Laura van der Zee zijn de groeptrainers gaan versterken. We zitten iets rui-mer in ons jasje. De jeugd is goed vertegen-woordigd in de trainersgroep: Saskia enLaura van der Zee, Laura Laisina en Maartenvan Steenbergen. Het is mooi om te zien datdeze groep jonge trainers een positieve ont-wikkeling doormaakt. Ze zijn gewoon meertrainer geworden. Hun aandeel in de trainin-gen is groeiende. Ze bedenken delen of heletrainingen en geven die ook. Ik neem mijnpetje voor ze af. Ik vind het +-team wel eenmooi concept, juist ook voor beginnendetrainers die de verantwoording van alleeneen eigen team trainen nog te groot vinden.Bij ons groeien ze er langzaam in en dezetrainers zie ik in de toekomst met gemak eenteam trainen. Duidelijk communiceren heb-ben ze in ieder geval bij ons wel geleerd endat nemen ze mee als ze wel een eigen teamgaan trainen. De jongeren worden begeleiddoor de meer ervaren trainers en dat werktgoed.

Twee nieuwe kinderen zijn er bij ons teambijgekomen: Ricardo en Rémon. Het zijn heleleuke kinderen waar we erg blij mee zijn. Zehebben het beiden erg naar hun zin en zijn

zonder problemen in de groep opgenomen.Ricardo heeft zich al enorm ingezet voor het+-team. Hij was nog maar één keer op detraining geweest, toen ik hem toch maar hetboekje van de Grote Club Actie heb gegeven.Een week later kwam hij er al mee terug meteen verbluffend resultaat: 30 loten verkocht!!Dan ben je toch een echte topper.

De overgang naar de DVO-hal ging prima.We trainen op woensdag van half 4 tot half5. Vorige week is er voor het eerst een teamna ons gaan trainen. Aan die groep hebbenwe gevraagd of ze met inschieten willenwachten tot we klaar zijn. Wij zijn op datmoment dan partijtje aan het spelen en datvraagt al heel veel van onze groep kinderen.De prikkels van rondvliegende ballen zou teveel onrust geven voor ons team. Die kinde-ren en hun trainers van de teams die na onstrainen hebben dat ook gedaan, daar wil ikze dan ook voor bedanken. Klasse!!

Onlangs hebben we ons 1-jarig bestaangevierd. Met zijn allen hebben we schaaltjesbeschilderd bij Create Wise in Bennekom.Onder leiding van Annuska werd dit eengroot feest (voor info. zie www.createwise.nl).De kinderen, ouders, grootouders en trainershebben met veel plezier gewerkt aan hetbeschilderen van de schaaltjes. Een hapje eneen drankje maakte het feest compleet. Ookdit keer bedanken wij het bedrijf ToyotaMaterial Handling Nederland (TMHNL hetintern transport en heftruckbedrijf uit Ede)dat ons heeft gesteund om dit mogelijk temaken.Met de kinderen, ouders en trainers hopenwe er weer een heel mooi jaar van te maken.En daar hebben we alle vertrouwen in. Voorinformatie /een nieuwe aanmelding/belang-stelling om training te gaan geven mail danvoor een eerste contact met Gea van dePeppel, [email protected]

D.V.O. krijgen de korfballers samen met spor-ters van andere deelnemende verenigingeneen klokuur met algemene sport inhoud.Deze les wordt op school verzorgd door hetPallas Athene College. Denk hierbij aan loop-training, stabiliteitstraining, coördinatie-training, voedingsleer en EHBO. De kinderenkrijgen hier onderwijs in zaken waarmee zelater in de sportbegeleiding actief kunnenzijn en/of een vervolgopleiding kiezen.

Zo is het binnen het Pallas Athene Collegemogelijk vanaf het derde leerjaar MAVO tekiezen voor de CIOS vooropleiding, eenprogramma dat rechtstreeks toegang geefttot het CIOS en waar een uitwisseling metde Blakeston School in Engeland bij hoort(Google er rustig even op los!). Op de HAVOen het VWO kunnen kinderen vanaf debovenbouw kiezen voor het vak Bewegen,Sport en Maatschappij en doorstromen naarde Academie Lichamelijke Opvoeding of viahet VWO de studie bewegingswetenschap-pen kiezen. Deelname uiteraard vrijwilligmaar zeker niet vrijblijvend: motivatie,zelfdiscipline, doorzettingsvermogen, eencoachbare houding en een optimale inzettijdens de lesuren zijn absolute voorwaarden.Van de kinderen wordt zowel voor de schoolals voor de korfballessen een topsport-mentaliteit gevraagd: op beide fronten hetmaximale uit zichzelf halen.Daarbij geldt:onacceptabele studieprestaties betekeneneinde deelname "Sport High School", delesuren korfbal worden dan vervangen doorlesuren op het Pallas Athene College in eengangbaar schoolvak.

Belangstelling: 21 november is er een infor-matieavond belegd waar ouders van de deel-nemende kinderen worden bijgepraat overde inhoud en het resultaat van de gevolgdekorfballessen. Daarbij zijn ook ouderswelkom van kinderen die overwegen na debasisschool de middelbare school te combi-neren met de " korfbal high school".

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:56 Pagina 26

Page 27: Bazuin Magazine 2 2011-2012

27

laatste wedstrijddag de eindstand. KVZpakte de punten en zorgde er zo voor datDVO G1 met 1 doelpunt meer bovenaaneindigt. En nee, DVO doet toch echt niet aan‘omkoping’ dus: herfstkampioenen, van hartegefeliciteerd! Dan de zaal. Ook daar gaan weKVZ en Atalante weer tegenkomen in dezaalcompetitie. Dat blijft best leuk en ookelke keer wel weer een uitdaging, maar DVO

wil natuurlijk nog meer toeslaan in de zaal enhet verschil gaan maken. Voor een geschiktetegenstander, kwam dus eigenlijk maar eenteam in aanmerking: de sportieve groepvrijwilligers. Met al hun ervaring en trucjesheeft het team weer stappen gezet op wegnaar een mooie zaalcompetitie. Voor 12november staat het welbekende Veluwecup-toernooi in Wageningen op het programma.Dan kunnen we weer flink oefenen voordathet echt om de punten gaat. Wil je meerverslagen lezen over de wedstrijden, kijk daneven op de DVO-site.

Activiteitennieuws:Naast het korfballen, is het af en toe ook tijdvoor gezelligheid. Op vrijdag 4 november ishet bekende avondje bowlen in Ede. Hetbelooft weer een spannend en sportief uitjete worden. Wie wordt er dit jaar de Bowling-koning of Bowlingkoningin? We gaan hetzien! Ook dit jaar vieren we de december-maand met een kerstdiner voor alle sportersen vrijwilligers. Dit is op woensdag 14december. Ook dat wordt een avond om nual een beetje naar uit te kijken!

Tot slot:Heel veel succes en plezier bij de wedstrijdenen trainingen. Op naar een leuk zaalseizoen!

Groeten van Nicolette

G-korfbalnieuws

Ondertussen zit de veldcompetitie er weerop, voor heel DVO. Een veldseizoen met eenwel heel bijzonder slot voor de G-korfbal-lers…Ondertussen weet iedereen de weg naar deDVO-hal ook weer te vinden. Kortom, hoogtijd voor de laatste G-nieuwtjes!

Sporters & vrijwilligers:De blessurebank is weer zo goed als leeg. Marc mag gelukkig weer rustig aan mee-trainen en dat gaat goed met een brace omdie vervelende knie. Nog even wachten voorde wedstrijden, maar dat komt ook nog wel.Ook Jarno traint weer wekelijks mee en ookdaar wordt iedereen blij van! Bij de trainersneemt Laura na heel wat jaren afscheid. Dat is natuurlijk erg jammer, maar we willenLaura vooral heel erg bedanken voor allejaren korfbaltraining en gezelligheid.Gelukkig komt er ook een nieuwe vrijwilligerde trainersgroep versterken. Timo Staalkwam op het veld al even meekijken en ziethet wel zitten om jullie nog meer te leren.Veel succes en plezier, Timo!

Trainingen en wedstrijden:Ook in de zaal trainen we in vier groepen.Dat bevalt goed en zo hopen we dat iedereenmet veel plezier kan blijven leren om nogbeter te leren korfballen. Dan de veldcompe-titie. Het wedstrijdteam speelde 2x uit en 2xthuis tegen Atalante en KVZ. Alle teams zijnzo aan elkaar gewaagd dat de competitie welin een hele bijzondere stand is geëindigd (zietabel onder aan pagina).

Terwijl DVO al lekker in de DVO-hal met devoorbereidingen voor de zaalcompetitiebezig was, bepaalden KVZ en Atalante op de

Aspirantennieuws

Hiep, hoi: Feest:

RÈTTEKETÈÈÈEEEET……er is weer reden totfeest, want 2 Aspiranten teams zijn kampioen!Na 1 gelijkspel en 5 winstpartijen mag B3 zichkampioen noemen. Een mooi begin van hetseizoen voor het team van Thijs en Akkelina,met als hoogtepunt de spannende wedstrijdtegen DKOD B1. In de rust keek B3 nog tegeneen achterstand aan in deze wedstrijd omvervolgens in de tweede helft geweldig terugte komen en de wedstrijd toch nog ruim tewinnen. Minstens even spectaculair was hetkampioenschap van B4. Door wijzigingen inhet speel schema moest B4 de 2 laatste

wedstrijden aan de bak tegen concurrentKesteren B1. Thuis werd de wedstrijd tegenKesteren verloren met 5-8 en waren deverwachtingen niet al te hoog meer voor hetkampioenschap. De laatste wedstrijd moestuit tegen Kesteren en ook deze wedstrijdeindigde in 5-8, maar dit keer trok B4 aan hetlangste eind en kon toch nog de kampioen-schapvlag gehesen worden. Hulde aan train-ster Irene. Spelers van B3 en B4 van harteproficiat. Een goede seizoensstart was ervoor B1. Het team van Annemieke en Markstaat na 7 wedstrijden (gedeeld) tweede wateen heel goede prestatie is in de hoofdklasse.De overige teams gaan nog wat moeizaamen vooral in het C- blok, werden moeizaamde punten vergaard. Maar geen wanhoop, dewinstpartijen komen wel. Nu iedereengewend is aan de hogere paal en de nieuweteamgenoten, gaat het vast goed komen inde zaal. Er is nog meer reden tot feest. Een

Oost G-korfbal 1A (najaar)

1 DVO G1 4 1 2 1 4 13 12 (1)1 KVZ G1 4 1 2 1 4 12 12 (0)1 Atalante G1 4 1 2 1 4 12 13 (-1)

B3 Kampioen.

B4 Kampioen.

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:56 Pagina 27

Page 28: Bazuin Magazine 2 2011-2012

28

Aspiranten Vraagbaak nr. 7

Graag willen we de lezers van de Bazuin kennis laten maken met spelers uit verschillendeaspiranten teams. We hebben een vragenlijstje opgesteld en zullen elke editie van de Bazuineen aantal aspiranten deze vragen laten beantwoorden. Deze editie zijn aan de beurt: Annemiek( 5e v links), Jasper (1e links) en Lisanne (3e v links).

Mijn grootste blunder in mijn leven

Annemiek Dat ik aan het kanoën was enomsloeg

Jasper Dat ben ik nou net toevalligvergeten

Lisanne Toen ik in de wedstrijd tegen depaal opliep

Wie zal ik wel 1 dag willen zijn

Annemiek Koningin BeatrixJasper Geen eendagsvlieg in ieder gevalLisanne Een vogel, want die kan vliegen

Ik heb een hekel aan.

Annemiek Als Doortje en Martine “Babyborn baby born” zingen

Jasper SKFLisanne Justin Bieber

Wat was de dag van mijn leven

Annemiek Dat ik Niels van den Brink leerdekennen

Jasper Mijn geboortedagLisanne Dat ik in B4 kwam

aantal DVO aspiranten zijn geselecteerdvoor het team van regio Oost. In de cate-gorie tot 14 jaar zijn Job Delsman, Saskia v.d.Zee, Boyd Keller en Koen van Roekelgeselecteerd. Namens de AC heel hartelijkgefeliciteerd met deze uitverkiezing. We wensen jullie heel veel korfbal plezier toein dit regioteam.

PechWe hebben dit jaar pech met onze inschiet-shirts. De meest gangbare maat van het shirtis uitverkocht en wordt pas in januari 2012weer geleverd. De bestelling blijft voor ieder-een staan en we hopen jullie in februari ditfantastische shirt met eigen naam en nieuwsponsorlogo te kunnen leveren. Ook de n-ieuwe trainers zullen dan hun shirts nogontvangen.

Financiele crisisHelaas is de opbrengst van de grote clubactie nogal tegen gevallen en zijn er opmoment van schrijven nog niet de helft vanhet aantal loten verkocht t.o.v. vorig seizoen.Dat is jammer, en de AC zal in de komendetijd gaan kijken, hoe we hier mee om moetengaan en of dit gevolgen heeft voor het aantalactiviteiten. In ieder geval blijven we onsbest doen om ons steentje bij te dragen aaneen leuke korfbaltijd voor iedereen. Iedereendie wel loten heeft verkocht, hartelijkbedankt voor de moeite.

Korfbalinstuif / Koppelschieten:Op een stralend zonnige zaterdagmiddagorganiseerde de AC een korfbalinstuif in dezaal voor C -aspiranten. Vanwege het mooieweer was de opkomst niet te hoog. Tochkwamen ca. 20 enthousiastelingen opdagenen werd het een gezellige middag met veelkorfbal plezier en allerlei rare (korfbal) oefe-ningen. Kunstjes korfbal, estafettes, zittendschieten, met een stuit scoren het werdallemaal gedaan en er werden punten meeverdiend. Na de pauze was er een koppelschiettoernooi. In groepjes van 2 werd ergestreden om deze korfbal eer. Uiteindelijkwerd de finale gewonnen door Niek en Koen.Komende weken zal in het teken staan vanhet zaalseizoen. Ik wens iedereen een mooizaalseizoen toe, met veel mooie korfbal-momenten.

Sportieve groet, Marten van den Brink

Welk team speel je

Annemiek B4Jasper B5Lisanne B4

Favoriete Korfbalspeler

Annemiek Martine Joosten!! ?Jasper OssieLisanne Niels van den Brink en

Jorine v.d. Made

Hobby’s naast korfbal

Annemiek Computeren en chatten en metvrienden afspreken

Jasper GamenLisanne Lol hebben met vrienden

Met wie wil ik wel een avondje stappen

Annemiek met Doortje den OudenJasper met Big Foot?Lisanne met vrienden of met mijn team

Favoriete artiest

Annemiek Niels van den Brink en Doortje den Ouden

Jasper The Stig van Top GearLisanne met Doortje den Ouden en Niels

van den Brink (ja, ja hij kan ookzingen)

Mijn mooiste korfbalmoment tot nu toe is

Annemiek Dat ik naar Jonathan wildegooien, maar ik gooide de bal inde korf

Jasper Toen ik op korfbal gingLisanne Toen we kampioen werden metC3, dat was echt super

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:56 Pagina 28

Page 29: Bazuin Magazine 2 2011-2012

29

Pupillen nieuws

Sorry, sorry, sorry!

Is het eind augustus, ben je lekker aan hetbijkomen van de zomervakantie, ben je delaatste dingen aan het regelen zodat alleteams op tijd en compleet kunnen starten,vergeet je je stukje te schrijven en op testuren naar de redactie van De Bazuin.Excuses zijn dan wel op zijn plaats, dusnogmaals, sorry.

Had ik dan niets te melden eind augustus?Nou, eigenlijk niets bijzonders. Ja, de compe-titie stond op het punt te beginnen, en duswilde ik iedereen veel succes wensen. Maarja, F2, E2 en D6 zijn ondertussen kampioen.Hartstikke knap dat dit ook lukt zonder mijnsucceswensen! Wat ik toen nog niet voorzagwas dat ik verhinderd was om de kampioens-diploma's uit te reiken aan F2. Niemandminder dan Momo Stavenuiter wilde dit weleven overnemen, en de kinderen vonden hetprachtig. Dit moeten we vaker doen! En ja,we hebben een trainersprobleem wat maarmoeilijk is op te lossen, maar ondertussen isdit ook al oude koek en zijn alle teams

voorzien. Oja, we gaan weer Grote Clubactieloten verkopen. Nou, die tijd is ook al voor-bij, vrijwel alle loten zijn ingevoerd op deinternetsite, en het allermooiste is dat zonderdat ik dat de vorige keer schreef toch ieder-een goed, nee, verdraaid goed zijn best heeftgedaan. Meer dan 1,200 loten zijn er verkocht,tegen vorig jaar ruim 900. Fantastisch, metdeze opbrengst nodigt dit uit om iets geks tedoen dit jaar. Ik heb al wat ideeën voorbijhoren komen, dus... Wat ik de vorige keerook moest melden, en wat ik in juni ook alschreef, was dat we dit jaar de PupillenActiviteiten Groep hebben. Deze groep orga-niseert alle “buitenschoolse” activiteiten ditjaar. Verderop een korte kennismaking metde mensen in deze groep. De eerste ladinginschietpolo's zijn ondertussen ook al weerbesteld. Half november moet iedereen erweer spik en span kunnen bijlopen. Dankzij desponsoren Equus accountants en belasting-adviseurs in Ede en HR Support in Bennekomhebben we ook deze keer de polo's betaal-baar kunnen houden.

Zo, dat zijn de gedane zaken. Nu even voorde nabije toekomst. Allereerst de trainings-tijden. Ook dit jaar is het weer een heidenskarwei geweest om tot een bevredigendschema te komen. We blijven het probleemhouden dat de zaalcapacititeit eigenlijk tebeperkt is voor alle DVO teams. In overlegmet de verschillende teams heeft dit geleidtot een paar pupillenteams welke buitens-huis in De Platanweg gaan trainen. Omdatwe te laat zijn met het aanvraag van zaalhuurvoor (grotere) sporthallen zijn alleen pupillen-teams buitenhuis gaan trainen. Voor volgendzaalseizoen zal tijdig zaalruimte elders wor-den aangevraagd zodat ook oudere teamseen keer buiten onze eigen hal gaan trainenen de pupillen gewoon weer in onze eigen

hal aan de gang gaan. Op dit moment is voormij de zaalcompetitie nog niet bekend. Alsjullie dit stuk lezen zijn we al begonnen aande competitie. Ik hoop dat ieder team weereen leuke competitie tegemoet kan zien metals het even kan veel kampioenen.

Veel succes allemaal! Wim

De Pupillen Activiteiten Groep

Eerst maar even voorstellen…Sinds de start van het nieuwe seizoen isbinnen de pupillencommissie een groepopgericht om leuke dingen naast het korf-ballen te organiseren. Wij noemen ons depupillenactiviteitengroep en wij bestaan uit6 zeer enthousiaste mensen die er veel zin inhebben om een aantal leuke dingen teorganiseren. Gedurende het jaar zullen weeen aantal activiteiten op touw zetten vooralle pupillen, welpen, de instroomgroep enhet plusteam. Uiteraard zijn de leiders entrainers van harte welkom om mee te doenen mee te helpen aan de activiteiten.

Allereerst wordt op 16 december voor allekinderen een groots kerstdiner georganiseerd.Binnenkort volgt hierover meer informatievia de website. Hiervoor zoeken wij nogvaders, moeders, leiders, opa's, oma's entrainers, ja eigenlijk iedereen die het leukvindt om ons hierbij te gaan helpen. Ookvoor onze andere activiteiten zullen wij eenberoep op u doen om te helpen. Wilt u meerweten? Vraag het ons!

De pupillenactiviteitengroep: Agathe Kobus,Ineke van Amerongen, Sanne ter Beest, Loesvan Arendonk, Henriette van der Hul enErika Buitenhuis

D6 Kampioen.

E2 Kampioen.

F2 Kampioen.

De andere hobby van……

In deze rubriek wil de pupillencommissie jul-lie laten kennismaken met een andere hobbyof leuke gebeurtenis van een kind uit depupillenleeftijd.

Deze keer zijn het de zusjes Janine en Lizettevan Zalinge. Als ik 's avonds bij deze dameslangs ga om ze te interviewen valt mij eending meteen op, het zijn me een stelletjegezellige meiden! Het geklets en gegiebelkomt je tegemoet. Janine zit in de E2 samenmet veel van haar klasgenoten. Lizette zit inde F2 met alleen maar klasgenoten.Klasgenoten van groep 6 en 4 van deJulianaschool. Janine heeft les van Juf Hennieen Juf Jolanda, en Lizette van Juf Irene(Benthem) en Juf Annet (van den Hul). Geenwonder dus dat er zoveel kinderen van deJulianaschool op korfbal zitten! Janine is gekop korfbal, niet alleen het spelletje, maar ookhet samenwerken in teamverband en hetspelen met zowel jongens als meiden. Lizette

papagaait haar na, maar wel zo alsof ze hetzelf allemaal bedacht heeft. Naast het korf-ballen hebben de dames sinds 6 weken eenhele leuke nieuwe hobby: de hond Zian. Zianis nu zo'n drie maanden oud en een echtpoepie om te zien. Het is een Berner Sennen,een middelgrote hond met veel haar. Leuk ishet om te vertellen dat toen Janine en

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:56 Pagina 29

Page 30: Bazuin Magazine 2 2011-2012

30

Lizette zich aanmelden als lid bij Lia Mak zedaar de hond van Lia tegenkwam. Tess heetdeze hond en is ook een Berner Sennen. Diehond was zo lief en kwam zo spontaan opdeze meiden af dat ze meteen verkochtwaren!

Andere dieren vinden ze ook leuk, vooralpaarden. Beiden hebben een tijdje op paard-rijles gezeten maar nadat ze beiden er eenkeer afgevallen waren vonden Pa en Ma hettoch te gevaarlijk. Lizette en Janine warennatuurlijk behoorlijk teleurgesteld, maar metZian is het volgens mij aardig goedgemaakt.Lizette heeft als verdere hobby's naast dedieren en het korfbal vooral zingen, en danvooral de liedjes van Marloes Oosting(noooiiit van gehoord!). Ook lijkt Lizette hetleuk om straks samen met Zian de honden-tentoonstellingen af te gaan.Boswandelingen maken met de hond is ookeen zeer vaak terugkerende bezigheid. Janinedoet naast het korfballen en het spelen met

de hond vooralScooby-doo'en. Dat isvlechten met gekleur-de plastic draden. Zelaat me wat meester-werkjes zien, en ikmoet zeggen dat ik

aardig onder de indruk ben. Ook ander knut-selwerk vindt ze erg leuk, zoals kleien entekenen. Lizette vindt dansen ook erg leuk,of giechelen en playbacken met haar harts-vriendin Esmee. Wat Lizette ook erg leukvindt is kampioen worden met het team, en

dan de kampioensdiploma uitgereikt krijgendoor Momo Stavenuiter in plaats van doormij! (Snik..) Janine is ook met haar teamkampioen geworden, en zou haar kampioens-diploma wel eens uitgereikt willen hebbendoor Senna van den Bos. Dus Senna, als jeeen keer tijd heb... Ik moet naar huis, de tijdvliegt met twee van die lachebekjes. Nog eenlaatste vraag, wat vinden jullie het leukstenaast het korfballen bij DVO? Janine roeptgelijk dat de griezelvossenjacht wel erg leukwas. Lizette vindt dit natuurlijk ook, maarook loltrainingen waarbij je wat anders doet

Welpennieuws

Ook bij de welpen is het nieuwe korfbal-seizoen begonnen. De grootste welpen zijnnaar de F gegaan, maar die plek is al snel

dan korfballen kan haar goedkeuring hebben.Hebben jullie nog een idee voor een leukeactiviteit? Vraag ik ze tenslotte. Met tweedierenvrienden was het antwoord eigenlijk allogisch, met zijn allen naar de dierentuin!Oeps, even overleggen met de penningmees-ter! Meiden, bedankt voor het interview!

Weten jullie ook iemand met een leukehobby of huisdier, of met een leuke gebeur-tenis, meld dit dan aan de pupillencommis-sie. Wie weet is hij/zij de volgende die aan debeurt is.

opgevuld door nieuwe welpen. Maarten,Eline en Sanne werden 4 jaar en komen nuelke week de welpengroep versterken. Ookwat oudere kinderen, Luuk en Daniël, trainenregelmatig met ons mee.

Er zijn niet alleen nieuwe kinderen, er zijnook nieuwe trainsters. Kristel, Lois en Sarazijn de uitdaging aangegaan om er elke weekweer een leuke training van te maken. En datgaat hartstikke goed!

Er is ook nieuw korfbalmateriaal. We haddenal nieuwe ballen omdat de oude elke keerzacht werden. Maar we hebben nu ooknieuwe korfbalpalen. De ouderwetse rietenkorven zijn vervangen door moderne gele.Nu kan iedereen op z’n eigen hoogte ‘echt’korfballen.En binnenkort schitteren de welpen in hunnieuwe trainingspolo’s. Dat zal er flitsenduitzien!Natuurlijk zijn er niet alleen nieuwe dingenbij de welpen. Als vanouds trainen de welpenop vrijdagmiddag van 4 tot 5 uur in de ver-trouwde JvdB-zaal. En zoals op de foto tezien is, kunnen de welpen ook nog steedslekker gek doen.

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:56 Pagina 30

Page 31: Bazuin Magazine 2 2011-2012

Stadsbrink 30, Wageningen. Tel. (0317) 414 981

Tel. 0318 - 54 84 76www.kozijnlunteren.nl

Wij maken alles op het gebied vankorfbalmaterialen.Ook voor ander klein constructiewerkkunt u bij ons terecht.

REKOPA BennekomTel: 0318-416816

Voor al uw gezonde en vooral lekkereboodschappen en een mooiere wereld!

Dorpstraat 306721 JK BennekomTel: 0318-415876

www.wijnhuisbennekom.nl

Juwelier Anneke MansEdeseweg 28 b6721 JX Bennekomtelefoon: 0318413582ingang aan de strooijweg.

openingstijden: di t/m do van 09:00 tot 18:00vrijdag van 09:00 tot 21:00zaterdag van 09:00 tot 17:00

REKOPA

Dorpsstraat 32, 6721 JK Bennekom

Constant goed zicht

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:57 Pagina 31

Page 32: Bazuin Magazine 2 2011-2012

VAN WONDERENDorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

SPONSORS DVO 1 & 2

Bazuin_nr_2 18-11-2011 09:57 Pagina 32