b&b voorwaarden

  • View
    1.097

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of b&b voorwaarden

Brochure gastenkamers

Toerisme Vlaanderen ontvangt dagelijks vragen omtrent de voorwaarden om met verhuur van gastenkamers te mogen starten. Met deze brochure trachten wij een handleiding te geven. De informatie werd ons gedeeltelijk ter beschikking gesteld door de heer Yves De Baets, voorzitter van de gilde der Gentse gastenkamers. Wij danken hem van harte voor deze medewerking. De overige informatie haalden wij van de website www.belgium.be. Tot maximum drie gastenkamers of logies voor maximum negen personen is er geen vergunningsplicht volgens het huidige decreet. Bij een exploitatie van 4 kamers of bij een accommodatie vanaf tenminste 10 personen is men wel verplicht een exploitatievergunning bij Toerisme Vlaanderen aan te vragen. De exploitant dient te voldoen aan het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven en aan het besluit van 29 juli 1987 tot regeling van de exploitatievoorwaarden voor een logiesverstrekkend bedrijf. Er is geen aparte reglementering voor een bed & breakfast. Deze formule valt onder dezelfde regeling. Naast deze wetgeving zijn er nog andere diensten die verplichtingen bij het uitbaten van gastenkamers, opleggen. Wij trachten deze hier samen te vatten. Ik wens op te merken dat wij werken aan een aangepaste reglementering voor de gastenkamers. De informatie hier samengevat is gebaseerd op de vigerende wetgeving van 01.01.05

1

Inhoudstafel

Stedenbouwkundige vergunning Vergunning voor het geven van maaltijden Ondernemingsloket Vestigingsgetuigschrift Sociaal verzekeringsfonds BTW Belastingen Aanduiding tarieven Verzekeringen RVA Sabam KB algemene voeding hygine Inrichting kamers en vrijwillige vergunning Praktische vragen

3 4 6 10 11 14 17 20 21 22 22 25 25 27

2

Stedenbouwkundige vergunning

De algemene richtlijn is dat er geen beperkingen zijn voor het uitbaten van een gastenkamers als : het woongebouw is gelegen in een woongebied of een daarmee gelijkgesteld gebied ( bijvoorbeeld recreatief gebied ) de woonfunctie van uw woning behouden blijft als hoofdfunctie de complementaire functie (gastenkamers) bestaat uit een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale vloeroppervlakte van 100 m de complementaire functie (gastenkamers) niet strijdig is met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen.

Ondanks deze vrijstelling kunnen steden en gemeenten ook ingeval van een complementaire functie toch nog een stedenbouwkundige vergunningsplicht opleggen door een verordening. In de meeste grote steden verplicht men een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. U dient zich te wenden tot de stedelijke technische dienst ruimtelijke ordening of stedenbouw. De contactadressen vindt u op de websites van de gemeenten. Er is nog geen regeling voor een stedenbouwkundige vergunning op Vlaams niveau. Voor meer info kan U terecht bij de provinciale diensten voor ruimtelijke ordening : Vlaams Administratief Centrum - Copernicuslaan 1 bus 19 , 2018 ANTWERPEN Telefoon : 03-224 60 32 - Fax : 03-224 60 83 Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen Limburg VAC - Koningin Astridlaan 50, 3500 HASSELT Telefoon : 011-74 21 00 - Fax : 011-74 21 99 Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen Oost-Vlaanderen Gebr. Van Eyckstraat 4-6 , 9000 GENT Telefoon : 09-265 45 11 - Fax : 09-265 45 01 Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen Vlaams-Brabant Blijde-Inkomststraat 105 , 3000 LEUVEN Telefoon : 016-24 98 18 - Fax : 016-24 98 21 Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen Werkhuisstraat 9 , 8000 BRUGGE Telefoon : 050-44 28 11 - Fax : 050-44 28 13 Afdeling Ruimtelijke Planning Graaf de Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 7 , 1000 BRUSSEL Telefoon : 02-553 83 79 - Fax : 02-553 83 85 E-mail: : ruimtelijke.planning@lin.vlaanderen.be of stedenbouw@lin.vlaanderen.be

3

Bron : afdeling stedenbouwkundige vergunningen van de Vlaamse gemeenschap Aaafdelingfdeling Ruimtelij

Graaf de Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 7 , 1000 BRUSSEL Telefoon : 02-553 83 79 - Fax : 02-553 83 85 www.ruimtelijkeordening.be E-mail: : stedenbouw@lin.vlaanderen.be Indien u een exploitatievergunning al dan niet op vrijwillig basis bij Toerisme Vlaanderen wenst te bekomen, dan behoort het attest dat rekening werd gehouden met de stedenbouwkundige voorschriften, tot de vereiste documenten . Voor het inrichten van gastenkamers buiten de woonzone geldt sowieso de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Er dient te worden opgemerkt dat men moet nakijken of de functie ook vergunbaar is in dit gebied. Vergunning voor het geven van maaltijden Voor wie ? Iedere inrichting (vestigingseenheid) waar hoofdzakelijk of in bijkomende orde eetwaren (inclusief dranken) worden bereid. Elke vestigingseenheid moet voldoen aan de algemene en specifieke hyginereglementering. Waar dient men de aanvraag in te dienen ? De aanvraag moet ingediend worden bij het provinciaal centrum van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van de provincie waarin de vestigingseenheid ligt. Hoe ? De aanvraag moet schriftelijk gebeuren . Na de aangifte, zult u verzocht worden om de bijdrage te betalen. Na ontvangst van de vergunningsaanvraag en van de betaling, voert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen een onderzoek uit om na te gaan of aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan. Ter indicatie : De bijdrage voor een inrichting uit de horeca zonder bezoldigd personeel bedraagt 50 euro. Adressen provinciale agentschappen : Brussel en Vlaams-Brabant : WTC 3 (2de verdieping) Simon Bolivarlaan 30 bus 3 1000 Brussel Tel.: 02/208 34 61 Fax : 02/208 34 60 Antwerpen :

4

Theaterbuilding (13de verdieping) Italielei 124 bus 70 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 80 28 of 03/213 80 29 Fax : 03/213 80 22

Oost-Vlaanderen : Controle eenheid Oost Vlaanderen Gaston Crommelaan 6/1000 9050 Gent Tel.: 09/210.13.00 Fax : 09/210.13.20 West-Vlaanderen Zandstraat 142 8200 Sint-Andries (Brugge) Tel.: 050/45 68 46 Fax : 050/45 68 47 Limburg Rijksadministratief Centrum Gouverneur Verwilgensingel 75 bus 8 3500 Hasselt Tel.: 011/29 56 70 Fax : 011/21 30 38 Formulieren : De aanvraag moet schriftelijk in 2 exemplaren bij het provinciaal centrum ingediend worden door middel van het typeformulier Verg A (te verkrijgen bij de provinciale centra) of per brief met de vermelding van de volgende gegevens : 1. ondernemingsnummer en/of vestigingseenheidsnummer; 2. naam, voornaam en functie van de aanvrager die optreedt in naam van of als uitbater van de inrichting; 3. maatschappelijke naam van de onderneming en/of de benaming van de inrichting; 4. adres, telefoonnummer en eventueel telefaxnummer van de inrichting; 5.de uitgeoefende activiteit(en); 6. het aantal bezoldigde personen werkzaam in de inrichting, die bij de fabricage of de handel in voedingsmiddelen betrokken zijn of, voor de kleinhandel, de netto verkoopoppervlakte.

Wanneer : De vergunning moet aangevraagd worden voor de vestiging van start gaat.

5

Geldigheidsduur : De vergunning is 3 jaar geldig en kan hernieuwd worden. Startersformaliteiten Men dient eerst een bedrijfsrekening te openen bij een erkende financile instelling. Ondernemingsloket Iedereen die van plan is in Belgi een handelsactiviteit uit te oefenen moet zich vooraf laten inschrijven in het ondernemingsloket. ( wet van 16 januari 2003 ). De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) De KBO is een register opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ter vervanging van het Handelsregister, met een gegevensbestand over natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen, die in ons land een handelsonderneming voeren, of personeel tewerkstellen, of onderworpen zijn aan de BTW. Ondernemingsloketten zijn priv-organisaties (vzw) die beantwoorden aan een aantal wettelijke voorwaarden, erkend zijn door de overheid en die bevoegd zijn voor een aantal administratieve formaliteiten en dienstverleningen voor ondernemers en kandidaat-ondernemers. Opdrachten de inschrijving van commercile ondernemingen en handelaars in de KBO; het toepassen van de reglementering inzake toegang tot het beroep (vestigingswet) ter vervanging van de Kamers van Ambachten en Neringen die verdwijnen; het controleren van de voorafgaande, nodige vergunningen voor de uitoefening van een activiteit; het verlenen van advies en bijkomende dienstverlening op aanvraag van de clint. voor sommige taken innen de loketten een vergoeding waarvan de tarieven vastgelegd zijn in een Koninklijk Besluit en welke identiek zijn voor alle ondernemingsloketten. Voor bijkomende dienstverlening mogen zij kosten aanrekenen. ( voor info www.mineco.fgov.be ).

Doelgroep

6

De Kruispuntbank zal via de ondernemingsloketten een uniek identificatienummer toekennen aan nieuwe en bestaande ondernemingen en aan zelfstandigen, d.w.z. aan alle handelaars, BTWplichtigen, werkgevers, vrije beroepen, vennootschappen en v.z.w.'s. Wat verandert er? Voortaan heeft iedere onderneming slechts een enkel identificatienummer. De overheid zal dit nummer systematisch gebruiken voor de contacten met de betrokken onderneming of voor zijn gegevens op te vragen bij andere administraties. Gegevens worden derhalve maar eenmaal ingezameld. Het uniek nummer vervangt de inschrijving in het handelsregister, bij de BTW en de RSZ. De nieuwe ondernemers of starters dienen zich dus niet meer te wenden tot de provinciale Kamers van Ambachten en Neringen. Deze laatsten worden bovendien door de nieuwe wet afgeschaft. De toegankelijkheid van de ondernemingsloketten is bijzonder vereenvoudigd. In haast elke stad of grote gemeente zal