BDW - editie 1354

 • View
  227

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 21 november 2012

Transcript

 • N 1354 VAN 22 TOT 29 NOVEMBER 2012 WEEK 47: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  Ramp voor Brusselse academies

  Smet werkt al een tijdje aande hervorming van het deel-tijds kunstonderwijs, de mu-ziek-entekenacademies.Vorigjaarpresenteerde hij een conceptnotaover de inhoudelijke vernieuwing.Die had het onder meer over deverlaging van de beginleeftijd naarzes jaareneenbrede,domeinover-schrijdendeinitiatie.Onlangslanceerdehetkabinet-Smetook een nota over de financieringvanhetplan.Daarinwordteenver-dubbeling van de inschrijvingsta-rieven voorgesteld. Nu betaalt eenmin-achttienjarige 60 euro en eenvolwassene 197 euro, plus tien twintigeurokopieer-enmateriaal-

  kosten. In het voorstel wordt hetjeugdtarief opgetrokken tot 120euro en het volwassenentarief tot365euro, ookweerplusonkosten.Een nieuwe tussencategorie, de18- tot 25-jarigen, zou 185 eurobetalen.Netalsnuzullenersocialetarieven zijn en korting voor eentweedekind,maarhethuidigestu-dententarief(114euro)valtweg.Smet verklaarde begin deze weekaan het persagentschap Belga dathetomeendiscussienotagaat,be-doeldomeenenanderaftetoetsenmet de sociale en andere overleg-partners.De christelijke onderwijsvakbondCOCisniettesprekenoverdevoor-

  stellen.Ditzoueenaderlatingzijnvoor het brede kunstonderwijs,reageert nationaal secretaris DirkDe Zutter. Zeker in Brussel, waarhet Franstalige deeltijds kunston-derwijsvoorkinderentottwaalfjaargratisis,moetjeuiterstvoorzichtigzijn.IkhoorvandeBrusselsedirec-

  teurs dat de concurrentie nu al zohevigis.BrunoDe Jonghe, directeur van deHoofdstedelijkeAcademievoorMu-ziek,WoordenDans,bevestigt:Ditzou een ondermijning zijn van hetNederlandstalige muziekonderwijsinBrussel.DeJonghevindtdatookNederlandstaligejongerenonderde

  twaalfgratisnaardemuziekschoolmoeten kunnen. Alleen zo heeftiedereen evenveel kansopmuziek-onderwijs.DeBrusselsemuziekacademiestel-len zon dertig procent volwassenleerlingen,detekenacademieszelfszeventig procent. Twee jaar gele-

  denwerdalbeslistdatvolwassenenniet meer met opleidingschequeskunnenbetalen.Ennudaneenver-dubbelingvanhettarief.De Jonghe vreest dat in dit scena-riodehelft van zijn leerlingenwegblijft. Er zullen dramas volgen.Leerkrachtenzullenhunwerkkwijt-raken. Ook volgens Dirk Baeten,

  jarenlang directeur en nog steedsdocentaandemuziekacademievanSint-Agatha-Berchem,zullendege-volgenvaneenforseprijsverhogingin Brussel dubbel zo groot zijn.Het wordt echt heel duur voor deleerlingen, die daarnaast bijvoor-beeldnogeenpianomoetenkopen.DeoverstapnaardeFranstaligeaca-demieisgauwgemaakt.Omdat het in Brussel lastigerwer-ken is, krijgen de elf muziek- entekenacademies nu dertig procentextra financiering, waarmee ondermeer de nevenafdelingen in somsmoeilijke wijken in het leven wor-dengehouden.Baeten:Ikhoopdatwedattenminstebehouden.Ookdepolitiekmengtzichintussenin de discussie. De plannen zoalszenuoptafelliggen,zijneenrampvoordeBrusselseacademies,zegtVlaams parlementslid Khadija Za-mouri(OpenVLD). BettinaHubo

  BRUSSEL Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil het inschrijvingsgeld voor de muziek- en tekenacademies verdubbelen. Zeker in Brussel zou dat rampzalige gevolgen hebben, zeggen vakbond en academies.

  Franstalig deeltijds kunstonderwijs voor kinderen tot twaalf is gratis

  Onderwijs > Minister Smet stelt voor om inschrijvingsgeld te verdubbelen

  FOTO: BART DEWAELE

  JEF NEVE SCHUDT DE JAZZPOLITIE VAN ZICH AFEn ook: Jessie Ware, Cristian Mungiu en Tok Toc Knock.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  22 1112

  Kinderen maken kunst

  VORST Misschien viel er wel een nieuwe Anne Teresa De Keersmaeker te ontwaren, of een Wim Vandekeybus, zondag op de Kunstendag voor Kinderen, maar daar was het helemaal niet om te doen. De kinderen in de dansstudio van Rosas (foto) hadden het er vooral naar hun zin.Ook in andere kunsthuizen in Brussel en Vlaanderen konden kinderen kunst opsnuiven. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) wil de Kunstendag voortaan elk jaar laten plaatsvinden. SVG

 • BDW 1354 PAGINA 2 - DONDERDAG 22 NOVEMBER 2012

  De eerste ochtendlijke herfstkoude slaat hard toe. Zeker als je bed gespreid staat in de kiosk van het Warandepark. Zoals voor deze Italiaanse dakloze...

  SASKIA VANDERSTICHELE

  DE WEEK IN BEELD DOOR SASKIA VANDERSTICHELE

  Een financile toekomst die zorgen baart

  Uitgelicht > SP.A waarschuwt voor financile strop, Open VLD wil middenklasse terug

  Brussels minister van Finan-cin Guy Vanhengel (OpenVLD) heeft maandag in hetparlementdebegroting2013voor-gesteld: 3,6 miljard uitgaven en3,5 miljard inkomsten. Voor SP.A-begrotingsspecialiste en oppositie-lid Sophie Brouhon zijnminder decijfertjes van tel, danwel het groteverhaal:definanciletoekomstvanhet Brussels Gewest. En die oogtnietrooskleurig.Brouhon: Brussel geeft volgendjaar160miljoeneuromeeruit.Datkan.Eris105miljoenextradoordeherfinanciering van Brussel, inge-schreveninhetVlinderakkoord,en75miljoen extra door het solidari-teitsmechanisme. Daar komen nogvoor82miljoeneuroeenmaligein-komstenbij.DaardoorkandeBrus-selseregeringhaarbegrotingstekortbeperken tot 131 miljoen, rekent

  Brouhonvoor.Daarmeezitderege-ringopschemaomhetdeficittegen2015volledigaftebouwen.Wat volgens Brouhon echter ont-breekt, zijn maatregelen voor deperiode n 2015. Brussel verarmtzienderogen.Datblijktookuitdein-komsten uit de personenbelasting.Deklooftussenhetbelastbaarinko-meninBrusselenhetbelastbaarin-komeninBelgiwordtelkjaargro-ter.In2009wasdeBrusselaar13,7procentarmerdandeBelg,vandaagisdatbijna20procent.VoordeBrus-selsebegrotingisdatgeenramp:hetsolidariteitsmechanisme tussen degewestentreedtdaninwerking.Ditjaarisdatgoedvoornaarschatting456miljoeneuro,ofmaarliefst15procent van de Brusselse inkom-sten. Welnu, zegt Brouhon, in2015 wordt het solidariteitsbedragbevroren.Tienjaarlang.Daarnavalt

  hetweg.ZoishetafgesprokeninhetVlinderakkoord. Als Brussel dannogverderverarmtendatligtindelijnvandeverwachtingen,danzalBrussel het vanaf 2015met steedsmindermoetendoen.Watikdere-gering verwijt, is dat ze de afgelo-penvierjaargeenenkelinstrumentontwikkeldheeft omeenkenteringinhaarfinancieringsbasisteweegtebrengen.In2015zullenweovereenbegroting moeten onderhandelenmeteenmuurvoorons.Brouhonheefteenverklaringvoordebudgettaire lethargie.DeBrusselseregeringwasde afgelopen vier jaarniet bezig met begrotingsopmaak,maarmet boekhouding. De Brus-selse begroting is een consensuelebegroting. Elke minister mag zijndingdoen.Maarfundamentaledis-cussies?Diezijnernauwelijks.Eenmeerjarenbegroting?Die is er niet.Heeft u n publiek debat gezienover de te spenderen middelen ofover de inkomsten? Een groot ver-schilmetdefederaleregering,ofmetdeVlaamse,waardiscussiesophetscherpvandesneewordengevoerd,

  waar er keuzes worden gemaakt.Nochtans moeten we vandaag be-slissingen nemen om de afbouwvanhetsolidariteitsmechanismeoptevangen:deadministratiemoder-

  niseren,deactiveringvandewerk-lozen versnellen, een relancebeleidvoeren,enzovoorts.Volgens Brouhon heeft een en an-dernietalleenfinancile,maarookpolitieke implicaties. Brouhon: Erzullen geheid weer discussies ko-menoverdeherfinancieringvanhetBrusselsGewest.Maarhet lijktme

  BRUSSEL Parlementslid Sophie Brouhon (SP.A) vindt dat de Brusselse regering als een blindeman haar financile toekomst tegemoet gaat. In 2015 staan we voor een muur.

  Dit is geen begroting. Dit is boekhouding. Een begroting gaat over keuzes maken

  VERKOOP UP-SITE STILGEVALLEN

  BRUSSEL Na een bliksem-start is de verkoop van appar-tementen in de hoogste woon-toren van het land stilgevallen. De voorbije zes maanden heb-ben ongeveer evenveel kopers moeten afhaken als dat er zich nieuwe hebben aangediend. Kandidaat-kopers krijgen steeds moeilijker een lening.

  Vanophetkanaal,vaninLakenofvanaanhetNoordstation:dewoontoren van UP-site wordtstilaan zichtbaar vanaf ver-schillende plekken in de stad.De ruwbouw reikt ondertussenongeveer twintig verdiepingenhoog.Dat ishalverwegedeuit-eindelijke hoogte (140 meter).De torenmoet in juni2014he-lemaalafzijn.UP-sitewordtdehoogstewoon-torenvanhetland,endatspreekttot de verbeelding. Bij de startvan de verkoop was de vraagheelgroot.Ineenrecordtijdwasongeveerveertigprocentvandetoren (of honderd appartemen-ten)verkocht.De laatstemaan-denisdatcijferechternognau-welijks veranderd. Er kwamennogwelkandidatenbij,maarwezagenookmeerdantienprocentvan de kopers afhaken omdatze geen lening kregen bij debank, zegt Stphan SonnevillevanprojectontwikkelaarAtenor.Hij hoopt dat de verkoop snelweer aantrekt. De torenwordtsteedsmeerzichtbaarenwezijnookbegonnenmethetplaatsenvangevelbekledingenramenopde onderste verdiepingen. Datgeefteenbeter ideevanhoehijer gaat uitzien. Bovendien ope-nen we in januari of februarieenvoorbeeldappartementindetoren. Dat moet potentile ko-persovertuigen.Degemiddeldeverkoopprijsligtbovende3.000europervierkantemeter.UP-site is overigens meer dande toren. Langs het kanaal ko-menooknogeens106apparte-mentenmetterras.Atenorison-langsbegonnenmetdeverkoop;deopleveringisvooreind2013of begin 2014. Binnen het pro-ject komen ook kantoren langsde Willebroekkaai. Ondanksde leegstand in de aanpalendeNoordwijk heeft twee derdevandekantorenaleenkoperofhuurder gevonden. OndermeerUnizoenhetVlaamsegemeen-schapsonderwijs GO! zullen erkantoorhouden.

  Laurent Vermeersch / brusselnieuws.be

  OPMERKELIJK

  LV

 • BDW 1354 PAGINA 3 - DONDERDAG 22 NOVEMBER 2012 WEEKOVERZICHTWOENSDAG 14 NOVEMBERSTAKING BIJ HET SPOOR.De24uursstakinglaatzichstevigvoelenophetBelgischespoorwegennet.HettreinverkeerinenrondBrusselligtvolledigplat.DestationsBrussel-ZuidenBrussel-Cen-traalzijndeheledagdicht,enookhetstationBrussel-Noordwordtvanaf9uurafgesloten.HetopenbaarvervoervandeMIVBrijdtwelnormaal.DestakingheeftookgevolgenvoordeavondspitsopdeBru