BEC Awareness

  • View
    143

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEC Awareness. Parokya ng Our Lady of Fatima Pasay City March 29, 2014. Ang Batayang Pag-unawa sa BEC Layunin : Banggitin ang ipaliwanag ang kahulugan ng BEC Tukuyin ang mga katangian at pagkakakilanlan ng BEC Ipaliwanag ang BEC at ang Misyon ng Simbahan - PowerPoint PPT Presentation

Text of BEC Awareness

Slide 1

BEC AwarenessParokya ng Our Lady of FatimaPasay CityMarch 29, 2014Ang Batayang Pag-unawa sa BEC

Layunin: Banggitin ang ipaliwanag ang kahulugan ng BECTukuyin ang mga katangian at pagkakakilanlan ng BECIpaliwanag ang BEC at ang Misyon ng SimbahanTalakayin ang Ibat ibang anyo at antas ng BECIlarawan ang buhay at pagkilos ng mga BEC 2Buhay Patay - - hinto simula simulang muli tagumpay - kabiguanPangkaraniwang tukoy na dahilanMabilis na pagpapalit ng pariHindi prioridad/sumusuporta ang kura paroko, Hindi programa ng diyosesisMungkahing pagnilayang dahilanMalabong pananawMaling pag-unawaMalambot na paninindiganHindi naging gawi ng buhayKayat ang bungaMabuway na pagkakabuklod at di wastong pagkilos at pagsasabuhay nito33Kalagayan at panawaganMatagal na ang panawagan upang isulong ang BEC bilang paraan at tunguhin ng pinagpanibagong simbahan

Vatican II4th Synod of Manila. Second Plenary Council of the Philippines, Second Provincial Council of the Philippines, at marami pang partikular na panawagan)4Kalagayan at panawaganGanito rin ang nilalaman sa Art. 4 ng PCM II. Isulong ang BEC bilang daan at lugar sa epektibo at napapanahong ebanghelisasyon.Epektibong daan sa pagpapalahok ng mga layko sa gawaing ebanghelisasyonMagandang simula at pagkakataon sa pagmumulat ng mga mananamplataya

5Sa resulta ng pagtatasa pagkatapos ng 10 taong pagpapatupad ng PCP II, muling inulit ang panawagan na buklurin at patatagin ang mga BEC tungo sa:

pagsasakapangyarihan ng layko, pagkakataon para sa pagmumulat at pagpapakilos ng mga mananampalataya at maging akmang lugar para sa ebanghelisasyon.

Kalagayan at panawagan6AggiornamentoKeeping the ChurchUp to dateVat. II1962-1965Renewal of Christian FaithRestructuring of the Church77PagpapanibagoMalayPagkilosBuklodParaanLayuninGawainPananawPag-unawaPaniniwalaRelasyonTulunganPananagutan

(PCP II)8Sa ating parokya, marami tayong narinig, nadama at nakitang mga pagbabago at pagpapanibago sa anyo ng mga paglilingkod at pagkilos, porma ng pagkakabuklod at umiiral sa mga kamalayan. Hal. Mga bagong ministryPREXbagong programatipanan sa Panginoonbuhay katiwalaBEC atbp. Gabay na Tanong:Para sa akin ano ang: DiyosTaoSimbahanKasalananKaligtasanDaigdig

Bahaginan ng mga maliliit na pulutong (5 grupo)Sa loob ng 30 minuto, magbabahaginan ang mga maliliit na pulutong sa kanilang itinakdang lugar.Pumili ng isang tagapagpadaloy at isang tagatalaSikapin na ang bawat isa ay nakapaghayag ng kanilang pinapangarap na simbahan.Gumawa ng isang pagsasadula ng bunga ng kanilang isinagawang bahaginanBibigyan ang bawat grupo ng tig 10 minuto para sa kanilang pag-uulatHindi na kailangang ipakilala pa ang mga kaanib ng grupo, makatutulong kung idirecho na agad sa pag-uulatGabay na tanong: Naitala natin at naipahayag ang mga suliraning kinahaharap ng ating bansa, lipunan, parokya at kahit na sa kapitbahayan.Narinig natin ang panawagan at nilalaman ng pagpapanibago.Mula dito;

Ano ang ating pinapangarap na simbahan? 11Gw. 2:42-47Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, silay nagkakatipon sa kanilang tahanan at nagsasalu-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas.12Gw.4:33-35Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinigibay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa 13Mangyayari ang mga ito kung kikilos tayo bilang :Simbahan ng:PakikilahokPakikipagkaisaMisyon makahari makaparimakapropetang pananagutanSimbahan ng mga Dukha

Nakatatagpo ng pahiwatig sa pagkilos na simbahan, sa pagsusulong ng BECPCP II - 1371414Kahulugan ng BEC15Ayon sa pagkakasunod-sunod ng kataga (Nomenclature)BilangLugar sa lipunanBasicBatayanPangunahinSimulaUgat Muntimaliit16Ecclesial Pagiging Simbahan

Gw. 2:42-47Gw. 4:33-35

17Nanatiling tapat sa turo ng mga Apostol Nakasentro kay Kristo ang kanilang buhayrelasyonPag-asaMasayang Panalangin atPagdiriwang ng buhayPag-ibig18Ang simbahan sa panahon ng mga apostol

Ito ang larawang binabalik-balikan, ang pundasyon at pamantayan. Ito ang modelong pinagbabatayan. Sampuso, sandiwa. nagkakapatiran, nagpapahayag, nagdiriwang at naglilingkod. Apat na mahalagang katangian na nagpapatunay na buhay ang simbahan ito. 19CommunityPamayanan=Isang tukoy na lugar kung saan naninirahan at itinataguyod ang buhay ng nilalang kapitbahayan20Ang mga BEC ay Maliliit na pulutong ngorganisadong Pamilyang magkakapitbahay na nagsisikap magsabuhay ng pagiging simbahan. 21Nanatiling tapat sa turo ng mga Apostol Nakasentro kay Kristo ang kanilang buhay, nagkaisa ang kanilang damdamin at isipanrelasyonNagpapahayagNagdiriwangNaglilingkodGw. 4:33-35Gw. 2:42-4722Organisadong Pamilyang MagkakapitbahayNakasentro sa Salita ng Diyos at EukaristiyaKaisa ng kura paroko at ng buong simbahanKumikilos batay sa kanilang pangangailanganKapatiran PanalanginMalasakitBahaginanBasic EcclesialCommunities23Bagong Paraan ng Pagiging Simbahan. Wastong Lugar at pagkakataon sa ebanghelisasyon. Binhi sa pagpapanibago ng Lipunan. Ang mga BECMula sa PCP II #138, 139 Maliit na pulutongPamilyaMagkakapitbahayMagkakakilala ang mga kasapiPinamumunuan ng LaykoKaisa ng kura paroko7. Regular na natitipon sa gitna ng Salita ng Diyos at ng Eukaristiya8. Nagbabahaginan hindi lamang spiritual kundi maging materyal na alalahanin25 Mula sa PCP II #138, 139 9. Pinapag-iisa ang pang-araw araw na pamumuhay at ang pananampalataya10. Patuloy na tumataas ang kamalayan dahil sa regular na katesismo na nagsisilbi nilang gabay Mayroon silang matinding pagdama sa pagiging kabilang at sa pananagutan sa isat isa Sama-samang kumikilos para sa katarungan at tungo sa isang masiglang pagdiriwang ng buhay at liturhiya. 26Ang BEC ay hindi dapat na tingnang dulo ng pagsisikap tungo sa pagpapanibago, mawawala ang katangian nito bilang lebadura kung lalagyan ito ng hangganan. Ang mithiin ng BEC ay matikman ang patikim na paghahari ng Diyos. 2727Layunin sa pagbubuklod ng mga BEC na:Lumikha ng pagkakataon upang:Ipamuhay ng makahulugan at makabuluhan ang kanilang pananampalataya (Diyos, Tao, Simbahan, Kasalanan, Kaligtasan at Daigdig)(Vision)Magkaroon ng daan ang sama-samang pagkilos at malalim na pagsasamahan ng mga kaanib. (Misyon)Layunin sa pagbubuklod ng mga Munting Pamayanang KristiyanoMagbukas ng daan tungo sa pagtutulugan at pagmamalasakitan sa loob at labas ang organisadong pulutongSama-samang pamamahala at pagpapaunlad ng simbahan sa kanyang paglalakbayLinawin ang hamon sa mas malaking pakikilahok sa pagtugon upang tulungan ang lipunan sa kanyang pagpapalakas at pagpapanibagoPagsasabuhay o pagsasakongkreto ng misyon29Ang ating pagsisikap na panibaguhin ang simbahan ay handog sa atin ng DiyosIto ang pangarap sa atin ng DiyosIto ay pagpapahayag ng Kanyang patuloy na pagkilos sa ating buhay, mga pamayanan at daigdig Sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesukristo, kung saan nakasentro ang ating mga BEC, ipinakilala niya sa atin ang :bagong pakikipagrelasyon sa Diyos, ang bagong paraan ng pagiging pamayanan at bagong paraan ng pakikipagkapwa at pagpapakataoSa pagtahak natin sa landas ng pagpapanibago, sa pagsusulong ng mga BEC, kailangang bukas tayo, kahit mangahulugan ito ng:Pagtalikod sa ating luma at nakagisnang paraan.Pagkamatay ng ating dating sariliAt magtaglay ng maalab na katapangan upang tahakin ang mga bagong malay, bagong paraan ng pagkilos/paglilingkod at bagong relasyon bilang mga anak ng Diyos. 31Ang ating bokasyon bilang mga tagapagsulong at tagapagsabuhay ng BECIpamuhay ang Salita ng Diyos Mabuting Balita ng Panginoon Pag-iibigan. Kaligtasan, paglaya at kaginhawahan3232Hindi tayo lumalahok sa BEC upang makahanap ng pagkakaabalahan, o pumapel sa kura paroko, sa halip: nais nating ipamuhay ang bagong paraan ng pagiging simbahan sa ating panahon33Ang ating buhay sa buong maghapon sa kapitbahayan ay nagbibigay ng pagkakataon upangkongkretong isabuhay ang bagong paraang ito, at Papurihan ang Panginoon. 34Ang pagsasabuhay ng BEC ay nagbibigay diin sa pagpapaunlad ng:3535A. Bagong Pagpapahalaga Pagtatangi at pagmamahal sa mga dukha, pakikipagkaisa sa kanila, paggalang at mahusay na pakikipag-ugnayan sa kapwa at lahat ng nilikha.B. Bagong Kasanayan Kakayahang maglingkod sa mga dukha. Balik-balikan ang pananampalataya pakikinig sa Espiritu, at basahin ang mga palatandaan ng panahon at kakayahang maging kritikal sa pag-iisip3636C. Mga bagong kaalaman Katuruan ng simbahan, bagong paglalapat ng pananampalataya sa kasalukuyang panahon. D. Bagong pamamaraan pakikipagkapwa, , pakikipagkaisa, pakikilahok at at sama-samang pagpupuri (nagbibigay ng pahalaga sa pamayanan o kapitbahayan)E. Bagong pamumuno - mapampalahok, malikhain, humaharap sa hamon ng panahon at laging tumatanaw sa hinaharap.3737Pagtuunan natin ang pagsusulong at paglulunsad ng mga gawaing pag-aaral, pagsasanay at paghuhubog para sa pamunuan at kasapian ng ating mga BECBuksan ang ating puso at patuluyin ang diterminasyong isabuhay ang pagpapanibago at pagsasapanahon bilang simbahan - ang mga BEC Dalisay at tuloy tuloy na pags