Click here to load reader

BEC-PELC 2010 - Musika

  • View
    20.653

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of BEC-PELC 2010 - Musika

BASIC EDUCATION CURRICULUM (Philippine Elementary Learning Competencies)

JUNE 2010

MUSIKA MAKABAYANBUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the PhilippinesE:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -

Musika.docx

Printed: 8/11/2010 10:35 AM [Anafel Bergado]

1

Ang musika ay isang anyo ng sining na gumagamit ng tunog bilang (medium). Ang mga elemento ng musika ay binubuo ng ritmo, melodiya, anyo, timbre, daynamika, tempo, tekstura at armonya. Ang salitang musika ay hango sa salitang Griyego (mousike), ang sining ng mga Musa. Ang paglikha at pagtatanghal, maging ang kahulugan ng musika ay nagkakaibaiba ayon sa kultura at paniniwalang panlipunan. Ito ay nahahati sa ibat ibang uri. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng mataas na kalidad at kasiya-siyang programa, patuloy ang pag-unlad ng mga guro at mag-aaral sa paggawa ng musika. Ilan sa mga patunay nito ay ang pagkakaroon nila ng mataas na pagpapahalaga sa sarili, tiwala sa sarili, positibong pananaw sa buhay, at makabuluhang karanasan ng pag-aaral. Ang musika ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong ng bawat henerasyon. Layunin ng musika na

Music Education Goal

The goal of music education in Virginia and in Roanoke County Schools is to empower students to experience music as a source of personal enrichment, as a vehicle for the constructive expression of human emotions, and as a unique intellectual discipline. This goal will be attained through a structured, sequential program of study. Students will develop an intellectual understanding of music through experiences in singing, moving, listening, and playing instruments. They will learn to read and notate music, and to create compositions that transcribe their thoughts and emotions into concrete, musical forms of human expression. Students will exercise their critical thinking skills by investigating and analyzing all facets of the music discipline, employing both traditional modes of instruction and the latest technological advancements. Through active involvement in music students of Roanoke County will build a foundation for a lifetime of participation in and enjoyment of music

MUSIKA Mithiin: Nalilinang ang kamalayan, kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga elemento ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal; naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan, upang makaagapay sa kamalayang global.IKAAPAT NA BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa pagpapangkat ng mga nota at pahinga sa ibat ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmo. IKALIMANG BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa ibat ibang uri ng nota at pahinga sa paglikha ng hulwarang ritmo sa ibat ibang palakumpasan IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa ibat ibang uri ng nota at pahinga sa ibat ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmong angkop na pansaliw upang makapagbigay buhay sa awit, tula at kuwento. I. RITMO A. Nakatutugon nang may pag-unawa sa ibat ibang palakumpasan 1. Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't ibang palakumpasan 1.1 Nabibigyang-kahulugan ang awit/ tugtugin sa ibat ibang palakumpasan sa pamamagitan ng pag-awit at angkop na kilos ng katawan ( , at ) o cut

I. RITMO A. Naisasagawa ang maayos na pagtugon sa pulso ng mga tunog 1. Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 1.1 Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 2. Nakatutugon sa pulsong napapakinggan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos Hal.: pagpalakpak, pagtapik pagpadyak, pagmamartsa 3. Nagagamit ang pantay-pantay na guhit (l l l l l l l l l l l) sa paglalarawan ng pulso ng tunog 4. Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso 4.1 Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa nadamang bigat ng tunog na narinig

1. RITMO A. Nabibigyang-kahulugan ang mga ritmong naririnig 1. Nakatutugon sa ritmo ng isang awit sa pamamagitan ng kilos katawan 1.1 Naikikilos ang pulso ng awit 2. Natutukoy ang pangalan ng ibat ibang nota/pahinga Notes ( Nota ) Rest ( Pahinga )

1.2 Nasasabi ang katuturan ng time Hal.: Sa

Buong Nota (Whole) Buong Pahinga Hating Nota (Half) Hating Pahinga Kapat na Nota (Quarter) Kapat na Pahinga Kawalong Nota (Eighth) Kawalong Pahinga Kalabing Anim (Sixteenth) Kalabing Anim na Pahinga 1

ay may dalawang kumpas

sa isang sukat at ang half note ( ) at half rest ( ) ay tumatanggap ng isang kumpas1.2.1 Nabibigyang halaga ang mga

nota at pahinga sa palakumpasang o

IKAAPAT NA BAITANG Hal.: Dalawahan

IKALIMANG BAITANG Hal.: 3. Naibibigay ang halaga ng isang nota/pahinga at ang kaukulang kumpas para rito. Nota Pahinga Halaga 4 kumpas Nota

IKAANIM NA BAITANG

Pahinga

Katumbas na Kumpas 2 kumpas 1 kumpas kumpas

Tatluhan

Apatan 5. Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat ng mga tunog sa dalawahan/tatluhan/apatang sukat Hal.: Dalawahan Tatluhan Apatan

2 kumpas 1 kumpas 1 kumpas1.2.2 Nakabubuo ng hulwarang ritmong1 2

kumpas

ginagamitan ng ibat ibang uri ng mga nota/pahinga sa palakumpasan

1 4

kumpas

1.2.3 Naisasagawa ang

palakumpasang sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan 3.1 Natutukoy na ang halaga ng tuldok ay kalahati ng notang sinusundan Hal.: = 3 kumpas = 11 2

1.3 Naibibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa kumpas na Nota Pahinga Halaga 8 kumpas

6. Nailalarawan ang pulso sa anyong quarter note ( ) at quarter rest ( o )

kumpas 4 kumpas 2 kumpas 1 kumpas kumpas

7. Naipakikita na ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba ay maaaring katumbas ng isang pulso 7.1 Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit, pagbigkas, pagkilos o pagtugtog ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba katumbas ng isang pulso 2

IKAAPAT NA BAITANG 7.2 Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng isang pulso sa anyong eighth note

IKALIMANG BAITANG 3.2 Nabibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa hulwarang ritmo na binubuo ng maiikli at mahahabang tunog Hal.:

IKAANIM NA BAITANG1.3.1 Nasasabi ang katuturan ng

palakumpasang Hal.: Sa may anim na kumpas sa ) at ) ay tumatanggap ng

8. Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong ng nota/pahinga 8.1 Nakagagawa ng isang payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon. 8.2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito

isang sukat at ang eighth note ( eighth rest ( isang kumpas

1.4 Naisasagawa ang palakumpasang sa pamamagitan ng ibat ibang kilos ng katawan at pag- awit/pagtugtug sa pamaraang madalang katamtaman mabilis B. Natutukoy kung saang kumpas nagsisimula at nagwawakas ang isang awit 1. Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas Pilipinas Kong Mahal Unang taludtod: Hal.: na may dalawang kumpas sa isang sukat at ang quarter note/quarter rest ay tumatanggap ng isang kumpas Ang Huling taludtod: ba-yan ko ta-nging i kaw

3.3 Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang , at

Pi - li - pi - nas kong hi - rang 3

IKAAPAT NA BAITANG

IKALIMANG BAITANG

IKAANIM NA BAITANG Halimbawa ng awit na nagsisimula sa ikalawang kumpas at nagtatapos sa unang kumpas Santa Clara Unang taludtod:

3.4 Nakabubuo ng hulwarang ritmong ginagamitan ng ibat ibang uri ng mga nota/pahinga Hal.:

San-ta Cla-rang pinung-pino Huling taludtod:

B.Naisasagawa ang ibat ibang palakumpasan tulad ng: Ang pa-nga -ko tu - tu-pa-rin C. Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula, maikling kuwento o komposisyong musikal 2. Natutukoy ang ritmo ng naririnig na awit/tugtugin kung dalawahan, tatluhan at apatang sukat 3. Naikukumpas nang wasto ang awit ayon sa palakumpasan habang umaawit

4

IKAAPAT NA BAITANG Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang ibat ibang ngalang pantono sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama ng karamihan, sa iskalang pentatonic at tunugang C Mayor. II. MELODIYA A. Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awitin/tugtugin 1. Natutukoy kung ano ang limguhit 1.1 Nakagagawa ng limguhit at nasasabi ang gamit nito 2. Natutukoy ang mga ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit Ngalang pantono ng mga guhit

IKALIMANG BAITANG Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagitan ng bawat tono at pagkakaiba ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa tunugang C Mayor at a menor . II. MELODIYA A. Naipapakita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang C Mayor at a menor. 1. Naipaliliwanag, naiguguhit, at naaawit ang iskalang C Mayor at ang kaugnay na iskalang a menor. Iskalang C Mayor

IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagkakaiba ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pagawit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa tunugang Mayor at menor . II. MELODIYA A. Naipamamalas ang kakayahan sa pag-awit, pagbasa at pagsulat ng notasyon sa tunugang Mayor at menor 1. Naipakikita ang kasanayan sa pakikinig/pag-awit/pagsulat ng notasyon sa tunugang Mayor at menor. 1.1 Nakababasa/Nakaaawit ng mga himig na nasa tunugang Mayor at ang katugong tunugang menor gaya ng: Iskalang F Mayor

Do

re mi fa so la

ti

do

Iskalang a menor Ngalang pantono ng mga puwang Iskalang d menor La ti do re mi fa so la

3. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor (do-re-mi-fa-so-la-ti-do) 3.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas - hal.: mi-fa-so pababa - hal.: so-fa-mi in