Beleg Als Buffett Compleet Ccjd82k1

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Beste lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in ons boek Leer beleggen als Warren Buffett zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk. Bijgevoegd treft u de complete (!) digitale versie van dit boek aan. Ik ben ervan overtuigd dat ons boek voor iedere lezer heel wat waardevolle (beleggings)inzichten zal opleveren. Mocht uw voorkeur overigens uitgaan naar een papieren exemplaar dan kunt u deze, zolang de voorraad strekt, eenvoudig online bestellen via onderstaande link: http://www.belegalsbuffett.nl/bestel INTERESSANT: Wekelijks houden we beleggers op de hoogte van kansen die zich op de beurs voordoen en regelmatig besteden we ook aandacht aan concrete aandelen die aan de Buffett-criteria voldoen. Om onze veel gewaardeerde informatie zelf ook (overigens geheel kosteloos en vrijblijvend) te ontvangen, meldt u zich simpelweg even aan via http://www.warrenbuffett.nl. Rest mij u veel leesplezier toe te wensen! drs. Hendrik Oude Nijhuis

Founding partner Kingfisher Capitalv1.0.3

WARREN BUFFETTZ i j N B E L E G G i N G S S T R AT E G i E iN THEORiE & PRAkTijk H EN d R i k O ud E N i jH uiS BjRN kijL

Warren Buffett geldt zonder enige twijfel als s werelds beste belegger aller tijden. Begonnen op elfjarige leeftijd met $ 100,-- wist hij een persoonlijk vermogen op te bouwen van vele tientallen miljarden dollars. Een opmerkelijk gegeven voor iemand die zelf weinig waarde hecht aan geld in heldere taal worden uit de verschillende beleggingsstrategien de beste elementen voor het voetlicht gebracht. dat maakt dit toegankelijke boek tot buitengemeen waardevol voor iedereen die genteresseerd is in alles wat met beleggen te maken heeft. En dat ongeacht de mate van belangstelling of deskundigheid. Het Warren Buffett dossier in het laatste deel gaan de auteurs dieper in op de investeringsfilosofie en de beleggingsstrategien van Warren Buffett. Het is technischer van aard en is rijkelijk gellustreerd met grafieken en citaten. In dit boek komen Buffetts verrassende inzichten uitgebreid aan de orde en kunt u lezen over zijn onderscheidende lange termijn filosofie, hoe hij solide ondernemingen selecteert en hoe hij zich niet laat verleiden tot het beleggen in bedrijven die hij niet begrijpt. Dat maakt dit boek tot buitengemeen waardevol voor iedereen die genteresseerd is in alles wat met beleggen te maken heeft. Martien van Winden MBA Beheerder Beleggingsfonds Hoofbosch ISBN/EAN 978-90-78217-12-1

Laser Proof

WARREN BUFFETTH EN d Rik O ud E N ijH uiS BjRN kijL

LEER BELEGGEN ALS

MET HET COMPLETE BuFFETTd O S S iE R

Z i j N B E L E G G i N G S S T R AT E G i E iN THEORiE & PRAkTijk

WARREN BUFFETT

LEER BELEGGEN ALS

WARREN BUFFETTZIJN BELEGGINGSSTRATEGIE IN THEORIE & PRAKTIJKHENdRIK OUdE NIJHUIS | BJRN KIJL

LIFE IS LIKE A SNOWBALL. THE ImPORTANT THING IS FINdING WET SNOW ANd A REALLy LONG HILL. I WILL TELL yOU HOW TO BEcOmE RIcH. cLOSE THE dOORS. BE FEARFUL WHEN OTHERS ARE GREEdy. BE GREEdy WHEN OTHERS ARE FEARFUL. IT TAKES 20 yEARS TO BUILd A REPUTATION ANd FIvE mINUTES TO RUIN IT. IF yOU THINK ABOUT THAT, yOULL dO THINGS dIFFERENTLy. ONLy WHEN THE TIdE GOES OUT dO yOU dIScOvER WHOS BEEN SWImmING NAKEd.

ITS FAR BETTER TO BUy A WONdERFUL cOmPANy AT A FAIR PRIcE THAN A FAIR cOmPANy AT A WONdERFUL PRIcE. OUR FAvORITE HOLdING PERIOd IS FOREvER. THE BUSINESS ScHOOLS REWARd dIFFIcULT cOmPLEx BEHAvIOR mORE THAN SImPLE BEHAvIOR, BUT SImPLE BEHAvIOR IS mORE EFFEcTIvE. RISK cOmES FROm NOT KNOWING WHAT yOURE dOING.

ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF WWW.WEEKLyvALUE.NL BIEdT BELEGGERS IEdERE WEEK EEN INTERESSANT BERIcHT GERELATEERd AAN vALUE-BELEGGEN. IN dEZE BERIcHTEN WORdEN dE STRATEGIEN BESPROKEN vAN dE SUPERBELEGGERS, EvENALS AcTUELE ONTWIKKELINGEN OP dE BEURS EN HOE U dAAROP KUNT INSPELEN. ZO NU EN dAN PRESENTEREN WE U KANSRIJKE AANdELEN vOORAL WANNEER WIJZELF vAN OORdEEL ZIJN dAT vAN FORSE ONdERWAARdERING SPRAKE IS.

INHOUd

Inleiding 9 voor woord 11

Warren Buf fett: s werelds beste belegger aller tijden charlie munger: in de schaduw van Buf fett 16 Edward Lamper t: activistische value-belegger 19 Joel Greenblatt: hogere returns dan Buf fett 22 John Templeton: zoek naar kansen wereldwijd 25 Benjamin Graham: Buf fetts leermeester 28 Philip Fisher: Scuttlebutt-belegger 31 mohnish Pabrai: de nieuwe Buf fett? 33 dEEl II HET HERKENNEN vAN GOEdE BEdRIJvEN Wat microsoft, Wal-mar t en Nike met elkaar gemeen hebben 39 s Werelds sterkste merknaam 40 Pas op voor deze twee sectoren 41 Hiermee wordt u een betere belegger 43 Een sterke combinatie 44 Extra haaien toevoegen aub 46 Handige checklist: competitieve positie 48 Waar te zoeken? 50 HANdIGE cHEcKLIST: beoordeling management 52 dEEl III PROFITEREN vAN KOERSFLUcTUATIES drie soor ten waarde 57 Wel eens een bal onder water gedrukt? 58 Wanneer de beste beleggers verkopen 60 Inkoop van eigen aandelen: waardevol? 61 Omgaan met koersdalingen 62 Hoeveel is een euro waard? 63 Op zoek naar (tijdelijke) problemen 65 Kent u mr. market? 67

13

38

56

inhoud

dEEl I dE BESTE BELEGGERS TER WERELd 12

7

dEEl IV FUNdAmENTELE BELEGGINGSINZIcHTEN Waarom Buf fetts strategie voor Buf fett niet meer werkt... 71 maar voor u nog wel Lottoloten, risicos en onzekerheden 74 Waarom er bedrijven bestaan 75 de twee belangrijkste beleggingsconcepten 76 Karl mar x of Adam Smith? 78 Het ideale bedrijfsmodel (12 criteria) 81 Waarom de bedrijfswinsten nu verschrompelen 84 Autofabrikanten: uit de sloot helpen of niet? 86 dEEl V WARREN BUFFETT & BERKSHIRE HATHAWAy Een ingezonden brief van Warren Buf fett 91 Het grote misverstand over Buf fett 94 dit voorspelde Buf fett in 1999 96 dEEl VI WARREN BUFFETT dOSSIER BELEGGINGSSTRATEGIE IN THEORIE EN PRAKTIJK Inleiding 101 Levensfilosofie 102 Algemene strategie 103 Goede bedrijven 107 Goede prijzen 120 Buf fett legt uit 133 STRATEGIE SAmENGEvAT 144 ExTRA: ANALySE BERKSHIRE HATHAWAy Over de auteurs 155 disclaimer 157 colofon 159

70

90

100

148

INLEIdING

voorjaar 2009

Boerenverstand-beleggen

De aanpak van Buffett laat zich wellicht nog het best omschrijven als boerenverstand-beleggen oftewel beleggen met je gezonde verstand. Het kopen van goede aandelen wanneer die in de aanbieding zijn. Heel wat van de inzichten en concepten van Buffett zijn op het eerste gezicht zo simpel dat ze amper de moeite waard lijken. Verwissel simpel echter niet met zinloos. De in de basis simpel ogende concepten hebben Buffett, door er consequent aan vast te houden, tot s werelds rijkste belegger gemaakt. Een astronomisch vermogen van vele tientallen miljarden waarvan hij reeds heeft aangegeven dat dit geheel aan goede doelen zal worden nagelaten.voor wie is dit boek bedoeld?

Dit boek is met name bedoeld voor beleggers. Beleggers die genteresseerd zijn in de value-beleggen principes van Warren Buffett, en in hoe zij deze zelf zouden kunnen toepassen. Ook voor ondernemers zijn de inzichten van Warren Buffett waardevol. Buffett stelt immers dat er fundamenteel gezien nauwelijks verschil bestaat tussen hoe een belegger tegen de aandelen van een onderneming aankijkt en hoe een ondernemer een bedrijf succesvol zou moeten runnen.

inleiding

Het sentiment onder beleggers is momenteel slecht. Heel slecht. Geen wonder, bijna alle beleggingscategorien zakken steeds dieper weg in een allesverslindend moeras, waarvan niemand weet waar de bodem ligt. Onroerend goed, hegde funds, private equity, grondstoffen en aandelen. Er is geen ontkomen aan. De onzekerheid en het alom aanwezige pessimisme missen hun uitwerking niet en zijn pijnlijk voelbaar voor veel bedrijven. Bedrijven die het pessimisme vervolgens verder voeden door op hun beurt zelf ook steeds voorzichtiger te worden. Zelfs Warren Buffett, s werelds beste belegger, is door de crisis getroffen. In 2008 kende hij met zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway zijn slechtste jaar ooit. Desondanks biedt Buffett veel waardevolle inzichten. Inzichten die interessant zijn voor grote investeerders, maar zeker ook voor de kleine, particuliere belegger.

9

Being a businessman makes me a better investor and being an investor makes me a better businessman -Warren BuffettHoe dit boek te lezen

10

Dit boek bestaat uit een verzameling columns, opgesteld tussen begin 2007 en begin 2009. Deze columns zijn alle los van elkaar te lezen - u hoeft dit boek dus niet van voren naar achteren te lezen. De oorspronkelijke columns zijn hier en daar in beperkte mate bijgewerkt, vooral daar waar het gaat om tijdsaanduidingen. De columns zijn ondergebracht in een vijftal categorien, te weten:deel I deel II deel III deel Iv deel v de beste beleggers ter wereld Het herkennen van goede bedrijven Profiteren van koersfluctuaties Fundamentele beleggingsinzichten Warren Buffett & Berkshire Hathaway

leer beleggen als warren buf f e t t

Deel VI, tenslotte, betreft het Warren Buffett-dossier (onder veel beleggers beter bekend als het Warren Buffett E-Book). Dit laatste deel is wat technischer van aard, gaat dieper in op de door Warren Buffett gehanteeerde investeringswijze en is rijkelijk gellustreerd met citaten van de meester zelf. Evenals de andere delen is ook het Warren Buffett-dossier te lezen zonder kennis te hebben genomen van de eerdere columns.Hendrik Oude Nijhuis Bjrn Kijl

vOORWOORd

Hendrik en Bjrn bieden u met dit boek een uniek inzicht in de verschillende succesvolle beleggingsfilosofien. Zij doen dit aan de hand van carrires van succesvolle beleggers en in het bijzonder die van superbelegger Warren Buffett.

Zo is de invloed van Warren Buffett op financile markten nog altijd indrukwekkend en is hij met enige regelmaat bereid in het openbaar te filosoferen over het wel en wee van economie en beurzen. In dit boek komen Buffetts verrassende inz