of 16 /16
BELGIJA. DĖL KOMANDIRUOJAMŲ VAIRUOTOJŲ. LIMOSA PROCEDŪRA Pirmiausia, prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad naudojatės Google Chrome naršykle. Tradicinės naršyklės LIMOSA programos nevykdo. LIMOSA yra Belgijos tarnybų tinklapis, sukurtas, komandiruojamų į Belgiją darbuotojų, deklaracijoms pildyti. Bet kuris asmuo, kuriam nėra taikomas Belgijos socialinis draudimas ir kuris atvyksta laikinai dirbti Belgijoje arba (ir) dirbti ne visą darbo dieną, privalo būti pasiruošęs pateikti Limosa-1 deklaracijos įrodymą. Nuoroda į Limosa tinklapį: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/limosa.html 1. PASKYROS SUKŪRIMAS Kai įeinate į Limosa pradinį puslapį, spauskite “Create an account”, paskyros sukūrimui. 2. Atsidarys naujas puslapis, susijęs su įmonės duomenų deklaravimu “Privacy Declaration”. Spauskite “Create an account”, kad sukurtumėte savo paskyrą.

BELGIJA. DĖL KOMANDIRUOJAMŲ VAIRUOTOJŲ. LIMOSA … LT.pdf · BELGIJA. DĖL KOMANDIRUOJAMŲ VAIRUOTOJŲ. LIMOSA PROCEDŪRA Pirmiausia, prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BELGIJA. DĖL KOMANDIRUOJAMŲ VAIRUOTOJŲ. LIMOSA … LT.pdf · BELGIJA. DĖL KOMANDIRUOJAMŲ...

 • BELGIJA.DĖLKOMANDIRUOJAMŲVAIRUOTOJŲ.LIMOSAPROCEDŪRA

  Pirmiausia,priešpradėdamidarbą, įsitikinkite, kadnaudojatėsGoogleChromenaršykle.TradicinėsnaršyklėsLIMOSAprogramosnevykdo.LIMOSA yra Belgijos tarnybų tinklapis, sukurtas, komandiruojamų į Belgiją darbuotojų,deklaracijomspildyti.Betkurisasmuo,kuriamnėrataikomasBelgijossocialinisdraudimasirkurisatvykstalaikinaidirbtiBelgijojearba(ir)dirbtinevisądarbodieną,privalobūtipasiruošęspateiktiLimosa-1deklaracijosįrodymą.NuorodaįLimosatinklapį:https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/limosa.html

  1.PASKYROSSUKŪRIMAS

  KaiįeinateįLimosapradinįpuslapį,spauskite“Createanaccount”,paskyrossukūrimui.

  2.Atsidarysnaujaspuslapis,susijęssuįmonėsduomenųdeklaravimu“PrivacyDeclaration”.Spauskite“Createanaccount”,kadsukurtumėtesavopaskyrą.

 • 3.Spauskite“No”,norėdamipradėtisavopaskyroskūrimą.

  4.Dabarpradedatepaskyroskūrimoprocesą.Jeinoritedaugiausužinoti,kaipsusikurti

  vartotojovardąirslaptažodį,spauskite .

  Visur,kurmatote simbolį,galite“užlipti”sukompiuterinepeleiratsiradusinformaciniamlangui,matysitedaugiauinformacijos.

 • Įsitikinkite,kadpaspaudėte,jogatstovaujateneBelgijosįmonę“Irepresentanon-Belgian

  company”irspauskite informacijostvirtinimui.

  5.Patenkateįpuslapį,kurturitesusikurtiprisijungimuspriesavoLIMOSApaskyros:vartotojovardasirslaptažodis.

  Deklaracijąpildančiojoasmensduomenys

 • 6.Toliau,patenkateįpuslapį,prašantįpatvirtintisuvestusduomenis.Spauskite“Confirm”,jeiduomenysyrateisingiirniekonenoritekeisti.Jeiyraneteisingaipateiktųduomenų,spauskite“Modify”,pataisykite,kasreikalinga.Tuometspauskite“Confirm”.

  7.Patenkateįpuslapį,informuojantįJus,kadpaskyrabuvosukurtairJumsbusišsiųstase-laiškas,paskyrosaktyvacijai.

  8.Gaunatee-laiškąsunuoroda.E-laiškaspatvirtina,kadpaskyrabuvosukurta(žr.paveikslėlisNr.1).Dabarspauskitegautąnuorodąiraktyvuokitepaskyrą.

  PASTABA.

  VisipaveikslėliaiyraparengtiPrancūzijosįmonei,kadangiruoštiVialtisvardu.Todėlkalba,nurodytašalisarPVMkodasyraprancūziški.Jūsinformacijągausiteanglųkalbairkitiduomenys,tokiekaipPVMkodasbuspritaikytiLietuvai.

  9.Gaunateantrąlaiškąsunuoroda,kadpaskyrabuvoaktyvuota(žr.paveikslėlisNr.2).Paspaudęgautąnuorodą,patenkateįprisijungimopriepaskyrospuslapį.

 • Pav.Nr.1

  Pav.Nr.2

 • LIMOSAdeklaracijosPILDYMASJūsjauesatepasiruošędeklaruotivienąarkelisdarbuotojus,pirmąkartąvykstančiusįkomandiruotęBelgijoje.1.Spauskite“Limosa-Mandatorydeclaration”,kadprisijungtumėtepriesavopaskyros.

  2.Įveskitesavovartotojovardąirslaptažodį,spauskite

  3.Šiamepuslapyje,Jūsgalitedeklaruotivienąarkelisdarbuotojus,vykstančiusįBelgiją.Pasirinkite“Startdeclaration”.

 • 4.Pereinateprieregistracijos.Įvesdamiduomenisapiedarbuotoją,dukartusatsakykite“No”irvienąkartą“New”.

  Tadaspauskite

  5.SekančiamepuslapyjeįvedatesavoPVMmokėtojokodąirtaipuždeklaruojatedarbdavį,komandiruojantįdarbuotojus.Tadaspaudžiate .

  Atsirasvisainformacija,susijusisuPVMmokėtojokodu.Jeiduomenysyrateisingi,spauskite .

  Jeigumatoteklaidų,spauskite irsupildykitevisusprivalomuslaukus,tadaspauskite (žr.Pav.3).

  JūsųPVMmokėtojokodas

 • Pav.3

  6.Pereisiteįpuslapįsupagrindiniaisduomenimisapieužregistruotądarbdavį.

  Spauskite ,kadužpildytumėtesavopatikėtinio/atstovoBelgijojeduomenis.

  Duomenisapieatstovąpateikitebūtenttaip,kaipnurodytažemiau.Kaibaigsite,spauskite.

  Čiaturiatsiras5Jūsųįmonėsduomenys

 • 7.DabarJūsturitepateiktiinformaciją,kurkonkrečiaibusJūsųdarbuotojas.Kadangikalbaeinaapietransportosektorių,turitenurodytipačiąpirmąkabotažooperacijosvietą.

  Pirmiausiaspaudžiate“Aregion”,pasirenkateišsąrašoirspaudžiate .Tadaspaudžiate“Asite”,pasirenkateišsąrašo“Postalcode/municipality”,įvedatepavadinimąirspaudžiate

  .Kaibaigiate,matytivisainformacija.Jeiviskasyranurodytagerai,spaudžiate

 • 8.sekančiamelapeJumsniekonereikiadaryti.Spauskite

  9.DabarJumsreikiadeklaruotidarbuotojokomandiruotėsBelgijojelaikotarpį,pasirenkantpradžiosirpabaigosdata.

  PASTABA!

  Pradžiosdatayradata,kaidarbuotojasįvažiuojaįBelgijąpirmoskabotažooperacijosvykdymui.Pabaigosdata–data,kaidarbuotojasišvykstaišBelgijos,popaskutinėskabotažooperacijos.

  Prašomepasirinkti“Transportanddistribution”sektoriuje“Specifytheactivitysector”,tadaspauskite .

  10.Dabargalitedeklaruotidarbuotojus,vykstančiuskomandiruoteiįBelgiją.

 • Spauskite“New”,kadpridėtinaujusdarbuotojus.

  Mesrekomenduojamesuregistruotivisusdarbuotojusvienumetu.Užpildykitelaukeliusirspauskite .Tada .

  11.Dabardeklaruokitegrafiką“Timeschedule”.Kadangišidalisnėrabūdingatransportosektoriui,susikurkitevienossavaitėsgrafiką(nuopirmadienioikipenktadienio).

 • Užpildykitesavografikąirspauskite .

  Dabargalitematytisavosavaitinįgrafiką.Jeiviskasyrateisingaipateikta,spauskite

  .Jeiyraklaidų,galiteredaguotipriešpatvirtindami.

  Paspaudę matysitebendrądeklaracijosvaizdą.Jeiyraklaidų,spauskite“Edit”irpataisykiteinformaciją.Kaijauviskasyragerai,spauskite .

 • 12.Jūsųdeklaracijabuvoišsiųsta.JūsjauturiteLimosa-1deklaraciją.Pasirinkitekalbą,kurianoriteatsispausdintideklaracijosįrodymosertifikatą.

  SVARBIAUSIA

  KievienasvairuotojasturiturėtideklaracijąpriešįvažiuodamasįBelgiją.

  ŽemiaupateikiamepavyzdįLimosa-1deklaracijosįrodymo.

 • Vėliau,jeiguJumsreikėsnaujosdeklaracijos,kadnereikėtųpildytivisųduomenųišnaujo,pasirinkiteopciją“Previouslydeclared”,visur,kurtiktokiaopcijabus.

 • Norintpridėtijauįvestąinformacijąskirtinguosežingsniuose,spauskite

  Tokiubūdu,Jumstereikėspaspausti ,kadpereitumėtepriesekančiožingsnio.

  Vieninteliaietapai,kuriuosreikiaužpildytikiekvienąkartą,pildantnaujądeklaracijayra

  -

  ir

  - Jeituriteabejoniųarklausimų,galitesusisiektitiesiogiaisusavoVialtisatstove

  KarolinaStyrczPhone:+48226229150Mobile:+48693845398E-mail:[email protected]

  arbapermus

  SIGITAŠEŠKEVIČIENĖ

  UABTSGROUP

  +37064033400

  [email protected]