BENDERA- BENDERA ---BENDERA ALBENDERA bendera-bendera ---bendera albendera albendera al- ---sunnah yang…

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  BENDERABENDERABENDERABENDERA----BENDERA ALBENDERA ALBENDERA ALBENDERA AL----SUNNAH YANG BERKIBARAN SUNNAH YANG BERKIBARAN SUNNAH YANG BERKIBARAN SUNNAH YANG BERKIBARAN DALAM MENERANGKAN DALAM MENERANGKAN DALAM MENERANGKAN DALAM MENERANGKAN

  AQIDAH AHLI ALAQIDAH AHLI ALAQIDAH AHLI ALAQIDAH AHLI AL----SUNNAH WA ALSUNNAH WA ALSUNNAH WA ALSUNNAH WA AL----JAMAAH JAMAAH JAMAAH JAMAAH GOLONGAN TAULADANGOLONGAN TAULADANGOLONGAN TAULADANGOLONGAN TAULADAN

  ((((200 SOAL JAWAB BERKENAAN AQIDAH ISLAM200 SOAL JAWAB BERKENAAN AQIDAH ISLAM200 SOAL JAWAB BERKENAAN AQIDAH ISLAM200 SOAL JAWAB BERKENAAN AQIDAH ISLAM)))) OLEH AL-SHAIKH HAFIZ BIN AHMAD AL-HAKAMI

  1- Apakah perkara pertama yang wajib dilakukan oleh seseorang hamba? Pertama sekali, seseorang hamba itu wajib mengetahui tujuan Allah

  mencipta makhlukNya, mengambil pengakuan mereka, menghantar para

  rasulNya dan menurunkan kitab-kitabNya kepada mereka. Perkara ini juga

  merupakan tujuan diciptanya dunia dan akhirat, syurga dan neraka,

  datangnya hari akhirat, diletakkan alat penghitung amalan dan

  berterbangannya lembaran-lembaran amalan. Perkara ini juga merupakan

  sebab kecelakaan atau kesejahteraan dan berdasarkan perkara inilah cahaya

  Allah diagihkan, sebagaimana firman Allah Taala (al-Nur 24:40):

  t u 9 y g s !$# s9 # Y $ ys s9 A Maksudnya: Dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh

  Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.

  2- Apakah sebenarnya tujuan Allah mencipta makhlukNya? Firman Allah Taala (al-Dukhan 44:38-39):

  $ tu $ o )n=yz Nuy 9 $# uF{ $# u $ tu $ y s] t/ 6s9 $ t !$y o ) n=yz ) d,ys 9$$ / 3s9 u u sY2r& tn= t

  Maksudnya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang

  ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan

  keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak

  mengetahui.

  Firman Allah Taala (Sad 38:27):

  $ t u $ u) n=yz u!$ y 9 $# uF{ $# u $ t u $y s] t/ W t/ 4 y79s s t % !$# (#x x. 4 Maksudnya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang

  ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan

  orang-orang kafir.

  Firman Allah Taala (al-Jathiah 45:22):

  t, n=yz u ! $# Nuy 9 $# uF{ $# u d, pt: $$ / 3 t f G 9u . t $ y/ M t6 | 2 u t n=

  Maksudnya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang

  benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya

  dan mereka tidak akan dirugikan.

  Firman Allah Taala (al-Zariyat 51:56):

 • 2

  $ t u M ) n=yz g :$# }M}$# u ) 7 u 9 Maksudnya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

  supaya mereka menyembahKu. 3- Apakah erti abd (hamba)?

  a. Perkataan abd (hamba) boleh diertikan sebagai sesuatu yang

  ditundukkan. Dengan erti ini, perkataan ini merangkumi semua makhluk

  dari alam atas dan bawah, yang berakal dan tidak, yang basah dan kering,

  yang bergerak dan tetap, yang jelas dan tersembunyi, yang beriman dan

  kafir, yang baik dan jahat dan seterusnya. Kesemuanya adalah makhluk

  ciptaan Allah, dibawah asuhanNya, ditundukkan kepada arahanNya dan

  ditadbir dengan pentadbiranNya. Setiap satunya mempunyai jalannya yang

  tersendiri dan juga penghujung. Semuanya bergerak berlandaskan di dalam

  waktu yang terhad. firman Allah Taala ( Yasin 36:38):

  y7 9s ) s? y9 $# =y 9 $# Maksudnya: Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha

  Mengetahui.

  b. Perkataan abd juga boleh diertikan sebagai hamba yang mencintai dan

  merendah diri. Dengan erti ini, perkataan ini merangkumi orang yang

  beriman sahaja. Mereka adalah hamba yang dimuliakan, merekalah wali-

  wali Allah yang bertaqwa. Mereka tidak akan berasa takut mahupun

  bersedih di kemudian hari.

  4- Apakah erti ibadah? Ibadah ialah satu perkataan yang merangkumi semua yang Allah suka dan

  redha samada percakapan atau perbuatan yang zahir mahupun batin. Di

  samping suci daripada perkara yang bercanggahan dan berlawanan

  dengannya.

  5- Bilakah perbuatan itu dikira ibadah? Sekiranya terdapat di dalamnya dua perkara iaitu cinta dan rendah diri yang

  sempurna. Firman Allah Taala ( al-Baqarah 2:165):

  t 9$# u (# t# u x r& ${6 m ! Maksudnya: Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta

  kepada Allah.

  Firman Allah Taala ( al-Mukminun 23:57):

  ) t % ! $# i u yz h5u t ) Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati kerana takut

  akan (azab) Tuhan mereka.

  Allah Taala telah menyatakan kedua-dua sifat ini dalam firmanNya (al-

  Anbiya 21:90):

 • 3

  ) (# $2 | Nu7 y 9 $# $ o t tu $Y6xu $Y6 yuu ( (#% 2u $ us9 yz

  Maksudnya: Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu

  bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan

  mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas (takut). Dan

  mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami.

  6- Apakah tanda cinta hamba kepada tuhannya?

  Tandanya ialah: dia cinta apa yang Allah cinta dan benci apa yang Allah

  benci lalu melaksanakan perintahNya, menjauhi laranganNya, membantu

  pembantuNya dan memusuhi musuhNya. Inilah yang dimaksudkan dengan

  ikatan iman yang terkuat ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah

  seperti yang terdapat dalam hadith:

  [ 1]

  Maksudnya: Sekuat-kuat ikatan iman ialah membantu kerana Allah,

  bermusuhan kerana Allah, cinta kerana Allah dan bernci kerana Allah.

  7- Bagaimanakah caranya hamba dapat mengetahui perkara yang dicintai dan diredhai oleh Allah?

  Dia dapat mengetahuinya melalui pengutusan para rasul dan penurunan

  kitab di mana Allah memerintahkan perkara yang dicintai dan diredhai serta

  melarang perkara yang dibenci dan disanggah. Perkara ini menegakkan

  hujah Allah ke atas hambaNya dan menonjolkan hikmatNya yang sempurna.

  firman Allah Taala ( al-Nisa 4:165):

  W t e t6 t u y9 t 3t $=9 n? t ! $# 8 fm y t/ 9 $# Maksudnya: (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita

  gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alas an bagi manusia

  membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.

  Firman Allah Taala ( Ali Imran 3:31):

  % ) F. t7s ? ! $# 7? $$ s 3 76 s ! $# t u /3 s9 /3 t/ 3 ! $# u x m Maksudnya: Katakanlah Jika kamu (benar-benar) mancintai Allah,

  ikutilah aku, nescaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-

  dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

  8- Berapakah syarat ibadah?

  Tiga iaitu:

  1) Keazaman yang kuat. (Syarat wujud ibadah). 2) Niat yang ikhlas. 3) Bersesuaian dengan syariat yang Allah perintahkan supaya Dia

  disembah dengannya. (Syarat 2&3 adalah dua syarat penerimaan

  ibadah).

  1

  . ). 4/286( ! #"! / . 998 45 22 #1#1. 0

 • 4

  9- Apakah erti keazaman yang kuat? Menolak rasa malas dan tangguh di samping mengerahkan tenaga untuk

  menjadikan amalan menepati percakapan. Firman Allah Taala ( al-Saf 61:2-

  3):

  $ p r' t t% ! $# (# t# u z9 9 ) s? $t t=y s? u 9 2 $ F)t y ! $# r& (#9 ) s? $ t =y s?

  Maksudnya: Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan

  apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa

  kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

  10- Apakah erti niat yang ikhlas?

  Menjadikan Allah sebagai tujuan hamba dalam melakukan segala

  percakapan dan amalan yang zahir mahupun batin. Firman Allah Taala ( al-

  Bayyinah 98:5):

  !$ t u (# 4 & ) (# 6 u9 !$# t = & s! t e$!$# u!$ x um Maksudnya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah

  Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam menjalankan

  agama dengan lurus.

  Firman Allah Taala ( al-Lail 92;19):

  $ t u > tn L{ y 7 yo # t gB ) u!$ t G/ $# u n/ u 4 n? F{$# Maksudnya: Padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu nimat

  kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-

  mata) kerana mencari keredhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.

  Firman Allah Taala ( al-Insan 76:9):

  $ o) /3 _ u9 !$# 3 [!# ty_ u # 3 Maksudnya: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah

  untuk mengharapkan keredhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan

  dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

  Firman Allah Taala ( al-Syura 42:20):

  t % x. y ym t zF$# t s9 O ym ( tu %x. y ym $u 9 $# ? $ p] $ tu s9 t zF$# A=

  Maksudnya: Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan

  Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang

  menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebahagian

  dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di

  akhirat.

  11- Apakah syariat yang Allah perintahkan supaya Dia disembah dengannya?

 • 5

  Agama suci Nabi Ibrahim. Firman Allah Taala ( Ali Imran 3:19):

  ) e$! $# y ! $# n=M}$# Maksudnya: Sesungguhnya agama (yang diredahi) di sisi Allah hanyalah

  Islam.

  Firman Allah Taala ( Ali Imran 3:83):

  u 7 ts r& ! $# 7t &s!u zn=r& t Nuy9 $# F{$# u $ Y s $\ 2 u Maksudnya: Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama

  Allah, padahal kepadaNyalah berserah diri segala apa yang di langit dan

  di bumi baik dengan suka mahupun terpaksa.

  Firman Allah Taala ( al-Baqarah 2:130):

  t u =x t t '# i zt / ) ) t t y | t Maksudnya: