of 1 /1
05 / 2015 Orienteringsmatris BESSEY spännteknik Skruvtving av aducerat gjutjärn Trä Trä Trä Stål Trä Ömtåliga material Trä Plast Stål Stål Stål Plast Plast Plast Ömtåliga material Ömtåliga material Limning Fixering Limning med snabbhärdande lim Förskruvning träprofiler Förskruvning metallprofiler Förbindning av sparrar och träbalkar Förbindning av U-, T- och H-profiler Svetsning Inspänning av ömtåliga ytor Inriktning av metallbalkar (vibrationer) Lastsäkring Inspänning på pelarborrmaskin Inspänning på maskinbord Inspänning i 90°-vinkel Inspänning av sneda ytor Inspänning av kantlister Dörr- och fönstermonteringsverktyg Specialverktyg upp till ca 1 200 N spännkraft upp till ca 2 000 N spännkraft upp till ca 5 000 N spännkraft upp till ca 7 500 N spännkraft upp till ca 12 000 N spännkraft upp till ca 20 000 N spännkraft upp till ca 30 000 N spännkraft upp till ca 40 000 N spännkraft Stor skruvtving av aducergods Djupspänn- skruvtving OMEGA- skruvtving Smidda tving Snabbtving Mekanikertving Extra kraftig tving SGM Extra kraftig tving tung STBM/STBS U-tving UniKlamp Korpustving REVO Enhandstving EHZ DuoKlamp KliKlamp Trä-Klemmy Lätt skruvtving VarioClippix Kanttvinger Bandspännare Dörr- och fönster- monteringsverktyg Sugtving Metallvinkeltving Griptång Maskinbordsspännare 1. Material 2. Användningar 3. Spännkraft Produktgrupp C-skruvtving Enhandstving EZ/EZS Extra kraftig tving extremt tung STBVC Variable skruvtving Variabla Snabbspännare Spannelement för svetsbord

BESSEY Orienteringsmatris 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BESSEY spännteknikOrienteringsmatris

Text of BESSEY Orienteringsmatris 2015

 • 05 / 2015

  OrienteringsmatrisBESSEY spnnteknik

  Skru

  vtvi

  ng a

  v

  aduc

  erat

  gju

  tjrn

  Tr Tr

  Tr Stl

  Tr mtliga material

  Tr Plast

  Stl Stl

  Stl Plast

  Plast Plast

  mtliga material mtliga material

  Limning

  Fixering

  Limning med snabbhrdande lim

  Frskruvning trprofiler

  Frskruvning metallprofiler

  Frbindning av sparrar och trbalkar

  Frbindning av U-, T- och H-profiler

  Svetsning

  Inspnning av mtliga ytor

  Inriktning av metallbalkar (vibrationer)

  Lastskring

  Inspnning p pelarborrmaskin

  Inspnning p maskinbord

  Inspnning i 90-vinkel

  Inspnning av sneda ytor

  Inspnning av kantlister

  Drr- och fnstermonteringsverktyg

  Specialverktyg

  upp till ca 1 200 N spnnkraft

  upp till ca 2 000 N spnnkraft

  upp till ca 5 000 N spnnkraft

  upp till ca 7 500 N spnnkraft

  upp till ca 12 000 N spnnkraft

  upp till ca 20 000 N spnnkraft

  upp till ca 30 000 N spnnkraft

  upp till ca 40 000 N spnnkraft

  Stor

  skr

  uvtv

  ing

  av

  aduc

  ergo

  ds

  Djup

  spn

  n-

  skru

  vtvi

  ng

  OMEG

  A-

  skru

  vtvi

  ng

  Smid

  da tv

  ing

  Snab

  btvi

  ng

  Mek

  anik

  ertv

  ing

  Extra

  kra

  ftig

  tv

  ing

  SGM

  Extra

  kra

  ftig

  tvin

  g

  tung

  STB

  M/S

  TBS

  U-tv

  ing

  UniK

  lam

  p

  Korp

  ustv

  ing

  REVO

  Enha

  ndst

  ving

  EH

  Z

  DuoK

  lam

  p

  KliK

  lam

  p

  Tr-

  Klem

  my

  Ltt

  skru

  vtvi

  ng

  Vario

  Clip

  pix

  Kant

  tvin

  ger

  Band

  spn

  nare

  Drr

  - och

  fns

  ter-

  mon

  terin

  gsve

  rkty

  g

  Sugt

  ving

  Met

  allv

  inke

  ltvin

  g

  Grip

  tng

  Mas

  kinb

  ords

  spn

  nare

  1. M

  ater

  ial

  2. A

  nvn

  dnin

  gar

  3. S

  pnn

  kraf

  t

  Produktgrupp

  C-sk

  ruvt

  ving

  Enha

  ndst

  ving

  EZ

  /EZS

  Extra

  kra

  ftig

  tvin

  g ex

  trem

  t tun

  g ST

  BVC

  Varia

  ble

  skru

  vtvi

  ng

  Varia

  bla

  Snab

  bsp

  nnar

  e

  Span

  nele

  men

  t fr

  sv

  etsb

  ord