BETON STYRKER BÆREDYGTIGHED - Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Beton er også et byggemateriale,

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BETON STYRKER BÆREDYGTIGHED - Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Beton er også et...

BETON STYRKER BREDYGTIGHEDOm bredygtige fordele ved beton

Redaktion: Dansk Beton/Thomas Uhd

Fagkonsulenter: Lars Nyholm Thrane og Thomas Juul Andersen, Betoncentret, Teknologisk Institut

Design og illustrationer: Dansk Byggeri/Ditte Brndum

Foto: Torben Eskerod

Tryk: Thomsen Elbo A/S

Papir: Omslag: 250 gram Multiart Silk. Indhold: 170 gram Multiart Silk

Oplag: 300

Dato: Oktober 2017. Revideret december 2017

3

INDHOLD4 Forord

8 Om beton og betonproduktion: Sdan laver man beton

16 Beton styrker miljet: Miljmssig bredygtighed

24 Beton styrker livskvaliteten: Social bredygtighed

30 Beton styrker konomien: konomisk bredygtighed

4

Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Beton er ogs et byggemateriale, som er emne for bredygtighed. Primrt p grund af den COc-udledning, der sker i for-bindelse med cementproduktionen, og den affaldsmngde der stammer fra nedrivning af betonbyggeri. S giver det overhovedet mening at tale om bredygtige fordele ved beton? Bestemt!

Alt byggeri krver et energiforbrug. Noget mere end andet. Det er kor-rekt, at den indlejrede energi i beto-nen det vil sige den energi, der gr til produktion af byggematerialet er hjere, nr det drejer sig om beton, end nr det handler om eksempelvis byggeri af tr. Men, og der er et me-get vsentligt men, nr man ser p beton i et bredere livscyklusperspek-tiv, er der en lang rkke bredygtige fordele ved beton, som faktisk opvejer det energiforbrug, der gr til produktionen.

Denne folder redegr dokumentrbart for fordele og problemer ved beton og giver betonbranchens bidrag til lsning af fremtidens udfordringer. Fra udvinding af rmaterialer til bortskaffelse og genanvendelse af betonkonstruktioner.

Der bliver i folderen set p de tre klas-siske bredygtighedsdimensioner:

FORORDJa, det giver mening at tale om bredygtig beton

Milj, sociale forhold og konomi. Indledningsvis er der en introduktion til, hvad beton er for et materiale.

Faktum er, at estimeret 5 % af verdens COc-udledning kommer fra produktion af cement og beton1. Prognoser peger p, at COc-udled-ningen fra cement og beton vil stige betydeligt i fremtiden. Det skyldes etablering af infrastruktur og byg-geri srlig i udviklingslande. Alene i Kina er der i perioden 2011-2013 brugt lige s meget beton, som USA producerede i hele 1900-tallet. Den udvikling vil sandsynligvis fortstte, og det vil betyde, at det globale for-brug af beton fortsat vil stige2.

I Danmark ligger COc-udledningen fra betonproduktion p omkring 3,4 % af den samlede danske COc-udledning3. Nr den ligger lavere end i andre lande, skyldes det, at vores infrastruktur og bygningsmasse er s udbygget. Men ikke mindst skyldes det, at den danske byggebranche er dygtig til at producere og bruge betonen optimalt.

Danmark har i mange r vret et af de lande, som har ligget lavest i cementforbrug. P globalt plan er der sandsynligvis et betydeligt cement- og betonforbrug, som kunne reduce-res, men i Danmark har betonbran-chen haft stort fokus p at optimere brugen af beton.

I Danmark blev der i 2015 produce-ret ca. 8,7 mio. ton beton. Med den mngde kan man hvert r bygge fire Storebltsbroer. Det svarer til et betonforbrug pr. dansker p omtrent 1,5 ton om ret.

De umiddelbart voldsomme tal skal sttes i relation til, at beton er ver-dens mest benyttede byggemateriale.

Der produceres dobbelt s meget beton p rsbasis som alle andre byggematerialer tilsammen.

Det skyldes frst og fremmest de mange byggetekniske, stetiske og konomiske fordele, der er ved beton.

Det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, at forestille sig et moderne samfund uden brug af beton: Fundamen-ter, metro, havne, broer, tunneler, kloakker, belgninger, dmninger, bygninger mm. Hvordan ville vores samfund se ud uden beton?

Det uomgngelige ved materialet ndrer dog ikke ved, at bredyg-tighed ligeledes er uomgngeligt i en verden med global opvarmning, knaphed p ressourcer og voksende befolkningstal.

Derfor er betonbranchen meget be-vidst om det miljmssige aftryk, som beton efterlader. Og der hviler et stort ansvar p bde betonbranchen og den vrige byggebranche om at reducere miljpvirkningen.

Det er ambitionen med denne folder at vise, at beton ogs handler om positive miljmssige, konomiske og sociale forhold og ikke kun om negativ miljpvirkning.

DER ER EN LANG RKKE

BREDYGTIGE FORDELE VED

BETON, SOM OPVEJER DET

COc-FORBRUG, DER GR TIL

PRODUKTIONEN.

KOMBINATIONEN AF

FUNKTIONELLE, KONOMISKE

OG STETISKE EGENSKABER

HAR GJORT BETON TIL

VERDENS OG DANMARKS

MEST BENYTTEDE

BYGGEMATERIALE.

1 Alle referencer er samlet p side 34

5

BREDYGTIGHED I BETONBRANCHEN ER EN GAMMEL NYHED

5

I dag er bredygtighed i byggebran-chen blevet en gngs term, men i betonbranchen er det faktisk en gammel nyhed4. Der har gennem mange r vret fokus p bredygtig-hed med en lang rkke branchebrne initiativer, hvor der er arbejdet med energiforbrug, optimeret cement- og betonforbrug, arbejdsmilj, genan-vendelse, ressourcereduktion mv. Her en rkke danske eksempler p dette:

2 Brancheanalyse renere teknologi ved betonfremstilling, 19955

2 Grn Beton: Center for ressource-besparende betonkonstruktioner, 1998-20026

2 Produktomrdeprojekt vedrrende betonprodukter, 20047

2 SCC-konsortiet om selvkompakte-rende beton et teknologispring for produktivitet og arbejdsmilj i byggebranchen, 2003-20078

2 Miljvenlig cementproduktion (FUTURECEM), 2006-20099

2 SCM-projektet10, 2011-2014

2 Innovationskonsortiet "Bredygtige betonkonstruktio-ner med stlfiberarmeret beton", 2010-201411

2 Grn beton II: Grn omstilling af cement og betonproduktion: 2014-201812

Derudover arbejder betonbranchen aktivt med brug af miljvaredekla-rationer, optimeringsvrktjer og vejledninger mv. Se mere p www.danskbeton.dk, hvor der ogs er links videre til de fem beton-sektioner hos Dansk Byggeri.

6

BREDYGTIGE FORDELE VED BETON

MILJMSSIG BREDYGTIGHED 2 Lavere energiforbrug opvejer indlejret energi

2 Karbonatisering opsuger 25 % af udledt COc

2 Lagring af energi buffer nr der er udsving i den vedvarende energi

2 90 % genanvendelse

2 Lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov lavt ressourceforbrug

2 Livscyklusanalyser viser fordele ved beton over tid

2 Optimeret betonproduktion sparer COc

2 Naturligt optag af NOx

7

BREDYGTIGE FORDELE VED BETON

SOCIAL BREDYGTIGHED 2 stetiske og arkitektoniske muligheder

2 Udeliv og rekreativ udfoldelse

2 Godt indeklima lavt temperaturudsving, ubetydelig afdampning, ingen fugt og skimmel, god lydisolering og effektiv radonlsning

2 Holdbart og sikkert

KONOMISK BREDYGTIGHED 2 Lavere energiforbrug, lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov frre driftsomkostninger

2 Hj produktivitet og relativ lave priser

2 Fordele ved nybyggeri

2 Fleksibilitet og transformation bedre udnyttelse af bygninger

8

9

OM BETON OG BETONPRODUKTION

SDAN LAVER MAN BETON

10

HVAD BESTR BETON AF?

90 - 95 % RVARER

5 - 10 % UDFRELSE

0

100

COc

FORDELING AF COC-UDSLIP

2012 har de brugt 230 mio. kr. p grn omstilling af deres produktion, som er get til bl.a. energioptime-ring og udfasning af kul og fossile brndsler. Det har frt til, at de har kunnet ge produktionen og samtidig reducere energiforbruget. Samtidig leverer de fjernvarme til 24.000 hus-stande. Endelig har omstillingen af den danske elproduktion med mere vedvarende energi betydet en vsentlig reduktion af COc-aftrykket af den anvendte el.

Desuden arbejder Aalborg Portland p at udvikle en forsgscement med reduceret COc-aftryk, hvor mellem-produktet klinker, der fremstilles i cementovnen, erstattes af kalcineret ler og findelt kridt. Den udvikling sker blandt andet i forbindelse med projekterne FutureCEM, SCM-projektet og Grn omstilling af cement og betonproduktion13.

Beton bestr som udgangspunkt af sten, sand, vand og kalk. Beton er alts lavet af naturlige rmaterialer, der er tilgngelige i store mngder den danske undergrund. Hertil kom-mer eventuelle delmaterialer, der for-bedrer betonens tekniske egenskaber.

BETON, SOM PRODUCERES

I DANMARK, BESTR

HOVEDSAGELIGT AF LOKALE,

DANSKE RSTOFFER.

CEMENTCement er et mineralsk pulver frem-stillet af kalk. Cement binder det vrige indhold i betonen sammen og hrder, nr det blandes med vand. Cementindholdet varierer fra 150-450 kg pr. mD, afhngig af hvilken styrke man nsker, og hvad betonen skal bruges til.

COc-udledning ved cementproduktion skyldes to forhold, som str for hen-holdsvis 40 og 60 % af udledningen:

2 Fremstillingsprocessen, hvor r-materialerne opvarmes til tempe-raturer p mellem 1.200-1.450 C

2 Den kemiske proces, kalcinering, hvor kridt (CaCO3) bliver til brndt kalk (CaO) og dermed frigiver COc.

Den kemiske proces er uomgngelig, men energiforbruget til cementfrem-stilling, der er den strste enkeltfak-tor i betons miljregnskab, er faldet markant de seneste 50 r.

I Danmark har Aalborg Portland, som er hovedleverandr af cement til den danske betonbranche, arbejdet mlrettet med at reducere energifor-bruget til produktionen. Alene siden

11

ALTERNATIVER TIL CEMENT

MED ALTERNATIVER TIL

CEMENT SPARER MAN

ENERGI, GENANVENDER

RESTPRODUKTERNE OG

KAN SAMTIDIG GE

BETONKVALITETEN.

P grund af udfasningen af kulfyrede kraftvrker i Danmark vi