of 21/21
BEZMANTINIEKU MANTAS ATSAVINĀŠANAS LIKUMPROJEKTU PAKETE

BEZMANTINIEKU MANTAS ATSAVINĀŠANAS LIKUMPROJEKTU PAKETE

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEZMANTINIEKU MANTAS ATSAVINĀŠANAS LIKUMPROJEKTU PAKETE. PIEDĀVĀTĀS IZMAIŅAS. PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA. Ģ imenes locekļi atsakās no mantojuma, kurš ir apgrūtināts ar parādsaistībām, ja tās pārsniedz mantojuma vērtību . - PowerPoint PPT Presentation

Text of BEZMANTINIEKU MANTAS ATSAVINĀŠANAS LIKUMPROJEKTU PAKETE

BEZMANTINIEKU MANTAS ATSAVINANAS LIKUMPROJEKTU PAKETE

BEZMANTINIEKU MANTAS ATSAVINANAS LIKUMPROJEKTU PAKETE

PIEDVTS IZMAIAS2 PAREIZJ SITUCIJAimenes loceki atsaks no mantojuma, kur ir apgrtints ar pardsaistbm, ja ts prsniedz mantojuma vrtbu.Mantojuma masa kst par bezmantinieka mantu, kas ir jprem valstij, lai vartu norinties ar kreditoriem, atsavinot premtos paumus.3 Bezmantinieka mantas premanu obrd nosaka Ministru kabineta 2006. gada 25. apra noteikumi Nr. 315 Krtba, kd veicama valstij piekritgs mantas uzskaite, novrtana, realizcija, nodoana bez maksas, izncinana un realizcijas iemumu ieskaitana valsts budet3BEZMANTINIEKU MANTAS PREMANAS GADJUMI4 Bezmantinieku mantas veidi5 s ir lielks mantas kategorijas. Valsts iemumu dienests 2009. gad prma aptuveni 553 sadzves priekmetu, 2010. gad 2 gab.5Bezmantinieka nauda kontos pret aptuvenajm pardsaistbm6 Pareizjais reguljums mantas premanai & atsavinanai7 Nekustamo paumu tlku atsavinanu apgrtina uzliktas aizlieguma atzmes, k ar gar un saret premanas un atsavinanas procedra jo katru paumu ir jieraksta zemesgrmat uz valsts vrda, kas prasa papildu ldzekus, jo jveic inventarizcija, jnovr iepriekjo panieku pieauts kdas (piemram, jlegaliz no jauna uzceltas bves).Lai paumus vartu atsavint, ir jprasa Ministru kabineta atauja.Ja pavaldba prem paumus no VAS Privatizcijas aentras, tad t grib no kreditoriem brvus paumus vai ar tdus, kur kreditori ir tikai komunlo pakalpojumu sniedzjiVAS Latvijas valsts mei meu zemes atsavint vispr nedrkst, turklt is apsaimniekotjs ar nesedz kreditoru pretenzijas, k rezultt jau obrd viens no kreditoriem ir vrsies ties ar prasbu pret valsti Finanu ministrijas, Zemkopbas ministrijas un VAS Valsts nekustamie paumi person par zaudjumu Ls 252678,99 apmr un morlo kaitjumu Ls 10000,00 apmr piedziu. Tiesas sde nozmta uz 2011.gada 24.novembri.7Piedvtais risinjumsbezmantinieka mantas uzskaites, uzturanas un atsavinanas funkciju prem zvrinti tiesu izpildtji, kuri mantas atsavinanas rezultt iegtos ldzekus izmakss kreditoriemLai vienkrotu atsavinanas procedru & atbrvotu valsts prvaldi no tai neraksturgm funkcijm, likumprojektu pakete paredz, ka 8 Valsts neko nezaud ar m izmaim likumos, jo:Zvrinti tiesu izpildtji atsavins mantu, kuru nav gribjui iegt pat mirus persons mantinieki prlieku liels pardu nastas d;Valstij un pavaldbm bs pirms izvles tiesbas, samaksjot naudu par kdu paums novrtts, iegt ts funkciju stenoanai vajadzgus paumus zemi, dzvokus9 VISPRJIE IEGUVUMIValsts institcijas tiek atbrvotas no tdu funkciju veikanas, kas nav tm raksturgas

Tirg tiek atgriezti objekti, kas obrd ir izemti no civiltiesisks apgrozbas

Tiesu izpildtji darbbas ar bezmantinieka mantu veiks trk un ltk par valsts institcijm10 Laika ietaupjums, funkciju nodot tiesu izpildtjiemaptuvens aprins diens11 Aptuvens izmaksu saldzinjums LsValsts nekustamie paumi

12Privatizcijas aentraZv. tiesu izpildtjiNek. pauma vrtba 10 000 LsAtsavinanas izdevumi 1 150 Ls LIKUMU GROZJUMIsadaljum pa komisijmCivillikums (147/Lp11) Juridisk komisija;Tiesu izpildtju likums (149/Lp11) Juridisk komisija;Notarita likums (150/Lp11) Juridisk komisija;Publisks personas mantas atsavinanas likums (154/Lp11) Valsts prvaldes un pavaldbas komisija;Komerclikums (148/Lp11) Tautsaimniecbas, agrrs, vides un reionls politikas komisija;Mea likums (151/Lp11) - Tautsaimniecbas, agrrs, vides un reionls politikas komisija;Par pai aizsargjamm dabas teritorijm (152/Lp11) - Tautsaimniecbas, agrrs, vides un reionls politikas komisija;Par valsts un pavaldbu kapitla dam un kapitlsabiedrbm (153/Lp11) - Tautsaimniecbas, agrrs, vides un reionls politikas komisija

13 Ldzsvars starp privtajm un publiskajm interesmZvrints tiesu izpildtjs neprdod paumu atklt izsol, bet nodod publisks personas paum, pc tam, kad pavaldba vai valsts institcija ir samaksjusi cenu, kuru noteicis neatkargs vrttjsNotrs notaril akta izraksta kopiju un informciju par zvrintu tiesu izpildtju, nosta pavaldbai, kuras teritorij atrodas nekustamais paums, un valsts institcijai, kura atbild par attiecg pauma veida apsaimniekoanuJa pavaldba vai valsts institcija uzskata, ka paums ir nepiecieams ts funkciju stenoanaivalsts iestdei vai pavaldbai ir budet pieejami ldzeki kreditoru prasjumu seganai14 obrd valstij piekritgos paumus uzskaita, apsaimnieko un, ja iespjams, atsavina das valsts institcijas:valstij piekritgs kapitla daas VAS Privatizcijas aentra- nekustamos paumus VAS Valsts nekustamie paumi izemot tlk mintos:* dzvojams mjas, koppauma daas dzvojams mjs, dzvoku paumos un dzvoku paumus VAS Privatizcijas aentra vai pavaldbas;* valstij piekritgo valsts mea zemi - Zemkopbas ministrijas VAS Latvijas valsts mei valdjum* valstij piekritgo zemnieku saimniecbu neapbvtu zemi lauku apvidos attiecgaj pavaldba

14Valsts pirmpirkuma tiesbas meiem & pai aizsargjamm dabas teritorijm15 Vienkrota bezmantinieku kapitla dau atsavinanas procedra16 Konkretizts valsts atbildbas apjoms par kreditoru saistbmPrecizts jau obrd CL 416. pant nostiprintais princips, ka valsts atbild par kreditoru saistbm tikai premts mantas vrtbas apmr: valsts atzst tikai ts kreditoru pretenzijas, kuras nordtas notarilaj akt par mantojuma lietas izbeiganu; Ar notaril akta par mantojuma lietas izbeiganu taisanas dienu, apstjas procentu un lgumsoda pieaugums17 Samazinti birokrtiskie ri bezmantinieka mantas atsavinanaiLai veiktu darbbas ar bezmantinieka nekustamo paumu, to nav nepiecieams reistrt zemesgrmat uz valsts vrda

nebs jgatavo inventarizcijas lieta;nebs jmina legalizt uzcelts bves18 Ministru kabineta noteikumos plnots noteikt, ka:bezmantinieka mantas premana, atsavinana un norinanas ar kreditoriem notiks skos termios;bezmantinieka mantas uzturana (apsaimniekoana) tiks nodrointa, lai neradtu kaitjumu 3. personm;tiks segti visi ar mantas uzturanu & atsavinanu saisttie izdevumi (gan valsts, gan privt sektora);bezvrtg manta (kuras tirgus vrtba nesedz atsavinanas izdevumus) tiks nodota izncinanai, nepaildzinot atsavinanas procesua19 Ar atsavinanu saisttajos izdevumos tiek iekautas izmaksas, kas radus:Notram, taisot notarilo aktu par notarilo aktu par mantojuma lietas izbeiganu un mantojuma masas atzanu par bezmantinieka mantu;Tiesu izpildtjam, premot mantu, nodroinot ts saglabanu un uzturanu krtb (t.sk. sldzot lgumus par nekustamo paumu apsaimniekoanu sniega tranu no jumtiem utml.);Valsts institcijm, kuras ldz im ir apsaimniekojuas bezmantinieku mantu un ieguldjuas savus ldzekus nekustamo paumu uzturan, tai skait izdevumus, kas raduies paumu prreistrjot zemesgrmat uz valsts vrda.

19TERMIILikumu grozjumi stjas spk 2012. gada 1.jlij.MK noteikumus izstrd pc likumu grozjumu pieemanas un tie stjas spk vienlaicgi ar likumiem 2012. gada 1.jlij.20 KontaktpersonaFinanu ministrijasTiesbu aktu departamentaJuridisk nodaaLga VucneTel. 67095608E-pasts: [email protected]

21