33
Technická univerzita v Košiciach, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie Povinnosti zamestnávateľov Povinnosti a práva zamestnancov Účasť zamestnancov na riadení BOZP Vzdelávanie BOZP

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

  • Upload
    brinda

  • View
    82

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Technická univerzita v Košiciach, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie. BEZPEČNOSŤ PRÁCE. 2. Povinnosti zamestnávateľov   Povinnosti a práva zamestnancov Účasť zamestnancov na riadení BOZP Vzdelávanie BOZP. ROZVRH. Terminológia:. ZAMESTNÁVATEĽ:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Technická univerzita v Košiciach, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie

Povinnosti zamestnávateľov

  Povinnosti a práva zamestnancov

Účasť zamestnancov na riadení BOZP

Vzdelávanie BOZP

Povinnosti zamestnávateľov

  Povinnosti a práva zamestnancov

Účasť zamestnancov na riadení BOZP

Vzdelávanie BOZP

Page 2: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

7.30 – 9.00 9.15 – 10.45 10.50 -12.20 12.30 – 14.00 14.15 – 15.45

PondelokPREDNÁŠKA

P 26

CVIČENIEnový termín

532

CVIĆENIEPPSV532

UtorokCVIĆENIE2.skupina

B14

CVIĆENIE3.skupina

B14

Streda 13.30

CVIĆENIE1.skupina

B1415.00

ROZVRHROZVRH

Page 3: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Terminológia:Terminológia:ZAMESTNÁVATEĽ:

ZAMESTANEC:

- je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva

aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu

-v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba;- štatutárny orgán; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. - namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci.

- zamestnávateľ je povinný zabezpečovať prevažujúci predmet činnosti najmä zamestnancami v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Zamestnávateľom je aj vtedy, ak uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov

- je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu.

- spôsobilosť mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku;

Page 4: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Povinnosti zamestnávateľaPovinnosti zamestnávateľa

ZÁKONNÍK PRÁCE

§ 147 Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpe-čovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.

Page 5: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi a ďalej je povinný:

a) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi na zaistenie BOZP

b) zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,

ZÁKON

330/1996 Z.z.

o BOZPZÁKON

330/1996 Z.z.

o BOZP

Povinnosť zamestnávateľa starať sa o BOZP sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch.

Page 6: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajú vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu svojich zodpovedností.

Plnenie úloh BOZP musí byť rovnocennou súčasťou plnenia pracovných úloh

Vedúci zamestnanciVedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci zamestnávateľa, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

Page 7: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Ak postaví staviteľ dom a neurobí jeho stavbu pevnú a dom sa zrúti a spôsobí smrť majiteľovi domu – bude staviteľ domu usmrtený

Ak sa tým spôsobí smrť syna majiteľa domu – bude usmrtený syn tohto staviteľa

Ak sa tým spôsobí smrť otroka, dá staviteľ majiteľovi domu otroka rovnakej hodnoty

Ak sa tým zničí majetok, nahradí, čo bol zničené a pretože neurobil dom, ktorý postavil pevným a dom sa zrútil, postaví dom nový na svoj náklad

Ak sa zrúti niektorý múr, staviteľ postaví a zosilní múr na vlastné náklady

ZODPOVEDNOSŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA BOZPZA BOZP

ZODPOVEDNOSŤ:

- pracovno právna

- trestno právna

- občiansko právna

Page 8: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Ďalšie povinnosti zamestnávateľaĎalšie povinnosti zamestnávateľa

zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika u všetkých zamestnancov,

zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, stroje, zariadenia, náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,

odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia a tam, kde to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vypracúvať písomný dokument o vyhodnotení týchto neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, plánovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie,

Page 9: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

... tam, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie a zariadenia, pri zlyhaní ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia väčšieho rozsahu zamestnancov, iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia,

1. prijať účelné opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia; ak to s ohľadom na dosiahnuté vedecké a technické poznatky nie je možné, prijať účelné opatrenia na ich obmedzenie,

2. vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť prístup do ohrozeného priestoru len osobám, ktoré boli riadne a preukázateľne vyškolené a vybavené príslušnými OOPP,

3. zabezpečiť riadne a preukázateľné oboznámenie, výcvik a vybavenie zamestnancov podľa osobitných požiadaviek na zaistenie BOZP,

Nebezpečné látkyNebezpečné látky

Page 10: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

vydávať pravidlá o BOZP a dávať pokyny na zaistenie BOZP,

nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými zariadeniami a pracovnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce,

zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických možností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami,

venovať zvýšenú pozornosť zamestnancom na odlúčených pracoviskách, zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku sami, a osobitným skupinám zamestnancov,

poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti podľa osobitných predpisov

Čo ďalej ukladá zákon...Čo ďalej ukladá zákon...

nenariaďovať prácu nadčas pri prácach v zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,

nepoužívať pri prácach, pri zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mal za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.

Page 11: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Povinnosťou zamestnávateľa je:

zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku a tiež vtedy, ak o to zamestnanec požiada,

zabezpečiť podľa miery ohrozenia zdravia a pre vybrané povolania pravidelné lekárske preventívne prehliadky a lekárske prehliadky ustanovené osobitnými predpismi,

Ochrana zdravia pri práciOchrana zdravia pri práci

..zaraďovať zamestnancov na práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a oprávnenia podľa osobitných predpisov a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia podľa osobitných predpisov,

oznamovať príslušným orgánom spôsobom ustanoveným osobitným predpisom vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, havárií, zisťovať a odstraňovať príčiny ich vzniku, viesť ich evidenciu a vykonávať registráciu,

Page 12: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Systémové nástroje BOZPSystémové nástroje BOZP

Zamestnávateľ je povinný písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery,ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP, a program jej realizácie obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; pravidelne ich vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať,

špecifické, konkrétne

merateľné

aplikovateľné, musia mať zmyslel

realistické, dosiahnuteľné

termínované, časovo určené

Metóda pre efektívne stanovenie úloh:

Politika BOZP je zámer a záväzok organizácie pre zlepšenie pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Page 13: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

                              

            

Na zabezpečenie ochrany života alebo zdraviazamestnancov pri práci prostredníctvom OOPPje zamestnávateľ povinný:

a) vypracúvať hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a na jeho základe vypracovať zoznam poskytovaných OOPP,

b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, na používanie pri práci potrebné účinné OOPP,

c) udržiavať OOPP v používateľnom a vo funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.

Zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytovať zamestnancom

a) pracovný odev a obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,

b) umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny, a ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, aj ochranné nápoje podľa vnútorného predpisu.

OOPPOOPP

Page 14: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

                              

            

Systémové nástroje BOZP:Systémové nástroje BOZP: Politika BOZP

Spolupráca so zamestnancami

Posudzovanie rizík

Vzdelávanie,

Havarijné opatrenia

Dokumentácia

Kontrola

Spolupráca viacerých zamestnávateľov

Bezpečnostno technické služby

Závodné zdravotné služby

Page 15: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Povinnosti zamestnancovPovinnosti zamestnancovPovinnosti zamestnancovPovinnosti zamestnancov

dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP; dodržiavať ostatné predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, vykonávať práce, obsluhovať stroje a zariadenia a používať náradie, látky a ostatné prostriedky v súlade s 1. návodom na obsluhu, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený,2. poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,

obsluhovať vybrané stroje a zariadenia a vykonávať vybrané činnosti, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osobitné oprávnenie a ak je zamestnávateľom na túto obsluhu alebo činnosti poverený, náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť, používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a starať sa o ne, zúčastňovať sa na školení a výcviku zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme BOZP a podrobiť sa skúškam a lekárskym prehliadkam ustanoveným osobitným predpisom,

Page 16: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Povinnosti zamestnancovPovinnosti zamestnancovPovinnosti zamestnancovPovinnosti zamestnancovoznamovať bez zbytočného odkladu svojmu nadriadenému alebo podľa potreby príslušnému odborovému orgánu, zástupcovi zamestnancov alebo príslušnému orgánu dozoru nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk, nenastupovať pod ich vplyvom do práce a dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách,

podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; (okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise vydanom po dohode s príslušným odborovým orgánom) zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch.

Page 17: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Práva zamestnancovPráva zamestnancovPráva zamestnancovPráva zamestnancova) prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky BOZP súvisiace s jeho prácou a v prípade potreby môže po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v danom odbore, b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko, aby sa odobral do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo iných osôb.

Page 18: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Účasť zamestnancovÚčasť zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov zúčastňovať sa na riešení problematiky BOZP a vopred s nimi prerokúval otázky ktoré môžu podstatne ovplyvňovať BOZP, a umožniť vyjadriť sa k:

- politike BOZP a programu jej realizácie

- vzdelávaniu a spôsobu informovania zamestnancov

- posudzovaniu rizík na pracoviskách a k ochranným opatreniam

- návrhu na výber pracovných prostriedkov, organizácie práce a pracoviska

- pracovným úrazom, chorobám z povolania a výsledkom ich šetrenia, atď.

Zamestnávateľ nemôže dosiahnuť dobrú úroveň BOZP a trvalé zlepšovanie bez aktívnej účasti zamestnancov

Na podporu spolupráce zamestnancov a zamestnávateľov slúžia inštitúty:

- zástupcovia zamestnancov- komisie BOZP

Page 19: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Zástupca zamestnancovZástupca zamestnancovZástupca zamestnancovZástupca zamestnancov

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 10 zamestnancov, vymenúva jedného alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov

a) na návrh reprezentatívnej organizácie, ktorá pôsobí na pracovisku,

b) v prípade, že na pracovisku nepôsobí reprezentatívna organizácia, na základe voľby zamestnancov z ich radov.

Zástupcu zamestnancov možno vymenovať len s jeho súhlasom.

Jeden zástupca zamestnancov nemá zastupovať viac ako 20 zamestnancov. V prípade minimálneho stupňa najviac ako 100 zamestnancov.

Page 20: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Zástupca Zástupca zamestnancovzamestnancov

je oprávnenýje oprávnený:

Zástupca Zástupca zamestnancovzamestnancov

je oprávnenýje oprávnený: vykonávať kontroly a overovať plnenie opatrení BOZP

vyžadovať informácie o skutočnostiach ovplyvňujúce BOZP

spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia

požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov

dávať podnety, pripomienky a návrhy orgánom dozoru,

zúčastňovať sa rokovaní zamestnávateľa týkajúcich sa BOZP, vyšetrovania pracovných úrazov zúčastňovať sa kontrol vykonávaných orgánmi dozoru

zástupca zamestnancov nesmie byť za plnenie úloh znevýhodňovaný

zúčastňovať sa školenia, a doškolovania zástupcov zamestnancov

mať vytvorené nevyhnutné podmienky a v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie

Page 21: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Čo sa očakáva od zástupcu Čo sa očakáva od zástupcu zamestnancov?zamestnancov?Čo sa očakáva od zástupcu Čo sa očakáva od zástupcu zamestnancov?zamestnancov?

všímať si nedostatky na pracovisku

navrhovať zlepšenia podmienok

presadzovať práva ľudí

byť sprostredkovateľom medzi vedením a kolegami

budovať si dôveru a nezneužívať ju

byť vnímavý k potrebám kolegov

riešiť konflikty

komunikovať s ľuďmi

dotiahnuť riešenie vecí do konca

naučiť sa vychádzať s ľuďmi

hľadať cestu aj k vedúcim pracovníkom

pestovať dobré vzťahy na pracovisku

spolupracovať s odborármi, inšpektormi práce

učiť sa a stále na sebe pracovať

Page 22: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Komisia BOZPKomisia BOZPKomisia BOZPKomisia BOZPZamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriaďuje ako svoj poradný orgán komisiu BOZP.

Úlohy Komisie BOZP:

a) navrhuje opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu BOZP

b) pravidelne hodnotí vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania, havárií technických zariadení a ostatných otázok BOZP vrátane stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok,

c) vyjadruje sa ku všetkým otázkam súvisiacim s BOZP,

d) má právo požadovať od zamestnávateľa a od orgánov dozoru nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti.

Page 23: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Zamestnávateľ je povinný oboznamovať pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne so zreteľom na vykonávané práce, pracoviská a iné okolnosti, ktoré sa týkajú výkonu práce, s:

príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,

so zásadami bezpečnej práce,

zásadami ochrany zdravia pri práci

bezpečnými pracovnými postupmi

zásadami bezpečného správania na pracovisku

vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim,

overovať ich znalosti,

Zákon 330/1996 Z.z.

§ 8b ods. 1

Zákon 330/1996 Z.z.

§ 8b ods. 1

Školenie zamestnancov v oblasti BOZPŠkolenie zamestnancov v oblasti BOZP

Page 24: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovOboznamovanie a informovanie zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný vykonať oboznámenie zamestnanca najmä: pri jeho prijatí do zamestnania, pri preložení na iné pracovisko, pri prevedení na inú prácu pri zavedení novej technológie, nových pracovných postupov zavedení strojov a zariadení do prevádzky.

Oboznámenie sa musí prispôsobovať novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Školenie BOZP sa musí vykonávať pravidelne najmenej raz za dva roky, o čom vyhotoví písomný záznam.

Povinnosť označovať zreteľne pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať označenia, symboly a signály na zaistenie BOZP v súlade s osobitným predpisom.

Page 25: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Nariadenie vlády č. 159/2001 Z. z.

§7 ods.1: Zamestnávateľ preukázateľne vykoná opatrenia, aby zamestnanec bol oboznámený a informovaný o používaní pracovného prostriedku a ak je to potrebné, aby dostal písomný návod na obsluhu pracovného prostriedku.

§7 ods. 2: Informácia a písomný návod na obsluhu obsahujú vo vzťahu k BOZP najmä

podmienky na používanie pracovného prostriedku, predvídateľné mimoriadne situácie.

Čo má byť obsahom informovania?Čo má byť obsahom informovania?

§7 ods. 3: Informácia a písomný návod budú obsahovať, ak je to vhodné, aj závery zo skúseností získaných pri používaní pracovného prostriedku.

§7 ods. 4: Zamestnávateľ preukázateľne oboznámi zamestnanca s nebezpečenstvami, ktoré môžu ohroziť jeho alebo pracovný prostriedok v pracovnom priestore alebo na pracovnom mieste, ako aj s ich zmenami a inými účinkami, ktoré na nich pôsobia, a s účinkami pracovného prostriedku umiestneného v ich bezprostrednom pracovnom priestore alebo mieste, aj keď ho priamo nepoužíva.

§7 ods. 6: Oboznámenie, informácie a písomné návody na obsluhu musia byť pre zamestnanca zrozumiteľné.

Page 26: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

DRUHY ŠKOLENÍ BOZPDRUHY ŠKOLENÍ BOZPVstupné školenie - obecná časť - praktickej inštruktáž na pracovisku

Opakované školenia - udržanie vedomostí a zručností, osveta

- periodicita určená vo vnútornom predpise - minimálne 1x za 2 roky

Školenia vedúcich pracovníkov- špecifické školenia zamerane na riadenie BOZP

Odborné školenia- pre odbornú kvalifikáciu- bezpečnostných technikov- zástupcov zamestnancov

Mimoriadne školenia- po pracovných úrazoch, haváriách a udalostiach- pred zavedením špeciálneho režimu práce- pri technických, technologických a organizačných zmenách

Page 27: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

AKO VYZERAJÚ V SÚČASNOSTI ŠKOLENIA BOZP?AKO VYZERAJÚ V SÚČASNOSTI ŠKOLENIA BOZP?

+ -

Školenia sa často vykonávajú len formálne, alebo sa nechá zamestnancovi jednoducho podpísať, že bol školený.

Na školeniach čítajú účastníkom všeobecné predpisy. Obsah nie je zameraný na konkrétne podmienky práce.

Praktické zaučenie na pracovisku vykonávajú vedúci pracovníci, ktorí nemajú dostatok podkladov, ani lektorské zručnosti.

Len v málo firmách obsahujú školenia o BOZP aj informácie o nebezpečenstvách a rizikách, ktorým sú konkrétni zamestnanci vystavení. Znamená to len – spracovať pre každú profesiu zoznam toho, na čo si majú dávať pozor.

Je potrebné pre školenia využívať ako podklady viac technickú dokumentáciu používaných strojov a zariadení, technologické podklady a pracovné postupy k vykonávaným činnostiam.

Otázky skúšobných testov by mali byť zmysluplnejšie, týkajúce sa skutočných podmienok zamestnancov.

Ako možno vylepšiť školenia BOZP?Školenie BOZP má znamenať nielen sprostredkovanie informácií, ale celkovú výchovu k bezpečnému správaniu. Tomu musia byť prispôsobené aj formy, metódy a obsah školení.

Školenia BOZP ignorujú často práve vedúci zamestnanci. V tejto oblasti by sa mali dostatočne vzdelávať aj štatutárni zástupcovia, riaditelia, majitelia firiem.

NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI ŠKOLENIACH NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI ŠKOLENIACH

Page 28: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

VÝCHOVA A MOTIVÁCIA K BOZPVÝCHOVA A MOTIVÁCIA K BOZP

nástenky, tabule s údajmi o BOZP

letáky BOZP,

plagátový program BOZP

používanie označenia, symbolov, signálov

Súčasťou výchovy BOZP je osveta:

- nestačí len vykonať školenie, vyžadovať, kontrolovať- osobný príklad vedúcich pracovníkov, dôslednosť- posilňovanie povedomia a kultúry BOZP- odmeňovanie správneho konania, zverejnené dobré príklady- podnietiť aktívnu účasť zamestnancov na otázkach BOZP

Základom trvalej prosperity podniku je vzdelaný, kompetentný

a motivovaný zamestnanec!

Page 29: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

VEDOMOSTIZRUČNOSTIPOSTOJE

CIELE ŠKOLENIA BOZPCIELE ŠKOLENIA BOZP

METÓDA METÓDA 4 P4 P

- Poznať

- Pochopiť

- Používať

- Prispôsobiť sa

4A:4A:

Awareness

Acceptance

Application

Assimilation

Cieľom školení BOZP je nielen poskytnutie informácií, ale aj výchova k celkovému bezpečnému správaniu.

Page 30: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

PROJEKT ŠKOLENIA BOZPPROJEKT ŠKOLENIA BOZP

Príprava školenia:- posúdenie pracovných činností pre jednotlivé profesie

- stanovenie cieľov školenia

- analýza požiadaviek na potrebné vedomosti a zručnosti

- stanovenie obsahu školenia – spracovanie osnovy

- vyhodnotenie cieľovej skupiny – účastníkov

- stanovenie foriem školenia

- stanovenie pomôcok

- spracovanie projektu – časového a organizačného plánu školenia

- zabezpečenie spätnej väzby

- príprava dokumentácie – materiály, prezenčné listiny

- kontrola priestorov školenia

- kontrola funkčnosti techniky

- príprava fyzickej a psychickej spôsobilosti a zovňajšku

Page 31: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Oprávnenia na vzdelávanie BOZPOprávnenia na vzdelávanie BOZP

Právnické osoby a fyzické osoby môžu vykonávať poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP jako podnikateľskú činnosť len na základe oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce.

Rozsah oprávnení MPSVaR SR

Pre interných lektorov nie sú stanovené právne podmienky.

Kto vykonáva školenia? - odborný pracovníci BOZP - špecialisti pre jednotlivé oblasti - vedúci pracovníci

§ 15 zákona 330/1996 Z.z. o BOZP

Page 32: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Predpisy na zaistenie BOZPPredpisy na zaistenie BOZPVšeobecné:

Zákonník práce (311/2001 Z.z.)

Zákon 330/1996 Z.z. o BOZP

Vykonávacie Nariadenia vlády

Zákon 272/1994 Z.z. o zdraví ľudu

Vykonávacie Nariadenia vlády

Vyhláška 718/2002 Z.z. o bezpečnosti VTZ

Vyhláška 111/1975 Zb. o prac. Úrazoch

Vyhl. 59/1982 Zb. BOZP a TZ

Smernica MZ 17/1970

Smernica MZ 8/1978

......

Zákon 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách

Vykonávacie Nariadenia vlády, napr.

NV 310/2004 Z.z. o tech. požiadavkách na stroje

NV 308/2004 Z.z. o tech. Požiadavkách na EZ

Page 33: BEZPEČNOSŤ PRÁCE

ZDROJE INFORMÁCIÍ K BOZPZDROJE INFORMÁCIÍ K BOZP

? ? ? www.osha.eu.int

www.osha.safework.gov.sk

www.safework.gov.sk

www.asociaciabozp.sk

www.nip.sk

www.forumbozp.sk

www.besoft.sk

www.bozpo.sk

www.zbierka.sk