Bezpieczeństwo pracy w polsce 2015 - ?stwo-Pracy-w-Polsce-2015.pdf · Bezpieczeństwo pracy w polsce…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Bezpieczestwo pracy w polsce 2015Raport z badania opinii pracodawcw

1

Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015

SpiS treci

WproWadzenie .............................................................................................................................................2

BezpieCzeSTWo i HiGiena praCY W WieTLe danYCH STaTYSTYCznYCH...................................3

BezpieCzeSTWo i HiGiena praCY W oCzaCH praCodaWCW ......................................................4

WYBrane zaGadnienia BadaWCze..........................................................................................................6

MeTodoLoGia Badania ...............................................................................................................................7

GWne WnioSki ...........................................................................................................................................8

WYniki Badania ...........................................................................................................................................11

1. OPINIE O BEZPIECZESTWIE I HIGIENIE PRACY ............................................................................11

BHP czy o tym si mwi? ............................................................................................................11

Dla kogo BHP ma najwiksze znaczenie, a kto przyczynia si do poprawy bezpieczestwa? .....12

Organizacja suby BHP ktra lepsza? ........................................................................................14

Inwestycje w BHP korzy ekonomiczna czy zbdny wydatek? ................................................15

Bezpieczniejsze stanowisko pracy czy wysze wynagrodzenie ....................................................16

Koszty wypadkw pracownikw ....................................................................................................17

2. BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY W POLSKICH ZAKADACH PRACY ..................................19

Ocena bezpieczestwa we wasnym zakadzie pracy ....................................................................19

rodki ochrony indywidualnej jako czy cena? .........................................................................20

Regulacje dotyczce BHP czy atwo speni wymogi prawne? ..................................................21

BHP a sprawno funkcjonowania zakadw pracy ......................................................................23

Szkolenia z zakresu BHP w zakadzie pracy ..................................................................................25

Dziaania promujce BHP ...............................................................................................................26

Koszty nieobecnoci pracownikw spowodowane naruszeniem procedur BHP ..........................28

Inwestycje w BHP ...........................................................................................................................29

KOmENTARZE EKSPERCKIE .....................................................................................................................30

2

Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015

WpRoWadzenie

Bezpieczestwo i higiena w miejscu pracy zalicza si obecnie do najwaniejszych obszarw unijnej polityki spoecznej. Ma ono rwnie znaczny wpyw na funkcjonowanie unijnych gospodarek. rol kreatora kultury bezpieczestwa peni pracodawca. To on tworzy polityk bezpieczestwa i higieny pracy, definiuje zagroenia i wprowadza normy postpowania. kade przedsibiorstwo ma swoj wasn kultur bezpieczestwa, a jej poziom w firmach dziaajcych na terenie polski jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Dobre nawyki zwizane z BHP maj wpyw nie tylko na zdrowie ludzi, ale te na sprawne funkcjonowanie

zakadw pracy, a przez to na funkcjonowanie caej gospodarki. Nie chodzi tylko o to, by instytucje

publiczne tworzyy regulacje, ktre przedsibiorstwa, mniej lub bardziej karnie, bd przestrzega.

W tworzeniu kultury bezpieczestwa wane jest takie ksztatowanie przekona, postaw i zachowa,

by wszyscy, tj. pracownicy, pracodawcy i instytucje publiczne, rozumieli wag BHP i z tego powodu dziaali

zgodnie z najlepszymi praktykami.

W trosce o promowanie kultury bezpieczestwa w miejscu pracy wrd pracownikw i pracodawcw,

z inicjatywy firm CWS-boco Polska, LafargeHolcim, PW Krystian, SEKA oraz TenCate Protective Fabrics,

w 2014 roku powstaa Koalicja Bezpieczni w Pracy. Pierwsz wspln inicjatyw Koalicjantw byo

przeprowadzenie badania Bezpieczestwo pracy w Polsce 2014, ktrego celem byo sprawdzenie,

jak Polacy rozumiej i postrzegaj problem bezpieczestwa w miejscu pracy. Czy czuj si w pracy

bezpiecznie, czy maj dostp do odpowiednich szkole, jakie brane uwaaj za najbardziej niebezpieczne

i jak czsto spotykaj si z naruszeniami przepisw lub wypadkami w miejscu pracy.

Celem drugiej edycji badania Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015 byo sprawdzenie, jak pracodawcy

postrzegaj temat bezpieczestwa w miejscu pracy, czy ich zdaniem przedsibiorstwa wystarczajco

inwestuj w zarzdzanie bezpieczestwem pracy i jakie s najistotniejsze koszty wypadkw.

Odpowiedzi na te i inne pytania mona znale w raporcie z badania Bezpieczestwo pracy

w Polsce 2015, ktry niniejszym oddajemy w Pastwa rce. Wersja elektroniczna raportu dostpna jest

na stronie inicjatywy www.bezpieczniwpracy.pl.

koalicja Bezpieczni w pracy

3

Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015

BeZpiecZeStWO i HiGieNA prAcY W WietLe DANYcH StAtYStYcZNYcH

Wedug danych Gwnego Urzdu Statystycznego1 w 2014 w wypadkach przy pracy poszkodowanych

zostao ponad 88,5 tysica osb, co oznacza, e na 1000 pracownikw wicej ni 7 osb zostao

poszkodowanych. Wypadki cikie lub miertelne stanowi margines tj. mniej ni 1 proc. ogu.

Brane, w ktrych pracownicy byli w szczeglnoci naraeni na ryzyko wypadkw, to:

dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dziaalno zwizana z rekultywacj;

grnictwo i wydobywanie;

opieka zdrowotna i pomoc spoeczna;

przetwrstwo przemysowe;

rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo.

W tych sektorach wypadkom ulego wicej ni 10 osb na 1000 pracownikw.

1 Gwny Urzd Statystyczny, Wypadki przy pracy w 2014 r., Warszawa 2015 [z:] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2014-r-,3,18.html

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2014-r-%2C3%2C18.html

4

Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015

Gwna i podstawowa przyczyna wypadkw to niewaciwe zachowanie pracownika jest to czynnik, ktry

decyduje o niemal 60 proc. nieszczliwych zdarze. Na kolejnych miejscach, ale daleko w tyle, znajduj

si: niewaciwy stan czynnika materialnego (okoo 9 proc.) oraz brak czynnika materialnego lub niewaciwe

posugiwanie si nim (7,5 proc.). W trakcie wypadkw najczciej dochodzi do urazw koczyn grnych

(44 proc.), dolnych (34,1 proc.) oraz gowy (okoo 9 proc.).

Od 2000 roku oglna liczba wypadkw pozostaje na podobnym poziomie najmniej nieszczliwych

zdarze odnotowano w roku 2002, a najwicej w 2008. Co jednak warto podkreli, systematycznie maleje

liczba wypadkw cikich (z 1351 w roku 2000 do 520 w roku 2014) oraz miertelnych (odpowiednio

z 594 do 262).

Patrzc na gwn przyczyn wypadkw (tj. niewaciwe zachowanie pracownikw), wida, e wielu

nieszczliwych zdarze daoby si unikn. W tym miejscu narzuca si wic kilka pyta. Czy pracownikom

brakuje dobrych nawykw zwizanych z BHP? Czy ich wiedza na temat bezpieczestwa i higieny pracy

jest wystarczajca? Dane pokazuj, e prowadzenie skutecznych dziaa promocyjnych i edukacyjnych

pozwoli wyeliminowa cz niewaciwych zachowa pracownikw, a przez to znaczco zmniejszy liczb

wypadkw w miejscach pracy.

BeZpiecZeStWO i HiGieNA prAcY W OcZAcH prAcODAWcW

Badania wiadomoci pracownikw i pracodawcw s punktem wyjcia do lepszego zrozumienia

dominujcych w tych grupach postaw i zachowa zwizanych z BHP. Jest to pierwszy krok do planowania

skutecznych dziaa edukacyjnych i promocyjnych.

Planujc badanie pracodawcw realizowane na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, zadbano o to,

by gromadzona wiedza uzupeniaa t zdobyt do tej pory. Std gwnym punktem odniesienia bya druga

edycja europejskiego badania przedsibiorstw na temat nowych i pojawiajcych si zagroe (ESENER-2)2.

Badanie to zrealizowano w 2014 roku w 36 krajach wrd prywatnych i publicznych zakadw pracy

zatrudniajcych co najmniej 5 pracownikw. Tylko w Polsce w badaniu udzia wzio ponad 2000 zakadw

pracy, a cznie we wszystkich krajach niemal 50 000. Podobnie jak w badaniu Koalicji respondentami byy

osoby najlepiej zorientowane w kwestiach bezpieczestwa i higieny pracy.

2 Informacja o badaniu ESENER-2 oraz pulpit nawigacyjny do przegldania danych znajduje si na stronie internetowej: https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/esener/2014

https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/esener/2014

5

Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015

Badanie obejmowao w szczeglnoci nastpujce tematy:

organizacja zarzdzania BHP;

oglne zagroenia BHP i sposoby zarzdzania nimi;

zagroenia psychospoeczne takie jak stres, mobbing i szykanowanie;

czynni